Bergvesenet Rapportarkivet - Norges geologiske undersøkelse

Comments

Transcription

Bergvesenet Rapportarkivet - Norges geologiske undersøkelse
t
Rapportarkivet
Bergvesenet
jk
Postboks302 I N-744I Trondheim
Bergvesenetrapport nr
Intern Joumal nr
Interm arkiv nr
Rapport lokalisering
Gradering
5780
Kommer fra ..arkiv
Ekstem rapport nr
Oversendt fra
Fortrolig pga
Fortrolig fra dato:
Trondheimske
Tittel
Rapport over malmletingsarbeider1970
Forfatter
Dato
Øystein Pettersen
Bedrift (oppdragsgiverog/eller oppdragstaker)
År
1971
‘.._
Kommune
Røros
A/S Røros Kobberverk
r
Fylke
Bergdistrikt
_,,
I: 50 000 kartblad
Sør Trøndelag
Fagområde
Dokument type
Geofysikk Geokjemi Geofysikk
Diamantboring
I: 250 000 kartblad
Røros
-
Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)
Roros Kobbervek
Råstoffgruppe
Råstofftype
Malmirnetall
Cu Zn
Sammendrag. innholdsforiegnelse eller innholdsbeskrivelse
Permen inneholder forslag til malmletingsprogram for 1970, rapport fra 1970og forslag til program for 1971.
3V 5180
A/S Røros Kobberverk
Rapport over
MALMLETINGSARBEIDER
1970.
FORSLAGTIL MALMLETINGSPROGRAMFOR 1970.
RESYMt
GEOLOGI
GEOKJEMI
GEOFYSIKK
Olavsgruva : Borhullsmålinger
: Borhullsmålinger
Storwartz
Lergruvebakken:Borhullsmålinger
Kongens Gruve: Borhullsmålinger
Sommerhøgda : IP- og borhullsmålinger,SP-målinger
Gamle Solskin: SP-målinger
Skistua - Gjettjørna- Gråberget:E.m. gun-målinger
Røragen - Brekken:E.m.gun-målinger
køragen - Brekken:Magnetometriskemålinger
HelikoptermålingerFløttum Gruve.
411
Side
0
1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
DIAMAPTBORING
Olavsgruva
Hersjøfeltet
Sommerhøgda
Lergruvebakken
Kongens Gruve
6
6
ANDRE UNDERSØKELSER
Tufsingdalen skjerp
9
9
411
FORSLAG TIL MALMLETINGSPROGRAMFOR 1971
7
0
8
8
10
BILAG
økonomiske data for malmletingen1970.
Borhullsdata1970.
Kjernerapporterfor borhullene184-237/1970.
Analysedata for borhullene184-237/1970.
Hersjøfeltet- malmberegningpr. 20/3-71.
Mineralogiskundersøkelse"Hersjøfelteti Ålen".
Olavsgruva malmberegningpr. 4/3-71.
Sommerhøgda- malmberegningpr. 6/3-71.
Fløttum Gruve i Singsås - helikoptermAlinger.
Fløttum Gruve i SingsAs - Notat av 9/1-70.
Kart over e.m.gun-mAlingerSkistua- Gjettjørna
Kart over e.m.gun-målingerBrekken
Kart over magnetometermålingeri Brekken.
c at
'edsa
i Yje.
i Aler. hindre underoøkciaeoarbeider er utOo(a
i fl,crojoholtet
ved OlLvsgruva, Camle Solohin, 3etmerho9da, hy dtonortz,
oc
hongeno Gruve, Gjettjerno,- Snintu:, Fcracen - Br
1-o-uve
I HonsjoYeltet ble det horet 20 hull hvorRATto ble boret om in
stoppet i bnuvcrom, rassoner bIc.
ettca.bb de første hullene vo'.r
grurn v oilob e'LChull ble steppet før det var boret
betydning.
moniohe forhold. Av hullenc traff 22 malm
løpjc
molmbereonim: pr. 2(9/3-71viser:
D,,almRone
Antall
berhull
5
•019,,lt
Tonn
råmal
% Cu
946.160
1,26
2,75
:65.901,
9,94
L,/
176.7
0 30
1,59
1.457.390
119
2,11
,
hulL nverov 6 på
ble det boret 1(±)
I 011ivouv,-a%flyberoet
den såkidte "kjellertalmen". Av de hoig:tegikk to bj
I 9 p•r.±
eon(a.
dnivylordigmalm, teno b av de siste trall Idinenalib'efls
•-• enn
Cld-ge»
ItOT.
- 0,6o% oc Zn-oenaltbr bro 0 , 12 -
0
Leht-Hocber iru,
- .;,59
troff venlio Scom.n
ble det boret 5 hull hvorv
høgd-rdneralincrin.
I Oc
H•1
ozgia
I 6orbruvehakken bLc det boret ett hulL hihe uterhor ledeorA ug
ett
poo tralP C-molmoennelt i nord-ø,qt. Lik :ledos.bo_ebn.
9(gn.
[1
forler,oettil forksthinben Yar poscrt.
fonlom beotemt.
Tirnvyble det boret tre hull i et profil d tv
Ved llonc;ons
ht av dicooeble l'orlencutnbd til dypmaimsnivHL
dagOoo/.1.
fra bb. 76-60. Allc hull var negative. lbåalomdammen blb den
bores til dLt hevnte dypto,le[naiv
ogo0 bant på et hull oem fl,"hal
mcn hrllat blc ikkc fanaliGboret.
nIcktc,
SUgnah;*7,
(7
Clooso
%y_itiokebe-cnuilroolinur
_;toroLrto(/
hull).
hungcno flru,a
,
ros korberv,
bersiåg til hovedretning8linjer for
MAL:MLETINGLN 1970.
Situasjonen med hensyn til Clavsgruvas begrensete levotid tilsier at malmletingsarbeidene kommende sesong må bringe avklaring i spørsmålet om nytt Produksjonssted, i hvert fall må
undersøkelsene legges opp i samsvar med dette.
/1
11
I Lergruvebakken må det hores noen hull med sikte på å undersøke fjellets egenskaper langs dek planlagte transpertsynken,
mens den øvrige boring på leder A, B, C og 5 kan gis lavere
prioritet og utføres parallellt med eventuell synkdrift. Ved
kongens Gruve må det bores umiddelbart både på gjenstående partier
ved dagåpningen og dypsonen som blc påvist i bh. 76-66.
harsjodurekomstene i Alen rr.a
undersokes mcd et omfattendo di.w8hrfboringsprogram, slik at området kan vurdores vis å vis Lergruvebakken. Undersøkelsene forrige sommer pekte som kjent ut hersjøfultut som dct mest lovende vi har registrert i senere år.
Prinsipielt ville det også vært særdeles gunstig om Hersjøfelt(
nådde innfridd forventningene, slik at undersøkelsene kunne fortsette i Nordgruvefeltet cg avbygging av de kjente forekomstene Icr
foregå
etter en samlet plan.
Andre undersøkelser må vurderes ut i fra en generell betraktniku
av Kobberverkets malmletingspolitikk. Såvel Lergruvebakken som
de andre kjente forekomstene i Nordgruvofcltet er marginalferckoffstersom hver kan gi drift i et begrenset tidsrom - størrelscsorden 8 - 16 år.
Det betyr at når (n ferekomst settes i produksjon, bør det allerede være klårt hvilken som skal bli den ncste.
Ideelt sett burde det som nevnt ovenfor Ioreligge en samlet pl8n
for avbygging av alle forekomstene i området.
Kontinuerlige grunnlagsundersokelscr - gcofysikk, ceekjkmi,
geologi - er dermed en forutsctning Ior at Kobberverket sikros
tilstrukkolige reserver for en longre periode og at forekomsteke
avbygges rasjonelt.
I samsvar med den økonomiske remnirnfur malnietingen i 1970, hlir
derfor oppgavene som følger:
cognc,
'
_mrådet Singezåspå son(Je geofysiske und,-Lnmforekomstes ..10krmluing,
0etdljkartlegginG Skåkasen-Losddusfeltet-FLrag n1 ..kken.
Arbeidet vil bli utført i samarbeid med prof.
Bugge ved Geologisk Institutt, Universitetet i
Oslo.
Filtdalen mcd
cs,elseri
Geofysikk:
er
Turammålinger med kabelutlegg for dyptrekkende
målinger vestover fra Ny Storwartz og østover
fra Kongens Gruve og Sextus om/når økonomien
tillater det.
E.m.borhullsmålinger ved Kongens Gruve, Lergruvebakken, Olavsgruva, evt. Harsjø øst og Lossius.
IF- og SF-målinger i Sommerhøgda, evt. hy Storwartz.
E m.gun-målinger vestover fra Gjettjønna, ved
fufsingdalen skjerp, evt. i Vangrofta (Fossgruvas
strøkretning).
Helikoptermålinger ved Fløttum Gruve.
Diamantboring: Olavsgruva
Sommerhøgda
Lergruvebakken
Gamle Hersjø Gruve
Kongens Gruve
Evt. Fjellsjeforekomsten og Lobekken.
Diamantboringen spesifisert:
Ninimum
Antall hull (m)
Sted
Lergruvebakken
4
28
411 Hersjøgruva
Olavsgruva
Sommerhøgda
Kongens gruve
Fjellsjøgruva
600
Mullge tillegg
Antall hull (m)
(19
1580)
10
420
29
2000
2200
10
11
420
12
700
65
4270
350
Lobekken
Tilsammen
5/6-70.
vpc
laV
,
i borhull cr ittlatr
t i Tytorttatrtzonora'tIc
E. tt,
oc Kona ens
ItokKat,(12
bI, 194-3=mo
Litl'Ørt
tI.rr.coct
r utlaitrti cLrn
i.
ttltuaatt
do.
•,tr•ts
- Gj.LtJn.
- Brokken.
tainkc målingor
1C01,
YICOr
Frai fl,'()
er ut_Ført i ortrIttdct
utført
e
i området
.„jcn- bxkf
ranuvt,i
vLd
Iraatitutt, Universittatet i Ctla , fort,
litta,r
ogink •,tat i la 1:a50.000 som or,Iattor Pør=
Llt,t m- Liput
-
1171linn,r - Stu c us jocn - Fcraogn - Saval,n.
lik
:H,1„.bk
nt
rørt Oor Hcrsjef cittat, ClLavscruve
n(lt
rhogda og Flottum Ortive.
,
Nivacc, ci icl
und, soktilsaav Hersjamalmen
Inntittttalt,
HTH i rchruar/mars
er ut ørt vt,d
1971.
CE:CWO
K
tI
i I,K,
-;i
aal Ezrcsfros j,
t (fl. icg_ti
il inatituca,
Let i C:,10) hc.r orniatt,t urcn
Ltit og
oii,
gt1 t,l
11.
ik 't
Vtal iljtiatt
ov InaflfletOftcah
kongtatt rt at starp,onti
nitt, n i Fcr9nFjt
Kn d€venfelt,
k
trer (“J
og et
.
avdrts,it_or Jorisent tilhørende
1,1 Ht.o
‘t"
cattlt,
n dt 1
Raroc-
r.
I
Sonnt,
:,,,i1.11;3(
I niy_.1"
I (fl
:»;
t;„,cti aLl.:Kot 3V.
lomg
1.
har
bt_ste??,t
Cfl
r
A ctt',
1cla,r
Itpronghoydrantr CL-
Kt v, Kti,<-1 1
) .
1.07 I ‘;011.t.(J.1
orskyvnincton
r
t
n
bt,
I
i1t1
I ;
9,inInIngt_n. Dt_otsydvestrc parti t er icjøvet notl
os
r
r
:ntboring _nc i
»inon
a t.toyr
arat '•L1 t nk
dag,n IuCTI2r,s,.
t,na er I-t g
T ti L
a
ti.1
t
i nt
ei GLrp ntin-upt;t
Htujo nkyv, nonen IcnoiLr nord-o
gr tf, EL
sontti) na,1ktat'.
to,gguagt,n•i øst, 'ecTIt7. r'nJuLL.LL
Tr
- artkktn.
.111.('Lfl
h (
o-
K
mtrik
bcat
sd .
, dch
dh1o.
noyerc
s•
aorvcat
cl
-h.l1Jii0aflL bctincLr
.
[ toi
kovcdmdlrro
k at
• sli
nt.ilLkl
,
not
fall
p,vakt
JP(.
1
3g_f
h,
to
ferakorrAt..Y.a
gouv,J. ar
oa
sdbncn
t:M,r1LM g
gtt,
r
.
r)on
n mot
ddr.da struktaron
gEj
Lo a aigsr
i
n
prcvLtakinc
ikk
bhts
ql,
d joh ,or
lito
for
ss
tatt
J
*JJ
ncic
i
Ict
prøvdtattr
vi acr
oc
omr 1.1e*
karaktar
on
ao
tykkol
løsmassoncs
av
crulan
har
dntagolig
rt, •Lo1on
indik
ha
bokkLEd. dim• htca •
og
jordorøver
bryktc
øst
HLrsjo
og
c I tc.t
cr , mcna
ti 1 ldggsopplysning
scsong
sistd
rcovor
jor1p
nyL
inn
samlet
1.kkc
fl i« g lov
borts
fors- ti
aba
DI;.
19 .J.
yu
d
nruyd
hh,
blc
-
kom
91-66
, bh
to
.r•tr
SH-Jh
i
-r
som
:11
utsidg
cruj bh .
191-70
oc
dct
av
hu
jon
rad
• :
lisa
_ s
is iL.
hIll
reTtL•
hd
honho
-imprdgnbs
Ord
.
a aj
j
1 92.
ducHsdi,
svarcr
tdton,
jgcau
bb.
sarrJa,
76
-•
(aigs
jordc
t
ru.m.-mdlin
(gra)covort
thcrtc
i
j k
,
kJbcdt
ncdovdr
to
bk .
ti
ak
1 boloit
192-70.
hull
nytt
dlaktri
dn
aUcd,
Dca
.
1
dt
tyd
ofliy h 'r1 li 5 O'ifl7 som
' i
t
oftObtt,
ti
atriper
cpy/poo
Cld7scruva
rcky hindgc
mflinp.•n
bard
ct
trlu
I. i
irk• hul
ba .
agcn
unnt
tdt
vdr
bllc
o•
Ko
i
hull
kad
bo
i
ac-m ilinrcr
og
no. n g iirsl.
md lca
1ct
msocs
ad
Jt
smd Ling
vr;grhv
c bornui
, mcn
ovagruvo
»11 r.Jtc
.1
flr
og
rinuvc
Hclikoptcrm1lin
Somr.T.,anhød1
971/966)
,
_
skullc
lanch
v
t
jtturåd.,
ro cnc tisk
EM k t
( I(AJ nub/Ho -nt nr. .
r
i
IF-mdlinncar
og
So
(3, , I rpo
,
, Koncans
f dltct
terorbil_
,
Sommorbo,y1d
i
nd.cd
KongLIY:r2;
og
, Lurgruvcbr..kkdn
dhLoj o 1 tct
f:tur
,
, Summ. Ihg1d
Olavsgruva
i
1 smd I Lnciar
borhul
uldktsbmognotiske
r 1 cds
D_rimet
.
incird
. m . cun-mdl
J
I Jngdr
Gbk]KsY7L.l
ctromdgnotiskc
o kk d ut ‘.011_
dot
bln
1969
Likou
bork
j..
minr_r2,1-1,2,.,:-i
bh.
r
n(-
••
4
Hestkletten. Her fikk en dessuten svake anomalieri Ny-Sto•artznivået.
I bh. 194-Sommerhøgdaer det tidligereregistrertIP-anomalier,
men e.m. målinger i hullet var helt negative.
Nz_Stoniartz. Borhullenefra 1968/69ga ingen entydig forklring
på anomclienefra tidligere bakkemålincer. De e.m. borhullsmålingene
viser tydelig at indikasjonenei vest (bh. 139, 140) skyldesgjenstående malm like over eller i gruvenivået. De mektige impregnasjonssonenefra borhullene (140, 143) kom imidlertidikke fram,
heller ikke anomalienfra bakkemålingenenoe lengre øst (bh, 143 144). Imidlertidga impregnasjonssonenetydelige anomalierved
sp-målingenei bh. 139 og 172 og disse bør derfor utvides til
omfatte alle borhull i området.
11, Ler9ruvebakken2_
Det ble utført e.m. målinger i 12 borhull,mens 3
er målt tidligere. Sp-målingerble utført i 12 hull, men ga få
eller ingen indikasjonerpå C-malmen. De viktigsteobservasjonene
fra e.m. målingene er a) i C-nivået i bh. 19 opptrer bare indikasjoner i horisontalfeltet. "Dette tyder på at mineraliseringener
fattig og svakt forbundetmed leder C forøvrig".(Sitatfra NGUrapport nr. 971/996). Ettersom borhullene157 og 203 bare traff
svak mineraliseringi C-nivået,kan en ikke:re ne med særlige malmreserver i dette artiet. b) I føl e målin ene står bh. 166 like
utenfor C-malmen. I borhullet ble det påtruffet en tynn malmstripe
i C-nivået, men denne opptrer muligens i selve forkastningen.
Målingene har definert forkastningensforløp temmelignøyaktig.
c) C-malmens begrensningmot nord i de vestre partiene er ikke bestemt, men ifølge de geologiskeobservasjoneneskullemalmsonen
fortsette nord til forkastningenog vest til skyvesonen. Måleresultateneer ikke i motstrid til denne oppfatningen. d) De to
mineralisertenivåene i leder D tilsvarer B-malmensog C-malmens
nivåert mens leder E tilsynelatendetilsvarer B-malmensnivå.
Kongens Gruve. Det ble målt elektromagnetiski ett hull i dagskjæringenog to på slamdammen,dessuten utført sp-målingeri de
to hullene på slamdammensamt ett sør for dagskjæringen. Målingene viser at bh. 89 står litt sør for en ledende sone (påtruffet
i bh, 76), mens bh. 90 står lenger sør og ikke gir indikasjoner.
Det er derfor påbegynt et hull 50 m nord for bh. 89.
Om bh. 201 (i dagskjæringen)sier rapporten: " I nederste 30 m
er det riktignok observertmeget svak stigning i feltstyrken. En
lignende økning i feltstyrkener registrertmot bunnen av bh. 7b
qp
5
-
(flUU-rapport
733), men det foreliggerikke grunnlag for anvisninger".
En endelig vurdering av forholdetkan utstå til det påbegyntebh.
204 på slamdammener fulliørt.
SP-målin2er i Gamle Solskin 09 Sommerhøgda. Målingenevar en fortsettelse av arbeidet som ble påbegynt i 1969 etter initativfra
prof. Mortenson. Resultateneviser bra overensstemmelsemed anomalikartene fra tidligeree.m. målinger.
IP-målin2eri Sommerhø2da. Målingene (borhullsmålinger)
tok sikte
på å avklare visse forhold ved resultatenefra bakkemålingenei
1969. Arbeidet fortsetter.
E.m. un-målin er.
Gråberget - Gjettlørna- Skistua. Målingene tok sikte på å finne
igjen anomalienei draget Skåkåsen- Gjettjørnavest for Gjettjørna.
En anomalisoneble fulgt fra Rya til forbi Skistua,men overdek,-.
ningen langs Håelva gjør det vanskelig å få et sikkertbilde av
området,
Røragen - Brekken. Typiske "grafittskiferanomalier"
ble fulgt over
store strekninger. Ettersom det er mye overdekningi området, er
målingene uunnværligfor den geologiskekartleggingen.
Magnetometriskemålin2er.
,
41
Målingene komplettertede tidligeremålingenei Feragsfjellaog
omfattet dessuten fly-anomalierlenger nordøst. Anomalieneble
gjenfunnet og målt og skyldes serpentin-kroppen langs skyvesonen
mot grunnfjellsbergartene
i øst. Som de aeromagnetiskekartene
indikerte, fortsetterserpentinmassivetfra Feragsfjellaunder
Røragen og Devonfelteti øst.
Helikoptermålin2erved Fløttum Gruve i Sin2sås.
Målingen ble utført av TerratestA/B som et forsøk fra Røros Kobberverks side for å undersøke anvendelighetenav denslagsmålinger i
et område hvor NGU tidligerehar utført e.m. bakkemålinger. Området ble dessutenutvidet noe mot sydøst og omfattet tilsannen
ca. 15 km2. Av 93 profilkilometerdekket 31 pr. km området ved
Fløttum Gruve hvor det ble fløyet profiler å 1 km for hver 100 m.
62 pr. km ble fløyet som profiler å 2 km hver 200 m lenger sørøst.
Det ble målt elektromagnetiskog magnetometrisk.
Resultatene viser at helikoptermålingeneikke oppnår samme nøyaktighet og detaljrikdomsom turam-målingeneog dybdevirkningen
er liten. Magnetometermålingeneser derimot ut til å gi tilfredsstillende resultater,men her har en ikke bakkemålingerå sanmenlikne med. Foreløpigmå en konkluderemed at selv om helikopter-
ur rimeligere
enn milinc.
SarLien m9M dan :0t99rul(
OliaLliTLTBORIKG
i alt 3.23
mTtur
Av
fordTlt p2 51 horKull.
Dt.:t
bort
hl,
hull o9 2.8b(L.meter utført ved 19.1,h0rin9 (K.A. H.99 -
e9 1/1,gull og 942 meter ved e9nT may.;kinur.
014v,Hruva._ Tru hull ble boret opp fre gruve p1 k3n loft;33L3
vu9t for VII.
sjom
J.
909,
Det første blL3 sDtt p2 vLe:t fer
r loftsmalmtar mot vest, 4Lt.
Tcr,s i.t tr.cdje viGt
0,755..Cu ny:r 2 , 20n.
CU
OVLT
2,20 m.
[30=',
lortrAn.J.1=iv31,31,
Ett hull tr.H.11'
og viRte 0,314 Cu ovc7 2,2 m.
r
•TLiom 2b/T os pu9TTat9GjonTn
ovr:Lcje9 hullune
3L:
22.
o3'
oc
bl, bort..topp til loitr3mcn
EJt.
101.tc••
Ett hu.11 t7lf
u9 7L9ta• 1,19, Cu unen
ble borct p2 LT1 "kj,11i:ylm1r;‘"
TrT• hull blu boret, nud frD Nyl.x3m
eKl-1938 (Nyherget).
Nuns dTt i bg. YIl-Yf98 hr p4trufaMt L 68 »10 Claxmgruve.
kom9-.
9
og 0,50 m imprTagnaGjon, vistL de »vriqe
vi33t
1:1(_ktiy.,,hLt
Borhull
0,62
L.,(_.
2,/.15n,
2,90 "
._
4,59
2,20 "
2,20 "
2,20 "
2,20 "
2,20 "
190
191
192
205
206
207
208
209
210
Cu
"
kan obst.3.93,
9jonsser.,.Ln
0,95
0,35
0,05
0,97
ncd• r31.
.
Yir3..ralociskbest:Ir den J:v
obsTrvTrt.
1kLe.e
700
ti
Son2n cr ...JtrufiS
evTLand est-vust CE) 200 mevotand
hunkt9r
ne]'d-syd.
50.00C rft oc
Ty• for lave til at (1I4Lt Tr t,nh, 19.
0.cii.
XII niA likvL1
C,19
T,88
1,e13
,
1 ,35
Limn9
D. Lgi
u_»
•s
grunnid
tiskt,
mnlinceT
trd:dcro.,rtnd
3(1
gd -ct
opotil
dt
ydn
10
txrnnn;.1,(,
godg
m og
dtt
mod
MCT
som
i
mr
fonJløpic7g
og
19di
dtt
be .N t
dtt
blt
brukbdru
ryji3trdt't
flr2:_ti9-nt.t•d
guhdlttr,
vtdlogt,
r
I
fortsutt,di
økcnd
og
13ngt
kjyl
nt,dovcr,
variere
ciLhglt,
ot
eg
kilomgter,
r
mens
rAmdlm
118.000
:)4 2 .cfr
::05.000
Po/PY,A;l/cpY
pc%flp%
ry/;1/cry
72.000
105.000
176.000
r: •pric.p%
-
rotr:11
% Cu
% Zn
0JK1
1,4I
1 ,Tt
7,57
0,42
n
r,gstry,r,
.ns,.
En
,
-
idtt
økonomidk
mt.n
øke
C,J
0,40
1,11
3,35
0,29
CiLr
1,59
rtAtYuffe_t
"p:vist
ved
g,olog
har
i
hovtdtyptr
Dt
vidtit
dxk,_
; ,11
,
tt
I
nodr
/
dd.ndd
og
Jenkelte
bcnnull
r
t
0(
bolbri".
utiøtt
tr
la
mintrdloci-k
nmm vil
urti,
uyHersøkels.
cr
drunnl:
n,gldntiv
r.tidtighdttn
fl
32
rjoh,tttnt.
Lerhullunt.
_
dtt
m.dtml.bdr,__cnin
pb,crynt,
tdrgn-;
"Mos
2,75
,
I
% 2
1,57
r,31
9,7 1
u.,
b, rtgrnt
1-
cc
Po/PY/Ht/cP/
vtre_nl
mintird
og
py,/[;l/cpy
i
C-mdidd
ty:
700.000
119.000
910 .0
Pc/TV
nit
.__
vuntg
111(1_dyp,dt
stcrkt.
py/si/spy
1 -1(1E
-1.r
for
fle±rd
Lunn
Aiaalnr.ns
ge}r,lt‘n
orgut,ndt
rn
knnrkj,'
og
}m/cr
for
,:ttdn
mtkti.-ncttr
vurdtringtr
ddn
uppeitt,-
Lihtllt,.nc,
nosuitntrn,
malmhtn-dgringtr.
vin,t
gtoregi,Jkt
uro
10
nct.
