Aktiviteter 2015 - SKEDSMOKORSET KULTURFORUM

Comments

Transcription

Aktiviteter 2015 - SKEDSMOKORSET KULTURFORUM
Innkalling til årsmøte i
Skedsmokorset Kulturforum
Tirsdag den 10.mars 2015 kl. 18.00
i Meieriet – Skedsmo Samfunnshus
Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
3. Godkjenning av agenda for årsmøtet.
4. Årsberetning 2014
5. Regnskap 2014
6. Revisors beretning
7. Innkomne forslag
a. Forslag fra styret: Vedtektsendring - Innføring av æresmedlemskap
8. Budsjett 2015 – Fastsettelse av medlemskontingent
9. Informasjon fra Styret:
a. Samarbeide med Skedsmo Samfunnshus AS
b. Møteplassprosjektet på Huseby Gård
c. Aktiviteter i 2015
10.Valg av styre, valgkomité og revisor
11.Avslutning
Til årsmøtet i Skedsmokorset Kulturforum
Forslag om opprettelse av Æresmedlemskap i Skedsmokorset Kulturforum.
Styret ønsker å innføre Æresmedlemskap for å kunne hedre personer som over tid har gjort en
betydelig og ekstraordinær innsats for foreningen og dens formål.
Styret foreslår å ta inn følgende nye paragraf i våre vedtekter:
Æresmedlemsskap:
Æresmedlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tildeles personer som over tid har gjort
en betydelig og ekstraordinær innsats for foreningen og dens formål.
Forslag på æresmedlemmer fremmes for styret. Styret forbereder saken og utnevner
æresmedlemmer.
Prosessen utføres med stor diskresjon, spesielt overfor den foreslåtte. Utnevnelse av et
æresmedlem skal føles riktig og naturlig, og forslag som møter saklig motstand kan frafalles.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har fri adgang til alle arrangementer i
Skedsmokorset Kulturforums regi.
Æresmedlemskapet synliggjøres gjennom et særskilt diplom.
Skedsmokorset, den 24. februar 2015
Styret
FORMÅL OG VEDTEKTER
FOR
SKEDSMOKORSET KULTURFORUM
Forslag til årsmøtet 10.mars 2015
§1 Formål
Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet
på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere
aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og
yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan
være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.
§2 Medlemskap
Medlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger, institusjoner og
interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i
det definerte området.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett
til to representanter med stemmerett på årsmøtet.
§3 Æresmedlemskap:
Æresmedlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tildeles personer som over tid har gjort
en betydelig og ekstraordinær innsats for foreningen og dens formål.
Forslag på æresmedlemmer fremmes for styret. Styret forbereder saken og utnevner
æresmedlemmer.
Prosessen utføres med stor diskresjon, spesielt overfor den foreslåtte. Utnevnelse av et
æresmedlem skal føles riktig og naturlig, og forslag som møter saklig motstand kan frafalles.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har fri adgang til alle arrangementer i
Skedsmokorset Kulturforums regi.
Æresmedlemskapet synliggjøres gjennom et særskilt diplom.
§4 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av
første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering på www.skedsmokorset.org
samt utsendelse av e-post til medlemmene med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter
sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Konstituering av årsmøte
Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet
Årsberetning fra styret
Regnskap og revisors beretning
Fastsetting av kontingent
Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett
Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer)
Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall.
2
§5 Styret
Styret velges av årsmøtet og har åtte medlemmer - leder, nestleder, og seks styremedlemmer.
Styret leder Skedsmokorset Kulturforum mellom årsmøtene. Alle valg er for en periode på to
år dersom årsmøtet under punkt 7 på dagsorden ikke bestemmer noe annet. Ved likt
stemmetall har styreleder dobbeltstemme.
Daglig leder ivaretar sekretær og kassererfunksjoner.
§6 Valgkomitéen
Valgkomitéen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge til
grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styret.
§7 Endring av formål og vedtekter
Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de
frammøtte representanter.
