Boligsalgsrapporten

Comments

Transcription

Boligsalgsrapporten
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Rekkehus
SERTIFISERT TAKSTMANN
Takst-Forum.Nord-TrøndelagAS V/ Nils Kringen
Telefon: 913 37 318
E-post: [email protected]
Rolle: Uavhengig takstmann
AUTORISERT FORETAK
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Organisasjonsnr: 991 296 905
Dato befaring: 31.08.2015
Utskriftsdato: 01.09.2015
Oppdrag nr: 5047
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Forutsetninger
BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER
Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene.
Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved
eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra
til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter
hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet
ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han
ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom
rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler.
OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.
OM TAKSTMENN
Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter.
Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen
skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.
KLAGEORDNING
Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like
mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager
har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og
eventuelle felles tilleggsundersøkelser.
RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451
(bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.
BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 2 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF
Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom
høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og
bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt
til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte
minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis
rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling
ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i
rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM.
Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et
rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp
inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med
byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
Egne forutsetninger
Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under levetidsbetraktninger. I mange
tilfeller kan levetid i praksis være både kortere og lengre. Graden TG 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og
bygningsdeler som ikke har synlig svekkelse, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid.
Bygningen er ikke isolasjonsvurdert da dette krever avansert teknologi. Rapporten legger til grunn husets tilstand på
befaringsdagen. For å opprettholde byggets standard må det forutsettes normalt vedlikehold utover det som nevnes i
rapporten. Denne rapporten har ikke tatt mål av seg til å kommentere kosmetiske feil eller mangler.
På generelt grunnlag så gjøres det oppmerksom på at flis og flisfuger i seg selv ikke er tette. Fritt vann på flislagte
overflater vil følgelig påvirke fuktsøk med fuktindikator. Eventuelle forhøyede fuktindikasjoner er ikke unormalt da fukt
kan ligge i flis og flisfuger uten å være skadelig. Det forutsettes at det er benyttet en bakenforliggende fuktsikring som er
påført etter gjeldende leggeanvisninger. Erfaringsmessig så vil et symptom på skade være en kombinasjon av høye
avvik og riss i flisfuger.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 3 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har
verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til
takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.ntf.no.
Konklusjon tilstand
Generelt fremstår boligen i god stand, det er ikke registrert forhold som har behov for umiddelbare tiltak.
Utover normalt vedlikehold er det påregnelig med:
- skifte av vindu på stue over noe tid grunnet oppnådd alder i forhold til levetid
- enkelte tiltak på bod grunnet anmerkninger
- mindre tiltak på bad
- oppgradering av vaskerom over tid grunnet oppnådd alder i forhold til levetid
Det henvises til rapportens enkelte punkter.
STJØRDAL, 01.09.2015
Takst-Forum.Nord-TrøndelagAS V/ Nils Kringen
Takstingeniør/Byggmester
Telefon: 73 82 13 30
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 4 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:
Bjørkås Anja
Takstmann:
Nils Kringen
Befaring/tilstede:
Befaringsdato: 31.08.2015.
- Nils Kringen. Takstingeniør/Byggmester. Tlf. 73 82 13 30
- Eli By.
Eiendomsopplysninger
Eiendomsbetegnelse Rekkehus
:
Byggemåte:
Boligen med byggeår 1979 er et rekkehus oppført i to etasjer over støpt plate på mark. Over
dette er boligen utført i
bindingsverk med utvendig liggende kledning.
Takkonstruksjonen er flat og holdes oppe av gitterdragere i tre med undertak av tro. Yttertekking
er av asfaltpapp,
etasjeskiller er av trebjelkelag og vinduer er i 2-lags isolerglass.
Matrikkeldata
Matrikkel:
Kommune: 1714 STJØRDAL Gnr: 99 Bnr: 835
Eiet/festet:
Eiet
Areal:
147,1 m² Arealkilde: Web Atlas Eiendomsdata
Hjemmelshaver:
Bjørkås Anja
Adresse:
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Kilder/vedlegg
Dokument/kilde
Dato
Egenerklæring
31.08.2015
Kommentar
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Status
Sider Vedlagt
Fremvist
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 5 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Bygninger på eiendommen
Enebolig
Bygningsdata
Byggeår:
1979 Kilde: Eiendomsdata
Anvendelse:
Boligformål
Arealer
Bruttoareal
Etasje
BTA m²
Bruksareal BRA m²
Totalt
Primær P-ROM
Sekundær S-ROM
1. etasje
62
55
53
2
2. etasje
63
56
54
2
125
111
107
4
Sum bygning:
Kommentar
Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.
