1 Sak 9 Styrets beretning om Allmennlegeforeningens virksomhet i

Comments

Transcription

1 Sak 9 Styrets beretning om Allmennlegeforeningens virksomhet i
Sak 9
Styrets beretning om Allmennlegeforeningens virksomhet i tiden 1. januar – 31.
desember 2014
1. Styret
For perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 består styret av:
Kari Sollien, leder
Ivar Halvorsen, nestleder
Ole Henrik Krat Bjørkholt
Egil Johannesen
Bjørn Nordang
Kirsten Rokstad
Tone Dorthe Sletten
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter og behandlet 257 saker. I tillegg har styret
hatt ett arbeidsmøte. Styret har hatt ett fellesmøte med Norsk forening for
allmennmedisins styre. I denne meldingens punkt 10 er det gitt en oversikt over de
mer prinsipielle saker som styret har behandlet i perioden.
Det har vært holdt to møter med landsrådene i perioden, ordinært landsrådsmøte
på Fornebu 8. mai 2014 og tariffkonferanse med førstelandsrådene på Gardermoen
5. – 6. november 2014. Landsråd fra alle fylkene møtte på tariffkonferansen, og vi fikk
gode diskusjoner basert på aktiviteten i fylkene. Innretningen på konferansen var lagt
om ganske mye fra tidligere, både når det gjaldt lengde og arbeidsform. Styret synes
det fungerte bra, og tilbakemeldingene fra deltakerne var også svært positive.
Det er ingen tvil om at arbeidet i fylkes- og lokalavdelingene er viktig for
allmennlegene. Styret bruker erfaringene fra fylkene i arbeidet med sentrale avtaler
og i rådgivningen til tillitsvalgte i hele landet.
Temaene på årets tariffkonferanse var:

Den varslede stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste og
Legeforeningens arbeid med denne

Normaltariffen: Evaluering av årets forhandlinger og forberedelser til neste år

Særavtalen mellom KS og Legeforeningen: Effekter av ny avtale og
forberedelse til reforhandling.
1
2. Landsrådet
For perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 består landsrådet av 101
representanter og 28 vararepresentanter, hvorav følgende er 1. landsråder:
Østfold
Christina Fredheim
Akershus
Geirr Seterkleiv
Oslo
Bjørn Sletvold
Hedmark
Martin Chapman
Oppland
Siw Odden Fosheim
Buskerud
Nils Kristian Klev
Vestfold
Gerd-Synne Tveito Eidnes
Telemark
Per Hoff
Aust-Agder
Bodil Aasvang Olsen
Vest-Agder
Anne Sissel Sørensen
Rogaland
Ole Arild Osmundnes
Hordaland
Øivind Wesnes
Sogn og Fjordane Ronny Cassels
Møre og Romsdal Nataliya Overå
Sør-Trøndelag
Eli Øvstedal
Nord-Trøndelag
Harald Skogholt
Nordland
Randi Sjøvoll
Troms
Anton Giæver
Finnmark
Olav Gunnar Ballo
Fullstendig oversikt over landsrådene står oppført bakerst i heftet.
3. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens landsstyre
Allmennlegeforeningen var i 2014 direkte representert i landsstyret med seks
representanter samt med 11 geografiske representanter.
For perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 er Kari Sollien og Ivar Halvorsen
som sentralstyremedlemmer representert i landsstyret.
I perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 er Allmennlegeforeningens
representanter følgende: Tone Dorthe Sletten, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Bjørn
Nordang, Kirsten Rokstad, Egil Johannesen og Øystein Furnes.
Vararepresentanter: Trond Egil Hansen, Ole Strand og Runar Mulelid.
Allmennlegeforeningen har i perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 følgende
11 geografiske representanter i landsstyret:
Helse Nord: Olav Gunnar Ballo
Helse Midt: Nataliya Overå og Eli Øvstedal
Helse Vest: Øivind Wesnes og Ole Arild Osmundnes
Helse Sør-Øst: Geir Setekleiv, Bjørn Sletvold, Martin Chapman, Anne Sissel Sørensen,
Nils Kristian Klev og Siw Odden Fosheim.
2
Vararepresentanter:
Helse Nord: Anton K. Giæver og Randi Sjøvoll.
Helse Midt: Stian Endresen og Torstein Sakshaug.
Helse Vest: Gunnar Ramstad og Ronny Cassells
Helse Sør-Øst: Artur Smet, Bodil Aasvang Olsen og Per Hoff
4. Allmennlegeforeningens representasjon i Legeforeningens sentralstyre
I perioden 1. september 2013 til 31. august 2015 er Allmennlegeforeningen
representert ved Kari Sollien og Ivar Halvorsen.
5. Medlemskap
Per 31. desember 2013 hadde foreningen 5 847 hovedmedlemmer og 54 assosierte
medlemmer.
Per 31. desember 2014 hadde Allmennlegeforeningen 6 090 hovedmedlemmer og
48 assosierte medlemmer.
6. Ordinært landsråd 2014
Allmennlegeforeningens ordinære landsrådmøte ble holdt 8. mai 2014 på Fornebu.
Følgende forslag fra referansegruppen for EPJ ble oversendt styret:
«Fastleger som bidragsytere i EPJ-utvikling, pilotering og andre e-helseprosjekter.
For å sikre høy faglig kvalitet, funksjonalitet og pasientsikkerhet, er det
avgjørende at fastleger medvirker i alle ledd når det utarbeides nye ehelsefunksjoner som skal implementeres hos fastleger.
Det har vært stor variasjon i hvordan slik deltakelse blir honorert.
Referansegruppen for EPJ foreslår at AF forhandler frem honorarsatser for slikt
arbeid, for eksempel med utgangspunkt i salærsatsene. I tillegg må det
forhandles frem godtgjørelser for reiseutgifter og medgått reisetid. Pga.
løpende praksisutgifter, vil reisetid også måtte honoreres på samme nivå som
faktisk arbeidstid.
Honorarsatsene for e-helse-arbeid bør for enkelhets skyld være de samme
uavhengig av oppdragsgiver, som typisk enten er myndigheter eller EPJleverandører.»
Styrets oppfølgning
Styret har utformet et brev til referansegruppen for EPJ som beskriver hvordan styret
har arbeidet med saken. Brevet inneholder en beskrivelse honorering etter
administrative bestemmelser som man blant annet finner i statens personalhåndbok.
Hvis honoraret som tilbys ikke står i forhold til oppgaven som skal utføres og det ikke
er vilje hos oppdragsgiver til å endre dette, bør det vurderes å avslutte
engasjementet. Denne vurderingen må gjøres i hver enkelt sak.
Det vil ta tid å få på plass en mer ensartet honorering av dette arbeidet siden dette
3
ikke er gjenstand for sentrale forhandlinger. Allmennlegeforeningen jobber videre
med dette sammen med Legeforeningen.
Forslag fra Marte Kvittum Tangen:
«AF styret skal arbeide videre for å forbedre vilkårene ved legevaktsarbeid og
se legevaktsarbeidet som en del av fastlegevirksomheten. Styret skal arbeide
for en mulighet til listereduksjon ved regelmessig deltakelse i legevaktsarbeid.»
Vedtak: Forslaget var enstemmig vedtatt.
Styrets oppfølging:
Når særavtalen og rammeavtalen med KS skal reforhandles vil AFs representanter i
forhandlingsutvalget legge landsrådsvedtaket til grunn.
Det vil i 2015 bli gjennomført en dialog med myndighetene om listelengde generelt
basert på protokollen fra normaltariff-forhandlingene 2014.
7. Prisutdeling: Årets allmennlege 2014
Fastlegene Bente Aschim og Sverre Lundevall, Fagerborglegene i
Oslo, ble tildelt Allmenlegeprisen 2014.
De fikk prisen for sitt store engasjement over mange år som
veilederkoordinatorer i spesialistutdanningen i allmennmedisin, og
med innføring av kognitiv terapi i allmennpraksis.
Begge har stor arbeidskapasitet og har brukt denne til å utvikle
faget allmennmedisin til beste for både pasientene og legene.