,r•
fomindr
blt
og
Untypg:
lt
hpn
29ter
1',•
nr
Rdnitotdn,_
--du -L:ttr•
nune
Fra
2.12
tItsd-dvdd
totalt
nboil
_
bli
br;tnir,;,
undtrkt
an.n,.1sdne
cv
'971
12
,r
ddtt
malmd
olpntdninc-,,H,
t
cJ
ndtt
-
8
Bommerhø da. Det ble borut tre korte hull på de to østligstc
av dc grunne indikasjonenc, dessutun et langhull på tr
sjon lcnger sør. To av de første trøff vanlig Son=hagdminerclisuring med genaltuT på 0,6 - 0,7% Cu Over 2,20 m. Dut sistc var
tilsynelstende sterilt, mcn det er mulig at svak po-imprecncsjon
kon ha 2orårsaket anomalian.
Forøvrig cr det kjørt ca. 3.200 tonn på flotasjonsvcrket fra cacbruddet mcd antatt ragodsgehalt på 0,72% Cu.
11,
Lurcru ebakken. Bh. 184-69 som traff forkastnincen mellom A- oc
0-malmc2nble boret ferdig. Det vistt at fjellet tr svært oppsprukkot på begge sider av forkastningen over en samlet lengde på
ca. %Cim langs borhullet.
Ett hull ble satt på mdllom A-malmdn og forkastningen helt i est,
mun hullut var satt på uturfor (under) A-malmens utgaunde og trcff
ikke mån%raliscring.
Ett hull ble horut på C-nalmen hult i nord-øst, m%r traff u.
pagc hynrc mslm-striper i C-niyåut. Dut bekrafter rusultatene
malingenh i bh. 19: at C-malmen ur svak i de østlige particre.
,
11
Kongens Gruve. Det ble bortt tru hull i ett profil over da(j.
skjar±ngur nvorav ett ble forldnget for A undursøkd dypindihasjontn.
Det forste korthullet blu satt på like nord For skjæringer og •raff
en hålv mdter svovelkis på fmm meters dyp. Imidlårtid stoPpåt
hullht i ras liku undtr malmen (i gruva2). I nytt hull sammå
sted måttd ddt bores jordboring til under målmnivåut. Nest• hull
25 m lcnger nord viste ingen malm. Deretter ble det satt på et
hull 25 m syd for det førstd, midt i dagskjrnrincen,og dutta
hullet bld boret til ca. 250 m utcn å registrtruimineralistecinci
av intdresse. Hullet ble målt cluktromagnetisk, og rtsultotanh
er gjurpitt foran.
gruTnlag av t.ma malinger i tr% hull på slamdåmmdn hvorov ett
nadde truffet malm i dypindikasjonens niva, ble dut satt pa ut
nytt kull i omrad%t. Fullet vil bli borut ferdig i sesonc%n 471.
ForeløPig er det ingen grunn til optimisnu måd h%nsyn til n,
På
malmfunn av betydning nær Kongdris-anleggtt.
15rOM:5(-11,3HR
•
cssintt.nt•_r.
rylittick skifur som
Sk,jc:tL iijcir i ct offrnådt fllork
ifIl mct 2.3t,ccmnitClc colcciskt cvcrsiktsc •t
norci•
LtKt. Bcrgnrttn i ca finft
sttfctHittområit sør for Trondhjt.mnr,
nt_ic-srorittiskk=ktc,T coi
irsidlc.rti.J
t
,n.yptchør
1
411
n oppscrcr
o,jLLktoniscrt.
cifr mnlmnonon vcrtikolt t.
on cprokkt_rylling,i hvtrt ri:111
nord-ccr. Dtt tirdravtt ntnicn nynk til (cm.15 m liP
mtns contn cr cppskutt
m long oc 2 m bratst,
cr
co•gL
i-nyd. Nalmun bLstfirav mnonttkic, sinkbltndL, 51y1L:11
innthcidcr nolv cs tr cvært ri:t.
cobbtf.ckls,
GrafiltskiCer vunt og øst for skjtrpot sclmti solvf gruv, cjoiuiu
nLnniktErn,tnniJu.ImiciLrtid var maim(ts
gurn4:
ntscd..utclos r.fttovtr ]-nuf•,
inrisIc cg,9,2;
n)
nqr i orofilor likt nord (otsør for synrcn ikkt.
cm n cc.
11,
oo,Kobbtrv
var hclt nug(iitivL.
Jtvundt,:rsøkticrif
tiL,
kcsult
hHc', mii 5kL.gjørt no.fnanstrcnotisu for n sikre rattijhL.
P3 longrt
tt in.
rn1Ltr
,,ycntutflt
t
skj
cmrjfictqtclo9isk for i kiarltbgt
tn likuvct knrt_ltgg:_
samt cv ttty min. cnuis-c,rcnitt-I.of
'cirtsbif,cr
Spr•
"ltn,tn. ' i ondcidt_t.
Fcr ttortuncu : Rnpport frn ha tarilft•
Littc• ' m.: Sortortfster
. scpttmbtsr1913, dfttHt 15c'cf-1 .
rntTort 1403).
Itic•
til R2ros Kobb..rvtrkfrn Vrnulf CnIcco
2/2-170.
LERGRUVEBAKKEN,
Nalmberegning
ved 2,20 m minste
varierende
cut-off-lii
Zn i
tonn
% Cu
% Zn
678.452
5.067
53.649
0,75
7,91
73,00
108.815
764.131
5.456
58.394
0,71
7,64
69,92
- 105
126.123
880.577
5.922
64.462
0,67
7,32
66,58
- 105
142.200
986.930
6.336
69.403
0,64
7,03
63,79
:"ntatt for leder
6.578
73.861
0,60
6,74
60,61
Antatt
Arr.l
m
Pris
Cu
50 kr/tonn
400 - 105
96.069
400
- 105
40
400
35
400
30
400 - 105
"
u
41
Cu i
tonn
i £
Zn
Cut offline
45
strossehoyde
LEDER A + C.
158.250
Råmalm
i tonn
1095.610
Malmverdi
kr/tonn
Merknad
Utregnet
3/3-71
ØP
for leder
11/
Malmbere
Minste
arb.høyde
cut
off-
line
in
Pris
Cu
i forsk'elli
Aseal
i
Zn
LEDER A.
LERGRUVEBAKKEN
in
e altern&tiver
Råmalm
tonn
i
Cu
basert
i
tonn
Zn
å minste
arbeidshø
"cut-off-line",
Total
% Zn
kr/tonn
mill.kr.
400
- 105
4.299
30.481
360,9
2.398
1,18
7,87
90,32
2,75
11
400
- 105
6.155
42.500
424
2.828
1,00
6,65
76,44
3,25
fl
400
- 105
6.465
44.460
428
2.876
0,96
6,47
73,85
3,26
11
400
- 105
8.195
55.930
471
3.302
0,84
5,90
65,89
3,69
11
400
- 105
10.245
69.610
525
3.785
0,75
5,44
59,76
4,16
50
11
400
- 105
5.300
35.000
402,5
2.737
1,15
7,82
88,84
3,11
1,70
45
1/
400
- 105
6.300
38.000
421,8
2.953
1,11
7,77
86,94
3,30
1,70
40
11
400
- 105
7.323
40.415
438,5
3.119
1,08
7,72
85,44
3,45
1,70
35
11
400
- 105
10.100
55.000
515,0
3.784
0,94
6,88
75,13
4,13
1,70
30
11
400
- 105
12.974
69.161
561,9
4.251
0,81
6,15
66,01
4,57
2,20
50 kr/tonn
2,20
45
2,20
40
2,20
35
2,20
30
1,70
verdi
Malmverdi
% Cu
i
tonn
de o
3/3-71
ØP
11
LERGRUVEBAKKEN
Malmbere
in
i forsk'elli
i £
Zn
e alternativer
Areal
m2
basert
Råmalm
i tonn
LEDER
C.
•
å minste arbeidshø le ot "Cut off-line".
Cu i
Zn i
tonn
tonn
lalEverdi
Cut offline
Pris
Cu
2,20
50 kr/tonn
400 - 105
91,770
647.971
4.706,4 51.251 0,73
2,20
45
II
400 - 105
102.660
721.631
5.032,4
2,20
40
11
400 - 105
119.658
836.117
5.493,5 61.586 0,66
2,20
35
u
400 - 105
134.000
931.000
5.865,-
2,20
30
II
400 - 105
148,000
1026.000
1,70
50
T1
400 - 105
119.292
687.291
1,70
45
1,
400 - 105
129.817
1,70
40
400 - 105
139.299
1,70
35
1,70
30
Minste
arb.høyde
II
ii
It
400
-
105
400 - 105
147.000
155,872
Cu
,rt
Zn
7,91
7,70
kr/tonn
Total verdi
mill.kr
2,18
46,8
50,4
0,63
7,37
7,10
69,83
66,43
63,76
6.053,- 70.076 0,59
6,33
60,68
5.447,0 61.048 0,79
738.133 5.723,5 63.589 0,78
8,38
79,83
77,97
75,87
74,55
72,45
784.602
822.000
869.628
55.566 0,70
66.101
5.954,7 65.677 0,76
6.150,0 67.400 0,75
6.361,6 69.243 0,73
8,61
8,37
8,20
7,96
55,5
59,4
62,3
54,9
57,6
59,6
61,3
63,0
3/3-71.
ØP
LEPI:;RNVR,BZ.KNEN,
notat av aZa-7
brytnikgshayde og p'LlignetenLem
rundu Eula
bryti
:iZtlV
Liksom Olåvsmkimen og Fjellsjororekomst,n viser horkullinL i Ldrgruvebakken at malmsonen i store trekk or cn tynn platc som falltif
svakt Ech -Jst. I detalj mi vi imidlerdid vcritenocnlundc skmEc
forhold sop i de to nevnte forekcmstenL camt Hestkletten/Kvintua,
Ny Stoflortz, Scxtus, kugo m. fl. - at maimsonen opptreårirregulart
stulfcn, star skjevt på denne, splittes i fl_eresonkr, fecaykl—,
av småldgrkastningero.s.v. Blant annet tyder malmens brkksjestruktur
på dette. Idnlighetenefor selkktiv drift.må derfor reenka å vapek
sma og kan ikke legges til årunn for lonnsenetsvurdcrinna.
Likeledes er dut svært usikkert em en hrytningshogde på 1,70 E
Imzlia. Diamantborkjernene viser syrnt dårlig kengfjell tid
over
malmun. Niktignok viser strekkholdfastkotsprc3veroktrent saho
verdier sas hengfjellkt i Clavsgruva, men crfaringer derfra viocr
kt vi sjkidun kkn suttc takct der vi anskun i forhold til malkomda_n,
pun ma te ul hLngfjellet opp til et solid lag. I tillagg kokEer ,
samme forhoidenk som vanskeliegjar scluktiv brytirg, slik at 2»M
er
den laykstk hcgde sop her Ocnettcs i Lannsomhktsigarderindehe._
Hn annen ting cr at en selvsagt må tilstrche en så lav brytingaffHd(
som mulig, man hva den or, vcd vi ikko fer deler av malmen er opo:artm
være
afr
Roros, a. mars 11r.
Øystein Pettersn
OLAVSGRUVA,Malmbere nin
r. 4/3-71.
Grunnla2:
Beregningengjelderpåvist malm, det vil si at malmen enten er
oppfart eller drevet på fra tre sider, eller er angrepetfra
én til to sider samt boret på.
Spesifikkvekt for rågodset er satt lik 3.
Gjennomsnittligstrossehøgdeer satt lik 2,50 m.
Den erfaringvi har fra områdene 2/1, lb/X og 1/XII viser at
gjennomsnittligstrossehøgdeer langt større enn 2,50 m, og
sammen med mindre områder som ikke er tatt med i beregningen
kan vi regne med et tillegg av sanns nli malm på ca. 50% av
påvist malm.
Partier som området mellom lb/X, 3/IX og 4/IX (loftsmalm)
samt området mellom hoveorteneXI og VIII er ikke tatt med,
da foreløpigeundersøkelserviser gehalterpå 0,6-0,7%Cu
for disse områdene.
Rågodsgehaltenefor påvist malm og sanns nli malm kan ventes
å ligge i området 0,80-0,85%Cu.
•
Stroiss(d
ellor umy
25/11
i tenn
2.09
/,5
15.670
2/1V
lb/X
960
5.50
7,5
/,',
2b/XII
2.760
7 5
7.200 BRA/DÅRLIG
3.:-.25eSVÆRT ;23R20.700' 135.138 viser 1,H(/:
Cu
ovcr 2,5 !'r.
di.// id.d.
10.350
7,5
87.625
2/1
90
7,5
3/1
350
7,5
675
2.625
040
2,5
3.301
2.520
7,5
7,0
18.900
7,5
2,5
72.206
2
idRA
16.2bT
H22YDARLIG
7,5
9.15
1-.d?.
4.430
3.750
:Jk,
hh.10d visei 1,(
ov(.r7,: m. 13Y2
10.6C.C.le--,Jr
ej
malm. BRA.
2/1-1+ 2/I11
Loitsmilm
,
eu
411
Vellumnivå
"Pumpesump"
2/V11T
0/X
980
2.960
Ob/X
2.170
1.220
ib/VIII
•
7.350
1/XII
590
2/X11
510
7,5
7,9
novednivd
10.940
7,5
82.060
Totdlt påvist mdlm
-157 fester
21.730
7,5
172.985
Sannsynlig malm
ca.
3124,
BR2,
?
SVÆL'iBR,..
75.000
-•--
Ndr dtdcgjelder bruk,±ndV disse tallene, sH-L,
kan hdre paviss dpilm Penyttes direktu i planieggingen. Samtidid bør en undLirplanlegin:er
ta hdnsyr til muliHieten av forleneet driff i Olaynuruva utovor 6T.n
tid som vil ci med til i drive ut dLL pdviste m(dmkvdntumet.
NB:
Dersom kobberprisen skulli for2Indreseg vpsentlid må ma
r(rciningen
korrigeres.
køros,
. nidr! 1971.
PystfiinFtt, r2,2n
OLAVSGRUVA,
Tillegg
til notat
For å belyse karakteren
utgjør
lb/X.
Dessuten
altså
et tillegg
tatt ut
for 7,5 som er benyttet
vil bli skutt ned i underetasjen
PÅ CA. 50%
GJENSTÅENDE
AV Å REGNE
UTOVER
Det
i malm-
på 39%.
vet vi at det står igjen malm i sålen pa strosse
DETTE VISER RIKTIGHETEN
SERVENE
i malmberegningen
et areal på 1.390 m2.
3A og bade i taket og sålen på strosse
malmen
malm"
Der er det pr, 28/2-71
og avbygget
10,4 tonn pr. m2 i stedet
beregningen,
av 73-71.
av "sannsynlig
kan vi se på loftsstrosse
ca. 14.500 tonn ramalm
malmberegning.
5.
Mesteparten
2 og
av denno
og skrapt ut der.
MED ET TILLEGG
DE SOM ER BEREGNET
I MALMRE-
PÅ GRUNNLAG
AREALER.
8/3-71
ØP
AV
malmberegning
SOMMERHØGDA,
tonn
tonn
Overdeknin
Overf'ell
Råmalm
Cu
Zn
0
6.300
2.290
1,84
0,90
42
21
9.0 0
21,140
1 .800
0 76
0 84
150
166
9.090
27.440
22.090*
0,87
192
187
.
Område
Bh. 74 og 51
70 o
Bh. 50
1
Sum
De enkelte
mj
pr. 6/3-71.
borhull:
overdekn.
1 m
overf'ell
i m
malmmekt.
tonn Ju
i m
tonn Zn
O Cu
cl4Zn
Bh.
51
O
2,52
0,37
2,51
0,60
"
74
O
1,57
1,09
1,61
1,12
50
2,90
1,36
1,94
3,75
0,98
70
o
2,32
0,63
0,29
It
4,60
o
2,16
0,85
0,63
0,4)*
71
1,05
5,86
2,41
),90
1,25
(ti
Mulig
malm:
Merknad
*Sannsynlig
*Utelatt i malmberegningen.
Overfjell og malmmektighet
er fjernet.
Området ser for bh. 51. Overdekningen
Areal:
er ukjendt, men det står bra malm i skjerpet helt i sør (330 V, C V).
1.380 m2,
Røros,
Øystein
6/3-71.
Pettersen
malm
oc)
,!
Ile
3.}
y
.fr( •I‘
, 147;mite;tisn
ift
III–
l
--
romt,C
r—
"a-..,+
7
1,:jåstuglign
•-....
.
en sen
IYisoolka
i4-
....
* , 41,
‘3‘ars)
"
–
‘, h”...
•
, , s.
.?,
Inl
Q
Wallii
tc
NlYtklerimickl,"
-
k\'‘xt‘usytien
3
l<
•
on/
ran
:.
'
ta
tiziardb,C,–w
s
Ki ttati
c
ts
.
,
Li t ieb!.
I
\
hongda.
.•
r
13'
Vr
- Ski
-
44n
1111,11
,
04.
y„.
\t
7
\-
•
131:1/4
1-Ief
—•a
Brekkeb
'
M3
S
‘.1
d4r•rf
Botne.N.
utimgen
C"..)
—a
•••••
\
o
52
1
A/S RØROS KOBRERVERK
HERSJØ-FELTET I ÅLEN
11
,
MINERALOGISK UNDERSKØELSE
av mcdmprøver fra diamantborkjerner.
Foreløpig rcpport pr. 23/3-71.
Benyttes som grunnlag for inndelino av malmene i
forskjellig typer oppredningsgods og som støtte
for oppredningsforsøkene med honsyn til redknusingsgrad, ønskelige konsentrater etc.
Undersøkelsene er utført ved Geologisk Institutt,
NTH, februar/mars 1971.
•
Røros, 23/3-71.
Øystein Petterson
I :Tr BOLDSFCBTECBLSE.
I.
Innlialn_13.
Malmtyper. Mincr ogisk buskrivis,.
schsitLx.
A-malmsns py/s1/cpy.
1tnqJur o8
A-m„klmenspo/cpy.
B- og C-malmcne8,py/s1/cpy og pc/p7/s1/cpy.
B- og C-riwimenospo/cpy.
Konklusjon.
IV.
Bilag:
Borhullsanalysr.
Gcncrnalsnslyscr.
l',Ialmhrcgningcp.
g) Folcrsiip, 56 stk.
Slipfotos.
Slipkrivuls8.
NodalsnalysLx, punkttulling.
Rontnhildur
sv sinkhlondc..
Mikrorv.lirgunundrsc,kTLIso
sv sinkblende.
1C) Pl8ggkart.
•
i.
Innledning.
Yad=skopiske
undærs.keiscr av Htresjd-melmence .
betkjernematerielet viser åt ddt upptresrfckg
typcæ med hensyn til mineralsemmensetning, kornstmrrelsd,
raltertur m.v.
Ord)redningsmessi vil det være gunstig å behandl
de forskjållige
malmtypene hver fer seg.
Brytningsmessig vil det være gunstigst å bryte
1.1malm une
ett.
Opprodningsforsokeng må derfor ta sikte på å klrgjøre haa dct
vil bety økonomisk å kunne behandle de forskj,_rndL malmtyld:m
hver for seg respektivt samlet i 6n malmtype.
I det folgende ur malmsonene inndelt i typer som dut er praktisk
For svevelkis, kobberkis, sinkblidejo,
mulig e bryte seåret.
blyglans ue r:Hgnetitt
mh,enuticis,
benyttet fcrkortudIdoneæy,
0py,s1, po, gn cg mt.
II.
Nelmt ,er. Mincrelocjiskbeskrivelse. MenGhdx eg gLkielter.
A-m0dæen framtrer som den beste melmkroppen kvantatativh ug
kydiattativt. Dun bcstår i nevedsdk av tc malmtyper: 1) grovkurnet svovelkis med opptil 10% Zn (i sinkhlende) i enkelhe
pdptier, men litv kobberkis og megnetkis. 2) Någnetkis med bræ
Cn-Henalt (i kobbetkis) cg spredt svovelkisimpregn-sjon i.Merm
ev gruve krysteller. Et par mindre impregnesjonssormorskiligr
og textur, men ag
se5 tre de to kovedtypenc i kornstarre_l_se
ev dvLirjrunnav brytningsmE:ssigcfornold slås sarrienmcd cd,L.n
typene de opptrcdrsammen med.
forer reletivt mær magnetkis/ksbbcrki e
æ
ullLT svovelkis/sinkblcr.de-maimen opptycesslik et den byytndngsmessig må tes sammor med pojcpy-maidnen. Dæssuten capt.eær
Ln tredju mdlmtypL.bætåend,_ av mdgrictkis(mutrdA, grevsvovs
imutgnasjon, åinkblende og kobbcrkis. Dennk malmtppen f„a
ifolge sin opptreden drives scpdrat for en del ev Iderekomgtek.
n [1
Cedddlmenfatær d(dsamme tru malmtyyne som B-moldhen:
æ RÅkobbdrkis, svovelkis/sinkblende/kobborkiz/megnetdis
kc;/vovolkis/inkblende/koblx2rki(:.
Mineralogiskbeskrivelseav malmtypene.
•
A-malmens sl c -malm har dels karakter av grovkornetpyimpregnasjon,dels grovkornetkompaktmalm. Py-krystalleneer
som oftest større enn 0,1 mm, bare sjeldenmellom 0,1 og 0,01 mm.
Sinkblendeopptrer dels som matrix - særlig i sl-rikestriperdels sammen med cpy- og po-korn mellom py-krystallene. Kornstørrelsefor sl, cpy og po >0,01 mm. Magnetittopptrer som
impregnasjoni gang og mellom py-krystallene.
Py-krystalleneer lite deformertog svært rene i denne malmtypen, bare sjelden opptrer sl, cpy og po i så små "dråper" inne
i py-krystalleneat de venskeligkan frimales.
Sinkblendenbestår etter de foreløpigemikrorøntgenforsøkav
58-59% Zn og 7-8% Fe og kan forventeså gi et høgverdigsinkkonsentrat. Foreløpigoppboret av denne malmtypen i A-malmen:
700.000 tonn med 0,84% Cu, 3,57% Zn, 35,68% S. Malmtypenvil
kunne gi konsentraterav sl, cpy og py og nødvendignedknusningsgrad vil være liten.
A-malmens o c -malm består vesentlig av magnetkismed cpy
i store, godt adskiltekorn, sjeldnerei korn ned til 0,01 mn.
Store py-krystalleropptrer som spredt impregnasjonog kan i
enkeite partier være oppknust og oppsprukketog føre "dråper"
og tråder av cpy og po. Jevnt over er det ubetydeligsinkblende
i denne malmtypen,men Zn opptrer dog i mengder opp til 2% i
enkelte intervaller. Magnetittopptrer som spredt impregnasjon.
Foreløpig oppboret: 246.000 tonn råmalm med 2,44% Cu og 0,42% Zn.
Malmtypen vil gi et cpy-konsentratmed rimelig nedknusning,mens
sl og py ikke bør tas ut separat.
B- o C-malmenes
OQ
0
likner for den
sl c
sl c
førstes vedkommendeden tilsvarendetypen fra A-malmen,men fører
relativt mindre Zn. Dessuten er kornstørrelsenog mineralfordelingen mer variabel. Den andre fører po som matrix, men mer
py-impregnasjonenn A-malmenspo/cpy-type,dessutenmer Zn enn
Cu. Kornstørrelseoverveiende >0,01 mm for samtligemineraler.
Mengder: B: 118.000t 1,04% Cu, 1,57% Zn, 32,08% S
C: 72.000t 0,46% Cu, 3,35% Zn, 31,95% S
Malmtypen kan gi konsentraterav sl, cpy og py, men py-konsentratet vil bli mer forurensetenn tilsvarendefra A-malmen.
Dessuten opptrer en del ev S-innholdeti magnetkisog kommer
ikke med i konsentratet.
4) 3- oc C-malmencs poicp7
likner acn ti
Hrendc. •ja•
A-malmen, men forer vesontlig mindre Ci. (dugrktdcP(argc,.
partier m.edepy/po/s1-tradcr ou "-drdper" som omtalt tre Amalmen opptrer hyppigst i dunne mdlmtyren. 13arei ett
(nr. 2909) fra bh. 226 opptrer finforkieltepy i po som nds-vg,c,
er floterbar ved samme nedknusningsgrad som den evidgc re
hvis kornstørrelse overvciendc ur stcgoreenn 0,31 mm lo
tlige mineralan
Non0.der:
B:
247,000 tonn med 0,89% Cu og 0,51/ Zn
C:
105.000 tonn med 1,11% Cu og 0,39/ Zn.
Malitypen vil kunne gi epy-kensentrat, mens sl og py igke.hør
tas ut separat.
For malmene A, B og C er det utfart gcneralanalyser med
lgende resultater for edelmutallenes vcdkommende:
As:
III.
4 g Ag/tonn, 0,1 g Au/lonn
4 g Ag/tenn,<C,1 g Au/tonn
4 g Ag/tcinn,0,1 g Au/tonn
<0,01%,i alle tre malmer.
0,017.i allu tru malmLa.
Kcnklusjon.
Kvantitative, kvalitative og minerlogike
forhold tilsied at
A-malmons to hevLgItyporbehandles for cso).
B- og C-malmene kunne mineralogisk va.,rt
delt i tre og
Iendlet
adskilt, men de forcligy.endogodsmengdeng (hjarremater
framtidige brytningsforhold tilsier at malmcno hehanel..eJuder
ett og deles i de samme to hovedlyper som A-malmen.
a- og
C-malmenes utgaende er det ogsa mulig a ta ut nok god,)til
kj..aro
forsok i større malestokk I et sent,retidsyunkt, mcns
dette ikke cr aktuelt ECT
Dearm,,k
dan en anbL
oppredningsforsøk pa folgorde fd.remalmtyprr:
Produktor
Godst\pe
CPy-kon7. 31-kons -y-kons.
A-malmens py/s1/epy
X
A-malmens po/opy
'S,a- og C-malmenes pyy i/epy og
x
X
170/PY/51/opy
X
4, 3- og C-malmenes po/epy
X
Ved knusningen tas sikte pa
i malekern Igd til 0,ol.
•
forøntcy.:nundei
-,Økc
r
røntgenlaberHtoriet
, Fysiok InstitutH
Standard, dlement å
Forsøk I
57,90% Zn
7,80% Fe
33,71% S
-
, 16/3-71.
