Compacta Drifts-/monteringsveiledning

Comments

Transcription

Compacta Drifts-/monteringsveiledning
Neddykkbar avløp pumpestasjon
Compacta
fra serien S-V/1
fra serien 2013w01
Drifts-/monteringsveiledning
Trykkested
Drifts-/monteringsveiledning Compacta
Original betjeningsveiledning
Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller
videreformidles til tredjepart uten at det er skriftlig godkjent av produsenten.
Generelt: Vi tar forbehold om tekniske endringer.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 05.01.2015
Innhold
Innhold
Ordliste ..................................................................................................5
1
Generelt ................................................................................................6
1.1
Grunnprinsipper ............................................................................................... 6
1.2
Montering av maskiner som ikke er komplette ............................................. 6
1.3
Målgruppe ........................................................................................................ 6
1.4
Relevante dokumenter ..................................................................................... 6
1.5
Symboler ........................................................................................................... 6
2
Sikkerhet ...............................................................................................7
2.1
Merking av sikkerhetsanvisninger ................................................................... 7
2.2
Generelt ............................................................................................................ 7
2.3
Riktig bruk ........................................................................................................ 7
2.4
Personalkvalifikasjoner og -opplæring ........................................................... 8
2.5
Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges ..................... 8
2.6
Sikkerhet på arbeidsplassen ............................................................................. 8
2.7
Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker ............................................... 9
2.8
Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og monteringsarbeid
............................................................................................................................ 9
2.9
Feil bruk ............................................................................................................ 9
3
Transport/lagring/avfallshåndtering .................................................10
3.1
Kontroller tilstanden ved levering ................................................................ 10
3.2
Transport ......................................................................................................... 10
3.3
Lagring/konservering ..................................................................................... 11
3.4
Tilbakesending ................................................................................................ 11
3.5
Avfallshåndtering ........................................................................................... 11
4
Beskrivelse ...........................................................................................13
4.1
Generell beskrivelse ........................................................................................ 13
4.2
Betegnelse ....................................................................................................... 13
4.3
Typeskilt .......................................................................................................... 14
4.4
Konstruksjon ................................................................................................... 15
4.5
Konstruksjon og virkemåte ............................................................................ 16
4.6
Tekniske data .................................................................................................. 18
4.7
Pumpevæsker .................................................................................................. 19
4.8
Oppsamlingsbeholder .................................................................................... 19
4.9
Forventede støynivåer .................................................................................... 19
4.10
Innhold i leveransen ....................................................................................... 19
4.11
Mål og vekt ..................................................................................................... 20
5
Installasjon/montering .......................................................................21
5.1
Sikkerhetsforskrifter ....................................................................................... 21
5.2
Kontroll før installasjon ................................................................................. 21
Compacta
3 av 72
Innhold
5.3
Installere heveanlegg ..................................................................................... 21
5.4
Koble til rørledning ........................................................................................ 22
5.5
Drenering av kjeller ........................................................................................ 25
5.6
Elektrisk tilkobling .......................................................................................... 25
5.7
Kontrollere rotasjonsretningen ..................................................................... 25
6
Sette pumpen i drift / ut av drift .......................................................27
6.1
Sette pumpen i drift ....................................................................................... 27
6.2
Grenseverdier for driftsområdet ................................................................... 27
6.3
Sette koblingsboksen i drift ........................................................................... 27
6.4
Sette ut av drift ............................................................................................... 34
7
Betjening .............................................................................................36
7.1
Betjeningsenhet .............................................................................................. 36
7.2
Manuell-0-automatvalgbryter ....................................................................... 38
7.3
Betjeningsenhet .............................................................................................. 38
8
Vedlikehold .........................................................................................43
8.1
Generelle anvisninger/sikkerhetsforskrifter .................................................. 43
8.2
Vedlikehold/inspeksjon .................................................................................. 43
8.3
Demontere hydraulikken ............................................................................... 45
8.4
Montere på nytt ............................................................................................. 46
8.5
Montere nivåsensoren .................................................................................... 47
8.6
Tiltrekkingsmomenter .................................................................................... 47
8.7
Kassering/gjenbruk av heveanlegget ............................................................ 47
8.8
Sjekkliste for å sette i drift / inspeksjon ➀ og vedlikehold ➁ ....................... 47
9
Feil: årsaker og utbedring ..................................................................49
10
Tilhørende dokumenter .....................................................................51
10.1
Oversiktstegning/sprengskisse og komponentliste ...................................... 51
10.2
Tilkoblingseksempler ...................................................................................... 58
10.3
Mål ................................................................................................................... 61
10.4
Tilkoblinger ..................................................................................................... 63
10.5
Elektriske tilkoblingsplaner ........................................................................... 65
11
EU-samsvarserklæring ........................................................................67
12
Ytelseserklæring i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011
vedlegg III ............................................................................................68
13
Sikkerhetserklæring ...........................................................................69
Stikkordliste ........................................................................................70
4 av 72
Compacta
Ordliste
Ordliste
Heveanlegg for kloakk
Arbeidsrom
Arbeidsrommet er rommet som trengs for å
utføre arbeid.
Avløpsvann
Vann som har blitt endret gjennom bruk, f.eks.
gråvann.
Avskiller
Innretning som bruker tyngdekraften til å
forhindre at skadelige stoffer trenger inn i
dreneringsanlegget ved utskilling fra
avløpsvannet, f.eks. fettavskiller.
Innretning for samling og automatisk heving av
avløpsvann med og uten kloakk over
oppstuvingsnivået.
Nominell bredde DN
Parameter (innvendig bredde) som brukes som
kjennetegn på deler som passer sammen, f.eks.
rør, rørforbindelser og formstykker.
Nyttevolum
Pumpbart volum mellom innkoblingsnivå og
utkoblingsnivå.
Oppstuvingsnivå
DIN 1986-3 og -30
Tysk standard med tekniske regler for drift,
vedlikehold og reparasjon av dreneringsanlegg
i bygninger og på tomter.
Det høyeste nivået som avløpsvann som presses
tilbake, kan stige til.
Regnvann
Direktestart
Ved lave ytelser (hovedsakelig opptil 4 kW) blir
induksjonsmotoren koblet direkte til
nettspenningen.
Dobbelt anlegg
Heveanlegg for kloakk med en andre
pumpeenhet med samme ytelse som kobler seg
selv inn ved behov.
EN 12 056-4
Europeisk standard som regulerer utforming,
drift og reparasjon av heveanlegg for kloakk i
bygninger og på tomter.
Vann fra naturlig nedbør som ikke har blitt
forurenset gjennom bruk.
Sikkerhetserklæring
En sikkerhetserklæring er en erklæring fra
kunden ved returnering til produsenten, om at
pumpen/pumpeaggregatet er tømt på
forskriftsmessig måte, slik at deler som har vært
i kontakt med pumpevæske, ikke utgjør noen
fare for miljø og helse.
Tilførselsrør
Avløpsrør, tilfører avløpsvann fra avløp til
heveanlegget.
Trykkrør
EN 12050-1
Europeisk standard for heveanlegg for kloakk,
som kasserer kloakkholdig avløpsvann under
oppstuvingsnivået i bygninger og på tomter.
Den fastlegger generelle krav samt prinsipper
for konstruksjon og kontroll.
Forventede støynivåer
Rørledning for transport av avløpsvann over
oppstuvingsnivået til kanalen for avløpsvann.
Ventilasjonsledning
Lufterør som begrenser trykksvingninger inne i
heveanlegget for kloakk. Luftingen skjer via
taket.
Det forventede støyutslippet, angitt som
lydtrykknivå LPA i dB(A).
Compacta
5 av 72
1 Generelt
1 Generelt
1.1 Grunnprinsipper
Betjeningsveiledningen gjelder for produktseriene og utførelsene som er angitt på
tittelsiden. Betjeningsveiledningen beskriver riktig og sikker bruk av produktet i alle
driftsfaser.
Produktserie og dimensjoner, viktige driftsdata og ordrenummer er angitt på
typeskiltet. Fabrikknummeret/serienummeret gir en nøyaktig beskrivelse av
heveanlegget og skal brukes til identifisering ved alle senere henvendelser.
For at eventuelle garantikrav skal være gyldige, må nærmeste KSB-representant
umiddelbart informeres om eventuelle skader.
Forventede støynivåer. (⇨ Kapittel 4.9 Side 19)
1.2 Montering av maskiner som ikke er komplette
Følg anvisningene i det aktuelle underkapittelet om vedlikehold og service ved
montering av ufullstendige maskinerKSB som er levert av .
1.3 Målgruppe
Målgruppen for denne betjeningsveiledningen er teknisk fagpersonale.
1.4 Relevante dokumenter
Tabell 1: Oversikt over relevante dokumenter
Dokument
Leverandørdokumentasjon
Innhold
Betjeningsveiledninger og annen dokumentasjon
for tilbehør og integrerte maskinkomponenter
1.5 Symboler
Tabell 2: Symboler i dokumentet
Tegn
✓
⊳
⇨
⇨
1.
Verdi
Forutsetning for anvisningen
Handling i forbindelse med sikkerhetsanvisning
Handlingsresultat
Krysshenvisninger
Anvisninger i flere trinn
2.
Merk
Gir anbefalinger og viktige anvisninger om håndtering av
produktet
6 av 72
Compacta
2 Sikkerhet
2 Sikkerhet
!
FARE
Alle anvisningene i dette kapittelet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko.
2.1 Merking av sikkerhetsanvisninger
Tabell 3: Forskjellige typer sikkerhetsanvisninger
Symbol
Forklaring
FARE
!
FARE
Dette signalordet henviser til en svært alvorlig sikkerhetsrisiko, og
at det kan føre til død eller alvorlig personskade dersom
anvisningene ikke blir fulgt.
!
ADVARSEL ADVARSEL
Dette signalordet henviser til en alvorlig sikkerhetsrisiko, og at det
kan føre til død eller alvorlig personskade dersom anvisningene
ikke blir fulgt.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Dette signalordet henviser til en risiko som kan føre til skade på
maskinen eller maskinens funksjoner dersom anvisningene ikke blir
fulgt.
Eksplosjonsvern
Dette symbolet henviser til forholdsregler for å unngå eksplosjoner
i eksplosjonsfarlige områder i henhold til EU-direktiv 94/9/EF
(ATEX).
Generelt faresymbol
I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til en risiko
som kan føre til død eller personskade dersom anvisningene ikke
følges.
Farlig elektrisk spenning
I kombinasjon med et signalord viser dette symbolet til risiko i
forbindelse med elektrisk spenning, og til informasjon om hvordan
man beskytter seg mot elektrisk spenning.
Maskinskader
I kombinasjon med signalordet FORSIKTIG viser dette symbolet til
anvisninger om risiko for skade på maskinen og maskinens
funksjoner.
2.2 Generelt
Betjeningsveiledningen inneholder grunnleggende anvisninger om installasjon, drift
og vedlikehold av heveanlegget for å sikre effektiv drift og for å unngå personskader
og materielle skader.
Sikkerhetsanvisningene i alle kapitlene skal følges.
Hele betjeningsveiledningen skal være lest og forstått av alt fagpersonell og
driftspersonell før produktet monteres og settes i drift.
Innholdet i betjeningsveiledningen skal alltid være tilgjengelig for fagpersonellet på
installasjonsstedet.
Anvisninger som er plassert direkte på heveanlegget, skal følges og må alltid være
klart synlige og lesbare. Det gjelder for eksempel:
▪ Rotasjonsretningspil
▪ Merking for tilkoblinger
▪ Typeskilt
Entreprenøren er ansvarlig for at lokale bestemmelser som ikke omhandles i
betjeningsveiledningen, følges.
2.3 Riktig bruk
Heveanlegget skal kun brukes til de bruksområdene som produktet er beregnet for,
og som er beskrevet i de relevante dokumentene.
▪ Heveanlegget skal kun brukes når produktet er i feilfri teknisk stand.
Compacta
7 av 72
2 Sikkerhet
▪ Heveanlegget skal ikke brukes i delvis montert tilstand.
▪ Heveanlegget skal kun brukes til å pumpe væsker som er beskrevet i
dokumentasjonen for den aktuelle utførelsen.
▪ Heveanlegget skal aldri være i drift uten pumpevæske.
▪ Følg anvisningene om minimumstilførsel av pumpevæske i databladet eller
dokumentasjonen (for å unngå skader som skyldes overoppheting, skader på
lagre osv.).
▪ Følg anvisningene om maksimale pumpemengder i databladet eller
dokumentasjonen (for å unngå overoppheting, skader på glideringstetning,
kavitasjonsskader, skader på lagre osv.).
▪ Væsketilførselen på heveanleggets inntaksside må ikke strupes (for å unngå
kavitasjonsskader).
▪ Bruksområder som ikke er nevnt i databladet eller i dokumentasjonen, må
avtales med produsenten.
Unngå forutsigbar feilbruk
▪ Tillatte grenseverdier for trykk, temperatur osv. i databladet eller i
dokumentasjonen må aldri overskrides.
▪ Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner i denne betjeningsveiledningen.
2.4 Personalkvalifikasjoner og -opplæring
Personellet må ha nødvendige kvalifikasjoner for montering, betjening, vedlikehold
og inspeksjon.
Personellets ansvarsområder og kompetanse samt overvåking av montering,
betjening, vedlikehold og inspeksjon må reguleres detaljert av entreprenøren.
Personellets kompetanse skal om nødvendig oppgraderes til tilfredsstillende nivå
gjennom kurs og opplæring ledet av kvalifisert fagpersonell. Entreprenøren kan
eventuelt be produsenten/leverandøren om å arrangere kurs.
Opplæring i bruk av heveanlegget må bare utføres under tilsyn av teknisk
fagpersonell.
2.5 Resultater av at anvisningene i dette dokumentet ikke følges
▪ Dersom anvisningene i denne betjeningsveiledningen ikke følges, vil ikke
leverandørens garanti- og erstatningsansvar være gyldig.
