Informasjonshefte, Fryal SFO

Comments

Transcription

Informasjonshefte, Fryal SFO
FRYAL
SKOLEFRITIDS –
ORDNING
PRESENTASJON AV FRYAL SFO:
Eierforhold:
Søndre Land kommune er eier av skolefritidsordningen i Søndre Land.
Beliggenhet:
Lokalene til SFO ligger i 1.etasje i 97’bygget. Her har vi 2 store rom og 2
mindre rom + toaletter og en garderobe til disposisjon. I det ene store rommet
har vi også en kjøkkenkrok.
Sfo har også tilgang til andre rom på skolen, slik som gymsal, svømmebasseng,
bibliotek, sløydsal, datarom og mediarom.
Sfo har et stort og fint uteområde, der barna har mange aktivitetsmuligheter. En
fotballbane, håndballbane, husker, sandkasser, m.m. Dette bruker vi sammen
med skolen. Vi kjøper også inn utstyr til felles bruk.
PERSONALET PÅ SFO, SKOLEÅRET 2015/2016:
SFO –leder : Ove Hamre
Hanne Bjørnsgaard
Beate Johansen
Magnar Madsen
Wenche Svendstad
Vivi Solhaug
Bente Zouad
Siv Granum
Merethe Hagen
Lars Kristian Evensen
Ute i gangen ved utgangsdøra på SFO, henger en oversikt med bilder av
personalet med navn. Dette for å gi en bedre oversikt over hvem som jobber
på SFO.
Her henger også ei tavle som viser hvem som jobber morgen og
ettermiddag den enkelte dag.
ÅPNINGSTIDER:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
: 07.00 – 09.00 og 12.30 – 16.30
: 07.00 – 09.00 og 14.30 – 16.30
: 07.00 – 09.00 og 14.30 – 16.30
: 07.00 – 09.00 og 12.30 – 16.30
: 07.00 – 09.00 og 12.30 – 16.30
ORGANISERING AV UKA PÅ SFO:
Mandag.
Morgen:
07.00: Sfo åpner .
07.00-08.00: De som skal spise frokost kan gjøre det når de kommer.
07.00-08.00 og 08.15-08.50: Frilek eller valgt aktivitet.
08.50: Rydde og gjøre klar til å gå i klasse.
Ettermiddag:
12.45: Registrering
12.50-14.30: Gymsal annenhver mandag eller annen valgt aktivitet for de som
ikke bader.
12.50-13.30: 1.klasse bader
13.30-14.20: 2,3 og 4.klasse bader.
13.30-14.00: Mat for de som skal spise, deretter frilek.
14.20-14.30: Gi beskjed om buss 14.30.
14.30-16.00: Frilek
16.00-16.30: Opprydding av leker, spill, etc.
16.30
: SFO stenger
Tirsdag:
Morgen:
07.00: Sfo åpner .
07.00-08.00: De som skal spise frokost kan gjøre det når de kommer.
07.00-08.00 og 08.15-08.50: Frilek eller valgt aktivitet.
08.50: Rydde og gjøre klar til å gå i klasse.
Ettermiddag:
14.30: Registrering
14.30-15.00: Mat for de som skal ha
14.30-16.00: Frilek eller valgt aktivitet.
16.00-16.30: Opprydding av leker, spill, etc.
16.30
: SFO stenger
Onsdag:
Morgen:
07.00: Sfo åpner .
07.00-08.00: De som skal spise frokost kan gjøre det når de kommer.
07.00-08.00 og 08.15-08.50: Frilek eller valgt aktivitet.
08.50: Rydde og gjøre klar til å gå i klasse.
Ettermiddag:
14.30: Registrering
14.30-15.00: Mat for de som skal ha
14.30-16.00: Frilek eller valgt aktivitet.
16.00-16.30: Opprydding av leker, spill, etc.
16.30
: SFO stenger
Torsdag:
Morgen:
07.00: Sfo åpner .
07.00-08.00: De som skal spise frokost kan gjøre det når de kommer.
07.00-08.00 og 08.15-08.50: Frilek eller valgt aktivitet.
08.50: Rydde og gjøre klar til å gå i klasse.
Ettermiddag:
12.45: Registrering
12.50-14.20: Frilek eller valgt aktivitet.
12.50-14.20: Kino(1.kino i mnd. som utgangspunkt)
13.30-14.00: mat for de som skal spise.
14.20-14.30: Gi beskjed om buss 14.30
14.30-16.00: Frilek
16.00-16.30: Opprydding av leker, spill, etc.
16.30
: SFO stenger
Fredag:
Morgen:
07.00: Sfo åpner .
07.00-08.00: De som skal spise frokost kan gjøre det når de kommer.
07.00-08.00 og 08.15.-08.50: Frilek eller valgt aktivitet.
08.50: Rydde og gjøre klar til å gå i klasse.
Ettermiddag:
12.45: Registrering
12.50-16.00: Frilek
12.50-13.30: Frivillig matlaging for 4.klasse.
13.30-14.15: Fellesmat for alle på SFO
14.20-14.30: Gi beskjed om buss 14.30.