Prøvepunkt/y.
II
III
IV
C7.333
15.227
66.165
0,006% Cu
m,23% Mn
0,30% Cd
Sum 14s.725
411
Hcrsjøfeltet, A-malmen,
bh. 036 - 70,00 m, slip nr.
269g
Sum
66.676
14.037
6e1.760
145.473
64.666
13.117
e5.93a
12.600
42.267
63.701
150.050
67."56
13.262
142.2./9144.6O8
Bokae=nsverdiene
yar omtrent de samme for budge nrøy4r
Fordi differansen er stor mellom antall telLeflnkter i ston0ardproven og den undersøkte prøvon cr geli alLt'
fl 2gflet ut T5 to
match - 1) ut Fra standardprøvch og 2) kerrigert for avvi2dt M15a
sum telleinkter.
Vcd å kjøre proven på røhtgenspektrograf er
det konstatort
don ikke holder andre elementer som i
ghdd kan inIjuere på clementgehaltene i sinkolchden, slik
at IL 9tere avviken1/4
i artall tollepunktcy m
C, d6 i"e21.
1111
fors
hes nøyaktighct.
Anteel tellepunkter or stand-rdprøven =
Sli
nr. 2894.
Forsøk I
47 V\
Kn
66.676
67.336
14.037
1 5.227
64.760
66.165
Fca-co) II
/å5
64.666
Fc:
,117
. 227
67.333
62.267
66.16.5
:.51/4,90=
7, C
=
36,71 cSum
d 57,90
=
, C
7,191/4
97,51/
55,611/4
77
31,72/.
M:) ,7 1
Sum
ao7
2
Forsøk III
Forsøk IV
-
Zn
gt23-g x 57,90 =
Fe
12.600
15:7-27x
s
63.744
56,70%
7,80 .
6,45%
66.165 x 33,71 = 32,48%
Sum 95,63%
67.198
'fl 677= x 57,90 =
F
e
Avvik
13.232
15.227 x
4 37%
57'78%
7,80 =
6,78%
„
64.328
66.165 x 33,71 = 32,77%
Sum 97,33%
2 67%
Middelverdier:
56,86% Zn
6,79% Fe
32 49% S
Sum 96 14%
Sum avvik+andreelementer 3 86%
Prøvepunktene(forsøkene)korrigert for avviketi forhold til
standardprøvenssummerte tellepunkterfor Zn, Fe og S:
•
Forsøk I
57,33 x 102 = 58,48% Zn
7,19 x 102 =
7,33% Fe
32,99 x 102 = 33,65% S
Sum 99,46%
Forsøk II
55,61 x 105 =
6,72 x 105 =
31,72 x 105 =
58,40% Zn
7,06% Fe
33 31% S
Sum 98,77%
Frosøk III
56,70 x 104 =
6,45 x 104
=
58,97% Zn
6,71% Fe
32,48 x 104 = 33 78% S
Sum 99 46%
Forsøk IV
57,78 x 102 =
58,94% Zn
6,92% Fe
32,77 x 102 = 33,43% S
Sum 99 29%
6,78 x 102
=
Konklusjon: Resultateneer usikre og unøyaktige,men viser likevel med stor sannsynlighetat det er mulig lage et
sinkkonsentratmed 52-54% Zn.
Røros 23/3-71.
Øystein Pettersen
•
Foreløpig
Malmt e
Py/sp/cpy
Malmsone
HERSJØFELTET
1,
malmberegning pr;'20/3-71 på grunnlag av diamantboringcne i 1970.
Are2.1
in
Tonn/
aksem.
A
2.001
B
654
448
C
3.103
Sum
A
710
B
1.375
C
sum
654
2.739
Totalt
5.842
Po/cpy
T. Cu/
aksem.
16,9
6,8
2 0
25,7
0 84 cu
17,1
12,3
16 6
46,0
1 57-,Cu
71,7
Cu
1 13'-')
T. Zn/
aksem.
71,3
10,3
15,0
T. S/
aksem.
Akselengie
i m
714
350
180
210
143
4,2
5 8
12,9
0 7, Zn
109,5
2 11‘,',Zn
700.310
117.j20
71.;40
Tonn
Cu
Tonn
Zn
5.900 24.967
1.220 1.850
Tonn
S
249.880
2.406
37.760
22. 20
889.270
7.447 29.223
310.560
350
180
245.L50
247.580
6.000
1.025
160
104.650
598.080
2.212
1.160
9.372
758
406
2.139
160
96,6 1.067
4 90. S
3 28' Zn
2,9
ronn
råmalm
27
1.487.850 16.619 31.412
HAILJØFELTET- A-MALMEN- MALMBANING.
MalMt
Py-malm
e Frofil
Areal
I
II
373,25
858,40
III
14
0
Tonn/
aksem,
T. Cu/
aksem.
T. Zn/
aksem.
1.611
10,142
25,605
66,615
143,98;
12 570
6 563
3.729
61
2.001
Po-malm
I
30,75
138
II
155,75
252 00
669
1.0'6
710
III
Totalt
2.711
Akselengde
i meter
Tonn
råmalm
604
E0
1.320
214
130
128.880
484.770
T. S/
aksem,
714
71,3
16,9
0,845;Cu 3,57% Zn 35,68% S
0
1,559
5,834
17,788
140
350
80
130
T. Zn
P. Cu
811,360
3328,650
86.660 11759 800
700.310 5899,810
11.040
86.970
124,720
2312,440
80
5329,200
18718,570
48.320
171.600
18 820
24966,590
2 . 60
249.880
0
758,420
1,901
I4o
2,9
350
147.840
245.850
5999,740
266 140
1024,560
350
946.160 1 1899,550
25991,150
2 447
17,1
2,445iCu
0,42% Zn
34,0
1,26% Cu
73,2
2,75% Zn
62
T. S
HERSJZFELTET - L-MAI
Malmt
e
PY/sP/cpy
Borh,
224
224
223
223
Sum
Po c
Totalt
Mektxbredde
3,92 x 12
((3,92+6,03)f+3,92)§2
(4,98+6,03)§1
6,03 x F
2
Areal
1 2
x 2
s .v.
T.råmalm/
aksemeter
Cu
clo
crZa
% 3
T. Cu/
aksem
T. Zn/
aksem,
T. S/
aksem,
49,00
4,44
218
0,49
3,27
36,06
1,066
7,129
83
111,25
4,44
494
0,49
3,27
38,06
2,421
16,154
188
137,50
4,22
580
0,74
4,82
37,06
4,292
27,956
215
75,50
4,22
319
0,74
4,82
37,06
2,361
15,376
118
2
1.611
0 63
4 14
lo 142
66 61
604
4 48
138
1 1
1 55
o
1.749
o 6
7
2
22
- MnLMPEREGNING - PROFIL 22423.
2
o 75
404 o
4
4 3
o
14
81
11
01
66 615
HERSJ0FLLTLT
Malmtv)e
Py/sp/cpy
norh.
-
-MALMEN
Mektxbrodcle
234 ((0,61+6,14)+0,61)*
2o/sp/cpy
PROFIL
T.rmalm/
Sp.v. aksem.
149,75 4,0
236-20-233-23/.
Cu
1. Cu/
tksem.
T. Zn/
aksem.
2,786
52
0,22
1,40
26,11
6,43
91621
5,477
31,435
19L
47,549
2t;9
;,825
(,810
28,283
24,613
9,323
319
278
174
525
0,69
5,99
57,70
1U0,00
233 (6,14+(6,14+10,34) )2=3.
2
219,25
232 (7,20+10,34).g2
2
190,80
232 ((10,34+2,75):.+10,34)fl
2
2
,24
99,60
236 C5)55+2,75)2-
4,41
794
0,99
5,99
97,70
4,39
4,30
4,5
943
820
448
0,83
0,83
0,32
3,00
3,00
2,08
33,86
33,86
38,86
4 34 3.729
0 69
3 86
35,40 25 605
5,575
f,994
2,616
13,219
1,596
8-8 40
4
1,434
143
86
4,48
203
2,75
0,80
233 (3,624-(3,62+0,80)4D=
45,25
73,00
4,48
327
2,73
0,80
35,62
35,fl
332 (2,21+0,80)1
37,50
3,7
139
2,32
1,15
19,19
155 75
4,29
669
2 66
o 87
1
788
5,834
4,34 4.398
0,99
3,41
49,393
149,823
233
4
3,62 x
1.014,15
T. S/
aksum.
199
4,41
.JUM
Totalt
Areal
-
i1 ,oo
233 (3,38+6,14)1
c .
MALMBEREGNING
1,622
1 '20
HERSJCFEIAL
Po/e
Totalt
)
S
T. Cu/
aksem,
T, Lri/
aksem,
4,33
619
2,03
1,06
34,53
12,570
6
252 0
4,19
1.056
2,41
0,18
29,56, 25.2447
395,0
4,24
1.675
2,27
0,51
2,86 x 30
143,0
237
5 04 Y 50
1
237.
C Zn
237
Fyjcpy/sp
-1110FIL
0 Cu
Areal
Borh.
- MALMBEREGNING
T. ramalm/
aksemeter
Mektxbredde
Malmtrfle
A-MALMEN
36,017
,563
1,901
8,464
- B-MALMEN
HERSJEFELTET
Malmt
Py-maim
e
- MALMBERPING.
Tonn/
aksem.
T. Cu/
aksem,
t. Zn/
aksem.
T. S/
aksem
Aksolengde
Tonn
Profil
m2
Areal
i m
råmalm
I
237
1.004
12,5
16,0
322
80
II
8
Sum
T. Cu
T. Zn
T. S
80.32)
1.000
1.280
25.760
220
570
12,000
1.220
1.850
37.760
374
2 2
5 7
120
100
654
6,8
10,3
210
180
37.40)
117.72)
1 04. Cu 1,57( Zn 32 08% S
Po-malm
I
436
1.801
14,9
5,1
80
144.08)
1.192
408
II
251
1.035
10 2
100
10 ,50)
1.020
350
687
1.375
12,3
3 5
4,2
180
247.58)
2.212
758
180
365.30)
3.432
2.608
Sum
0 89
Totalt
B-malmen
19,1
2.029
0
4
Cu 0 31' Zn
14,5
Cu 0,71
Zn
- B-MALMEN - MALMBF•NING
HAILEELTET
PROFIL 212-213-214-215-216.
,ialmtvpu
Borh,
Py-malm
213
21
3
214
214
215
Aral
m
T. Cu/
T. Zr,/
aksem.
T. rdmalm/
aksemeter
» Cu
% Z1
:,)S
41
3,86
158
0,74
1,03
23,82
1,2
1,6
37,6
.
(3,2(3)+4,00„, i 26)..7,(1
2,5 43
3,86
166
0,74
1,03
23,82
1,2
1,7
39,5
45
4,37
210
2,00
1,8)
33,75
4,2
3,8
70,9
42
4,37
184
2,00
1,8)
33,75
3,7
3,3
62,1
27
4,43
120
0,75
2,94
37,33
0,9
3,5
44,
36
4,6
166
0,77
1,2i
40
64
1 3
2,1
67,5
1.004
1,25
1,5)
32
11
3,26 x 12
2
+4,0o)12,5
(,26+4,00
2
_
altsem.
,
(
4,00+1,50+4,00)1,5
/
k
1,50+4,00+1,,,\12,5
2
J0;
2
1 03 x 35
216
237
4,24
sum
4
Po-maim
212
k
( 1,87+25 ,2\12,5
e/).,
2
25
3,5
213
( 1,87+2,25+2,25)12.,5
2
'
27
1
88
0,55
3,99
108
1,33
322,4
12 516,0
;,90
0,5
0
0,25
25.,77
1,4
0,3
0
213
2,25 x 12,5
28
3,99
112
1,33
0,23
25,77
1,5
0,3
215
2,30
x
12,5
29
3,98
115
0,78
0,03
26,01
0,9
0,1
215
2,90
x -.72-2
18
3,99
72
1,12
0,34
26,36
0,8
0,2
116
4,09
474
0992
0,83
28,91
4,4
4,2
113
4,31
487
0,65
0
30,70
3,2
0
so
4,31
345
0,65
o
30,70
2,2
0
1.801
0,83
0,23
14,9
5,1
2.805
o 95
0 75
27,4
21,2
215
216
216.
T. S/
aksem.
Sp.v.
Mekt, x bredde
16.7°+(
k,
, '-ib+6,70)17'5
„
(6,70+6,58+6,38)
\
2
6,3s
.,5.
x :L
..-
5
Sum
436
4,13
Totalt
673
4
17
11
HEIPJ0FELTET - B-MALMEN - MALMBEREGNING
PROFIL 226-227-228
Ar2a1
Malmt pe
Py-malm
Borh.
228
227
Mekt. x bredde
(2,71
2,71+0.284\25
2
/2
(0,84+12-21+0,84\25
2
/2
Sum
Po-malm
228
227
(5,86+0
(0,830
S .v.
ni
T.råmalm/
aksemeter
Cu
C Zn
cf;
S
T. Cu/
aksem.
T. Zn/
aksem.
T. S/
aksem,
58
4,2
235
0,46
1,76
32,35
1,1
4,1
76,-
33
4,2
139
0,78
1,13
31,36
1,1
1,6
43,6
b9
4,2
374
0
1 52 _ 31 98
2,2
5,7
3,75
416
0,57
0
2,4
0
59
+8_5+5,66\25
2
/2
111
83+5,66\25
2
/2
51
4,3
270
1,25
0,79
3,4
2,1
227
(0,83+0,83+2,69\25
/9
2
33
4,3
142
1,25
0,79
1,8
1,1
226
25
)
(2,69+0,83+2,69
0
2
56
3,7
207
1,26
0,15
2,6
0,3
0 99
0,88
o 34
10 2
3 5
0,65
12,4
9,2
Sum
251
4 12
1.035
Totalt
340
4,14
1.409
119
6
Nalmt
De Profil
Py-malw
II
T. S/
aksem.
Akselencde
i meter
16,659
159
70
13.67
2 758
13 619
131
90
8.070
2,047
15,037
143
160
Areal
Tonn/
aksem,
T. Cu/
aksem.
114,0
481
1,132
102 6
425
114S
T. Zn/
aksem.
0,46c, C1 3,35
ro-maim
I
405,7
1495
- .1ALMBEREIG•G.
-
HEIHSIV:LM
16,566
Zn 31,955
5,801
Tonn
råmalm
0
T. C1
7.9,;40
T. Zn
1180,130
11.130
248 220
1225,710
11.790
71.740
327,460
2405,840
2.920
104.650
1159,620
406,070
176.390
1487,060
2811,910
S
70
1,116/:C1 0 , 395 Zn
Totalt
1102
9,294
0,845
17,574
CL 1,59% Zn
160
T. S
HIRSJCFl•rT
Malmtrpe
Borh.
mektxbredde
Py-malm
222
0,80 x 25
221
1,33
x
220
1 10
x
MALMBEREGNINe
22;-221-220.
PROFIL
T.
26,67
0,2)
1,886
4,24
38,22
0,147
2 37
24,12
0
33,06
':,) Cu
c Zn
S
80
0,25
2,36
4,0
50
66,5
4,4
293
0,05
25
27,5
3,91
108
0
114,0
4,22
461
0,24
3,50
73
Zn/
( 1/
aksen.
T.
T.ramalm/
aksemeter
aksem.
S/
T.
akszim.
21
12,423
112
2,548
26
1,132
13,859
159
11,507
5,801
ri85
221
4,94
x
50
247,0
3,85
951
1,21
0,61
x
25
105,8
3,43
363
0,93
3,376
0
4,23
0
220
52,9
3,43
181
0,93
0
0
4,23
x §2
1,683
220
405,7
3,68
1.495
1,11
0,39
16,566
519,7
3,80
1.976
0,90
1,15
1?,6(.. 3
3
Totalt
Si.v.
-
20,0
3
Po-malm
Areal
- C-MALMEN
5,801
22,660
Mairdv
e
Py( -0 g po)-
malm
1
2
230
230
2
Sp.v.
mektxbredde
Bovh.
25
59,3
4,23
0,70
x 25
17,5
4,1
1 0
x 25
25,8
102,6
2
37 x
-
C-MALMEN
HERSJØFEL111-
T.ramalm/
aksemeter
251
230-231.
MALMBEREGNING _0FIL
T.
Cu/
T.
Zn/
aksem,
S/
T.
aksem,
4
Cu
go Zn
S
aksem.
0
72
2 22
35,77
1,804
5 563
90
1,13
4,12
20,39
0,14
2,966
20
72
0,14
5 09
21,36
5,0 90
21
100
0,140
3 9
4,12
:423
0,65
3,22
30,97
2,758
13,619
131
A/5 Røros Robberverk.
DI.),NESTDORING 1970.
Oversikt
•
over Lostnador.
Ant.
hull
Ant.
meter
10
626
Kostnader
totalt
kr.
pr.meter
Leieboring.
OLAVSGRUVA:
K.A. Dachke
0
R + V, utlegg
59.702
6.098
96
65.800
9
105
HERSJOFELTET:
Dachke
0
R + V, utlegg
30
2.252
245.213
15.562
2.878
Egen
260.775
()
326.675
116
114
boring
OLAVSGRUVA,
under dag (XB)
91
192
21.488
26.34b
LERGRIATDAKKEN,
(xF)
5
3
SOMMERHØGDA,
(XC)
4—
234
23.245
KONGENS,
(XC)
5
423
54.504
ig
Sum
110
5
235
1 33
99j
128
118
940
125.585
132
3.818
452,160
118
DIALAYTBCPIHG
Borbt
18
01 avs(jruy
5
Sommcrnmuda
41,
Dorb-:
Totlt
K.
•
A.
, :
t
'‘i'lL.
725 ,b(,)
11,38
222,61
233,98
187, c7
19::
396, ..3-7
42»
30
87,18
58
131,70
5
_
:11,'•-i:v.?,kin6:
3
7,50
X.C-ntHskina
10
maskinor
Bachka
kaskin
A/S
bormotcr
TotaLi
725,00
1,(73.8,, axina
ugho
Antall
jell
0
05 ,67
Q...y,/._
H.:_;1".• s j Ø2 lj:t t
Jord
7,50
, — yi
L orchdraop
Tottidt
hull
Antd11
cd
Koncicn
197o.
2.252_,:i0).._
2,165,25
3.696,
ba
90 , :30
3.8»0, ,..90
•
,
,
:
187,07
197: ,5',
37,05
619, '18
65b , 5.';
18
/11,55
897,35
941 ,
30
87,15
2.799,45
2.886
,
DIAMANTBORING 1970.
BORHULLSDATA.
OLAVSGRUVA
Antall bormeter
Diam. Fall eller
Bh.
F-ell Totalt
Jord
nin
sti
mm
ater
nr. Koordin
12,95
Opp 62°•N160°O
36
185 22Y-224X
186
187
43Y-262X
66Y-289X
36
Opp 62°-N160°O
36
r
Opp 62•N1650
188
125Y-24X
36
Opp 620-N11000
189
166Y-4-63X
36
Opp 52o-N305o
190
36Y-22X
46
Ned 90°
16,50
17,85
18,50
ca.25
66,70
soner
0,00
0,19
0,40
0,59
10,38
10,53
5,16
5,37
7, 4
7,93
12,50
12,79
13,32
19,47
21,52
43,93
45,05
46,00
46,38
47,52
48,40
191
+45Y-63X
46
Ned 80°-N157°2;
69,85
24,84
25,54
29,21
29,81
192
20Y-67X
46
Ned 72°-N205°C
63,85
Analyser Mekt.
3
Zn
Cu
i m
Fe
Mask.
XB
0,19
1,73 0,45
XB
0,19
0,15
1,71 0,35 16,39 27,03
0,21
2,20
6,69 0,80 10 79 15,59
0,75 0,09
0,09
0,22 0,25 19,18 30,96
XB
XB
0,29 14,87 1,61 22,39 25,62
0,53 0,89 0,43 4,53 13,68
2,20 2, 0 0,3
XB
2,05
0,33
KAB
0,39
0,41
0,00
0,34
1,12
0,95
0,38
2,45
1,07
0,22
0,15
0, 0
0,88
0,42 0,16
0,70
2 20
2 16 0,44
0, 0 0,12
0,60
0,10 0,00
KAB
KAB
Merkn.
Diam. Fall eller
Bh.
sti nin
nr. Koordinater mm
193
205
20Y-68X
2
Antall bormeter
Jord F.ell Totalt
malmsoner
22,72
22,85
24,43
24,95
46
Opp 60°-N270°Ø
39,95
46
Ned 900
82,30
206
46
Ped 90°
79,70
207
46
Ned 90°
70,15
65,67
67,00
68,21
69,56
70,26
72,18
72,22
5, 7
70,26
7,00
70,26
68,48
68,74
2,19
3,56
5,07
6,27
9,53
9,60
18,18
18,24
19,10
19,22
54,90
56,00
57,93
58,08
61,82
62,00
Mekt. Analyser - %
Fe
3
:n
i m Cu
Mask.
KAB
0,13 14,54
1,58
0,52 1,35
2,50
KAB
1,33 0,30 0,41
1,21 0,80 0,57
1,35
0,70 1,35 1,89
1,92
0,04 4,63 9 91
,55 0,
0 45
4,59
0,51 0 56
3,26
0,59 0,62
0,26
1,17 1,5E 2,40 6,29
1,37
3,56
1,77 0 00 2 14 5,90
0,
1,20
0,39 0,00 0,68 3,15
0,07
0,48 0,00 0,59 2,22
0,06
0,91 0,00 6,49 9,27
0,12
0,21 0,22 1,18 5,03
KAB
K:B
1,10 0,70 1,75 1,92 6,11
2,20 0,35 0
_
1,93
5,00
1,28
0,15 0,69 1,01
0,18
0,50 2,3
2,05 5,54
Merknad
Bh.
Diam. Fall eller
stignin
nr. Koordinater mm
208
46
Ned
NalmArtall bormeteJord Fjell Totaltsoner
36,39
38,31
39,30
209
210
46
46
Ned sa.
Yed 900
1 55°2
47,50
66,70
3,10
n 82 3,00
1,43
0:39
2.50
4,98
1,21
0,30 0,00
9,59
2,01
0,60
0,20
0»65
6,47
0,15
0,58 0,00
0,78
3,50
0,22
0,25 0,00
0,44
2,31
0,56
0,31 0,6E
0,52
2,15
0,15
0,88 1,8(
2,06
5,07
1,03
0,71
2,61
5,24
2,20
0,33 1,35
0,22
1,05
2 ,20
29,09
30,30
31,21
41,81
27,18
27,33
28,18
28,40
29,60
30,16
30,98
31,13
10,51
725,00 meter
Nask. Norknaci
KAB
0,92
3,13
,
Ti33ommen Olavsgruva 15 Nuil
Fe
35,13
47,50
900
Nekt.
Analys(s - %
i m
S
Zn
Cu
12,0(
KAB
0,72
KAB
2,8E
•
HERS ØFELTET
Diam. Fall eller
nr. Koordinatermm sti nin
Bh.
Antall bormeter
Jord F'ell Totalt
211 2813N-339V
46
30o-N102oØ
3,80
212 2790N-347v
46
30°-N102°Ø
2,80
213 2762N-347V
46
30°-Y95°G
4
2,10
26,35
37,60
32,80
30,15
40,40
34,90
Malm- Mekt.
soner i m
12,75
14,17 1,42
15,00 0,83
8,66
9,42 0,73
10,43 1,01
11,56 1,13
14,35 2,79
15,96 1,61
17,83 1,87
20,73 2,90
21,52 0,79
24,79 3,27
25,51 0,72
25,96 0,45
27,60 1,64
28,43 0,83
29,53 1,10
16,60
16,88 0,28
18,75 1,87
20,34 1,59
21,00 0,66
22,31 1,31
23,44 1,13
24,26 0,82
31,71 7,45
32,37 0,66
1 ,75
21,00 2,25
24 2 3 2
1 ,75
24,26 5,51
•
Cu
Anal/ser
S
Zn
Fe
0,50 0,)0
0,05 0,30
7,10 16,00
5,14 10,18
0,00 0,14
4,87
8,77
0,00 0,)0
6,64 10,53
0,05 0,30
0,55 0,)0
6,78 10,48
7,90 18,36
0,58 0,30
8,15 19,60
0,10 0,30
2.,0614,78
0,25 0,30
2,88 14,10
0,38 0,30
2,89 14,20
Mask. Merknad
KAB
KAB
KAB
0,50 1,11 15,59 24,09
1,71 0,32 33,06 47,29
0,06 1,54 37,81 33,97
2,72 1,30 23,29 34,74
0,04 3,11
5,45 13,77
1,33 0,25 25,77 36,86
0 74 1,33 23 82 25 01
Po/cpy
ty/s1/cpy
0,99 0,71 24,64 29,95
Blandingsmalm
•
•
5
Diam. Fall eller Antall bormeter MalmBh.
Jord F'ell Totalt soner
sti ning
nr. Koordinater mm
30o-N100o 5,65 13,15 18,80 10,18
214A 2737N-343V 46
10,36
13,34
14,15
14,62
16,00
17,50
18,80
13,34
17,50
13,34
18,80
_
4,60 32,40 37,00 28,00
300-N9)oø
214 2736N-360V 46
28,17
30,00
30,27
30,85
34,00
30,00
34 00
300-F90°0 2,90 18,50 21,40 10,92
215 2710N-353V 46
11,37
14,70
16,06
16,59
17,00
17,07
17,82
18,50
19,67
20,11
21,40
ca.25,40
14,70
17,00
,5
21,40
14,70
21,40
Analyser Mekt.