▪ At anvisningene ikke følges, kan for eksempel føre til følgende
sikkerhetsrisikoer:
– Fare for personskader gjennom elektrisk, termisk, mekanisk og kjemisk
påvirkning, samt eksplosjoner
– Feil på viktige produktfunksjoner
– Svikt i anviste metoder for vedlikehold og service
– Skade på miljøet gjennom lekkasje av farlige stoffer
2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen
I tillegg til anvisningene om sikkerhet og riktig bruk i denne veiledningen gjelder
følgende sikkerhetsforskrifter:
▪ Ulykkesforebyggende forskrifter, sikkerhets- og driftsforskrifter
▪ Forskrifter om eksplosjonsvern
▪ Sikkerhetsforskrifter om håndtering av farlige stoffer
▪ Gjeldende standarder, direktiver og lover
8 av 72
Compacta
2 Sikkerhet
2.7 Sikkerhetsanvisninger for entreprenør/bruker
▪ Monter deksler over varme, kalde og bevegelige deler på monteringsstedet, og
kontroller at de fungerer.
▪ Dekslene må ikke fjernes mens pumpen er i drift.
▪ Verneutstyr skal være tilgjengelig for personalet, og dette utstyret skal brukes.
▪ Lekkasjer (f. eks. akseltetningen) av farlige stoffer (f. eks. eksplosiv, giftig, varm)
må fjernes på en slik måte at det ikke oppstår fare for personer eller miljøet.
Gjeldende lover og regler skal overholdes.
▪ Sørg for at det ikke er fare for elektrisk støt (nasjonale forskrifter og/eller
forskrifter fra lokale kraftleverandører inneholder detaljert informasjon om
dette).
2.8 Sikkerhetsanvisninger for vedlikeholds-, inspeksjons- og
monteringsarbeid
▪ Ombygging eller endring av heveanlegget er kun tillatt i samråd med
produsenten.
▪ Bruk kun originaldeler eller deler som er godkjent av produsenten. Bruk av andre
deler kan føre til at leverandørens forpliktelser bortfaller dersom det oppstår
skader på grunn av dette.
▪ Entreprenøren skal sørge for at alt vedlikeholds-, inspeksjons- og
monteringsarbeid utføres av autorisert og kvalifisert fagpersonell som har satt
seg grundig inn i betjeningsveiledningen.
▪ Arbeid på heveanlegget skal kun utføres når det står stille.
▪ Pumpehuset skal være avkjølt til omgivelsestemperatur.
▪ Pumpehuset skal være trykkavlastet og tømt.
▪ Følg alltid anvisningene i betjeningsveiledningen om hvordan heveanlegget
settes ut av drift.
▪ Heveanlegg som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, skal dekontamineres.
(⇨ Kapittel 8.1 Side 43)
▪ Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger skal settes på plass eller aktiveres igjen
umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet. Bruk riktig fremgangsmåte i henhold
til anvisningene når pumpen skal settes i drift igjen. (⇨ Kapittel 6.1 Side 27)
▪ Hold uvedkommende personer (f.eks. barn) borte fra heveanlegget.
2.9 Feil bruk
Overhold grenseverdiene som er angitt i dokumentasjonen.
Driftssikkerheten for det leverte heveanlegget garanteres bare dersom produktet
brukes riktig. (⇨ Kapittel 2.3 Side 7)
Compacta
9 av 72
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3.1 Kontroller tilstanden ved levering
1.
Kontroller alle emballasjeenhetene med hensyn til skader når varen overleveres.
2.
Ved transportskader må skaden fastsettes nøyaktig, dokumenteres og straks
rapporteres skriftlig til KSB eller forhandleren som er ansvarlig for leveringen
og forsikringsselskapet.
3.2 Transport
FARE
Heveanlegget kan falle ned fra pallen
Fare for personskader på grunn av heveanlegg som faller ned.
▷ Heveanlegget skal alltid transporteres i horisontal stilling.
▷ Vær oppmerksom på vektangivelsene og tyngdepunktet.
▷ Koble aldri heveanlegg til elektriske ledninger.
▷ Bruk egnede og godkjente transportmidler, f.eks. kran, gaffeltruck eller truck.
Tabell 4: Vekt
Dimensjoner
Vekt 1)
[kg]
84
113
159
164
205
285
U100
U300
UZ150
UZ300
UZ450
UZ900
✓
Heveanlegget er kontrollert med tanke på transportskader.
1.
Velg et egnet transportmiddel (iht. vekttabell).
2.
Transporter heveanlegget til monteringsstedet.
3.
Løsne transportsikringene.
For sikker transport er heveanlegget skrudd fast på enveispallen med holderen
732.
4.
Løft Compacta U100 - UZ300 etter gripekantene på sidene, og sett det på
installasjonsstedet.
5.
Sett Compacta UZ450 og UZ900 med egnet løfteanordning på
installasjonsstedet (se illustrasjonen).
2317:190
Fig. 1: Transport av beholdere for Compacta UZ450 og UZ900
1)
Heveanleggets vekt uten vannfylling
10 av 72
Compacta
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
3.3 Lagring/konservering
Hvis heveanlegget ikke skal settes i drift før det har gått lang tid etter levering,
anbefaler vi følgende tiltak med hensyn til lagring:
FORSIKTIG
Skader som skyldes frost, fuktighet, smuss, UV-stråling eller skadedyr under lagring
Korrosjon/tilsmussing av heveanlegget.
▷ Lagre heveanlegget på et frostsikkert sted og ikke under åpen himmel.
FORSIKTIG
Fuktighet, smuss eller skader ved åpninger og forbindelsessteder
Lekkasjer eller skader på heveanlegget.
▷ Ikke fjern beskyttelse over åpninger i heveanlegget før installasjonen.
Heveanlegget bør lagres i et tørt, beskyttet rom med så konstant luftfuktighet som
mulig.
Konservering
Avmonter skyveren 01-44, og sprøyt med olje for å konservere. Monter deretter
skyveren på igjen.
MERK
Følg produsentens anvisninger for påføring og fjerning av konserveringsmiddel.
3.4 Tilbakesending
1.
Tøm heveanlegget på forskriftsmessig måte.
2.
Spyl og rengjør heveanlegget grundig, spesielt dersom det er brukt til
skadelige, eksplosive, varme eller andre potensielt farlige pumpevæsker.
3.
Hvis pumpen er brukt til pumpevæsker som sammen med luftfuktighet kan føre
til korrosjonsskader eller som kan antennes i kontakt med oksygen, må
aggregatet dessuten nøytraliseres og deretter blåses tørt med avfuktet inert
gass.
4.
Et fullstendig utfylt sikkerhetssertifikat skal alltid legges ved heveanlegget.
(⇨ Kapittel 13 Side 69)
Utførte sikrings- og dekontamineringstiltak skal alltid oppgis.
MERK
En sikkerhetserklæring kan lastes ned fra Internett på følgende adresse:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination
3.5 Avfallshåndtering
ADVARSEL
Helsefarlige og/eller varme pumpevæsker, hjelpe- og driftsmaterialer
Fare for mennesker og miljø!
▷ Fang opp og håndter spylemiddel og eventuell restvæske.
▷ Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov.
▷ Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler.
1.
Demonter heveanlegget.
Samle opp fett og smørevæske under demonteringen.
Compacta
11 av 72
3 Transport/lagring/avfallshåndtering
12 av 72
2.
Kildesorter materialene i pumpen, f.eks etter følgende:
– Metall
– Plast
– Elektronikk
– Fett og smørevæske
3.
Kasser materialene i henhold til de lokale forskriftene for avfallshåndtering.
Compacta
4 Beskrivelse
4 Beskrivelse
4.1 Generell beskrivelse
Nedsenkbart heveanlegg for kloakk
▪ Heveanlegg som består av oppsamlingsbeholder, ett eller to pumpeaggregater
og anleggsstyringen.
MERK
For heveanlegg som ikke sperrer for bortledningen av avløpsvann, f.eks. i
kjellerboliger, serveringssteder og kinoer, kreves det iht. EN 12050-1 en
reservepumpe (dobbelt aggregat UZ).
MERK
Strømningshastigheten i trykkledningen må ikke underskride 0,7 m/s eller
overskride
2,3 m/s.
MERK
Nyttevolumet til heveanlegget må være større enn innholdet i trykkledningen helt
til oppstuvingssløyfen.
4.2 Betegnelse
Anlegg
Eksempel: Compacta UZ X 5. 300 D
Tabell 5: Forklaring på betegnelsen
Forkortelse
Compacta
UZ
X
5
300
D
Koblingsenhet
Betydning
Produktserie
Antall pumper (dobbelt anlegg)
Spesialutførelse
Hydraulikkreferansetall
Totalvolum for oppsamlingsbeholder i liter
Vekselstrømsmotor
Eksempel: BC 2 400 D V N A 100 B 2
Tabell 6: Forklaring på betegnelsen
Forkortelse
BC
2
400
D
V
N
A
100
B
2
Compacta
Betydning
Type, f.eks. BC = Basic Compact Unit
Antall pumper
Spenning, f.eks. 400 V; ut fra dette beregnes antall ledere,
f.eks. 400 V, 4 eller 5 ledere
Oppstartsmetode, f.eks. direktestart
Sensorer 0–5 V
Uten ATEX-funksjon
Monteringsvariant med batteri
Nominell strøm x 10, f.eks. 10 A
Pumpevariant
Landversjon
13 av 72
4 Beskrivelse
4.3 Typeskilt
Eksempler:
Motor
8
1
Compacta UZ3.150 D
2013w51
Aktiengesellschaft
D- 67225 Frankenthal
Made in Germany
2
EN 12050-1
9
400 V 3~
3
4,7 A
50 Hz
P2 2,15 KW
2800 1/min
10
S3 50%
11
Th.Cl F
IP 68
T 40° C
Hmax 13,9 m
Qmax 55 m³/h
4
ZNI 1448 F
5
12
6
1
3
5
7
9
11
Beholder
7
Produksjonsår/kalenderuke
Strømstyrke
Maks. tilførselsstrøm
Beregnet turtall
Beregnet effekt
Maksimal pumpevæsketemperatur
4
1
Compacta UZ3.150 D
2
Aktiengesellschaft
D-67225 Frankenthal
Q max 55
H max 13,5
m³/h
m
2
4
6
8
10
12
Spenning/frekvens
Varmeklasse for viklingsisolasjon
Beskyttelsestype
Produktserie/dimensjon
Driftsmodus
Maksimal pumpehøyde
5
2013w51
151 kg
Made in Germany
0197 07
6
7
8
DoP2317.1-01
EN 12050-1
3
1
3
5
Produktserie/dimensjon
Maksimal pumpehøyde
Produksjonsår/kalenderuke
2
4
6
7
Ref.nr., ytelseserklæring
8
Maksimal pumpekapasitet
Totalvekt
Ansvarlig myndighet /
innføringsår
Prinsipper for konstruksjon og
kontroll
Koblingsenhet
Aktiengesellschaft
D-67225 Frankenthal
1
2
6
LevelControl Basic 2
2014w07
3
BC2400DFNO100
4
Ue: 3/N/PE/AC 400 V 50 HZ
5
Ie: 6,3 - 10,0 A
BD706005
7
IP 54
Made in Germany
ZNI 1448xa
Fig. 2: Typeskilt
1
3
5
7
14 av 72
Betegnelse
Nominell spenning
Koblingsskjemanummer
Beskyttelsestype
Compacta
2
4
6
Produktnøkkel
Nominell strøm
Produksjonsår/kalenderuke
4 Beskrivelse
4.4 Konstruksjon
Konstruksjonstype
▪ Nedsenkbart heveanlegg for kloakk 2) iht. EN 12050-1
▪ Compacta, klar til tilkobling:
– Hydraulikkreferansetall 3–5 og oppsamlingsbeholder100, 150, 300, 450
Compacta, klar til tilkobling:
– Hydraulikkreferansetall 3–5 og oppsamlingsbeholder 900
– Hydraulikkreferansetall 10–15 og oppsamlingsbeholder 450, 900
▪ Gass- og vanntett oppsamlingsbeholder av plast, pumpeenhet, sensorikk og
koblingsenhet
Drift
▪ Overflateavkjølt
▪ Induksjonsmotor
▪ Termisk overbelastningsvern
▪ Iht. VDE 0530, del 1/IEC 34-1
▪ Beskyttelsestype IP68 (varig nedsenket),
iht. EN 60529 / IEC 529
▪ Isolasjonsstoffklasse F
▪ Spenning 400 V(D)
▪ Frekvens 50 Hz
▪ Direkte innkobling (fra 5,5 kW eller hydraulikkreferansetall 12–15, stjerne/
trekant-kobling)
Akseltetning
▪ Glidevæskekammer for kjøling og smøring mellom akseltetningene på
pumpesiden og på drivsiden (leveres fylt med miljøvennlig hvitolje)
På pumpesiden:
▪ Glideringstetning
På drivsiden:
▪ Akseltetningsring
Løpehjulform
▪ Fristrømshjul
Lagring
▪ Vedlikeholdsfrie, fettsmurte valselagre
2)
Nedsenkingshøyde maks 2 meter vannsøyle, varighet maks. 7 dager, gjelder ikke for koblingsenheten. Deretter må
anlegget rengjøres og vedlikeholdes.
Compacta
15 av 72
4 Beskrivelse
4.5 Konstruksjon og virkemåte
6
1
7
2
8
1
9
3
10
4
5
Fig. 3: Illustrasjon, Compacta
1
3
5
7
9
Utførelse
Virkemåte
Inntak
Pumpeenhet
Transport- og
flytsikring
Lufteport
Integrert tilbakeslagsventil
2
4
6
Nivåsensor
Avløpstilkobling
Inspeksjonsdeksel
8
10
Trykkutgang
Beholder
Heveanlegget er utstyrt med forskjellige horisontale/vertikale tilførselsrør (1).
Hydraulikken (3) pumper pumpevæsken inn i den vertikale trykkledningen (8).