Kommentar areal
Planløsning er uten vesentlige avvik iht. tegninger i kommunalt arkiv. Rombenevnelsen er iht dagens bruk, og uten
hensyn til byggeforskriftens krav.
Romfordeling
Etasje
Primærareal (P-ROM)
Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje
Entré, toalettrom, gang, stue, kjøkken
Bod
2. etasje
Gang, vaskerom, bad, 3 soverom
Bod
Konstruksjoner
Enebolig
Grunn og fundamenter - Enebolig
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.
Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse:
Byggegrunn blir opplyst å være sandgrunn, fundamenter er av plasstøpt betong type
støpt plate på mark.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ved visuell kontroll ble det ikke registrert riss eller sprekker som tyder på ustabile
grunnforhold.
Ut i fra registrerte forhold fremstår byggegrunn som stabil.
Det gjøres oppmerksom på at geotekniske undersøkelser ikke er foretatt.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 6 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Drenering - Enebolig
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.
Drenering
Beskrivelse:
Boligen har støpt plate på mark og drensfunksjon er av sekundær betydning.
Utskifting/vedlikehold:
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Det er foretatt en visuell inspeksjon av utvendig terreng og innvendige overflater.
Ingen vesentlige avvik eller tegn på skader registreres, noe som indikerer at
fuktsikringen er i varetatt.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ut i fra registrerte forhold fremstår drensfunksjon i tilfredsstillende stand.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av
konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at
vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå.
Yttervegger
Beskrivelse:
Veggkonstruksjon over grunnmur består av bindingsverk med utvendig liggende kledning.
Selger opplyser at det er skiftet kledning på vegg mot sør i 2012.
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Ved visuell kontroll av utvendig kledning ble det ikke registrert forhold som skal
bemerkes.
Ut i fra registrerte forhold fremstår utvendige fasader i god stand.
Siste utvendige vedlikehold ble opplyst å ha blitt utført i 2012.
Skjulte konstruksjoner forutsettes utført i henhold til byggeårets krav.
Antatt normal levetid for trepanel 40 - 60 år
Antatt normalt intervall for beising av trepanel eller tømmer er mellom 2 og 4 år
Antatt normalt intervall for beising av trepanel med dekkbeis er mellom 4 og 8 år.
Antatt normalt intervall for maling av trepanel eller tømmer er mellom 6 og 12 år.
Vinduer og dører - Enebolig
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på
tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være
fullstendig funksjonstestet.
Vinduer
Beskrivelse:
Boligens vinduer består av trevinduer med 2-lags isolerglass, alle vinduer er byttet
mellom 2010 - 2012 unntatt vindu på stue som er fra 1979.
Utskifting/vedlikehold:
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Ved visuell kontroll av nyeste vinduer ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes.
Vinduer fremstår i god stand.
TG: 1.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ved visuell kontroll av eldste vindupå stue ble det registrert slitasje.
Det gjøres oppmerksom på at grunnet vinduets oppnådde alder i forhold til levetid er
skifte påregnelig i nær fremtid.
TG: 2.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 7 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Ytterdører og porter
Beskrivelse:
Terrassedør 1. etasje er en malt tredør med vindusfelt fra 2001.
Terrassedør 2. etasje er en malt tredør med vindusfelt av 2-lags isolerglass fra 2011.
Inngangsdør er en malt laminatdør med vindusfelt av nyere type.
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Normal tid før utskifting av malte treporter, stål- og aluminiumsporter er 10 - 20 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Ved kontroll av dører ble det ikke registrert spesielle forhold som skal bemerkes.
Dører vurderes å fremstå i god bruksmessig stand.
Innvendige dører
Beskrivelse:
Innvendige dører er trefyllingsdører med speil.
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.
Ut i fra visuell kontroll og enkel funksjonstest ble det registrert at enkelte dører har
behov for en justering for å gå friksjonsfritt.
TG: 2 grunnet alder/behov for justering.
Takkonstruksjon - Enebolig
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige
stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander
og lignende.
Takkonstruksjoner
Beskrivelse:
Takkonstruksjonen har flatt tak og holdes oppe av tregitterdragere.
Takkonstruksjonen er i kompakt utførelse og det er ikke etablert inspeksjonsluke, noe
som anbefales etablert for full visshet om konstruksjonens tilstand.
Selger opplyser om mindre taklekkasje i 2011, det ble etter dette skiftet taktekking.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ved visuell kontroll mot åpne himlingsflater ble det ikke registrert tegn til lekkasjer
eller fuktproblemer.