Bente Aschim har sittet i spesialitetskomiteen i allmennmedisin og
ble tidlig veileder i allmennmedisin. I 1995 ble hun ansatt i
deltidsstilling som den første veilederkoordinatoren i
Legeforeningen. Hennes ansvar var å drifte systemet med
veiledningsgrupper i allmennmedisin og å rekruttere og utdanne
nye veiledere.
Hun forstod at det trengtes flere til denne jobben og rekrutterte også Sverre
Lundevall. Bente Aschim og Sverre Lundevall preger dette arbeidet med
imponerende engasjement og kreativitet. De framstår som gode rollemodeller for de
veiledere de utdanner og de spesialistkandidater de selv veileder.
Bente Aschim og Sverre Lundevall ble tidlig interessert i kognitiv terapi og så at dette
ville være en nyttig kompetanse for allmennleger. De tok innføringskurset i kognitiv
terapi for psykiatere og psykologer. Deretter jobbet de fram et tilpasset kurs i kognitiv
terapi for allmennleger sammen med Norsk forening for kognitiv terapi. Dette kurset
har nå blitt gjennomført mange ganger og er blitt forankret i Norsk forening for
allmennmedisin som et fast kurstilbud for fastleger.
Bente Aschim og Sverre Lundevall har gjort en stor innsats for allmennmedisin over
mange år. De ble derfor tildelt Allmennlegeprisen 2014.
Priskomiteen for 2014 var: Bodil Aasvang Olsen, Nils Kristian Klev, Ivar Halvorsen og Egil
Johannesen.
4
8. Styrets arbeidsprogram
På arbeidsmøtet 21. september 2013 ble følgende arbeidsprogram for perioden 2013
til 2015 vedtatt. Arbeidsprogrammet ble vedtatt av landsrådet 8. mai 2014:
Opptrappingsplan for fastlegeordningen er Allmennlegeforeningens mest sentrale
policydokument. Gjennomføring av opptrappingsplanen vil bedre
pasientsikkerheten og kvaliteten på utredning og behandling.

Rekruttering
o Det må bli enklere å etablere seg som fastlege. Kommunene har
ansvaret, og må bruke positive virkemidler som for eksempel fast lønn,
etableringsstøtte og veiledning
o Spesialistutdanningen må bli mer strukturert og effektiv blant annet
gjennom å sikre tilgang til utdanningsstillinger i sykehus.

Allmennlegenes rolle i kommunen
o Det må være samsvar mellom oppgaver og ressurser både i
fastlegepraksis og i kommunale stillinger.
o Kommunalt akutt døgnopphold må ikke etableres uten forsvarlig
legetjeneste.
o Ansettelse av fastleger i annet allmennmedisinsk arbeid i kommunen
skal baseres på frivillige avtaler, ikke pålegg
o Ved arbeid for kommunen inkludert legevakt, skal fastleger få dekket
sine reelle løpende utgifter.
o Fastleger skal delta i utvikling og drift av fastlegeordningen og
samhandlingsreformen lokalt, herunder delta i kommunens
forhandlinger med helseforetaket. Kommunen må avsette
budsjettmidler til frikjøp av fastleger til dette arbeidet.
o God drift av LSU og ALU er avgjørende. LSU og andre kommunale
samarbeidsmøter skal honoreres tilsvarende takst 14.
o Næringsdrift er viktigste driftsform for fastleger. AF vil lage et
policydokument om temaet.
o Individuelle legeundersøkelser som i dag utføres på helsestasjon og i
skolehelsetjenesten, må gjøres hos egen fastlege.
o Det bør etableres meritterende lederutdanning for leger i
kommunehelsetjenesten

Legevakt
o Organiseringen av legevakt må forbedres. Styret vil utarbeide et
policydokument med fokus på kvalitetsstandarder og rammevilkår
tilpasset variasjon i demografi og geografi.
o Ved beregning av total arbeidstid må alle fastlegens arbeidsoppgaver
medregnes, også den arbeidstiden som utføres som selvstendig
næringsdrivende.
o Ved behov for hvile etter vakt må legen få dekket reelle
driftskostnader.
o Vaktarbeid som medfører mer enn 200 beregnede aktive vakttimer i
året, skal ikke kunne pålegges.
5

Samarbeid med NAV
o Lokale samarbeidsmøter med NAV gjennomføres på dagtid og
honoreres tilsvarende takst 14.

IKT
o
Et nødvendig EPJ-løft og utvikling av bedre elektronisk samhandling er
helt avgjørende for pasientsikkerhet og kvalitet. Dette må finansieres av
staten.
9. Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin sine kurs
De to foreningene har i 2014 avholdt følgende kurs:
Nidelvkurset, februar
 Temaer: ”Lidelser i nakke, brystrygg og
overekstremiteter”, Rica Nidelv Trondheim.
 Antall deltakere: 56
 Kurskomité: Pål Kristensen (leder)og Stig Fossum
 På foreningens time deltok Tone Dorthe Sletten
Geilokurset, mars
 Temaer: Kirurgia minor og hjelpearbeid uten grenser
 Antall deltakere: 108
 Kurskomité: Gerhard Gerhardsen(leder ), Jan Arvid
Prytz, Marianne Killi og Jørgen Smith.
 På foreningens time deltok Kari Sollien
Solstrandkurset, mai
 Temaer: Forebyggende medisin/endokrinologi og
hudsykdommer/chirurgia minor
 Antall deltakere: 109
 Kurskomité: Axel Heienberg (leder), Anne Lucie
Voltersvik, Bernt-Olaf Flem, Tone Smith-Sivertsen,
Camilla Hovig og Hege Tønnesen.
 På foreningens time deltok Kirsten Rokstad
Kurs under Allmennmedisinsk våruke, Oslo, mai
Grunnkurs D - Allmennlegen som forsker og
kunnskapshåndterer
 Antall deltakere: 58
 Kurskomité: Jørund Straand (leder), Morten Lindbæk,
Mette Brekke, Elin O. Rosvold
Valgfritt kurs - Det moderne legekontor
 Antall deltakere: 55
 Kurskomité: Jørn Kippersund (leder) og Line Christiansen
Kurs i helsepolitikk
 Antall deltakere: 87
 Kurskomité: Ivar Halvorsen (leder) og Ole Henrik Krat Bjørkholt
Ledelseskurs
 Antall deltakere: 40
 Kurskomité: Tone Dorthe Sletten (leder), Kirsten Rokstad og Jeanette H Magnus
6
Nord-Norgekurset på hurtigruteskipet M/S "Finmarken” på
vei fra Kirkenes til Trondheim, oktober
 Tema: Legevaktmedisin
 Antall deltakere: 82
 Kurskomité: Eigil Thorsen (leder), Morten Høyer og
Birger Løvland
 På foreningens time deltok Tone Dorthe Sletten
10. Viktige saker i 2014
Utviklingsplan for fastlegeordningen og arbeidet med stortingsmelding om
primærhelsetjenesten:
Allmennlegeforeningen utarbeidet sammen med Norsk forening for allmennmedisin
et dokument som beskriver behovet for videreutvikling av kapasitet, kvalitet og
kompetanse i fastlegeordningen. Dette dokumentet ble sendt på bred høring i
Legeforeningen, og ble våren 2014 ferdigstilt som Legeforeningens «Utviklingsplan for
fastlegeordningen». Dokumentet peker på viktige mål for utvikling av
fastlegeordningen, og sentrale virkemidler. Utviklingsplan for fastlegeordningen er
vårt viktigste innspill til departementets arbeid med Stortingsmeldingen om
primærhelsetjenesten som er varslet våren 2015. Legeforeningen mener at
gjennomføring av planen er et myndighetsansvar.
Utviklingsplanen danner grunnlaget for Legeforeningens politikk på området.
Utviklingsplanen er overlevert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I tillegg har
det vært flere møter mellom Legeforeningen og departementet, og Legeforeningen
har oversendt departementet et eget dokument som svarer på spesifikke spørsmål vi
har fått i møtene med HOD. Det har vært en intern arbeidsgruppe i Legeforeningen
som har jobbet med dette, bestående av lederne i Allmennlegeforeningen og Norsk
forening for allmennmedisin i tillegg til betydelig sekretariatsbistand.
