Last Ned PDF - Oslo Barnehagen

Comments

Transcription

Last Ned PDF - Oslo Barnehagen
Oslo kommune
Bydel Vestre Aker
Sætra barnehage
Sætra barnehage
ÅRSPLAN
progresjonsplan
og kalender
2015
[email protected]
Telefon: 23476348 / 95896581
Webside på kommunens portal: www.oslo.kommune.no
Innhold
INNLEDNING .........................................................................................................................................3
KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................3
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................4
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................4
BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................5
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................6
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................6
SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................7
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................7
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .................................................................8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ....................................................................9
KALENDER...........................................................................................................................................14
OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................15
Årsplan 2015
2
INNLEDNING
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
KORT OM BARNEHAGEN

Sætra barnehage er en kommunal barnehage med 5 avdelinger. I januar 2015 flyttet vi til
lokaler i Hovseterveien 20 grunnet rehabilitering av Hovseterhjemmet. Barnehagen ligger i et
område med familier fra flere kulturer og mange av barna går i Sætra barnehage. Vi jobber
aktivt med å skape god tilknytning og trygghet for barna i barnehagen. Et redskap vi bruker
for å skape dette er fokus på Circle og security (COS). Våre satsningsområder er språk, lek og
sosial kompetanse, og vårt fokus er å skape gode hverdagssituasjoner for barna. Vi er en
miljøsertifisert barnehage og jobber bevisst med miljøarbeid med barna.

Hovedmålsetning for Sætra barnehage: Vi ønsker at barn og voksne i Sætra barnehage
gjennom lek og hverdagssituasjoner skal kunne oppleve,og videreutvikle trygghet, respekt,
omsorg og glede.

Satsningsområder: Språk, lek og sosial kompetanse.Vi ser på språk, lek og sosial kompetanse
som "grunnsteiner" for barns utvikling og har derfor dette som en viktig og naturlig del av
hverdagen vår.
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE



Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet
Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart
Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Implementere og evaluere bydelens arbeid med skolestartere

Barnehagene skal benytte «aktivitet, mestring og glede» AMG som metode

Gjennomføre fagdag for pedagogiske ledere

Ledersamling for pedagogiske ledere – tema mobbing

Videreføre «trygg i barnehagen»/Circle of security. Ivaretakelse av barnets sosiale og
emosjonelle behov
Årsplan 2015
3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

Barna skal kunne holde en samtale over tid

Barna skal kunne delta i en sang/musikk stund

Barna skal kunne uttrykke seg og bli forstått.

Barna skal kunne starte en lek og holde fokus i en lek over tid.

Barna skal kunne delta i samlek med andre barn.

Barna skal kunne holde fokus på seg selv og egen aktivitet over tid.

Barna skal kunne vente på tur, dele og samarbeide.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi arbeider bevisst med å hjelpe barna til å lære alle lekeferdighetene, samt støtte opp om
barnas lekemuligheter.

Personalet skal være nært tilstede i barnas lek, for å kunne gi veiledning og hjelp med nye
impulser og legge til rette for at alle barna skal få uttrykke seg og bli forstått.

Vi observerer barna systematisk og bruker blant annet observasjonsverktøyet TRAS og
bruker det pedagogiske hjelpemiddelet "snakkepakken" i vårt arbeid med barnas
språkutvikling

Vi er opptatt av individuelle forskjeller og likheter og samtaler med barna om dette når de
oppdager dette.
MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Årsplan 2015
4
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Barn og voksne skal lytte til hverandre.

Personalet skal være bevisste på å se barna innenfra, og kunne se deres behov for omsorg.

Personalet skal ta leken på alvor og legge til rette for god lek ved å gi veiledning under lek,
og skjerme barnas lek ved behov

Avdelingene deler bevisst barnegruppene i mindre grupper i løpet av uken, og legger til rette
for samarbeid på tvers av avdelingene for å få best mulig utviklingsmiljø for barna.

Vi er opptatt av individuelle forskjeller og likheter og samtaler med barna om dette når de
oppdager dette.

