Møteinnkallingen kan du laste ned her

Comments

Transcription

Møteinnkallingen kan du laste ned her
SONGDALEN KOMMUNE
PLANUTVALGET
MØTEINNKALLING
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:
22.01.2015
Songdalen rådhus - Perrongen
Kl. 12:30
Eventuelle forfall må meldes snarest.
Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.
Sakslisten er utlagt til offentlighet i rådhustorget, på
bibliotekene og www.songdalen.kommune.no
Saksliste
Sak nr.
001/15
Saktittel
Godkjenning av møtebok
002/15
Delegasjonssaker
003/15
Referatsaker
004/15
Detaljregulering Nodeland Syd - delfelt 1 og
barnehage
005/15
Mindre endring av reguleringsplan Midtheia - felt
C
Songdalen kommune, 14.januar 2015
Helge Stapnes
leder
Reidun Fredriksen
Form.skap.sekretær
Side 1 av1
SONGDALEN KOMMUNE
Møtebok
Styre, utvalg, komité
Planutvalget
Avgjort av:
Saksansv.:
Fredriksen
SAKSGANG
Møtedato
22.01.2015
Reidun
Saksnr.
001/15
Arkiv: K1Objekt:
Godkjenning av møtebok
RÅDMANNEN FORESLÅR AT:
Protokoll fra forrige møte godkjennes .
Saksbeh.
RFR
Arkivsaknr:
15/31
SONGDALEN KOMMUNE
PLANUTVALGET
MØTEPROTOKOLL
Møtedato:
27.11.2014
Møtested: Songdalen rådhus Juvet
Følgende medlemmer
møtte
HELGE STAPNES
KIRSTEN HALLANDVIK
SVEIN REIDAR HEIVOLL
MARIT KLEVELAND HAGEN
SVEIN GRØDUM
ARNE SKRAASTAD
KIRSTEN BERNTSEN
RICHARD JOHAN BLIGAARD
Møtetid:
Kl. 12:30 –
Saksnr.:
068/14 - 076/14
Parti Følgende medlemmer
meldte forfall
AP
AP
Følgende varamedlemmer
SP
møtte
SP
H
KRF
FRP
FRP
Parti
Parti
Merknader
Tilstede fra
administrasjonen:
Befaring:
Underskrifter
TEKNISK SJEF KNUT SVENDSEN, ANNE
BRATTÅS STEEN, ASS.RÅDMANN KJELL
SVERRE LANGENES, SENIORING. HARALD
ANDERS SØRLIEN, KOMMUNEPLANLEGGER
THOR SKJEVRAK, FORM.SKAP.SEKR.
REIDUN FREDRIKSEN
Saksliste
Sak nr.
068/14
Saktittel
Godkjenning av møtebok
069/14
Delegasjonssaker
070/14
Referatsaker
071/14
Klage over rammestillatelse for oppføring av
boliger - bolig gnr. 104 bnr. 410 - Blomsterenga
12 og 14
072/14
Søknad om konsesjon gnr. 85 bnr. 5 og 6 Songdalsvegen 504 - Klage på vilkår om boplikt
073/14
Endring av reguleringsplan Hortemo - Hortemo
idrettsanlegg
074/14
Detaljregulering av Rosselandsvegen 47.
Utleggelse til offentlig ettersyn
075/14
Arealplan for Nodeland sentrum - kunngjøring om
oppstart og utlegging av forslag til planprogram
på offentlig ettersyn
076/14
Høring - Opphevelse av konsesjonsplikt og boplikt
068/14: Godkjenning av møtebok
RÅDMANNEN FORESLÅR AT:
Protokoll fra forrige møte godkjennes .
27.11.2014 PLANUTVALGET
PLAN-068/14 VEDTAK:
Protokoll fra forrige møte godkjennes .
069/14: Delegasjonssaker
RÅDMANNEN FORESLÅR AT:
Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
27.11.2014 PLANUTVALGET
PLAN-069/14 VEDTAK:
Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
070/14: Referatsaker
RÅDMANNEN FORESLÅR AT:
Referatene tas til etterretning slik de foreligger.
27.11.2014 PLANUTVALGET
PLAN-070/14 VEDTAK:
Referatene tas til etterretning slik de foreligger.
071/14: Klage over rammetillatelse for oppføring av
boliger - bolig gnr. 104 bnr. 410 - Blomsterenga 12 og 14
RÅDMANNEN FORESLÅR AT PLANUTVALGET FATTER FØLGENDE VEDTAK:
1. Klagen tas ikke til følge
2. Saken sendes Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig
avgjørelse
27.11.2014 PLANUTVALGET
Votering:
Enstemmig vedtatt
PLAN-071/14 VEDTAK:
1. Klagen tas ikke til følge
2. Saken sendes Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig
avgjørelse
072/14: Søknad om konsesjon gnr. 85 bnr. 5 og 6 Songdalsvegen 504 - Klage på vilkår om boplikt
RÅDMANNEN FORESLÅR AT PLANUTVALGET FATTER FØLGENDE VEDTAK:
Klagen tas til følge.
I medhold av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av
28. nov. 2003 nr. 98, innvilges herved Svein Andersen og Anita
Falkum Andersen konsesjon som omsøkt for gnr. 85 bnr. 5 og
6.
Kjøpesum er kr. 2.070.000,-.
27.11.2014 PLANUTVALGET
Svein Reidar Heivoll, SP la fram følgende
forslag:
Klagen tas ikke til følge.
Forutsetning for at konsesjon gis er at kjøper bosetter seg på
eiendommen innen tre år. Begrunnelse for dette vilkåret er
følgende: Småbruk er svært attraktive og svært mange unge
mennesker ønsker å bosette seg på slike eiendommer.
Eiendommen ligger like ved fv. 461 med lett tilgang til
kollektivtrafikk og lett tilgang til arbeidsmarked og skole.
Votering:
5 stemte for Svein Reidar Heivolls forslag (SP2, AP2, KRF1)
3 stemte for rådmannens innstilling (FRP2, H1)
PLAN-072/14 VEDTAK:
Klagen tas ikke til følge.
Forutsetning for at konsesjon gis er at kjøper bosetter seg på
eiendommen innen tre år. Begrunnelse for dette vilkåret er
følgende: Småbruk er svært attraktive og svært mange unge
mennesker ønsker å bosette seg på slike eiendommer.
Eiendommen ligger like ved fv. 461 med lett tilgang til
kollektivtrafikk og lett tilgang til arbeidsmarked og skole.
073/14: Endring av reguleringsplan Hortemo - Hortemo
idrettsanlegg
Rådmannen foreslår at planutvalget fatter følgende
vedtak:
Forslag til endringer av reguleringsplan Hortemo, plankart
datert 14.11.14 og ny reguleringsbestemmelse som tillater
kaldhall i 12 m høyde innenfor areal avsatt til
bestemmelsesområde A, legges ut på høring i 4 uker.
27.11.2014 PLANUTVALGET
Votering:
Enstemmig vedtatt
PLAN-073/14 VEDTAK:
Forslag til endringer av reguleringsplan Hortemo, plankart
datert 14.11.14 og ny reguleringsbestemmelse som tillater
kaldhall i 12 m høyde innenfor areal avsatt til
bestemmelsesområde A, legges ut på høring i 4 uker.
074/14: Detaljregulering av Rosselandsvegen 47.
Utleggelse til offentlig ettersyn
RÅDMANNEN FORESLÅR AT
PLANUTVALGET FATTER FØLGENDE VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag
til detaljregulering for Rosselansvegen 47, plankart datert
31.10.14 og bestemmelser datert 31.10.14, ut på offentlig
ettersyn i 6 uker.
27.11.2014 PLANUTVALGET
Votering:
Enstemmig vedtatt
PLAN-074/14 VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag
til detaljregulering for Rosselansvegen 47, plankart datert
31.10.14 og bestemmelser datert 31.10.14, ut på offentlig
ettersyn i 6 uker.
075/14: Arealplan for Nodeland sentrum - kunngjøring
om oppstart og utlegging av forslag til planprogram på
offentlig ettersyn
RÅDMANNEN FORESLÅR AT PLANUTVALGET GJØR FØLGENDE VEDTAK:
1.
Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det
oppstart av områdeplan for Nodeland sentrum. Planområdets
avgrensning går fram av oversiktskart vedlagt saken.
2.
Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 4-1 legges forslag til
planprogram ut til offentlig ettersyn.
3.
Frist for å komme med merknad eller innspill i tilknytning til
planoppstart eller til planprogrammet settes til 01.02.2015.
27.11.2014 PLANUTVALGET
Votering:
Enstemmig vedtatt
PLAN-075/14 VEDTAK:
1.
Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det
oppstart av områdeplan for Nodeland sentrum. Planområdets
avgrensning går fram av oversiktskart vedlagt saken.
2.
Med hjemmel i plan – og bygningslovens § 4-1 legges forslag til
planprogram ut til offentlig ettersyn.
3.
Frist for å komme med merknad eller innspill i tilknytning til
planoppstart eller til planprogrammet settes til 01.02.2015.
076/14: Høring - Opphevelse av konsesjonsplikt og
boplikt
RÅDMANNEN FORESLÅR AT PLANUTVALGET LEGGER FREM FOR
KOMMUNESTYRET FØLGENDE FORSLAG TIL
INNSTILLING:
1. Songdalen kommune anbefaler at det vinnes erfaring
gjennom en forsøksordning hvor boplikten oppheves i et
antall kommuner i 5 år, og at det deretter tas endelig
stilling til hvorvidt det er aktuelt å oppheve
konsesjonsloven.
2. Songdalen kommune foreslår at det heller ikke gjøres
endringer i odelsloven før etter gjennomføring og
evaluering av en forsøksordning.
27.11.2014 PLANUTVALGET
Svein Reidar Heivoll, SP la fram følgende forslag:
Songdalen kommune går inn for å opprettholde dagens
konsesjonsplikt og boplikt.
Songdalen kommune mener det er behov for å gjennomgå og
tilpasse rundskriv 3/2002 - Prisfastsetting av
landbrukseiendommer til dagens system.
Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer (FRP2, H1)
Svein Reidar Heivolls forslag fikk 5 stemmer (SP2, AP2, KRF1)
PLAN-076/14 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE
VEDTAK:
Songdalen kommune går inn for å opprettholde dagens
konsesjonsplikt og boplikt.
Songdalen kommune mener det er behov for å gjennomgå og
tilpasse rundskriv 3/2002 - Prisfastsetting av
landbrukseiendommer til dagens system.
Orientering:
Teknisk sjef Knut Svendsen orienterte om Hønemyr – bilvrak,
det er satt en frist for fjerning. Bruk av brakke må opphøre som
bolig.
Forurensing – det er ikke oppdaget forurensing i området,
teknisk sjef kommer tilbake til saken
Fagermoen – teknisk sjef orienterte ang. brakkene
SONGDALEN KOMMUNE
Møtebok
Styre, utvalg, komité
Planutvalget
Avgjort av:
Saksansv.:
Fredriksen
Reidun
SAKSGANG
Møtedato
22.01.2015
Saksnr.
002/15
Arkiv: K1Objekt:
Saksbeh.
RFR
Arkivsaknr:
15/29
Delegasjonssaker
DPU. 002/15: Godkjent - Søknad om fradeling - Gnr. 14 bnr. 31
Songdalsvegen 807
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Det søkes om tillatelse til å fradele en parsell fra boligeiendom gnr. 14 bnr. 31
Songdalsvegen 807. Arealet er ca. 850 m², og gjenværende areal er ca. 950 m². Parsellen
skal sammenføyes med landbrukseiendom gnr. 14 bnr. 2 Songdalsvegen 805.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1.m) godkjennes søknaden på de vilkår som
er nevnt under, og med bakgrunn i situasjonsplan mottatt 14.11.2014.
Parsellen må sammenføyes med gnr. 14 bnr. 2.
Naboer og gjenboere er ikke varslet da tiltaket ikke berører deres interesser.
DPU. 003/15: Godkjent- Søknad om fradeling av parsellene 3 og
4a fra gnr. 75 bnr. 10 . Mjåvann industriområde - Adv B
Rygnestad
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1 m
Omfatter fradeling av parsellene 3 og 4a fra gnr. 75, bnr. 10 i Mjåvann industriområde.
Parsellene er angitt på situasjonsplan datert 28.11.2014. Parsellenes størrelse er
2200m²(3) og 5900 m²(4a). Parsellen 3 skal sammenføyes med gnr. 75, bnr. 451 som
er bebygd i dag. Parsellen 4a skal opprettes som selvstendig industritomt.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1. godkjennes søknaden om fradeling av parsellene
angitt 3 og 4a fra gnr. 75, bnr.10 i henhold til situasjonsplan datert 28.11.2014.
Avkjørsel direkte fra kommunal regulert vei må godkjennes før det kan gis tillatelse til tiltak på
parsellen 4a. Det vises til plan- og bygningsloven §18-1.
Parsellen 3 forutsettes sammenføyd med gnr. 75, bnr. 451.
DPU. 314/14: Godkjent - Ett trinnssøknad tomannsbolig og
garasjer - Gangdalen 28 gnr. 15 bnr. 155
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter oppføring av to mannsbolig med garasje. Bruksarealet på tomannsboligen er
oppgitt til 131m² pr enhet, garasje er oppgitt til 39m². Det totale bruksarealet er oppgitt
til 340m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger datert 10.11.14, situasjonsplan datert 10.11.14, og for øvrig på de
vilkår som nevnt.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 317/14: Godkjent - Ett trinnssøknad nr 1 av tre 4
mannsboliger - Midtheia felt B3 gnr. 110 bnr.686
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter oppføring av 4 mannsbolig. Bruksarealet er oppgitt til 400m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger datert 29.10.14, situasjonsplan datert 29.10.14, og for øvrig på de
vilkår som nevnt.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 318/14: Godkjent- Ett trinns søknad gnr. 77 bnr. 22.
Midlertidig bruksendring fra internatrom til klasserom
Birkenesvegen 62 Oasen skole
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter søknad om midlertidig bruksendring fra internat til klasserom for undervisning.
Det er allerede etablert skole i området.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger og for øvrig på de vilkår som nevnt.
Godkjenningen er midlertid til 01.07.2017 i henhold til gjeldende leiekontrakt. Dersom
det søkes om utvidelse av midlertidigheten, kan det søkes om endring av tillatelse etter
gjeldende plan- og bygningslov.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 319/14: Godkjent- Søknad om igangsettingstillatelse for
deler av arbeidet -ombygging og tak - Gnr. 100 bnr. 81
Songdalsvegen 257 - Heggland og Fjellestad
IGANGSETTINGSTILLATELSE
Omfatter søknad om tillatelse for deler av arbeidet. Utførelse det søkes om er : Tømrerog snekkerarbeider, murerarbeider og grunnarbeider med utomhus, samt VA-anlegg.