Forhandlinger om takster, honorarer og egenandeler
Den generelle rammeøkningen for oppgjøret i 2014 var på 3,45 %. På grunn av ulikt
overheng fikk allmennlegene 3,4 %, mens avtalespesialistene fikk 3,6 % økning.
Takstbrukundersøkelsen (TBU) forut for forhandlingene viste at fastlegene hadde tatt
ut 99 mill. kroner mer enn avtalt i perioden 2013 - 2014. Dette skyldes en økt aktivitet i
fastlegeordningen. Beløpet ble medregnet som utgangspunkt for forhandlingen om
rammeøkning.
Allmennlegene fikk en rammeøkning på 223,7 mill. kroner. Av dette var 47,5 mill.
kroner økning av egenandeler og 176,2 mill. kroner økning av refusjoner. Det ble satt
av 1,5 mill. kroner til premiereguleringsfondet. 174,7 mill. kroner ble fordelt på 37
takster.
7
Nye takster:
 2ee: Tilleggstakst til 2ed som fikk en endring. Utløses ved tidsbruk utover de
første 60 minutter ved gruppebehandling. Gir refusjon for inntil syv pasienter i
gruppebehandling inntil to timer.
 21k2: Reisetillegg. Kan kreves per 15 minutter når reisetiden overstiger 60
minutter. Dette gir høyere honorering ved lang reisetid.
 103a: Ny benevning for takst 103 uten endring av innhold.
 103b: Gynekologisk undersøkelse hos allmennlege: kr 80,Takst 1f ble utvidet til å omfatte pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og
barnehage, samt all kommunikasjon med apotek, ikke bare multidose og LAR.
Takst 615
Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med
psykiske lidelser fikk lovlig kombinasjon med tidstakstene 2cd og 2ck. Taksten ble
redusert med kr 30,- til kr 170,-.
Takst 105 fikk tillegg av to nye kirurgiske prosedyrer:
1. Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår hos kronisk syke med redusert
tilhelningsevne
2. Fjerning, men ikke samtidig innsetting av P-stav
Takst 100: Det er tatt inn en presisjon: "Der flere av de ovennevnte prosedyrer blir
utført kan taksten kreves per prosedyre. Ved injeksjoner kan taksten kun kreves en
gang per ledd, slimpose eller seneskjede".
8,5 mill. ble tilført rammen til utvikling av legekontorenes EPJ-systemer. Dette er
beskrevet i kapitlet "E-Helse og IKT".
Etter forhandlingene i 2013 hadde vi følgende protokolltilførsel
«Partene vil i avtaleperioden 2013/14 føre en dialog om kapasitet og kvalitet i
fastlegeordningen og utdanning knyttet til allmennpraksis»
Det ble avholdt flere møter i denne dialogen, første i desember 2013, siste i april 2014.
Vi fikk legge fram vårt syn, men dette har foreløpig ikke tatt til følge av
myndighetene. Kari Sollien og Petter Brelin deltok.
Det ble i 2014 protokollert at «Det gjennomføres en dialog om listeantallet som ved
fastlegeordningens innføring i 2001 var fastsatt til 1500 ved fulltids kurativ årsverk, jfr
statsavtalen punkt 2.3.1»
Legeforeningen krevde dette fordi volumet av nye oppgaver som er tillagt fastlegen
har økt betydelig.
Kari Sollien deltar fra Allmennlegeforeningen i dette arbeidet. Første møte var 24.
januar 2015, arbeidet pågår utover i 2015.
Inntekts- og kostnadsundersøkelsen
Det ble utført en inntekts- og kostnadsundersøkelse for næringsdrivende leger i 2013
for perioden 2009 -2012 der 15 % av fastlegene besvarte undersøkelsen (565
respondenter). Undersøkelsen var representativ for geografi, alder og kjønn.
Gjennomsnittlig listelengde var 1214 pasienter. Rapportert arbeidstid før vakt var
8
gjennomsnittlig 44 timer. Inntekt kr 2.395.459,-. Kostnad kr 1.305.071,-. Overskudd kr
1.090.389,-.
Økningen i inntekter og kostnader var større enn forutsatt i forhandlingene, men
overskuddet for hver lege hadde økt omtrent som avtalt i perioden. Det ble derfor
ikke gjort korrigeringer under forhandlingene.
Rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen
Rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS om allmennlegepraksis i
fastlegeordningen i kommunene ble prolongert til 31. desember 2012 i påvente av at
ny fastlegeforskrift ble vedtatt. Rammeavtalen ble forhandlet høsten 2012, og
avtalen løper uendret i denne perioden.
Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen
Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen om allmennlegepraksis i
fastlegeordningen i Oslo kommune ble reforhandlet i 2014 etter forutgående
arbeidsgruppe. Forhandlingene ble langvarige. Ny avtale gjelder fra 1. juli 2014.
Det skal i avtaleperioden gjøres et utredningsarbeid om legevakt. Et
partssammensatt utvalg skal gjennomgå og vurdere organiseringen av legevakt
med et bredt mandat.
Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Legeforeningen
Gjeldende særavtale mellom KS og Legeforeningen for leger og turnusleger i
kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen ble
forhandlet høsten 2013, med virkning fra 1. januar 2014.
Særavtalen ble vesentlig endret. Det ble innført klare vernebestemmelser i form av
rett til åtte timers hvile etter aktiv nattevakt, og rett til kompenserende friuker i de
vaktordningene med få leger. Legeforeningen fikk aksept for at fastleger har
kostnader som må dekkes når legen hviler etter nattevakt.
Kostnadsdekningen ble hevet fra kr 900,- til kr 2 300,-. Partene ble også enige om tre
viktige protokolltilførsler:
1. Praksiskompensasjon
Praksiskompensasjon er næringsinntekt hvis formål er reell kostnadsdekning
ved fravær fra praksis. Partene ønsker å utarbeide et nytt system for
praksiskompensasjon som tar hensyn til gjennomsnittlige driftsutgifter i
fastlegepraksis og behovet for reell kompensasjon for hviledag etter legevakt.
Partene vurderer om det er behov for særskilt avtaleregulering.
2. Pensjon
Partene er enige om en partssammensatt arbeidsgruppe for å utrede
spørsmålet om pensjonsopptjening i forbindelse med legevaktarbeid.
3. Bemanningsnormer og vernebestemmelser legevakt
Med nye avtalebestemmelser gjenstår fremdeles uløste utfordringer når det
gjelder total arbeidsbelastning. Partene er enige om at det er behov for
videre arbeid for å utrede ytterligere tiltak for å styrke legebemanningen på
legevakt, særlig i vaktdistrikt med lavt antall fastleger. I denne forbindelse skal
det før 1. juli 2015 foretas en kartlegging av bemanningssituasjonen på landets
legevakter og konsekvensene av nye vernebestemmelser.
9
Særavtalen revideres i 2015. Det er viktig for Allmennlegeforeningen å få innspill på
hvordan avtalen fungerer.
Statsavtalen
I statsavtalen ble basistilskuddet økt fra kr 407,- til kr 421,- per pasient på listen per år,
med virkning fra 1. juli 2014.
Allmennleger i spesialisering – ALIS
Landsrådet i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisins årsmøte
vedtok i 2012 etableringen av hvert sitt utvalg for allmennleger i spesialisering (ALIS)
som en prøveordning over to år. De to utvalgene skal ha felles møter med tre
representanter fra hver forening samt en vararepresentant.
Det tas sikte på to fysiske møter årlig, hvor øvrig arbeid skjer via e-post og
telefonmøter.
I 2014 har det vært avholdt to telefonmøter (25. februar og 18. juni) og ett møte på
Legenes hus (3. september). I tillegg har det vært en del aktivitet på e-post. De
viktigste sakene det har vært jobbet med har vært:
 Revidert Oppstartshåndbok for ALIS
 Høringssvar på SISAM-rapporten vedr. spesialistutdannelsen i allmennmedisin
 Definert hvordan ALIS skal forstås i Legeforeningens medlemsregister (NFAmedlemmer under 40 år som ikke er spesialist). Dette for å få en reproduserbar
måte å kontakte ALISer på ved behov via Legeforeningens medlemsregister.