Pumpevæsken tilføres heveanlegget gjennom horisontale/vertikale tilførselsrør (1) og
blir samlet i en gass-, lukt- og vanntett plastbeholder (10). Styrt av nivåsensoren (2)
og koblingsenheten blir den fra et bestemt påfyllingsnivå automatisk ført over
oppstuvingsnivået til det offentlige avløpssystemet av en eller to pumper (3).
Koblingsenhet
FARE
Oversvømmelse av koblingsboksen
Livsfarlig elektrisk støt!
▷ Bruk koblingsboksen bare i rom som er i sikre mot oversvømmelse.
LevelControl Basic 1
▪ Pumpestyrings- og overvåkingsenhet i kompakt plasthus
▪ for én pumpe
▪ Nivåregistrering via nivåsensor 0–5 V
▪ Direktestart
Fig. 4: LevelControl Basic 1
LevelControl Basic 2
Type BasicCompact (BC)
▪ Pumpestyrings- og overvåkingsenhet i kompakt plasthus
▪ for én eller to pumper
16 av 72
Compacta
4 Beskrivelse
▪ med display
▪ Nivåregistrering via
– nivåsensor 0–5 V
▪ Direktestart
1
3
2
Fig. 5: Type Basic Compact (BC)
1
2
3
Betjeningsenhet
Hovedbryter (valgfri)
Manuell-0-automatbryter
LevelControl Basic 2
Type Basic Switchgear (BS)
▪ Pumpestyrings- og overvåkingsenhet i stålplatehus
▪ for én eller to pumper
▪ med display
▪ Nivåregistrering via
– nivåsensor 0–5 V
▪ Direktestart eller stjerne-/trekantstart
3
2
1
Fig. 6: Type Basic Switchgear (BS)
1
2
3
Hovedbryter
Betjeningsenhet
Manuell-0-automatbryter
MERK
Alle koblingsbokser er ikke eksplosjonsbeskyttet og kan bare brukes utenfor det
eksplosjonsfarlige området!
Compacta
17 av 72
4 Beskrivelse
Koblingsenheten befinner seg alltid utenfor det eksplosjonsfarlige området og
brukes bare i rom som er sikre mot oversvømmelse.
4.6 Tekniske data
4.6.1
Ytelsesdata
MERK
Den nominelle strømmen må ikke overskrides.
Høyere strømmer og ytelser er tilgjengelig på forespørsel.
Tabell 7: Ytelsesdata, koblingsenhet LevelControl Basic 2
Egenskaper
Verdi
Nominell driftsspenning 3 ~ 400 V AC +10 % -15 %
Nettfrekvens
Beskyttelsestype
Nominell
isolasjonsspenning
Nominell strøm per
motor
(standardutførelser)
1 ~ 230 V AC +10 % -15 %
50 Hz ± 2 %
400 V: IP54
230 V: IP54
500 V AC
Type
BC:
Type
BS:
1,6 A / 2,5 A / 4 A / 6,3 A / 10 A
1,6 A / 2,5 A / 4 A / 6,3 A / 10 A / 14 A / 18 A / 23 A /
25 A / 40 A / 63 A
4.6.2
Tekniske data for sensorene
Analog nivåsensor
▪ Inngangsspenning 0–5 V
Sensorer, motorvern
▪ Maksimum to bimetall (viklingsvernkontakt) per pumpe, 24 volt,
motorovervåking
Prosessinnganger
▪ Én ekstern alarminngang, 24 volt, via potensialfri kontakt
▪ Én fjernbekreftelse, 24 volt, via potensialfri kontakt
Prosessutganger
▪ En potensialfri meldeutgang (250 volt, 1 ampere, omformerkontakt)
▪ Én meldeutgang (12,6–13,2 volt), f.eks. 12 volt-tilkobling for tilkobling av horn,
kombialarm eller blinkende lys
Batteri
Tilkobling for batteriet, nettuavhengig, for forsyning av
▪ elektronikken
▪ sensorene
▪ alarminnretningen
Batteriets driftsvarighet/ladetid
Driftsvarighet
▪ Ca. 10 timer ved forsyning til den innebygde piezolydalarmen 85 dB(A),
elektronikken og sensorene
18 av 72
Compacta
4 Beskrivelse
▪ Ca. 4 timer ved forsyning til en ekstern alarminnretning som horn, kombialarm
og blinkende lys
Ladetid
▪ Batteriladetid ca. 11 timer (ved fullstendig utladning av batteriet)
4.7 Pumpevæsker
ADVARSEL
Ikke tillatte pumpevæsker pumpet
Fare for mennesker og miljø!
▷ Slipp kun tillatte pumpevæsker ut i det offentlige kloakknettet.
▷ Kontroller egnetheten til pumpe-/anleggsmaterialene.
Tillatte
pumpevæsker
Iht. DIN 1986-3 kan følgende slippes ut i dreneringsanlegg:
Vann forurenset av husholdningsbruk, avføring fra mennesker og – om nødvendig
eller tillatt – fra dyr med tilstrekkelig spylevann samt regnvann, i tilfelle det ikke kan
føres bort på annen måte. 3)
Ikke tillatte
pumpevæsker
Bl.a. følgende kan ikke slippes ut:
Faste stoffer, fiberstoffer, tjære, sand, sement, aske, grovt papir, papirhåndklær,
papp, grus, søppel, slakteavfall, fett, oljer.
Alle avløp som ligger over oppstuvingsnivået (EN 12 056-1).
avløpsvann med skadelige stoffer (DIN 1986-100), f.eks. fettholdig avløpsvann fra
storkjøkken.
Det kan bare slippes ut via en fettavskiller iht. DIN 4040-1.
4.8 Oppsamlingsbeholder
Oppsamlingsbeholderen er beregnet for trykkløs drift, dvs. at avløpsvann som samler
seg opp, blir trykkløst mellomlagret og deretter pumpet ut i avløpssystemet.
Tabellen nedenfor viser nyttevolumet til beholderen avhengig av tilløpshøyde H i
mm.
Tabell 8: Nyttevolumet til beholderen avhengig av tilløpshøyde
Dimensjon
U100
U300
UZ150
UZ300
Dimensjon
UZ450
UZ900
Totalvolum
liter
100
300
150
300
Totalvolum
liter
450
900
Nyttevolumet avhengig av tilløpshøyde
H = 180 mm
liter
35
80
75
80
H = 250 mm
liter
130
130
Vertikal
liter
65
150
85
150
Nyttevolumet avhengig av tilløpshøyde
H = 700 mm
liter
290
580
4.9 Forventede støynivåer
Lydtrykknivået er avhengig av de lokale forholdene og driftspunktet og ligger på
<70 dB (A).
4.10 Innhold i leveransen
Avhengig av modell, består leveransen av følgende komponenter:
3)
Annet avløpsvann, f.eks. fra næringsdrift eller industri, må ikke slippes ut i kloakken uten forbehandling.
Compacta
19 av 72
4 Beskrivelse
▪ Heveanlegget for kloakk består av:
– en gass-, lukt- og vanntett samlebeholder av slagfast plast med fullstendig
nedsenkbar(e) dykkmotorpumpe(r)
▪ elastiske slangeforbindelser og slangeklemmer
▪ Enveisventil
▪ slangerør (på UZ150/UZ300)
▪ analog nivåsensor
▪ elektronisk styreenhet
4.11 Mål og vekt
Anlegg
Koblingsboks
Du finner informasjon om mål og vekt i tegningene av heveanlegget.
Tabell 9: Mål og vekt
Maksimal strøm
[A]
Typ BC
10
Type BS1
10
14
18
23
25
40
63
Type BS2
10
14
18
23
25
40
63
20 av 72
Compacta
Størrelse H x B x D
[mm]
[kg]
400 x 278 x 135
3
400 x 300 x 155
600 x 400 x 200
600 x 400 x 200
600 x 400 x 200
600 x 400 x 200
760 x 600 x 210
760 x 600 x 210
10
14
14
14
14
18
18
400 x 300 x 155
760 x 600 x 210
760 x 600 x 210
760 x 600 x 210
760 x 600 x 210
760 x 600 x 210
760 x 600 x 210
16
19
19
19
19
24
26
5 Installasjon/montering
5 Installasjon/montering
5.1 Sikkerhetsforskrifter
FARE
Uforskriftsmessig installasjon i eksplosjonsfarlige områder
Eksplosjonsfare!
Skade på heveanlegget!
▷ Følg lokale forskrifter om eksplosjonsvern.
▷ Les informasjonen i dokumentasjonen og på typeskiltet på beholderen og
motoren.
ADVARSEL
Varm overflate på motoren
Fare for personskader!
▷ La motoren avkjøle seg til omgivelsestemperatur.
FORSIKTIG
Feil tilkobling av induksjonsmotoren
Skade på heveanlegget!
▷ Tilkoblingen av den eksterne sikringen med automatsikringer av typen K må
generelt sett være 3-polet mekanisk låst.
5.2 Kontroll før installasjon
Installasjonssted
ADVARSEL
Installasjon på løse og ikke-bærende installasjonsflater
Personskader og materielle skader!
▷ Sørg for tilstrekkelig trykkfasthet i henhold til klasse C12/15 for betong i
eksponeringsklasse X0 i samsvar med EN 206-1.
▷ Installasjonsflaten må være herdet, jevn og vannrett.
▷ Ta hensyn til vektangivelsene.
Kontroller installasjonsstedet.
Installasjonsstedet må være klargjort i henhold til dimensjonene i tegningen/
tilkoblingseksempelet. (⇨ Kapittel 10.2 Side 58)
5.3 Installere heveanlegg
MERK
Heveanlegget må ikke drives i nærheten av oppholds- og soverom.
ADVARSEL
Ikke tilstrekkelig lufting
Personskader og materielle skader!
▷ Sørg for god utlufting.
▷ Bruk pumpebrønn for å drenere rommet.
✓
Typeskiltdataene blir sammenlignet med bestillingen og anleggsdataene (f.eks.
driftsspenning, frekvens, pumpedataene osv.).
Compacta
21 av 72
5 Installasjon/montering
✓
Pumpevæsken er tillatt. (⇨ Kapittel 4.7 Side 19)
✓
Installasjonsrommet er frostsikkert.
✓
Installasjonsstedet er klargjort i henhold til dimensjonene i
tilkoblingseksempelet og EN 12 056.
✓
Installasjonsrommet har den angitte størrelsen – se tilkoblingseksempelet.
✓
Installasjonsrommet har tilstrekkelig belysning.
✓
Entreprenøren registrerer alltid alarmmeldingen forskriftsmessig (bruk ev. en
ekstern alarmutløser).
1.
Installer heveanlegget på et jevnt underlag, og juster med hjelp av vater.
2.
Legg underlagene 99-3.2 under fotflatene til beholderen 591.
MERK
Tilstrekkelig flankelydisolering overfor hovedstrukturen er sikret med bufferlager
på heveanlegget.
3.
Fest heveanlegget på underlaget med den medfølgende transport-/flytsikringen
slik at det er sikret mot oppdrift.
MERK
Nivåsensoren er utstyrt med en transportsikring for å unngå skade under
transporten. Denne må fjernes før oppstart (se illustrasjonen).
Fig. 7: Løsne transportsikringen
Batterikonstruksjon med to oppsamlingsbeholdere UZ900
De to beholderne kobles sammen gjennom de to tilkoblingsrørene DN 150 (1 x
tilkoblingshøyde 100 mm og1 x tilkoblingshøyde 700 mm) ved hjelp av medfølgende
elastiske slangeforbindelser.
5.4 Koble til rørledning
FARE
Overskridelse av tillatt belastning på anleggsrørene
Livsfare på grunn av utstrømmende varm, giftig, etsende eller brennbar
pumpevæske fra lekkasjesteder!
▷ Ikke bruk heveanlegget som festepunkt for rørledninger.
▷ Støtt opp rørledningene rett foran heveanlegget, og koble dem spenningsfritt
til pumpen.
▷ Følg anvisningene om kraft og momenter på heveanlegget. (⇨ Kapittel 8.6 Side
47)
▷ Sett i verk egnede tiltak for å kompensere for at rørledningen utvider seg når
temperaturen stiger.
22 av 72
Compacta
5 Installasjon/montering
MERK
Monteringen av tilbakeslagsventiler og sperreventiler er angitt. Disse må imidlertid
ikke monteres slik at de hindrer tømming eller demontering av heveanlegget.
✓
Støtt opp vekten av rørledningen på monteringsstedet.
✓
Alle pumperørene til beholderen (utenom dem som brukes til utlufting på
U100/300 og UZ150/300) er lukket.
1.
Bestem hvilke tilkoblinger som skal brukes.
2.
Sag av forsiden (ca. 10 mm) på de tilhørende tilkoblingene (▼A).
A
A
Fig. 8: Åpne pumperørene
MERK
Alle ledningstilkoblingene skal være lyddempende og fleksible.
Fest hylsene grundig.
Trykkrør
FORSIKTIG
Feilmontert trykkledning
Fører til lekkasjer og oversvømmelse av installasjonsrommet.
▷ Før trykkledningen over oppstuvingsnivået og først deretter til avløpssystemet.
▷ Ikke koble trykkledningen til nedløpsrøret for sølevann.
▷ Ikke koble flere dreneringsledninger til trykkledningen.
MERK
Gjør trykkledningen til en rørsløyfe, der det høyeste punktet på underkanten skal
være over det lokale oppstuvingsnivået (f.eks. gatenivået) for å beskytte mot
eventuell oppstuving.
Bak tilbakeslagsventilen skal det monteres et skyvespjeld.
MERK
Tilbakeslagsventiler DN >80 er utstyrt med lufttilførselsinnretning for å tømme
rørledningen. Ved normaldrift lukkes klaffventilen når spindelen er skrudd ut til
den stopper.
MERK
Compacta U/UZ er allerede utstyrt med integrert enveisventil DN 80.
Doble anlegg UZ 150/300 leveres med slangerøret.
MERK
Monter elastiske slangeforbindelser for trykkledning med de vedlagte
bredbåndhengslepinneklemmene 733.03.