Det utføres blant annet ikke våtromsarbeider(med uavhengig kontroll) og
ventilasjonsarbeider i denne omgang.
Igangsettingstillatelsen omfatter deler av tiltaket som angitt ovenfor og i søknaden.
Det må påsees at utvendige viste 2 parkeringsplasser på situasjonsplan og 2 av
parkeringsplasser i underetasjen skal tilhøre de 2 boenhetene i bygget.
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov,
forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets
system og kontrollplan i tiltaket.
DPU. 320/14: Godkjent- Søknad om fradeling av parsell fra gnr. 75
bnr. 6 på Rosseland - Ridesenter
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 m
Omfatter fradeling av parsell fra gnr. 75, bnr. 6 på Rosseland. Parsellen er angitt på situasjonsplan datert
06.9.2014. Parsellens størrelse er på ca. 16100 m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1m godkjennes søknaden om fradeling av parsell fra gnr. 75,
bnr. 6 på de vilkår som er nevnt under, og med bakgrunn i vedlagte kart datert 20.11.2014.
Parsellen skal gis eget gnr. og bnr.
Parsellen må sikres adkomst og veirett fra sør. Gjenværende gnr.75, bnr. 6 må sikres adkomst og veirett
på nordsiden av parsellen i tråd med reguleringsplanen. Veirettene må tinglyses.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
DPU. 321/14: Stopp av løpende tvangsmulkt - utfylling i
Tronstadvannet
Midlertidig stopp i tvangsmulkt
Tiltakshaver har 10.11.2014 sendt inn søknad om godkjenning av utfyllinger i
kommunens drikkevannskilde - Tronstadvannet.
Kommunen gir midlertidig stopp i den løpende tvangsmulkten inntil søknaden er
behandlet i kommunen.
Regning for påløpt tvangsmulkt i perioden 30.09.2014 og 10.11.2014, kr. 205.000,-,
sendes ut i eget brev.
DPU. 322/14: Godkjent - Ett trinns søknad . Midlertidig plasthall
gnr. 75 bnr. 45 - Mjåvann Industriområde
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter søknad om en midlertidig plasthall i 3 år. Se generell redegjørelse. Skal
benyttes til strøsand av Frustøl AS. Plasthallen nar et bruksareal på 288 m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden
vedlagt tegninger datert og situasjonsplan mottatt 27.11.2014, og for øvrig på de vilkår
som nevnt.
Veirett over gnr. 75, bnr. 10 må foreligge tinglyst før ferdigattest/brukstillatelse kan gis.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 323/14: Godkjent - Igangsettingssøknad for bolig og garasje
Blomsterenga 16 gnr. 104 bnr. 409 IGANGSETTINGSTILLATELSE
Søknad om igangsettingstillatelse av 03.11.14 er godkjent og arbeid i henhold til
rammetillatelse av 07.10.14 tillates nå igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov,
forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets
system og kontrollplan i tiltaket.
DPU. 324/14: Avslag på søknad om dispensasjon for fradeling Gnr. 110 bnr. 129 Skinnarsmoen 21
AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON
Svar på søknad om dispensasjon
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse i § 2 om plankrav for
fradeling av parsell til boligformål på gnr. 110 bnr. 129 Skinnarsmoen 21.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra § 2 i
kommuneplanens bestemmelser. Det vises til begrunnelsen gitt i saksutredningen.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
DPU. 326/14: Godkjent - Fradeling av parsell m/dispensasjon Gnr. 100 bnr. 8 Songdalsvegen 305
TILLATELSE TIL FRADELING M/DISPENSASJON
Svar på søknad om dispensasjon
Det søkes om tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1200 m² fra gnr. 100 bnr. 8
Songdalsvegen 305 som tilleggsareal til gnr. 100 bnr. 15 og 73 Songdalsvegen 303.
Det søkes om dispensasjon fra formål i plan samt fra avstand til Songdalselva for
fradelingen.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav m godkjennes søknaden om
fradeling av parsell fra gnr. 100 bnr. 8 som omsøkt.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra arealformålet i
kommuneplanen samt fra avstandskrav til Songdalselva for fradeling av parsellen.
Det er ikke tatt stilling til oppføring av tilleggsbebyggelse på den utvida tomta.
Da ingen naboer anses å bli berørt av fradelingen, fritas søker for nabovarsling. Aktuelle
naboer og gjenboere må imidlertid varsles ved en evt. søknad om utvidelse av
bygningsmassen på eiendommen.
Songdalsvegen 303 blir etter omsøkt fradeling bestående av 3 parseller som må
sammenføyes.
Oppmåling foretas av Søgne kommune.
DPU. 327/14: Godkjent - IG Søknad - riving av hytte
Bergstølvegen 21 - gnr. 107 bnr. 4
IGANGSETTINGSTILLATELSE
Søknad om igangsettingstillatelse av 19.11.14 er godkjent og arbeid i henhold til
rammetillatelse av 11.06.14 tillates nå igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov,
forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets
system og kontrollplan i tiltaket.
DPU. 328/14: Godkjent - Søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - Innredning av loft - Ny tilkomst - Birkenes Terrasse
19 ved gnr. 77 bnr.
GODTATT SØKNAD
Svar på søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 samt forskrift om byggesak § 3-1
godkjennes søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom, mottatt 27.11.14.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates nå igangsatt.
DPU. 330/14: Godkjent - Tekniske anlegg - Rosseland
ridesportsenter - Gnr. 75 bnr. 5
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Det søkes om tillatelse til å legge nye vannledninger i forbindelse med Rosseland
ridesportsenter på gnr. 75 bnr. 5 Rosselandsvegen 40. Ridesportsenteret har behov for
økt vannmengde i forbindelse med brannvern.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger og situasjonsplan sist revidert 14.10.2014, og for øvrig på de vilkår
som nevnt.
Vilkår som ingeniøravdelingen har satt for de tekniske planene må følges.
Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det foreligger tinglyste rettigheter til vedlikehold av
ledningene.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
Det ilegges dobbelt gebyr da arbeidet er ulovlig igangsatt.
DPU. 331/14: Godkjent - Ett trinns søknad nr. 2 tre 4
mannsboliger - Midtheia felt B3 gnr. 110 bnr.686
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter oppføring av 4 mannsbolig. Bruksarealet er oppgitt til 400m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger datert 29.10.14, situasjonsplan datert 29.10.14, og for øvrig på de
vilkår som nevnt.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 332/14: Godkjent - Ett trinns søknad nr. 3 av tre 4
mannsboliger - Midtheia felt B3 gnr. 110 bnr.686
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter oppføring av 4 mannsbolig. Bruksarealet er oppgitt til 400m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger datert 29.10.14, situasjonsplan datert 29.10.14, og for øvrig på de
vilkår som nevnt.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 333/14: Godkjent - Tiltak uten ansvarsrett - Riving tilbygg Gnr. 42 bnr. 1 Kleveland 22
GODTATT SØKNAD
Svar på søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 samt forskrift om byggesak § 3-1
godkjennes søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom, mottatt 20.11.2014.
Det foreligger ikke protester til meldingen.
Tiltaket tillates nå igangsatt.
DPU. 334/14: Godkjent - Tiltak uten ansvarsrett - Riving
eksisterende fjøs og oppføring av nytt - Gnr 116 bnr. 4 og 5
Eikeland 77
GODTATT SØKNAD
Svar på søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 samt forskrift om byggesak § 3-2 bokstav a
godkjennes søknad om riving av eksisterende fjøs og oppføring av nytt fjøs.
Det foreligger ikke protester til meldingen.
Tiltaket tillates nå igangsatt.
DPU. 335/14: Godkjent- Ett trinnssøknad om tiltak - enebolig og
garasje gnr. 104 bnr. 412 - Blomsterenga 10
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter søknad om enebolig med garasje. Boligen har et bruksareal på kalkulerte 230
m² og garasjen har 39m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger og for øvrig på de vilkår som nevnt.
Gang og sykkelsti på gnr. 104, bnr. 218 skal ikke brukes som kjøreveg.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 336/14: Godkjent - Søknad om endret plassering - Gnr. 12
bnr. 2 Songdalsvegen 854
TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring
Det søkes om endret plassering av bolig på gnr. 12 bnr. 2 Songdalsvegen 854.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknad om endring.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
DPU. 337/14: Godkjent - IG søknad bolig og garasje Blomsterenga 14 - gnr. 104 bnr. 410
IGANGSETTINGSTILLATELSE
Søknad om igangsettingstillatelse av 03.11.14 er godkjent og arbeid i henhold til
rammetillatelse av 07.10.14 tillates nå igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov,
forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets
system og kontrollplan i tiltaket.
DPU. 338/14: Godkjent - Fradeling av parsell til ny gang/sykkelveg ved Fagermoen - Gnr. 78 bnr. 15
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1m
Det søkes om tillatelse til å fradele ca. 992 m² fra gnr. 78 bnr. 15 Birkenesvegen 6.
Arealet skal benyttes i forbindelse med ny gang-/sykkelveg fra Fagermoen til Rismyr.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1m. godkjennes søknaden om fradeling på de
vilkår som er nevnt under, og med bakgrunn i situasjonsplan mottatt 17.11.2014.
DPU. 339/14: Godkjent - Bolig m/garasje og med delvis godkjent
dispensasjon - Gnr. 15 bnr. 168 Vatnelitoppen 12
TILLATELSE M/DELVIS GODKJENT DISPENSASJON
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.
Det søkes om tillatelse til oppføring av bolig med garasje på gnr. 15 bnr. 168
Vatnelitoppen 12 Bruksareal er oppgitt til 280 m².
Det søkes samtidig om dispensasjon fra reguleringsplan med bestemmelser med hensyn
til utnyttelsesgraden og plassering utenfor eiendommens byggegrense.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger datert 21.10.2013, korrigert situasjonsplan datert 30.09.2014, og for
øvrig på de vilkår som nevnt.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon for en utnyttelsesgrad
på 32,7 %. Det gis ikke dispensasjon for oppføring av bygningen utenfor eiendommens
byggegrense. Forstøtningsmur mot sørvest kan plasseres utenfor byggegrense.
Det må innsendes fullstendig søknad med hensyn til oppføring av forstøtningsmuren.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Omsøkt tiltak tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 341/14: Godkjent- Søknad om tiltak uten ansvarsrett.
Garasje gnr. 110 bnr. 154 - Songdalsvegen 36 - Karl Herman
Haugland
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
Omfatter søknad om oppføring av garasje. Eksisterende garasje er revet for oppføring av
ny. BRA (bruksareal)er beregnet til 38 m².
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger og for øvrig på de vilkår som nevnt.
Garasjen plasseres inntil eiensdomsgrensen mot gnr. 110, bnr.9. Se samtykket fra nabo.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 342/14: Svar på søknad om refusjon av gebyrer - Gnr. 106
bnr. 19 Songdalen Frikirke
SVAR PÅ SØKNAD OM NEDSETTELSE AV GEBYR
Gebyrregulativet § 9.
Det søkes om refusjon av gebyrer i forbindelse med rammetillatelse m/dispensasjon for
oppføring av tilbygg til Songdalen Frikirke på gnr. 106 bnr. 19 Tunballvegen 2.
I medhold av gebyrregulativet § 9 settes gebyret ned med 50 %. Gebyret reduseres da
med kr. 25.250,-.
Søknad om refusjon av gebyrer godkjennes delvis i og med at ilagt gebyr halveres. Dette
er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker. Klagen sendes til
kommunen, som oversender saken videre til Fylkesmannen.
DPU. 343/14: Godkjent- Ettrinns- Søknad om levegg mot vei.
Dispensasjon. Gnr. 78, bnr. 142 Tronstadvegen 4
TILLATELSE og DISPENSASJON
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§19-2 og 20-1.
Omfatter søknad om oppføring av ca.20 m levegg mot veg. Søknaden krever
dispensasjon for avstand til veg.
I medhold av plan- og bygningsloven §19-2 gis det dispensasjon for leveggen på
følgende vilkår:
Endelig dispensasjon fra vegloven fra Statens vegvesen må foreligge før arbeidet kan
igangsettes. Se vilkår i forhåndsuttalelsen. Søknaden sendes direkte til Statens
vegvesen. Dette i følge samtale med Tore Hansen 12.12.2014.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger og for øvrig på de vilkår som nevnt.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
DPU. 344/14: Godkjent - IG søknad for bolig og garasjeBlomsterenga 12 -gnr. 104 bnr. 411
IGANGSETTINGSTILLATELSE
Søknad om igangsettingstillatelse av 03.11.14 er godkjent og arbeid i henhold til
rammetillatelse av 07.10.14 tillates nå igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov,
forskrift og gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets
system og kontrollplan i tiltaket.
DPU. 345/14: Godkjent- Søknad om fradeling av parsell 1 og 2 fra
gnr. 75 bnr. 4 - Adv B Rygnestad
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens §20-1.
Omfatter fradeling av parsellene 1 og 2 fra gnr. 75, bnr. 4 i Mjåvann industriområde. Parsellene
er angitt på situasjonsplan datert 28.11.2014. Parsellenes størrelse er 840 m²(1) og 7600 m²(2).
Parsellen 1 skal sammenføyes med gnr. 75, bnr. 492 som er bebygd i dag. Parsellen 2 skal
opprettes som selvstendig industritomt.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1. godkjennes søknaden om fradeling av parsellene
angitt 1 og 2 fra gnr. 75, bnr.4 i henhold til situasjonsplan datert 28.11.2014.
Parsellen 2 må sikres adkomst over resterende del av gnr. 75, bnr. 4 på området tomt 14 til
offentlig vei, jfr. plan- og bygningslovens § 18-1. Tinglyst erklæring må innsendes.
Parsellen 1 forutsettes sammenføyd med gnr. 75, bnr. 492.
DPU. 346/14: Godkjent- Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 110
bnr. 512 - Støttemur Svalåsvegen 55 Bjørn Neverdal
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter søknad om oppføring av ny forstøtningsmur til erstatning for den gamle. Muren
i betong plasseres ca. 1 m lenger inn på egen eiendom enn opprinnelig mur. Muren er 1
meter høy og ca. 27m lang.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger som omsøkt.