Ved visuell kontroll utvendig ble det registrert at det er etablert luftespalter på
gesimskasse, noe som indikerer at utlufting av takkonstruksjonen er ivaretatt.
Ut i fra registrerte forhold fremstår takkonstruksjon i god stand.
Taktekking - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.
Taktekking og membraner
Beskrivelse:
Takkonstruksjonen er flat og yttertekking består av pappshingel.
Selger opplyser at ny tekking er etablert i 2011.
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Normal tid før reparasjon av stålplater med plastbelegg er 10 - 30 år.
Det gjøres oppmerksom på at tekking ikke er videre kontrollert da dette er et fellesansvar
for sameiet.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 8 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Renner, nedløp og beslag - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.
Utvendige beslag
Beskrivelse:
Det er etablert fall til sluk på tak med innvendig nedløp, dette er ikke videre kontrollert.
Beslag på gesimskasse er av nyere type (2011).
Det er etablert takrenne/nedløp av plast type fra balkong mot nord.
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Normal tid før overflatebehandling av vindski/vannbord i tre, malt er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Ved kontroll fra bakkenivå ble det ikke registrert synlige symptomer eller
tilstandssvekkelser.
Det gjøres oppmerksom på at vannfunksjon av renner/nedløp ikke er videre
kontrollert da det var oppholdsvær på befaringsdagen.
Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.
Trapper og ramper
Beskrivelse:
Trapp fra 1. etasje til 2. etasje er en tretrapp i tett konstruksjon.
Utskifting/vedlikehold:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.
Ved visuell kontroll ble det registrert store mellomrom i rekkverk samt manglende
returgelender på vegg.
Maks åpning i rekkverk er 10 cm med tanke på barns sikkerhet.
Dagens krav til åpninger i trapper og rekkverk er maks. lysåpning 10 cm. Krav til
rekkverkshøyde er minimum 90 cm. Disse kravene ble gjeldende i 1987, og var ikke
gjeldende ved byggeår, slik at dette ikke er en feil eller mangel. Forholdet anbefales
likevel utbedret på generelt grunnlag med tanke på sikkerhet.
Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse:
Terrasse mot nord er etablert ny i 2010 og er fundamentert ned i grunnen via
betongfundament og tresøyler.
Det er etablert impregnert bjelkelag og spaltegulv. Gulvet er tett og er heltekket med
asfaltpapp, over dette er det etablert spaltegulv utført i lemmesystem.
Rekkverket er malt og har stående rekkverksbord.
Terrasse mot sør er av eldre type og er fundamentert direkte ned på grunnen.
Det er etablert impregnert bjelkelag og spaltegulv.
Terrassen har levegger, selger opplyser at disse er etablert nye i 2012.
Platt foran inngangsparti er anlagt direkte ned på grunnen og det er etablert impregnert
bjelkelag og spaltegulv.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ved visuell kontroll ble det registrert at terrasse mot sør har behov for en
overflatebehandling av spaltegulv.
Det ble ellers ikke registrert tegn til symptomer eller svekkelser.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 9 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Etasjeskillere - Enebolig
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige
negative avvik.
Frittbærende dekker
Beskrivelse:
Etasjeskiller består av trebjelkelag.
Utskifting/vedlikehold:
Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80
år.
Det opplyses at etasjeskillere og vegger ikke ble målt med instrument for å finne
eventuelt avvik og retning på overflate.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Det registreres noe ujevnheter i andre etasje fra gang og inn i mot soverom 2.
Det bemerkes at vegger og bjelkelag er originalt fra byggeår og at et avvik utover
dagens normer således må påregnes. Det er likevel ikke tegn til skader eller
problemer av praktisk betydning.
Bad - Enebolig
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige
skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis
disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes.
Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Toalettrom
Beskrivelse:
Toalettrommet har flis på gulv med varme, strie/panel på vegger og malte plater i tak.
Det er etablert toalett og håndvask.
Rommet ventileres via ventil på vegg.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ved visuell kontroll ble det registrert at rommet mangler tilluft, tilluftsspalte ved
dørterskel anbefales etablert for å sikre god gjennomlufting av rommet.
Rommet er normalt bruksslitt i forhold til alder.
Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator ble det ikke registrert negative
fuktindikasjoner.
Toalettrommet fremstår i tilfredsstillende stand.
TG: 2 grunnet manglende tilluft ved dørterskel og oppnådd alder i forhold til levetid.
Innredning og garnityr for våtrom - 2. etasje / Bad
Beskrivelse:
Badet har flis på gulv med varme, våtromstapet på vegger og himlingsplater i tak.