Compacta
23 av 72
5 Installasjon/montering
Monteringsanvisning, flensforbindelse DN 80
1
f
2
3
Fig. 9: Flensforbindelse
1
2
3
Plastflens (rørledning) uten tetningslist
Avstandsskive, ID-nr. 11 035 545
Støpeflens (anlegg) med tetningslist
På flensforbindelsene støpeflens (med tetningslist) og plastflens (uten tetningslist)
må fremspringet utlignes med delte avstandsskiver.
Fremspring f
[mm]
3 til 5
5 til 7
Antall delte avstandsskiver
1
2
Det er to delte avstandsskiver i esken som følger med hvert heveanlegg.
Tilførselsrør
For å kunne stenge inntaket i korte perioder under reparasjon eller vedlikehold
kreves det et skyvespjeld.
Compacta U100/300 og UZ150/300 har variable inntakshøyder.
✓
Støtt opp vekten av rørledningen på monteringsstedet.
✓
Alle inntaksrørene til beholderen er lukket.
1.
Bestem hvilke tilkoblinger som skal brukes.
2.
Sag av forsiden (ca. 10 mm) på de tilhørende tilkoblingene (▼A).
A
A
Fig. 10: Åpne pumperørene
MERK
Ved Compacta U100 og UZ150 kan ikke tilløpshøyden 180 mm til tilkoblingsrørene
brukes.
Ventilasjonsrør
Heveanlegg for kloakk iht. EN 12050-1 må luftes ut via taket.
Ventilasjonsrøret må ikke være forbundet med ventilasjonsrøret på tilførselssiden til
en fettavskiller.
Koble ventilasjonsrøret DN 70 til det loddrette pumperøret som peker oppover, med
den elastiske slangeforbindelsen slik at det er lukttett.
Uunngåelige forvrengninger må legges med helling (minst 1 : 50).
24 av 72
Compacta
5 Installasjon/montering
Tømmerør for håndmembranpumpe
MERK
Vi anbefaler å koble til en håndmembranpumpe (tilgjengelig som tilbehør) for å
tømme beholderen helt ved vedlikeholdsarbeider.
Monter den med den medfølgende elastiske slangeforbindelsen etter at røret DN
40 er åpnet.
5.5 Drenering av kjeller
Automatisk
drenering
Hvis installasjonsrommet skal dreneres automatisk, spesielt ved fare for lekkasje eller
oversvømmelse, anbefaler vi å montere en av dykkemotorpumpene for sølevann fra
Ama-Drainer.
Velg pumpe i henhold til de lokale forholdene:
(Pumpehøyde H [m] = Htrykkh. + Htap).
Målene til gropen i underlaget til installasjonsrommet: minst 500 x 500 x 500 mm.
Manuell
drenering
Hvis manuell drenering foretrekkes, er en håndmembranpumpe tilgjengelig som
tilbehør. Målene til gropen er her 300 x 300 x 500 mm.
FORSIKTIG
Trykkledningen for drenering av kjelleren er ført inn i trykkledningen til
heveanlegget
Oversvømmelse av installasjonsrommet.
▷ Før trykkledningen for drenering av kjelleren separat over oppstuvingsnivået
og først deretter til avløpssystemet.
▷ Koble aldri trykkledningen for drenering av kjelleren til trykkledningen til
heveanlegget.
▷ Monter tilbakeslagsspjeldet.
5.6 Elektrisk tilkobling
FARE
Arbeid på elektrisk tilkobling utført av ukvalifisert personell
Livsfarlig elektrisk støt!
▷ Den elektriske tilkoblingen må bare utføres av autorisert elektriker.
▷ Følg forskriftene i IEC 60364, og ta hensyn til EN 60079 ved eksplosjonsvern.
ADVARSEL
Uforskriftsmessig tilkobling til strømnettet
Skade på strømnettet, kortslutning!
▷ Følg lokale lover og regler om elektrisk tilkobling.
Koblingsplaner (⇨ Kapittel 10.5 Side 65)
5.7 Kontrollere rotasjonsretningen
ADVARSEL
Hender eller fremmedlegemer i beholderen
Fare for personskader! Skade på heveanlegget!
▷ Hold aldri hendene eller andre gjenstander inne i beholderen.
▷ Kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer inne i beholderen.
Compacta
25 av 72
5 Installasjon/montering
FORSIKTIG
Feil rotasjonsretning
Driftspunktet til heveanlegget oppnås ikke.
▷ Kontroller rotasjonsretningen.
Rotasjonsretningen må kontrolleres ved første gangs og ny idriftsetting. (⇨ Kapittel
6.1 Side 27)
26 av 72
Compacta
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.1 Sette pumpen i drift
6.1.1
Forutsetninger for å sette pumpen i drift
Før heveanlegget settes i drift må følgende forutsetninger være oppfylt:
▪ Heveanlegget er forskriftsmessig elektrisk tilkoblet, og alle
beskyttelsesinnretninger er på plass.
▪ De aktuelle VDE-forskriftene / de lokale forskriftene overholdes og oppfylles.
6.2 Grenseverdier for driftsområdet
FARE
Overskridelse av grenseverdier for trykk og temperatur
Utstrømmende varme eller giftige pumpevæsker!
Eksplosjonsfare!
▷ Overhold driftsdataene som er angitt i dokumentasjonen.
▷ Unngå langvarig drift mot lukket sperreventil.
▷ Kjør aldri heveanlegget ved høyere temperaturer enn det som angis i
dokumentasjonen eller på typeskiltet.
▷ Unngå alltid tørrkjøring.
Overhold følgende parametere og verdier under driften:
Parametre
Maks. tillatt pumpevæsketemperatur
Maks. omgivelsestemperatur
Driftsmodus
6.2.1
Verdi
40 °C
maks. 5 minutter opptil 65 °C
40 °C (luft)
Periodisk drift S3 50 % iht. VDE 4)
Innkoblingsfrekvens
For å unngå kraftig temperaturstigning i motoren og for stor belastning på motoren,
tetningene og lagrene må ikke antall innkoblinger per time overskride 60.
6.2.2
Driftsspenning
FORSIKTIG
Feil driftsspenning
Skade på heveanlegget!
▷ Driftsspenningen kan maksimalt avvike 10 % fra merkespenningen som er
angitt på typeskiltet.
6.3 Sette koblingsboksen i drift
Det er sørget for at alle sikkerhetsbestemmelser og forskrifter overholdes, og at alle
de tekniske dataene for heveanlegget er egnet for driften.
Ved førstegangsbruk:
Heveanlegget er fullstendig montert, og alle transportsikringene, f.eks. på sensoren,
er fjernet.
4)
Heveanleggene er beregnet for S3-drift (periodisk drift). De kasserer avløpsvann fra toalett, bad og vaske- og dusjrom i
husholdningen.
Compacta
27 av 72
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
MERK
Koblingsboksen er forhåndsinnstilt ved levering. Det er ikke nødvendig å endre
parametrene før oppstart.
6.3.1
Heveanlegg med LevelControl Basic 1
FARE
Dekselet til styreenheten er ikke forskriftsmessig lukket
Livsfare!
▷ Etter vellykket beholderkoding må dekselet til koblingsboksen lukkes
forskriftsmessig.
▷ Sett nettpluggen i igjen først etter det.
Påkrevde trinn for å sette i drift:
1.
Still inn inntaket som brukes (anbefalt).
2.
Koble til batteriet.
3.
Kontroller rotasjonsretningen.
4.
Gjennomfør funksjons- og tetthetskontroll av heveanlegget.
Innstilling av det nederste brukte inntaket
Av
På
Det nederste brukte inntaket kan stilles inn for å redusere innkoblingsfrekvensen.
Bryteren for denne innstillingen befinner seg på platinen og er tilgjengelig når
koblingsboksdekselet er åpent.
Se etterfølgende tabell for informasjon om koding.
Tabell 10: Mulige beholderkodinger
Beholder
U3.100 D
U4.100 D
U5.100 D
U3.300 D
U4.300 D
U5.300 D
Laveste åpne inntakshøyde
[mm]
Horisontal, 250 mm
Vertikal
DIL 1
Av
På
DIL 2
Av
Av
DIL 3
Av
Av
DIL 4
Av
Av
Horisontal, 250 mm
Horisontal, 320 mm
Vertikal
På
Av
På
Av
På
På
På
På
På
Av
Av
Av
MERK
Koding med fet skrift er fabrikkinnstilling.
28 av 72
Compacta
Koding av DIL-bryteren
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Koble til batteriet
Fig. 11: Koble til batteriet
Koble til batteriet i koblingsenheten for å aktivere den nettuavhengige alarmen.
Kontrollere rotasjonsretningen
Utfør alltid de to trinnene i denne rekkefølgen.
▪ Rotasjonsfeltet til nettilkoblingen:
Visningen av rotasjonsfeltet må lyse grønt, ellers må rotasjonsfeltet snus ved
nettilkoblingen.
Fig. 12: Rotasjonsfeltet til nettilkoblingen
▪ Rotasjonsretningen til pumpen:
Kontroller rotasjonsretningen til pumpen med låseskruen, og snu ev.
rotasjonsretningen på pumpetilkoblingen.
Rotasjonsretningen er angitt på typeskiltet.
Fig. 13: Rotasjonsretningen til pumpen
Funksjons- og tetthetskontroll
MERK
Når heveanlegget er tomt, kan det vises en sensorfeil som ikke vises lenger etter
påfylling.
Manuell-0-automatisk-bryteren må stå på Automatisk.
Funksjonskontroll
Fyll opp og pump ut av heveanlegget flere ganger. Kontroller ved hjelp av sjekklisten
at heveanlegget fungerer som det skal og er tett.
6.3.1.1
Bruk av ekstra funksjoner
6.3.1.1.1 Inngang ekstern alarm
En ekstern alarminngang kan kobles til på koblingsboksen. Hvis alarmen går, utløses
en oversvømmelsesalarm.
Compacta
29 av 72
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Fig. 14: Tilkobling ekst.
alarm
Virkemåten til alarmkontakten stilles inn med DIL-bryter 4.
Bilde av forhåndsinnstillingen: Av = lukkekontakt.
1
Hvilestrømskontakt
2
Lukkekontakt
Fig. 15: Virkemåte ekst.
alarm
6.3.1.1.2 Feilmeldingskontakt
En kontakt er tilgjengelig som omformer for signalisering av en funksjonsfeil.
Eksempel:
Kontakt 11-12 lukkes ved funksjonsfeil
Kontakt 11-14 lukkes ved driftsberedskap.
Fig. 16: Tilkobling for
feilmeldingskontakt
6.3.1.1.3 Betjening av alarmene
På forsiden av koblingboks LevelControl Basic 1 finnes kvitteringstasten OK for
betjening av alarmene.
OK
Fig. 17:
MERK
Alarmer som vises, kan kvitteres med denne tasten. Dette kobler ut den integrerte
lydalarmen.
Alarmvisningen forsvinner så snart årsaken til alarmen ikke lenger er tilstede.
6.3.1.1.4 Meldinger og feilfunksjoner
Tabell 11: Meldinger
Pumpe-LED
OversvømmelsesLED
Drift:
Pumpe av
Pumpen er i drift
Av
Kontinuerlig grønt
lys
WSK – for høy motortemperatur:
WSK-feil (ikke kvittert) Blinker rødt
WSK-feil (kvittert)
WSK-feil forsvunnet
(ikke kvittert)
WSK-feil forsvunnet
(kvittert)
Kontakt 11-14
lukket
Kontakt 11-12
lukket
Kontakt 11-12
lukket
Kontakt 11-14
lukket
Kontinuerlig rødt
lys
Blinker rødt
Av
Kontakt 11-14
lukket
Oversvømmelse:
Oversvømmelse (ikke
kvittert)
30 av 72
Driftsrelé/
samlet
feilmelding
Blinker rødt
Compacta
Kontakt 11-12
lukket
Pumpe
Integrert
lydalarm
Av
På
Av
Intervallyd
Av
Av
Avhengig av
Intervallyd
påfyllingsnivåe
t
Avhengig av
Av
påfyllingsnivåe
t
På
Intervallyd
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Pumpe-LED
Oversvømmelse
(kvittert)
Oversvømmelse
forsvunnet
OversvømmelsesLED
Kontinuerlig rødt
lys
Av
Ekstern feil:
Ekstern feil
(ikke kvittert)
Ekstern feil
(kvittert)
Ekstern feil
forsvunnet
LiveZero – registrering av ledningsbrudd:
LiveZero (ikke kvittert)
LiveZero (kvittert)
Blinker rødt
Kontinuerlig rødt
lys
Av
Blinker rødt
Kontinuerlig rødt
lys
Av
LiveZero forsvunnet
Spenningsbortfall:
Spenningsbortfall
Driftsrelé/
samlet
feilmelding
Kontakt 11-12
lukket
Kontakt 11-14
lukket
Pumpe
Integrert
lydalarm
På
Av
Av
Avhengig av
påfyllingsnivåe
t
Kontakt 11-12
lukket
Kontakt 11-12
lukket
Kontakt 11-14
lukket
Av eller På
Intervallyd
Av eller På
Av
Av eller På
Av
Kontakt 11-12
lukket
Kontakt 11-12
lukket
Kontakt 11-14
lukket
Av
Intervallyd
Av
Av
Kontakt 11-12
lukket
Av
Av
Avhengig av
påfyllingsnivåe
t
Intervallyd
MERK
Ved en batterispenning under 5,3 V (Basic 1), 10,6 V (Basic 2) kobler styreenhetene
automatisk ut den nettuavhengige alarmen for å unngå total utladning av
batteriet.
Compacta
31 av 72
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
6.3.2
Heveanlegg med LevelControl Basic 2
Påkrevde trinn for å sette i drift:
1.
Still inn inntaket som brukes (anbefalt).
2.
Koble til batteriet.
3.
Kontroller rotasjonsretningen.
4.
Gjennomfør funksjons- og tetthetskontroll av heveanlegget.
Innstilling av det nederste brukte inntaket
Det nederste brukte inntaket kan stilles inn for å redusere innkoblingsfrekvensen.