Det foreligger ikke protester til søknaden.
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 348/14: Godkjent- Ett-trinns søknad oppsetting av
fasadeskilt gnr.113 bnr. 40 Mjåvannsvegen 1- Hansen Protection
AS
TILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.
Omfatter søknad om plassering av reklameskilt på eksisterende industribygg i
Mjåvannsvegen 1.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 og pbl § 21-4 godkjennes søknaden,
vedlagt tegninger og for øvrig på de vilkår som nevnt.
Vilkår i godkjenning fra Statens vegvesen må følges. Dette gjelder også ikke
søknadspliktige flaggstenger
Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak.
DPU. 349/14: Godkjent - Tiltak uten ansvarsrett - Hestestall - Gnr.
88 bnr. 10 Songdalsvegen 319
GODTATT SØKNAD
Svar på søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 samt forskrift om byggesak § 3-2
godkjennes søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom, mottatt 09.12.2014.
Det foreligger ikke protester til meldingen.
Tiltaket tillates nå igangsatt.
DPU. 350/14: Godkjent - Bruksendring - Gnr. 93 bnr. 5
Espestølvegen 279
GODTATT SØKNAD
Svar på søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2.d) godkjennes søknad om bruksendring av
bygning på gnr. 93 bnr. 5 Espestølvegen 279, mottatt 02.12.2014.
Aktuelle naboer og gjenboere er ikke varslet da deres interesser ikke anses berørt.
DPU. 352/14: Godkjent- Ny plassering av midlertidig plasthall gnr.
76 bnr. 64 Mjåvannsvegen 26GODTATT SØKNAD
Svar på søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-2 samt forskrift om byggesak § 3-1
godkjennes søknad om ny plassering av midlertidig plasthall på bebygd eiendom.
Godkjenningen er midlertidig som omsøkt i 10 år fra godkjenningstidspunktet.
Det foreligger ikke protester til meldingen.
Tiltaket tillates nå igangsatt.
RÅDMANNEN FORESLÅR AT:
Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger.
SONGDALEN KOMMUNE
Møtebok
Styre, utvalg, komité
Planutvalget
SAKSGANG
Møtedato
22.01.2015
Avgjort av:
Saksansv.: Reidun
Fredriksen
Saksnr.
003/15
Arkiv: K1Objekt:
Saksbeh.
RFR
Arkivsak
nr:
15/30
Referatsaker
Refererte skriv og meldinger:
Nr Dok.ID
T
1
U
14/16855
Dok.dato Avsender/Mott Tittel
19.11.201 aker
Landbruksavdelin Økonomiske
4
gen
virkemidler i
Fylkesmannen i
landbruket SMIL og
Vest-Agder
NMSK - Rapport 2014 Behov for midler 2015
RÅDMANNEN FORESLÅR AT:
Referatene tas til etterretning slik de foreligger.
Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder
Postboks 513, Lundsiden
4605 KRISTIANSAND S
Vår ref.
14/142-10/K1-240, K2-V10/RHW
Deres ref.
Dato:
17.11.2014
Økonomiske virkemidler i landbruket SMIL og NMSK - Rapport 2014 Behov for midler 2015
Songdalen kommunes prioriteringer for bruk av SMIL- og NMSK-midler foretas årvisst i samråd i
møte med næringsorganisasjonene i landbruket; bondelaget, elveeierlaget, skogeierlaget og
landbruksrådet i kommunen. På denne måten får vi nyttige innspill fra brukerne av ordningene.
Informasjon til brukerne gis i møter og fagarrangementer og ved utsendelse av infofolderen
Landbrukskontakt. For skogbrukets del har vi egen faghjelp som finansieres med NMSK-midler.
Mht. NMSK-midlene er dette er vår enkle strategi. Når det gjelder SMIL har kommunen i tillegg
vedtatt egne mål med strategier og retningslinjer.
Kulturlandskap - SMIL
Titak i- og langs Songdalsvassdraget har vært prioritert i tråd med utarbeidede Mål, strategier og
retningslinjer for spesielle miljøtiltak i landbruket for planperioden 2013 -2016.
Kommunen har hatt som mål å sette i gang følgende tiltak allerede første år i planperioden:
 Opparbeidelse av fiskeplass tilrettelagt for rullestolbrukere
 Rydding av gytebekker og utlegging av gytegrus
 Rydding av kantvegetasjon på utvalgte strekninger
 Opparbeidelse av badeplass i tilknytning til tursti på Prestneset sentralt på Nodeland
Det mangler fortsatt mye på at dette målet er nådd.
I regi av Songdalen Elveeierlag og med Espen Halvorsen som pådriver og administrator, er det
utført et betydelig arbeid med rydding og utlegging av gytegrus i flere av våre viktigste
gytebekker. Det er gitt SMIL- tilskudd kr 45 000,- til dette. Tiltaket slik det var planlagt er sluttført
2014.
Hogstavfall etter linjerydding i flomsonene langs sidebekkene i vassdraget, har over flere år
episodisk ved flom, hopet seg opp og stengt for oppgang til gytestrekkene i et par av våre viktigste
gytebekker. Agder Energi har for egen regning, etter påtrykk fra Søgne og Songdalen Elveeierlag
og pålegg gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen, utført ei betydelig opprydding av
hogstavfall.
Inneværende år er planlagt tiltak for formidling av kunnskap og interesse for vassdraget satt i
gang. I tiltaket inngår skilting med informasjon på flere språk om elva, bl.a. om fiske, fiskeregler
og fiskesoner. Fiskesonene vil også bli skiltet. Presentasjon av tiltaket ble lagt ved Rapport for
2013 og søknad for 2014. Det er gitt tilsagn om SMIL-tilskudd kr 56 000,Sentrumsnært er elva med tilstøtende områder i god utvikling som ressurs for friluftsliv og
opplevelse. Det legges stor vekt på tilgjengelighet.
Teknisk enhet
Besøksadresse:
Songdalsvn. 53
4645 Nodeland
Postadresse:
Postboks 53
4685 NODELAND
Tlf:
38 18 33 33
Faks: 38 18 33 43
www.songdalen.no
[email protected]
Organisasjonsnummer: 938 09 1900
Under forutsetning av at det fortsatt gis bevilgning av statlig kalkingspott, vil kalking av utvalgte
sidebekker bli videreført.
SMIL-tiltak 2015
Det er annonsert regelendringer for SMIL-ordningen med ikrafttreden 1. jan. 2015. SMIL-midler
skal nå kun tildeles foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Dette vil ramme
kulturlandskapsarbeidet i Songdalen kommune. Samarbeidstiltak mellom grunneiere i regi av
Søgne og Songdalen Elveeierlag vil måtte skrinlegges. Dette er svært beklagelig!
Planlagt rydding av gammel kulturmark
Et ungt nyetablert brukerpar i Finsland har planlagt rydding og gjerding av gammelt kulturbeite.
Området er sterkt gjengrodd, men med tydelige spor av drift; steingjerder, rydningsrøyser og
gammel ferdselsåre. Området vi være eksponert mot offentlig vei. Foreløpig kostnadsberegning er
kr 200 000,- Kommunen har store forventninger til dette prosjektet.
Kostnadsberegning ettersendes.
Skogbruk - NMSK
Aktiviteten i skogen har stagnert noe. Det har vært en markant nedgang på markberedning.
Aktivitetsnivået på ungskogpleie er ganske stabilt. Vi regner med at aktiviteten på alle typer tiltak
som vi prioriterer med tilskudd vil være tålig stabilt fremover.
I skrivende stund ligger det an til at bevilgningen for 2014 brukt opp. Frist for søknad er
satt til 23. nov. , så vi kan ikke legge fram fullstendig oversikt på restbehov.
Følgende skogbruksformål prioriteres videre (samme som for 2014):
 Markberedning
 Plantekjøp
 Planting – Gran, furu, bjørk og svartor
 Suppleringsplanting
 Mekanisk etterarbeid
 Avstandsregulering
 Grøfterens etter hogst på planta myr
Alle med 30% tilskudd
Faghjelp
Faghjelpsordningen synes å gi resultater. Under forutsetning av tilstrekkelig bevilgning, vil
ordningen bli videreført. Kommunen vil i samarbeid med faghjelpen legge vekt på informasjon om
bruk av skogfond og NMSK-tilskuddene.
Vegbygging 2014
I 2014 er det kommet inn 6 søknader om bygging av veganlegg.
Bilveg og snuplass Vkl. III
700 m hvorav 350 m ombygging/standardheving til vkl. III
Traktorveg Vkl. VII og VIII
1000 m hvorav 500 m er ombygging
Vegbygging 2015
Det forventes at byggeaktiviteten blir noenlunde lik som i 2014.
Songdalen kommune
Teknisk enhet
Vår ref: 14/142-10/K1-240, K2-V10/RHW
Side 2 av 3
Etter fullmakt
Rune Haaversen Westhassel
fagkonsulent
Knut Svendsen
enhetsleder teknisk enhet
Vedlegg: Skjema – Prioritering av tiltak i jord og skogbruk 2015
Kopi til: Songdalen Landbruksråd v/Nils Asvjørn Sunde – Bjørkevegen 4 4647 Brennåsen
Songdalen Bondelag v/Rune Undheim – Frigstad, 4646 Finsland
Songdalen Skogeierlag v/Tom Otto Utsogn – Finsland, 4646 Finsland
Søgne og Songdalen Elveeierlag v/ Espen Halvorsen, Prestbakken 16, 4645 Nodeland
Refereres i planutvalget
Songdalen kommune
Teknisk enhet
Vår ref: 14/142-10/K1-240, K2-V10/RHW
Side 3 av 3
SONGDALEN KOMMUNE
Møtebok
Styre, utvalg, komitè
m.m.
Planutvalget
Kommunestyret
Saksansv.:
Svein Sunde
SAKSGANG
Møtedato
22.01.2015
18.02.2015
Saksnr
Saksbeh.
004/15
SVS
SVS
Arkiv: PlanID201404, K2-L12
Objekt:
Arkivsaknr.:
14/779 -39
Detaljregulering Nodeland Syd - delfelt 1 og barnehage
Dokumentliste:
Nr T Dok.dato
1
U 04.12.2012
Avsender/Mottaker
Deltakere
2
I
20.06.2013
Thor Skjevrak
3
I
26.06.2013
ViaNova Kristiansand AS
5
U 09.07.2013
ViaNova Kristiansand AS
4
I
ViaNova Kristiansand AS
10.07.2013
Tittel
Områderegulering
Nodeland Syd. Referat fra
oppstartsmøte 03.12.12
Områderegulering
Nodeland Syd - forhold
til barnehagetomt
Nodeland syd - foreløpig
skisse for
barnehageområde
Bestilling av nabovarsel i
forbindelse med oppstart
reguleringsplan, Nodeland
Syd
Igangsetting av
detaljregulering og
områderegulering
Nodeland Syd
6
I
19.08.2013
7
I
23.08.2013
8
I
12.09.2013
9
I
18.09.2013
10
I
11.11.2013
11
I
12.12.2013
13
I
18.02.2014
14
U 19.03.2014
15
I
16
U 02.06.2014
18
U 19.06.2014
20
U 22.08.2014
14.05.2014
Statens Vegvesen
Vedr. igangsetting av
detaljregulering og
områderegulering for
Nodeland Syd - innspill til
planarbeid
Vest Agder
Varsel om igangsetting av
Fylkeskommune
detaljregulering og
områderegulering
Nodeland Syd
Vest-Agder
Plan Nodeland Syd Fylkeskommune
Melding om utført
Fylkeskonservatoren
arkeologisk befaring i
område 1 av Nodeland
Syd
ViaNova
Nodeland syd - innkomne
merknader ved varsel
oppstart
Multiconsult
Solvoll - Lysgård,
Nodeland - Geoteknisk
datarapport
Fylkeskonservatoren Vest- Melding om utført
Agder Fylkeskommune
arkeologisk registrering
på Nodeland Syd område 2, Songdalen
kommune (saknr
13/04085).
ProØk - Ole Johan Bueklev Områderegulering
Nodeland Syd forespørsel
ViaNova Kristiansand AS; Svar på forespørsel om å
Repstad Eiendom AS
sende inn forslag til
detaljregulering
ViaNova Kristiansand AS Detaljplan Nodeland Syd
v/Anita W Gjelsten
- Delefelt 1 og barnehage
Svein Sunde
Nodeland Syd delfelt 1 og
barnehage. Tekniske
tegninger veg
Regulant og forslagsstiller Detaljregulering
Nodeland Syd - delfelt 1
og barnehage.
Tilbakemelding på
planforslag
Regulant og forslagsstiller Detaljregulering
Nodeland Syd.
Tilbakemelding
22
U 16.09.2014
23
U 18.09.2014
24
I
19.09.2014
25
I
22.10.2014
26
I
23.10.2014
27
I
24.10.2014
28
U 28.10.2014
29
I
31.10.2014
30
I
03.11.2014
31
I
03.11.2014
32
I
03.11.2014
33
U 05.11.2014
planforslag 2
49 mottakere...
Detaljregulering
Nodeland Syd - delfelt 1
og barnehage. Utleggelse
til offentlig ettersyn
Repstad Eiendom v Ole
Detaljregulering
Johan Bueklev
Nodeland Syd - delfelt 1
og barnehage.
Behandlingsgebyr
Agder Energi Nett AS
Angående reguleringsplan
v/Thomas Skomedal
for Nodeland Syd dellfelt 1 og barnehage
Miljøvernavd.
Nodeland Syd - uttalelse
Fylkesmannen i Vesttil detaljreguleringsplan
Agder
for delfelt 1 og barnehage
Statens vegvesen Region
Detaljregulering
Sør
Nodeland Syd - delfelt 1
og barnehage offentlig
ettersyn
Vest Agder
Offentlig ettersyn Fylkeskommune
Detaljregulering
Nodeland Syd - delfelt 1
og barnehage
Songdalen kommune v.