Styrene i Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin vedtok
følgende mandat for ALIS:
«Utvalg for ALIS («Allmennleger i spesialisering») skal arbeide for å etablere egen
struktur og funksjon, herunder identifisere viktige arbeidsoppgaver for utvalget.
Viktige arbeidsoppgaver for utvalget blir:


Kartlegge og søke å få oversikt over allmennleger i spesialisering (ALIS)
Utrede mulighetene for utvikling av et helhetlig utdanningsløp i spesialisering i
allmennmedisin
o
Etablere formelle og uformelle nettverk for ALIS
o
Arbeide for bedre ivaretakelse av nystartede allmennleger
o
Kartlegge rekrutteringshindre – og legge til rette for bedre
rekruttering
Uttrykket «ALIS» er av utvalget selv definert som leger som har tatt et valg, enten
foreløpig eller endelig, om å bli spesialist i allmennmedisin og har begynt sin
spesialisering.»
E-helse og IKT
EPJ-løftet
Arbeidet med et løft for EPJ som et bedre klinisk arbeidsverktøy har endelig begynt å
gi frukter! Ved normaltarifforhandlingene i juni ble det avsatt 17 millioner kroner til
utvikling av EPJ-prosjekter hos allmennleger og privatpraktiserende spesialister.
Pengene ble fordelt på 8,5 millioner til en pott i Helsedirektoratet og de resterende
8,5 millionene ble tillagt rammen i normaltariffen. Denne modellen ble valgt for å
10
tilfredsstille reglene for FOU- midler. De 8,5 millionene som er fordelt på takstene skal
også brukes til EPJ-løftet. Det er foreløpig ikke avklart hvordan pengene skal tilføres
prosjektet. De 17 millioner kronene er avsatt til bruk for inneværende
forhandlingsperiode.
Det er seks prosjekter som ble foreslått i normaltariff-protokollen for inneværende
forhandlingsår. Satsingen har fått navnet EPJ-løftet (navnet er overtatt fra en tidligere
EPJ-satsing i regi av Norsk forening for allmennmedisin), og prosjektene er følgende:
A: Digital dialog
Dette er et prosjekt som myndighetene har jobbet med en stund, og som skal gi
pasientene mulighet til bl.a. sikker digital kommunikasjon (e-konsultasjon), online
timebestilling i legens timebok og forespørsler om reseptfornyelse via sikker pålogging
i portalen Helsenorge.no. Her vil «våre» penger gå til bedret funksjonalitet på våre
premisser.
B: Elektronisk overføring av fastlegejournal
Det er en stor svakhet i pasientsikkerheten at vi ikke kan overføre pasientjournaler
mellom fastleger elektronisk. Nå utvikles det i første rekke en enkel standard for slik
overføring via PDF, som etter hvert skal utvides til mer avansert funksjonalitet
C: Synonymordliste for laboratoriesvar
Det ble fra 1. oktober 2014 innført en nasjonal standard for navn på
laboratorieanalyser. Det utvikles nå en funksjonalitet i våre journalsystemer som
sorterer svarene kronologisk i samme rekke, uavhengig av hvem som har levert svaret
og hvordan svaret er skrevet (HB, Hb, B-Hb, Hgb osv.), slik at prøvesvarhistorikken blir
kronologisk og korrekt.
D: Brukervennlig meldingsovervåkning
Det er en kjent sak at overvåkning av den elektroniske meldingsutvekslingen til og fra
fastlegekontorene er en vanskelig oppgave å holde korrekt rede på. Nå utvikles det
et brukergrensesnitt som skal gjøre denne overvåkningen intuitivt forståelig, og at
overvåkningen er tilgjengelig i journalsystemet på egen PC.
E: Alternative driftsformer
Normen (Norm for informasjonssikkerhet) er et komplisert dokument fullt av strenge
krav til sikker IT-drift, som vi alle har forpliktet oss til å følge gjennom avtalene vi har
undertegnet med Norsk Helsenett. «Alle» vet at «ingen» legekontor oppfyller normens
krav fullt ut. Hvordan kan man heve standarden på sikkerheten knyttet til drift av
legekontorenes journalløsninger?
Prosjektet skal se på hvilke muligheter legekontorene har for å organisere sin IT-drift
mer profesjonelt ved f.eks. å knytte til seg IT-kompetanse gjennom at serveren og
sikkerheten rundt serveren driftes av ekstern leverandør.
F: Legemiddelhåndtering
Fastlegeforskriften setter krav til minimum årlig medikamentgjennomgang for alle
pasienter på fastlegelistene med fire eller flere medikamenter.
Dette prosjektet utvikler løsninger for å identifisere og strukturere arbeidet med
legemiddelhåndtering i journalsystemene, bl.a. ved å kunne identifisere pasientene
det gjelder og merke av for at legemiddelgjennomgang er gjennomført.
11
G: Rapportering
Myndighetene setter krav til at vi skal avgi data fra våre praksiser for å få bedre
oversikt over hva fastleger gjør og kvaliteten på arbeidet.
Prosjekt G skal se på løsninger for at det skal kunne genereres data til både
myndigheter og kvalitetsforbedring i egen praksis.
Prosjektgjennomføring – EPJ-løftet:
Helsedirektoratet skal være prosjekteier og har ansatt prosjektleder, Espen H. Carlsen.
Det er opprettet en styringsgruppe med representasjon fra Helsedirektoratet og
Legeforeningen.Styringsgruppen ledes av Øyvind Sæbø(Helsedirektoratet) og består
ellers av Inger Lyngstad (Norsk forening for allmennmedisin), Egil Johannesen
(Allmennlegeforeningen), Tor Carlsen (sekretariatet i Legeforeningen) og Norunn
Saure, Jon-Torgeir Lunke, Inga Nordberg fra Helsedirektoratet.
Alle delprosjektene får egne arbeidsgrupper som består av representasjon fra
Helsedirektoratet, journalleverandørene, legene som brukerrepresentanter for
journalsystemene og andre relevante aktører.
Per desember 2014 er alle prosjektgruppene i arbeid og det er lovende framdrift, slik
at resultater kan presenteres før nye normaltariff-forhandlinger våren 2015.
Kjernejournal
Kjernejournal har i 2014 utvidet pilotering til Stavangerområdet i tillegg til Trondheim,
og er i tett dialog med det allmennmedisinske miljøet der. Allmennlegeforeningen
har deltatt i referansegruppe for nasjonal kjernejournal (Ivar Halvorsen)
E-resept
Allmennlegeforeningen har deltatt i flere arbeidsgrupper i Helsedirektoratet rundt eresept (Egil Johannesen).
LIB i RF
Høsten 2014 startet piloteringen av LIB i RF (Legemidler i bruk-listen i
Reseptformidleren), det som opprinnelig het multidose i e-resept, men som er utvidet
til å gjelde elektronisk tilgjengelig legemiddelliste for alle i pleie- og omsorgstjenesten.
Dette prosjektet kommer som en del av oppgradering til neste versjon av e-resept
(versjon 2.5), forhåpentligvis i slutten av 2015 og ut i 2016. Piloteringen har avdekket
at det er store mangler i samstemmingen av legemiddellistene for pasienter som
bruker papirbasert multidose. Legene som har pilotert den nye elektroniske løsningen
er svært fornøyde med den, men opplever at det kan være et relativt omfattende
arbeid per pasient å få den nye elektroniske reseptlisten korrekt når dagens
papirbaserte system ofte ikke samstemmer.
Legevakt
Legevakt ser endelig ut til å nå opp på den politiske dagsorden. Helse- og
omsorgsdepartementet sendte på høring forslag til revidert akuttforskrift. Forslaget gir
en god beskrivelse av utfordringene i den akuttmedisinske kjeden. Noen av
analysene er mangelfulle. Forslagene går i riktig retning, men er ikke tilstrekkelige. Les
gjerne Allmennlegeforeningens høringssvar.
12
Ifølge helseminister Høie har regjeringen større ambisjoner enn en avgrenset
forskriftsendring. ”Akuttutvalget” skal levere en bred utredning sent i 2015. Arbeidet
har blitt forsert, i anledning arbeid med ny stortingsmelding om
primærhelsetjenesten. En delrapport ble derfor fremlagt for Helse- og
omsorgsdepartementet 31.oktober. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
har på oppdrag fra Akuttutvalget levert ”Nasjonale krav til legevakt og fremtidens
øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene”, i desember. Begge rapportene er løfterike, i
den forstand at det er svært tydelig at legevakt i Norge trenger vesentlig styrking.