Innstilling i parameter 3.1.2.2:
1.
Trykk på tasten Escape til nivået vises.
2.
Trykk på tastene OK og Escape samtidig.
P3.1.2.2 vises på displayet.
3.
Bekreft med tasten OK.
Et tall blinker på displayet.
4.
Velg inntaket med piltastene iht. den etterfølgende tabellen.
5.
Lagre innstillingen med tasten OK.
Esc
OK
OK
Tilløp
[mm]
180
250
320
32 av 72
Compacta
Innstilling på displayet
1
2
3
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Tilløp
[mm]
700
Vertikal
Innstilling på displayet
4
5
Koble til batteriet
FARE
Enheten står under spenning
Livsfare!
▷ Åpne husdekselet kun i spenningsløs tilstand.
Koble til batteriet i koblingsenheten for å aktivere den nettuavhengige alarmen.
Fig. 18: Høyre batteri LevelControl Basic 2 BC
Fig. 19: Akku LevelControl Basic BS
Kontrollere rotasjonsretningen
Utfør alltid de to trinnene i denne rekkefølgen.
▪ Rotasjonsfeltet til nettilkoblingen:
Hvis feil rotasjonsfelt for kraftforsyningen vises på alarm A12, må rotasjonsfeltet
til nettilkoblingen snus.
Fig. 20: Rotasjonsretningen til pumpen
▪ Rotasjonsretningen til pumpen:
Kontroller rotasjonsretningen til pumpen med oljetappepluggen, og snu ev.
rotasjonsretningen på motorkabelen.
Rotasjonsretningen er angitt på typeskiltet.
Funksjons- og tetthetskontroll
MERK
Når heveanlegget er tomt, kan det vises en sensorfeil som ikke vises lenger etter
påfylling.
Manuell-0-automatisk-bryteren må stå på Automatisk.
Compacta
33 av 72
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
Funksjonskontroll
Fyll opp og pump ut av heveanlegget flere ganger. Kontroller i forbindelse med
dette funksjonen og tettheten til heveanlegget ved hjelp av sjekklisten. (⇨ Kapittel
8.8 Side 47)
6.3.2.1
Bruk av ekstra funksjoner
6.3.2.1.1 Kontrollkjøring
For pumper som er lenge ute av drift kan kontrollkjøringen aktiveres i parameter
3-7-1. Kontrollkjøringen skjer ukentlig og varer tre sekunder.
6.3.2.1.2 Inngang ekstern alarm
På LevelControl Basic 2 kan en lukkekontakt kobles til som ekstern alarm. Ved
aktivering vises alarm A10, og pumpene kobles ut.
Ext
6.3.2.1.3 Feilmeldingskontakt
En relékontakt er tilgjengelig som omformer for signalisering av en feilfunksjon. Ved
feilfunksjon er hvilstrømskontakten lukket.
Alarm
6.3.2.1.4 Inngang ekstern kvittering
En tast for ekstern kvittering kan kobles til klemmene Ack.
Ack
6.3.2.1.5 Utgang for horn eller signallys
Et horn eller en signallampe, 12 V DC, maks. 200 mA, kan kobles til.
6.4 Sette ut av drift
1.
Pump beholderen tom.
2.
Steng tilførselsrøret og trykkrøret.
3.
Koble fra strømforsyningen, og sikre pumpen mot utilsiktet start.
FARE
Strømtilførsel ikke avbrutt
Livsfare!
▷ Trekk ut nettpluggen eller koble fra de elektriske ledningene, og sikre anlegget
mot utilsiktet start.
34 av 72
4.
Tøm beholderen fullstendig for hånd (f.eks. med håndmembranpumpe).
5.
Etter lengre driftsstans:
Avmonter og rengjør skyveren 01-44.
Sprøyt hydraulikkdelen med olje for å konservere.
6.
Skru på inspeksjonsdekselet 160.
7.
Rengjør beholderen.
Compacta
6 Sette pumpen i drift / ut av drift
ADVARSEL
Helseskadelige pumpevæsker, hjelpe- og virkestoffer
Fare for mennesker og miljø!
▷ Heveanlegg som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, må
dekontamineres.
Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov.
▷ Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler.
Compacta
35 av 72
7 Betjening
7 Betjening
FARE
Utilsiktet oppstart av pumpen
Fare for innfiltrings- eller klemskade!
▷ Sørg for at ingen befinner seg i fareområdet til pumpene.
▷ Sørg for at alle rør er forskriftsmessig montert og pumpevæske ikke kan sive ut.
MERK
I dette kapittelet blir en koblingsboks for to pumper vist og beskrevet. Betjeningen
av koblingsboksen utføres i samsvar med dette. Trinn som er spesifikke for pumpen,
skal kun utføres én gang.
Koblingsboksen kan betjenes via:
▪ Betjeningsenhet
▪ Manuell-0-automatvelgerbryter
▪ Service grensesnitt (plugg i enheten)
7.1 Betjeningsenhet
1
2
3
ES C
OK
4
5
Fig. 21: Betjeningsenhet
1
2
3
4
5
Display (7 segmenter, 5 tegn)
LED-lampe
Navigasjonstaster
LED-lampe oversvømmelse
LED-driftsindikator pumpe (per pumpe)
7.1.1
Indikatorer
LED-lampe
LED-lampen informerer om driften til koblingsboksen:
36 av 72
Compacta
7 Betjening
Tabell 12: LED-lampe
LED
grønn
gul
rød
Beskrivelse
Driftsberedskap
Advarsel (en eller flere advarsler)
Alarm (en eller flere alarmer)
LED-driftsindikator pumpe
LED-driftsindikator pumpe informerer om driften til pumpene:
Tabell 13: LED-driftsindikator pumpe
LED
grønn
blinkende grønn
gul
blinkende gul
rød
Beskrivelse
Pumpe driftsklar
Pumpen er i drift
Pumpe av (manuell-0-automatvalgbryter på 0)
Pumpe går i manuell drift
manuell-0-automatvalgbryter på Manuell (tast – låses ikke)
Pumpe sperret på grunn av alarm eller manglende
godkjenning
LED – oversvømmelse
Ved oversvømmelsesalarm lyser den røde LED-lampen. Pumpene slås på automatisk
(unntak: ved defekt sensor i ATEX-enheter). Alarmer med høyere prioritet sletter
oversvømmelsesalarmen.
7.1.2
Display
På displayet vises:
Fig. 22: Display
1
2
3
Parameter
Parameter-/måleverdi
Alarm
7.1.3
Navigasjonstaster
For navigasjon i menyene, og for bekreftelse av innstillinger:
Tabell 14: Koblingsboks: Navigasjonstaster
Tast
Beskrivelse
Piltaster (oppover/nedover):
▪ Gå opp eller ned i menyutvalget.
▪ Øk eller reduser verdi ved registrering av sifre.
Esc
Escape-tast:
▪ Avbryt registrering uten lagring.
▪ Gå til forrige siffer ved registrering av tall.
OK
▪ Hopp et menynivå opp.
OK-tasten:
▪ Bekreft innstillinger.
▪ Bekreft et menyvalg.
▪ Hopp til neste tall ved registrering av tall.
Compacta
37 av 72
7 Betjening
7.2 Manuell-0-automatvalgbryter
Hver pumpe kan betjenes med en manuell-0-automatvalgbryter på følgende måte:
Tabell 15: Bryterstilling manuell-0-automatvalgbryter
Bryterstilling
Funksjon
Tastefunksjon for kortsiktig manuell drift av pumpen.
Bryteren låses.
Pumpen er utkoblet.
Bryteren låses.
Pumpen kobles inn og ut etter behov av koblingsboksen.
7.3 Betjeningsenhet
7.3.1
Vise måleverdiparametre
Fig. 23: Vise måleverdiparametre
1.
Trykk på ESC, flere ganger om nødvendig, for å komme til
måleverdiparametrene.
2.
Velg ønsket parameter-nummer med piltastene.
⇨ Etter 1,5 sekund vises den aktuelle måleverdien.
3.
Velg neste parameter-nummer med piltastene.
Følgende måleverdiparametre kan vises:
Tabell 16: Menystruktur
38 av 72
Parameter
1.1.1
Påfyllingsnivå analog
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2
2.1.1
Nettspenning
Driftstimer pumpe 1
Oppstarter pumpe 1
Driftstimer pumpe 2
Oppstarter pumpe 2
Aktuelle meldinger
Compacta
Beskrivelse
Påfyllingsnivå ved analog måling
[mm]
Nettspenning [V]
Driftstimer pumpe 1 [t]
Oppstarter pumpe 1
Driftstimer pumpe 2 [t]
Oppstarter pumpe 2
Aktuelle meldinger (kun synlig ved
feil)
7 Betjening
7.3.2
Stille inn parametre
MERK
Parametrene som kan hentes frem, er avhengig av driftstypen og målemetoden.
Kun parametre som er relevante for den aktuelle driftstypen og målemetoden,
vises.
Fig. 24: Stille inn parametre
1.
Hold ESC inne, og trykk på OK.
⇨ Det første parameternummeret (P 3-3-2) vises på displayet.
2.
OK
3.
Velg ønsket parameternummer med piltastene.
Bekreft parameternummeret med OK.
⇨ Parameterverdien vises med en gang
4.
Still inn parameterverdien med piltastene:
⇨ Ved flersifret inntasting blinker sifferet som skal angis.
⇨ Flytt et siffer til høyre eller venstre med OK eller ESC, og angi på nytt.
5.
OK
6.
Esc
Avbryt inntastingen med ESC: Parameterverdien blir uforandret.
⇨ Parameternumrene vises på displayet.
7.
Esc
Bekreft inntastingen med OK: Parameterverdien lagres.
⇨ Parameternumrene vises på displayet.
Gå tilbake til måleverdiene med ESC.
Tabell 17: Menystruktur
Parametre
3.1.2.1
Beholder
3.1.2.2
Inntakshøyde
Compacta
Beskrivelse
Oppstart av heveanlegg – innstilling
av beholdertypen
(kan deaktiveres)
Oppstart av heveanlegg – innstilling
av det nederste åpne inntaket
39 av 72
7 Betjening
Parametre
3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.4.3
3.3.4.4
3.3.5.3
Koblingspunkt av
Koblingspunkt grunnlast
Koblingspunkt topplast
Koblingspunkt oversvømmelse
Bakoverkjøringstid
4.1.1
Fastvareversjon
7.3.3
Beskrivelse
Koblingspunkt av [mm]
Koblingspunkt grunnlast [mm]
Koblingspunkt topplast [mm]
Koblingspunkt oversvømmelse [mm]
Innstilling av bakoverkjøringstiden
[1/10 s]
Fastvareversjon
Kvitter for alarmer og advarsler
MERK
Alarmer med høyere prioritet går foran alarmer med lavere prioritet. Alarm A1 har
f.eks. høyere prioritet enn alarm A2.
Fig. 25: Kvitter for alarmer og advarsler
Tegn for alarmer:
▪ i displayet (f. eks. -A09-)
Hvis displayet viser en parameterverdi, blir den ikke slettet i tilfelle alarm.
Dermed kan parametriseringen avsluttes først.
▪ LED-lampen viser rødt (alarm) eller gult (advarsel)
▪ Horn/lydalarm aktiveres
Hvis det er flere alarmer, vises alarmen med høyest prioritet i displayet.
Alarmer med auto-kvittering blir automatisk deaktivert og kvittert så snart
alarmårsaken faller bort. Disse alarmene, inkludert horn/lydalarm, kan også kvitteres
manuelt.
Alarmer med manuell kvittering må kvitteres på betjeningsenheten eller via
inngangen til fjernbekreftelsen.
1.
Esc
⇨ Alarmen med høyest prioritet vises.
2.
OK
Ev. Gå ut av parameterbearbeidingen med ESC.
Kvitter for alarmen med OK:
⇨ Horn/lydalarm deaktiveres.
⇨ Hvis alarmen fremdeles venter, blir den registrert i alarmlisten (2-1-1).
⇨ Eventuelt vises den neste alarmen i displayet.
40 av 72
Compacta
7 Betjening
3.
Utbedre feilårsaken:
⇨ Veksle ved behov med OK eller ESC i parameterinnstillingen.
Følgende alarmer og advarsler kan vises:
Nr.
Prio
Tabell 18: Alarmer og advarsler
Type
Kvittering
Beskrivelse
Motorvern pumpe 1
Motorvern pumpe 2
Motor 1 for høy temperatur
Motor 2 for høy temperatur
Bortfall av forsyningsspenningen
Fasefeil (fasebortfall)
Lekkasje motor 1 (Amarex N/KRT)
Lekkasje motor 2 (Amarex N/KRT)
Oversvømmelsesalarm
Ekstern alarm
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Manuelt
Manuelt
Auto
Auto
Auto
Auto
Manuelt
Manuelt
Auto
Auto
A11
A12
11
12
Alarm
Advarsel
Auto
Auto
A13
13
Advarsel
Auto
A14
14
Advarsel
Auto
A15
A16
15
16
Advarsel
Advarsel
Auto
Auto
Aktivitet
Pumpe 1 av
Pumpe 2 av
Pumpe 1 av
Pumpe 2 av
begge pumpene av
begge pumpene av
Pumpe 1 av
Pumpe 2 av
begge pumpene på
begge pumpene av (kan
endres via ServiceTool)
Sensorfeil
ingen endring
Dreiefeltet til nettkraftforsyningen er ingen endring
feil (fasefølge)
Underspenning (–15 % av den
ingen endring
nominelle spenningen 230 V el.
400V)
Overspenning (+15% av den
ingen endring
nominelle spenningen 230 V el.
400V)
Tomt batteri
ingen endring
Service intervall system (slått av som ingen endring
standard)
MERK
Serviceintervall er slått av ved levering fra fabrikken og kan stilles inn via
ServiceTool.
7.3.4
Vise alarmliste
Alarmer som er kvittert, men fremdeles venter, blir lagret i alarmlisten (2-1-1) og kan
kalles opp der.