14.30-16.00: Frilek
16.00-16.30: Opprydding av leker, spill, etc.
16.30
: SFO stenger
Faste aktiviteter på sfo:
Mandag:
 Bading
Torsdag:
 Film (1 gang pr.mnd)
Fredag:
 Matservering.
Andre aktiviteter som vi har utenom de ”vanlige” SFO-aktivitene:
 Div. bruk av gymsal.
 Disko.
 Bruk av idrettshallen.
 Bruk av kunstgressbanen på SLUS.
 Bruk av klatrevegg på SLUS.
 Evt. turer i nærmiljøet.
 Evt. andre muligheter som dukker opp.
 På høsten og våren er vi mest mulig ute!
Hva er SFO?
S = sosialisering
F = frihet
O = omsorg
 S.F.O. står for skolefritidsordning.
 Det finnes ingen sentrale føringer for hva SFO konkret skal inneholde (i
motsetning til skolens læreplan og barnehagens rammeplan).
Det blir derfor veldig personavhengig hvordan den enkelte SFO drives.
 SFO handler om tilsyn og omsorg, om vekst, utvikling og glede, og om
muligheter til å gjøre reelle valg i egen fritid.
 Det er heller ikke noe krav fra sentralt hold at leder skal ha pedagogisk
utdanning (det er kun sagt at det bør være slik), men de fleste kommuner
stiller dette kravet.
 SFO er først og fremst barnas fritidsarena.
 SFO har ikke fagplaner eller pensum.
 Barna har rett til frie aktiviteter. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter,
verdier og holdninger gjennom lek. Det gir barna mulighet til vekst,
utvikling og sosialisering.
 Lek gir barna venner, utfordringer, motgang, øving i å takle konflikter,
glede, humor og mulighet til å bearbeide opplevelser og følelser. Lek har
derfor en sentral plass i hverdagen på SFO.
 Vi voksne skal observere og være bevisste på kommunikasjonen mellom
barna.
 Vi skal ha klare grenser for hva som er akseptabel kommunikasjon og
oppførsel barna imellom og mellom barn og voksne.
SFO= selvstendighetstrening.
 Vi arbeider for at barna skal bli i stand til å klare daglige utfordringer. På
SFO trenes barna mot ”pensjonsalderen” – den dagen de må gå hjem
lenge før de foresatte kommer fra jobb.
 De fleste ”seniorene” på SFO knyter skolissene sine selv, men ikke alle
klarer å holde orden på tida, avtaler og huske å spise. De må huske å
skifte våte klær, ikke bli solbrent, takle konflikter – alt dette og mye mer
må vi voksne lære dem før tida i SFO er over. Det forventes mye mer av
barn i skolealder enn i barnehagen.
 Om vi overdriver kontroll og organisering, gjør vi dem en bjørnetjeneste.
 Barna må lære å kle på seg selv, holde litt orden, få i seg mat og
samhandle med store og små.
 Ansatte skal være observante og gi støtte i leken når det er nødvendig. Vi
skal være tilgjengelig for barna og bidra til å skape et inkluderende miljø.
 Voksne tilrettelegger for lek og aktiviteter, men det er lov å kjede seg.
Barna må få lov til å kjede seg fram til løsninger. Det er en del av
selvstendighetstreningen.
De voksne på SFO:














Vi skal være omsorgsfulle.
Vi skal snakke med barna og møte dem på deres ståsted.
Vi skal krydre hverdagen med store og små aktiviteter.
Vi skal være engasjerte i det daglige arbeidet.
Vi ønsker å formidle glede og være imøtekommende overfor foresatte.
Foresatte skal fornemme en god atmosfære på vår SFO!
At vi har et godt samarbeid personalet imellom. Støynivået er høyt, men
vi skal likevel tenke muligheter og ikke begrensninger.
Være nærværende, engasjerte og til stede for barnet.
Gi barna omsorg og positive bekreftelser.
Ta barnet på alvor. Være en tydelig voksen som veileder og setter grenser.
La humor prege hverdagen. Ha en positiv holdning.
Tilrettelegge for lek og aktiviteter.
Veilede og formidle læring der barnet har behov.
Vi skal jobbe for at barna opplever vennskap og gode relasjoner.
Tilegner seg sosiale ferdigheter og får gode opplevelser.
Fritidspedagogisk plattform, formål og innhold:
 SFO skal styrke og fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et
større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse.
 SFO skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse,
og til å ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver.
 Gi gode utviklingsmuligheter gjennom lek, sosial læring og omsorg.
 SFO forvalter barns fritid. De har krav på:
- Tid og anledning til å utvikle selvstendighet gjennom lek uten voksen
overstyring.
- Anledning til ro og hvile etter undervisningen.
- Aksept for at undervisningspreget innlæring i nesten fem strake timer
er tilstrekkelig.
- Samvær med voksne som er opptatt av at barn skal oppleve frihet.
 Barn må oppleve trygghet og omsorg for å kunne bruke energi på sin egen
utvikling.