Forslag til
Svein Sunde
detaljregulering Nodeland
Syd - delfelt 1 og
barnehage - uttalelse fra
kommuneplanlegger og
barnehagefaglig rådgiver
Flatnes Bygg Consult AS
Nodeland Syd - Uttalelse
offentlig ettersyn
Unni og Thomas Granfeldt Merknader til
detaljregulering Nodeland
Syd - delfelt 1 og
barnehage
Kristiansand
Kommentarer til offentlig
Byggrådgivning AS v / Ole ettersyn - reguleringsplan
Stenbro
for Nodeland Syd, delfelt
1 og barnehage
Næringsforeningen i
Merknad detaljregulering
Kristiansandsregionen
Nodeland Syd - delfelt 1
v/Bjørn Erland
og barnehage
Repstad Eiendom og
Detaljregulering
Vianova AS
Nodeland Syd - delfelt 1
og barnehage. Sender
34
I
06.11.2014
35
I
07.11.2014
36
I
18.11.2014
37
U 26.11.2014
38
I
11.12.2014
40
I
16.12.2014
41
I
17.12.2014
42
I
19.12.2014
44
I
22.12.2014
43
I
23.12.2014
merknader og innsigelse
ved offentlig ettersyn
Kjetil Breistein
Uttalelse fra
ingeniøravdelingen til
reguleringsplan for
Nodeland syd
Jernbaneverket
Uttalelse til forslag til
detaljregulering for
Nodeland Syd - delfelt 1
og barnehage
ViaNova Kristiansand AS Detaljplan Nodeland Syd
v/Anita W Gjelsten
- Delfelt 1 og barnehage kommentarer til
merknader etter 1.gangs
høring
ViaNova Kristiansand AS; Detaljregulering
Repstad Eiendom v Ole
Nodeland Syd Johan Bueklev
planmyndighets
gjennomgang av
innkomne merknader
Repstad Anlegg as
Nodeland Syd tilbakemelding merknad
ViaNova Kristiansand AS Nodeland Syd, Detaljplan
v/Anita W Gjelsten
Delfelt 1 og barnehage foreløpige
tilbakemeldinger etter
1.gangs høring
Thomas Granfeldt
Detaljregulering
Nodeland Syd tilbakemelding merknad
Vianova v/Anita W.
Nodeland Syd Gjelsten
revidering av detaljplanen
etter 1.gangs behandling
Repstad v/Ole Johan
Nodeland Syd Bueklev
kulturminne
Vianova v/Anita W.
Detaljreguleringsplan
Gjelsten
Nodeland Syd, Delfelt 1
og barnehage - revidert
med kulturminne
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan- og bygningsloven § 12-12
Kommuneplanens arealdel 2012-2016
Vedtak PLAN-017/14
Bakgrunn for saken:
Forslag til detaljregulering for Nodeland Syd, delfelt 1 og
barnehage, lå ute på offentlig ettersyn fra 16.09.14 til
04.11.14. Saken er nå klar for politisk sluttbehandling.
Tiltakshaver er Repstad Eiendom AS og regulant er Vianova AS.
Saksutredning:
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for
- 6 avdelings barnehage
- 33 eneboliger
- sekundærbolig i 15 av eneboligene
- 7 boliger i kjedehus
- 8 boliger i firemannsbolig
- sandlekeplass og kvartalslekeplass
Nedenfor følger saksutredning inndelt etter utvalgte og aktuelle
tema. For generell beskrivelse vises det til vedlagt
planbeskrivelse.
Medvirkning
- Oppstartsmøte for områderegulering Nodeland Syd
03.12.12.
- Varsel om oppstart av planarbeid med områderegulering
juli – august 2013. Se planbeskrivelsen s. 2.
- Offentlig ettersyn september – november 2014.
Detaljregulering før områderegulering
Nodeland Syd ligger inne i kommuneplanens arealdel og dekker
et areal på drøyt 300 daa. I planutvalgssak 006/13 overlot
kommunen til Vianova AS og Repstad Eiendom AS å utarbeide
områderegulering for området. Innlevering av forslag til
områderegulering har av flere årsaker trukket noe ut i tid.
Tunnelen over Sørlandsbanen og en utfordrende topografi
innover i planområdet er nok hovedårsakene til dette. En
avgrenset del av planområdet er derimot klar til å
detaljreguleres. I planutvalgssak 017/14 fikk Vianova AS og
Repstad Eiendom tillatelsen til å sende inn forslag til
detaljregulering av denne avgrensede delen av Nodeland Syd.
Dette forslaget behandles i denne sak og har plannavnet
Detaljregulering Nodeland Syd – delfelt 1 og barnehage.
Planområdet for denne detaljreguleringen er på 72 daa og
ligger på gnr. 110/24, 25, 57 og 59, Kjetil Aasen.
Figur 1: Rød ramme viser planområdet for den avgrensede
delen av Nodeland Syd som behandles i denne sak, mens blå
ramme viser planområdet for hele Nodeland Syd.
Utvidelse av planområdet - større barnehagetomt
Arealet som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fremtidig
barnehage, er for lite for en 6 avdelings barnehage. Dette ble
også beskrevet i sak 017/14. Tiltakshaver har foreslått at
utvidelsen skal gjøres mot nord, ved at ca 4 daa dyrka mark
nord for Nodelandsvegen reguleres til adkomstveg og
parkeringsareal for barnehagen (grønt areal nord i rød ramme i
figur 1). Fylkesmannens landbruksavdeling er orientert om
arealøkningen og har akseptert dette. Rådmannen støtter
forslaget om å øke planområdet i denne retningen. Endringen
medfører at hovedatkomst inn til området flyttes ca 45 meter
lenger nord enn dagens avkjøring til Nodelandsvegen.
Barnehagetomta ligger strategisk plassert ved innkjøringen til
Nodeland syd. Tomta blir liggende mellom veger og boliger, og
kan ikke økes i noen retning i fremtiden. Barnehagen må
bygges i 2 etasjer for at tomta skal ha tilstrekkelig uteareal for
6 avdelinger. Tomta må skjermes fra støv og støy fra
fylkesvegen med voll og støyskjerm. Den må heves for å
komme over sone for 200 års flom. Se mer om støy, støv, flom
og oppfylling av masser i kapittelet «risiko- og sårbarhet».
Utnyttelsesgrad og tomtestørrelse
De 33 eneboligene har en gjennomsnittlig tomtestørrelse på
627 m2. Minste eneboligtomt er på 539 m2 mens den største
er på 874 m2.
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 4 a) gir føringer
for at arealutnyttelse i nye boligområder ikke skal overstige %
BYA = 30 %.
Planforslaget ble behandlet i planutvalget i 11.09.14, der man
vedtok å legge det ut på offentlig ettersyn. I saksfremstillingen
til dette møtet gikk det frem at det var noe avstand mellom
Rådmannens og forslagsstillers forslag til utnyttelsesgrad i
området. Dette ble også presentert i møtet. Resultatet av
planutvalgets behandling ble lagt ut på offentlig ettersyn. Her
er enebolig og kjedehus justert opp til % BYA = 35 %, mens
firemannsboligenes % BYA er på 40 %.
Etter offentlig ettersyn har forslagsstiller orientert Rådmannen
om at de vil foreslå at utnyttelsesgraden økes til mer enn det
som nå ligger inne i planforslaget. Se mer under «Vurdering».
Høyde og takform
Det legges opp til at takform i boligfeltet skal styres gjennom
reguleringsbestemmelser. Dette er foreslått av forslagsstiller,
og går frem av bestemmelsene punkt 2.2 til 2.13. Det blir en
variasjon mellom saltak, flatt tak og pulttak.
I byggeområdene B2, B4 og B11 foreslås det mønehøyde på 10
meter, noe som åpner for 3 etasjer over bakken. I B2 og B4
skal denne 3. etasjen være inntrukket og dekke maks. 40 m2.
Resten blir takterrasse. De 5 eneboligene i B11 kan ha full 3.
etasje.
For eneboliger som ligger i skrånende terreng tillates
underetasje. Dette gjelder i alt 14 tomter og går frem av
plankartet som f.eks «HO1= 31,5+U», noe som betyr at
hovedetasjen (1. etasje) skal ligge på kote 31,5, mens det
tillates underetasje under denne. For boligene med underetasje
er mønehøyde / gesimshøyde satt til 6 / 7 meter slik at bygget
totalt får 2,5 / 3 etasjer.
Fyllinger og forstøtningsmurer
Terrenget i området er til dels bratt. Tverrprofiler i vedlegg 8
illustrerer hvordan de ulike byggeområdene blir liggende i
forhold til hverandre.
Det går frem av reguleringsbestemmelsene at
forstøtningsmurer kan ha opp til 2 m høyde. Man har undersøkt
om høyden på forstøtningsmurer kunne begrenses til 1,5
meter. Flere steder i feltet lar dette seg ikke gjøre.
Bestemmelsen om 2 m høyde må derfor bli stående.
I arealet «o_G1 (Grønnstruktur) tillates det inngrep (fyllinger)
som sikrer god overgang mellom dette arealet og byggeområde
B3 i overkant.
Veger og fortau
Den nye samlevegen «o_V2» inn i området skal hete
«Løvollvegen» og er en «Sa2 veg» slik denne er dimensjonert i
Statens vegvesens håndbok N100. Vegen har kapasitet for ÅDT
på opp til 4000 og er tilpasset en eventuell maksimal utbygging
av områdeplanen Nodeland Syd. Det går fortau i 3 meter
bredde langs denne vegen. Vegen har en brå avslutning i
plankartet fordi det legges opp til at den i fremtiden skal
forlenges som en del av områderegulering for hele Nodeland
Syd.
Forgreiningene inn i delfelt 1 skal være atkomstveger og er
dimensjonert som A1 veger i tråd med nevnte håndbok. Vegene
har 4,5 meter bredde på asfalt pluss 0,25 m skulder og 1 meter
annen veggrunn på hver side.
Vegene f_KV1, f_KV2 og f_KV3 foreslås regulert til privat veg.
Kommunal vegmyndighet ønsker ikke å overta små blindveger
og avkjørsler. Man ønsker rasjonelle brøyteroder uten for mye
stopp, rygging og manøvrering. Dette er også praksis i liknende
tilfeller i boligfelt i Songdalen. Blindveg sør i B3, frem til
snøopplag, foreslås imidlertid som offentlig veg for blant annet
å få adkomst til snøopplag og lekeplass.
I likhet med «o_V2» har også adkomstvegen «f_KV2» en brå
avslutning. Dette har også sammenheng med
områdereguleringen av hele Nodeland syd som sannsynligvis vil
bli fremmet på et senere tidspunkt. Denne vegen kan da bli en
offentlig adkomstveg til en større rekke med boliger.
Barn- og unges interesser
Kommuneplanens bestemmelser viser til kommunens
retningslinjer «Lokale retningslinjer om ivaretaking av hensynet
til barn og unge i arealplanleggingen». Retningslinjene setter
krav til antall, størrelse og kvalitet på lekearealer. I tråd med
retningslinjene foreslås det 1 sandlekeplass og 1
kvartalslekeplass i planområdet. Kvartalslekeplassen er delt i 2
«teiger» o_LEK1 og o_LEK2 på grunn av bratt terreng mellom
disse.
Lekeplassen o_LEK1 må støyskjermes med lokal støyskjerm.
Risiko- og sårbarhet
Vianova AS har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse), noe som er obligatorisk ved alle
reguleringsplanforslag.
Overvann:
Det er sendt inn en overordnet vann- og avløpsplan, vedlegg
10. Denne viser at overvann fra boligområdet skal ledes ut i
Songdalselva via bekken som kommer ut i kulvert under
fylkesvegen. Etter merknad fra Ingeniøravdelingen har
overvannet fra heiene øst for planområdet blitt bedre håndtert
siden planforslaget lå ute på offentlig ettersyn. Videre sier
rekkefølgebestemmelse 8.5 at teknisk plan for bl.a overvann
skal være godkjent før det gis rammetillatelse til bygg i
planområdet. Dette vil bli en mer detaljert teknisk plan.
Rasfare:
Temaet har fått økt oppmerksomhet i planlegging de senere år.
I Songdalen er det rasfare i form at steinsprang og utglidning
av blokker som har mest fokus. Man har erfart temaet har vært
for dårlig tatt hånd om i noen av kommunens eldre boligfelt.
En fagkyndig vurdering er nå levert inn, se vedlagt rapport
datert 14.08.14. Temaet omtales mer under «vurdering».
Flom:
Barnehagetomta ligger i dag lavere enn kote for 200 års flom.
Tomta vil bli fylt opp med steinmasser for å komme over
flomsona. Dette gir større trykkflate på dette området.
Multiconsult AS har foretatt prøveboringer for å undersøke
løsmassene i området. Rapport fra undersøkelsene er ikke
vedlagt her. I oktober 2013 presenterte Multiconsult
konklusjonene i rapporten i møte med administrasjonen og
Repstad Eiendom. Tomta må forhåndsbelastes i ca 1 år før
bygget kan fundamenteres. Dette vil si at steinmassene må
ligge på tomta i ca 1 år før byggearbeidene kan starte. Massene
må kontrollmåles for å sjekke om de siger eller om de er
stabile. Det er viktig å preisere at 1 år er et grovt estimat
foretatt av Multiconsult. Månedlige kontrollmålinger av
steinmassenes stabilitet vil vise de faktiske forholdene.
Tidsrommet for forhåndsbelastning kan derfor bli både mindre
eller mer enn 1 år.
Støy og luftforurensning:
Da barnehagetomta ble foreslått lagt inn i kommuneplanens
arealdel, bemerket Vest-Agder fylkeskommune at de forutsetter
at kommunen gjør en mer utfyllende konsekvensutredning med
tanke på støy, støv og luftforurensning langs hovedvegen.
Kommunen tok så inn arealet i kommuneplanen, med
begrunnelse i at disse forhold skulle utredes nærmere ved
detaljregulering av området. Der er vi nå. Historikken ovenfor
gjør at temaene støy og luftforurensning har blitt tillagt vekt
ved utarbeidelsen av risiko- og sårbarhetsanalysen for denne
planen.
Det er utarbeidet en støyrapport datert 29.04.14. Det vises til
denne, se vedlegg 11. Det må gjennomføres
støyskjermingstiltak i form av støyskjerm langs fylkesvegen og
lokale tiltak for kvartalslekeplassen F_LEK1 samt for 3 av
boligene i B2. Støyskjermen langs fylkesvegen blir 2,5 meter
høy, og vil føre til at barnehagen og det meste av utearealet
kommer i grønn sone. Skjermen har også positiv effekt for
boligene i B2. Skjermen blir kostnadskrevende og vil
beslaglegge en del areal i og med at nederste del skal være en
voll. Barnehagens uteareal vil da få støy lavere enn
grenseverdien. Det må også utføres lokal støyskjerming på
lekeplass o_LEK1 og på 3 av boligene i B2.