Sentralstyret har på initiativ fra Allmennlegeforeningen og Norsk forening for
allmennmedisin hatt legevakt som ”utviklingsområde”. Utfordringene på området
har blitt grundig drøftet i hele organisasjonen, parallelt med utarbeidelsen av en
Innspillsrapport (tidligere kalt Statusrapport). Legeforeningen har nå etablert sin
politikk på legevaktområdet. Det er vi stolte av. Innspillsrapporten vil bli utsendt tidlig i
2015, og kan bli et verdifullt dokument for alle tillitsvalgte.
Særavtalen mellom KS og legeforeningen avgjør rammebetingelsene for legevakt.
KAD-senger
Kommunale akutte døgntilbud (KAD) skal være etablerte i alle kommuner innen 1.
januar 2016 som ledd i samhandlingsreformen. Utformingen av KAD har i stor grad
vært opp til hver enkelt kommune. Dette har ført til at de tilbudene som er etablert er
svært forskjellige både i innhold og størrelse. Involvering av legene i planlegging av
tilbudet har variert mye.
En felles arbeidsgruppe mellom KS og Legeforeningen har utarbeidet en rapport som
beskriver noen råd til kommuner som skal etablere KAD. Kari Sollien deltok fra
Allmennlegeforeningen i denne arbeidsgruppen.
Norsk forening for allmennmedisin har utarbeidet en medisinskfaglig veileder for KAD.
Det er inngått en rekke særavtaler, der flere finnes på Legeforeningens hjemmeside.
Det er viktig at legene involverer seg for å sikre gode løsninger og riktige
arbeidsvilkår.
Sykefraværsarbeidet
I 2014 fikk vi ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Akademikerne representerer
Legeforeningen i denne avtalen og i forhandlingene i forkant. Styret i
Allmennlegeforeningen fikk anledning til å komme med innspill i prosessen frem mot
ny avtale. Den nye avtalen er et skritt i riktig retning. Sykefraværsoppfølgingen er
forenklet og sanksjonsregimet er fjernet.
Regjeringsskiftet har ført til at nye prosjekter har blitt satt i gang på dette feltet.
Regjeringsplattformen varslet at regjeringen ønsker normerte sykemeldinger, og en
ordning med obligatorisk «second opinion» av annen lege etter seks måneder.
Foreningen har vært kritisk til begge forslag.
NAV har gjennom 2014 arbeidet med et prosjekt kalt EKHO, elektronisk
kommunikasjon av helseopplysninger. Planen er at dette skal ferdigstilles i 2015. Det
vil innebære en endring av sykemeldingen der blanketten forsvinner og erstattes av
en ny digital løsning. Det vil bli mulighet for elektronisk dialogmelding mellom lege og
saksbehandler i NAV, og oppfølgingsplanen fra arbeidsgiver vil kunne overføres til
13
legen elektronisk. Dette er funksjonalitet vi ønsker velkommen. Ved inngangen til 2015
er det uklart når funksjonaliteten vil være på plass i alle EPJ-systemer.
Arbeidsdepartementet sendte rett før jul et forslag på høring, med svært kort
høringsfrist, der de foreslår å forplikte legene til å ta i bruk den nye løsningen senest 1.
september 2015. Dette er en urealistisk frist og Legeforeningen har gitt et tydelig
høringssvar. Avklaring kom ikke i 2014.
Nettside, Facebook-side og medlemsbrev
Hjemmesidene er Allmennlegeforeningens hovedkilde for informasjon både til
medlemmene og til offentligheten. Allmennlegeforeningens leder har
redaktøransvaret, og sekretariatet har ansvaret for publisering på siden.
Nettsiden er først og fremst ment til medlemsinformasjon. Her blir blant annet kurs,
nyheter, høringssaker, styrereferater og medlemsbrev lagt ut. Fra 2014 har leders
blogg ligget tilgjengelig fra forsiden av Allmennlegeforeningens nettside.
Referater og høringsuttalelser legges ut etter hvert som de er ferdige. Medlemsbrev
sendes bare elektronisk til medlemmene, og legges samtidig ut på hjemmesiden. Det
ble sendt ut 11 medlemsbrev i 2014.
Saker fra nettsiden som det er ønskelig å få rask oppmerksomhet rundt publiseres
også på Facebook-siden. I 2014 har antall likere på siden økt fra 430 til 708. Dette er
en god økning som hovedsakelig skylles at medlemmer inviterer sine venner – og at
saker deles. Brukeraktivitet er nødvendig for å øke antall likere på Facebook-siden.
I tillegg til alle sakene som peker tilbake på nettsiden, så deles også aktuelle saker
som drøftes i andre medier, litt fra styret- og styremedlemmenes aktiviteter.
Fastlegen.no
Fastlegen.no åpnet i juni 2010 og drives av Allmennlegeforeningen og Norsk forening
for allmennmedisin. Formålet er å spre informasjon om fastlegeordningen og profilere
fastlegene som en primærkontakt i helsevesenet («din nærmeste helsehjelp»).
Fastlegen.no drifter et søkeverktøy som gjør det mulig å finne og velge fastlege.
Søket var tidligere knyttet til Legeforeningens medlemsregister, men pga. problemer
med å etablere en komplett samtykkebasert liste over fastleger, har vi fra 2014
benyttet Helfo som datakilde. Dette gir et komplett søk, forutsatt regelmessige
oppdateringer via-á-vis Helfo. I 2015 fortsetter arbeidet med å få en avtale med
Helfo om løpende oppdatering – istedenfor sporadiske datauttrekk – og å få en
teknisk løsning for integrasjon av fastlegedata.
Redaksjon
Fra sommeren 2013 har det vært to redaktører, hver i 10 % stilling: Tom Sundar og
Thusjanthy Yogalingam. Sistnevnte gikk ut av redaksjonen tidlig i 2014, og ble
etterfulgt av Lina Linnestad senhøstes samme år. I praksis har derfor Tom Sundar vært
alene med redaktørarbeidet det meste av året. Delt redaktøransvar er en klar styrke
for nettstedets innhold og fornyelse. De to redaktørene har løpende dialog med
lederne av eierforeningene, Kari Sollien og Marit Hermansen, gjennom et
redaksjonsråd som møtes ved behov. Nettstedet driftes teknisk av Enonic AS som gir
meget god support. Driftsutgiftene for 2014 ligger godt innenfor budsjettet på kr.
500 000.
14
Trafikk
Antall treff har steget jevnt fra 2010 (i snitt 6000 treff per måned) til gjennomsnittlig
27 000 treff per mnd. i 2014. Lavest besøksmåned i 2014 var april, mens trafikken var
høyest i september og oktober, da med over 30 000 økter per måned. Antall besøk
og økter per dag varierte i 2014 mellom 300 og 2300. Det er bestandig mest trafikk i
begynnelsen av uken.
Forprosjektet for fastlegen.no i 2009 angav 50 000 treff per måned som et måltall,
dvs. at vi fortatt har et stykke igjen. Men samlet sett har det vært en positiv trend de
siste årene. Det må også anmerkes at redaktørene ukentlig får e-post fra
enkeltpersoner med spørsmål om alt fra hjelp til å bytte fastlege til sykdom,
behandling og sykmeldingspraksis. I perioder får redaktørene følelsen av å drive en
meldingstjeneste, men vi svarer på henvendelser så enkelt og godt vi kan, og
henviser videre til fastlege eller annen instans. Dette viser med tydelighet at det er
behov for et «lavterskeltilbud» om informasjon med et «personlig» preg.
Statistikkverktøyet Google Analytics viser at den mest populære seksjonen på
nettsiden er fastlegesøket, som har over halvparten av sidevisningene. Dette
gjenspeiles også i at den mest brukte søkefrasen er «bytte fastlege». Andre seksjoner
med mange treff er «Hva er fastlegeordningen?» og «Bytte fastlege», men vi har sett
økende interesse for aktuelt-seksjonen og for temasidene om f.eks. svangerskap eller
psykiske plager. Ambisjonen for aktuelt-sidene er å lage minst én ny nettsak per uke.