Vi har stort fokus på at hverdagen er preget av mellommenneskelige verdier som: å dele med
hverandre, snakke hyggelig med hverandre, ta hensyn og trøste alle som er lei seg
BARNS MEDVIRKNING



Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

I Sætra barnehage skal vi møte barna med anerkjennelse, det vil si at vi tar barnas
følelsesmessige uttrykk på alvor.

Barnas interesseområder og behov er med på å legge grunnlaget for temaarbeid på
avdelingene

Barna får være med på å utarbeide gode samværsregler inne på avdelingene

Personalet har fokus på å ta barn på alvor og kunne ta barns perspektiv
SAMARBEID MED BARNAS HJEM


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Årsplan 2015
5
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Alle foreldre til barn som begynner i Sætra barnehage får tilbud om en oppstarts samtale med
avdelingens pedagogiske leder.

Alle får tilbud om to utviklingssamtaler hvert år.

Det inviteres til 1-2 foreldremøter hvert barnehageår.

Foreldre velger representanter til foreldreutvalg/samarbeidsutvalg ved barnehagens oppstart.

Vi har arrangementer for foreldre og barn hvert år.
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

I barnehagen har barna tilbud om variert lek.

Vi bruker uteområdet vårt aktivt, minimum en gang pr. dag.

Vi oppfordrer barna til å være kreative i forhold til bruken av barnehagens leker og inventar.

Hver avdeling har faste turdager.

Barna får delta i meningsfylte hverdagsaktiviteter som for eksempel matlaging, handling og
klesvask.
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN



Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Årsplan 2015
6
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Personalet er aktivt lyttende og observante, og barna oppmuntres aktivt til å gi uttrykk
(verbale og non verbale) for sine tanker og meninger. Personalet skal være der barna er

Vi voksne skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen
både for dem selv og andre.

Barna skal få fellesopplevelser som gir inspirasjon til lek.

Vi samtaler og filosoferer med barna om ulike kulturer og nasjonaliteter

Det skal være fokus på anerkjennende kommunikasjon og å se barnet innenfra hver dag i
barnehagen.
SOSIAL KOMPETANSE


Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Barnehagen jobber bevisst med flere sider av sosial kompetanse i lek og hverdagssituasjoner.

Vi lærer barna å vente på tur, dele med hverandre, og bidra til fellesskapet.

Vi har fellessamlinger for å styrke fellesskapet.

Vi har samarbeid på tvers av avdelinger for å knytte bånd og vennskap.

Det skal være rom for humor og glede hver dag

Vi vil markere høytider i ulike religioner representert i barnegruppen.
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt
foreldrenes samtykke.
Årsplan 2015
7
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi har førskolegruppe 2 ganger i uken for skolestartere

Det er utarbeidet en egen plan for førskolegruppen med utgangspunkt i sosial kompetanse, og
heftet "praktiske tips ved forberedelse til skolestart" fra bydelens ressursenhet.Vi benytter
AMG i arbeidet med skolestartere, og tar med skolestartere på skiskole i regi av
Skiforeningen.

Vi inviterer skolene som barna skal begynne på til å være med på en førskoleklubb i april.
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING



Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes
fortløpende.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Barnehagens pedagogiske planer lages og evalueres på avdelingsmøter, personalmøter og
planleggingsdager.

Vi leverer ut månedsplaner hver måned som inneholder planer for kommende måned og
evaluering av forrige måned.

Vi skriver dagsrapporter hver dag.

Foreldre oppfordres til å gi tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelse og foreldre
samtaler.

Barnas trivsel og utvikling er faste punkter på avdelingsmøter
Årsplan 2015
8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.



Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.
FAGOMRÅDENE
1-2 år


KOMMUNIKASJON
SPRÅK
Vi lar barna møte språket i
forskjellige typer sanglek og
organiserte aktiviteter.

Personalet skal hjelpe barna å
sette ord på sine følelser og
opplevelser.

Barna skal ha frukt og grønt hver
dag og et varmt måltid i uken.

Personalet veileder og støtter
barna i daglige hygienerutiner
BEVEGELSE
HELSE
Årsplan 2015
Skolestartere

Vi har samlingsstunder tilpasset
barnas språk og utviklingsnivå.

Vi har førskole to ganger pr. uke
med egen plan.