Det er utarbeidet rapport for lokal luftforurensning ved
Nodeland Syd, datert april 2014. (Nb. kun konklusjon er
vedlagt, rapporten er på 18 sider.) I rapporten konkluderes det
med at Nodeland Syd mest sannsynlig vil ligge under
grenseverdi for gul og rød sone for de aktuelle stoffene
svevestøv og nitrogendioksider.
Fornminner
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid sommeren
2013, var arkeolog fra Fylkeskonservatoren på befaring i
planområdet. Siden ble dette fulgt opp med en arkeologisk
registrering høsten 2013. Her ble det bl.a registrert et
forsvarsanlegg med bunker og skyttergraver. I uttalelse datert
12.12.13 ber Fylkeskonservatoren kommunen om å bevare hele
dette området og regulere det til hensynssonekulturminner/grøntareal. Krigsminnene er ikke automatisk
fredet. I planforslaget som ble lagt ut på offentlig ettersyn
høsten 2014, tok ikke kommunen det faglige rådet fra
fylkeskommunen til følge. Ved offentlig ettersyn har derfor
Fylkeskonservator fulgt opp sine faglige råd. Se mer om dette
tema under «Offentlig ettersyn» og «Vurdering».
Offentlig ettersyn:
Nedenfor følger en gjennomgang av merknader som kom inn
ved offentlig ettersyn. Merknadene er også vedlagt.
Forslagsstillers kommentarer til merknadene kommer frem i
eget dokument, se vedlegg 4.
1. Agder Energi Nett AS. Brev datert 19.09.14
Noe av nettet på 230V må flyttes / kables om. Deler av nettet
kan forsynes fra eksisterende nettstasjon, men det må
påregnes en ny stasjon inne i feltet. Det bør tas kontakt med
AEN.
Rådmannen:
Planforslaget inneholdt forslag til plassering av ny nettstasjon
allerede da det lå ute på offentlig ettersyn. Dette er område
«o_KTA» i plankartet. Dette er nå avklart med AEN, og disse
støtter foreslått plassering.
2. Fellesrådet for eldre- og funksjonshemmede. Brev datert
23.10.14
Viktig at universell utforming blir ivaretatt når man bygger
barnehage med 2 etasjer. Fellesrådet forventer også å få
tilsendt tegninger for ny barnehage til uttalelse når dette
foreligger.
Utredningen sier ikke noe om skoleveg for fremtidig
barneskole på Nodeland.
Rådmannen:
Alle krav til universell utforming skal ivaretas. Tegninger av
barnehagebygget foreligger ikke ennå.
Kommunen har startet opp arbeid med detaljregulering av
ny barneskoletomt på Vollan. Adkomst for myke trafikanter er
blant de problemstillingene det jobbes med nå.
3. Fylkesmannen i Vest-Agder, miljø- og landbruk. Brev
datert 22.10.14
-Utvidelsen av barnehagetomta er gjort noe på bekostning av
dyrka mark, samt at hovedatkomsten flyttes ca. 60 meter
lengre nord enn dagens avkjøring. Fylkesmannen har imidlertid
signalisert at jordvernhensynet kan vike i dette tilfellet.
-Planen ivaretar tidligere innspill fra Fylkesmannen.
-Nytt pkt. 2.16 i rekkefølgebestemmelsene er ugyldig, og må
tas ut.
Rådmannen:
Bestemmelsenes pkt. 16 tas ut. At velforeninger skal ha ansvar
for vedlikehold av lekeplasser, kan inngå i utbyggingsavtalen.
4. Statens vegvesen region sør. Brev datert 23.10.14
-Uheldig kryssplassering like sør for bru som har innsnevring og
rekkverk.
-Ikke mulig å passere stillestående kjøretøy på høyre side.
-Plassering av kryss bør vurderes på ny.
-Dersom kryss opprettholdes, må det reguleres
passeringslomme og tas inn en rekkefølgebestemmelse om
etablering av en slik lomme. Dersom det er behov for
venstresvingefelt, henvises det til håndbok N100 vedrørende
utforming. Det varsles innsigelse til planen, slik den foreligger.
-Eksisterende busslommer bør erstattes med nye lommer i
tilknytning til nytt kryss, med busslomme for trafikk mot sør på
sørsiden av krysset og for trafikk mor nord på nordre side.
Opparbeidelse bør tas inn i rekkefølgebestemmelser.
-Sikttrekant for g/s-veg i kryss på 4x20 meter endres til 8x20
meter.
-Byggegrense mot fv. 461 bør inntegnes for område BHG1,
med 15 meter fra midten av g/s-veg.
-I rekkefølgekravene må det tas inn bestemmelse om at
byggeplan for nytt kryss med fv. 461 og omlegging av g/s-veg,
skal være godkjent av Statens vegvesen før bygging av kryss
blir igangsatt.
-Støysikringstiltak må inn i rekkefølgekravene.
-Det må tas inn rekkefølgekrav om at byggeplan for nytt kryss
med fv. 461, og omlegging av g/s veg, skal være godkjent av
Statens vegvesen før bygging av krysset blir igangsatt.
-Rekkefølgekrav om støysikringstiltak: Barnehage er uteglemt.
Rådmannen:
-Innsigelsen er nå løst. Nytt kryss er flyttet ca 15 meter mot
sør. Dette vil si at krysset flyttes ca 45 m mot nord i forhold til
dagens innkjøring til Nodelandsvegen og ikke 60 m som i
forrige planforslag. Det blir da tilstrekkelig avstand mellom
innsnevringen i fylkesvegen (brua) og innkjøring til barnehage
og boliger. Bygging av passeringslomme tas inn som et
rekkefølgekrav i forbindelse med fremtidig områderegulering.
-Parkeringsareal for ansatte ved barnehagen må flyttes til nord
for ny kommunal veg som følge av endringen beskrevet
ovenfor.
-Det er tatt inn rekkefølgekrav om at nåværende trestolpe skal
erstattes med ettergivende mast.
-Det er tatt inn rekkefølgekrav om at byggeplan for nytt kryss
og omlegging av g/s-veg, skal være godkjent av Statens
vegvesen før bygging.
-Sikttrekant er endret i tråd med vegvesenets merknad.
-Eksisterende busstopp beholdes etter avtale med Statens
vegvesen. I fremtidig områderegulering kan det bli aktuelt å
flytte på disse. Spørsmålet om plassering av busstopp må også
sees i sammenheng med områderegulering av Nodeland og
detaljregulering av ny barneskole på Vollan.
-Byggegrensa for barnehagen var lagt inn i planen ved offentlig
ettersyn, og er det fremdeles.
-Det er nå lagt inn rekkefølgekrav om støysikring også for
barnehagen.
5. Vest-Agder fylkeskommune, plan- og miljø. Brev datert
24.10.14
-Når planen nå kun tar for seg trinn 1 av Nodeland Syd, får
man ikke sett hele området i en sammenheng. Vi legger til
grunn at kommunen har vurdert denne problemstillingen.
-Fylkeskommunen har tidligere gitt innspill på at hovedtyngden
av bebyggelse ble lagt nærmest fylkesveien. Det anbefales en
enda høyere utnyttelse i området, med konsentrert bebyggelse.
Eneboliger bør lokaliseres til de øvrige deler av feltet, d.v.s.
trinn 2.
-Bussholdeplassene bør lokaliseres mer sentralt i forhold til den
nye atkomstvegen.
-Fylkeskonservator har registrert en del ruiner fra andre
verdenskrig, og ba om bevaring av ruinene og regulering til
hensynssone kulturmiljø/grøntareal. Tiltakshaver og kommunen
ved rådmannen foreslår å avvise fylkeskonservators råd.
Fylkeskommunen skriver at Songdalen kommune står i en
særstilling når det gjelder krigsminner, hvor den vestlige delen
av okkupasjonsmaktens landfront rundt Kristiansand ble anlagt
i Nodeland området. Det er i Songdalen en i dag finner de best
bevarte anleggene fra denne perioden. Det er derfor av
betydning å sikre et representativt utvalg krigsminner fra
denne epoken. Krigens kulturminner er en hoveddel av VestAgder fylkeskommunes kulturarv 2020. Fylkeskonservator
inviterer derfor tiltakshaver og Songdalen kommune til et møte
for å drøfte saken til en løsning.
Rådmannen:
-Kommunen har vurdert problemstillingen ved at en nå
detaljregulerer del 1 før en utarbeider områderegulering av
hele planområdet Nodeland Syd. Dette ble behandlet i en egen
prinsippsak i planutvalget i 2013. Det vises også til
saksfremstilling som lå til grunn for planutvalgets vedtak om å
legge planen ut på offentlig ettersyn. Her er problemstillingen
omtalt.
-Som det går frem av planforslaget, har kommunen valgt en
blanding av eneboliger, kjedehus og firemannsboliger i dette
området. Eneboliger dominerer i antall. Kommunen har regulert
en mengde med leilighetsbebyggelse de senere år. Det behov
for eneboligtomter i søndre del av kommunen.
-Dagens bussholdeplasser beholdes. I fremtidig
områderegulering kan det bli aktuelt å flytte på disse.
Spørsmålet om plassering av busstopp må også sees i
sammenheng med områderegulering av Nodeland og
detaljregulering av ny barneskole på Vollan.
-Administrasjonen, forslagsstiller, regulant og grunneier Kjetil
Aasen hadde møte med fylkeskonservator 12.12.14. Etter
møtet var partene også ute og så på skyttergravene som
ønskes bevart. Se mer om dette tema under «Vurdering».
6. Kommuneplanlegger. Brev datert 28.10.14
-Planforslaget samsvarer med kommuneplanens arealdel.
-Barnehage med 6 avdelinger, vil ha behov for ca. 25 ansatte.
Størrelsen på p-plassen bør dekke behovet for ansatte og i
tilknytning til levering/henting.
-Planforslaget har lagt vekt på solrik beliggenhet, og skal
støysikres med voll og støyskjerm. Området har også nærhet til
natur.
-Grunnarbeid på barnehagetomta må utføres i dialog med
kommunens fagpersonell.
-Det forutsettes at mønehøyde og utnyttelsesgrad er
dimensjonert for bygging av en barnehage i to etasjer.
-Boligtilbudet bygger på en fornuftig vurdering og bør være
attraktivt for barnefamilier som både ønsker å bo landlig og
sentralt.
-Det er viktig at veger og lekeareal i et boligområde utformes
med tanke på kvalitet. Det er positivt at fortau planlegges med
bredde på 3 meter langs samlevegen.
-I alle B-områdene må det settes krav om 2 overdekte
parkeringsplasser til hver boenhet. Planbestemmelsen må
presiseres på en slik måte at dette forholdet kommer tydelig
fram.
-I planbestemmelsen bør det stå at drift av skog ovenfor
boligområdet må forhåndsgodkjennes av Songdalen kommune.
-I planbestemmelsen må grad av utnytting % BYA rettes opp i
samsvar med planutvalgets vedtak saksnr. 050/14 av
11.09.2014.
-Planbestemmelsen pkt. 2.1, 5. kulepunkt, om
taktekkingsmateriale, bør tas bort.
Rådmannen:
-Det er ikke lagt opp til at firemannsboliger skal ha 2 biler pr.
boenhet i garasje eller carport. Disse skal ha 1 av p-plassene
som utendørs parkering. Eneboligene skal ha dobbel garasje på
inntil 50 m2. Bestemmelsene er nå endret slik at det går
tydeligere frem at ikke firemannsboligene i B6 skal ha dobbel
garasje.
-Reguleringsbestemmelse om drift av skog og restriksjoner på
bygging av landbruksveg, utenfor planområdet, vil ikke være
rettslig bindende. Dette er et forhold mellom kommunen og
grunneier som må avtales på annen måte enn gjennom
reguleringsbestemmelsene.
-Reguleringsbestemmelser om utnyttelsesgrad er oppdatert i
henhold til planutvalgets vedtak.
-Reguleringsbestemmelse om taktekkingsmaterialer består.
7. Flatnes Bygg Consult AS. Brev 31.10.14
- Planen legger opp til en grad av utnytting på 30 % BYA. Vi
er overrasket over at kommunen legger opp til en såpass
lav utnyttelse i et sentrumsnært område.
- Tomter på opp mot 800 m2 med lav utnyttelse, vil ikke
anbefales. Tomtene blir dyre og vil fremstå som sløsing av
verdifullt sentrumsareal.
- I fremtiden vil sentrumsområder rundt Kristiansand bli
mer og mer attraktive, og avstandene på sikt vil bli kraftig
forkortet ved økt vegstandard og ny ringveg.
- I bydelssentrene bygges det tettere og mer fremtidsrettet
enn i grisgrendte strøk.
- I ny kommuneplan for Søgne er u-grad 40 % BYA.
- Songdalen kommune bør legge seg på 40 % BYA for
eneboligtomter, og noe høyere utnyttelse for tettere
bebyggelse.
Rådmannen:
Det er feil at planforslaget legger opp til 30 % BYA.
Planforslaget legger opp til 35 % BYA på eneboligtomter, og 40
% BYA på firemannsboligene.
Kommuneplanen med tilhørende utbyggingsprogram ble sist
revidert i 2012. I forbindelse med dette arbeidet forespurte
kommunen representanter fra næringslivet generelt og
eiendomsbransjen spesielt om innspill. Tilbakemeldingene var
tydelige på at Songdalen bør legge opp til en boligbygging som
skiller seg positivt ut. Hva kan gi Songdalen et fortrinn i
boligbyggingen? Romslige eneboligtomter og nærhet til natur er
eksempler på slike virkemidler.
Kommuneplanens bestemmelse som sier at utnyttelsesgrad i
nye boligområder ikke skal overstige % BYA=30 %, må sees i
sammenheng med vedtatt utbyggingsprogram. Her går det
altså frem at Songdalen ønsker å utmerke seg positivt i
boligbyggingen gjennom blant annet å legge til rette for relativt
romslige eneboligtomter. Rådmannen foreslår at den
utnyttelsesgrad som ble resultatet av planutvalgets behandling
11.09.14, består.
8. Unni og Thomas Granfeldt. Brev datert 02.11.14
- Viser til tidligere innspill til planen.
- Dersom privat vann- og avløp til eiendommen
flyttes/fjernes, må dette vederlagsfritt etablere nytt vann
og avløp til eiendommen, og det må tas inn som et
rekkefølgekrav.
- Ønsker avklaring om atkomstveg (f_KV2) til boligområde
«B1» skal videreføres forbi/over sin eiendom. Denne
vegen bør i så fall overtas av utbygger, som et
rekkefølgekrav i forkant av utbyggingen.
