Årsplan - MinBarnehage.no

Comments

Transcription

Årsplan - MinBarnehage.no
Colletløkka
barnehage
[email protected]
Telefon: 23365800
Webside på kommunens portal:
Private barnehagers webadresse: www.collettlokka.no
ÅRSPLAN
progresjonsplan
og kalender
2015
Innhold
INNLEDNING .........................................................................................................................................3
KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................3
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................4
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................5
BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................6
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................6
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................6
SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................7
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................7
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .................................................................8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ....................................................................9
KALENDER...........................................................................................................................................13
OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................14
Årsplan 2015
2
INNLEDNING
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
KORT OM BARNEHAGEN

Collettløkka barnehage har tre avdelinger og ligger på Nedre Ullevål i Oslo. Vi er 48 barn
fordelt på de tre avdelingene:

Glassberget: 20 barn og tre voksne(to pedagoger og en assistent, pluss en førskolelærer seks
timer i uken)

Soria Moria: 16 barn og tre voksne(to pedagoger og en assistent)

Trollia: 12 barn og fire voksne(to pedagoger og to assistenter)

Vi tar inn barn som er bosatt i bydelene St. Hanshaugen og Nordre Aker. Vi er eid og drevet
av foreldregruppen. Eierstyret - som består av foreldrerepresentanter, har det formelle
ansvaret for barnehagen, men har delegert bort myndighet og den daglige driften til daglig
leder.

Visjonen til barnehagen er: "En jungel av opplevelser - små skritt mot en stor verden".
Mestring og selvfølelse er sentrale begreper som ligger til grunn for de hverdagsopplevelsene
vi ønsker å gi barna. Barnas stemme skal bli hørt - alle meninger er verdt noe her hos oss.

Vi har stor pedagogisk tetthet i personalgruppen, og jobber aktivt for å videreutvikle oss
faglig gjennom kurs og konferanser.
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE



Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet
Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart
Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
Årsplan 2015
3
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Vi skal ha nok utdannet personale og tilby kurs som inspirer og hever det faglige miljøet.

Vi jobber med språk i alle rutinesituasjoner, og setter av tid til gode samtaler med barna når
de gjør andre aktiviteter eller er i små grupper.

Vi er bevisste voksne som vet hva som er gode språkaktiviter for barn.

Vi forbereder barna på å begynne på skolen, ved å fokusere på at de skal bli mest mulig
selvstendige, både i praktiske ting som å kle på seg, og i det som går på det sosiale og å hevde
seg selv i en gruppe med andre, stå for egne meninger og å mestre relasjoner til andre på en
god måte.
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

Barna skal oppleve trygghet og trivsel sammen med andre barn og voksne. Alle skal oppleve
å bli sett i det daglige, og de skal få mulighet til å utvikle vennskap og nære relasjoner til et
eller flere andre barn.

Barnehagen skal gi barna gode opplevelser i hverdagen hvor voksne anerkjenner hvert enkelt
barn for den er.

Personalets spesialkompetanse ligger i hovedvekt på forming og musikk.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Vi deler opp barna i små grupper hver dag. Gruppene kan dannes naturlig i forbindelse med
vennskap og interesser, eller de blir delt opp av de voksne etter alder, kjønn og for å lage nye
vennskapsrelasjoner.

Vi setter sammen turpartnere for å inspirere til nye lekekonstellasjoner.

Vi velger å bekrefte barna med positive tilbakemeldinger.

Vi voksne legger formingsmateriell synlig, og bruker sang og musikk aktivt i
samlingsstunder og det daglige. Vi har et eget kor i barnehagen, som øver frem mot
Collettrock.
MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN
Årsplan 2015
4
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Vi tar oss tid til å undre oss sammen med barna, stille mest mulig åpne spørsmål som
stimulerer til mest mulig refleksjon. Vi etterstreber at barna skal være aktive aktører.

Vi legger til rette for filosofiske samtaler, og bruker bilder og bøker som hjelpende konkreter
i disse.

Hvert år er vi med i en innsamlingsaksjon for å samle inn penger til barn i andre land, og her
blir barna kjent med at barn i andre land kan ha ganske andre livsforutsetninger enn dem selv.

Hver uke har vi fellessamling for hele barnehagen for å fremme fellesskap, identitet og en
helhetlig tanke på huset.
BARNS MEDVIRKNING



Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Vi er voksne som møter barna mest mulig på barnas egne premisser, og jobber med å se hvert
barn for den de er. Vi lytter til forslag som kommer og prøver etter beste evne å legge til rette
for at forslagene kan gjennomføres.

Ved gjennomføring av aktiviteer, tar vi hensyn til barnas interesser, trygghet, mestring og
behov.

Vi legger til rette for at barn kan knytte vennskap på tvers av avdelinger ved blant annet å ha
felles måltider, åpne dører og felles aktiviteter.

Barna velger selv når de skal spise lunsj innenfor en gitt tidsramme.
Årsplan 2015
5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Vi setter av tid til en prat ved levering og henting.