Alle barna skal gis mulighet til å
glede seg over og få gode
erfaringer med bøker, rim, regler
og musikk.

Vi tilrettelegger for lekeskriving
og lek med bokstaver

Vi har, eller låner bøker tilpasset
barnas alder- og utviklingsnivå,
gjerne med lite tekst og
forklarende bilder.

Vi jobber for at skolestarterne blir
fortrolige med symboler som
tallsiffer og bokstaver

Barna får erfaring med ulike
regelleker i barnehagen.

Barna vil øve på å holde orden på
egne ting som for eksempel sekk,
Vi ser i billedbøker sammen med
barna.

TEKST
KROPP
Vi bruker språket aktivt i samtale
med barna og setter ord på ting i
hverdagen, personalet er bevisst
egen egen språkbruk.
3-4 år

Barna lærer lekekoder og språk i
lek med andre barn. Personalet
skal legge til rette for leken.

Barna får tid og mulighet til å kle
på seg selv og har personale som
veileder barna i påkledning

Vi går på lengre turer hvor barna
9
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
som f.eks håndvask.

KUNST
NATUR
MILJØ
Årsplan 2015

Vi har fokus på hygiene. Vi
vasker alltid hendene før måltid
og før vi lager mat.

Vi vil ha samlinger med
bevegelse til sang og musikk hver
uke.
klær.

Barna vil bli kjent med egen
kropp og vi har fokus på å
formidle et bevisst forhold til
aktivitet, kosthold og hygiene.

Barna får tilbud om skiskole i regi
av skiforeningen.

Barna skal få erfaring med norske
folkeeventyr, fortellinger og
sanger.

Barna skal få sanseopplevelser
gjennom å ta, føle, se, lytte og
smake.

Barna vil få være med på tur til
ulike kulturarenaer for eksempel
Vigelandsparken og museer.

Barna blir kjent med ulike
materialer gjennom ulike
formingsaktiviteter.

Barna blir introdusert for ulike
kunstformer som male/tegne,
skulpturere/modelere og
musikk/sang/dans.

Barna får erfaring i å uttrykke seg
gjennom formingsfaget som
tegning, maling, plastelina,
drama, dans

Barna blir kjent med ulike
formingsaktiviteter som tegne,
male, klippe og lime.

Barna gjenskaper ting de har
opplevd med forskjellige
materiell

Barna vil få grunnleggende
trafikkopplæring når vi er på tur.
KULTUR
KREATIVITET
Vi har utflukter til
forskjellige/varierte turmål og
destinasjoner hvor barna får
utfolde seg i kupert terreng.
får prøve seg i ulike terreng og
utvikler glede ved å bruke naturen
til utforskning og kroppslige
utfordringer.
Skolestartere

Barna får gå på tur i nærmiljøet
for å bli kjent med skog og mark,

Vi skal bruke skogen og
friområder på turdager.
10
FAGOMRÅDENE
1-2 år
TEKNIKK

ETIKK
RELIGION
FILOSOFI
3-4 år
plukke blader og blomster.

Barna skal i hovedsak gå selv på
turer. Ved lengre turer brukes
vogn
Vi voksne skal undre oss over
naturens fenomener sammen med
barna.

Barna skal i hovedsak gå selv på
turer.

Vi oppfordrer barna til å være
åpne og nysgjerrige for andre
kulturer, f.eks gjennom å bli kjent
med de ulike nasjonalitetene i
barnegruppen.

Personalet skal være forbilder ved
å vise respekt for alt liv i naturen
og la barna bli kjent med vær og
årstider.

Personalet skal sette ord på
følelser slik at vi hjelper barn å
lære om ulike følelser.

Vi bruker samlinger og
tradisjoner fra høytider for å
videreføre og markere de ulike
religioner representert i
barnegruppen.

Personalet skal møte barnas tro,
spørsmål, og undring med alvor
og respekt.

Vi skal hjelpe barna å gjenkjenne
egne og andres følelser

Årsplan 2015
Vi gir rom i hverdagen til undring
og filosofi.
11
Skolestartere

Barna skal få et positivt forhold til
å gå på tur i skog og mark da vi
stort sett går på tur i nærmiljøet i
skogsområder.