S
Zn
i m
Cu
X
Fe
Mask. Merknad
KAB
37,42 35,32
0,18
2,98
0,81
0,47
1,38
1,50
1,30
0,41 2,94
1,04 0,62
1,60 0,04
1,99 0,82
0,46 0,39
4,16
1,47 0,44 17,99 30,56
Po/cpy
5,46 1,25 0,43 15 35 27 76
Po/cpy
27,73 40,36
20,21 35,86
14,44 27,17
5,95 17,82
0,17
1,83
0,27
0,58
3,15
1,04 0,37 38,25 56,65
0,57 1,1) 32,37 39,63
0,96 0,94 17,62 18,09
2,28 1,93 36,31 48 06
4 00
2 00 1 8) 33 75 43 82
0,45
3,33
1,36
0,53
0,41
0,07
0,75
0,68
1,17
0,44
1,29
4,0
32,10 44,32 KAB
0,80 0
29,79 41,47
1,04 0
0,63 0,23 36,68 41,12
0,32 4,0) 39,24 43,66
1,27 1,93 37,78 47,30
15,62 26,62
1,22 0
1,30 0,66 40,08 48,40
Gruverom nådd
Gruverom
Po/py/cpy/s1
2,30 0,78 0,06 26,01 34,60
1,50 0,75 2,94 37 33 43,96
2,90 1,12 0 34 2 ,3 3/.,74
Po/cpy
Py/s1/cpy
Po/cpy
6,70 0,92 0,88 28,91 36,93
Blandingsmalm
6
•
-
Analyser - %
Diam. Fall eller Artall bormeter Malm- Mekt.
Bh.
Zn
Cu
m
i
Jord F'ell Totalt soner
sti nin
nr. Koordinater mm
216 2683N-371V
217
263011-355V
46
46
30°-N110
30o-N110o
3,15 51,85 55,00
4,20
30,85
35,05
218
2584N-383V
46
30°-1113°Ø
1,40
38,60
40,00
219
253411-392V
46
30°-K110°0
2,10
37,90
40,00
23,50
24,48
25,16
26,70
28,00
28,62
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
39,22
39,38
41,69
42,73
43,76
2 , 2
35 00
11,13
12,91
31,10
32,00
33,54
34,34
34,92
35,53
37,56
37,88
Fe
Mask.
Merknad
KAB
0,98
0,68
1,54
1,30
0,62
1,38
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,22
0,16
2,31
1,04
1,03
0,05
0,17
0,02
0,13
0,07
0,38
0,40
0,80
0,80
0,80
0,84
2,92
0,04
0,77
0,00
0,10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,26
8,11
2,52
7,59
6,36
32,07
28,64
32,32
32,04
28,66
29,76
39,60
45,64
45,20
0,56
24,57
41,36
0
1,24
,61
9,35
40,64 42,90
6,38
0,65
0
30 70 46 03
1,78
0,06
0
6,59
12,98
0,90
1,54
0,06
0,02
0
0
0
0
0
4,81
3,25
6,45
4,52
2,48
11,11
11,00
15,95
14,08
9,35
0
6,59
12,98
0,80
0,06
0,58
0,61
2,03
0,32
0,02
0,03
0,21
11,00
18,70
9,35
19,80
16,38
50,60
44,22
48,95
2
P9/cpy
Diam. Fall eller
Bh.
sti nina
nr. Koordinater mm
220
221
2485N-397V 46
2434N-405V
46
30o-41110o
30o-Y110o
7
Antall bormeter Malmord Fell Totalt soner
28,80 14,90
15,52
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
20,49
22,00
22,65
23,00
23,23
23 64
14,90
16,00
19,00
23,23
4,40 23,50 27,90 11,38
11,91
12,03
13,24
14,05
15,25
16,32
17,67
19,00
19 22
11,3
16,32
17, 7
19,00
11,38
Mekt
i m
Analyser - %
Zn
Gu
3
0,62
0,48
1,00
1,00
1,00
1,00
0,49
1,51
0,65
0,35
0,23
0 41
1,14 3,11 32,59 41,36
0,06 1,15 10,25 13,20
0,03 0
4,95 2,10
0,00 0
5,38 8,35
0,02 0
2,83 8,46
1,01 0
19 59 28 82
2,91 0
10,57 20,79
0,26 0
2,43 8,36
0,02 0
2,54 7,25
0,63 0
4,92 13,31
2,68 0
27,57 37,18
2,29 11,55
0 17 0
1 10
0,73 2,37 24,12 30,69
Py/s1/cpy
4,23
0 93
Po/cpy
0,53
0,12
1,21
0,81
1,20
1,07
1,35
1,33
0,22
0,91 1,40 38,77 35,07
4,94
1,34
1,33
1,21 0,61 21,45 27,97
0,07 0,31 6,91 12,65
0,05 4,24 38,22 33,88
Fe
Mask. Merknad
KAB
2,60 26,20
0
•ffi.
2,31
1,12
0,10
1,22
0,07
0,05
0,05
9,72 17,23
•••••
0,84 32,84 38,61
6,59 19,46
0
0,28 1,59 10,44
0,62 27,29 34,64
0,31 6,91 12,65
4,24 38,22 33,38
0,16 4,35 9,80
19,00 7,62 0,81 1,27 22,61 26,34
Po/cpy
Py/s1
Blandingsmalm
•
Bh.
nr.
Koordinater
Diam.
mm
222
238411-402V
46
Fall eller
sti nin_s_
30°-N110oø
Antall bormeter
Jord F'ell Totalt
1,80
50,80
52,60
223A
2970N-512V
46
30°-N102°C,
1,60
12,30
13,90
223
2970M-512V
46
60o-M102o
1,40
28,60
30,00
Malmsoner
31,33
32,13
51,56
52,64
2920M-509V
46
600-N102o
1,20
28,80
29,70
30,00
- %
S
Fe
2,36
26,67
25,52
0,22
3,48
14,19
AnalysLIr
Zn
i m
Cu
0,80
0,25
1,08
0,31
287111-538V
46
60Q-M102°C
1,20
226
275011-483V
46
60o-N100o
0,80133,10133,90
Merknad
KAB
12,26
14,68
15,28
15,82
17,00
18,29
10,20
10,73
15,00
15,48
15,70
16,00
17,00
18,00
18,92
KAB
2,42
0,60
0,54
1,18
1,29
,03
1,23
7,2
0,24
3,00
1,89
1,70
1,35
3,05
0,78 12,75
,74
4, 2
1,13
0,00
4,10
0, 0
0,53
4,27
0,48
0,22
0,30
1,00
1,00
0,92
3,92
0,11
0,28
0,41
0,68
0,82
0,28
0,43
0,49
43,82
33,41
38,72
35,31
36,52
33,11
39,05
27,17
14,75
33,72
19,73
32,10
2,00
40,08
37,62
2,55
1,53
2,24
1,76
5,45
3 72
3,27
44,74
14,33
41,28
42,91
37,78
32 54
3 ,0
39,16
24,30
36,74
39,60
35,09
33,00
35,9
KAB
KAB
30,90
225
Mask.
Stopp
19,52
224
Mekt.
54,40
55,60
56,14
59,51
59,78
115,42
115,79
115,96
116,80
120,19
120,75
KAB
1,20
0,54
3,37
0,27
0,03
0,20
0,35
0,16
0,84
6,67
11,98
9,32
16,43
1,40
14,21
16,87
0,37
0,17
0,84
3,39
0,56
0,13
0,28
0,02
0,35
0
0
0
3,36
15,35
11,32
22,64
3,95
11,99
0
7,86
18,43
i rassone
•
9
Diam. Fall eller
pntallbormeter Malm- Mekt. Analy;er- %
Bh.
Fe
Jord Fe11 Totalt soner i m Cu Zn S
nr. Koordinatermm Sti nine
121,00 0,25 1,65 0,63 32,45 53,50
•
122,00
123,00
123,44
124,48
125,00
126,00
127,00
127,79
129,00
130,00
130,70
227
228
2700N-467V
2650N-467V
46
46
600-N10200
60°-N102°0
1,50
2,10
120,65
118,50
122,15
120,60
94,98
95,15
98,18
98,65
99,48
101,07
101,91
91,23
92,38
93,91
94,69
95,75
96,38
97,46
98,10
98,93
100,58
101,77
102,53
104,19
104,59
1,00
1,00
0,44
2, 9
1,04
0,52
1,00
1,00
0,79
1,21
1,00
,5
0,70
0,97
0,55
3,12
1,2
0,13
0,35
0,26
0,37
0,31
0,02
0,72
0,30
0,04
0
0,22
0
0,15
0
0
0,1)
0
0
0
0
0,02
0
6,24
6,d5
20,59
11,80
6,15
11,37
6,09
10,61
11,10
2,54
7,15
0,17
3,03
0,4
0,83
1,59
0,84
3,73
0,04
0,2
1,25
0
0,78
0,5
0,63
0
0,79
0
1,13
0,5)
13,)0
0,02
0,03
0,08
0
0,03
0,03
0,09
0,27
0,79
0,05
0,80
0,02
1,70
0,57
0,15
6,45
7,86
0,33
1,12 11,69
2,84
0,84
6,75
0
9,13
0
14,24
0
19,67
0
25,63
0
2105
0
34,36
0
2,37
0
32))1
0
0 --18-,)4
4,10
Mask. Merknad
18,09
18,65
31,53
24,49
11,87
22,60
15,01
22,24
13,08
9,54
15,40
7,9
KAB
17,10
7700
4,)3
33,23 42,02
540
3,59
31 36 31 86
1 ,49 21,90
KAB
1,15
1,53
0,78
1,06
0,63
1,08
0,64
0,83
1,65
1,19
0,76
1,66
0,50
5,
11,7
12,77
18,61
7,36
14,39:
19,59
24,99
28,02
36,57
4,88
54,00
4,10
49,78
27,36
•
Bh.
Diam. Fall eller
nr. Koordinater mm
sti nin
-
10
•••
•
Antall bormeter
Malm- Mekt.
Alalys?r %
Jord F.ell Totalt soner i m
Cu ;n 3
Fe
Mask. Merknad
104,93 0,34 0,15 0
9,1( 15,33
106,50
107,27
108,19
109,25
109,62
112,32
112,84
115,03
229
2500N-520V
4g
600-N10200
2,60
169,50
172,10
230
2450N-525V
46
600-N1020
3,30
177,45
180,75
231
240011-520V
46
600-K102°Ø
2,55
111,95
114,50
101,38
102,08
106,64
107,67
108,43
109,23
110,83
111,13
141,73
144,41
71,00
71,29
99,92
100,92
101,21
102,29
103,00
104,71
104,85
105,71
106,61
108,14
110,00
1,57
0,77
0,92
1,06
0,37
2,70
0,52
2,19
2,71
0
0,45
0
0,41
0
0,55
0,44
0,46
0
0
0
1,69
),16
0
2 08
I 7
2,4L, 4,18
13,51 27,00
0,54
2;01
16,23 27,20
11,56 17,82
9,34
36,58
32,35
17,0
37 80
34 5
KAB
KAB
0,70
4,56
1,03
0,76
0,80
1,60
0,30
1,13
1 12 28,39
0,14
0
0,07
0,05
5 09 )1,36 26,13
C
12,90 14,58
),33
9,00 11,01
3 29 14,88 18,03
2,68
0,01
),31
4,24
6,58
0,29
0,11
1,60
9,21
13,70
1,00
0,29
1,08
0,71
1,02
0,57
0,27
1,92
2,89
1 70
2 13
39,70
16,37
32,10
35,64
19 44
29, 9
2,77
),58
1,25
32,95
10,35
5,18
31,78
15,87
9,22
11,88
34,10
KAB
3,08 0,63
1,7i
0,14
0,86
0,90
0,02
0
0
1,53
-
1,66
0
38,4-r4 34,77
8,34
-
),17
-
(
(n+
1),
(
)
"
(-)
( ,
-
'
'
0
(51;
n ":5
-
+
(,)
—
n
(„..)
.0 +-
0,
'n
+-n +-r
(
(,..)
C) 0
n
r
--+
—
C,
-
03:
0
C.
C)
—
-
+.0 r3)
(-)
CO CD On C.)
r\-)
hi
—
( • 1..
--+
r.
—
(
CX
F3) f
`on
+.0 +-»
• -3
.3 "
03 rO)
-,
0
—
(1, c:
0
(1) 0
—
(,
(3+ C+
(
C.
(
)
.
(x)
—
(
( ,
[3.3 r,
Cn
ED •-•
(n)
(73 (n)
r+)
C`
o
.--:
1
0
'il
1(3,
.)
_
(7+
-
-
(j
()
"(.1)
L .--,
'-r1
Lc.
-,
u;
H-,
----..„,
—
(3.2.
ek)
_ r3)
C.
(;)
n
--+
(n
(,Xn C
Y,
.
C) 0
C
13.)
ru)
o
(
C1
00
0
0 C.3 01
0 0
L-T.:
(;)
—
Q
‘,S) +.0 On CX)fl
CDCIX
(,)
-
[3) [ ) P )
)
C)
(T,
-
+-,T+
(C).11 O,n Cfn (-53 i3) C.)
O
1"3) (33 03 7:3 or
"1";
—
()00(CD)(D0O
fl
(°) C
n)
flCDQ()C.
0
Cn,
C
k.0 <
CC +.0 <
1/4.0
r_n
(
Cr2 <
03. 0
U 1.
-.J
I-).
..n
(n
t
(,c)
00000
Cc C3
00
(9)
(13':
:1
'1
sn
rt
I
St1
I
CX-
L
'3;
tx)
C)
fl3,
ri
Dia.
8h.
latchr
hr. hoordil
12
111
1nt211 "hcr:inE:tEHT Ya2m055t lt soner
Flell
Tcr2
Fall a
234
3000U-610V
a55
3050[-71: V
_o.
0./ 0
,
237
285=-715v
.C.
-0.
217-65:7
90
2, 6 5
76,20
70,80
3,13
2,05
102,70
182,65
7
59,53
60,14
60,83
61,69
0,61
0,60
0,86
31,,n1inEjsmal.
36,77
85,58 12,16
0,21 1,40 2,11 30,73
7,88 11,88
0,02 0,72
./,10 2,11
0,31 0
71,00
105,E:0
184,70
95,00
96,50
98,00
2.,75 0,27
1,50
1,50
0,11
0,10
7 63
99,18
1,18
0,12. 0,16
7,75
166,90
168,00
169,30
1 70,00
1,10
1•,30
1,60
1 ra 1,555 5.H07 39,
2,57
1,44
2,03
1,43
0,4
0,20
1,C0
0
172,316 0,78
0,54
1 73,00
1,00
174,00
175,00
1,00
1,00
176,00
177,00. 1,00
1,35
1,55
3,15
2,23
3,4;
2,65
0,50
0,26
6,61
3,45
2,41
1 70,49
171,65
77,26
0j5
3,7:
1,0";
164,90
177,26 10,36
,
9,81
8,72
2591
42,27
1,/12 5,80
0,2a
51,18 42,50
0
0
39,27 39,455
0,31 31,:.2 44,36
0,10 33,59 19,59
5E,52.
0,52 21,10 27,27
0,12. 29,.
2,2/ 0,51
korricjert
166,90
170,65
177,26
2,86
5,04
2,03 1,06 2<
2,41 0,1
7,90
2,2/ 3,551
Fy/8-I./cpy
Ft/cp/
,3 35,99
41,31
a
rardelt
bo8hull
•
LERCEUVH:BAKKEN:
Diam. Fall el. Lntall bormeter
Bh.
stign.~ ,Jord Fjell Totalt
nr. koordinater mm
15,=18V-4103
69
2,5
202
1950V-5005
46
202
1450V-€252
-Te
19,25
900
90°
.
111
13
4,80
70,55
7-,c0
219,0
Malmsoner
M ekt.
i m
K01509:3
Cu,
Zn
S
Fe
Mask. Merknad
XF Forts.fra 1989
eurtet1989
8,55/il
19,25
75,35
94,20
228,-20
2 2g
129
,
42
l7s,10
117,29
117,50
124,2:2
122,49
7,50
cruvcha1cken
Analyser
0,21
,20
1,97
0,25
12,11
21,
0,25
2,20
0,98 5,2.0
0,109 0,65
:9
0-
borkt1-11
187,07 19,
2,i91071±;
9,0.9 0,98
90°
n
$0'
c.
111
5,10
,2C
,39
900
90°
9;111202t1
24,10
:-. c
2,90
5,47
KC
29,20
95
XC
9,e,0
KC
55,
7942
forig
t
5
bcrhull
•
•
14
SOMMERHØGDA
Diam. Fall el.
Antall bormeter
Totalt
F'ell
Jord
n.
nr. Koordinatermm sti
Bh.
194
OØV-503
46
900
4,23 150,54 154,77
195
60V-250N
46
90°
2,40
17,85
20,25
196
30V-285N
46
90°
2,00
18,35
20,35
197
0ffit-285N
46
90o
1,65
12,50
14,15
Malmsoner
46
90o
1,10
23,37
24,47
;
Fe
10,37
10,70
11,78
12,00
XC
0,33 0,42 0,84 0,92
4,25
0,22 0,34 0,15 0,64
3,88
XC
8,66
10,00
10,52
1,46
2,00
4,26
4,53
5,00
5,28
5,86
6,63
XC
1,34 0,83 0,39 1,74
0,52 0,74 0 60 1.09
2,2 0,
0
5,17
3,29
0,86 0,10
0,29
2,02
0,54 0,30 1,23 0,89
4,50
0
0,10
0
0,27
1,45
1,57
0,81
0,47
0,28
0,58 0,92 0,10 1,60
0,77 0,37 0,67 0,77
2,34
5,39
0
XC
6,01
3 94
2,20 0,54 0,57
8,35
8,87
sum Sommerhøgda
Mask. Merknad
XC
11,38
198 150V-250N
Mekt.
Analysn, Zn
i m
Cu
S
11,38 222,61 233,99 m fordelt
1,72 0,52 0,59
0
på 5 borhull
0,80
4,15
LERGRUVEBAKKEN
Dyp
im
a=
mxs
Mekt.
imSp.v.
.v.
, leder C - borhull
% Cu
% Zn
%S
% Fe
ax%Cu
ax%Zn
1,97
12,11
21,61
22,40
1,54
9,45
203-1970.
ax%S
ax%Fe
Merknad
117,29
117,50
0,21
3,7
0,78
1,49
2,75
4,10
1,99
2,75
5,47
1,70
4,88
0,32
1,94
1,54
9,45
2,20
6,25
0,25
1,51
1,54
9,45
0,98
5,20
0,76
4,06
sp/PY/cpY
124,26
124,49
0,23
3,4
0,78
1,47
2,75
4,04
1,97
2,75
5,42
13,94
19,04
1,70
4,82
0,16
(,84
0,76
4,06
2,20
6,20
0,12
(,65
0,76
4,06
Tils.6
cm po/py/sp/cpy
HERSJOFELTET
Dy
Mekt.
i m
12,75
14,17
15,00
,42
0,83
1
3,4
4,83
0,50
0,05
Fe
Zn
eu
S ).v.
- B-MALMEX
0
0
7,10
5,14
16,00
10,18
- BORHULL
211-197).
axZn
3.,,C;deu
2,42
0
axAS
ax(xFe
Merknad
34,29
77,28
Po/cpy-striper
Po/epy-impr.
- B-MALMEN - BORHULL 212-197).
HERSJOFELTET
a.
mxs .v.
D
Mekt.
S .v.
i m
8,66
9,42
10,43
11,56
14,35
15,96
17,83
20,73
21,52
24,79
25,51
0,76
1,01
1,13
2,79
1,61
1,87
2,90
0,79
3,27
0,72
3,2
3,0
3,3
3,0
3,3
3,5
3,0
3,5
3,0
3,4
25,96
0,43
3,0
1,35
27,60
28,43
29,53
1,64
0,83
1,10
3,4
3,0
3,4
5,58
2,49
3,74
S
Fe
axcloCuaxcilZn ax‘S
ax Fe
Cu
Zn
0,14
4,87
o
6,64
10,53
6,55
0
0
0,05
0,55
6,78
7,90
10,48
18,36
3,60
0
51,75
120,26
2,77
0,58
8,15
19,60
1,61
0
22,58
54,29
2,45
0,10
3,06
14,78
0,25
0
7,50
36,21
2,88
14,10
14,20
1,40
0
16,07
78,68
1,42
0
10,81
53,11
0
0
C
C
-
-
0,25
0
0
0,38
2,89
8,77
-
-
Merknad
Py-impr.
Grått
Py-impr.
Grått
Po/cpy-striper
16 cm po/cpy,noe impr.
Grått
6 cm po/py/cpy,noe impr,
Grått
Po/cpy-striper
Grått
Po/cpy-striper
Grått
Po/cpy-striper
HERSJOFELTET - B-MALMEN - BORHULL 213-1970.
a=
mxs .v.
fl
Mekt,
S .v.
i m
16,60
16,88
18,75
20,34
21,00
22,31
23,44
24,26
31,71
32,37
0,28
1,87
1,59
0,66
1,31
1,13
0,82
7,45
0,66
3,7
3,0
4,4
3,0
4,5
3,0
4,0
3,0
3,3
1,o4
5,61
7,00
1,98
5,90
3,39
3,28
16,60
16,88
18,75
21,00
24,26
18,75
24,26
0,28
1,87
2,25
3,26
5,51
Cu
- 2m
c;)
S
0,50
1,41
15,59
24,09
1,71
0,32
33,06
0,06
1,e4
2,72
2,18
3,7
3,0
3,99
3,86
3,91
Fe
ax Cu
ax Zn
0,52
1,47
ax S
ax2Fe
Merknad
16,21
25,05
47,29 11,97
2,24 231,42
331,03
37,81
33,97
0,35
9,68 223,08
200,42
1,00
23,29
34,74
8,92
3,28
76,39
113,95
0,04
3,11
5,45
13,77
0,09
6,78
11,88
30,02
1,04
5,61
8 ,98
12,57
0,50
1.41
15,59
24,09
0,52
1,47
16,21
25,05
1,33
0,74
0,25
1,03
25,77
23,82
36,86 11,97
25,01 9,27
2,24 231,42
12,96 299,47
331,03
314,37
Py/sp/cpy
Grått
Po/py/cpy
PY/P9/sP/cPY
21,55
0,99
0,71
24,64
29,95 21,24
15,20 530,89
645,40
Blandingsmalm
5 cm py/sp/cpy,litt impr.
Grått
P0/PY/cPY
Grått
Py/po/sp
Grått
Po/cpy/sp
Grått
Po/sp-striper
HERSJUELTET - B-MALMEN - BORHULL 214-1970..
a.
Mekt.
i m
Sp.v. mxsp.v. % Cu % 2n % S
28,00
28,17
30,00
30,27
30,85
34,00
28,00
, 28,17
30,00
34,00
0,17
1,83
0,27
0,58
3,15
0,17
1,83
4,00
% Fe
ax%Cu ax%Zn ax%S
ax%Re
Merknad
44,19
Po/PY/cpY
Gruverom
17 cm py/sp/cpy
Po/cpy/sp-striper
Po/py/cpy/sp
4,6
0,78
1,04 0,37 38,25
56,65 0,81
4,3
3,7
4,5
1,16
2,15
14,18
0,57 1,19 32,37
0,96 0,94 17,62
2,28 1,98 36,31
1,38 37,55 45,97
39,63 0,66
2,02 37,88 38,89
18,09 2,06
48,06 32,33 28,08 514,88 681,49
4,6
0,78
1,04 0,57 38,25
56,65 0,81
4,37
17,49
2,00 1,80 33,75
43,82 35,05 31,48 590,31 766,35
0,29 29,84
0,29 29,84
44,19
Po/PY/cpY
Gruverom
Po/py/cpy/sp
(blandingsmalm)
HERSJØFELTET- B-MALMEN - BORHULL
D10,18
10,36
13,34
14,15
14,62
16,00
17,50
18,80
13,34
17,50
13,34
18,80
Mekt.
i m
S .v.
0,18
2,98
0,81
0,47
1,38
1,50
1,30
4,4
3,0
4,2
3,0
3,9
3,7
3,4
4,16
5,46
a=
mxs .v.
Fe
Cu
tu Zn
0,41
2,94
37,42
35,32
2
14A-197).
ax5;Cu axjZn
acchS
0,32
2,32
2),56
2,11
914,28
ax'Fe
Merknad
0,79
8,94
3,40
1,41
5,38
5,55
4,42
1,04
0,62
27,73
40,36
3,54
1,60
1,99
0,46
0,04
0,82
0,39
20,21
14,44
5,95
35,86
27,17
17,82
8,61
11,04
2,03
0,22 103,73
4,55 8),14
1,72 25,30
152,93
150,79
“3,76
Forvitret py/sp/cpy
Grått
0,54 m po/py/cpy
Grått
Po/py/cpy i striper
Po/py/cpy 1 striper
Po/py/cpy i striper
3,78
15,74
1,47
0,44
17,99
30,56
23,19
6,88 283,15
480,94
Po/py/cpy/sp
3,69
20,16
1,25
0,43
15,35
27,76
25,22
8,60 30),45
559,70
P9/PY/cPY/sP
27,90
137,22
•
HERSJØFELTET - B-MALMEN - BORHULL 215-1970.
Dp
10,92
11,37
14,70
16,06
16,59
17,00
17,07
17,82
18,50
19,67
20,11
21,40
oa.25,40
10,92
11,37
14,70
17,00
18,50
21,40
14,70
21,40
ca.25,40
Mekt.
im
S v.
a.
mxs .v.
0,45
3,33
1,36
0,53
0,41
0,07
0,75
0,68
1,17
0,44
1,29
ca.4 m
4,3
3,0
4,2
3,0
4,5
3,0
4,5
4,5
3,7
3,0
4,6
1,94
9,99
5,71
1,59
1,85
0,21
3,38
3,06
4,33
1,32
5,93
0,45
4,3
2,30
1,50
2,90
Zn
d
S
% Fe
axo'oCuax Zn
ax-dS
axc:)Fe Merknad
0,80
o
32,10
44,32
1,55
o
62,27
85,98
1,04
0
29,79
41,47
5,94
0
170,10
236,79
0,63
0,28
36,68
43,12
1,17
0,52
67,86
79,77
0,32
1,27
1,22
4,00
1,98
0
39,24
37,78
15,62
43,66
47,30
26,62
1,08 13,52
3,89 6,06
0
5,28
132,63
115,61
67,63
147,57
144,74
115,26
1,30
0,66
40,08
48,40
7,71
237,67
287,01
1,94
0,80
0
32,10
44,32
1,55
62,27
85,98
3,98
4,43
3,99
9,15
6,65
11,58
0,78
0,75
1,12
0,06
2,94
0,34
26,01
37,33
26,36
34,60
43,96
34,74
7,11 0 ,52
4,97 19,58
12,99 3,91
2 37,96
248,24
305,30
292,31
402,27
6,70
4,09
ca.4 m
27,38
0,92
0,88
28,91
36,93
25,07 24,01
791,50 1011,14
3,91
0
316,56
Po/PY/9PY
Grått
Po/py/cpy
Grått
Po/py/cpy
Grått
Pv/p9/sp/epv
Po/py/sp/cpy
Po/py/cpy ou urått
Grått
Po/py/cpy
Gruverom
Po/py/cpy
Po/PY/epv
Py/po/sp/cpy
Po/py/cpy
Blandingsmalm
Gruverom
HERSJCFELTET - B-MALMEN - BORHULL 216-197).
