5 trinn Årsplan K&H 2015-16

Comments

Transcription

5 trinn Årsplan K&H 2015-16
ÅRSPLAN K&H FOR 5. TRINN – 2015/2016
Faglærer: Karianne Harstad
Uke
MÅL (K06)
TEMA
ARBEIDSFORM OG UTSTYR
(oppgave)
VURDERING
KOMMENTAR
3738

DESIGN/
VISUELL
KOMMUNIKASJON

Tverrfaglig prosjekt med
naturfag/nysgjerrigper der
elevene skal lage utstilling til
stand
Potettrykk
Dekorasjon


Klare mål og kriterier
Fortløpende fremover
meldinger i timene fra
lærer
Egenvurdering,
medelevvurdering og
lærervurdering


Lage fargesirkel med primær,
sekundær og tertiær fargene

Fortløpende fremover
meldinger i timene fra
lærer



Se og studere bilder fra ulike
kjente kunstnere som representer
epokene
PPT forelesning etter kjente
malere med vekt på
Maleri etter kjente malere


Klare mål og kriterier
Fortløpende fremover
meldinger i timene fra
lærer
Egenvurdering,
medelevvurdering og
lærervurdering
Utstilling

3940

4049


bruke ulike grafiske teknikker i eget
arbeid
benytte kontraster mellom
diagonale, horisontale og vertikale
retninger i enkel komposisjon for å
gi illusjon av ro og bevegelse
skille mellom blanding av
pigmentfarger og lysfarger
”samtale om opplevelse av
hvordan kunstnere har benyttet
form, lys og skygge og bruke dette i
eget arbeid med bilde ...(..)..”
”gjøre rede for hvordan sentrale
kunstnere i nasjonalromantikken,
renessansen, impresjonismen og
ekspresjonismen på ulike måter
har satt spor etter seg”


Trykk/
utstilling
Fargelære
KUNST



Kunst/
kunsthistorie










Undervisning på tvers
av gruppene
Samtale og
forelesning
Individuelt arbeid
Individuelt arbeid
Samtale og
forelesning
Individuelt arbeid
Samtale og
forelesning
Individuelt arbeid
Uke
MÅL (K06)
TEMA
4448

DESIGN
1-7

”bruke formelementer fra ulike
kulturer i utforming av gjenstander
med dekorative elementer”

”benytte ulike teknikker til
overflatebehandling av egne
arbeider”

lage tegneserier og redegjøre for
sammenhenger mellom
tegneserier og film
fotografere og manipulere bilder
digitalt og reflektere over bruk av
motiv og utsnitt
sette sammen og vurdere hvordan
skrift og bilde kommuniserer og
påvirker hverandre i ulike
sammenhenger


8
”lage enkle bruksformer i ulike
materialer og kunne gjøre rede for
sammenheng mellom ide’, valg av
materialer, håndverksteknikker,
form, farge og funksjon”

ARBEIDSFORM OG UTSTYR
(oppgave)
VURDERING


Julepynt
VISUELL
KOMMUNIKASON




Tegneserie
Animasjon


Lære om ulike Lære forarbeid
av leire, banke ut luft, velge
rett mengde etc.
 Lære om leirens ulike
egenskaper, ulike typer leire.
 Lære ulike teknikker med
leire: tommelteknikk,
flateteknikk og enkel
sammenføying.
 Lære bruk av ulike redskaper
til leire.
 Lage julepynt i keramikk
 plateteknikk
Lære å tegne typiske
tegneseriefigurer
Lage fortelling tverrfaglig med
norsk?
Flip book
Lære å lage animasjon på
nettbrett vha. Stop motion eller
Lego movie maker
Kunstuke på alle trinn. TEMA: Edvard Munch
Ekskursjon til KODE 3 (Rasmus Meyers samlinger)





Klare mål og
kriterier
Fortløpende
fremovermelding i
timene
Egenvurdering og
lærer
Klare mål og kriterier
Fortløpende
fremovermeldinger i
timene fra lærer(e)
Egenvurdering,
medelevvurdering og
lærervurdering av
presentasjon
KOMMENTAR




Forløpende vurdering
underveis i timene
Individuelt arbeid
Samtale og
forelesning
Individuelt arbeid
Samtale og
forelesning
Uke
MÅL (K06)
TEMA
ARBEIDSFORM OG UTSTYR
(oppgave)
VURDERING
KOMMENTAR
9-11

ARKITEKTUR





arbeidstegninger
ekskursjon til nærområdet
arkitekturhistorie pp
modell av hus i målestokk
todimensjonale og
tredimensjonale former
sentralperspektiv
tverrfaglig
utstilling


Klare mål og kriterier
Fortløpende
fremovermeldinger i
timene fra lærer(e)
Klare mål og kriterier
Egenvurdering,
medelevvurdering og
lærervurdering av
presentasjon


Samtale og
forelesning
Individuelt arbeid
Designprosess – arbeidstegning til
ferdig produkt
Utstilling
Prosessforklaring og presentasjon
Utflukt til NLA



Klare mål og kriterier
Logg
Egenvurdering,
medelevvurdering og
lærervurdering av
presentasjon
Fortløpende
fremovermeldinger i
timene fra lærer(e)
Klare mål og kriterier
Fortløpende
fremovermeldinger i
timene fra lærer(e)


Samtale
Individuelt arbeid

Klasseromsamtale
om teknikker
Individuelt arbeid



1418

bygge modeller av hus i målestokk
med utgangspunkt i egne
arbeidstegninger
montere utstillinger og andre
presentasjoner i ulike typer rom
beskrive særtrekk ved bygninger i
nærmiljøet og sammenligne med
nasjonale og internasjonale
stilretninger
bruke fargekontraster, forminsking
og sentralperspektiv for å gi illusjon
av rom i bilder både med og uten
digitale verktøy
lage enkle bruksformer i ulike
materialer og kunne gjøre rede for
sammenheng mellom idé, valg av
materialer, håndverksteknikker,
form, farge og funksjon

arbeids-tegning

modell av
bygninger/ hus



DESIGN





Redesign av
ulike bruksgjenstander



1924


bruke egenskygge og slagskygge i
tegning
benytte kontraster mellom
diagonale, horisontale og vertikale
retninger i enkel komposisjon for å
gi illusjon av ro og bevegelse
VISUELL
KOMMUNIKASJON

Tegning med
blyant eller kull




Modellering
Tegneteknikk
Illustrasjonsfilmer
Tegne i naturen