1.
Trykk på ESC (flere ganger om nødvendig) hvis det ikke vises noe
måleverdinummer (P 1-X-X).
2.
Velg med alarmliste (P 2-1-1).
Esc
⇨ Etter 1,5 sekund vises automatisk den mest aktuelle registreringen, og etter
1,5 sekund til vises enda en registrering.
3.
Tilbake til måleverdivalget med ESC.
Esc
7.3.5
Skifte ut batteri
MERK
Driftstiden til enheten i batteridrift er bare sikret hvis batteriene skiftes ut hvert 5.
år.
Bruk kun originale KSB-reservedeler.
1.
Koble fra forsyningsspenningen.
2.
Åpne koblingsboksen.
3.
Løsne tilkoblinger fra batteriet.
4.
Løsne batterifestet.
Compacta
41 av 72
7 Betjening
42 av 72
5.
Skift ut batteriene.
6.
Monter batterifestet igjen.
7.
Sett batteritilkoblingene på batteriet igjen.
8.
Lukk enheten forskriftsmessig.
9.
Koble forsyningsspenningen til igjen.
Compacta
8 Vedlikehold
8 Vedlikehold
8.1 Generelle anvisninger/sikkerhetsforskrifter
ADVARSEL
Uforskriftsmessig heving/flytting av tunge komponentgrupper eller deler
Personskader og materielle skader!
▷ Bruk egnede transportmidler, løfteinnretninger og løfteutstyr når tunge
komponentgrupper eller deler skal flyttes på.
ADVARSEL
Arbeid på heveanlegget utført av ukvalifisert personell
Fare for personskader!
▷ Reparasjoner og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert personell.
Følg sikkerhetsforskrifter og anvisninger.
Bruk sprengskissene og oversiktstegningene ved demontering og montering.
Pass på at inspeksjonsdekselet 160 er skrudd fast på etter vedlikehold/reparasjon.
Kontakt vår serviceavdeling hvis det har oppstått en skade.
FARE
Arbeid på heveanlegget uten tilstrekkelige forberedelser
Fare for personskader!
▷ Slå av heveanlegget forskriftsmessig, og sikre det mot utilsiktet start.
▷ Steng sperreventilene i inntaksrør og trykkledning.
▷ Tøm heveanlegget.
▷ Steng eventuelle tilleggskoblinger.
▷ La heveanlegget avkjøle seg til omgivelsestemperatur.
ADVARSEL
Helseskadelige pumpevæsker, hjelpe- og virkestoffer
Fare for mennesker og miljø!
▷ Heveanlegg som brukes til å pumpe helseskadelige væsker, må
dekontamineres.
Bruk beskyttelsesklær og ansiktsmaske ved behov.
▷ Følg lover og forskrifter om håndtering av helseskadelige midler.
8.2 Vedlikehold/inspeksjon
Iht. EN 12 056-4 må dreneringsanlegg vedlikeholdes og holdes i stand slik at sølevann
kan avledes forskriftsmessig, og endringer kan oppdages og forhindres.
Entreprenøren må kontrollere heveanlegg for avløpsvann månedlig ved å observere
minst to koblingssykluser for å finne ut om det er egnet for drift.
Fra tid til annen må innsiden av beholderen kontrolleres med tanke på avleiringer,
hovedsaklig i nivåsensorområdet, og rengjøres ved behov.
Iht. EN 12 056-4 må heveanlegget vedlikeholdes av kvalifisert personell. Følgende
tidsfrister må ikke overskrides:
▪ 1/4 år for heveanlegg i næringsbygg
▪ 1/2 år for heveanlegg i flerfamiliehus
▪ 1 år for heveanlegg i eneboliger
Compacta
43 av 72
8 Vedlikehold
8.2.1
Inspeksjonskontrakt
Vi anbefaler å inngå den tilbudte inspeksjonsavtalen med KSB for de inspeksjons- og
vedlikeholdsarbeidene som må utføres regelmessig. Flere detaljer får du fra
pumpepartneren din.
Sjekkliste ved oppstart, inspeksjon og vedlikehold. (⇨ Kapittel 8.8 Side 47)
8.2.2
Måle isolasjonsmotstanden til motoren
Ved vedlikehold må isolasjonsmotstanden måles.
Målingen må utføres på ledningsendene.
Den må gjennomføres med et måleapparat for isolasjonsmotstand (håndinduktor).
▪ Målespenning ved trefaseanlegg: 1000 V likespenning
▪ Målespenning ved énfaseanlegg: 500 V likespenning
Isolasjonsmotstand
< 2 MΩ
Isolasjonsmotstanden må ikke underskride 2 MΩ.
For lave verdier betyr at det er en defekt i motordelen eller kabelen. Motoren må
overhales.
For å gjøre det må KSB-pumpeservice kobles inn.
8.2.3
Kontrollere oljen / skifte olje
1.
Avmonter skyveren. (⇨ Kapittel 8.3.1 Side 45)
2.
Installer skyveren (se illustrasjonen).
903.02
411.03
Fig. 26: Tømme oljekammer
3.
Plasser en egnet beholder under oljetappepluggen 903.2.
4.
Skru ut oljetappepluggen 903.2 med tetningsringen 411.03, og tapp av oljen i
en klargjort beholder.
5.
Kontroller oljen, og iverksett egnede tiltak ved hjelp av tabellen.
6.
Fyll på olje.
903.02
411.03
Fig. 27: Fylle opp oljekammeret
7.
44 av 72
Skru inn oljetappepluggen 903.2 med tetningsringen 411.03 på nytt.
Compacta
8 Vedlikehold
Tabell 19: Oljekvalitet
Oljekvalitet
Lysegul til hvit oljeemulsjon
Hovedsaklig vann i oljekammeret
Tiltak
Oljefylling kan utføres.
Kontroller glideringstetningen og
akseltetningen, og erstatt eventuelt med
nye deler.
Monter glideringstetningen og
akseltetningen.
FORSIKTIG
For høyt oljenivå
Trykkstigning i pumpen på grunn av oppvarming ved oljefyllingen!
Glideringstetningen kan falle ut!
▷ Fyll på riktig oljemengde. (⇨ Kapittel 8.2.3.1 Side 45)
8.2.3.1
Oljemengde/oljekvalitet
Fyll på 0,7 liter olje i oljekammeret.
Vi anbefaler tyntflytende parafinolje fra Fa. Merck, nr. 7174, eller et likeverdig, ikkegiftig produkt av medisinsk kvalitet.
Det må være ufarlig og kunne brukes i samsvar med næringsmiddellovgivningen.
8.2.4
Nøddrift med én pumpe
Compacta UZ
MERK
Ved nøddrift under vedlikeholds- eller inspeksjonsarbeidene er følgende trinn
påkrevd.
1.
Lukk skyvespjeldet (på inntaks- og trykksiden).
2.
Avbryt strømtilførselen. (⇨ Kapittel 6.4 Side 34)
3.
Avmonter skyveren. (⇨ Kapittel 8.3.1 Side 45)
4.
Lukk åpningen for skyveren med blindflensen (tilgjengelig som tilleggsutstyr).
5.
Sett bryteren på den avmonterte pumpen på 0.
6.
Sett bryteren på den gjenværende pumpen på Automatisk.
Denne pumpen blir nå automatisk koblet inn eller ut via nivåsensoren.
7.
Åpne skyvespjeldet på inntaks- og trykksiden.
FORSIKTIG
For stort tilløp
Oversvømmelse av installasjonsrommet.
▷ Under nøddriften bør tilløpet av avløpsvann holdes så lavt som mulig.
8.3 Demontere hydraulikken
8.3.1
Demontere pumpedelen
1.
Fjern unbrakobolten 914.04.
2.
Løsne skyveren 01-44 ved hjelp av to avdragerbolter (M8) fra panelet 185.01, og
løft den ut av beholderen 591.
3.
Tapp av forkammeroljen. (⇨ Kapittel 8.2.3 Side 44)
4.
Løsne mutteren 920.01, og ta av skiven 550.10.
5.
Trykk løpehjulet 230 av med to skrutrekkere (se illustrasjonen).
Compacta
45 av 72
8 Vedlikehold
Fig. 28: Løsne løpehjulet
6.
Fjern passkilen 940.
7.
Fjern låseringen 932.02 og støtteskiven 550.02.
8.
Trekk forsiktig av den roterende delen av glideringstetningen 433 fra akselen.
8.3.2
Avmontere motordel
1.
Fjern unbrakobolten 914.01.
2.
Trykk rotoren 818 med delemotoren 80-1 og lagerbraketten 330 ut av
husdekselet 161.
3.
Fjern O-ringen 412.04 og den faste delen av glideringstetningen 433 fra
husdekselet 161.
4.
Trykk rotoren 818 med lagerbraketten 330 ut av delemotoren 80-1.
MERK
Legg en egnet gjenstand (f.eks. sylinder ø 15 x 15 mm) på forsiden av akselen 210,
og trykk den av motorhuset 811 ved hjelp av låseskruen.
5.
Ta O-ringen 412.02 av lagerbraketten 330.
6.
Fjern O-ringen 412.01 og låseringen 932.01.
7.
Trykk lagerbraketten med radialakseltetningsringen 421.01 av lageret 321.01.
8.
Fjern radialakseltetningsringen fra lagerbraketten.
9.
Trekk av rillekulelager 321.01 (6201-2RSR/C3) og 321.02 (6305-2RS1-JC3).
8.4 Montere på nytt
8.4.1
Generelt
Vær oppmerksom på de følgende punktene ved montering på nytt:
Reglene som gjelder for maskinkonstruksjon, må følges under monteringen av
pumpen.
Rengjør alle avmonterte deler, og kontroller med tanke på slitasje.
Skadde eller utslitte deler erstattes av originale reservedeler.
Pass på at O-ringene har rene tetningsflater og sitter skikkelig.
Vi anbefaler å bruke nye O-ringer/tetninger.
46 av 72
Compacta
8 Vedlikehold
FORSIKTIG
O-ringene tetter ikke
Skade på heveanlegget!
▷ Bruk originale O-ringer.
▷ Ikke skjær O-ringer av metervare.
Overflaten til akselen må være helt ren og uten skader.
Monteringen av pumpen gjøres i motsatt rekkefølge av demonteringen.
Oversiktstegningen i forbindelse med komponentlisten fungerer som
orienteringshjelp.
Etter monteringen må det utføres en kontroll av isolasjonsmotstanden. (⇨ Kapittel
8.2.2 Side 44)
8.4.2
Montere lagre/akseltetning
MERK
Vi anbefaler å skifte ut lagrene/akseltetningen etter demonteringen av motordelen.
Følgende må overholdes for å oppnå feilfri funksjon av glideringstetningene:
▪ Dekslet til glideflatene skal først fjernes rett før montering.
▪ For å oppnå feilfri funksjon av glideringstetningene er det ytterst viktig med
størst mulig renslighet og påpasselighet under monteringen.
▪ Overflaten på akselområdet må være helt ren og jevn.
1.
Trykk inn radialakseltetningsringen 421.01 med tetningsleppen mot løpehjulet.
2.
Monter glideringstetningen 433.
3.
Fyll på olje i oljekammeret igjen etter monteringen. (⇨ Kapittel 8.2.3 Side 44)
8.5 Montere nivåsensoren
Når nivåsensoren 81-45 monteres på nytt, må du passe på at flottørbryteren ikke kan
klemmes mot beholdergulvet under fastskruingen. En lav restvannstand på ca.
50 mm i samlebeholderen forhindrer dette.
8.6 Tiltrekkingsmomenter
Del
Skyver 01-44 på beholder
Nivåsensor 81-45 på beholder
Enveisventil 747 på beholder
Motorhus 811 på husdeksel
Lagerbraketthus 343 på hus
Maks.
tiltrekkingsmoment
6 Nm
2 Nm
6 Nm
6 Nm
12 Nm
8.7 Kassering/gjenbruk av heveanlegget
Heveanlegg består av materialer som kan gå til gjenbruk når de atskilles.
Materialene er merket iht. ISO 11469.
8.8 Sjekkliste for å sette i drift / inspeksjon ➀ og vedlikehold ➁
Tabell 20: Sjekkliste
Arbeidstrinn
Les betjeningsveiledningen.
Kontroller spenningsforsyningen.
Sammenlign informasjonen med typeskiltet.
Compacta
Nødvendig for
➀
➁
➀
➁
47 av 72
8 Vedlikehold
Arbeidstrinn
Kontroller rotasjonsretningen.
Kontroller deretter at låseskruen 903.1 sitter godt.
Kontroller funksjonen til beskyttelseslederen (iht. EN 60 439).
Kontroller tilkoblingen av temperaturbryteren (WSK). Ingen ombytting til pumpe (UZ).
Kontroller viklingsmotstander.
Kontroller isolasjonsmotstander. (⇨ Kapittel 8.2.2 Side 44)
Trekk til tilkoblingsklemmene:
Motor(er)
Styring
Nivåindikator
Skift ev. ut lageret.
Kontroller akseltetningen.
Skift ev. oljen i oljemellomkammeret.
Skift ev. ut akseltetningen og rotoren.
Kontroller at elastiske rørforbindelser sitter godt, og se etter slitasje.
Se etter slitasje på kompensatorene (hvis de finnes).
Kontroller at sperre-, tømme-, lufte- og tilbakeslagsventiler fungerer som de skal og er tette.
Kontroller oppsamlingsbeholderen.
Rengjør beholderen hvis det finnes avleiringer.
Hvis det oppstår en stor fettoppsamling i beholderen på grunn av fettholdig avløpsvann hos
forretningskunder, må de gjøres oppmerksom på at det iht. DIN 1986-100 må monteres en
fettavskiller (foran heveanlegget).
Kontroller om dekselet 160 er tett.
Kontroller koblingsmekanikken.
Avmonter nivåsensoren; kontroller mht. opphenging/avleiring, og rengjør nivåsensoren ved
behov.
Kontroller omkoblingstid fra stjerne til trekant; nominell verdi ca. tre sekunder.