Vi markerer høytider i
barnehagen, gjennom samlinger,
sanger og tradisjoner

Barna får innsikt og erfaring med
samfunnets grunnleggende
verdier og normer som for
eksempel å dele med hverandre,
snakke hyggelig med hverandre,
ta hensyn, trøste alle som er lei
seg

Vi legger vekt på å gi, og gjøre
andre glad.

Vi oppfordrer barna til å undre
seg og filosofere alene og
sammen med andre.
FAGOMRÅDENE
NÆRMILJØ
SAMFUNN
1-2 år

Barna vil lære seg å vente på tur
gjennom øvelse i hverdagen.

Vi går på oppdagelsesturer i
nærmiljøet og samtale om det vi
ser og opplever.


Barna skal få erfaring med lek
med plastelina, vann, sand, snø og
å trille ball.

Vi vil synge sanger og fortelle
eventyr som inneholder telling.

Barna er med på å rydde, sortere
og kategorisere lekene. Dette gir
erfaring i antall, mengde og
FORM
Årsplan 2015
Vi legger til rette for at barna får
oppleve glede over å utforske, og
å leke med former som duplo og
puttekasser.

ANTALL
ROM
Vi skal bruke barnas interesser
som utgangspunkt for videre
utforskning av for eksempel
offentlig kommunikasjon.
3-4 år


Personalet skal sørge for at barna
erfarer at deres valg og handlinger
kan påvirke situasjonen både for
dem selv og andre.
Vi må hjelpe barna til å forholde
seg til de normer og regler som er
i barnehagen og samfunnet
generelt.
Skolestartere

Vi forholder oss til de normer og
regler som gjelder i samfunnet for
øvrig

Vi er med i Rusken aksjon hver
vår.

Vi besøker skolene barna skal
begynne på.

Sammen med barna trener vi på
forståelse rundt samfunnets
sosiale normer, for eksempel.
Samarbeid, vente på tur, empati.

Barna har tilgjengelig materiale
for ulike typer konstruksjonslek.
Eks. klosser, lego, leire, spill.

Barna har tilgang til ulike spill,
tellemateriell, klosser og
formingsmateriell.

Vi bruker tall i hverdagslige
aktiviteter. Eks. Samling,
måltidssituasjon og på turer.

Barna er med på matlaging der de
blant annet erfarer vekt og
mengde.

Personalet skal bruke
matematiske begreper i
hverdagen.

Barna får delta i
skoleforberedende oppgaver
innen antall, rom og form.

Barna oppfordres til å bruke
matematiske begreper i
hverdagen.
12
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
former.
Årsplan 2015
13
Skolestartere
KALENDER
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
NÅR
HVA
Januar
2.- Planleggingsdag
Februar
13. - Fastelavns- og Karneval feiring
16-22 Skolens vinterferie
Mars
13. - Planleggingsdag
Uke 14. Påskeuken
April
6. - 2. påskedag, offentlig høytidsdag, bhg stengt.
Mai
1.,14.og 25. Offentlige høytidsdager, bhg stengt.
Feiring av grunnlovsdagen med Garden - dato kommer senere
15. - Planleggingsdag
Juni
Sommerfest og avsluttning for førskolebarna, dato kommer senere.
Juli
Sommerstengt uke 28, 29 og 30
August
fra 1/8 oppstart for nye barn
September
11. - Planleggingsdag
Fotografering
Oktober
5. - FN sin verdensbarnedag
November
12. -Lanternefest
20. -Planleggingsdag
Desember
1. -Adventspiral
11. -Luciafeiring
18. - Nissefest
Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Kristin Warme Drake
Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:
Årsplan 2015
14
OM ÅRSPLANMALEN
Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i
Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan
skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen
og evalueringen av forrige årsplan.
Styringsdokumenter:







Lov om barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Oslo kommunes budsjett
Bydelens budsjett
Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagens vedtekter
Veilederen ABC og 1,2,3
Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke
kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.
www.barnehager.oslo.kommune.no| [email protected]| tlf: 02180
Årsplan 2015
15

Similar documents