Selger opplyser at det er etablert ny flis og varmekabler på gulv i 2004.
På badet er det etablert servant med skap, dusjkabinett, toalett og dusjhjørne.
Gulvet har sluk av plast type ved toalett med lokalt fall til dette.
Avløp fra dusjkabinett og badekar går via avløpsrør oppå gulv frem til sluk.
Rommet ventileres via ventil på vegg og får tilluft gjennom ventil på vindu.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 10 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Ved visuell kontroll ble det registrert at badet har svak gjennomlufting.
Spalte ved dørterskel anbefales etablert for å sikre god gjennomlufting av rommet.
Det er ukjent vedrørende fuktsikring /membran bak fliser. Det forutsettes at dette er
etablert i henhold til gjeldende retningslinjer og legge/monteringsanvisning.
Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator ble det ikke registrert forhold som skal
bemerkes.
Avløpsrør fra dusjkabinett og fra badekar har forholdsvis lang avstand frem til sluk,
dette er ikke en optimal løsning med tanke på rask avrenning og avleiring i rør med
svakt fall, jevnlig rens av avløpsrør er påregnelig.
Badet fremstår i god bruksmessig stand.
TG: 2 grunnet løsning med avløp og alder.
Kjøkken - Enebolig
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte
områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse:
Kjøkkenet fra 2004 har parkett på gulv med varme, flis over benk og panel i tak.
Innredningen er av laminat type med profilerte fronter og benkeplate er av heltre type.
Det er etablert servant av porselen, uttak for oppvaskmaskin og avtrekk over stekesone.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ved visuell kontroll ble det registrert at kjøkkenet har noe overflateslitasje på
benkeplate.
Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder ble det
ikke registrert negative fuktindikasjoner.
Kjøkkenet fremstår i god bruksmessig stand.
Innvendige overflater - Enebolig
Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres
oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.
Overflater på innvendige gulv
Beskrivelse:
Selger opplyser at hele 2. etasje bortsett fra bad og vaskerom har fått nye gulvoverflater
mellom 2010 - 2012.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 11 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun
alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger,
byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.
VVS-installasjoner, generelt
Beskrivelse:
Vann: Vannrør i boligen er av kobber type, sannsynlig fra byggeår.
Avløpsrør er av plast type.
Elektrisk varmtvannsbereder: Plassert på vaskerom, ny i de senere år (198 liter).
Det er ukjent om utvendige stikkledninger er skiftet siden byggeår.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Rør- og avløpsanlegget fungerte tilfredsstillende ved en enkel test av dette på stedet.
Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi. Dette ble ikke rekvirert.
Utvendige og innvendige stengekraner ble ikke søkt påvist.
Det er ikke kjent om det har vært foretatt reparasjon/utskifting/rehabilitering av
avløps- eller vannledningen mellom boligen og offentlig nett etter at boligen ble
oppført. Grunnet boligens alder og på bakgrunn av de
opplysninger som foreligger og levetidsbetraktninger kan tilstandsgrad på ledningen
ikke fastslåes.
Forventet levetid til en installasjon er ca. 30-50 år, men kan variere avhengig av
røremateriale, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet.
TG: 2 settes grunnet oppnådd alder i forhold til levetid.
Luftbehandling, generelt
Beskrivelse:
Ventilasjon:
Tilfredsstillende ventilasjon av våtrom og kjøkken er spesielt viktig med hensyn til
boligens inneklima da de funksjonsmessig tilfører boligen stort fukt-og lukttilskudd.
Vurderingene av anbefalte tiltak bygger på visuelle observasjoner og enkle
funksjonsprøver av mekanisk utstyr.
Bad og vaskerom ventileres vi ventil på vegg. Det er etablert mekanisk avtrekk over
stekesone på kjøkken.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Da bruken av våtrom stadig har blitt mer intensiv, med hyppigere dusjing, vasking og
tørking av klær, har det også blitt større fuktproduksjon og dermed større behov for
godt avtrekk/luftutskifting.
God luftutskifting er avhengig av tilluftspalte i nedre del av dør - noe som anbefales
etablert på bad. Det er svært viktig at ventilene holdes åpne for å få best mulig
luftgjennomstrømming ved bruk av våtrommene.
Det anbefales å undersøke mulighetene for etablering av mekanisk avtrekk på vegg
der dette mangler på bad og vaskerom da dette er svært effektivt med tanke på
luftutskiftning i rommet.
Etablering av tilluftsspalte i baderomsdør anbefales.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 12 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Elektriske anlegg - Enebolig
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På
generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis
ikke dette fremgår særskilt nedenfor.