Kontroller sikringene.
Størrelse, egenskaper, 3-polet mekanisk låst.
Skift ut sikringene etter 2 års drift (patroner).
Kontroller rolig gang av pumpe/motor.
Kontroller koblingsautomatikken:
Manuell-0-automatvalgbryter
Ombytting per koblingssyklus (UZ)
Innkobling av stillestående pumpe ved topplast (UZ)
Omkobling til stillestående pumpe ved feil (UZ)
Still manuell bryter på Automatisk igjen
Kontroller strømopptaket til motoren(e).
Kontroller beholderkoding/parametrisering.
Gjennomfør prøvekjøring over flere arbeidssykluser.
Kontroller alarminnretningens funksjon og virkning.
Skift ut batteriet etter 5 års drift. (⇨ Kapittel 7.3.5 Side 41)
Tilbakestill servicealarm dersom den har blitt brukt (bare LevelControl Advanced).
Fastslå eventuelt behov for reservedeler.
Gi betjeningspersonalet veiledning og/eller opplæring.
Legg ved ny betjeningsveiledning om nødvendig.
48 av 72
Compacta
Nødvendig for
➁
➀
➀
➀
➀
➀
➁
➁
➁
➁
➁
➀
➀
➀
➀
➀
➀
➀
➀
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➀
➁
➀
➀
➁
➁
➀
➀
➀
➁
➁
➁
➀
➀
➀
➁
➀
➀
➀
➀
➁
➁
➁
➁
➁
➁
➁
9 Feil: årsaker og utbedring
9 Feil: årsaker og utbedring
ADVARSEL
Unsachgemäße Arbeiten zur Störungsbeseitigung
Fare for personskader!
▷ Følg alltid anvisningene i denne betjeningsveiledningen eller produsentens
anvisninger for tilbehøret ved all feilsøking på pumpen/pumpeaggregatet.
MERK
Rådfør deg med KSB før du utfører arbeider innvendig i pumpen i garantitiden. Ta
kontakt med kundetjenesten vår. Hvis disse retningslinjene ikke overholdes, fører
det til frafall av alle skadeerstatningskrav.
Hvis det oppstår problemer som ikke blir beskrevet i den følgende tabellen, må du
kontakte KSB kundeservice.
A
Pumpe pumper ikke
B
For liten strømtilførsel
C
For stort strøm-/effektopptak
D
Løftehøyde for liten
E
Pumpen går ujevnt og støyende
F
Det er ofte feil på heveanlegget
Tabell 21: Feilsøking
A B C D E F Mulig årsak
- ✘ - - - ✘ Pumpen arbeider mot for høyt trykk
- ✘ - - ✘
✘ - -
-
- ✘
✘ ✘
- ✘
✘ ✘
-
-
-
-
✘
-
✘ ✘ ✘
-
-
✘
-
-
✘ ✘ ✘ ✘ ✘
✘ - ✘ ✘ ✘
-
-
✘
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
✘ ✘ ✘ ✘ ✘
✘
✘ ✘
✘ ✘
-
✘
-
✘
✘
✘
-
-
-
-
✘
✘
-
✘
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
5)
Tiltak5)
Heveanlegget er for lite for disse
driftsforholdene
Skyveren i trykkrøret er ikke helt åpnet
Åpne skyveren helt
Pumpen går innenfor et forbudt driftsområde Kontroller pumpens driftsdata
Pumpen eller rørledningen er ikke helt luftet Kontroller ventilasjonsrørene på anlegget/
pumpene
Pumpeinnløpet er tilstoppet med avleiringer Rengjør innløp, pumpedeler og
oppsamlingsbeholder
Tilførselsrørene eller løpehjulet er tilstoppet Fjern avleiringer i pumpen og/eller
rørledningene
Smuss/fiber på siden av løpehjulet,
Kontroller om hydraulikken går lett, og rengjør
rotoren går tungt
den ved behov
Slitasje på innvendige deler
Skift ut slitte deler
Ikke tillatt innhold av luft og gass i
Kontakt produsenten
pumpevæsken
For lav driftsspenning
Kontroller nettspenningen
Kontroller ledningstilkoblingene
Motoren går ikke fordi det ikke finnes
Kontroller den elektriske installasjonen (og
spenning
sikringene)
Feil rotasjonsretning
Bytt om to faser i nettilførselen eller
motortilførselen (⇨ Kapittel 5.7 Side 25)
Tofasedrift
Kontroller lederspenningene
Skift ev. defekt sikring
Kontroller ledningstilkoblingene
M-0-A-bryter på 0
Still M-0-A-bryteren på Automatisk
Motorvikling eller elektrisk ledning er defekt Skift ut med nye originale KSB-deler, eller
kontakt produsenten
For sterk vannspeilsenking i
Kontroller nivåsensoren
oppsamlingsbeholderen under drift
Kontroller parametriseringen, og gjenta ev.
parametriseringen
Viklingsovervåkingen har koblet ut på grunn Etter avkjøling starter motoren automatisk på
av for høy viklingstemperatur
nytt
Trykkavlast pumpen før arbeid utføres på trykkbærende komponenter. Koble pumpen fra strømtilførselen.
Compacta
49 av 72
9 Feil: årsaker og utbedring
A B C D E F Mulig årsak
- - ✘ - ✘ - Radiallageret i motoren er defekt
- ✘ - - - ✘ Avleiringer i oppsamlingsbeholderen
-
-
-
-
-
✘ Enveisventilen lukkes ikke helt
-
-
-
-
✘
- Anleggsbetingede vibrasjoner
✘
-
-
-
✘ ✘ Nivåsensor defekt
Tiltak5)
Kontakt produsenten
Rengjør oppsamlingsbeholderen, og monter en
fettavskiller hvis det finnes fettavleiringer
Rengjør enveisventilen, og skru lufteskruen ut
til den stopper
Kontroller elastiske forbindelser i
rørledningene
Kontroller nivåsensoren, og rengjør eller skift
ut ved behov (⇨ Kapittel 8.5 Side 47)
MERK
Gjennomfør en funksjonskontroll og visuell kontroll av heveanlegget etter en feil.
MERK
Etter en oversvømmelse av heveanlegget må det alltid gjennomføres en inspeksjon.
5)
Trykkavlast pumpen før arbeid utføres på trykkbærende komponenter. Koble pumpen fra strømtilførselen.
50 av 72
Compacta
10 Tilhørende dokumenter
10 Tilhørende dokumenter
10.1 Oversiktstegning/sprengskisse og komponentliste
10.1.1
Compacta U100/300, UZ150/300, UZ 450/900 – skyver
UG1066663 Bl.1
Fig. 29: Oversiktstegning Compacta U100/300, UZ150/300, UZ 450/900 – skyver
Delenr.
01-44
100
153
161
Delenr.
Delebetegnelse
Skyver
Hus
Inntaksrør
Husdeksel
Compacta
Delenr.
940
99-15
99-20.01
Delenr.
321.01/.02
Delebetegnelse
Passkile
Smøreolje
Reparasjonssett, lagre/
akseltetning
Rillekulelager
51 av 72
10 Tilhørende dokumenter
Delenr.
185.01/.02
230
330
343
412.01-.06
719.06/.07
723
733.06/.07
747
Delenr.
100.01
400.21
411.21
412.21
531
544
550.21
746
900.21
903.21
914.21
80-1
411.01
412.01
811
81-59
824
826
903.01
914.01
818
210
321.01/.02
821
932.01
52 av 72
Delebetegnelse
Panel
Løpehjul
Lagerbrakett
Lagerbraketthus
O-ring
Slange
Flens
Slangeklemme
Enveisventil
Hus
Tetning
Tetningsring
O-ring
Spennhylse
Gjengefôring
Skive
Klaffventil
Skrue
Oljetappeplugg
Unbrakobolt
Delemotor
Tetningsring
O-ring
Motorhus
Stator
Kabel
Skrueforbindelse for kabel
Oljetappeplugg
Unbrakobolt
Rotor
Aksel
Rillekulelager
Rotorpakke
Låsering
Compacta
Delenr.
Delenr.
411.02
421.01
433
550.01
550.02
903.02
932.01/.02
99-20.02
411.01/.02
550.01/.03/
.07/.11
560.02
902.03
903.01/.02
914.07
920.01/.03
932.01/.02
920.20.03
99-20.04
5B
Delebetegnelse
Tetningsring
Radialakseltetningsring
Glideringstetning
Skive
Støtteskive
Oljetappeplugg
Låsering
Reparasjonssett, smådeler
Tetningsring
Skive
Støtteskive
Pinnebolt
Oljetappeplugg
Unbrakobolt
Mutter
Låsering
Reparasjonssett, enveisventil
400.21
Tetning
411.21
Tetningsring
412.21/.22
O-ring
746
Klaffventil
Reparasjonssett, skruer
550.04/.06/.08 Skive
914.01/.04/
Unbrakobolt
.06/.08
Lufting
10 Tilhørende dokumenter
10.1.2
Compacta U100 – beholder
UG1073380
Fig. 30: Sprengskisse Compacta U100 – beholder
Delenr.
Delenr.
160.01
185.01
400
412.31/.41/.05
550.05
551
591
719.01/.02/.03/.04/.05
722
732
733.01/.02/.03/.05
747
81-45
412.31
550.31
Delebetegnelse
Deksel
Panel
Pakning
O-ring
Skive
Avstandsskive
Beholder
Slange
Flensovergang
Holdeinnretning
Slangeklemme
Enveisventil
Nivåsensor
O-ring
Skive
Compacta
Delenr.
81-99
82-16
90-3
901.05
99-3.1
Delenr.
400
550.04
551
901.04
920.04
99-3.2
b5
Delebetegnelse
Batteri
Styreenhet
Festesett
Sekskantbolt
Sett, monteringstilbehør
Pakning
Skive
Avstandsskive
Sekskantbolt
Sekskantmutter
Sett, underlag
Lufting
53 av 72
10 Tilhørende dokumenter
Delenr.
Delenr.
81-45
914.31
Delebetegnelse
Nivåsensor
Unbrakobolt
10.1.3
Delenr.
Delenr.
Delebetegnelse
Compacta UZ150, U/UZ300 – beholder
UG1074743
Fig. 31: Sprengskisse UZ150, U/UZ300 – beholder
Delenr.
160.1
185.01
54 av 72
Delenr.
Delebetegnelse
Deksel
Panel
Compacta
Delenr.
747
81-45
Delenr.
Delebetegnelse
Enveisventil
Nivåsensor
10 Tilhørende dokumenter
Delenr.
Delenr.
400
412.31/.41/.05
550.05
551
591
71-11
400
550.04
715
901.04
920.04
719.01/.02/
.03/.04/.05
722
724
732
733.01/.02/
.03/.05
Delebetegnelse
Pakning
O-ring
Skive
Avstandsskive
Beholder
Slangerørsett (UZ)
Pakning
Skive
slangerør
Sekskantbolt
Sekskantmutter
Slange
Flensovergang
Blindflens
Holdeinnretning
Slangeklemme
Compacta
Delenr.
Delenr.
412.31
550.31
81-45
914.31
81-99
81-16
90-3
901.05
99-3.1
400
550.04
551
901.04
920.04
99-3.2
b5
Delebetegnelse
O-ring
Skive
Nivåsensor
Unbrakobolt
Batteri
Styreenhet
Festesett
Sekskantbolt
Sett, monteringstilbehør
Pakning
Skive
Avstandsskive
Sekskantbolt
Sekskantmutter
Sett, underlag
Lufting
55 av 72
10 Tilhørende dokumenter
10.1.4
Compacta UZ450, UZ900 – beholder
UG1093062 Bl.1
Fig. 32: Sprengskisse UZ450 og UZ900
56 av 72
Compacta
10 Tilhørende dokumenter
UG1128842
Fig. 33: Oversiktstegning Compacta UZ900 med 2 beholdere
Delenr.
160.01/.02
17-5
185.01/.02
400
412.31/.41/.05
551
575
591
710
719.01/.21/
.22/.03/.04/
.05
722
733.01/.21/
.22/.03/.05
747
81-45
Delenr.
412.31
550.31
81-45
914.31
6)
Delebetegnelse
Deksel
Ledeplate 6)
Panel
Pakning
O-ring
Avstandsskive
Laske
Beholder
Rør
Slange
Delenr.
81-99
82-16
90-3
920.2
99-3.1
Flensovergang
Slangeklemme
99-3.2
5B
Delenr.
400
550.04
561
901.04
920.04
Delebetegnelse
Batteri
Styreenhet
Festesett
Sekskantmutter
Sett, monteringstilbehør
Pakning
Skive
Avstandsskive
Sekskantbolt
Sekskantmutter
Sett, underlag
Lufting
Enveisventil
Nivåsensor
O-ring
Skive
Nivåsensor
Unbrakobolt
finnes ikke på tegningen
Compacta
57 av 72
10 Tilhørende dokumenter
10.2 Tilkoblingseksempler
10.2.1
Compacta U100, U300
Rom for heveanlegg må være så store at det må være et arbeidsrom på minst
60 cm bredde eller høyde ved siden av og over alle delene som skal betjenes og
vedlikeholdes.
1
Compacta U 100
Compacta U300
Fig. 34: Tilkoblingseksempel Compacta U100, U300
(1)
58 av 72
1
Oppstuvingsnivå
Compacta
10 Tilhørende dokumenter
10.2.2
Compacta UZ150, UZ300
Rom for heveanlegg må være så store at det må være et arbeidsrom på minst
60 cm bredde eller høyde ved siden av og over alle delene som skal betjenes og
vedlikeholdes.
1
1
Compacta UZ300
Compacta UZ150
Fig. 35: Tilkoblingseksempel Compacta UZ150, UZ300
(1)
Oppstuvingsnivå
Compacta
59 av 72
10 Tilhørende dokumenter
10.2.3
Compacta UZ3. - 5.450, UZ3. - 5.900
Rom for heveanlegg må være så store at det må være et arbeidsrom på minst
60 cm bredde eller høyde ved siden av og over alle delene som skal betjenes og
vedlikeholdes.
