Gjøvik den 26. ~ktb.1953. Til Forbundet for Sosial oppreisning

Comments

Transcription

Gjøvik den 26. ~ktb.1953. Til Forbundet for Sosial oppreisning
..
Gjøvik den 26.
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
Til
Forbundet for Sosial oppreisning,
o
s l
~ktb.1953.
4122
o •
I henhold til oppfordring i
"Folk og Land" nr. 38
for iår tillater jeg meg ~ melde meg som en der ønsker l bli
gjeninntatt i offentlig tjeneste, og de forskjellige punkter
besvares som følger:
l. Sæther, Johan Juel, født 31/7 1896, bopel Kauffeldtsveg 15,
Gjøvik.
2. Hustru og l sønn som er student, men f.t. i militærtjeneste. Min helbredstilstand er meget bra. Økonomien er end-_
SN
O
da meget dårlig etter de 4 år i tvangsarbeide. F.t. er jeg
ansatt som kasserer og bokholder ved A/S Inventar, Gjøvik,
men med en minimal lønn.
3. Ansatt i staten fra 1/7 1918. Pr. 9/4 1940 kontorfullmektig
ved Vestoppland politikammer. Pr. 8/5 1945 beordret kst.
lensmann i Vardal og skatteoppkrever i Gjøvik med permissjon fra politikammeret. Medlem av statens pensjonskasse
fra 1/7 1918 til 8/5 1945, men de ca. 3 som jeg var kst.
1ensmann er ikke anerkjendt som medlemskap i pensjonskassen~
etter hvad denne har meddelt meg.
5. Ved Ei~ivating lagmannsretts dom av 12/6-1947 idømt 8 års
tvangsarbeide, og fradømt stillingen som kontorfullmektig
ved Vestoppland politikammer, samt for 10 år de rettigheter
som er nevnt ilandssviklovens § 10 nr. l
og 2.
7. Dommen avsonet. Løslatt 23/7 1949. Ikke pålagt inndragning
eller erstatning.
8. Befalsskole.
11 e d
ste
hilsener