Elkraft, generelt
Beskrivelse:
Sikringsskap: Plassert på bod i entrè med automatsikringer. Selger opplyser at det er
etablert nye sikringer i skapet i 2010 samt ny måler i 2012.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell
kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang
av el.fagmann.
Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 år.
Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år
Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år
Annet anlegg: Varme i gulv på entrè, toalettrom, bad, stue og kjøkken.
Diverse utstyr - Enebolig
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning
for boligens standard.
Annet fast inventar
Beskrivelse:
Tidligere kjølerom i entrè brukes i dag som bod.
Selger opplyser at kjøleromsaggregat er fjernet.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Det er etablert lyre på vegg for lufting.
Type oppbygning av rommet er ukjent.
Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator ble det registrert neagtive fuktindikasjoner i
gulv, sannsynlig årsak er noe fuktinntrekk i betong under belegg.
Det anbefales å fjerne dagens dør og sette inn en vanlig innerdør samt mulig fjerne
belegg på gulv for utlufting av eventuelt fuktinntrekk i betong.
TG: 2 grunnet anmerkninger.
Innredning og garnityr for våtrom - 2. etasje / Vaskerom
Beskrivelse:
Vaskerommet har belegg på gulv, våtromstapet på vegger og malte plater i tak.
Det er etablert elektrisk varmtvannsbereder, stråleovn på vegg og benk.
Gulvet har sluk av plast type med lokalt fall til dette.
Rommet ventileres via lyre på vegg og får tilluft gjennom spalte ved dørterskel.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Ved visuell kontroll ble det registrert at rommet har noe overflateslitasje, det er
mindre hull i plate på vegg.
Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder ble det
ikke registrert negative fuktindikasjoner.
Oppgradering grunnet oppnådd alder i forhold til levetid er påregnelig.
Vaskerommet fremstår i bruksmessig stand.
TG: 2 grunnet alder/slitasje.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 13 av 14
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
Gnr 99: Bnr 835
1714 STJØRDAL KOMMUNE
Skolegata 12B, 7504 STJØRDAL
Takst-Forum Nord-Trøndelag AS
Kjøpmannsgata 10, 7500 STJØRDAL
Telefon: 73 82 13 30
Terrengforhold - Enebolig
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget.
Vurderingene er basert på visuelle observasjoner.
Bearbeidet terreng, generelt
Beskrivelse:
Terrenget rundt boligen er flatt.
Det er opparbeidet plen og asfaltbelagt gårdsplass.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren, nemlig at det er
hellningsgrad ut fra grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå
unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering.
Ideelt bør det i en avstand på ca. 3 meter være god helning vekk fra husets
grunnmur. Dette kun til orientering og anbefalt på generelt grunnlag.
Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
NITO Takst og NTF, Norges TakseringsForbund
Befaringsdato: 31.08.2015
Side: 14 av 14
9ABCD2EA
12345657856
123451678195A3
A4B89CC
123456789
D4B89EF
4B89
4B89
5B3389639D99 !"#$%
&'()*3B+33B89 D!"#,-9.!9,/%1A 99D99 !"#$%
136BAC5DE $689F+0999248 76
97FF48
1236
8
AA348A
AA396
AA34252
AA3568
AA3578
AA3BB
AA3822
AA347
AA3A67
AA3567
AA3AA8
AA3672
AA3A62
AA3A1A
AA3656
AA356A
AA3754
AA3A68
AA362
AA3554
AA3BA
AA3487
AA3446
AA3A65
AA3755
122345
AA3A7B
AA365A
AA34AA
AA3688
AA3684 AA3685
AA3682
AA3689
AA3497
AA3714
AA37B
AA34A2
AA3AB2
AA34A4
AA374B
AA3459
AA355
AA371
AA3994
232
AA3871
AA355
AA381
AA346B
AA3A58
AA3476
AA3829
AA38B
AA3A72
AA375
AA3496
AA377
673795
AA3A24
673484
AA3855
AA3BB2
CEEEEEEEEE !E"E#E$%EE
$"E$&"E'E##EEEEE
%$&$$E!E'(E)#
AAC7DA2B87D4BA4AD2A747B4EA ! 6F66
Adresse
SKOLEGATA 12B
Postnr
7504
Sted
STJØRDAL
Leilighetsnr.
Gnr.
99
Bnr.
835
Seksjonsnr.
Festenr.
Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.
A2014-494363
Dato
15.10.2014
Eier
ANJA BJØRKÅS
Innmeldt av
NILS KRINGEN
Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen
Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Similar documents