Mekt,
i m
S •v.
39,38
41,69
42,73
43,76
0,98
0,68
1,54
1,30
0,62
1,38
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,22
0,16
2,31
1,04
1,03
3,3
3,5
3,3
3,5
3,4
4,4
4,2
4,4
4,3
4,2
4,3
4,1
3,0
3,2
4,6
28,62
35,00
6,38
D
23,50
24,48
25,16
26,70
28,00
28,62
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
39,22
a=
mxs .v.
6,07
4,20
4,40
4,30
4,20
4,30
0,66
6,93
3,33
4,74
27,47
Cu
c. Zn
0,05
0,17
0,02
0,13
0,07
0,38
0,40
0,80
0,80
0,80
0,84
0,00
0,10
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Fe
2,92
0,56
24,57
0,04
0,77
0,00
1,24
3,61
40,64
11,00
18,70
9,35
19,80
16,38
50,60
44,22
48,95
39,60
45,64
45,20
41,36
9,35
42,90
30,70
46,03
0,65
0
3,26
8,11
2,52
7,59
6,36
32,07
28,64
32,32
32,04
28,66
29,76
ax Cu
2,31
1,68
3/52
3,44
3,36
3,61
1,93
0,13
3,65
17,92
ax Zn
0
0
0
0
0
0
0,37
0
5,88
0
2x S
194,66
120,29
142,21
137,77
120,37
127,97
16,22
12,02
1)2,63
ax Fe
307,14
185,72
215,38
170,28
191,69
194,36
27,30
31,14
203,35
843,27 1264,57
Merknad
Py-impr.,litt po,mt?
Py-impr.,litt po,mt?
Py-impr.,litt po,mt?
Py/po/cpy-impr., mt?
Py/po/cpy-impr., mt?
Po/cpy
Po/cpy
Po/cpy
Po/cpy
Po/cpy
Po/cpy
Grått
10 cm po/cpy
Grått
Py-impr.
40 cm po/py/cpy,
1,03 py/sp
P9/cPY
•
HERSJØFELTET
Mekt.
Dyp
m
- SONEN MELLOM
B OG C - BORHULL
217-1970.
a=
S .v.
mxs ).v.
G
C;
CU.
Zn
6
;)
c
c'uFe
6,59
12,98
ax%Cu
axFe
ax ).5
ax%Fe
Merknad
11,13
12,91
1,78
0,06
0
Spredt
po/py/cpy-impr.
HERSJØFELTET
a.=
Mekt.
i m
31,10
32,00
- SONEN MELLOM
S .v.
mxs
.v.
Cu
1
Zn
B OG C - BORHULL
d S
c‘;Fe
0,06
0,02
0,06
0
0
0
4,81
3,25
6,45
11,11
11,00
15,95
0,02
0
4,52
14,06
37,56
0,90
1,54
0,80
0,58
0,61
2,03
0,03
-
0
-
2,48
-
37,68
0,32
0,21
0
6,59
33,54
34,34
34,92
35,53
9,35
-
12,98
ax'Cu
ax%Zn
21)
-
19;J.
ixeS
axFe
Merknad
Svak
Svak
Svak
Svak
Svak
Grått
Svak
py impr.
py impr.
py impr,
py-impr.
py-impr.
-
-
-
cpy-impr.
HERSJCFELTET - C-MALMEN - BORHULL
Mekt,
i m
S .v.
0,62
0,48
1,00
1,00
1,00
1,00
0,49
1,51
4,3
3,4
3,2
3,2
3,2
3,8
3,5
3,2
22,65
0,65
3,2
23,00
23,23
23,64
14,90
16,00
0,35
0,23
0,41
1,10
3,00
4,23
D
14,90
15,52
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
20,49
22,00
19,00
23,23
a=
mxs .v.
Fe
ax0;Cu axSZn
axc'S
a
8,30
1,87
o
0
0
o
o
o
0
0
o
0
87,02
16,71
15,84
17,22
9,06
74,44
18,13
11,74
5,23
5,71
25,92
3,09
110,43
21,52
6,72
26,72
27,07
109,52
35,76
40,3E,
15,0b
15,44
34,95
15,55
% Cu
" Zn
c S
3,3
4,1
3,3
2,67
1,63
3,20
3,20
3,20
3,80
1,72
4,83
2,08
1,16
0,94
1,35
1,14
0,06
0,03
0,00
0,02
1,01
2,91
0,26
0,02
0,63
2,68
0,17
3,11
1,15
0
0
0
0
o
o
0
0
o
0
32,59
10,25
4,95
5,38
2,83
19,59
10,57
2,43
2,54
4,92
27,57
2,29
41,36
13,20
2,10
8,35
8,46
28,82
20,79
8,36
7,25
13,31
37,18
11,55
3,04
0,10
0,10
0
0,06
3,84
5,01
1,26
0,04
0,73
2,69
0,23
3,91
4,30
0,73
2,37
24,12
30,69
3,14
3,43
14,53
0,93
0
9,72
17,28
220-1970,
13,57
10,17 103,73
0
141,27
Fe
Merknad
Po/grov py/sp/cpy
5 cm po/py/sp/cpy
svak py-impr.
Svak py-impr.
Svak py-impr.
36 cm po/py/cpy
10 cm cpy-impr.
Spredt py impr,
Spredt py-impr.
Py/cpy-impr.
Po/py/cpy
-
151,95
Po/py/sp/cpy
251,13
Grått
Po/py/cpy-malm
-
malm
HERSAILTET
D
11,38
11,91
12,03
13,24
14,05
15,25
16,32
17,67
19,00
19,22
11,38
16,32
. 17,67
15,00
11,38
19,00
Mekt.
i m
S •v.
0,53
0,12
1,21
0,81
1,20
1,07
1,34
1,33
0,22
4,5
3,0
4,3
3,5
3,2
4,1
3,3
4,4
3,3
4,94
1,34
1,33
7,62
a=
mxs
.v.
- C-MALMEN
q) Cu
- BORHULL
ci,Fe
ax',Cu
22.1970.
ax-Zn
wcr.)S
ax%Fe
Merknad
83,82
200,77
55,27
40,09
152,07
55,91
198,20
Py/sp/cpy
Grått
Po/py/cpy/sp
ou urått
Py/po/cpy-impr.,
mt?
Ubet, impr.
Po/py/cpy/sp
Spredt py-impr., mt?
Py/sp
2,39
0,36
5,20
2,84
3,84
4,39
4,42
5,85
0,73
0,91
1,40
38,77
35,07
2,17
3,35
2,31
1,12
0,10
1,22
0,07
0,05
0,05
(,84
(,00
0,28
0,62
0,31
4,24
0,16
32,84
6,59
1,59
27,29
6,91
38,22
4,35
38,61
19,46
10,44
34,64
12,65
33,88
9,80
12,01
3,18
0,38
5,36
0,31
0,29
4,37
0
1,08
2,72
1,37
24,80
92,66
170,77
18,72
6,11
119,80
30,54
22.3,59
3,85
3,3
4,4
19,02
4,42
5,85
1,21
0,07
0,05
(.,61
0,31
4,24
21,45
6,91
38,22
27,97
12,65
33,88
23,10
0,31
0,29
11,52
1,37
24,80
408,06
30,54
2.).3,59
532,02 Po/py/cpy/sp
55,91 Grått
198,20 Py/sp-ma1m
3,84
29,29
0,81
1,27
22,61
26,84
23,70
37,69
662,19
786,13 Blandingsmalm
•JeltuT-S.do/cd/Ald
andTa4s-Xd
pum-1,10K
rtn'E'c
99'i2
od
cpc-e
(:?
t7C'51
SY'et
CC'/
7,x-r?
-11
*()L61-,
6L't».
TC
Le'(y
17'e
9('K
Ca'G
0"-r0
njx13
ad
S
u7
nJ
•A •
:,;);u1
0'17
02'0
Cl"(:C
T
' A
viüiinøa- Nalflvvi-)-
HERSJØFELTET - A-MALMEN - BORHULL 223-1970.
Mekt•
S .v.
i m
a=
mxs .v.
ax Cu
Cu
ax Zn
ax93
axcFe
487,72
86,20
430,95
91,10
12,26
11,13
2,58
0,24
1,89
3,00
1,70
43,82
33,41
38,72
35,31
2,67
4,88
33,39
4,39
3,05
36,52
33,11
39,05
27,17
7,01
4,23
15,83 189,54
69,11 179,46
4,o1
1,06
1,25
19,52
0,34
23,00
23,59
0 ,59
4,6
4,3
3,0
4,4
4,2
3,7
3,5
3,0
3,2
6,03
1,23
4,22
3,64
25,44
4,48
0,74
1,13
4,82
c
37,06
14,75
34,28
19,73
7,26
4,12
29,92
0,80
4,10
33,72
32,10
14,68
15,28
15,82
17,00
18,29
19,18
12,26
18,29
19,52
12,26
19,52
2,42
0,60
0,54
1,18
1,29
0,89
3,48
1,12
5,19
1,35
12,75
5,42
0,78
3,29
1,19
1,22
0,89
0,00
0,00
17,94
20,46
5,93
17,71
10,44
1,89
0,66
0,10
4,88
7,50
o
o
-
59,02
7,06
202,67
147,26
67,31
21,07
9,22
14,18
18,79
5,07
122,72 942,92
0
66,08
871,98
23,86
122,72 1009,00
960,36
0,19
8E,38
Merknad
Py/sp/cpy
Py/cpy/sp
Grått
Py/po/sp/cpy
Py/sp/cpy
Po/cpy-striper,py-impr,
Po/cpy-impr.,mt?
Grått
Py/po/cpy-striper og
-impr.
Py-malm
Po-malm
411
HIRSJjIILTET - A-MALMEN - BORHULL 224-1970.
Mekt
i m
10,20
10,73
15,00
15,48
15,70
16,00
17,00
18,00
18,92
15,00
18,92
15,00
15,70
18,92
S .v.
a=
mxs .v.
axdCu
D
Zn
ax,
ax(5S
ax-'0FeMerknad
89,91
88,50
19,20
50,70
182,16
154,40
130,68
l/)
Cu
4 Zn
(4
.)S
clFe
2,00
2,55
1,53
2,24
1,76
5,45
3,72
40,08
44,74
14,33
41,28
42,91
37,78
32,54
37,62
39,16
24,30
36,74
39,60
35,09
33,00
0,26
0,63
0,32
0,94
3,77
1,23
1,70
4,78
5,76
1,21
3,09
8,10
23,98
14,73
95,79
101,11
11,32
56,97
197,39
166,23
128,86
0,53
4,27
0,48
0,22
0,30
1,00
1,00
0,92
4,5
2,39
4,7
3,6
4,6
4,6
4,4
4,3
2,26
0,79
1,38
4,60
4,40
3,96
0,11
0,28
0,41
0,e8
0,&2
0,28
0 143
3,92
4,44
17,39
0,49
3,27
38,06
35,98
8,59
56,87
661,88
Fattig py
Grått
Py/sp/cpy
Tils. 5 cm py
Py/sp/cpy
Py/sp/cpy
Py/sp/cpy
Tirs.0,79 m PY/
sP/cPY
625,64 Py malm
3,05
14,34
0,31
0,53
2,29
3,48
36,86
38,32
35,31
36,12
0,95
7,64
6,97
49,90
112,43
54',45
107,70 Py malm
517,94 Py-malm
0,70
3,22
-
-
.1111WUu.
Mekt.
i m
pv;)
S”.v.
a=
mxsi.v.
r. Fe
Zil
Cu
2i
- 13-M.,LML\ - BORHULL
ax.,Cu
ax',Vn
970.
S
ax. Fe
54,40
Merknad
py-impr.
py/po/sp/cpy-impr.
1,20
0,54
0,03
0,20
0,16
0,E4
6,67
11,96
9,32
16,43
Svak
Svak
59,51
59,76
115,42
3,37
0,27
0,35
1,40
14,21
16,67
PY/sP/rPY-imPr.
115,79
. 115,96
116,30
120,19
120,75
121,00
0,37
0,17
0,4
3,39
0,56
0,13
0,26
0,00
0,00
0,02
0,00
1-',32
22,64
11,99
16,43
53,50
Svak py-impr.
Svak py/cpy-impr.
Po/py-striper
0,00
0,66
3,36
15,35
3,95
7,66
32,45
1,62
0,00
6,24
16,09
3,49
16,65
1,3d
31,53
11,b,
22,60
15,01
5,37
0,45
0,64
0»-.G
1,37
0,3
0,0,
0,34
0
0
0
0
o
55,60
56,14
0,25
1,00
1,00
122,00
123,00
123,44
124,4.
125,00
126,00
127,00
127,79
129,00
130,00
130,70
120,75
12,44
4
150,(,0
4,4
1,10
0,35
1,65
2,3
3,60
0,97
0,22
6,65
3,43
0,55
3,12
0,13
0,00
0,00
20,59
6,15
1,62
0,35
0,00
11,37
3,60
1,72
0,44
1,04
0,52
1,00
1,00
3,6
3,)
3,3
3,5
3,4
3,7
0 ,79
1,21
334
2,69
3,4
4,11
1,00
3,4
0,70
:!,6,
0,26
0,37
0,10
0,00
6,09
10,61
0,00
0,00
0,00
11,10
2,54
3,40
0,31
0,02
0,72
22,24
13,08
9,54
3,2
2,24
0,04
0,00
7,15
4,10
15,40
7,92
2,45
0,09
3,7
10,0:
1,26
0,13
11 ,c0
24,49
12,66
3,40
3,70
0,73
0
0,79
35,70
56,65
22,46
65,12
24,66
67,14
o
35,41
54,:3
0
o
1,32
l'u/py/c-mnin
mad:netitt?
-
6,56
116,23
Po/py/cpy-striper
Po/PY/rPy
Po/ey/cpy-striner,
Po/py/epy-striper,
pd/eev
Ontrv.
Svak imHr.
Po/py/cpy-striodr
Po/py/cpy-stri,,er
Po/py/epy-stripdr
Po/py/eiry-strii,er
Po/py/epy-stri*,!r
Po/py/cpy-stri;er
Po/l)y/cpy-strir
3,4
22
5
0,
'“)
0,02
u,70
0,34
ith3d
mt?
mt?
-
III•FELTET
Mukl.
Dyp
,5L
95,15
i m
Sp.v.
0,17
3,6
0,!W
3,2
0,63
1,5)
0,64
4,3
3,2
4,2
a=
mxsp.v.
Fe
0,04
0,t4
,54
0,2i
0,C.0
,
3 57
1,25
0, 7 9
9 6.,1(c:
99,4C.
101,07
101,91
9L,1L
3,73
101,91
,65
101,(,)1 3, b
1
P-M.U,NEX
BORHULI,11.!'"- _
ax.c.Cu
Zn
ax',
1 '?"70 .
ax:
ax
Pc
Py-impr
13,00
17,10
4,03
7,00
0,43
42,02
5,40
31,66
6,21
10,76
4,46
0
2,75
2, 6 2 11 6 ,63
16,2
0
3,9() 110 ,70
150,01
27,49
112,47
0
5,09
0,00
0,C,0
3,53
0,76
1,13
33,23
3,5:
31,36
3,66
13,73
0,56
0,!0
1L,t9
21,90
7,6);
6,61 253,61
100,75
3, F4
1 ,19
0,5Y. 0,56
20,31
33,7,,,
7,21
6,L1 247,60
29,67
,
Merknaci
c
-stripur
Et par pc/py/cpystriper
py/cpy
Overv.7,n/rov
Gittt
py/cpy
25 cm po/rov
35 em PY/sP
Po/py/cpy/sp-maim
HERSI,FELTET
DYP
91,23
92,393,91
94,69
95,75
96,35
97,46
95,10
95,93
100,55
101,77
1 2,53
104,19
104,59
104,93
lo6,5o
107,27
100,19
105,25
109 ,62
112,32
112,24
115,03
1;-,93
10'1,51
112,32
115,03
Mukt.
i m.
Sp. V.
a=
!uxsp.v,
. Cu
_2n
0,16
0,30
1,12
0,/4
0,00
0,G0
o,(o
0,00
0,G0
rh(c)
0,( 0
C,00
0,00
3,5
3,1
2,73
3,29
3,5
4,1
9,1
4,5
3,1
4,',
5,4
3,1
3,7
3,0
3,7
3,5
3,0
3,4
4,4
3,15
6,77
3,69
3,42
5,15
2 ,20
1,16
4,7
2 ,i5
2,76
3,92
1,30
L,lo
1,77
5,64
0,02
0,03
0,05
0,00
0,09
0,03
0,09
0,27
0,79
0,05
0,20
0,02
1,70
0,15
0,00
0,45
0,00
0,41
0,00
_.
0,55
0,44
3,6e
3,75
21,23
0,57
2,71
4,2
11,41
0,4o
1,15
I,33
0,73
1,06
0,63
1,05
0,64
0,3
1,65
1,19
0,76
1,66
0,50
0,34
1,57
0,77
0,92
1,06
0,37
2,70
0,52
2,1y
-
c S
B-MALMEN
Fe
- BORHULL
ax fu
0,00
2,37
92,01
9,60
2,40
0,00
13,51
0,00
1,69
0,16
0,00
2,06
0,54
16,23
11,56
9,34
36,56
11,47
12,77
113,61 0,22
0,00
7,36
14,39
19,69
24,99
0,55
25,02
5,35
36,57
0,16
4,6b
2,74
54,00
0,10
4,10
45,7,3 3,74
0,17
15,33
o
4,16
1 , 2b
27,00
0
2,01
1,61
27,20
0
17,82
0,e7
17,06
4,24
37,50
0
15,04
27,36
32,35
34,5
0,00
1,76
6,45
7,66
11,69
2,54
6,75
9,13
14,24
19,67
25,63
2,05
34 , Ll,
12,11
5,21
2.1973.
ax Zn
ax' S
axOFe
Merknad
0
0
o
o
0
0
6,62
0,21
0
20,05
16,53
352,63
pa/cpy
ry-impr.,ubet,
;rn/cpy
Py-impr.,ubet.
Py/po/sp/c;)y-in;)r.
Svak py-impr.
Svak py-impr.
Svak py-impr.
Spredte po/py/cpy-stripc
Ca. 36 em Po/PY/e»Y
Overv.po ned 6y/cpy-im1r.
247,55
Uhat. impr.
10,01
Po/cpy
164,6
Grått
21,12
109,511 vo/cpy
2,5 cm
Gratt
21 cw po/py/e..0y
75,95
Gratt
55 em po/ny/slicpy
105,62
Svak py/po-imi,r.
Grått
Svak py/cpy-illuir.
30,20
1,92 m py,po 03 ev,364,36
0
322,93
50,51
Po/cpy-walu,
20,05
369,13
394,59
py/oo/sp/ciov-m51rn
3,06
2,76
0
o
o
173,52
7,55
0
119,22
12,21
70,42
30,)0
63,62
HERSJALTET
D
Mekt.
i m
S .v.
a=
mxs
.v.
J
CU
BORHULL
c" Fe
ax4:,Cu ax.:2n
5
( Zn
.7-
23C/1,970.
- C-MALMEN
axdS
101,30
102,08
0, 0
4 1
2 87
1 13
4 12
26
e 34 10
24
II 82
81 48
106,64
107 67
4,56
1 0
3,0
3
I3,68
4 02
0 14
Oe
21
6 26 13
0 56
20 46
85 d
10,,,43
109,23
110,83
111,13
0,76
0,30
1,60
0,30
3,5
3,4
3,0
3,6
2,66
2,72
4,80
1,03
0,00
0,07
0,00
0,33
12,90 14,53
9,00 11,01
0,05
3,29
14,Lu
13,03
141,73
144,41
2,62
3,0
0,01
0,31
4,24
6,58
101,38
107,67
6,29
3,2
0,12
1,57
8,14
9,36
20,57
ax Fe
97 8
10
04
Merknad
Po
rov
Po/
Spredt
Spredt
s
s -stri
o
c
er o -imprt
py-impr.
py-impr.,litt
10 cm po/py/sp/cpy,
py-impr.
Py-impr.,spredte
sp/cpy-fraumenter
3,80
32,28
167,35
202,91
rått
po
noe
py/po/
P0/PY/sP/cpy-"malm"
HERS1PFELTET - C-MALMEN - BORHULL 211k1970.
D
71,00
71,29
99992
100,92
101,21
102,29
103,00
104,71
104,35
105,71
106,61
108,14
110,00
99992
102,29
99,92
103,00
Mekt,
i m
S .v.
a=
mxs •v,
0,29
4,50
0,87
4,86
2,63
5
Fe
Cu
c'S
Zn
0,11
1,60
9,21
13,70
1,02
0,57
0,27
0,02
0,00
0,00
1,92
2,89
1,70
2,77
0,58
1,25
36,44
39,70
16,37
32,95
10,35
5,18
34,77
35,64
19,44
31,78
15,67
8,34
0,00
0,17
9,22
11,88
1,00
0,29
1,00
0,71
1,71
0,14
0,66
0,90
1,53
1,86
4,5
3,0
4,5
3,7
2,37
4,23
10,23
0,72
2,22
35 77
3,08
4,06
12,74
0,63
2,13
32,10
ax5Cu
ax(-4Znax'S
%xtFe
Merknad
PY/P9/sP/cpy-impr.
4,59
2,77
0,71
8,64
14,05
4,47
172,98
192,94
43,05
156,47
173,21
51,13
Finstripet pY/sP/cPY
Gratt
Py/sp/cpy,litt grått
Spredt py/sp/cpy-impr.
Grått
PY/sP og -impr,
Spredt py-impr.
Spredt py-impr.
Grått
Spredt py-impr.
32,23
7,36
22,69
365,92
329,68
Py/sp/cpy-malm
29,69
8,07
27,16
408,97
300,61
Py/sp/cpy-malm
HERSJCISITET
Mekt.
n ")
a=
MX8').V.
± M
Si.V.
89,66
91,00
92,00
93,00
1,34
1,00
1,00
24,03
1,30
55,00
1,00
1,00
4,3
4,6
4,3
4,4
4,4
4,6
4,6
5,76
4,60
4,30
4,40
4,46
4,60
4,60
1,00
4,3
95,00
1,00
120,00
101,00
102,70
103,50
6,00
c9,66
100,00
09,06
103,50
5
232.920.
ax-eu
31,05
39,09
0,35
1,10
2,67
2,77
2,27
2,67
26,21
194,52
13,50
200,53
9,03
140,;b
L,14
146,52
13,(:4 159,2
9,66
150,16
33,77
43,55
2,12
31,24
3,34
1,55
3,10
33,39
36,15
41,34
41,15
4,3o
0,52
1,56
2,10
2,95
2,25
41,68
36,90
37,50
1,00
3,6
3,7
3,b0
5,70
0,50
3,32
1,06
1,70
3,60
3,2
3,2
3,7
3,0
5,44
2,56
10554
4,30
15,64
4,05
0,06
0,24
0,62
0,63
0,63
0,50
- BORHULL
Fe
4,55
3,00
.)5,06 1,00
55,00
Zn
- A-MALMEN
a5cc7,Zna5eSS
Nerknad.
170,65
Overv. py/sp
125,81
Overv, py/sp
16!:,L6 i'y/sp/cdy
163,39
P}/sp/cpy
1()2,36 Py/sp/cpy
124,34
Py/sp/cpy
179,45
FY/sP/cPY
1.52,30 lEy/sp/cpy
60,03
Py/sp/cpy ou 2;r(Itt
06,69
Bra py/::o/cpy-roser
ou -impr.
16,53
Svak
35,50
Ubet. py-inpr.
59,5t)
Ca.23 cm yu/cs)y/sp,
noe impr.
39,01
3,77
13,57
159,47
7,65
0,20
33,36
20,64
16,73
57,06
21,06
23,97
6,21
1,50
12,2b
5,61
29,07
0,24
143,45
28,43
61,56
0,06
0,00
2,32
0,00
0,00
1,15
5,70
4,24
19,19
5,79
6,58
0
0
3,40
18,24
23,07
20,10
0,19
0
6,57
44,46
0,03
3,00
33,16
34,97
36,99
133,54
1505,20
1554,53
Py/sp/cpy
56,06
0,75
2,44
25,60
29,76
44,05
136,94
1603,31
1660,41
B1anding.smalm
56,50
JYP
i m
69,68
70,75
73,42
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
1,1ekt.
S
i m
79,56
80,00
81,00
81,56
83,00
1,07
2,67
0,58
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,56
0,44
1,00
0,96
1,04
'25
65,00
1,24
0,76
65,56
0,58
6 6,39
2 7,00
0,75
4,5
3,2
4,4
4,6
4,5
4,6
4,3
4,2
4,2
3,3
3,4
3,3
4,5
a=
m;:so .v, 9 Ca
litsjufeltet
P.-maimea
Ç Zu<
Gi;Fe
4,82
8,54
0,25
0,00
5,04
0,00
2,55
0,17
2,24
4,60
0,70
2,04
4,50
0,36
2,16
borhull
21Ik1970.
ax<4Cu
axcAZn
ax
axbfe
1\lerkaad
40,90
2,93
37,53
42,24
40,46
43,48
33,53
32,82
28,77
34,33
7,81
32,91
37,60
36,51
34,51
31,40
25,42
35,72
1,21
24,29
197,14
155,47
o
0,43
3,22
1,62
1,84
1,76
4,83
5,08
0
25,02
5,71
9,38
9,72
37,26
46,87
47,96
5,41
95,73
194,30
182,07
66,70
8 3,92
172,56
164,30
200,01
1 58,?5
PY/sp/9PY
144,18
137,84
67,61
135,02
106,76
63 ,54
Py/sp/5py
Py/sp/5py
9,23
1b,72
0,22
4,14
Py/sp/5py
Svak
py-impr.