Vi har to foreldremøter i året.

Vi tilbyr to foreldresamtaler i året, og flere ved behov.

Vi har sosiale arrangementer gjennom hele året som ulike fester og foreldrekaffer.

Vi legger ut all relevant informasjon på nettsiden vår: collettlokka.no
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Hver avdeling har turer regelmessig. Vi deler barnegruppene i to, så det blir færre barn og
flere voksne på tur. Dette mener vi gir turer med bedre kvalitet. Skolestarterne drar også på
leirskole og skiskole det siste året i barnehagen.

Vi setter alltid leken i fokus. Det er leken som er barnas naturlige redskap for alt fra læring,
bearbeiding av opplevelser og følelser til uttrykk av kreativitet og glede.

Vi har lagt til rette for ulikt lekemiljø på de tre avdelingene, og vurderer hvert år lekemiljøet
opp mot den aktuelle barnegruppen.

Vi skal ha aktiviteter som tar tak i det barna er interesserte i. Dette krever lyttende,
observerende og ikke minst tilstedeværende voksne hele tiden.
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN



Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Årsplan 2015
6
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Barna skal få tid og rom til å leke og utforske det de er interesserte i og opptatt av.

Alle skal bli sett på en positiv måte, uansett kjønn, alder, funksjonsnivå og bakgrunn.

Alle skal oppleve å bli inkludret i lek, og lære seg gode strategier for å spørre.

Barna skal bli kjent med andre kulturer og oppleve at ulikheter beriker et miljø.
SOSIAL KOMPETANSE


Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Våre verdier; demokrati, likeverd og toleranse, skal skinne gjennom i alt vi gjør. Ved at vi er
gode rollemodeller og skaper et miljø hvor dette har en selvfølgelig plass, vil dette også bli
verdier som barna tar med seg.

Vi streber etter å være stabile og trygge voksenpersoner, som kjenner alle barna godt, og vet
når vi trenger å gi støtte og hjelp.

Vi har fokus på små naturlige lekegrupper, og grupper som bygges opp rundt enkeltbarn ved
behov. Vi supplerer leken med rekvisitter og materiell for å bidra til en kreativ og variert lek.
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt
foreldrenes samtykke.
Årsplan 2015
7
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Vi fyller ut informasjonsskjema om barnet i samarbeid med foreldrene. Vi er opptatt av å
fokusere på barnets styrker og kompetanse.

Vi er med på informasjonsmøter på de skolene som er aktuelle, og vi har også besøk fra
aktivitetskolen ved noen av skolene.

Ved særlige behov har vi overgangsmøter med skolen.

Barna er med på den siste foreldresamtalen før skolestart.
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING



Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes
fortløpende.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 Hver avdeling skriver månedsbrev hver måned.

Bildedokumentasjon legges ut på barnehagens hjemmeside og henges på veggene.

Vi har et samarbeidsutvalg(SU) som består av representanter for foreldrene, eierstyret og
personalet. Disse har møter jevnlig gjennom året.

De pedagogiske lederne observerer barna gjennom hele året, og fanger opp trivsel, utvikling
og andre ting som er relevant for barnet. Er det barn som vi ser ikke trives i barnehagen, ser
vi nærmere på de voksnes relasjoner til barnet og øvrige rammer på avdelingen. Vi fokuserer
på det barna mestrer og jobber for å forsterke dette. Eventuelle videre tiltak og oppfølging
blir tatt opp på avdelingsmøter og personalmøter i nært samarbeid med barnets foreldre.

Spørreundersøkelse i regi av bydelen.
Årsplan 2015
8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.
 Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.
FAGOMRÅDENE
KOMMUNIKASJON
SPRÅK
TEKST
1-2 år

Samlingsstund med konkreter og
sanger med bevegelse.

Bruk av pekebøker og bildebøker
som basis for gode samtaler.


Årsplan 2015
Bleieskift og andre situasjoner
hvor barnet og den voksne har
fullt fokus på hverandre.
3-4 år
Skolestartere

Smågrupper for bedre samtaler.
De voksne benevner/gjentar
riktig.

Legge til rette for mye
høytlesning, med varierte bøker
både på bokmål og nynorsk.

Legger vekt på rolleleken.

Mye fokus på rim og regler, og
tøys med språket.

Samlingsstund med bøker,
bevegelsesleker, sanger, rim og
regler.

Skaper rom for mange samtaler i
det daglige
Fokus på den non-verbale,
kroppslige kommunikasjonen.
9
KROPP
BEVEGELSE
HELSE
KUNST
KULTUR
KREATIVITET
NATUR
MILJØ
TEKNIKK
Årsplan 2015

Mye bruk av bevegelsessanger,
musikk og dans.

Tilrettelegger for fysisk lek som
hinderløyper og turning.

Regelleker i utetiden, som
gjemsel, haien kommer o.l.