- Samlevegen (Løvollvegen) som er regulert i planforslaget,
vil i neste runde (del 2) ligge godt inne på eiendommen og
komme svært nær bebyggelsen. Må ta inn i bestemmelse
at Løvollveien ikke kan videreføres, før det er enighet med
grunneier. Alternativt må Løvollvegen videreføres uten at
eiendom gnr/bnr 110/624 blir berørt av vegen eller anlegg
(grøfter mm). Nevnte momenter må avklares før denne
detaljreguleringsplanen godkjennes.
Rådmannen:
Som nærmeste nabo til et nytt boligfelt, gir Granfeldts merknad
inntrykk av at de ikke har fått god nok informasjon gjennom
det planmaterialet som ble sendt ut på offentlig ettersyn. Dette
tar Rådmannen til etterretning. Planforslaget er nå forbedret:
Repstad Eiendom v/ Ole Johan Bueklev har sendt brev (vedlegg
27) der det bekreftes at Repstad Eiendom, vederlagsfritt for
grunneier, skal foreta en omlegging av det private
ledningsnettet og koble det på det offentlige nettet i boligfeltet.
Det går videre frem at «Liten vei» (f_KV2) ikke kan få en
eventuell fremtidig forlengelse (i forbindelse med fremtidig
områderegulering) før det er gjort skriftlig avtale med eier av
gnr. 110/624.
«Hovedvei» (o_V2) er i fremtidige planer tenkt videreført til å
dekke videre utbygging i delfelt 2. Denne veien vil berøre
eiendommen til Granfeldt. Dette forholdet vil Repstad Eiendom
komme tilbake til i neste reguleringsplan, områdereguleringen
Nodeland Syd.
Thomas Granfeldt – e-post datert 17.12.14 (vedlegg 28)
I e-post i etterkant av Repstad Eiendoms avklaring i brev av
10.12.14 (vedlegg 27) vil Granfeldt understreke viktigheten av
at de kommer frem til en avtale angående fremtidig fremføring
av veg over deres eiendom gnr. 110/624. Før kommunen gir
endelige tillatelser til utbyggingen i denne planen, ber han om
at en kommer frem til enighet med utbygger.
Rådmannen
Vann- og avløpsledningene til Granfeldt går gjennom
planområdet. I brev datert 10.12.14 (vedlegg 27) erklærer
Repstad Eiendom at de skal ta kostnadene med å legge om
vann- og avløp til gnr. 110/624. Rådmannen regner derfor
dette privatrettslige spørsmålet som avklart.
Rådmannnen er kjent med at utbygger Repstad og grunneier
Granfeldt allerede har hatt forhandlinger angående eventuell
grunnavståelse til veg. I utgangspunktet skulle det fremmes en
områdeplan for hele Nodeland Syd, og da lå Granfeldts
eiendom inne i planområdet. Nå skal en imidlertid ta stilling til
en detaljregulering som i sin helhet ligger på Kjetil Aasens
eiendom. Rådmannen mener at det vil være feil dersom
manglende avklaring på et privatrettslig forhold utenfor
planområdet, skal føre til utsettelse av denne
detaljreguleringen.
Spørsmålet om grunnavståelse til vegformål må bli tatt opp
igjen dersom en i neste reguleringsplan foreslår å legge vegen
over gnr. 110/624. Vegen kan ikke legges over Granfeldts
eiendom uten at det har blitt gjort avtale om dette.
Saksbehandler hadde telefonsamtale med Granfeldt 06.01.14
og informerte om at dette planforslaget vil bli fremmet for
politisk sluttbehandling, til tross for at han ber om at det først
må foreligge avtale om fremtidig fremføring av vegen o_V2 inn
på hans eiendom.
9. Kristiansand Byggrådgivning AS. Brev datert 03.11.14
-En enebolig bør ha en utnyttelse på 230 m2. Med en BYA på
30 % vil det med en slik bolig kreve en tomt på 767 m2. Med
en BYA på 40 % vil samme bolig kreve en tomt på 575 m2.
-Prising av boligtomter omfatter erverv av rågrunn og
etablering av boligtomter med infrastruktur og øvrige
fellesanlegg. Kostnad med en tomt på 800 m2 er ca. 33% over
en tomt på 600 m2.
-Utnyttelsesgrad er prisdriver i boligmarkedet
-Etablering av nye boligområder utenfor de områder med
særskilt press, er det relativt like kostnader til kjøp av rågrunn,
uavhengig av kommune.
-En utnyttelsesgrad på linje med nabokommuner vil være en
forutsetning for en rask realisering av boligfelt, med forsvarlig
økonomi for så vel utbygger som den enkelte kjøper.
Rådmannen:
Rådmannen vil også her peke på at planforslaget som lå ute på
offentlig ettersyn, foreslo 35 % BYA og ikke 30 % BYA. Med
627 m2 tomt (gjennomsnitt på boligtomtene) gir dette en
utnyttelse på ca 220 m2 BYA. Kristiansand Byggrådgivnings
anbefaling om 230 m2 BYA skiller seg altså fra planforslaget
med kun 10 m2. Viser for øvrig til Rådmannens svar til Flatnes
Byggkonsult (merknad nr. 7), hvor det samme tema tas opp.
10. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Brev datert
03.11.14
-Songdalen kommune konkurrerer med omkringliggende
kommuner om økt tilflytting, og bedriftene i Songdalen
konkurrerer om attraktiv arbeidskraft mot virksomheter i
nabokommuner.
-Kommunen må tilby tomter som gir like god utnyttelse som
nabokommunene tilbyr.
-Det anbefales å legge seg på samme utnyttelsesgrad som
nabokommuner (40%) for å legge til rette for at bedrifter i
Songdalen er attraktiv for den arbeidskraft de har behov for.
-Tomtekjøper må gjøres oppmerksom på den totale BYA som
tillates på den enkelte tomt, slik at kommunen i ettertid slipper
dispensasjonssøknader i forhold som hagestuer, overbygd
uteareal og terrasser etter som eiers behov endrer seg.
Rådmannen:
Viser til svar gitt til merknad nr. 7 Flatnes Bygg Consult.
Rådmannen vil legge til at kommunen forhørte seg med
representanter fra næringslivet, innen eiendomsbransjen, i
forbindelse med at kommunens utbyggingsprogram ble
utarbeidet.
11. Jernbaneverket. Brev datert 04.11.14
- Ingen merknader til planforslaget
12. Kulturkonsulent Trine Kallevig. E-post datert 17.09.14
-Antar at barnehagens behov er dekket innenfor området som
er avsatt til barnehage.
-Er det gjort vurderinger til støy- og sikkerhetsproblematikk
knyttet til lekeplass nær fylkesvegen.
-Den ene lekeplassen er på toppen av en ganske høy fjellknatt.
Dette kan by på problemer vinterstid med aking og skikjøring
som kan komme i konflikt med trafikk på fylkesvegen.
Rådmannen:
-Barnehagetomta er økt med 2-3 daa i forhold til de 6-7 daa
som er avsatt i kommuneplanen. Dette er nettopp for å sikre at
utearealet får tilstrekkelig kvalitet og størrelse.
-Det er 3 lekeplasser i feltet. Det er negativt at det ene
lekearealet ligger så tett på fylkesvegen at det må gjerdes og
støysikres. Alternativet ville vært å ta det ut av planen.
Rådmannen alt i alt at også denne lekeplass bør bestå.
13. Ingeniøravdelingen. E-post datert 17.09.14
-Vurdert hvilke veger som skal være kommunale og private.
Mener at også blindveg inn til lekearealet o_LEK2 bør bli privat.
Har ikke bruk for dette snøopplaget. Uansett er det en uheldig
kombinasjon med snøopplag opp mot et lekeareal.
-Området vist som hensynssone ras, må det i bestemmelsene
spesifisere hvem som har ansvaret for fremtidig vedlikehold av
sikringsgjerder, bolter mm.
-Det er et stort nedslagsfelt for overvann øst for planområdet
«B9 og B11». Overvannet må fanges opp i det kommunale
overvannsløp eller til terreng.
Rådmannen:
-Rådmannen er ikke enig i at blindveg inn til o_LEK2 skal bli
privat. Det må være en fordel å ha et snøopplag her, selv om
det grenser mot et lekeareal og selv om brøytebilsjåfør må
rygge. Hensynet til beboerne må veie tyngre. Inne i et boligfelt
er det sannsynlig at små barn oppholder seg i nærheten av
snøopplag, uansett om det ligger inntil lekeareal eller private
boliger. Det må utvises varsomhet under brøytingen, uansett
hva naboområdene er regulert til. Dersom man bare hadde
regulert en offentlig gangsti uten snøopplag inn til o_LEK2, slik
ingeniøravdelingen foreslår, ville denne sannsynligvis blitt brukt
som snøopplag likevel.
-Rådmannen har vurdert å sette inn reguleringsbestemmelse
som plasserer ansvaret for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
tiltak mot rassikring innenfor fareområdet H310. Dette skal
imidlertid plasseres hos velforeningen, som pr. nå verken
eksisterer eller er en juridisk enhet. Det vil derfor være mer
hensiktsmessig å bruke utbyggingsavtalen, der følgende
bestemmelse settes inn: ”Før området overleveres til
kommunen skal det foreligge en godkjent plan for fremtidig
vedlikehold av sikringstiltak i hensynssonen H310”.
-V/A planen er nå revidert og viser hvordan overvann fra
heiene i øst skal håndteres med egen overvannsledning for
dette.
Vurdering:
Utnyttelsesgrad og tomtestørrelse
Det har kommet inn 3 merknader knyttet til utnyttelsesgraden i
planforslaget. Det ser ut til at Flatnes Bygg Consult og
Kristiansand Byggrådgivning AS har fått inntrykk av at foreslått
utnyttelsesgrad er på 30 % BYA. Dette er ikke tilfelle.
Rådmannen vil beklage dersom dette ikke kom tydelig nok frem
av saksdokumentene ved offentlig ettersyn.
Rådmannen viser til planutvalgets behandling 11.09.14 og
tabell nedenfor som viser resultatet av vedtaket. Dette
forslaget lå også inne i planforslaget som lå ute til offentlig
ettersyn:
Byggeområde
Vedtak
offentlig
ettersyn
% BYA
B1
35 %
B2
35 %
B3
35 %
B4
35 %
B5
35 %
B6
40 %
B7
35 %
B8
35 %
B9
35 %
B10
35 %
B11
35 %
Figur 2: Oversikt over utnyttelsesgrad i dette
reguleringsforslaget.
Administrasjonen hadde et klart utgangspunkt i spørsmålet om
utnyttelsesgrad da dette planforslaget kom inn til kommunens
behandling. Kommuneplanens bestemmelse § 4. a sier at
utnyttelsesgrad i nye boligområder ikke skal overstige % BYA =
30 %. Etter planutvalgets møte 11.09.14 forholder Rådmannen
seg imidlertid til tabell ovenfor, og foreslår at planen blir
vedtatt slik utnyttelsesgraden er fastsatt her.
Et moment kom nok dessverre ikke godt nok frem, verken
under planutvalgets behandling 11.09.14 eller i dokumentene
som lå ute til offentlig ettersyn: Planforslaget som ble sendt inn
til 1. gangs behandling la opp til at utnyttelsesgrad i område B2
skulle være på % BYA = 45 % og at antall boenheter skulle
være 8. Rådmannen mente at dette var for høy utnyttelse på
disse 2,9 daa, og foreslo i at utnyttelsesgrad skulle være %
BYA = 35 % og antall boenheter skulle reduseres til 7. Sitat fra
saksfremlegget som lå til grunn for planutvalgets behandling
11.09.14 (side 11): «Rådmannen foreslår her en % BYA på 35
%, og at antall boenheter reduseres til 7». Planutvalget vedtok
å legge saken på høring med Rådmannens anbefaling om %
BYA = 35 % i område B2. Vedtaket presiserte imidlertid ikke at
antall boenheter skulle være 7. Det vil ikke være plass til 8
kjedehus innenfor en utnyttelsesgrad på 35 %. Antall
boenheter i B2 må følgelig bli 7. Denne presiseringen settes inn
som et vilkår for vedtak.
Figur 2 viser derfor den utnyttelsesgrad som nå ligger inne i
forslag til reguleringsbestemmelser.
Forslagsstiller Repstad Eiendom AS har signalisert at de før
politisk sluttbehandling kommer til å argumentere for en høyere
utnyttelsesgrad enn det som nå ligger inne i planforslaget, og
vil trekke frem enkelte andre boligfelt i kommunen som
eksempel på høyere utnyttelsesgrad enn Nodeland Syd.
Så langt Rådmannen har funnet, har kommunen ett boligfelt
der regulert utnyttelsesgrad er høyere enn % BYA = 35 %.
Reguleringsplan Blomsterenga skiller seg ut, der
utnyttelsesgrad på de 14 tomtene er på hele % BYA = 50 %.
Dette er en plan for fortetting med kjedehus med tomter helt
nede i ca 350 m2. Utnyttelsesgraden på 50 % BYA må sees i
sammenheng med tomtestørrelsen. Nodeland Syd har en
gjennomsnittsstørrelse på 627 m2 på eneboligtomtene.
Reguleringsplan Blomsterenga ble vedtatt i 2009. Siden den
gang har man fått et økt fokus på tomtestørrelse og
utnyttelsesgrad. Disse 2 faktorene er viktige for hvilken profil
boligfeltet får. Da Blomsterenga ble vedtatt hadde daværende
kommuneplan ingen bestemmelser om utnyttelsesgrad i nye
byggeområder. Utnyttelsesgrad og tomtestørrelse i
Blomsterenga er derfor ikke representativt for de eksisterende
boligområdene i Songdalen, og må heller ikke danne presedens
for kommunens boligpolitikk i fremtiden.
Det er 33 eneboligtomter i planområdet Nodeland Syd. Den
minste tomta er på 525 m2, mens den største er på 882 m2.
Gjennomsnittsstørrelsen er på 627 m2. Rådmannen ønsker å
illustrere hvordan en tomt på 627 m2 kan utnyttes dersom
utnyttelsesgraden er slik det nå er foreslått: % BYA = 35 %.
Man kan da ha en total utnyttelse på ca 220 m2 bebygd areal
(BYA). Dette er for kun 10 m2 mindre enn det Kristiansand
Byggrådgivning i sin merknad ved offentlig ettersyn beskriver
som en attraktiv, moderne eneboligtomt.