- Faste rutiner er ikke det samme som trygghet (for normalt fungerende
barn).
- Voksen styring medfører ikke nødvendigvis mer trygghet.
- Barn har rett til å prøve ut grenser hos voksne.
- Barn må få eie sine egne konflikter og dermed få lov til å forsøke å
løse dem selv.
- Å være tilgjengelig for barn er ikke det samme som alltid å være der
barn leker og ferdes. Det er mer en sinnstilstand, å være våken og
observant, ta barn på alvor og være mentalt tilstede.
- Overbeskyttelse skaper ikke trygge barn
- Ansatte i SFO må ha som hovedoppgave å bidra til å utvikle barns
sosiale kompetanse.
- Alle barn i SFO trenger en venn. Vi som voksne kan bidra til at alle
barn opplever gleden ved vennskap.
- Vennskap og samhandling er ”hovedfag” i SFO.
- Fleksibel bruk av halve plasser, slik at tilbudet kan benyttes av foreldre
som jobber for eksempel turnus.
 Et godt fritidstilbud må tilpasses for den enkelte søkerfamilie.
- Sørvis og fleksibilitet er en forutsetning for et godt oppveksttilbud.
- Alle foreldre har krav på respekt. Si aldri noe om foreldre som du ikke
kan tenke deg å si direkte til de samme foreldrene.
 Eleven skal ha en opplevelse av at tiden i SFO er deres fritid, og ikke en
forlengelse av skoledagen.
Fryal SFO skal være et sted for:
 tilsyn
 omsorg
 fellesskap
 lek
 aktiviteter
 vennskap
VI FORVENTER AT DU/DERE SOM
BRUKER AV SFO-TILBUDET VIL:
 Gjøre deg kjent med, og følge gjeldende vedtekter og andre regler.
 Overholde plasstørrelsen i henhold til inngått avtale.
 Betale SFO-regningene innen fristens utløp.
 Gi melding ved fravær/sykdom. Blir barnet sykt i løpet av sfo-tiden,
kontakter vi dere.
 Følge opp beskjeder/frister som blir gitt fra SFO.
 Holde personalet orientert om forhold rundt eleven som det må tas
spesielle hensyn til (f.eks. matallergi).
 Ta kontakt med personalet ved levering og henting av eleven.
 Holde personalet orientert om tidspunkter for henting, og hvilke regler
som gjelder for henting av eleven (om eleven skal gå hjem alene eller
hvem som skal hente).
 At dere snakker positivt om SFO hjemme. Noe som bidrar til å øke
barnets trivsel og trygghet i SFO.
 At dere sier ifra dersom det skjer noe spesielt i familien eller hjemmet
som kan påvirke barnet. Husk; personalet har taushetsplikt!
PRAKTISK INFORMASJON:
Klær og sko:
Barna bør ha ett sett med ekstra klær og innesko liggende på SFO.
Når barna har brukt det ekstra settet med skifteklær, må dere passe på å sende
med nytt. Dette fordi vi på SFO’en ikke har noe reservetøy som kan benyttes.
Det er nødvendig at dere merker barnas klær, spesielt votter, sokker, luer,
strømpebukser osv.
Det kan være greit at barna har ei maleskjorte liggende på SFO, slik at vi unngår
maling på klærne.
Rydding:
Det er fint om dere passer på at barnet rydder opp etter seg, før dere reiser hjem.
Mat på SFO:
Alle bør ha med egen matpakke til måltidet etter skoletid. Legg gjerne
matboksen i kjøleskapet på SFO om morgenen.
Barna kan også ha egne knekkebrødpakker og litt pålegg i et eget skap/kjøleskap
på SFO`n som reserve.
Barna kan også ha med seg matpakke og spise frokost på SFO. Å spise sammen
med andre og oppleve fellesskapet ved bordet, er en nyttig erfaring og læring.
Drikke:
Barna får vanligvis vann, men vi har saft stående, slik at vi kan spandere det
innimellom.
Foreldresamarbeid:
Målet for foreldresamarbeid er at dere som foreldre skal være trygge på at
SFO’en er et godt sted å være for deres barn. Den daglige kontakten er en viktig
del av samarbeidet.
Vi ønsker at når dere leverer/henter på SFO, tar kontakt med oss før dere går.
Denne kontakten er utgangspunktet for oppbyggingen av et fortrolig og
gjensidig samarbeid mellom foreldre og personalet. Her kan vi utveksle
informasjon om hendelser hjemme eller på SFO’en.
Foreldresamtale:
Vil Dere prate med oss – ring oss på telefon 611 23850 eller ta kontakt
direkte.
KJØRING NED PÅ SKOLEPLASSEN ER IKKE TILLATT!
Vi håper dette er litt nyttig og praktisk informasjon.
Har dere bemerkninger, positive som negative,
gi oss tilbakemeldinger.
Vi vil hele tiden bli en bedre SFO!
SFO mobil
Telefon SFO
Skolen
E-adresse
: 94172120
: 611 23850
: 611 23830
: [email protected]