Utfordringen er å oppdatere, fornye og tilføye stoff. Jo mer aktive redaktørene er,
desto flere treff får vi.
Etter snart fem års drift kan vi slå fast at besøkstallene på fastlegen.no har gått opp,
spesielt i 2014 da vi fikk et bedre fastlegesøk. Likevel ligger vi under prosjektmålet. At
antall e-posthenvendelser er økende tolker vi som et uttrykk for at nettsiden er en
troverdig informasjonskanal.
Internasjonalt arbeid
Allmennlegeforeningens internasjonale engasjement har især vært kanalisert
gjennom UEMO (Union Européenne des Médicins
Omnipraticiens), og gjennom det nordiske
samarbeidet. Allmennlegeforeningens representanter i
UEMO i 2014 var Kjartan Olafsson Vice president, Kari
Sollien delegasjonsleder og Tone Dorthe Sletten. I 2014
ble det avholdt to General Assembly møter i UEMO.
Sommermøtet var i Zagreb, Kroatia og høstmøtet i
Budapest, Ungarn. På begge møter deltok
Allmennlegeforeningens representanter. Kjartan
Olafsson har deltatt på styremøter i tillegg. UEMO har flere arbeidsgrupper som
jobber med ulike utfordringer for allmennmedisinen i Europa. Det arbeides særlig
med spørsmål knyttet til harmonisering av krav til videre- og etterutdanning, å gjøre
spesialiteten allmennmedisin godkjent i hele Europa og generelt øke
allmennmedisinens status og anerkjennelse i Europa. Italia med sin President Aldo
Lupo tok 1. januar 2015 over presidentskapet i UEMO etter Ungarns fire år. Kjartan
Olafsson ble i 2014 valgt til UEMOs liaisson officer mot EURIPA.
Høsten 2014 ble det arrangert nordisk ledermøte på Island. Fra
Allmennlegeforeningen deltok Kari Sollien og Ivar Halvorsen. Det var et godt møte
15
med delegasjoner fra alle de nordiske landene. Vi fikk et godt innblikk i hvilke
utfordringer de ulike landene står oppe i, og kunne sammenligne organisering og
finansiering av primærhelsetjenesten
Ledelse, herunder ledelseskurset
Allmennlegeforeningen har jobbet mye med ledelse og lederutdanning i denne
perioden. Vi har som målsetting at vi skal få etablert en meritterende lederutdanning
for leger i kommunehelsetjenesten. Dette arbeidet er ikke sluttført, og vi jobber med
det via flere kanaler. Vi er fortsatt i dialog med Universitetet i Oslo om et samarbeid
om en slik utdanning. Vi jobber også med finansiering av dette.
Frist meg inn i ledelse for kvinnelige leger utenfor sykehus har eksistert i flere år nå og
er stadig en suksess, også i 2014 ble det gjennomført en slik kursserie.
Hvert år opplever vi at deltakere her etterlyser et videre tilbud innen
ledelsesutdanning.
Manglende ledelsesutdanning for leger i primærhelsetjenesten ble belyst på
landsstyremøtet i 2014 hvor vi blant annet fikk til et oversendelsesforslag til
sentralstyret. Vi vil fortsette samarbeidet med Legeforeningen om ledelsesutdanning
for leger i primærhelsetjenesten.
Ledelseskurset på våruka ble arrangert i samarbeid med Jeanette Magnus og
Universitetet i Oslo. Her var kursdeltakerne på forhånd oppfordret til å sende inn egne
case som ble brukt aktivt i undervisningen. Tilbakemeldinger på dette kurset var
gode, og tanken er at dette skal bli en del av en masterutdanning for leger i
primærhelsetjenesten. Vi har fortsatt samarbeidet med Universitetet i Oslo og
forsterket kurskomiteen med Elisabeth Arntzen som er assisterende fagsjef i Helse SørØst og har skrevet flere bøker om ledelse.
Det er avgjørende at en slik masterutdanning blir gjennomført samlingsbasert slik at
den er tilrettelagt for selvstendig næringsdrivende leger. Leger med
ledelseskompetanse er en mangelvare i primærhelsetjenesten og med de store
strukturelle endringene vi står overfor trenger vi flere leger i ledelsen. Vi kommer også
til å trenge ledere til tverrfaglige medisinske sentre som vi vet regjeringen ønsker seg.
Turnustjeneste
Allmennlegeforeningen har i 2014 avgitt høringssvar på rapporten om
spesialitetsstruktur og -innhold i samfunns- og allmennmedisin (SISAM-rapporten), der
vi understreker viktigheten av at seks måneders distriktstjeneste forblir en obligatorisk
del av turnustjenesten (eller 1. fase av spesialiseringen). Allmennlegeforeningen har
deltatt med en representant (Ole Henrik Krat Bjørkholt) i Legeforeningens turnusråd.
Turnusrådet har besøkt Telemark sykehus i Skien og Tønsberg sykehus. I tillegg har det
vært et møte i Oslo. Hovedfokus for turnusrådet har vært ansettelsesprosessene for
turnusstillinger, den faglige oppfølgingen av turnuslegene underveis i turnus og å
sammenligne ny søknadsbasert turnus med den gamle loddtrekningsbaserte.
Veiledet tjeneste
Ved forskriftsendring av 19. desember 2013 ble den tidligere godkjenningspraksisen
videreført som en midlertidig løsning inntil det ved forskrift av 11. april 2014 ble fastsatt
16
ytterligere endringer i forskrift om veiledet tjeneste for å overholde EØS-avtalen.
Endringene trådte i kraft 1. mai 2014.
Kravet om gjennomført turnus for å få veilederavtale med rett til trygderefusjon er i
forskriften opprettholdt inntil videre for leger utdannet i Norge og utenfor EØS.
Endringene innebærer imidlertid at leger utdannet i andre EØS-land skal kunne være
allmennleger under veiledning med trygderefusjon, uten at de må ha fullført norsk
turnustjeneste. Norsk autorisasjon er tilstrekkelig for at disse legene kan utøve
virksomhet som privatpraktiserende allmennlege med trygderefusjon, mens de er
under veiledning.
Departementet forskriftsfestet videre at minst seks måneders veiledet tjeneste i
sykehus og minst seks måneders veiledet tjeneste i allmennpraksis må være
gjennomført før allmennlegegodkjenning og refusjonsrett uten veiledning kan
tildeles.
Veiledet tjeneste skal tilsammen være tre år for å få tildelt allmennlegegodkjenning
og selvstendig rett til trygderefusjon. Dette har også vært regelen tidligere. Med
virkning fra 20. desember 2013 endret helsemyndighetene umiddelbart praksis for
tildeling av allmennlegegodkjenning. Departementet tolker
yrkeskvalifikasjonsdirektivet (artikkel 28 nr. 5) slik at praksis fra andre EØS-land kun kan
telle som veiledet tjeneste i Norge, dersom praksislandet selv anser praksisen som
tilsvarende veiledet tjeneste. Ettersom tildelingen av allmennlegegodkjenning er
direkte knyttet opp til direktivets bestemmelser, vil slik godkjenning kun gis dersom
praksisen/den veiledede tjenesten regnes som del av veiledet tjeneste i
praksislandet.
På tross av de midlertidige løsningene har svært mange opplevd å miste
refusjonsretten, og da spesielt leger som har fått midlertidige godkjenninger i
påvente av A- og B-kurs eller sykehustjeneste, men som etter det nye regelverket ikke
får godkjent sin veiledede tjeneste.
Legeforeningen har i samarbeid med Allmennlegeforeningen det siste året arbeidet
for å finne løsninger for de leger som er rammet av endringene og etter et møte med
Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av oktober utformet departementet
instruks til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) i brev av 2. desember
2014, der de blir bedt om å legge til grunn departementets vurderinger vedrørende
mulighet for utvidet periode for veiledet tjeneste, endelig godkjenning for de leger
som fikk midlertidig godkjenning før 31. oktober 2013, og forlenging av midlertidig
godkjenning i påvente av gjennomført grunnkurs A og B.