Gjennomsnittstomta på 627 m2, med er arealutnyttelse på 35
% BYA (220 m2 BYA), kan for eksempel ha garasje på 50 m2,
utebod på 15 m2, trapp på 5 m2, terrasse på 30 m2 og bolig
med grunnflate på 120 m2. Mange av tomtene vil imidlertid
opparbeides slik at de er tilnærmet flate, og ikke ligger i
skrånende terreng. Terrasser kan da bygges på bakkenivå (ikke
over 0,5 m over bakken) og vil ikke telle med i beregningen av
BYA. Ytterligere 30 m2 kan da legges til grunnflata på huset.
Videre kan 15 m2 legges til grunnflata dersom man ikke bygger
utebod. På bakgrunn av disse eksemplene mener Rådmannen
at det ikke er noen grunn til å øke % BYA på eneboligtomtene.
I kjedehusbebyggelsen B2 kan man med 35 % BYA bygge 7 stk
kjedehus med grunnflate på 90 m2, der hver bolig har 50 m2
garasje. Eventuelt: grunnflate hus på 100 m2 og enkel garasje.
Disse boligene har også 2. etasje samt en inntrukket 3. etasje,
noe som gir et totalt bruksareal i boligen på ca 210 m2.
Når det gjelder 4 manns boligene i B6 kan man bygge 8
leiligheter med grunnflate på 100 m2 (4 på bakken og 4 i andre
etasje). Det legges da til grunn at hver bolig skal ha 1 utendørs
biloppstillingsplass og 1 biloppstillingsplass i carport. Videre
legges det til grunn at leilighetene i 2. etasje skal ha balkong,
mens leilighetene på bakkenivå skal ha terrasse på bakkenivå
(mindre enn 0,5 m over bakken).
På bakgrunn av vurdering ovenfor foreslår Rådmannen at
regulert utnyttelsesgrad forblir slik dette nå går frem av
reguleringsbestemmelsene. Utnyttelsesgraden sikrer at det er
plass til attraktive boliger, samtidig som den bidrar til kvalitet
på boligområdet med hageareal og luft mellom boligene.
Krigsminner innenfor planområdet
Høsten 2013 utførte Fylkeskonservator 2 arkeologiske
registreringer innenfor planområdet. Krigsminnene som ble
registrert var 1 skyttergrav, 2 bunkerser og 6 ruiner. Dette er
forsvarsanlegg som ble bygget av okkupasjonsmakten under 2.
verdenskrig. De arkeologiske minnene er ikke automatisk
fredet. Det er derfor opp til kommunen selv hvorvidt en skal
bevare dem. Etter registreringene ba fylkeskonservator
kommunen om å regulere krigsminnene til bevaringsområde.
For det foreslåtte boligområdet ville dette ha medført at et
vesentlig areal av planområdet del 1 ikke kan bebygges.
I planforslaget som ble lagt ut på offentlig ettersyn i september
2014, var ikke Fylkeskonservators faglige råd om bevaring tatt
til følge. Ved offentlig ettersyn fulgte de derfor opp deres
tidligere merknader knyttet til dette tema: Fylkeskonservator
finner det beklagelig at kommunen ikke har tatt hensyn til egne
kulturminner fra 2. verdenskrig, og peker på at Nodeland hadde
den tyngst utbygde landfronten på Agder med et stort antall
bunkere og infanteristillinger. Det er av betydning å sikre et
representativt utvalg av krigsminner fra denne epoken. Militære
kulturminner kan være besøksmål for turister, skoleklasser med
videre. Fylkeskonservator avslutter sin merknad med å ta
initiativ til et møte for å drøfte saken.
Grunneier Kjetil Aasen, Vianova, Repstad Eiendom og
administrasjonen hadde møte med Fylkeskonservator 12.12.14.
Etter noe drøfting spesifiserte Fylkeskonservator hvilke objekter
det er viktigst for dem å bevare. Dette er 1 skyttergrav med
bunkers, og et bufferareal rundt. Dette ligger i byggeområde
B2. Grunneier Kjetil Aasen informerte imidlertid om at det
ligger en tilsvarende skyttergrav med bunkers rett sør for
planområdet. Denne skyttergraven har ikke blitt registrert av
Fylkeskonservator. Møtet ble avsluttet med befaring på stedet.
Begge skyttergravene, både den innenfor og utenfor
planområdet, ble befart. Det ble avtalt at tiltakshaver skulle
måle inn de 2 skyttergravene, slik at man kunne få deres
nøyaktige utstrekning inn på kartet. Dette er nå illustrert i
vedlegg 29. Deretter skulle tiltakshaver redegjøre for
konsekvensen ved å bevare skyttergrava som ligger innenfor
B2. Kommunen må nå ta den endelige avgjørelsen i dette
spørsmålet.
Figur 3: Oversikt over «skyttergrav 1» innenfor planområdet og
«skyttergrav 2» utenfor planområdet.
I e-post av 22.12.14 (vedlegg 30) opplyser Repstad Eiendom
AS at konsekvensen av å bevare skyttergrava i B2 er at man
mister 2 boligtomter. De ber om at boligområdet består slik det
ble fremmet for 1. gangs behandling og lagt ut på offentlig
ettersyn. Repstad foreslår derimot at planområdet utvides mot
syd ved at «skyttergrav 2», jf. figur 3 ovenfor, reguleres til
bevaring. De tilbyr seg å bidra med økonomiske midler slik at
området blir ryddet og tilrettelagt for besøk med tilkomst fra
vest.
Rådmannen har vurdert alternativene. Befaringen 12.12.14
viste at skyttergrav 2, sør for planområdet, er et tilsvarende
kulturminne som skyttergrav 1. Skyttergrav 2 ligger mer
tilgjengelig for allmennheten. Skyttergrav 1 ligger inne i et
boligfelt. Skal denne bevares, må den integreres fullt ut, og
ikke bli liggende inneklemt og tett på boliger. En må regulere et
areal rundt kulturminnet til friareal, og det må være god
adkomst. Rådmannen ser derfor ikke bort fra at man måtte ha
fjernet flere enn 2 boligtomter, dersom skyttergrav 1 skulle blitt
bevart og integrert i boligfeltet på en gjennomført måte.
All den tid skyttergrav 2 ligger mer tilgjengelig, og har samme
kulturhistoriske verdi som skyttergrav 1, støtter Rådmannen
utbyggers forslag om kun å regulere skyttergrav 2 til bevaring.
De tilbyr seg altså å bidra med økonomiske midler slik at
området blir ryddet og tilrettelagt for besøk med adkomst fra
gang- og sykkelvegen i vest. Dette viser at planprosessen,
tross alt, har ført til et kompromiss der alle parter har bidratt til
å finne fornuftige løsninger. Rådmannens forslag til løsning går
derfor frem av plankartet (vedlegg 1). Her er skyttergrava sør i
planområdet regulert til bevaring.
Kommunen etterstreber forutsigbarhet i alle planprosesser.
Interessekonflikter ønskes avklart tidligst mulig. Nodeland Syd
var 1 av 2 nye boligområder som ble lagt inn da
kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2012. Samtidig ble det,
i samarbeid med Fylkeskonservator, utarbeidet et temakart
over fredete kulturminner i Songdalen. Det ble også lagt inn 14
ikke-fredete kulturminner i dette kartet. Dette er i kulturminner
og kulturmiljøer som kommunen ønsker bevissthet omkring.
Fylkeskonservator hadde ingen registreringer knyttet til
Nodeland Syd på dette tidspunkt, og følgelig ingen merknader
til at dette skulle reguleres til boligfelt. Når det gjelder
reguleringsarbeidet med Nodeland Syd og forholdet til
kulturminner, opplever Rådmannen at Fylkeskonservator og
kommunen ikke har lykkes med å skape den ønskede
forutsigbarhet.
Innsigelse fra Statens vegvesen
I uttalelse ved offentlig ettersyn peker Statens vegvesen på et
viktig forhold som verken forslagsstiller eller planmyndighet
hadde vært oppmerksom på. Rett nord for der nytt kryss inn til
barnehage og boligfelt var foreslått plassert, er vegbredden
begrenset på grunn av bru og rekkverk. For å unngå
kødannelse og farlige forbikjøringer, må det derfor plasseres en
passeringslomme ved dette krysset. Vegvesenet varslet
innsigelse dersom dette forhold ikke ble løst. Se vegvesenets
innsigelse, vedlegg 17.
Regulant og forslagsstiller har sammen med vegvesenet tatt
tak i dette forholdet. Utgangspunktet for arbeidet var at
eksisterende bru ved fv. 461 (bekkekulvert) skulle beholdes.
Plassering av nytt kryss foreslås nå flyttet ca 15 meter mot sør
i forhold til slik dette var plassert i tidligere planforslag.
Planforslaget som lå ute på offentlig ettersyn la opp til at nytt
kryss skulle plasseres ca 60 meter nord for dagens innkjøring til
Nodelandsvegen. Revidert planforslag foreslår at nytt kryss
plasseres ca 45 meter nord for dagens innkjøring.
Figur 4: Illustrasjon av dagens innkjøring, ny plassering av
vegkryss, tidligere forslag til plassering av vegkryss, flytting av
regulert p-areal og eksisterende bru / bekkekulvert.
Flyttingen av ny plassering av vegkryss medfører at
barnehagens parkeringsareal blir redusert. Parkeringsarealet
for ansatte ved barnehagen flyttes til nord for Løvollvegen.
Omarbeidingen av planforslaget medfører en liten økning av
selve barnehagearealet fra 6,7 daa til 7 daa. I e-post til
regulant har vegvesenet bekreftet at de er positive til dette
reviderte planforslaget. Vilkår for at de trekker innsigelsen er at
det settes inn rekkefølgekrav om at eksisterende trestolpe vest
for nytt kryss erstattes med ettergivende mast. I fremtiden må
det også reguleres og bygges en passeringslomme, men dette
kan gjøres som del av fremtidig områderegulering. Dagens
reguleringsplan utløser ikke slikt krav.
Rådmannen har drøftet revidert planforslag med barnehaglig
rådgiver. Sammen har en kommet frem til at administrasjonen
støtter endringene. Det må være akseptabelt at ansatte ved
barnehagen må krysse ny kommunal veg til fots dersom de
ankommer arbeidsplassen med bil. Det avgjørende momentet
er at parkeringsarealet for henting og levering av barn beholdes
på samme side av kommunal veg som barnehagen. Dette
arealet er altså uforandret.
Rådmannens samlede vurdering:
Denne reguleringsplanen representerer første del av et større
fremtidig boligområde ved Nodeland Syd. Detaljregulering
Nodeland Syd - delfelt 1 og barnehage, legger
til rette for boligfelt og barnehagetomt i tråd med
kommuneplanens arealdel. Området ligger vestvendt og er
sentralt plassert i kommunen. Rådmannen mener at dette er en
godt gjennomarbeidet reguleringsplan og foreslår at
planforslaget blir vedtatt på følgende vilkår:
-Reguleringsbestemmelse 2.3 1. kulepunkt endres ved at antall
boenheter i B2 reduseres fra 8 til 7.
Vedlegg:
Nr Avsender
.
1
Vianova AS
2
Vianova AS
3
4
Vianova AS
Vianova AS
5
Vianova AS
6
Rambøll AS
7
Vianova AS
8
9
10
Vianova AS
Vianova AS
Vianova AS
Innhold
Dato
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Gjennomgang av
merknader ved offentlig
ettersyn
Risiko- og
sårbarhetsanalyse,
sjekkliste
Illustrasjonsplan utomhusplan
Illustrasjonsplan –
tverrsnitt 1 og 2
Tverrprofiler
Vegprofiler
Overordnet vann- og
17.12.14
17.12.14
17.12.14
17.12.14
22.08.14
22.08.14
17.12.14
17.12.14
17.12.14
17.12.14
avløpsplan
Rapport vegtrafikkstøy
Konklusjon i rapport om
lokal luftforurensning
Nodeland Syd
Rapport fra vurdering
av ras- og skredfare
Uttalelse ved offentlig
ettersyn
Uttalelse ved offentlig
ettersyn
11
12
Vianova AS
Rambøll AS
13
Agder Bergkonsulent
14
Agder Energi AS
15
Fellesrådet for eldreog
funksjonshemmede
Fylkesmannen i Vest- Uttalelse ved offentlig
Agder
ettersyn
Statens vegvesen
Innsigelse. Uttalelse
ved offentlig ettersyn
Vest-Agder
Uttalelse ved offentlig
Fylkeskommune
ettersyn
Songdalen kommune Uttalelse ved offentlig
–
ettersyn
kommuneplanlegger
og barnehagefaglig
rådgiver
Flatnes Bygg Consult Uttalelse ved offentlig
ettersyn
Unni og Thomas
Uttalelse ved offentlig
Granfeldt
ettersyn
Kristiansand
Uttalelse ved offentlig
Byggrådgivning
ettersyn
Næringsforeningen i
Uttalelse ved offentlig
Kristiansandsettersyn
regionen
Jernbaneverket
Uttalelse ved offentlig
ettersyn
Songdalen kommune Uttalelse ved offentlig
– kulturkonsulent
ettersyn
Songdalen kommune Uttalelse ved offentlig
– ingeniøravdelingen ettersyn
Repstad Eiendom
Svar til nabo Granfeldt
– erklæring
Thomas Granfeldt
Tilbakemelding på brev
fra Repstad datert
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29.04.14
April 2014
14.08.14
19.09.14
23.10.14
22.10.14
23.10.14
24.10.14
28.10.14
31.10.14
02.11.14
03.11.14
03.11.14
04.11.14
17.09.14
17.09.14
10.12.14
e-post
17.12.14
29
Repstad Eiendom
30
Repstad Eiendom
10.12.14
Kartutsnitt av de 2
skyttergravene med
bunker
Forslag til regulering av
kulturminne
Nr
Dok.dato
Tittel
1
2
05.01.2015
05.01.2015
3
05.01.2015
4
05.01.2015
5
6
7
8
9
10
11
12
05.01.2015
05.01.2015
05.01.2015
05.01.2015
05.01.2015
05.01.2015
05.01.2015
05.01.2015
13
05.01.2015
14
19.09.2014
15
16
05.01.2015
23.10.2014
17
27.10.2014
18
28.10.2014
Detaljplan 22-12-2014.pdf
Bestemmelser Nodeland
Syd_detaljplan felt 1_2212-2014.pdf
Planbeskrivelse Nodeland
Syd_detaljplan felt 1_2212-2014.pdf
Oppsummert mottatte
merknader etter 1 gangs
høring Nodelan syd felt 1_
17-12-2014.pdf
vedlegg 3 ROS-analyse.pdf
Vedlegg 6 illustransjonsplan
C101.pdf
U101.pdf
D101.pdf
GH101.pdf
vedlegg 7 Støyrapport
utdrag-rapportluftforureensning
vedlegg 15 Notat om
rasfare
Angående reguleringsplan
for Nodeland Syd - dellfelt
1 og barnehage
Fellesrådet.doc
Nodeland Syd - uttalelse til
detaljreguleringsplan for
delfelt 1 og barnehage planID 201404.pdf
Detaljregulering Nodeland
Syd - delfelt 1 og
barnehage offentlig
ettersyn
Offentlig ettersyn Detaljregulering Nodeland
Syd - delfelt 1 og
barnehage
15.12.14
e-post
22.12.14
19
28.10.2014
20
31.10.2014
21
03.11.2014
22
03.11.2014
23
04.11.2014
24
10.11.2014
25
05.01.2015
26
06.11.2014
27
11.12.2014
28
18.12.2014
29
30
05.01.2015
05.01.2015
Forslag til detaljregulering
Nodeland Syd - delfelt 1 og
barnehage - uttalelse fra
kommuneplanlegger
Nodeland Syd - Uttalelse
offentlig ettersyn
Merknader til
detaljregulering Nodeland
Syd - delfelt 1 og
barnehage
Kommentarer til offentlig
ettersyn - reguleringsplan
for Nodeland Syd, delfelt 1
og barnehage
Merknad detaljregulering
Nodeland Syd - delfelt 1 og
barnehage
Uttalelse til forslag til
detaljregulering for
Nodeland Syd - delfelt 1 og
barnehage
Merknad-kulturkonsulentSongdalen.pdf
Uttalelse fra
ingeniøravdelingen til
reguleringsplan for
Nodeland syd
Nodeland Syd tilbakemelding merknad
Detaljregulering Nodeland
Syd - tilbakemelding
merknad
Kartutsnitt Bunker II.pdf
Nodeland Syd - kulturminne
PLANUTVALGET LEGGER FREM FØLGENDE
INNSTILLING TIL VEDTAK OVENFOR KOMMUNESTYRET:
1. MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 12-12 BLIR FORSLAG
TIL DETALJREGULERING AV NODELAND SYD, DELFELT 1 OG
BARNEHAGE, VEDTATT.