Avdelingen er tilrettelagt for mye
fysisk utfoldelse og lek med
puterom og et stort klatrehus.

Turer i skogen.

Turer i skogen med variert og
kuppert terreng.

Bevegelsesleker og sansemotorisk
stimulering som yogalek.

Lek i Farfars hus, som er et rom
tilrettelagt for motorisk lek.

Turer med de eldste barna.

Mye formingsaktiviteter. Kjenne,
føle, utforske og grise, for å ta
med alle sansene.

Gi rom for kreativ lek.

Bruke musikk aktivt, ved å synge,
spille instrumenter, dikte sanger.

Formingsaktiviteter som maling
og tegning med ulike teknikker.

Oppsøke kulturelle arenaer som
museum og teater.

Turer til teater og museum.


La barna bli kjent med musikk i
form av lytting, sang og bruk av
instrumenter.
La barna utforske ulikt
formingsmateriell med ulike
teknikker.

Mye bruk av sang i det daglige og
spontandikting av sanger.

Gjøre enkle fysikkeksperimenter.

Bruke naturelementene i leken,
ved å lage drager og papirfly, lage
vannrenner og snøballer.

På Ruskendagen plukker vi
søppel i nærområdet.

Vannlek.

Undring sammen med barn på tur
og i hverdagen.

Turer i nærområdet, og utforsking
av det vi finner på veien.

Enkle eksperimenter som hva
skjer med vann når det fryser?
Snakke om dyr og insekter, og
lete etter dem på tur

værmelding for dagen, med bruk
av værkart.

10
ETIKK
RELIGION
FILOSOFI
NÆRMILJØ
SAMFUNN
Årsplan 2015

Fokus på hvordan vi er mot
hverandre- holdninger og verdier.

Trøste og kose- empati.

Undre oss sammen. Bruke
forsterkende uttrykk for å bekrefte
barnas opplevelser.

Snakke om hvordan man er mot
hverandre, hva som er fint å gjøre
med vennene sine, hvordan trøste
o.l.

Snakke om etiske spørsmål; hva
er det aldri greit å gjøre, er det
noen ganger greit å si nei til noen
i leken?
Bli kjent med de ulike høytidene.

Enkle filosofisamtaler og undring
i små grupper.

Markere de viktigste høytidene i
de religionene som er representert
i barehagen.

Lage kart over våre faste
tursteder.

Snakke om og jobbe aktivt med
trafikkreglene.

Samtaler som handler om
samfunnsoppbyggingen: hvem er
statsminister, hvorfor vi feirer
grunnlovsdagen o.l.
Turer i nærområdet.

Musikk og eventyr.

Snakke om og leke politi,
brannmann o.l.

Turer i nærområdet.

Lære om og erfare trafikkregler
på tur.
Vi ser og legger merke til alt i
nabolaget(lyder fra helikopter,
fugler, sykebil,
trikk)nærbutikkene, gater og
parker.
Filosofere og undre seg sammen
med barna.




11

ANTALL
FORM
ROM
Årsplan 2015
Bruk av byggeklosser og
byggeputer på
puterommet.(begreper som over,
under, inni o.l.).

Spillaktiviteter som puslespill og
memory.

Se på ulike former i naturen.

Sortere, telle og organisere leker,
bruk av pekebilder og puslespill.

Rydde og sortere leker.

Lage mat og bake.
12

Utforske ulike former i naturen.

Lek med tall og former, og enkle
regnekonkurranser.

Leker med fokus på sortering og
ulike konstruksjoner, som lego,
perler og zoob.
KALENDER
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
NÅR
HVA
Uke 3-7
Skiskole for supergruppa
13. februar
Karneval
23. mars
Plandag - barnehagen stengt. Årsmøte på kvelden.
24. mars
Påskefrokost
25-27. mars
Vangen leirskole for supergruppa
April
Foreldremøte, dato vil komme
5 og 6. mai
Fotografering
7. mai
Dugnad
13. mai
"lille" 17. mai feiring
mai/juni
Plandag, dato vil komme
11. juni
Collettrock/Sommeravslutning
Uke 28,29, 30
Sommerferie - barnehagen er stengt
20. august
Plandag i regi av bydelen, barnehagen stengt
21. august
Plandag, barnehagen stengt
15. september
Suppefest
23. september
Foreldremøte
13. november
Mørketidsfest/innsamlingsaksjon
11. desember
Lucia/Juleavslutning
17. desember
Nissefest
22. desember
Julebord for barna
Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Vibeke Lie
Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 02.02.2015
Årsplan 2015
13
OM ÅRSPLANMALEN
Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i
Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan
skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen
og evalueringen av forrige årsplan.
Styringsdokumenter:







Lov om barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Oslo kommunes budsjett
Bydelens budsjett
Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagens vedtekter
Veilederen ABC og 1,2,3
Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke
kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.
www.barnehager.oslo.kommune.no| [email protected]| tlf: 02180
Årsplan 2015
14

Similar documents