(1)
Fig. 36: Tilkoblingseksempel Compacta UZ3. - 5.450, UZ3. - 5.900
(1)
60 av 72
Oppstuvingsnivå
Compacta
(1)
10 Tilhørende dokumenter
10.3 Mål
10.3.1
Compacta U100, U300
1
1
Compacta U100
Compacta U300
Fig. 37: Mål Compacta U100, U300
1
Compacta
Med skyvespjeld 625 mm
61 av 72
10 Tilhørende dokumenter
10.3.2
Compacta UZ150, UZ300
1
Fig. 38: Mål Compacta UZ150, UZ300
1
Med skyvespjeld 1065 mm
10.3.3
Dimensjoner sperreventiler
10.3.3.1
Tilførselsrør
PVC
JL
1
DN 100/DN 150/
DN 200
Fig. 39: Mål tilførselsrør skyver av grått støpejern og PVC
1
62 av 72
Tilkobling beholder
Compacta
1
DN 100/DN 150
10 Tilhørende dokumenter
10.3.3.2
Trykkrør
Compacta UZ150, UZ300
Compacta U100, U300
Fig. 40: Mål trykkrør
10.4 Tilkoblinger
10.4.1
Compacta U100, U300
Compacta U100
Compacta U300
Fig. 41: Tilkoblinger Compacta U100 og U300
Compacta
63 av 72
10 Tilhørende dokumenter
Nummer
①
②
③
✖
➎
➏
➐
10.4.2
Tilkobling for
Tilløp DN 150/100
Tilløp DN 150/100
Tilløp DN 150/100
Tilløp kan ikke brukes
Tømming DN 40
Lufting DN 70
Trykkledning DN 80/100
Nummer
①
②
③
④
➎
➏
➐
Tilkobling for
Tilløp DN 150/100
Tilløp DN 100
Tilløp DN 200/150
Tilløp DN 150/100
Tømming DN 40
Lufting DN 70
Trykkledning DN 80/100
Compacta UZ150, UZ300
Compacta UZ150
Compacta UZ300
Fig. 42: Tilkoblinger Compacta UZ150 og UZ300
Nummer
①
②
③
✖
➎
➏
➐
64 av 72
Compacta
Tilkobling for
Tilløp DN 100/50
Tilløp DN 150/100
Tilløp DN 150/100
Tilløp kan ikke brukes
Tømming DN 40
Lufting DN 70
Trykkledning DN 80/100
Nummer
①
②
③
④
➎
➏
➐
Tilkobling for
Tilløp DN 150/100
Tilløp DN 100
Tilløp DN 200/150
Tilløp DN 150/100
Tømming DN 40
Lufting DN 70
Trykkledning DN 80/100
Compacta
BK
BN
400V/AC
Standard
Kontr.
01
Navn
Bearb.
02
Dato
Oppst.
03
Endring
GY
L3
Kraftforsyning
L2
L1
GN/YE
PE
PE
Ka
23.02.07
Maks. forhåndssikring 16 A (K) låst
Maks. tilkoblingstverrsnitt 2,5 mm2
Leveransegrense
Koblingsskap
-4kW
U1
~
M
V1
2
4
3
Oppr.
230V
PE
WSK
W1
3
6
5
Oppst.f.
3
RD/WH
5
2
T2
PE
PE
-S1
6
14
13
11
valgfritt
14
Treledertilkobling
-S1
Tilleggsutstyr
Fuktighetsovervåking
.
3
12V
14
13
12V
7
2
DI
-S2
DI
Ekst. feil
1.3
1
Lydalarm
1 2 3 4
Open
8
0
BU
AI
BN
12V
BK
BD705156
For U_100
Nivåsensor
U = 6-30V DC
Signal = 0,3–4,7 V
5V
Sensortilkobling
9
=
PE
eller
-S2
PE
BU
-
B-
BK
BN
Batteri
6V/1,3Ah
-B1
+
Bl.
for U_60
Nivåsensor
U = 5VDC
BN= Imax: 1mA
+
B+
Batteri
Innstilling
se betjeningsveiledningen
Maks. tilkoblingstverrsnitt 1,0 mm 2 Fleksibel
-S1
12
Samlet feilmelding
Styreenhet
Pot.-fri melding drift pumpe
1b
Koblingsplan
terminal diagram
plan de connexion
A1
A2
1
..
Pumpe på
1a
.
-K1
RD/WH
MAN
ok
Kvittering, hørbar
alarm
H
0
A
Level Control
Basic 1
AUT
Oversvømmelse +
ekst. feil
Oppr.d.
4
1
T1
.
24V~
Kodebryter
S
5
12V
4
0
Rotasjonsfeltviser
L2/N
L1
Level Control Basic 1
-M1
1
2
1
L3
Induksjonsmotor
-K1
Ledernr.
-A1
2
S
1
1 Bl.
BU
10.5.1
5V
Induksjonsmotor
1
0
0
10 Tilhørende dokumenter
10.5 Elektriske tilkoblingsplaner
LevelControl Basic 1 - 3~
65 av 72
For høy
motortemperatur
Compacta
-X1
L3
6
5
L3
L2
L2
N
L3
L3
L3
N
N
N
N
Standard
Kontr.
01
Navn
Bearb.
Kraftforsyning
L1 L2
L1
L1
Oppst.
Dato
L2
4
3
L2
02
Endring
1
1
3
3
PE
Nuss
20.09.07
PE
PE
PE
2
2
1
M
~
V1
2
4
3
3
3
PE
W1
3
6
5
122
222
1
1
109
209
1a
3
U1
1
2
1
2
PE
21
4
Oppr.
Oppst.f.
20
5
1
1
A1
1.3
1.3
V1
PE
W1
Oppr.d.
M
3 ~
U1
3
6
2
4
2
1
5
3
2
2
1
-R1
A2
= P2
-Q1
= P2
-M1
120
220
-X11
LevelControl Basic 2, type BC
Motorsensorer, standard
3
=P1-Q1
121
121
Maks. forhåndssikring 16 A (K) låst
Maks. tilkoblingstverrsnitt 2,5 mm 2
1.2
1.2
= P1
-Q1
1b
= P1
-M1
-X22
GN/YE
PE
PE
PE
BN BK GR BU
L1
2
1
L1
03
-X01
-X02
-Q1
2
2
1
1a
H
0
A
LevelControl 2
-X12
H
0
A
Tilleggsutstyr
=E1-K1
Nivå
Control
= P1
-S1
1b
= P2
-S1
1
3
3
PE
4
4
4
21
4
20
5
001
002
-B1
-X21
=P2-Q1
A2
A1
1
1
5
BK
1
024
2
2
021
3
3
022
4
4
Tilleggsutstyr
3
BU
Synsvinkel platine
Visning platine
Projeksjon platine
Oversikt platine
Nivåsensor
U = 6-30VDC
Signal = 0,3–4,7 V
2
BN
Samlet feilmelding
-R1
24V
(+)
66 av 72
0
2
-G1
6V
-
-
014
Heveanlegg
Direkte –4 KW
Fuktighetsføler
Tilleggsutstyr
050
051
040
041
030
031
8
3
2
BD706051
1
=
RJ45 Cable
9
+ S
Bl.
1
1 Bl.
Fjernbekreftelse
Socket
RJ45
Socket
RJ45
Tilleggsutstyr
Ekstern alarminngang
Tilleggsutstyr
018
019
016
017
Display
eller Blinkende lys
-P2
7
=E1-P1
015
-G2
6V
+
012
013
010
011
B+ B-
1
+
Kombialarm
-P1
-X03
6
10.5.2
Signal
0
10 Tilhørende dokumenter
LevelControl Basic 2 type BC – dobbelt anlegg – direkte – til 4 kW, 1~
11 EU-samsvarserklæring
11 EU-samsvarserklæring
Produsent:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)
Produsenten erklærer med dette at produktet:
Compacta
Serienummer: S-W – S-D eller 2013w01 – 2018w52
▪ oppfyller alle kravene i direktivene nedenfor i den til enhver tid gjeldende utgave:
– EU-direktiv 2006/42/EF Maskindirektivet
– EØS-direktiv 305/2011/EØS Byggevaredirektivet
– EU-direktiv 2004/108/EF EMC-direktivet
Produsenten erklærer med dette
▪ Anvendte harmoniserte normer
– ISO 12100,
– EN 809/A1,
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1,
– EN 60204-1,
– EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
– EN 12050-1
Sertifisert av TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
Fullmektig for sammenstilling av tekniske dokumenter:
Armin Reisinger
Teknisk prosjektleder, produktutvikling, konsernområde: automatisering og aktuatorer
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)
EU-konformitetserklæringen ble utstedt:
Frankenthal, 30.04.2014
Joachim Schullerer
Leder, produktutvikling, automatiseringsprodukter
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Compacta
67 av 72
12 Ytelseserklæring i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 vedlegg III
12 Ytelseserklæring i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011
vedlegg III
Nummer
for produktet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
DoP2317.0-01
Compacta
Produkttype
Serienummer
Bruksformål
Produsent
Heveanlegg for kloakk iht. EN 12050-1
Se typeskilt
Samling og automatisk heving av avløpsvann med og uten kloakk over oppstuvingsnivået
KSB AG
67225 Frankenthal (Tyskland)
Fullmektig
Faller bort
System for vurdering og kontroll System 3
av ytelsesstabilitet
Harmonisert standard
Det tekniske kontrollorganet TÜV Rheinland LGA Products -0197- har fastslått
produkttypen ved hjelp av en typetest i henhold til system 3 og opprettet testrapporten
5371383-01.
Europeisk teknisk vurdering
ikke relevant
Tabell 22: (9) Erklært ytelse
Viktige egenskaper
Effekt
Virkning
Pumping av faste stoffer
bestått
Rørtilkoblinger
bestått
Ventilasjon
bestått
Minste strømningshastighet
≥ 0,7 m/s
Minste tverrsnitt i anlegget
≥ 65 mm
Minste tverrsnitt for trykktilkoblingen
DN 80
Festeanordninger
bestått
Beskyttelsestyper for de elektriske innretningene
Motor
Harmoniserte tekniske
spesifikasjoner
EN 12050-1:2001
IP68
Relékontakt
IP68
Korrosjonsbestandigheten til materialene
Hydrauliske og elektriske karakteristiske verdier
Vann- og lufttett
Vanntett
bestått
bestått
0,5 bar 10 min
Luktsikker
0,5 bar 10 min
Støynivå
≤ 70 dB
(10) Ytelsen til produktet samsvarer i henhold til nummer (1) og (2) med den erklærte ytelsen i henhold til nummer (9).
Produsenten er alene ansvarlig for opprettelsen av denne ytelseserklæringen i henhold til nummer (4).
Frankenthal, 01.07.2013
Joachim Schullerer
Leder, produktutvikling, automatiseringsprodukter
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
68 av 72
Compacta
13 Sikkerhetserklæring
13 Sikkerhetserklæring
Type:
Ordrenummer/
Ordreposisjonsnummer7):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Leveringsdato:
................................................................................................................................
Bruksområde:
................................................................................................................................
Pumpevæske7):
................................................................................................................................
Kryss av for det som passer7):
⃞
radioaktiv
⃞
eksplosiv
⃞
etsende
⃞
giftig
⃞
helsefarlig
⃞
biofarlig
⃞
lett antennelig
⃞
ufarlig
Årsak til retursending7):
................................................................................................................................
Kommentarer:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Produktet/tilbehøret er grundig tømt og rengjort utvendig og innvendig før forsendelsen/klargjøringen.
Vi erklærer hermed at dette produktet er fritt for farlige kjemikalier og biologiske og radioaktive stoffer.
På pumper med magnetclutch er den indre rotorenheten (løpehjul, husdeksel, lagerringbrakett, glidelager, indre rotor)
demontert fra pumpen og rengjort. Ytre rotor, lagerbraketthus, lekkasjebarriere og lagerbrakett/mellomstykke har blitt
rengjort ved lekkasje i spalterøret.
På spalterørmotorpumper er rotoren og glidelageret demontert fra pumpen for rengjøring. Ved lekkasje i statorspalterøret
er statorrommet kontrollert for innkommende pumpevæske, og denne har i så fall blitt fjernet.
⃞
⃞
Det er ikke nødvendig å sette i verk spesielle sikkerhetstiltak for videre håndtering.
Følgende sikkerhetstiltak kreves med hensyn til rengjøringsmidler, væskerester og avfallshåndtering:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Vi forsikrer om at opplysningene ovenfor er korrekte og fullstendige, og at forsendelsen er i samsvar med gjeldende lover og
regler.
....................................................................
Sted, dato og underskrift
7)
.......................................................
Adresse
.......................................................
Firmastempel
Må fylles ut
Compacta
69 av 72
Stikkordliste
Stikkordliste
A
Mål 20
Akseltetning 15
Alarmer og advarsler
kvittere 41
Alarmliste
vise 41
Avfallshåndtering 11
N
Navigasjonstaster 37
O
Oversvømmelsesalarm 37
B
P
Batteri
Sette inn/skifte ut 41
Beholderkoding 28
Betjeningsenhet 36
Bruksområder 7
Parametre
Stille inn 39
Pumpevæsker 19
R
D
Relevante dokumenter 6
Riktig bruk 7
Display 37
Drenering av kjeller 25
Drift 15
S
E
Sette pumpen i drift 27
Sikkerhet 7
Sikkerhet på arbeidsplassen 8
Sikkerhetserklæring 69
Strømningshastighet 13
Eksplosjonsvern 21
F
Feil
Årsaker og tiltak 49
Feilbruk 8
T
Tilbakesending 11
I
U
Innhold i leveransen 19
Isolasjonsmotstand 44
Ufullstendige maskiner 6
V
K
Vedlikehold 43
Konstruksjonstype 15
Y
L
Ytelsesdata 18
Lagring 15
Løpehjulform 15
M
Manuell-0-automatvalgbryter 38
70 av 72
Compacta
2317.887/04-NO (01442678)
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com

Similar documents