§8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 2/3 av det til enhver tid sittende
styre, eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje
som for ordinært årsmøte.
§9 Oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum
Ved oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum nedsettes et avviklingsstyre på minst tre
personer, hvorav Skedsmo kommune v/kulturkontoret er en av deltakerne. De andre
personene bør utpekes blant medlemmene. Disse avvikler forumet i henhold til gjeldende
bestemmelser. Bevilgede midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal
fordeles til kulturformål innen det tidligere definerte område tilhørende Skedsmokorset.
Skedsmokorset Kulturforum
Budsjett 2015
Kontonavn
Budsjett 2014
Resultat 2014
Budsjett 2015
11 000
12 000
12 000
3442 Tilskudd Kultur- og kirkedepartementet
310 000
310 000
310 000
3443 Tilskudd Samfunnshuset på Skedsmokorset
427 800
421 050
511 000
3444 Tilskudd Akershus Fylkeskommune
308 000
308 000
150 000
3445 Medlemskontingent
15 000
14 650
15 400
3446 Arrangementsinntekter
25 000
30 000
35 000
3448 Gaver
25 000
23 316
25 000
3450 Kopiering
30 000
21 141
25 000
16 428
20 000
2 500
2 300
2 300
1 154 300
1 158 884
1 105 700
1 015 000
1 014 800
1 039 300
3441 Tilskudd Skedsmo kommune
Refusjon MVA
3451 Natteravn tilskudd
Sum Driftsinntekter
5010 Lønn
5050 Refusjon lønn fra NAV
5190 Feriepenger
5320 Honorar konsulenttjenester
(384 546)
(388 131)
(420 000)
121 800
121 776
124 716
-
-
20 500
20 495
20 500
153 000
145 866
156 411
5411 Arbeidsgiveravgift feriepenger
21 400
17 170
17 585
5430 Pensjonsordning
60 000
59 309
60 000
5330 Styrehonorar
5410 Arbeidsgiveravgift
-27187
5800 Refusjon av sykepenger
Sum lønnskostnad
1 007 154
964 099
998 512
6400 Datautstyr
10 000
32 926
13 000
6430 Kontormaskiner
25 000
38 612
30 000
6620 Reparasjoner og vedlikehold
-
-
20 000
18 750
18 750
6 000
10 006
6 000
30 000
22 257
22 000
5 000
6 490
7 000
6860 Kurs og seminar
10 000
500
6900 Telefon, faks, Internett
15 000
18 012
18 000
2 500
1 745
3 000
6700 Revisjonshonorar
6800 Kontorrekvisita
6850 Arrangements kostnader
6855 Servering
6905 Gaver
6910 Annonsering
-
-
-
6920 Markedsføring
5 000
-
-
6940 Porto
1 000
1 020
1 000
7040 Forsikring
8 000
7 034
7 000
7100 Kjøregodtgjørelse
7 000
4 950
5 000
500
441
500
7770 Bankgebyrer
1 500
1 400
1 300
7790 Diverse
1 500
1 225
500
Annen driftskostnad
148 000
165 368
133 050
Sum Driftskostnader
1 155 154
1 129 467
1 131 562
7101 Parkering, bom etc
Driftsresultat
8040 Renteinntekter
Resultat
(854)
29 417
(25 862)
1 500
10 503
13 000
646
39 920
(12 862)
Aktiviteter 2015








www.skedsmokorset.org
o Portal for Skedsmokorset
o Aktivitetskalender
Arrangementer
o Husebymarkedet 2015: 4. – 6. september
 Huseby Harvest
o Viser til Lars
o Syng for livet
o Åpent kulturtorg i desember
Skedsmokorset frivilligsentral – Huseby Gård
o Medlemsservice
 Møteromsbooking Huseby
 Hjemmesidehjelp – Internett/Facebook
 Datahjelp
 Informasjonsoppdatering
 Programmer, plakater etc
 Kopiering
 Regnskap
o Organisering av Natteravnene på Skedsmokorset
o TV- aksjonen
o Kulturfestival for eldre
o Frivilligsentralenes Romeriksnettverk
o Frivilligsentralenes Regionskonferanse
o NaKuHel Akershusnettverk