2. ANTALL BOENHETER I B2 REDUSERES FRA 8 TIL 7.
RÅDMANNEN FORESLÅR AT
PART ELLER ANNEN MED RETTSLIG KLAGEINTERESSE KAN KLAGE PÅ DETTE
VEDTAKET, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. 6.
SONGDALEN KOMMUNE
Møtebok
Styre, utvalg, komitè
m.m.
Planutvalget
Saksansv.:
Svein Sunde
SAKSGANG
Møtedato
Saksnr
Saksbeh.
22.01.2015
005/15
SVS
Arkiv: K2-L12
Objekt:
Arkivsaknr.:
14/1189 -13
Mindre endring av reguleringsplan Midtheia - felt C
Dokumentliste:
Nr T Dok.dato
1
I 21.08.2014
Avsender/Mottaker
Kristiansand
Byggrådgivning
3
U 16.09.2014
Kristiansand
Byggrådgivning v Ole
Stenbro;
TTF Bygg v Pål Try
4
I
01.10.2014
5
I
06.10.2014
Kristiansand
Byggrådgivning v Ole
Stenbro
Kristiansand
Byggrådgivning AS
6
U 13.10.2014
7
I
15.10.2014
Kristiansand
Byggrådgivning v Ole
Stenbro
Kristiansand
Tittel
Forhåndsuttalelse endring av
reguleringsplan for
Midtheia av 01.09.2010
Planforespørsel for
planutvalget. Endring av
reguleringsplan Midtheia
felt C. Orientering om
vedtak og gebyr
Endring
reguleringsbestemmelser
reguleringsplan Midtheia
Endring av
reguleringsplan for
Midtheia - Felt C
Endringer i søknaden
Midtheia felt C
Reguleringsplan Midtheia
8
I
16.10.2014
10
U 17.11.2014
11
I
26.11.2014
12
I
01.12.2014
Byggrådgivning v/Daglig
leder Ole Stenbro
Kristiansand
Byggrådgiving AS
TTF Bygg v Pål Try;
Svein Egil Torgersen;
Thomas Erlend Torgersen;
Esther Karen og Tom
Sigurd Drangsholt;
Inger Marie Nesland Møll;
Anita Strøm;
Tormod Urdal;
Anders og Liv Karin
Nodeland;
Fisnik Tahiraj;
Fidan Tahiraj;
Thomas Skarpeid og Rakel
Malene Sløgedal;
Musa og Shpresa Ala;
Statens vegvesen region
Sør;
Fylkesmannen i VestAgder;
Vest-Agder
Fylkeskommune;
Kommuneplanlegger;
Songdalen kommune
Barnas talsperson;
Ingeniøravdelingen
Songdalen kommune;
Mottakere
Miljøvernavd.
Fylkesmannen i VestAgder
Vest Agder
fylkeskommune
Midtheia reguleringsplan
- plankart
Endring av
reguleringsplan Midtheia
- felt C
Midtheia - uttalelse til
endring av
reguleringsplan for felt C
Høring av forslag til
mindre endring av
reguleringsplan for
Midtheia felt C
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Plan- og bygningsloven § 12-14
Reguleringsplan Midtheia, vedtatt 01.09.2010
Bakgrunn for saken:
I møte 11.09.14 fikk utbygger TTF Bygg planutvalgets
anbefaling til å sette i gang mindre reguleringsendring av felt C
i reguleringsplan Midtheia. Søknaden, utarbeidet av
Kristiansand Byggrådgivning AS, ble lagt ut på høring etter
vedtak i planutvalget 07.11.14. Det kom ikke inn merknader da
saken var på høring i november – desember. Saken fremmes
derfor for politisk sluttbehandling.
Saksutredning:
Søknaden datert 14.10.14 legger opp til følgende endringer:
1. Fjerne regulert byggegrense mot friluftsområder og
nabotomter. Plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd trer da
inn: «Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11
[kommuneplan] eller 12 [reguleringsplan], skal byggverk ha en
avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve
høyde og ikke under 4 meter».
Regulert byggegrense mot vegformål består slik den allerede
ligger inne i plankartet.
2. Regulert plassering av atkomst til den enkelte tomt er
fjernet. Dette innebærer at den enkelte atkomst ikke er låst til
èt definert punkt på tomta, men må plasseres og
godkjennes som en del av byggesøknaden.
3. Endring av reguleringsbestemmelse pkt. 1.5. Forslaget
legger opp til at det tillates utfylling utover tomtegrenser.
Fyllingene skal jordkles og såes til. Bestemmelsen settes inn for
å hindre skjemmende fyllinger og murer i ett bratt terreng som
dette er. Det tillates ikke utfyllinger inn på lekeareal.
4. Endring av bestemmelse pkt. 1.3 femte ledd. Det foreslås at
regulert møneretning skal være illustrert (og ikke bestemt) i
plankartet. Nytt forslag til bestemmelse sier videre at
møneretningen kan justeres med 15 grader. Slik dette forholdet
nå er regulert, er regulert møneretning låst.
5. Endring av bestemmelse pkt 1.3, 7. og 8. ledd. I dag kan
man bygge carport eller frittliggende garasje på inntil 25 m2.
Nytt forslag til bestemmelse legger opp til at garasjen ikke
trenger å være frittliggende, men kan henge sammen med
boligen. Videre innebærer forslaget til endring at boligeier
kan bygge garasje for 2 biler (ca 50 m2). Dette innebærer at
regulert bruksareal foreslås økt med 25 m2 pr tomt for å få
plass til den doble garasjen. Dette punkt omtales nærmere
under «Vurdering».
Begrunnelse for- og beskrivelse av de foreslåtte endringer går
mer utfyllende frem av søknaden, se vedlegg 1.
I vedlegg 2, forslag til reviderte reguleringsbestemmelser, er ny
tekst markert med blå tekst. Rød tekst er det som søker
foreslår å fjerne fra bestemmelsene.
I møte 07.11.14 vedtok planutvalget å legge saken ut på høring
i 3 uker. Det har kommet inn uttalelse fra Fylkesmannen i VestAgder og Vest-Agder fylkeskommune. Disse skriver at de ikke
har merknader til saken. Se vedlegg 4 og 5.
Vurdering:
Gjeldende reguleringsbestemmelse § 1.3 begrenser størrelsen
på carport / garasje til 25 m2 BYA (Bebygd areal), noe som
bare gir plass til 1 bil. Videre presiserer bestemmelsen at
garasje skal være frittliggende. Planforslaget legger opp til å
endre på disse 2 forhold. Det søkes om at garasje skal kunne
henge sammen med huset, og at grunnflata kan være på opptil
50 m2. Et spørsmål er da hvorvidt denne økningen på 25 m2
skal legges til det allerede regulerte bruksarealet (BRA), eller
om de 25 m2 skal være inkludert i det allerede regulerte
bruksarealet. Dette spørsmålet ble drøftet under planutvalgets
behandling 07.11.14. En ble her enig om at administrasjonen,
før 2. gangs behandling av planforslaget, skulle belyse hvor
stor prosentvis økning i utnyttelsesgrad en eventuell økning
med 25 m2 vil utgjøre.
Den mest hensiktsmessige måten å belyse en eventuell økning
med 25 m2 på, er å illustrere dette som % BYA. Dette er også
en beregningsmåte som planutvalget er godt kjent med fra
andre reguleringssaker. Regulert utnyttelsesgrad i felt C er
imidlertid angitt som antall m2 BRA (Bruksareal). Vi har altså
her å gjøre med 2 ulike beregningsmåter for beregning av grad
av utnytting. BRA må «regnes om» til % BYA. Det er da
særdeles viktig å få frem at alle etasjehøyder teller med ved
beregning av Bruksareal (BRA). BRA oppgitt i m2 må derfor
ikke forveksles med BYA oppgitt i m2. I BYA teller kun
«fotavtrykk» av hovedetasje (samt garasje og ev. utendørs
parkering), med i beregningen. Et bolighus vil derfor ha høyere
BRA enn BYA, med mindre alt er bygd på en flate.
I felt C er det 25 eneboligtomter av typen I og II med regulert
BRA = 230 m2, jf. bestemmelsene § 1.3. Tomtene har en
gjennomsnittlig størrelse på 512 m2. På disse boligene skal det
være saltak med takvinkel 18-25 grader, noe som utelukker
loft som egen etasje. Hvis BRA skal omregnes til % BYA
kommer man ikke utenom et visst bruk av skjønn. Dette er
fordi fordelingen av m2 bruksareal mellom hovedetasje,
terrasse, balkong, takutstikk m.v vil variere fra hus til hus, alt
etter hvordan det prosjekteres. I et normalisert tenkt tilfelle,
innenfor rammen av dagens reguleringsbestemmelser, kan man
anta at en tomt med BRA=230 m2 vil ha en hovedetasje og
garasje (på 25 m2) med fotavtrykk på til sammen ca 130 m2.
Dette tilsvarer i så fall en utnyttelsesgrad på bakkenivå på ca
% BYA = 25 % på disse tomtene. Hvis man så tillater at det
kan bygges garasje på opptil 50 m2, der de ekstra 25 m2 kan
legges til eksisterende regulerte BRA, vil dette tilsvare at
regulert % BYA økes til ca 30 %.
I felt C er det også 4 boligtomter av type III med regulert BRA
på 190 m2, jf. bestemmelsene § 1.3. Disse tomtene har
gjennomsnittlig størrelse på 479 m2 og samme regulerte
takvinkel som boligene av type I og II, noe som utelukker at
loftsetasjen har arealer som inngår i beregningen. I et
normalisert tenkt tilfelle, der man fordeler antall m2 mellom de
2 etasjene innenfor rammene av det som nå er regulert, kan
man anta at disse tomtene har en arealutnyttelse på bakkenivå
som tilsvarer % BYA = 22 %. Dersom man tillater at økningen
på garasje på 25 m2 blir lagt til den utnyttelse som pr. i dag er
regulert, tilsvarer dette en ny utnyttelsesgrad på % BYA = 2728 %.
Rådmannen mener at beregningene ovenfor viser at det ikke er
urimelig at de 25 m2 som legges til for å kunne bygge garasje
for 2 biler, også legges til regulert antall BRA (Bruksareal). Til
sammenlikning har eneboligtomter i den detaljregulerte delen
av Nodelandsheia øst en % BYA på 30 % for tomter > 500 m2,
og 35 % for et fåtall tomter < 500 m2.
Vi ser også at en økning med 25 m2 pr tomt, ikke vil føre til at
arealutnyttelsen i felt C overstiger den utnyttelsesgrad som i
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel legges til grunn
for nye boligområder.
Rådmannens samlede vurdering:
Rådmannen mener at søknaden er i tråd med det som ble
forespeilet da utbygger stilte planspørsmålet som ble behandlet
i sak PLAN 054/14. Endringene gjøres for å løse opp i noe rigide
bestemmelser. Rådmannen mener at disse endringene vil bidra
positivt til kvaliteten på det fremtidige boligområdet. På denne
bakgrunn foreslår Rådmannen at forslaget til mindre endring av
reguleringsplan Midtheia blir vedtatt.
Vedlegg:
Nr Avsender
1
Kristiansand
Byggrådgivning
Innhold
Søknad. «Endring av
reguleringsplan for
Midtheia av
01.09.2010»
Dato
14.10.14
Forslag til reviderte
reguleringsbestemmelser
Midtheia
13.10.14
2
Kristiansand
Byggrådgivning
3
Kristiansand
Revidert plankart felt C
Byggrådgivning
Fylkesmannen i Vest- Uttalelse
Agder
4
15.10.14
26.11.14
5
Vest-Agder
fylkeskommune
Uttalelse
Nr
Dok.dato
Tittel
1
02.01.2015
2
02.01.2015
3
4
02.01.2015
26.11.2014
5
04.12.2014
Beskrivelse av endringer
141014
reguleringsbestemmelser
141013 med endringer fra
opprinnelig.docx
20141015 Midtheia
Midtheia - uttalelse til
endring av reguleringsplan
for felt C.pdf
Høring av forslag til mindre
endring av reguleringsplan
for Midtheia felt C
01.12.14
PLANUTVALGET FATER FØLGENDE VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 blir forslag til
mindre endring av reguleringsplan Midtheia vedtatt.
RÅDMANNEN FORESLÅR AT
Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på dette
vedtak, jf. forvaltningsloven kap. VI.