Program kurs i arbeidshelse vår 2015

Comments

Transcription

Program kurs i arbeidshelse vår 2015
Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i BHT
19. og 20. mai 2015 på STAMI
Tirsdag 19. mai
09.00-09.30
Registrering
09.30-09.50
Arbeidsgivers bruk av BHT og lovens rammer for kurset.
v/Inger Helene Gudding, seniorrådgiver, STAMI
09.50-10.30
Nødvendigheten av kartlegging og risikovurdering samt bruk av
helsesamtaler og annen helseovervåkning som grunnlag for kursets
ulike tema.
v/Helle Birgit Laier Johnsen, overlege, STAMI
10.45-11.45
Eksponering og kartlegging av arbeidsrelaterte sykdommer i luftveiene
i ulike bransjer – helsesamtaler, spirometri og vurdering av
eksponering.
v/Kristin Hovland, bedriftslege, Skanska Norge
12.00-12.30
Aktuell kunnskap om regelverket knyttet til melding og godkjenning av
yrkessykdom.
v/Helle Birgit Laier Johnsen, overlege, STAMI
12.30-13.15
Lunsj
13.15-13.30
Støvmålinger og åndedrettsvern til hvilken nytte?
v/Helle Birgit Laier Johnsen, overlege, STAMI
13.30-14.15
Eksempel på bedriftssykepleieres oppgaver i bygg og anlegg der
hånd-arm vibrasjoner og luftveiseksponeringer er en del av
arbeidsmiljøet.
v/Margun Dahle, leder for Mesta BHT
14.30-15.15
Løpende hørselskontroller avdekker aldersbetinget hørselstap eller
hørselstap grunnet støy på arbeidsplassen – men hvordan vite hva som
er hva?
v/Arve Lie, overlege, Fagsekretariatet for BHT, STAMI
15.30-16.00
Noen nyttige arbeidsmedisinske veiledninger relatert til tema
arbeidshelse.
v/Arve Lie, overlege, Fagsekretariatet for BHT, STAMI
Onsdag 20. mai
09.00-09.45
Når ansatte jobber i turnus, hvilke spørsmål bør stilles og hvilke råd
kan være aktuelle?
v/Jenny Anne Sigstad Lie, forsker, STAMI
10.00-10.30
BHTs praktiske arbeid i en virksomhet der skiftarbeid er en viktig
arbeidsmiljøfaktor?
v/Ingun K. Jenssen, avdelingssjef og bedriftssykepleier, Ahus BHT
10.30-11.00
Risikovurdering av gravides arbeidsmiljø – hva kan BHT og
bedriftssykepleieren bidra med?
v/Petter Kristensen, professor emeritus, STAMI
11.15-12-00
Kartlegging av eksponeringsforhold og mulige symptomer knyttet til
avløpsbransjen – hvilke spørsmål er viktige å stille?
v/Kari Kulvik Heldal, forsker, STAMI
12.00-12.45
Lunsj
12.45-13.30
Informasjon og opplæring av ansatte med mulighet for smitte fra
biologiske materiale og betydningen av yrkesrelatert vaksinering.
v/Helle Birgit Laier Johnsen, overlege, STAMI
13.45-14.15
Egenrapporterte eksponeringsfaktorer og helseplager knyttet til
kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.
v/Eva Kristin Løvseth, seniorrådgiver, NOA
14.15-14.45
Målrettet helseoppfølging av bakere med melstøv som daglig
eksponeringsfaktor.
v/Guro Haug, bedriftssykepleier, Umoe Restaurant Group AS BHT
15.00-15.45
”Stråling” som eksponeringsfaktor på arbeidsplassen – et
helseproblem? BHTs rolle som formidler av informasjon.
v/Tore Tynes, overlege, NOA
15.45
Oppsummering/avslutning
¨