o Rapportering KKD
Låveprosjektet
o Politiske vedtak om gjennomføring
o Vedtak Skedsmo Samfunnshus/Skedsmokorset Kulturforum
Skedsmo kommune
o Barne- og ungdomsarbeid
 Ungdomskonsulent
 Fritidsklubb
Samfunnshuset på Skedsmokorset
o Felles arrangementer
o Administrasjon
o Felles styremøte/seminar
NaKuHel
o NaKuHel nettverket i Akershus
Regionalt kompetansesenter – Akershus fylkeskommune
o Informasjon - foredrag
o Rapportering
Valgkomiteen har følgende innstillinger til Skedsmokorset Kulturforums årsmøte:
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ingar Tranum
Heidi Lien
Sigmund Karlsen
Trond Gjerde
Kerstin Dahl
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ny)
(ny)
Skedsmo Fotballklubb
Skedsmo Voices
Sangkoret Raumklang
Skedsmokorset Vel
Skedsmo Hagelag
Alle velges for 2 år.
Ikke på valg:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Asle Johansen
Wenche Breivik
Marius Klever
Lions Club Skedsmo
Folkeakademiet i Skedsmo
Skedsmo Bygdeungdomslag
Valgkomite:
Medlem
Medlem
Medlem
Siri Dovland
Jan Petter Myrvold
Trygve Wasa
Tæruddalen Borettslag
Skedsmo Høyre
Lions Club Skedsmo
Skedsmokorset, den 24. februar 2015
Valgkomitéen / Siri Dovland, Jan Petter Myrvold, Trygve Wasa
Forslag til valg av revisor
Styret i Skedsmokorset Kulturforum fremlegger forslag om valg av Svindal, Leidland, Myhrer
& Co AS som revisor for Skedsmokorset Kulturforum for 2015.
Skedsmokorset, den 24. februar 2015
Skedsmokorset Kulturforum
Medlemmer
Pr. 1. mars 2015
1
Brånåstunet Borettslag
30 Skedsmo Hagelag
2
DES-klubben i Skedsmo
41 Skedsmo Helse og Velferdssentral
3
Engelia og Løken Vel
42 Skedsmo Husflidlag
4
Folkeakademiet i Skedsmo
43 Skedsmo Høyre
5
Haugen Borettslag
44 Skedsmo Håndballklubb
6
Helpless Management - Huseby Harvest
45 Skedsmo Ishockeyklubb
7
Huseby 4H
46 Skedsmo Janitsjar
8
Huseby Familieteater
47 Skedsmo Kammerkor
9
Kiwanis Club Skedsmo
48 Skedsmo Menighetsråd
10 Kristi Menighet
49 Skedsmo Nord Rotary Klubb
11 Langslynga Borettslag
50 Skedsmo Pensjonistforening
12 Leikarringen Per Gynt
51 Skedsmo Samfunnshus
13 LHL Skedsmo
52 Skedsmo Sanitetsforening
14 Lions Club Skedsmo
53 Skedsmo Senterparti
15 LO Nedre Romerike
54 Skedsmo Skiklubb
16 Malerpøsen
55 Skedsmo Skolekorps
17 Mercy House
56 Skedsmo TanGun Tae Kwon Do
18 Mødreklubben
57 Skedsmo Tennisklubb
19 Natteravnene
58 Skedsmo Treskjærere
20 Naturvernforbundet i Skedsmo
59 Skedsmo Venstre
21 Nedre Romerike Lions
60 Skedsmo Voices
22 Nord-Norge Laget for Nedre Romerike
61 Skedsmokorset Arbeiderpartilag
23 Normisjon Skedsmo
62 Skedsmokorset Bibliotekfilial
24 Oslo Esperantoklubb
63 Skedsmokorset Kvinne og Familielag
25 Oslo og Akershus Kaninavlsforening
64 Skedsmokorset Rotary Club
26 Pensjonistuniversitetet i Skedsmo
65 Skedsmokorset Spillforening
27 Raumerne
66 Skedsmokorset Vel
28 Raumklang
67 Skedsmotun bo- og behandlingssenter
29 Religionfilosofisk Forum
68 Springsteppen
30 Riislia Huseierforening
69 Studio Dans
31 Romerike Sopp- og nyttevekstforening
70 Turi
32 Romerike Tur og vandreforening
71 Tuterud Vel
33 Senioruniversitetet Lillestrøm
72 Tæruddalen Borettslag
34 Skedsmo Amatørteater
73 Vardeåsen Storvel
35 Skedsmo Bluesklubb
74 Vardeåsen Tut & Blæs
36 Skedsmo Bryteklubb