1±y/sp
Py/sp/cpy
4y/sidepY
4,60
0,40
4,30
0,41
4,20
2,35
1,15 11,42
2,16 2,30
1,34
0,14
0,75
3,40
0,17
0,00
17,10
0,58
3,17
4,68
0,03
2,00
0,44
35,80
15,58
54,10
0,10
9,36
0
0,47
5,22
0,64
1,55
36,77
4,6
4,2
5,58
3,50
2,44
0,00
0,10
2,25
0,00
0,00
38,30
28,83
50,96
55,94
29,13
2,24
12,56
o
47,18
3,78
0
70,35
2,78
2,35
0,31
0,01
0,00
0,00
4,03
0,44
26,73
0,86
0,97
3,7
5,5
20,02
0,02
0
0
11,2)
1,05
74,31
47,05
1,07
4,3
4b2
0,25
5,04
40,90
34,33
1,21
197,14
165,1!7
37,70
33,42
18.78
95,62
52, 37
44,51
31J68
36,77
64 19 176 50
1626,51
190,47
Llandinmilci
25,81
30,50
64,19
1651,19
1(50,92
B1andin.
4,5
8,10
10,90
1,16
0
14,21
14,0L,
1,39
167,54
205,16
134,05
Py/sp/cpy,noe
impr.
Svak py-impr, mt?
7iji3:1- Svak py-impr, mt?
‘
Svak py-impr,
mt?
49,39
253,19
Po/;;.rov fly/cpy
234,36
ilik po/cpy/sp
1?5,79
Po/grov
py/cpy
115,12
P9/Grov
9519PY,
noe impr,
69,68
70,75
73,42
79,56 6, 14
61,96
ui,),-, I 62
73,42
..i,
iu 12 ,16
4,23
51,41
65,68
85,5e
4,02
63,97
15,90
4,
27,10
, 46
13
0
0,6(;) j9C4
2,75
0,8e
,
1,00
2,26
24
162,31
13,03
176,50
1021,7
5712
Svak po/cpy-impr
Ubet. icr,Jr., mt?
Y/sp/9PY
905,C3
PY/sp/e9Y
b48,2.6
Pøjcpy/HP
airl
t?
•
- :\-MXLMEN - nORUULL
HEHSMELTLT
11),,n
(,0j-3
61,‘,9
a=
Mekt.
i m.
c,()]
0»56
23'4-197).
Cu
4,0
3.3
2,44
0,22
0,02
1,01
Zn
5 S
1,:40 26,11
7,U0
0,72
2,10
0,00
Fe
30,73
11,b8
2,1=r
axr:i.Cuax71n
0,51,
3,42
ax;,-21
63,21
ay-Fe
Merknild.
Po/PY-imPr.
PY
Py-impr.
Svak
•
HERSJØGRUVA
ey6
- BORUULL
236-1970.
axeu
La
a=
Mekt
i m
(
72,:5
95,00
2,75
1,50
96,50
(,)L,0,, 1,50
1 ,iL
09,lb
:\-WkLMEN
Fruusp.v.
/.
r
12,32
Cu
0,32
0,11
0,12
Zn
2,02
0,10
0,16
H S
36,26
7,62
7,75
Fe
36,66
9,2;1
2 ,72
3,96
ax
25,75
axy,S
ax' Fe
:,ierknad
461,07
456,135
2,44
m 6y/sp/cpy
Grett
Py-iwpr.
Py-impr.
Illsjøgruya
2yp
i
IN
166,90
168,00
169,00
170,00
170,65
Nekt.
i m
1,10
1 ,00
v,
5
a=
mxs
4,95
4,51
CU
).v.
Zn
3,74
0 ,78
67,81
43,27
6,48
0,00
1,92
3,80
3,27
0,53
153,61
4,65
3,60
0,00
172,46
0,73
3,1
2,42
1,55
0,22
173,00
174,00
175,00
176,00
0,54
4,3
4,2
4,3
4,4
4,5
3 9
2,32
4,20
4,30
4,40
4,50
1,55
3,16
2,23
3,44
2,65
0,00
1,01
3 45
0,13
2,60
1,00
1,00
177,00
1,00
1,00
177 26
0 26
177,82
0,56
166,90
170,65
177 26
3,75
6,61
18,36
42,50
0,00
29,27
(,31
31,32
39,45
44,36
49,59
50,53
37,27
18,16
0,10
34,16
0,50
35,21
21,10
2,26
0,52
0,00
13,27
9,39
15,14
11,93
3,48
2,03
1,06
34,58 35,99
33,06
4 19
27 68
2,41
0,18
29 56
66,76
4,24
43,93
2,27
0,51
31,42 39,34
er
)1,22
satt
p3
i ca,
2,03
4
5
vi2itcei
1,06
i
41,31
forhold
7,72
5,13
3,61
0,00
1,33
0,44
2,25
0,53
Merknad
193,43 193,69
158,75 1 55,27
141,9) 159,79
72,34
73, 11
196,01
9,20
98,60
122,93 165,69
134,63 190,75
150,33 21a ,20
158,45 22 7,39
21,31
37 64
Py/po/sp/cpy
Py/sp/cpy
Py/cpy/sp
Py/cPY
po/py/cpy
Kvarts
po/cpy
Fo/py/cpy
99,82
til
17,26
5,05
22,34
maimsonen.
po/py/cpy
1380,2a1720,94
meidigheter
29,13
13,12
428,1)
445,5(
3,30
624,31
h72,4; Po-malm
16,92
1052,41
21,12
2,41
0,15
29,56
41,31
33,50
2,2
0,51
91,42 39,34
76,03
po/cpy-impr.
561,95 56L,86
815,2/114,i4
Relle
1318,03
grått
Po/py/8P57
105/)y/c5,
34,58 35,99
30,90
og
Po/py/cpy
Po/py/cpy
mt(?),
16,25
2,.ci3 4,33
5,04
4,19
7,50
31,18
4,33
lorhuitel
166,c/0
170,65
177,26
6,04
12,14
11,14
25,12
4,53
4,0
39,13
35,97
37,16
axe
ai&r:Zn
39,07
36,08
33,02
26,08
33,91
4,4
0,65
axcY-JCLI
1,56
1,03
4,40
4,90
% Fe
1,17
0,84
0,30
0,00
171,68
4,4
4,3
S
1,22
2,76
2,59
1,44
1,43
1,00
2319970.
borhull
Fy-calm
clir:
med
A/S Røros Kobberverk.
Rapport over
MALMLETINGSARBEIDER i 9 6 8 .
Side
FORSLAG TIL MALMLETINGSPROGRAM FOR
RESYME
GEOLOGI
Nordgruvefeltet
Harsjøfeltet
Olavsgruva
1968.
5
7
7
7
7
8
GEOKJEMI
Harsjø øst
8
9
11111EOFYSIKK
Rødalen vest - turam- og borhullsmålinger
Kongens Gruve - e.m. gun-målinger
Storwarczreltet - borhullsmålinger
Harsjøfeltet - magnetometriske målinger
RØSKING
Rødalen
Kongens Gruve
Vangrøfta
DIAMANTBORING
Rødalen Vest
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
15
11
16
16
16
17
Lobekken
Lergruvbakken
Pustbakken
Ny Storwartz
Hestkletten/Kvintus
Olavsgruva
1959 - 1967
MALMLETINGEN
FORSLAG TIL MALMLETINGSPROGRAM FOR
1969 - 1973
MALMLETING
3
18
1969.
23
26
BILAG
Okonomiske
Vata
ior
data
for
borhull
for
av dagbok
Oversikt
1968.
1968.
Kjernerapporter
Utdrag
malmletingen
borhullene
fra den
bergartsprover
129-157/1968.
geologiske
fra
den
kartleggingen.
geolcgiske
kartleggingen.
Oversiktskart
malmforekomster/forkastninger
N/ordgruvefeltet.
Prorkler
for
jordprøver
Magnetometriske
fil
bh.
Geofysisk
anomalikart
104A
kart
Harsjo
Vest.
roskeptinkter
E. m. gun-målinger
Kongens
Geofysisk
kart
med
borhull,
Georysisk
kart
med
gruvekonturer
Grnveltart
med
M;limbere(vnin
Ost.-
Harsjofeltet.
- 104B Rodalen
med
gecrysikk
Rodalcn.
Grove,
gruveu
og
skjerp
og borhuil
cg berhull
- Lergunvb"en
- skyvusone
Pustbakken/Sietmo.
Nv Storwartz/Hestkiett..n.
Olavsgruva.
- He'dkletten/hviatoH.
til
Forslag
for
hovedretnings1injer
Da
Da
letingsarbeidene.
vil
i praksis
geofysiske
malinger
Dette
å leie
bli
nødvendig
vil
med
boringene
vil
Ellers
bør
og
Som
bore
forsøke
vi
kartlegging,
for
å hemme
uton
folk
egne
vos
skal
NGU
den
enn
for
målinger
i forbindelse
i Storwartzfeltet.
så langt
maskiner
egne
med
aktuelt
for Røsjøen.
vest
og muligens
Røsjøen
omfattende
bll
ikke
vil
utføre
NGU
å engasjere
igang
settes
bør
ug det
felter,
1 nye
boring
Det
lkke
si at det
annen
Kobberverket
•
malnb•
kapitalkrevende
på de mindre
1kke a bremse
til
grunn
er det
liten,
er meget
kjent
som
i Olavsgruben
malmreserven
all
1
101
forøvrig.
av malmletingen
del
kapitalkrevende
på den
noe
reduseres
må det
på Kongens,
legg
nyan-
til
ogsd
og antagelig
Røsjøen
for
vest
undersøkelser
til
pengebeløp
et større
bruke
skal
år
inneværende
Kobberverket
1968,
malmletingsarbeidene
bruke
vi kan
produksjonon.
og muligens
røsking
med
gun-mdling
mulig
som
så mye
å få utført
noe
av geologjsk
blokkletIng
geokjemi.
mere
korrekte
Diamantborin
planer
følgende:
nevnes
.
hodalen
vest.
Utføres
av NGU
2 nye
å ca.
hull
2 avkilinger
60o
i hvert
3 hull
av
1200 m
=
meter
=ea.I20(1 m
m
ca2400
Dette
er det
øvrig
stoppes
som
maksimum
tenkes
pa et tidligere
i ar.
utført
stad
om
,
hvis
m
Storwartz/Solskinnsfeltet
2 hull-tils.T300
Lobekken.
9 hull-tHls.1230m
Totalt
1!4 hull-tils.1700m
kan
skuLle
tilsi
fordet.
hvis de forste
Tillegg
hull er )ositive
Min1mem
Pustbakken.
ne
Poringen
8 hull-Lils,
800
12 hull-tils.130(1
m
m
bli
tillater
og okonomi
knpasitet
kan
det
hvor
felter
Andre
det
hvis
b
utfore
aktuelt
er:
Fjellsjofeltet
Lergruvbakken
Kangreftdalen
ved
Anomalier
Med
bra
utnyttelse
ea.
det
dobbelte
Geofrsiske
vil
het
vest
på
for
bakken
malin
av det
antydete
er ved
NG1.
bli
målt
umiddelbart
Rosjoen.
vil
Man
malinger
Ij,
og hvis
1700
ugsa
berhull
i hvert
elektromagnetisk
autagelig
meter.
måle
nucn
profiler
vil
resultater
det
fra
bli
også
utfort
tilsier
boringen
det,
også
på bakken.
m,unmål
røsk in
in Per o
1)enne virksomheten
siste
pa
minimum
bore
selv
Kobberverket
der.
1 Storwartz/Solskinnsfeltet
i borhull
kan
av kapasiteten
Kongens.
årene.
bør
En vil
fa storre
omfang
i bogynnelsen
onn
legge
Vangroftdalen.
Roros,
25. april
EM
1968.
den
størst
har
vekt
hatt
på
de
5
-
RESYMn.
Ny
Ved
Rødalen
sør
104B.
mens
bh.
nytt
hull
134
bh.
viste
sterkere
ble
boret
500
m lengre
- men
traff
bare
spredt
I Ler
med
ruvbakken
hovednivået
og ga
grunnlag
disse
førte
for
Lobekken
41› det
ble
har
gitt
Dustbakken
ble
det
boret
hull,
bh.
95/1966,
positivt
De nye
1967.
uaktuelle
undersøkelser
Ved
av
N
ble
-Storwartz
østre
del
ble
Hestkletten-forekomsten
Ny-Storwartz.
negativt
gjenstående
det
Såvel
resultat.
partiet
det
på
C, to på
leder
På
sistnevnte
som
gjør
fortsatt
oa eoprednings-
på grunnlag
IP-
og SP-malinger
av
impregnasjon,
nåværende
tidspunkt.
boret
tilsammen
syv
like
borhullet
Likeledes
mellom
for
som
ble
e.m.
det
Hestkletten
det
eår
for
nord
av
boret
parti
innerste
målinger
nye
og gjør
i nordvest-hjørnet
et hull
nordøst
av NGU
På grunnlag
hull.
egentlig
et tidligere
utført
på det
boret
under-
resultater.
hull
malmakse
er
zinkblende,
kobberkis,
ubetydelig
om at Ny-Storwartz'
teorien
gruvas
samt
viste
hullene
i Lergruvbakken.
og flotasjonsforsøk
tre
i egne
foreligger
tilfredsstillende
NTH,
laboratoriet,
fører
og magnetkis,
svovel-
blyglans,
hull
positive
Forekomsten
påkrevet.
søkelse
Ved
fire
tilsammen
boret
på kjerne-
A.
leder
på
påbegynt
et nytt
Samt
B,
Pa opprednings-
som
to hull
diamantboret
det
Av
to noe
tidligere,
boring
fortsatt
for
19 viste
forekomsten.
flotasjonsforsøk
utført
av
20 og 22/1961,
bh.
på
de
enn
fra
skjæring
Bh.
1963.
som
Resultatene,
grunnlag
gir
rapporter,
til
mineralisering.
svak
Lergruvbakken.
fra
forlenget
hull
nye
mineralisering
er det
NTH,
m.
og kvalitet
av seks
boring
Imidlertid
av 50-100
i NGU-rapport
type
to viste
mens
laboratoriet,
leder
foreslått
to bedre
darligere,
Ved
som
av samme
mineralisering
prøver
bh.
-
på nordsiden
truffet
134 har
19/1961
18 og
ble
Et
resultatene
samt
i hullet
i en avstand
sannsynligvis
malmsonen,
moderhullet,
pyritt-mpregnasjon.
at bh.
104
i bh.
avvikshullene
nn
indikasjonslinjen
langs
vest
målinger
elektromagnetiske
viser
104A-
mineralisering.
og brukbar
104B
og
nord
mineralisering
svakere
104 A ga
Bh.
mot
avkilt
104-67
borhull
ble
Vest
ble
i 1968.
malmletingen
ved
oppmerksomhet
størst
vist
som
områder
er de
øst
ou Harsjo
Olavsgruva
Storwartz,
Pustbakken,
Lobekken,
(dypmalmen),
Vest
Rødalen
Lergruvbakken,
i dette
et hull
ga
gjennom
og Kvintus-gruvo.
av
det
6
Hullet
traff svak mineralisering
som tyder på gjenstående
over eller
under det gamle gruvenivået
av hullene
ble det pvist impregnasjonssoner
I Olavsgruva
ble det etter forutgaende
Dessuten
var grått.
flere nivåer
fra gruverommet,
Det femte ga svakere
i fire.
I området
mellom Gjetsjøen
geologisk
rekognosering,
samt tatt
jordprøver
E.m.-gun-målinger
geologiske
og Skåkåsen
ble dessuten
og det sjette
i
fortsetter,
(Harsjø øst) ble det utført
område
forsøkt
malm ble
svakere mineralisering
magnetometermålinger,
i et begrenset
undersøkelser
og drivverdig
Undersøkelsene
hull.
dagen og
mineralisering
ble det påtruffet
i enkelte
mellom
nærmere.
og området må undersøkes
seks hull oppover
I tre
i Ny-Storwartz.
gruverommet,
påvist
•
malm eller mineralisering
indikasjon
boret
i gruva som også
boret på en geofysisk
hullene
De siste fem
var negativt.
yttervegg
i partiets
av prøvetakinga
resultatet
og bekreftet
i Hestkletten-nivået
e.m.-gun-målinger
sør for Harsjøen.
ved dagåpningen
i Kongens
Gruve,
I Nord
ruvefeltet
Universitetet
fagsarbeide.
•
fortsatte
i Oslo,
en scudent
feltundersøkelser
fra Geologisk
i forbindelse
Institutt,
med hoved-
-
7
KARTLEGGING.
GEOLOGISK
med
Geologisk
Kobberverket
Rdgang
Samarbeidet
gitt
•
lengre
på
for malmletingen
viktig
og er dermed
interesseområde
samarbeidet
i Kobberverkets
geologien
til å klarlegge
bidratt
hittil
har
og Harsjø-feltet
i Nordgruvefeltet
søkelser
under-
egne
av Kobberverkets
siden
Ved
og Narsjøen.
Hådalen
mellom
et område
fra
dessuten
Tynset,
mot
sørover
og
Kjøli
mot
nordover
fl.
m.
Rui
Ingolf
under-
fra
og kartmateriale
data
til
har
i Oslo,
Universitetet
Institutt,
av vit.ass.
utført
søkelser
i øst.
til Glomma
i vest
fra Kjurudalen
i nord,
fjellsjø)
Store
(ved
til Grønnhaugen
i sør
Setersjøen
fra
seu
strekker
Lieungh
Bjarne
av student
kartlagt
Området
sikt,
Det
Nord
én eller
begge
og
nivåer)
følger
av den
Undersøkelsene
e
ser
Skjematisk
for.
det
ut
flere
i gruva
malm
på gjenstående
seg
vil
derfor
viser
som
hovedmalmen.
måtte
neden-
på profilene
og
undersøkelsesboringer
og systematiske
Intense
fra
utløpere
til å forholde
2 og 2a).
i Olavsgruva
"Loftsmalmen"
såkalte
består av en eller
at denne
og skjerp
(bilag
serpentinsonen
øvre
av den
liggen
nær
(muligens
lag
sammenhengende
mindre
kisminuraliseringer
registrerte
flere
i
å
funnet
serpentinforekomstene
eller
mer
i to bestemte,
skyveplan
1).
er de kjente
I Hars.ø-feltet
ligue
(bilag
ender
malmforekomster
forkastninger/evt.
av
er lengdebegrenset
i området
fleste
av at de
er påvisningen
ruvefeltet
i
undersøkelser
geologiske
av årets
resultatet
viktigste
pågd
-
dtdfter
parRilyilt
med
produksjonsdrifta.
Måling
delen
og
av gruvas
sonen
øvre
på
stuff
parti.
Fra
ukuntlige
gjennomført
forsøkt
i festene
av malmsoner
inntegning
målinger
forskjellige
i de
Olavsgruva
og med
i største-
er utført
22/1-68
er det
og inntegning
dessuten
av malm-
strossene,
-
skjematiske
profiler
N
t
il-ca.
-¢‘
T.L.w
_.17
Sci
x=frrr
n:5-1n-i-
fnorjpn:
4;1,1
V.csiAts4
fl
8
-
GEOKJEMI.
Omkring
1950
ble
det
rydningsarbeider
Ulokkon
med
veide
sterk
og
noen
prøver
105::Mg0.
er bare
kilo,
3,45%
bergarten
Cu,
blokk
(Harsjø
overveiende
1,92Y, Ni + Co,
i 1951/52
av samme
er fra nord
under
mot
øst).
serpentin
nikkeisulfid.
er blokklett
6n liten
malmblokk
av Ilarsjogardene
av kobber-og
viser
i området
en interessant
sydligste
hundre
Området
funnet
Lagdelingen
Analyser
18,91%
og
Ved
elektromagnetiske
i 1963,
men
2, 3 og 8.
1, 5 og 6 (1968).
Geokjemiske
i innen
sedimenter
og
3).
har
sor:
i omradet
altså
har
malm
er det
Magnetiske
anomalier
av annen
type
gir
av bekke-
i Kvernbekken
er nord-nordvest
registrert
i veksel
registrert
undersøkelsur
og Ni-anomalier
Diamantborinf;
kobberkismalm,
(sone
(Harsjoens
2
lengde-
svovelkis/magnetkis/
enn
Harsjøblokken,
innon
2.
Ettersom
komme
bergarten
fra
sonene
i Harsjohlokken
1 eller
6.
er serpentin,
skulle
Bekkesedlmentanalysene
den
pckur
kunne
mot
6, men e.m. anomaliur
er ikke registrert
mullom
stio 2 og
8. At det bare er funnet to blokker av nikkel/magnekistypen,
sone
sone
tyder
på kort
transport,
undersøkelser
Som
Cu-
Isretningen
retuing).
sone
gitt
det
type.
(194)
sonene
hnomali(r
8onene
bakkemalinger
av
S,
1. Serpentin
(øverst)
2. Klorittskifr
(gronnskifer)
og kvartsglimmerskifer
Fylitt
og grafittskifer.
Kvartsglimmerskifer
og grønnskifer
i veksel.
5, Amfibolitt
(grønnstein).
Serpentin.
Klorittskifer
med kvartsrenner
(gronnskifer).
Kvarts-feltspatskifer
(nederst).
•
41›
på den
mineralisering
tilfeldige
Zn
funnet
forsøk
som
bekreftes
av kvartærgeologiske
i området.
ble
t det
aktuelle
sonene
2 til
kommentarer
noe
det
sist
området,
7.
sommer
Profilene
Analyseresultater
må dermed
tatt
utesta.
jordprøver
er lagt
i atte
nord-sør
foreligger
ikke,
profiler
og omfatter
og videre
9
GEOFYSIKK.
Rodalen
Vest.
posisjon
rådet
For
bodre,
siste
om mulig
ble
år.
dot
som
e.m.
borhullsmalinger
tidligere,
snitt
om diamantboring).
listerk
den
Ved
anomali
påvist
for
som
noen
Med
sikte
på undersøkelsesboring
den
ca.
på
et par
punkter.
anomalier
korte
langs
Målingune
hele
gun
for
er spelielt
ga
i et par
E.m.
Et område
Gjetsjøen.
for
(Se nv-
registrert
både
der
en
en har
utdrevne
partier,
det
e.m.
malt
røsket
med
med
tildels
bør
gun
negativt
over
resultat
sammenhengende
undersøkus
med
noen
profiler.
-se
for Gjetsjøen
å komplettere
ligger
utgående.
svake,
som
og
fo:'ekomstens
borhullsmalinger
vest
viktige
samt
dagapningen
diamnnthorhull
Storwartzfeltet.
e.m.
dagnpningen
avviksmalinger
or det
og ovcr
ved
indika-
sannsynligvis
målinger
anomalier
i om-
samme
indikasjonslinjen.
(i Rodalen)
likeledes
m lange
med
Kongensforokomsten
malm
svakere
bakkemålinger
omtrent
at malmsonen
e.m.
følger
gjenstående
700
imidlertid
opptegnede
NGU's
dypindikasjonens
supplerendu
ga
viser
100 msyd
Gruve.
fastslå
mensdiamantboringene
minst
ens
utført
Målingene
sjon
Kon
a kunne
G.M.'s
avsnitt
i Harsjø-feltet
målinger
forstaelsen
om diamantboring.
fra
ble
1944.
av geologien
målt
Målingene,
i området,
e
må
med
som
fort-
settes.
Hars'o-feltet
290.130
- m nnetometriske
profilmeter
5913-magnetometer
Profilene
mellom
ble
ble
hvert
lagt
ble
gått
på
benyttet
etter
profil
inn
kontrollert
fordelt
malin.ver.
118 profiler.
med
kompass
uten
og justert
Roros
ved
malt
som
hvert
tilsammen
med
målepunkt.
1:50000
av bekker,
G.M.
-
mUlemannskap.
stikningsnett,
i målestokk
pnssering
ble
Et nyinnkjopt
skoleungdom
og 20 m mellom
på kartblad
Det
200
m
Målingene
og nvstander
tjern,
varder
o.s.v.
Hensikten
med
mellom
forskjellige
ha
de
forårsnket
magnetometrisku
målinuene
do
sterke
malinger
var
a undersoke
serpentinkroppene
anomnlione
utført
som
av NGU.
en eventuell
i området
vnr
sammonheng
som
registrert
var
ved
antatt
flybårne
a
-
Målingene
registrerte
hengende
to adskilte,
anomalisoner
som knyttet
serpentinforekomstene.
over forskjellige
må utestå
vendige
til målearbeidet
-
men hver for seg
dels sammen-
sammen
Imidlertid
amfibolittiske
geologiske
10
de fleste av de kjente
registreres det også anomalier
borgarter,
er fullført
nærmere
kommenterer
og supplert med den nød-
detaljkartleggingen.
RØSKING.
Røs øen.
NGU's målinger
le
på nordostsida
det bare
forklarer
flere parallelle
anomalier
av Røsjøen.
truffet
anomalier.
1967 registrerte
På grunn av den store overdekningen
fast fjell i 6n av fem røsker, fordelt på tre
I denne
anomalien.
ene ble det funnet
Det gjenstår
bituminøs
å sprenge
et sikrere
bilde av skiferen.
Vangrøfta.
Det ble røsket på en anomali
klorittskifer
opp røsken
ble
som
for å få
fra NGU's målinger
1966
med e.m. gun 1967) ca, 600 m vest for Daleng gård.
Bituminøs skifer ble funnet, men på grunn av stor overdekning og
vanntilsig kom en ikke ned på skikkolig fjell.
