Byantikvarens uttalelse datert 1.7.2015

Comments

Transcription

Byantikvarens uttalelse datert 1.7.2015
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Larsson, Ina Birgitte
1. juli 2015 12:39
Postmottak byr. byutvikling, klima og miljø
VS: Vedrørende vurdering av nye opplysninger i sak 201330888, 201407853
og 201407920 Sædalsvegen
Hei,
Kan dere arkivere e-posten under på sak 201330888, 201407853 og 201407920 Sædalsvegen?
Med vennlig hilsen
Ina Birgitte Larsson
Rådgiver
Fra: Krzywinski, Jonatan
Sendt: 1. juli 2015 12:36
Til: Larsson, Ina Birgitte
Emne: VS: Vedrørende vurdering av nye opplysninger i sak 201330888, 201407853 og 201407920
Sædalsvegen
Hei,
Det essensielle i denne saken er at dette er et eldre veifar som har fått hensynsone I KDP. Hensynsoner
knytter det seg føringer til.
Jeg kan ikke se at noen betviler at dette er et eldre veifar, og vurderer det til å ha kulturminneverdi. Det
er for øvrig , som man vil oppdage ved å se på hensynsonene i KDP, ikke nødvendigvis bare postveien
som har fått hensynsone. Mange gamle bygdeveier har også fått et vern.
Å datere og klassifisere eldre veifar er ikke enkelt. Derfor er føringene i KDP såpass vare og det er derfor
vi i de omtalte sakene har gitt beskjed om at ferdselsårene må dokumenteres.
Når det gjelder denne veien så er vi fremdeles sikker i vår sak at dette er en av trasene som postveien til
Christiania har gått. Vi baserer oss da på Løndahls veibeskrivelse fra 1779. Han beskriver tre traseer for
Christianiaveien «som tillige er postvej» den vi snakker om er den tredje han nevner og han beskriver
den slik:
Distancen (DZH) fra bemeldte Punct D under Kollestien, forbj Natland, over Morstøel Kleven og
Tøshaugen til Hala Myr
6400 Skrit
Byantikvaren er åpen for at vi kan ta feil når det gjelder identifikasjon og traseer til de gamle veifarene i
Bergen. Å være påståelig her vil være arrogant. Men vi kan ikke se Sivilingeniør Vinnes har funnet noen
bevis for at våre konklusjoner er uriktige. Vi er vel kjent med boken 40 trivelige turer i Bergen og
omheng», men vil påpeke at denne boken har fokus på trivelige turveier og ikke er en historisk
gjennomgang av ferdselsårer.
Vi vil også påpeke at om vi har feil så er det så vidt vi forstår ikke uenighet om at det går et eldre veifar
igjennom eiendommen. Og det er dette veifaret som har hensynsone i kommuneplanens arealdel i stor
grad uavhengig om den er en postvei eller ikke.
Byantikvaren opprettholder derfor våre råd i disse sakene.
Vennlig hilsen
Jonatan krzywinski
rådgiver
Byantikvaren i Bergen