75 Østafor Borettslag
37 Skedsmo Bygdekvinnelag
76 Åsenhagen Borettslag
38 Skedsmo Bygdeungdomslag
77 Åsenhagen Tyrolerorkester
39 Skedsmo Fotballklubb
FORMÅL OG VEDTEKTER
FOR
SKEDSMOKORSET KULTURFORUM
Revidert på årsmøte 9. mars 2011
§1 Formål
Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for organisasjonslivet
på Skedsmokorset og dets naturlige omegn. Forumet skal bidra til å styrke og koordinere
aktiviteter i området. Ethvert arbeid og engasjement skjer på tvers av generasjoner, livssyn og
yrkesinteresser. Forumet skal være partipolitisk nøytralt. Skedsmokorset Kulturforum kan
være medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet.
§2 Medlemskap
Medlemskap i Skedsmokorset Kulturforum kan tegnes av alle lag, foreninger , institusjoner og
interessegrupper som ønsker å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i
det definerte området.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og er gyldig for ett år. Betalt kontingent gir rett
til to representanter med stemmerett på årsmøtet.
§3 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste myndighet i Skedsmokorset Kulturforum. Årsmøtet avholdes i løpet av
første kvartal hvert år, og innkalles av styret ved annonsering på www.skedsmokorset.org
samt utsendelse av e-post til medlemmene med minst fire ukers varsel. Saksdokumenter
sendes medlemmene minst sju dager før dato for årsmøtet. Årsmøtet skal ha følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Konstituering av årsmøte
Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet
Årsberetning fra styret
Regnskap og revisors beretning
Fastsetting av kontingent
Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett
Valg (av nye styremedlemmer, revisor og valgkomité på tre medlemmer)
Framlagte saker blir avgjort av de fremmøtte representanter ved simpelt flertall.
§4 Styret
Styret velges av årsmøtet og har åtte medlemmer - leder, nestleder, og seks styremedlemmer.
Styret leder Skedsmokorset Kulturforum mellom årsmøtene. Alle valg er for en periode på to
år dersom årsmøtet under punkt 7 på dagsorden ikke bestemmer noe annet. Ved likt
stemmetall har styreleder dobbeltstemme.
Daglig leder ivaretar sekretær og kassererfunksjoner.
§5 Valgkomitéen
Valgkomitéen legger fram sin innstilling til årsmøtet. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge til
grunn for sitt forslag en bredest og mest mulig samlende sammensetting av styret.
2
§6 Endring av formål og vedtekter
Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de
frammøtte representanter.
§7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 2/3 av det til enhver tid sittende
styre, eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje
som for ordinært årsmøte.
§8 Oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum
Ved oppløsning av Skedsmokorset Kulturforum nedsettes et avviklingsstyre på minst tre
personer, hvorav Skedsmo kommune v/kulturkontoret er en av deltakerne. De andre
personene bør utpekes blant medlemmene. Disse avvikler forumet i henhold til gjeldende
bestemmelser. Bevilgede midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal
fordeles til kulturformål innen det tidligere definerte område tilhørende Skedsmokorset.

Similar documents