Utvidet periode under veiledning
SAK har hevdet at man maksimalt kan være under veiledning i allmennlegepraksis i
2,5 år, med den konsekvens at refusjonsretten faller bort dersom man innen den tid
ikke har klart å finne sykehusplass. Legeforeningen og KS mente at en absolutt grense
på 2,5 år var en for streng tolkning av regelverket. På bakgrunn av dagens
utfordringer med å finne sykehusplass har departementet utvidet adgangen for
veiledet tjeneste i allmennlegepraksis til tre år. Slik får leger som ikke har hatt
sykehustjeneste noe bedre tid til å finne sykehusplass. Kommunen kan imidlertid ikke
søke refusjon for mer enn 30 måneder og utgifter til veiledning for de siste 6
månedene kan således ikke kreves refundert.
17
Endelig godkjenning og forlenging av midlertidig godkjenning
Etter den gamle praksisen hadde flere leger fått tildelt «midlertidig godkjenning som
allmennlege med refusjonsrett». Vedtaket innebar at de hadde gjennomført
tilstrekkelig veiledet tjeneste, men manglet grunnkurs A og B for endelig godkjenning
som allmennlege med refusjonsrett. Etter ikrafttredelse av de nye reglene fikk leger
som tidligere hadde fått informasjon om at de hadde gjennomført tilstrekkelig
veiledet tjeneste, beskjed om at de manglet hele eller deler av den veiledede
tjenesten på tre år.
Helse- og omsorgsdepartementet åpnet derfor for at leger som fikk midlertidig
godkjenning før 31. oktober 2013 skulle få endelig godkjenning dersom legen
gjennomførte grunnkurs A og B i henhold til informasjon fra SAK i det midlertidige
godkjenningsvedtaket.
Ordningen med utstedelse av midlertidige godkjenninger som allmennlege opphørte
fra og med 1. januar 2015. I henhold til instruksen fra HOD vil det imidlertid være mulig
å få forlenget eksisterende midlertidig godkjenning frem til 1. juli 2015 dersom legen
kan dokumentere at han eller hun er påmeldt grunnkurs A og B.
Reservasjonsordning for fastleger
Fastlegers mulighet for reservasjon mot henvisning til abort fikk stor oppmerksomhet i
2014.
Departementet sendte på høring et forslag til reservasjonsordning for fastleger.
Allmennlegeforeningens styre var kritiske til flere av elementene i forslaget i sitt
høringssvar. Saken fikk stor medieoppmerksomhet og det fremkom en betydelig
motstand i befolkningen. Dette resulterte i en politisk prosess våren 2014 med sikte på
en alternativ løsning der fastlegen ikke lenger skulle sende henvisning til abort, men
likevel ivareta de medisinske behovene til kvinner som har blitt uønsket gravide.
Denne løsningen ble offentliggjort av helseministeren i mai 2014, og
Allmennlegeforeningens leder gjorde rede for foreningens håndtering av saken for
landsrådet i sin åpningstale til landsrådet. Det nye forslaget ble sendt på høring
høsten 2014. Allmennlegeforeningen hadde enkelte bemerkninger og forslag til
endringer til det nye forslaget, men støttet hovedinnretningen. Det nye forslaget ble
vedtatt uten endringer før jul 2014.
Legenes rolle i helsestasjon og skolehelsetjeneste
Allmennlegeforeningen har vedtatt i sitt arbeidsprogram å lage et policynotat om
fremtidens helsestasjon og skolehelsetjeneste. I den forbindelse ble det av
Allmennlegeforeningen ved Tone Dorthe Sletten og Kirsten Rokstad arrangert en
workshop om dette temaet på Litteraturhuset i Oslo i oktober 2014. Dette var også
tema under fellesmøtet mellom Allmennlegeforeningen og Norsk forening for
allmennmedisin i november. Med utgangspunkt i diskusjonene her arbeider styret
videre med foreningens politikk på området. Tone Dorthe Sletten har sittet i utvalget
for nasjonale retningslinjer for helsestasjon i Helsedirektoratet som også har gitt
nyttige erfaringer inn mot dette arbeidet. Kari Sollien har ledet Legeforeningens
delegasjon på stortingshøringen om skolehelsetjenesten og har ved dette fått et
bredt innsyn i grunnleggende tanker rundt morgendagens skolehelsetjeneste.
18
SKIL, senter for kvalitet i legekontor
SKIL ble etablert som et aksjeselskap i januar 2014. Allmennlegeforeningen eier 26 %
av aksjene i selskapet. Styreleder er Marit Hermansen og nestleder er Kari Sollien. Tor
Carlsen har fungert som daglig leder i 2014. I 2014 ble det besluttet å lokalisere SKIL til
Bergen, knyttet til Noklus og resten av det allmennmedisinske akademiske miljøet i
Bergen.
Det ble ansatt en daglig leder, Nicolas Øyane.
Forskning
Allmennlegeforeningen har deltatt som observatør i Norsk forening for
allmennmedisins sitt forskningsutvalg ved styremedlem Kirsten Rokstad. Det har i løpet
av 2015 vært avholdt to tildelingsmøter, henholdsvis under Våruka på Fornebu og 17.
oktober i Oslo. Det ble tildelt 30 måneder med stipend både vår og høst. Totalt ble
det søkt om 96 måneder.
Primærmedisinsk uke (PMU)
Primærmedisinsk uke (PMU)ble også i 2014 godt besøkt. PMU er en svært viktig faglig
og fagpolitisk arena. Det er en rekke medlemmer som bidrar som komite, kursledere
og foredragsholdere.
Avtalen mellom eierne av PMU, Allmennlegeforeningen, Norsk forening for
allmennmedisin og Norsam har blitt gjennomgått. En del av strukturene i avtalen
etterleves ikke. Avtalen skal derfor revideres.
Bakgrunnen for dette er at det i 2014 ble bestemt å kjøre en anbudsrunde for
arrangører. Det kan eventuelt bli aktuelt å erstatte Professional Congress Organiser
med en annen arrangør.
SISAM-rapporten
Legenes spesialistutdanning er i endring. Rapporten om spesialistutdanningene i
allmenn- og samfunnsmedisin heter SISAM, og er utarbeidet av Helsedirektoratets folk
alene og er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet november 2014.
Staten har hatt som intensjon å overta også de praktiske oppgavene som
Legeforeningen har ivaretatt. Det mest alvorlige er at man tenker å overta
Legeforeningens omfattende arbeid med utvikling og vedlikehold av
spesialitetsstrukturen gjennom spesialitetskomitéene. Legene skal ikke lenger ha
annet enn usikker og uformell innflytelse over kjernen i eget fag – utdanningen.
Helsedirektoratet tar sikte på å bygge opp en tilsvarende rådsstruktur, men
forutsetter at allmennlegene selv driver sin kursutdanning på dugnad, etter dagens
ordning.
En god del av reformforslagene er gode, noen er lite gjennomarbeidet, det er
vanskelig å forstå den faglige forankringen av noen, og noen er en provoserende
sammenblanding av fag og administrativ styring. Les gjerne Allmennlegeforeningens
høringsuttalelse i saken. Den endelige rapporten er noe endret, man frafalt blant
annet et krav om deltakelse i legevakt for resertifisering.
19
Det går an å håpe på at Helse- og omsorgsdepartementet vil korrigere noe av den
omfattende statsstyringen av spesialistutdanningen. 2015 vil bli et avgjørende år for
spesialistutdanning i Norge, for alle fag.
11. Stikkordsmessig oversikt over uttalelser styret har gitt i perioden I perioden har
styret avgitt en rekke uttalelser og høringer. Nedenfor gjengis overskriften av de
viktigste sakene sortert etter hvilket styremøte saken ble behandlet i siste gang. For
den fulle oversikt vises til høringsuttalelser og referatene fra styrets møter som er lagt
ut på foreningens hjemmeside.
13. januar
 Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den
helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker
 HelseOmsorg21
 Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 om maksimal
stønadsperiode
11. februar
 Forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for
svangerskapsomsorgen på tema «vold og seksuelle overgrep mot gravide»
 Forslag til endringer av de etiske regler for leger
 Legeforeningens veileder for praksiskonsulentordningen
 Plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen
mot 2020
18. mars
 Reservasjonsordning for fastleger
 Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan
 Innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for internkontroll og
systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i
helse- og omsorgstjenesten.
