Link til TG 20430

Comments

Transcription

Link til TG 20430
SINTEF Certification
Nr.
20430
Utstedt:
Revidert:
14.04.2015
Gyldig til:
01.07.2020
1 av 3
Side:
SINTEF Byggforsk bekrefter at
Baumit StarSystem VENT
er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av
produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk
som er angitt i dette dokumentet
1. Innehaver av godkjenningen
w&p Baustoffe GmbH
Baumit-Straße 1
9020 Klagenfurt
Østerrike
www.baustoffe.wup.at
2. Produsent
w&p Baustoffe GmbH
Baumit- Straße 1
9020 Klagenfurt
Østerrike
3. Produktbeskrivelse
Baumit StarSystem er et fasadesystem med luftet, fugefri
kledning med pusset overflate. Systemet består av
fasadeplater som festes til lekter av tre, se fig. 1.
Fasadeplatene påføres en grunnpuss i ett sjikt med et
armeringsnett av glassfiber samt en farget sluttpuss.
Godkjenningen omfatter ikke den bakenforliggende
veggkonstruksjonen
med
lekter,
vindsperre,
varmeisolasjon osv.
Godkjenningen omfatter følgende produkter:
- BluClad plater, fasade plater
- Alternativ grunnpusss (pusstykkelse 3-5mm):
- Baumit StarContact
- Baumit StarContact Forte
- Baumit StarContact Winter
- Baumit StarTex, armeringsnett
- Baumit Uniprimer
- Alternativ sluttpuss (pusstykkelse 1,5-3mm):
- Baumit SilikonTop
- Baumit NanoporTop
BluClad fasadeplater
Bluclad fasadeplater er 10 mm tykke kalsiumsilikat plater
med mål 790 x 1200 mm eller 1200 x 2400 mm. Nominell
vekt er 11,8 kg/m². Pussen skal påføres på den ru siden av
platen.
Fig. 1
Baumit StarSystem
Baumit StarContact, Baumit StarContact Forte og Baumit
StarContact Winter er sement baserte mørtler levert i 25
kg sekker. Mørtlene benyttes som grunnpuss og påføres i
ett sjikt med en tykkelse lik 3-5 mm med brett eller sprøyte
i henhold til leverandørens anvisninger. Normalt forbruk er
5-8 kg/m², avhengig av tykkelse (3-5 mm).
Baumit StarTex armeringsnett legges som armering i
grunnpussen. Nettet er laget av alkaliresistent glassfiber
med maskevidde 4 x 4,5 mm og minimum flatevekt er 145
g/m². Nettet leveres på rull med bredde 1 m.
Baumit UniPrimer påføres grunnpussen med børste eller
rull. Unntaket er ved bruk av StarContact Forte, hvor det
ikke benyttes UniPrimer.
SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc
Referanse: Godkj. 102007606 Kontr. 102007606-1
Produktgruppe:Puss på luftet kledning
Hovedkontor:
SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon 22 96 55 55 – Telefaks 22 69 94 38
Trondheim:
SINTEF Byggforsk
Postboks 4760 Sluppen - 7465 Trondheim
Telefon 73 59 30 00 – Telefaks 73 59 33 50
© Copyright SINTEF Byggforsk
Firmapost: [email protected]
www.sintef.no/byggforsk
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.
Side 2 av 3
Baumit SilikonTop eller Baumit NanoporTop legges som
sluttpuss. Baumit SilikonTop er basert på silikon harpiks
og akryl dispersjon. Baumit NanoporTop er basert på
natriumsilikat.
Sluttpussene leveres ferdig blandet i 25 kg spann.
Mørtelen må røres om før bruk. Sluttpuss påføres i
minimum 1,5 mm tykkelse. Tykkelsen til sluttpussen er
avhengig av kornstørrelsen i pussen.
Som tilbehør til Baumit StarSystem leveres følgende:
- Baumit KantenSchutz hjørne profil
- Baumit FensteranslussProfil dør- og vindusprofil med
lim
- Baumit TopfkantenProfil dør- og vindusprofil med
dryppnese
- Baumit FugendichtBand skjøte-/fugebånd
- Baumit DachbelüftungsProfil lufteprofil for bruk ved
avslutning mot tak
- Baumit BlechanschlussProfil avslutningsprofil med
spor for infesting av beslag
- Baumit DehnfugenProfil ekspanderende skjøte profil
- Profile VWS 6010/6015 sokkelprofil for Bluclad
fasadeplater
- Profile VWS 6011 klikk profil for montering i topp
eller sider
- Profile VWS 6012 klikk profil med dryppnese for
montering ved bakken
- Profile K-UNI ASPP01 dryppnese profil for BluClad
fasadeplater
Alle profiler er i armert PVC.
4. Bruksområder
Baumit StarSystem kan brukes på alle vegg- og
bygningstyper, både til nybygg og ved rehabilitering og
etterisolering av eksisterende vegger.
5. Egenskaper
Fasadesystemet har tilfredsstillende styrke og stivhet for
alle relevante vindbelastninger når kapasiteten kontrolleres
og platene monteres som angitt i pkt. 7.
Målt, midlere gjennomtrekkingsmotstand til skruehodet for
4,2 x 45 SQD skrue festet i 10 mm BluClad
fasadeplateplate, er 0,91 kN/skrue. Karakteristisk
gjennomtrekkingsmotstand er 0,75 kN pr. skrue, og
uttrekkskapasitet (ved sikkerhetsfaktor 2,5) er 0,30 kN pr.
skrue.
Styrke og stivhet til BluClad fasadeplater er gitt i tabell 1.
Tabell 1
Produktegenskaper for Aquapanel Outdoor
Egenskap
Bøyefasthet i tørr tilstand
Verdi
20 N/mm²
Bøyeelastisitetsmodul
10 N/mm²
Lengdeendring fra 0 - 100 % RF
1,2 mm/m
Temperaturutvidelseskoeffisient
6,5 x 10-6 m/mK
Egenskaper ved brannpåvirkning
Puss på luftet kledning av BluClad fasade plate med
tykkelse min. 10 mm, som beskrevet i pkt. 7, har