(detaljmålt
DIAMANTBORIMG.
Det
558
m dyp
til
den
nord.
Mineraliseringen
mindre
konsentrert
må
lederun
419
med
mellom
avvikshullene.
regnet
over
2,20
m
0,457
Bh.
104
2,20
"
0,72
"
1,99
"
15,80
"
Bh.
10413
6,13
"
0,68
"
1,11
"
19,15
"
tiltagende
til
er grunn
å tro
at alle
tre
90
,
Fe
"
86
det
sem
samtldig
halvdel
i nordlige
står
hull
sør,
mot
minoralisering
sør:
mot
14,025
104A
sterkt
(5911X),
nord
fra
Bh.
Altså
104 et sted
11,84%
0,28.;-,Zn
Cu
skjær-
i profilet
visor
minimumsmektighet,
bh.
mod
av malmsonene
Analyser
m som
2,20
104B,
og bh.
104A
i bh.
malmsonen
ingene
seks
vel
m mellom
på 25-30
en avstand
viser
Avviksmålinger
meter.
resultat:
ever
kobberkismineralisoring
- og svak
pyritlimagnetkis
m.
150-200
oppmuntrunde
med
sør
mot
avkilt
deretter
ble
104
Bh.
av
i en avstand
antagelig
syd,
ligge
at
viste
og borhullsmålinger
mektighet,
stor
over
impregnasjon
pyritt-
svak
ble
Resultatet
denne.
og nærmeru
indikasjonslinjen
langs
vest
m lenger
500
påsatt
og man
Et nytt
nord.
mot
var
104,
i bh.
hullet
ble
104A,
hullet,
lengre
ca.
uå
skjæringspunkbet
fra
enn
og svakere
derfor
ble
134
bh.
-
sone
i dette
låt atskillig
at hovedlederen
hull
en mineralisert
indikasjonslinjen,
goofysiske
nordenforliggende
imidlertid
antok
Pustbakken,
avstanden
store
av den
og på grunn
mot
skar
104-1967
Borhull
Vest.
Rodalen
•
Lobekken,
og Olavsgruva.
Storwartz
avkilt
meter
3.702,86
tilsammen
på
Lergruvbakken,
Vest,
på Nodalen
fordelt
33 hull
diamantboret
i 1968
er
av
malmtverrsnittet.
horet
er det
gruvbakken
nedre
kvalitet
øvrige
viste
og mektighet
10-15
borhuil
framgår
av
unntagen
det
denne,
tahellen
to hull
førte
Av hullene
m over
undcr
mineralisering
krysser
Dessuten
bh.
alle
18 som
forventedu
side)
malm
for
den
av for-
gjennew
malmnivået
hesultatene
(neste
1961
fra
gikk
19/1961
i Ler-
lederen
nordre
i den
på hovedsonen
(hovedsonen).
forkastningssone
ikke
hull
sesoncen.
denne
maimsonen
skjellig
en
åtte
18 og
av berhullene
forlengelsen
Medregnel
Lerrruvbakken.
og
samtlige
Le
florhull
Nalmsone
Leder
I
I 91,49
31,53
15-60
45,67
46,33
247,87
::elctighet
SD.V.
-
26' 33
26,59
28 5
60
A
15,62
15,92
17 82
uvbakken
-
_
- borhullsoversikti,
a=
Ifixs
.V.
5
C11
t
Zn
c-l'-,
S
Fe
ax,EL Lx .,inax-S
ax Fe AnmerKninu
0,36
1,c04
Po 'c,)4,35
2,7"
0,19
01
3,87
2 75
2,20
18-61/68
_
1
0,0 4
i
16
41K
a
__
1,57
5,06
1,49
17,31
6,57
0,36
4,14
0,74
5,5
0,80
15,21
6,27
0,09
0,99
5,23
37,81
27,75
,04
6,63
2,34
27
26,69
21,56
0,59
11,26 19,75
15,97 lo/sp/py/cpy
1 80
3,15
2 55
0,5c
11,26 1n 75
15 97
0,78
10,12
13,23
15,02
0,77
10,02
14,87 Pe/sp/py/cpy
0
2,31; 27,18 59,36
43,57
16 59 36
43,57
0,30
1 90
3,31
2 , 75
2 20
:-,83 6,22
fl
12
1 61
2 11
2,39
0,77
1) 02 13,10
14,87
3,o4
3,92
1,10
3,30
75,94
24,10
4,70
12,4
()4,47 Pu/sp/py/eFy:-Lriper
1,12
2,75
3,25
2,20
3,26
7,17
0,66
1,80
14,18
13,18
4,70
12 (4 01 68
94,47
3,35
0,37
3,1
„
1,09
1,04
1,37
1,22
1,87
0,66
6,52
8,15
0,22
1,65
0,9()
1,6`, 20,b3
20,37
0,10
1,02
2,34
6,42
5,95
16,23
6,51
0,7:
0,29
2,27
0,1.,
7,11
8,88
0,:4
1,72
'...8,617,91
1,:fl,=(
2,85
9,16 :id,sn-vuv
6,19 Lbeu.sp-imIr.
22,:4 .;p-ve.,m/c1,y
7,94 Lbct.sp-imi.r.
6,5
0,51
5,70
6,28
6,91
3 It
37 55 41,36
245,55
11,98
4,62
1 6,60
1,09
119,60
25,07
24,15
13,10
19-61/68
L.fl
3 •
11=„85
115,23
115,65
116,-3
114,13115,65
3,3
0,68
2,75
1,68
1,5:
2,20
0
20-61
11224,12
1.-),80
0,52
1,68
2,20
3,80
2,75
! 3,0
2,1:,
47.22 L8'51)/PY0,.
r
0,'3
5,94
7,52
- 25
2,1(_
) 20 149,64
47 62
BJIht,.11Leder Malmsoner
21-61
Li
95169
94,21
(5,6e
126-2
19683
-4L
76,2o
/44
t:b 40
24B-61
Nekt.
6,5>•
1,63
4,12
2 75
2.14
4,62
3,60
6,44
22,62 31,54
2,20
5,37
6,76
5, 1 9
2,04
10,3-
C,7Z
46
9,63
2, 75
2,66
4,52
1,35 15,56
z,34
6 68
0,54
6 20
8,06
23 3 59
13,27
14,75 5 71
SDJ{
54,41 60,64
2,64
l0,66
'
7,41
5.75
6,74
0,40
4,51
6 07
9,33 2,11
9c,E
r
3,96
J 2j
145
153
154
c
Cu
G.
n
s
Pl) ''',
5,
S ar •Fe
a-xl:
ax; ...r,
tc.L.
Fe
9 ,9
20,24 23,1L
1,
Anme c::ninr
!
1
I 13,,,'L39,61 67,50
,
1 , ---?,:5 11,
3,5;
6
1s„/s
py/c».)
81 67,50
59,64 61,c,6
9c 53,64
"i5t/53/3y/68y
61,66
C 02
ca.120 m
2-61
13
a=
im.,s3
5).v.
136,15
1'57,17
197,:0
156,59
,
Po/s)/py/cpyim''r.
41 60,64
t9a
0.06
1,16
t. 8•
8 pf,
5,6
4,r1
1,28 15,7
2 J3
"1,2
i,07
0,7b
9,96
10,45
12.27 5,54
30.43 73 be 86.73
*B,ke arctivaci
144,11
144J)6
144,74
0,55
0,5E
2,9
3,35
0,73
1,27
0,24
1,87
1,15
8,25
1,72 4,62 0,13
13,06 15,02 2,17
1,26 3,5z
3,c2
10,4L 16,55 19,08
145,40
145,73
3,66
0,33
2,8
5,3
0,00
0,36
0,10
6,70
o
2,43
0,39
12,55 12,88 0,41
3,1E
7,25
3,72
13,66
4,50
14,04
146,55
1 12
2,c.
1,85
1,09
',25
0,20
3,93 I
3,46
17 45
1..,7,56
1 11
0,44
J 17
.2,66
0,12
5,37 0,65
7,15 3,51
4,07 0,57
9,3:
: (-;
1,07
4,36
o 73
Sv.57cpy-mpr
20cm 3-5-vev,
py/s,) impr.
Gr,itt
6cm.sJ/vev,:,y/
cp-Impl.
sv.5D
0,
122.,9.,
1.-9,2C.
159,77
0,95
(3,46
2,6
3,95
,_,,6 1,42
0,02
0,12
1,60
2,26
0
0
1 09
1:68
4,225 0,02
4,62 0,17
1,J7
3,2(
11-:0,11
0,94
4,4
1,53
0,76 20,08
0
' 1,137
.0,221 5,52
1
5,62
10,66
n
B,74
7,92 0,52
U
5,39
6.12
7 31
o
10,34
3
120,6J
1
1-'.1,b
I
'0,6B
,35
.
2,11
? ,1
t
7.56
'-
15,421
17,55 20,6
33,24 26,4
5,55. c26,13 73,69 66,,,
1,1:
55,71 56,55
2 '5 13,11
1,07
2,35
25,1: 49,66
40,,:6
16,43
0,3'. l',,7:-:
1,5,-, 11,2( 11,37
10.1113,2z
4,19
6,84
12,J1
.: 7;:-41176,63
Cpy L kwarts
P0/"3,)/py/ciy-
:v.s
Bv.sp-impr.
Sv&t5B-I=i.
illi:cmy11"lily.ÆL,v,p/p,-B
Sp-stl.litt
cpy-im;)r.
14
Borhull
155
1:6
157
Leder Malmsoner
c
0
160,00
163,53
160,87
161,34
161,55
161,75
162,00
162,23
a=
v. mxspe.
Mekt.
5
2,53
0,54
0,47
0,21
3,20
0,25
0 ,20
2,20
2,85
3,0
2,75
2,95
2,75
2,5
2,8
Cu
Zn (';136
Fe
ax
ax9,Za
axflFe Anmerknin,
1,51
1,02
3,14 0,30
1,68 3,26
1,06 5,37
4,47 6,98
0,21
1,71
2,45
3,62
0,23 2,04
3,96 6,80
0,14
1,26
0,70
2 39
0,02 0,00
1,19 4,72
0,21
2
3,8?
2 84
6,24
0,33 0,81
1,51 3,65
2,07
5,04
5 45
0,65
1,50
2,55
3,30
1,85
4,50
0,02 0,05
0,25 2,50
2,62 4,55
4,21 7,30
0,04
1,13
0,09
4,85
11,c,0
0,35
2,75
2,14
2,20
2 95
6,49
0,18
1,75
3,67 6,36
1,17
11,3° Z3 80 41,27
1,00
0,12
1,08
2,85
5,7i
2 75
2,85
0,45
2,97
0,27 0,05
2,71 1,75
1,59 4,51
21,2929,32
0,77
1,22
3,14
3,79
4,53
9,58
2 20
2 85
6,27
0 32 0,15
2,25 4,15
1,99
0,93
14 11 26,04
134,9)
135,21
137,46
137,91
0,6
2,25
0,45
3,0
2,75
3,0
0,78
6,19
1,35
0,97
1,55
4,02 6,24
0,76
1,21
3,14
0,55
5,01
3,90 7,62
0,74
138,20
0 29
3,7
1,07
1 46 18 57
6,10120,94
1,56
4,87 Svak sp/e6y-impr.
Gratt
4,06
5,27
10,29 Niddles sp/cpylmpr.
19,87
93 22,41 170,/s n/eiv
2,69
" ,39
0,33
3,06
25,1413c
147,83
148,45
149,95
44,56
45,56
45,68
25
2,68
,bl!4,on
1,63
8,11 Ubet.py/cpy-impr,
7,12 Bra sp/cpy-impr.
Grått
4,22 7cm dårlig 51,-vev
Grjtt
3,30 Ubet.py-impr.
3,93 4,56
2.46
22,75
8,43 Ubet. py-impl.
32,85 17cm.sp-ve,sp/
v
cpy-/mr.
p
12,85 Ubet. cpy-impr.
13,19 2o/pyjcpy1s6
•-4 3
,57
(gj.snitt),
m
2,37
3
som
skal
boringen
på det
rene
av det
kjente
malmarealet
Oppredningslaboratoriet,
med
malmprøver
for
sin
konklusjon
at en kan
lidessuten
har
har
øverlie
Erik
Finn
fore-
som
at feltet
forberedende
r.
bergstudent
i det
diplom-
som
av forekomsten
prosjektering
og gjør
forsøkene
er påbegynt
arbeider
av bergmessige
planlegging
g solv
200-500
gunstig
undersøkelsi
videre
ved
førsteprioritet
råmalmen
mens
og malmverdi
er sapass
cig
pd 80f»,i kobber-
vanskeliggjort
gi,
sier
L. Sandvik
Knut
6q-;50y, Zn,
20(;)Co
malmmengde
Den
opp-
eller
flotasjonsforsøk
utført
er dot
en utvinning
har
bovingen
fellfort.
er
flerging,
a kunne
synes
rimelig
komsten
malm;trealet,
og kobberkonsentratet
Pb
usikre.
noe
resultatene
endelige
henholdsvis
provemengder
Små
tonn.
rekognoserende
påregne
0,25,
ca.
fører
den
NTH,
borhullene.
med
vinkkonsentrater
pr.
det
bringe
Ved
en beregnet
Hverkon
ramalm.
tonn
4 mill,
ca.
pa
tonnasje
del
gir
skravur,
tetteste
indikasjonens
geGfysiske
den
s(111dokker
et malmåreal
med
og
:11 uvel.
cu og 5,5,
u,/45
er ca.
av malmen
gjennomsnitt
Beregnet
oppgave.
et
samt
er det
Tilsammen
geofysiske
ost
mot
A.
De
mens
det
leder
nivaer,
forventede
de
4.
på
påbegynt
boret
fire
leder
på
to hull
boret
ble
Det
Lebekken.
hull
femte
lengdeakse
indikasjonens)
ga
B og ett
leder
to pa
tynne
traff
første
firu
med
C,
I to nivåer.
malm
brukbar
200
m avstand
med
foleende
malmsoner
lanes
A's
(fra
resultater
vest):
topP
Mekt.
til
be . i m.
Borh,
Nivå
nr.
Avst.fra
jerdror
malmuns
62
øvre
56,10
62
nedre
80
øvre
93,94
80
nedre
81
øvre
141,55
2,20
1,50
0,68
0
3,62
81
nedre
158,82
2,20
0,44
0,42
n
0,68
142
øvre
187,72
2,20
0,93
2,26
0,53
13,22
12,47
142
nedre
205,96
2,20
0,31
2,81
0,85
5,59
5,16
Malmtypen
begge
Cu
c;')
c: Zn
'2,Pb
2,20
1,14
0,11
(.
2,20
0,93
0,01
0
1 S
boret
for kort
1,19
ikke
varierer
sonene
kis/sinkblende
består
(den
noe
fra hull
er utviklet,
med
litt
består
magnetkis
til hull,
den
ovro
mon
sonen
og blyglans,
av magnetkis/sinkblende/kobberkis/blyglans.
i bh.
obs.
3,3')
81 og
142 hvot
av svovelkis/kobbermens
den
nedre
sonen
Pa grunn
av borhullenes
foretues
nocn
på
ca.
dyp
malmburegning,
250.000
knstningen
m2.
i vest
vest
laboratoriet,
og malmsonen
med
Zn over
Borhull
3,51
60
m øst
og
sonens
Målinger
på
45,97
kan
antas
Den
for
borhullot.
med
reelle
ubetydelige
tydelig
ble
siste
mineraliserte
sonen
96/1966
den
førte
kobberkis
Opprednings-
har
gitt
tilfrods-
den
ble
bare
Andre
På grunnlag
ikke
for
av
teorien
gruvas
av Ny Storwartz.
ble
det
mullom
Hestkletten
sering
i det
takinga
Det
geofysiske
som
tyder
dut
malmnivået
yttervogg
kartbildet
på gjenståendu
gamle
sommer,
boret
gjennom
grunn
av
et hull
Den
liksom
i bh.
geologisk
ble
detalj-
framtid.
Storwartz'
det
buret
nordost
malm1
ett
fcr
det
borhullet
malm
og forbi
ble
detto,
som
eller
svak
også
var
viser
hull
ett
ble
boret
nådde
mineraliog prøve-
en indikasjon
over
på
eller
Imlikasjonen
i gruvenivnet,
ikke
partiet
negativt.
mineralisering
avsluttet
mens
traff
resultatet
Ny Storwartz
Fem
gjenstående
Hullet
i gruva
over
tre
det
og bekrefter
gruvenivaet.
av hvilke
rassone,
og tre
partie2.
i nærmeste
like
gjennom
og Kvintus-gruva.
i partiets
en
resultat.
boret
kjente
haddo
og ubetydelig
enn
del,
Såvel
bare
men
om at Ny
østre
innerste
Likeledes
kraftigste
aktuelle
(IP),
registrert
hull,
ca.
av NGU
utgaonde,
undersøkelser
nv Hestklettenforekomsten
ga negativt
utført
(1941)
sonens
nordvest-hjørnet
partiet
polarisasjon
ble
i alle
i dagen
3 meter.
mggnetkisimprognasjon
Storwnrtzfeltet,
nord
Pet
pa
er således
ur ca.
turammalinger
registrert
svak
vest
- ble
i anomaliuns
er derfor
går
mot
- induse2t
mineraliserte
og sinkblende.
egentlig
fall
i området.
sommer
Cu og
er skjerpet
i borhullut
tidligere
kart,...ring i dagen
sist
er
på storre
viste
- og motstandsmålinger
over
borut
sonen
metoder
anomalier
anomali
.1nalysene
mektighet
ettersom
under
ved
142,
ikke
av Rodalsfor-
n fortsette
bh.
det
magnetkis/kobburkis/sinkblende-
Sonens
forskjellige
1967
traff
mineraliserte
sommeren
i dette
kan
indikasjonen
den
ulført
fra
m dyp.
m.
(SP)
•akse
geofysiske
bcgrenses
materiale
95/1966
selvpotensial
hull
malmaksen
resultater.
mineralisering
gitt
den
Flotasjonsforsøk
NTH,
Pustbakkon.
lica.
35°
men
langs
Sannsynligvis
for denne,
stillende
plassering
ett
gruvenivaet
ble
pn
1
Kesultater:
bh.
139,
ovor
het
Av
0,19%
bh,
gruverommet,
og 0,81%
på
140,
evt.
Zn over
gir
nord
Cu og 0,65%
en moktighet
andre,
Det
to hull
Zn
5,34
ga
(29,5
m målt
1,08';,Cu
0,67%
6,71
for Gammelsjakta
56,1
oppover
og 0 i6
100,1
kg
fra
taket
i gruverommet,
Zn over
,
kg Cu
110,1
mineralisert
dagen)
og
kg Cu
Cu og 0,63y
76 ,7 "
10 m fra
dut
Zn Over
(ne,
Zn pr m2)
1,71
m opp
m eller
3,68
fra
0,55%
Cu
m.
henholdsvis
En annen
viste
"
sone
viste
8,4
kg Zn pr.
m2
"
"
72,2
"
"
"
164,5
"
"
ca.
0,40
og
Cu
10 m lenger
og 0,31»
"
opp
i sammu
Zn over
2,20
hull
(ca.
m, henholds-
9
vis
25,0
IlEt
kg Cu
tredje
og
19,9
borhull
kg
påsatt
ubetydelig
mineralisering
Det
hullet,
fjerde
orten
- traff
nivdet
på
sone
ca.
evt.
0,44%
fu pr,
ca.
143,
dagen
sone
boret
nr,
- påsatt
boret
til
42,10
ett
all
i bh,
Cu
m.
Zn pr,
m og nådde
eller
to nye
Olavsgruva.
72 m,
og 0,34%
fra
taket
er boret
av disse
ikke
viste
malm,
oppover
ikke
fire
Pr.
31/12-68
og diamantboringen
Videre
ble
det
mesteparten
Diverse.
mellom
i dette
utført
77,2
E.m.mdlinger
mineraliserte
viste
og utløpere
var
tre
og 89,0
1,24%
kg
svak
følgus
opp
med
to nevnte,
påfølgendo
at
prøveboring
"loftsmalmen"
øverst
og
opptrer
dyv
diamant-
i slepsynkpartiet,
mineralisering
strosser
Cu
mineralisering.
fra hovedmalmen.
gruverommet
ett
m,
og Vargasorten,
og bør
de
i drift
mektighetsmålinger
øvre
Borhull
olavsgruva
mellom
i gruverommet
malm,
4,70
og to traff
på
"loftsmalmen"
fortsetter.
av det
viste
bra
gruve-
gruverommet.
interessante
med
fra
Vargas-
mineralisert
Zn over
Ny-sjakta
undersøkelser
"skjull"
viste
m2.
mellom
i området
og
En annen
Henholdsvis
således
143 var
borhull
uregelmessige
borhull
og
Geologiske
nudstrossing
som
140
141,
tilsvarer
0,84(;;,
Zn over 0,17 m på 4,54 m dyp var eneste
Resultatone
nr.
Midt-sjakta
antagelig
ca,
0,54%
kg
ble
som
Zn over6,87
144
mellom
til
og 56,8
hullet,
Gammelsjakta,
gruvenivået.
og 47,8
siste
for
- påsatt
viste
Cu og 0,28%
m-.
øst
ovur
60 m og ble
20 m fra
m2
like
en mineralisert
Det
og
nr,
Zn pr.
nivået
128/67-68
i bh,
nivå,
over
ble
satt
pd
en svak
Sdvel
geofysisk
borhullet
som
luder
0.m.målinger
rosultat.
73-Sigaren
og
i fester
i 1968.
og Sommerhøgda.
negativt
av malm
intet
ga
tydelige
utover
dette,
utslag
i det
kjente
1959 -
MALMLETINGEN
1967.
GFNERELT.
metoder,
til
av do
malmreserver.
kjente
tid
en hver
og størrelsen
resursser
av okunomiske
omfang
og dens
tilgjengelige
av
bestemt
vært
har
art
Malmletingens
malmforekomster.
nye
etter
loting
foregått
produksjonen
med
parallellt
tiden
hele
det
har
Nrrksomhet
arige
320
enn
mere
Kobburverks
I Roros
METODER.
omkring
fra
fly
over
siste
1 de
I
1930.
i bruk
tatt
ble
Diamantboring
1959 ble
m'
høros.
omkring
område
stort
benyttut
vært
metoder
følgende
hovedsakelig
har
målinger
elektromagnetiske
utført
2.000
et bortimot
årene
det
målingur
og geofysiske
1910
omkring
malmletingen:
grunnlag
for
Blokkleting,
all
malmleting.
som
er kartlegging
et viktig
vært
har
alltid
kartlegging,som
Geologisk
i jord-
av malmblokker
overdekningen.
Geokjemisk
variasjoner
Geofysiske
i jordoverdekningen.
i tungmetallinnholdet
fra
målingei•
elektromagnetiske
fly,
vært
har
benyttete
de mest
målinger,hvorav
av
i undersøkelse
bestar
malmleting,som
på bakken
eg i bor-
hull.
der
letingsmetodene
Bergmessige
heter
for
Bergmessige
har
at man
arbeider
sist
Kobberverket
i
settes
gjort
har
malmletingen
gic
disse
arbeidLr
det
for
du
etterfolger
alltid
Diamantboringer,som
lovunde
wIng
seg
når
den
en drivverdig
1955-1957
foreg,iende
er st(,re muligmalmforukomst.
ble
i undersokelsesøyemed
utfør
malm-
indlkasjonør.
at det
klart
andre
av
i Fjellsjofeltet.
OMRÅDER.
De
omrader
grovt
hvor
inndeles
malmietingen
har
arene,
kan
slik:
Nordgruvefultet
ved
(0mrdet
Muggruben).
Sterwartzfeltet
(Området
Det
de siste
furegått
ovrige
Rorosfultet.
Kengens/Rodalen,
omkring
Sterwattz
Sextus
og
og Olavsgruben).
ttli'012TARBEIWc1, - Utbtl.TATL:t.
og
at
De
a være
bare
smn
forekomster,
om det
dog
foreløpig
selv
storrelsu,
tor gi betegnelsen
man
er noen
ikke
en
seg
vist
en betydelig
få har
noen
mens
seg
sulfid-
skyldes
undersøkelsur
nærmerc
ved
har
av disse
fleste
malm.
men
skifre,
auomalien
der
tilfellur
en rekke
oppdaget
også
har
vist
det
har
grafittholdige
skyldes
av anomaliene
del
stor
en
undersøke.
en vil
flymnfingene
fra
anomalier
med
arbuidene
disse
Ved
undersøkelser,
geokjemiske
av anemalipunkter
priorituring
ved
spesielt
oe
blokkleting
kartleggingen,
geologiske
generelle
i den
stotte
en ogsa
har
tilfell
i lovende
boringer
(.g/01ler
avdekning
malmletingsarbeidene
disse
Ved
med
videre
fores
utrustning,
en enkel
mod
målinger
cluktromagnetiske
med
regel
som
starter
undersøkelsene
DissP
flymalingene.
fra
av anomalier
bakkon
på
undersokelse
i en neyere
bestatt
vesentlig
her
har
Arbeidet
og Nordgruvefelttt).
Storwartz.feltut
(untatt
Rørosfeltet
øvriYe
Det
"drivverdig".
konstantert
malmkvalitut
viderc
undursokeiser
mencr
og blekkleting
bli
var
malm
Lergruvbakken,
tkke
er
og
nok
boring,
hvor
og
ligger
Kvaliteten
store
i dette
en pn
der
i Os herred,
er forholdsvis
Undersokelsene
malmforekomstur.
finne
bart
at det
det
malinger
elektromagnetiske
observasjoner,
av geologiske
grunnlag
ved
areal.
i Vangroftdalen
et område
ogsn
bør
Nevnes
et stort
p går
nå
sitt
for drivverdIghet.
grensen
oppunder
foreløpig
der
over
malmforende
stort
et megut
har
en også
ferelopig
det
hvor
mun
drivverdig
hvor
Lobekken,
stort,
er megut
nrealet
hvor
har
område,
forlite
et
over
bare
men
kvalitet,
nv brukbar
hvcr
i 1959. ur Kvernpnglin
i flymålingene
utspring
oppdagelse
hvis
forekomster
av disse
kjente
Du mest
for
sjanser
umiddel-
vil
området
å
videre.
ført
Stnrwartzfeltet.