 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om
oppfølging av sykmeldte arbeidstakere
5. mai
 Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske
universitet
 Ny strategi for Norsk Helsenett - strategi 2020
19. mai
 Veileder for Nødnett i helsetjenesten
22. august
 Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om
pasientjournal
 Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig
spesialitetsstruktur for leger
 Innspill til ny folkehelsemelding
 Forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort
 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml)
20


Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer
Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
25. september
 Utviklingsplan for Sørlandet sykehus 2030
 Forslag om endret minstegrense i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for
sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet
 Notat vedrørende planlegging av arbeid med utredningsspørsmål basert på
viktige utvalgte rapporter/statistikker, hvordan rapportene skal brukes og
behovet for selv å initiere rapporter på viktige områder.
13. oktober
 Evaluering av EAT-samarbeidet
 Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i forskrift
om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
 Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter
 Intern høring - Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt
4. november
 Intern høring - Landsstyresak - forslag til endring i forretningsorden for
landsstyremøtet 2015
 Intern høring - Landsstyresak - Lovendringer - Gjennomføring av
landsstyremøter - frister for å fremme saker for landsstyret, saksliste på
landsstyremøter, avstemning i landsstyret, elektroniske valg
 Høring - Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår
27. november
 Policynotat om kveldsåpne legekontor
 Akuttutvalgets delrapport
 Om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS
 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten
12. Allmennlegeforeningens deltakelse i råd og utvalg
Legeforeningens permanente råd og utvalg:
Legeforeningens forhandlingsutvalg og tariffutvalg fra 1. september 2013 – 31. august
2015
Forhandlingsutvalget for KS og Oslo kommune
Varamedlem
Forhandlingsutvalget for Spekter: observatør
varamedlem
Tariffutvalget for næringsdrivende og normaltariff
nestleder
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
Kari Sollien
Ivar Halvorsen
Kari Sollien
Ivar Halvorsen
Kari Sollien
Bjørn Nordang
Tone Dorthe Sletten
Ole Henrik Krat Bjørkholt
Kirsten Rokstad
Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis
21
fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016
Anne Hensrud
Lars Erik Halvorsen
Gunnar Ramstad
Geirr Setekleiv
Karin Frydenberg
Øystein Furnes
Senter for kvalitet i legekontor – SKIL
nestleder i styret
Kari Sollien
Rådet for legeetikk fra 2014 til 2017
Svein Aarseth
Legeforeningens valgkomite fra 1.september 2013
til 31. august 2015
Trond Egil Hansen
Legeforeningens desisorutvalg fra 1. januar 2014 til
31. desember 2017
Gunnar Ramstad
Spesialitetsrådet fra 1. januar 2014 til 31. desember
2017
Hans Høvik
Turnusrådet
medlem fra 1. januar 2014 til 31. desember 2015
varamedlem fra 11. februar 2014 til 31. desember
2015
Ole Henrik Krat Bjørkholt
Kirsten Rokstad
Pasientsikkerhetsutvalget fra 1. januar 2013 til
31. desember 2015
Inger Lyngstad
Styret for Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger
(SOP) fra 2014 til 2017
leder
Medlem
vara
Hans Kristian Bakke
Anne Mathilde Hanstad
Åge Henning Andersen
Rådet for praksiskonsulentordningen - PKO - rådet
fra 2014 – ut 2015
Kirsten Rokstad
Rettshjelpsutvalget fra 2007 til 31. desember 2018
Åge Henning Andersen
Legeforeningens forskningsutvalg fra 2012 til 2014
Elise Klouman
Fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond
I fra 13. februar 2014 – 31. desember 2017
medlem
Tone Dorthe Sletten
varamedlem
Kirsten Rokstad
Fondsutvalget for Legeforeningens Utdanningsfond
II fra 2013 til 2016
leder
Ivar Halvorsen
vara
Eirik Bø Larsen
22
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet
fra 2013 - 2016
fra 2015 - 2018
Ole Strand
Marit Hermansen
Kvalitetsforbedringsfond III fra 2012 til 2014
Trond Egil Hansen
Allmennmedisinsk forskingsfond
medlem fra 1. januar 2014 til 31. desember 2015
varamedlem fra 1. januar 2012 til 31. desember
2015
Kari Sollien
Anna Luise Kirkengen
Kontaktmøte med Finans Norge (FNO) fra 1.
september 2013 til 31. august 2015
Kari Sollien
Kontaktmøte med Statens pensjonskasse fra 1.
september 2013 til 31. august 2015
Kari Sollien
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin fra 2014 2017
leder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
Trond Egil Hansen
Anne Solheim Bentzen
Anton K. Giæver
Ingrid Hjulstad Johansen
Siw Odden Fosheim
Elisabeth Mathilde Stura
Helle Kristine L`Abée-Lund
Karsten Kehlet
Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter,
klima og global helse fra 2014 til 2015
Barbro Kvaal
AFs permanente råd og utvalg
Valgkomite
leder fra 1. september 2013 til 31. august 2017
nestleder fra 1. september 2011 til 31. august 2015
medlem fra 1. september 2013 til 31. august 2017
medlem fra 1. september 2011 til 31. august 2015
1. vara fra 1. september 2013 til 31. august 2017
Trond Egil Hansen
Bodil Aasvang Olsen
Linda Øglend Rørtveit
Ståle Onsgård Sagabråten
Kristine Asmervik
2. vara fra 1. september 2011 til 31. august 2015
Kjartan Olafsson
Allmennlegeforeningens honorarutvalg fra mai 2014
til mai 2016
leder
Eirik Bø Larsen
medlem
Anne Mathilde Hanestad
medlem
Børge Winther
23
Forhandlingsutvalget fra 1. september 2013 til 31.
august 2015
Kari Sollien
Ivar Halvorsen
Egil Johannesen
Bjørn Nordang
Tone Dorthe Sletten
Kirsten S. Rokstad
Ole Henrik Krat Bjørkholt
Underutvalg NFA fra 1. september 2013 til 31. august
2015
observatør i Allmennmedisinsk utdanningsutvalg
observatør i Allmennmedisinsk forskningsutvalg
vara
observatør i Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg
Ole Henrik Krat Bjørkoholt
Kirsten Rokstad
Egil Johannesen
Egil Johannesen
Diverse råd og utvalg
Uemo
Visepresident i perioden 2014 - 2018
medlem
medlem
Kjartan Olafsson
Kari Sollien
Tone Dorthe Sletten
Premiereguleringsfondet
Trond Egil Hansen
Kari Sollien
Statens helsepersonellnemnd fra 5. juni 2013 til 4.
juni 2016
Marte Kvittum Tangen
Styringsgruppen for Normen
Kjartan Olafsson
CPME -Standing Committee of European Doctors
Fra 1. september 2013 til 31. august 2015
Kari Sollien
Regional styringsgruppe for samarbeid mellom
fastleger og avtalespesialister
Svein Aarseth
Referansegruppe nasjonal kjernejournal
Ivar Halvorsen
Faste møter med Helsedirektoratet om e-resept utvikling
Egil Johannesen
E-resept endringsrådet
Egil Johannesen
E-resept kontaktmøter
Egil Johannesen
Styringsgruppen for EPL-løftet
for EPL-løftet
styringsgruppen
Egil Johannesen
24
Partssammensatt arbeidsutvalg om
avtaleregulering av fastlegeordningen i Oslo
kommune
Kari Sollien
Organisering av allmennleger i spesialisering - ALIS
Inger Moi
Torstein Sakshaug
Ole Henrik Krat Bjørkholt
Redaksjonsrådet for Fastlegen.no
Kari Sollien
Marit Hermansen
Arbeidsgruppe - Legeforeningens innspillsrapport
om legevakt
Bjørn Nordang
Ivar Halvorsen
Helsedirektoratets referansegruppe - finansiering og
brukerbetalingsordninger for kommunenes pleie og
omsorgstjenester
Bjørn Nordang
Akademikerne Næringsdrivende
Kari Sollien
Utredning om medisinsk grunnutdanning
Kirsten Rokstad
Raskere tilbake Helse Sør-Øst
Christina Fredheim
25