brannteknisk klasse B-s2,d0 iht. NS-EN 13501-1. BluClad
fasadeplate har klasse A2-s1,d0, med max. 3 mm spalte i
skjøter og min. 40 mm hulrom bak.
Bestandighet
Fasadesystemets bestandighet mot klimapåkjenninger er
vurdert på basis av akselerert aldring i 28 døgn (stort
veggelement) og 48 uker (lite veggelement) i
klimakammer etter NT Build 495:2000. Systemets
bestandighet mot klimapåkjenninger er i begge tilfeller
bedømt som tilfredsstillende.
6. Miljømessige forhold
Helse –og miljøfarlige kjemikalier
Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som
helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter
CMR, PBT og vPvB stoffer.
Påvirkning på jord og grunnvann
Utlekkingen fra produktet er bedømt til å ikke påvirke jord
og grunnvann negativt.
Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter
Sluttproduktet skal sorteres som restavfall byggeplass og
ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak
der det kan materialgjenvinnes eller deponeres.
Ikke tørr puss er definert som farlig avfall (jfr
Avfallsforskriften). Produktene skal sorteres som farlig
avfall på byggeplass og leveres godkjent mottak for farlig
avfall.
Miljødeklarasjon
Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for
produktet.
7. Betingelser for bruk
Montasje og innfesting
Fasadesystemet skal monteres på vertikale lekter som
sikrer lufting og drenering. Lekteavstanden skal generelt
være maks. c/c 600 mm. Luftespalten skal minimum være
21 mm bred, men er avhengig av bygningens høyde.
Trelekter skal være av impregnert material og av minimum
C18 kvalitet. Varmeisolasjon på innsiden av
fasadesystemet skal være beskyttet av en vindsperre.
Platene monteres i forbandt med maksimum 3 mm spalte i
skjøtene og festes med SQD skruer. Avstand fra senter
skruehode eller spikerhode til platekanten skal være
minimum 50 mm på platens kortside og 15 mm på
langsidene.
SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr.
Side 3 av 3
Antall festepunkter skal være kontrollert og dimensjonert i
forhold til aktuell vindlast, skruens kapasitet i underlaget
og motstand mot gjennomlokking av skruehode i platene.
Spesielle konstruksjonsdetaljer
Baumit StarSystem skal utføres i henhold til
konstruksjonsdetaljer som er utarbeidet av w&p Baustoffe
GmbH, og som er tilpasset det enkelte byggeprosjekt. For
detaljer ved vindusinnsetting, se Byggforskserien 523.701
Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk.
8. Produksjonskontroll
Baumit
StarSystem
er
underlagt
overvåkende
produksjonskontroll i henhold til kontrakt mellom w&p
Baustoffe GmbH og SINTEF Byggforsk om Teknisk
Godkjenning 20430.
w&p Baustoffe GmbH har et kvalitetssystem som er
sertifisert in henhold til EN ISO 9001 for fabrikker som
produserer SilikonTop, StyleTop, NanoporTop og
StellaporTop, sertifikatnummer 20 100112006356 00778/2
og en kvalitetshåndbok i overenstemmelse med nevnte
sertifikat og EN ISO 9001 for fabrikker som produserer
StarContact, StarContact Forte og StarContact Winter.
Alle fabrikker blir inspisert årlig av MA39 fra Østerike
sertifiseringsavdelingen i Wien.
9. Grunnlag for godkjenningen
Godkjenningen er basert på systemvurdering og
produktegenskaper som er dokumentert i følgende
rapporter:
- SINTEF. Artificial climate aging of Baumit StarSystem
ventilated cladding with BluClad plate as substrate Mid-term evaluation. Rapport 102007606, datert
29.10.2014
- SINTEF. Gjennomtrekking av Ivarsson SQD skrue
4,2x45 I 10 mm BluClad plater. Rapport 102009141,
datert 12.12.2014
- Forschungsanstalt der Stadt Wien. Test rapport MA 39
- VFA 2003-1538.02, datert 15.10.2003.
- Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien.
Klassifiseringsrapport MA 39 - VFA 2003-1538.01,
datert 13.10.2003
-
Forschungsanstalt der Stadt Wien. Test rapport MA 39
- VFA 2003-0688.02, datert 07.08.2003
Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien.
Klassifiseringsrapport MA 39 - VFA 2003-0688.01,
datert 06.08.2003
Warrington Fire. Klassifiseringsrapport 12047C, datert
16.06.2006
10. Merking
Pussystemet er CE-merket i henhold til ETA-05/0060 og
ETA-05/0062. BluClad fasadeplater er CE-merket i
henhold til NS-EN 12467. Sekker og spann er merket med
produsentnavn, produktnavn og produksjonsdato. BluClad
fasadeplater
er
merket
med
produktnavn
og
produksjonstidspunkt.
Fasadesystemet kan også merkes med godkjenningsmerket
for Teknisk Godkjenning; TG 20430.
TG 20430
Godkjenningsmerke
11. Ansvar
Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i
henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke
fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er
nevnt i NS 8402.
12. Saksbehandling
Prosjektleder for godkjenningen er Noralf Bakken,
SINTEF Byggforsk, avd. Arkitektur, byggematerialer og
konstruksjoner, Trondheim.
for SINTEF Byggforsk
Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder

Similar documents