Fordi
og
Kobaerverkuts
flotasjonsverket
naturlig
er det
nærmeste
disse
ny
området
anlegg
forektmst
der drift
på Storwastz,
at det
omkring
er
i drift
med
hensyn
av nye
produksjonsanlegg.
nåvælende
eneste
er lagt
disse
vil
det
vekt
anleggene
her
på størrulse
forekomstes
har
bare
ster
betinger
Olavsgruben
produksjonsanlegg,
kreves
liten
malmreserve,
kjent
dut
på å undersoke
spcsielt
mindre
ug kvalitet,
oppbygging
noyu.
Tå lenge
av en eventuell
enn
pn steder
av hult
nytt
Malmletingen
i Stryartzfeltet
indikasjener
som
verdig
malm.
Hittil
er
nemlig
det
og boringnr.
målinger
elektromagnetiske
ved
er påvist
malmen
Denne
grube.
Storwartz
av Gamle
i utkanten
tonn)
50.000
(ca.
malmreserve
en mindre
igangsettespå
skal
at drift
besluttet
er det
Dessuten
malmreserve.
Olavsgruuens
til
tilskudd
et kjæs.komment
bli
vil
man
malmmengde,
n(.en stor
neppe
representerer
"Loftet"
i 1966.
målinger
elektromngnetiske
ved
funnet
cg ble
Olnvsmalmen
fra
er utlopere
"Loftet"
Dette
Olavsgrtben.
selve
over
"Loftet"
såkalte
i drift,
satt
nrene,
siste
de
fonnet
er
som
en forekcmst
gt driv-
kan
cg som
nærme,c,
undersokes
sknl
i en re}:ke
rosultect
har
i\lord-Prubefeltet.
et mindre
undersøkt
11
syd
sjon
over
så
Den
store
områder
store
konsentrasjoner
største
indikasjonen
Dodalen
vust,
av Kengens/Rodalen-malmen
som
hnr
kuttet
malmen
seg
fur
men
imidlertid
vil
200
i
til
i oyeblit,ket
av en storre
på
ikke
for drift.
på vestsiden
grube
men
foeelopig
representerer
i Rodalen
til å kunne
små
sikkert
som
malm-
et ligenende
sulfidmalmmineralisa
påvist
grunnlag
at det
cg Rodalen
forekomster.
i Prussubekkdalen,
knytter
interesse
andre
er det
for Kongens/Rodalen
Like
1964-1967
prGduksjensanlegg,
med
i kombinasjon
avbygges
seg
og ca.
kubber
1
av Kk.ngens
finnes
for
hver
av et helt
oppbyggingen
forsvnre
at det
er beregnet
er sansynligvis
Lisse
kvantum.
kunne
det
og hvor
gruber,
ca.
på nerdsiden
like
emråde
med
og bor,nger
målinger
ved
er det
Dessuten
sink.
tonn
ca.
på
Fjellsjøen,
komst,
fare-
un mtudre
kjent
her
er det
i 1950-åeene
undursokelser
Fra
malm.
på mere
indikasjone:'
e, gcde
selv
i seg
gode
forekomster
utduevne
kjente,
tidligere
de
og fordi
indikasjoner,
senere
hatt
har
en her
fordi
feltet,
dette
til
seg
knyttee
arene
de
malmietingsinnsats
av Kobberverkets
del
storste
Den
meters
fortsettelsen
forkastning
dyp
under
over-
flaten.
Man
har
også
foetsettelse
men
man
har
spranghoyden.
tidligere
pa dypet
ikke
klart
antatt
på vestsiden
a påvise
har
nt Kongens/aodalen-malmen
i rO3dalen,
av sturforkastningen
fortsettelsen
p.g.a,
en
den
stGre
Ved
elektromagnetiske
huidlertid
geofysikerne
elektrisk
leder
vestover.
dyp
på
sone
gehalter
i dette
hullet
kan
i de
en
andre
også
malmlegemet.
annet
enn
fra
mest
sies
hax
mero
skapet
ingen
ca.
Derncst
man
malmlegemets
og
på 50-
det
une
borhullet
og
mere
unn
omfattende
for å få
kostbare
målingene
faktorer
å undersøke
som
malmens
d anvende
knn
malnicis
driv-
diamantboring
50
er for dut
100 metur
som
pr.
har
-
meter
Der
har
har
fortsuttelsen
indikasjon
Usikkerheten
nv du
nvvikelse
kjenn-
i lengdorLtningen.
påvist
på grunnlg
lon muter
første
og malmforingen
elektromagnetisk
ledoren
av å
forkastningen.
3 - 4 km mot vest.
av
på
av burettigelsen
for
kebber
en sikker
fortsettulse
projeksjon
opplegg
av disse
vest,
øst
1 - i
posisjnnsbestemmelse
VIDERE
Rodalen
med
ligger
nå
Rosjøen
som
er gjort
før
om slike
som
- 4 km vestover
Det
maimen,
taes
fra
ansees
med
innen
ikke
vestover
forskjellige
vurdering
tonn
forkastningen
målingene
på ved
hatt en brodde
har
for-
arbeider.
å bygge
1,000
derfor
sdledes
muligheter
Kongens/Rodalen-malmen
malmlegemet
kan
må
bustemt
meters
regne
og geholter
påvist.
For
med
ma en imidlertid
dennu
andre
på å undersøke
til
fra
560
drivverdig.
På grunnlg
noe
men
fortsettelse
og gehalter.
finnes
nå
ut
en
Malmkvaliteten
betegnes
CP
finnes
i ca.
muktighet,
på at dypanomalien
i gang.
ikke
traff
og
Det
fikk
og 3 - 4 km
kosjøen
borot,
borhullet
vedrørendo
bergmessige
man
satse
både
vest
på
ved
elektromagnotiske
i. horisontal-
i dyp.
PLANEK.
i alt
må
en kunne
i Rørosfeltet,
så mye
Prioriteringen
dem
ene
1967
på at det
i muktighet
i Rodalen
mulig
mektighet
og/eller
satse
fra
i området
Dette
settes
verdighet,
malm
ikke
malinger
imidlertid
bredde,
Alt
dyp
2 meturs
et sulfidlegeme.
undersøkelser
for
tyder
at Kongens/Rodalen-malmens
klarlagt
vært
som
ble
variasjoner
en bekreftelse
elektromagnetiske
Det
ca.
således
storforkastningen
det
på
og sommeren
kobber
store
selve
sikkert
straks
forekomstene
har
representerer
meters
som
lave
at
600
Et borhull
holdsvis
varen
anomalicr
ca.
en malmførende
Som
•
malinger
vil
til
si at
er såpass
som mulig
av de
enhver
sjnnsen
for
stor
å kunne
finne
at Knboxverket
drivverdig
fortsatt
bor
på malmloting,
forskjellige
tid
også
være
prosjuktur
avhungig
samt
av du
omfanget
lopende
av
resultater.
Wistighoten
stort
på gjennomfortngen
selt
være
F Rorosfeltet
som
som
lovende
er
er det
såpass
også
De mere
ved
fortsntt
undersøkelse
man
har
Den
enkelte
p.g.a.
av du
de videre
forelse
Videre
som
man
malmen,
mindre
dyp
antall
mange
4. Hvor
forekomsten
undersøke
den
seg
borhull
ved
sannsynlig
ved
til
en
bergmessige
tilsvflrende
messigo
arbeider
ned
malmnivåel
til
skjæringer
hvurt
ang
hull
for
langt
sikret
med
en full-
bores
til å treffe
ut nye
hull
mud
imilmsonen
med
skulle
å entun
bores
kunne
bestemmu
arbtjder,
fra
hu ll
i
meter
å kunae
ov
et
overfl'itc.n.
avskrive
seg
for
er avhengig
a
rly
får.
noe
store
tidltgere
komme
i eller
22.
Eivind
mnrs
dypet,
og den
borresultatur
unn
forukomst.
sannsynligvis
Roros
en nærmere
100 - 200
positive
og ortdrift
som
på
en ved
gruntliggende
itldikasjon
å kile
det
vil
si er mest
nt det
d få
at p.g.a.
arbeider
vil
om
nodvendig.
vod
muningen
hergmessige
imidlertid
over
prover
eller
Det
boringen,
utført
om allu
må
ved
bli
i en avstand
udrivverdig,
den
økonomisk
vil
tenkes
on må ha
en etter
kostbarc,
i det
å gå særlig
en har
gjore,
onn
resultater
dormed
er
Rorosfeltet
i dag
innsats
riktig
er videre
hvilke
er
som
gjennomføres
vurdering
forutsi
a få flere
videre
bor
størst
for
vest
Dot
bormeter,
som
nye
og kostbare
er samtidig
være
un kan
lar
ved
kreve
grunnhullet
slike
i hele
detnljorte
Dunne
her,
på Rødålen
for derved
finne
malmleting.
fortsette
man
neppe
program
første
vil
og dessutea
malmletingsarbeidene,
anomalier
vil
vil
det
malmindikasjoner
videre,
nt en fortstt
mere
som
tyngdepunkt.
dette
undersøkes
vil
til det.
undersokeiser
så godt
bør
derfor
vust.
Dut
boring
malmens
fra
evne
store
av det
en nå
gfunnleggc.nde
enkelte
er Rodalen
undersøkelse.
flere
videre,
indikasjon
sitt
kjenner
tro
bor
Den
okonomisk
lovende,
resursser.
grunnleggende
billige,
tidligere.
av okenomiske
at de
til a
generelle,
forholdsvis
som
holhet
grunn
indikasjoner
1,
avhengtg
av undersokc.tsusprogrammene
til
under
1968.
Mikkulsen
en ville
De eventuelle
a bestå
malmen.
gå
ha gjolt
berg-
av synkdrift
0rk.
flores Kbberv
1969.
MALMLFTING.JN
Vi
bli
fort
ligele
bli
muligens
be ovrige
feragen
med
målinger
for
fastleggelse
foretatt
der
det
dekket.
3amarbeidet
En
bli
professir
med
flugge ved
bli
vil
Kosking
under
på utgaende
tyder
og Nordgruvemagnetometer-
utfort
av bergartsgrenser.
sum
i owradet
everi Osto
Universitetet
fortsatt.
ved
Kauhammeren.
Vår
egen
er
vil
for
målinger
fa hovhullsmalinger
er meningen
ledende
fra
samt
a uttore
tidligere
som
ogsa
ug muligens
i Vangroftdalen,
planlagt
e.m.gun-ntrustning
flrnte utgaende
det
det
vil
dette
er anomalier
jerdprovetagning
Ge0fysiske
i 5trrwart7,-
samt
- hanhammeren,
- Harsjoen
I forbindelse
bli
dessuten
gruve
Kongens
feltarbelde.L
i geologiske
besta
vil
arbeider
fettet.
vil
pa en ytter-
Kjeffsjoen.
ved
også
lagt
flet vil
-g ved
i :-;torhartzfeltet
b ring
noe
bli
vil
In,vedvekten
vil
itce
vest
oå fodalen
av Lergauvbakken-forekLmsten.
opphcring
Ltfort
mens
i ar.
viderm
si at Ir.ringen
trekk
i grove
vil
Dette
den
som
(mtrent
at.
siste
vaa.t de
har
i bortng
innsats
blir
maimletingsarbeider
grunnleggende
og mere
egen
var
meus
og boting
malinger
geofysiske
1::)r
utenfra
engasjementer
av
omfang
lite
pa
sikte
talt
derfor
kri har
arene.
sistP
til de
i fcrbild
noe
dempes
bor
grunner
i tr av økonomiskp
ni malmletingsvirksemheten
med
11=Jrregnet
for
hovedretningslinjer
til
Forslag
bli
brukt
til
å
soner.
YGU's
side
er
tenkt
pptensinlmalinger
som
forso:<.
begrenset
til rien
i .;Gmmerhogda,
som
2 14
Diamantboringen
er tenkt fordelt
slik:
Mulig
Minimum
Olavsgruva
(10 hull)
Sommerhøgda
( 2
"
Storwartz
Lergruvbakken
Kongens
(12
(underliggende
utgående)
"
)
)
350
80
Vi har kapasitet
•
(4 hull)
160
(6
)
900
4o
) 1800
sone +
Fjellsjøen
Sum
tillegg
(25 hull) 2270
for 2500 - 3000 meter.
(6
"
)
450
(6
"
)
480
25
-
MALMLETING
1969
Kostnadsoverslag.
GEOLOGI.
Egen
kartlegging
- feltarbeider,
herunder
også
magnetometermålinger.
3 hjelpere
Kart,
i 6 uker
instrumenter
(6 kr.500,-)
o.l.
Røsking, traktorgraving
kr. 35,Kartlegging
ved
,
kr. 9.000
"
2.000
ca."
2.000
60 t
Oslo Universitet
1.000 kr.
14.000
GEOKJEMI.
Prøvetagning - 3 hjelpere
uker
kr.500,-)
Liv. - analyser
i 6
kr. 9.000
etc.
"
(6 kr.500,-)
kr. 4.000
2.000
"
11.000
GEOFYSIKK.
Egne
e.m.gun-målinger.
2 mann - 4 uker
E.m.
borhullsmålinger.
Honorar
NGU
Lønn for hjolpere
7.000
og div.
2.000
og div.
1.000 "
i Sommorhøgda.
Lønn for hjelpere
124.000
DIAMANTBORING.
2750 meter 6 kr.
DIVERSE
110,-
cn.
OG UFORUTSETT
"
300.000
11.003
Totalt
kr.350.000
MALMLETING
Vi antar
at det
ikke
ingen
t Roros-feitet
flero
indikasjoner
å fa
disse
bli
nærmeste
er
sa pass
ved
og ved
er det
indikasjoner
mangel
de
undersokt
arbeider,
letingsarbeider
gode
som
noyere
bergmessige
vil
som
1969
grunn
i sin
-197J.
pd cpagiver
dr.
Uet
for malmlet-
eksisterer
lovendu
L det
diamantboring
cr onskelig
pg eventuelt
fortsatte
grunnleggende
til
at man
å tro
tur bor
bli
i dag
vil
gjonstnnd
malmfinne
for
flere
detalj-
undersokelser.
Omfanget
nv malmletingsinnsatsen
bestemt
de
nv økonomisk
enkelte
Ved
sjansene
mulig
betraktes
dyp,
avvike
Man
nar
nntydet
blir
at det
blir
lnngo
pass
settes
helt
bli
tid,
og prioritering
bustemt
av hvordan
finædrivverdig
do nærmuste
av
man
malm
innen
bør
Rodnlen
ar,
forokemsten
de øvrige
p.g.a.
kjente
kostnadene
er
til
etter
h blt
med
nodvendtg
ved
sitt
i mange
storu
honseendor,
undersøkelser,
klaringt
det
at en videre
system
nvkilinger
avkilinger
kosto
a bore
at det
bergmessige
de
koste
minst
for
kan
taes
arbeider
første
en.
som
årene
i år
nt ikke
NGU
,
på denne
har
vil
utt
400.()0p kruner.
kronur,
hvis
profiler
storrelso
stilling
for
provd
(letto, slik
12 slike
malmens
boring
ble
de priser
5 mill.
en.
som
fun
Ned
gjeldende
nnomalilinjen,
videtn
en antr
over
den
og kvalitet
til om det
skal
undersokelsor•
og
drift,
derfor
klart
1<ti foregå
utenfrn.
oppfntning
frd dngen.
boringen
i gang
oventuell
tkku
gjuldet
og floro
kommer
vil
Det
fra
foregn
grunnhull
Så
bli
da denne
av don
bor
Totalt
0I-
det
grunnhell
hull
km
adskilt,
forolopig
ct
slikt
n kunne
vesentlig
furokomsten
nlle
vil
vesentlig
Vest.
er
mod
en hver
av malmietingon
Vost
Rodalen
til
således
tid.
vurdering
spesielt
til
mnlmletingsfeltur
vurderer
kortest
evnu
vil
med
at en vidure
undersekelse
særlig
tempo
stort
uten
av Rodalen
kapitaltilftrei
Test
27
eL
ovri
1 hele
e Røres-feltet.
Roros-feltet
grunnleggende
krevende,
geofysiske
målinger.
kan
til
settes
bør
ønskete
en fortsette
malmleting.
og består
Forøvrig
ca.
det
boring
utnyttes
fleste
borerne
20.000,-
utfores
sh
vil
på
vi
Hvis
samme
til
selv
kunne
Det
er i oyeblikket
ikke
men
det
bli
vil
felter
dette
Det
kan
250.000
sikkert
hvor
det
undersøkelser
med
med
denne
år.
som
økonomien
som
de
bore
2000
planer
behov
De
felter
at de
år,
om større
for
noe
geofysiske
supplerende
til
ca.
30.000
kapitalbehov
utenom
bergmessige
en i dag
Kostnadene
Rødalen
Vest
kr.
årene
blir
for
da dette:
250.000,-
mere
vil
eller
arbeider
har
00.000
sannsynligvis
-
komme
til
mindre.
er ikke
et noenlunde
tntt
med.
fastlagt
progrim
-
1500
Mulig
10
-
1500
13
-
1000
i Rødalen,
for
30.000,-
10 borhull
Nordsonen
i
20.000,-
Lergruvbakken
Lobekken.
og det
kr.
disse:
Fjellsjøen.
er
målinger,
målinger
de nærmeste
arbeider
belopet
bores
tillegg:
for
pr.
settes
av dette
hvor
slik
meter
kr.
Eventuelle
kapital
- 3000
undersøkelser.
ønskelige
at det
av den
gruva
Diamantboring
ved
av malmletingen
når
Geofysiske
gjøres
tilhørende
i Olavsgruva
med
i Røros-feltet
justering
kapital-
tillater
år,
arbeides
Geoldbgiske
En
noe
egen
siste
produksjon
lite
delen
pr.
kalle
kr.
anslagsvis
sannsynlige
en kan
Kobberverkets
måte
brukes
koste
ca.
mye
det
arbeider
Kostnadern:
kr.
med
er forholdsvis
av geologiske
vil
de
Denne
diamantboringen.
i drift,
41/
bor
6
b0 0
6
400
meter
"
er
•
DIAMANTPORING
1968.
41
BOPHULLSDATA
t t,2F..1 AK Itib?
fiam. Fall
r.
mm
J11.
nr, Keerdinater
Jcrd
,oriLeu
'ell Totalt
1 )5 1975-c-1015‘ 1 46
UL 19001,Z-955V 46
90
90
5,:4
2 75
93,85
97,09
42,82
45,57
I 46
90
H-7
36,78
40,15
9.36
173,45
182.81
1,d0
108.15
109,95
lyi I-'00N-996Y
5 hull
tatalt
Pustbakken
Nalmsoner
Mekt.
Cu
n
.\,1,11‘.ser
3
-b
Fe
Mask. Merknad
XC
f0FXKKEj :
1j5 180;-266:,,
J(
J:
15
137 1300V-=052
46
90
90
1,96
90
2,i1
119,68
127,28
121,64
129,39
82,8983,70
76,7677,00
103,00103,30
0,81
2,20
0,07
0,24
2,20
0,34 4,81
0,05 0.65
),14
0,6C
1,10
XC Loret av : C1j
Valmkj.borslitt i begt;e
ender.
1\1(:
18,93
12,8
1 •'/: 0,55
7C
),59
0,29
0,30
2,20
2,32
0,36
0,36
2,20
0,42 0,05
0,22
2,20
1,92 3,45
0,23 0,42
2,03
2,20
0,03 0,35
13,57
1,64
9,66
1,50
ho -
122,00122,36
150 1430V-200:',
46
90
,) 8
152,83
156,21
123,54123,76
143.18145,21
142 1440V-6003
46
90
3,35
:,20,80 224,15
187,72189.76
205,96207,88
2,24
2,2.9
1,71
12,97 13,42
1,62
1,57
XC
2.04
2,20
0,93 2, '6 3 .,313,22 12,147
1,92
2,20
0,31 2,81
5,16
:j.tap med noe
ra 151,
impr.f
f
lo4,4)
m
.)11.
Ar. XD,r(linater
iam. F-li
rr•
mm
1146 1100t--5003
46
6 hull
(J0
9,97
l6,5;
cen
ec,valt Lobe
Antaii bormeter
.1:ell Totalt
Jord
19,2H
fl.:tiysui
Zn ,1=1)S
i
Malmsoner
Mekt.
CLI
Yerknad
Fe
xc
23,19
7247,96 764,53
Lbr-Cirti;B:,KKLN
16/
1 '1:: .cV
61
-
UDS
5e
0
98,04
58,04
90
67,90
67,93
19/
1400;-7035
18507-5503
1
)9, 1700V-6,505
155 185o;-45o3
155
46
15.45\--b92s
11,12 153,75
4,40
)1A)
46
46
56
o
150,50
44,87
154,90
114,13115,65
54,1556,60
125,17127,:25
137,23138,39
144,11146,85
151,28
4,o8
10,5
90
4,20
165,00
145,85
197,55
169,08
156,10
141.75
160,00161,75
147,80149,95
154,95155,20
13r)ret76,70 m
1961
Bore t
90,77
m
1961
1,52
2,20
0,51
2,45
0,09
2,08
0.08
1,16
2,20
1,2
0,74
2,74
0,44 2 66
2,35
0,42
6.2b
5,70
15,6
9,40
4,56
,
,55 153,05 136,60 128,93-
80
i
90
1700C
156 1850-650S
90
XC
7,31
0,0
10,34
7,15
10,11
IYeC
1,75
2,20
0.33
0
,31
XF
2,15
2,20
0,18
1,75
XC
3,25
0
,33 2,:i8
hull drir:t;
8 huil
toealt Lerferuvba',:ken
;71,62 039,22
2 forenget
51v
txnAL:N V:ST
bh.
nr.
Koordinater
10:1
5911)-875Y
1041
134
Fall
rr.
46
9u
:
6400X-815Y
NY STORYARTZ
bormeter
Antall
1 "ell Totalt
•
66,145
676,55
2,10
1108,70
1110,80
53
3,32
163,10
46
90
2 ,77
7',15
77,92
43
90
3,50
31,40
34,90
Vest
Mekt.
Cu
Analyser
Ph
Zn
555,58557,78
2,20
0,4
5
6,13
0,68
560.12566,25
222,05
2,10
9c
Malmsoner
210,201210,20
2:2,05
46
Rodalen
_
totalt
Jord
46
59111\-875Y
hull
132
Diam.
mm
,26
1,11
Fe
11,84
14,02
Mask.
!,;orknad
NGU
mot
Avkilt
fra bh.1C4
nort
NGL:
mot
Avkilt
fna bh.104
sor
19,15 20,86
NGU
FILSTKLLTTELN"
25-Y."-945N
46
1
186,42
If
1'36 ! 1006-800N
NY STOI-C»ARTZ
179 '1190,-650_NT
1
)
Ci
) 11175V-600N
141
1 4 'j
4
1166v-475N
956y.-67w;
1L:;
7 hull
LOV-656:
1
:
90
4,96
26,30
90
4,80
22,00
26,80
O
90
3,3i
68,65
72,20
90
t ils . ,3torwartzfeltet
4,13
26, b5
39,56
446
,
11,6413,84
22,0028,71
31,26
b
46
20,8735,21
43,73
73.=3
XF
5,34
0,19
3,65
2,20
0,40
0,31
6,71
0,55
0,81
5 ,60
4,28
XF
19,1326,00
:1,3026,00
,
XF
6,87
0,44
0,26
4,70
0,54
0,34
60,0062,37
2,37
0,94
2,513
4.514,71
0,17
,2
,
3,77
Ny bters6Lrtz(?)
nivaet
XF
nr. 1,:cordinater
147 ca. 81,5j,-93Y
bormeter
Diam.Fal]
pr. Jus'd F'ell Totalt Malmsoner
mm
21,40
59
5,637,53
Mekt.
1,90
2 20
3,40 0,
2,9(
Fe
3
19,80
ca.11HY.-143Y
1,bu5,13
-14JY
,
'45
5,b1b,C0
'...erkndd
'etn.'h)
.13
9,6310,55
ca.
ask,
15 10,74
23,b0
147
ljJ
Anlyser
00
n
Cu
Cpp
_e
3,33
5,13
2,0(
t,11.
10i)Cpp
11,2o
f
0,92
2,23
5,42
pp
24
2,19
3,77
12,69
2.62
L,54
14,9b17,45
2,47
U,45 0,21
0,001,0
1,00
1,16 0,3:
8,2510,64
2,3,)
1,82 3,50
1,65
2,20
0,18
7,96
0,29 3,2
5,53
0,36 0,2'
,
15, ju
1:),O0
10,0b-
lillco.c5
1 9,55
14,sY
14,57
16,22
25,07
cA..30_-169Y
15,1382,34
17,8123,34
17,8120,01
21,612),b1
totalt Olavscva
I
127,07
5,-10
.92
;D
y:etn.133°0pp
5,32
5,19
11,59
1,1'
oetn.?5
1
12,20
0,46 3,51
12,20
0,44 0 ,041
opo
1968.
DIAMANTBORING
hull
Jord
173,45
162,61
16,57
747,9
764,53
37,60
971,62
1909„22
1106,70
1110,L3
PLstbaz.(en
5
9,36
Lobekkfn
6
Lergruf-Da.:;:en
8
-cdalen
Vest
3
Storwa2tzfeltel
7
01avsg:Jv9
6
Totalt
Derav:
2,10
26,65
446,38
475,;-.9
127,0?
33
92,48
3575,1b
3667,5±
Xe-mast:na
14
38,61
1480,D6
151o,.9
X1?-mas:c:na
10
51,7
859,D3
)13,c0
127,37
127,07
1950
Xs-mask:na
Totalt
...)2metef
Antall
Fjell
egne mafkiner
6
30
90,38
2466,48
2556,86
3
2,10
1108,/0
1110,E0

Similar documents