Kontrakt - ikke forbruker

Comments

Transcription

Kontrakt - ikke forbruker
KJØPER ER IKKE FORBRUKER
KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE HUS B SAMEIE,
EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: 712-14-9026
Partene i kontrakten er:
Selskap (kjøper)
Org.nr. (11 siffer)
Adresse
Telefon privat
Postnr.
Telefon arbeid
Poststed
Mobiltelefon
Telefaks
E-postadresse
Selskap (kjøper)
Org.nr. (11 siffer)
Adresse
Telefon privat
Postnr.
Telefon arbeid
Poststed
Mobiltelefon
Telefaks
E-postadresse
og
Selger:
Kaldnes Boligutvikling AS
Organisasjonsnr998409993
c/o Selvaag Bolig Vestfold AS, Postboks 3, 3119 Tønsberg
Telefon: 33 30 72 40
e-post adresse: [email protected]
Fullmakt
Kjøperne har hver for seg fullmakt til å forplikte hverandre i alle forhold som gjelder denne kontrakt,
for eksempel ved å bestille tilleggsarbeider, avbestilling, overtakelse etc. Fullmakten gjelder inntil den
skriftlig er tilbakekalt.
1. Eiendommen
Kontrakten gjelder kjøp av ny eierseksjon (heretter kalt “Seksjon/Seksjonen”). Seksjonen inngår i
eierseksjonssameiet Dockside hus B, (heretter kalt “Sameiet”), som ligger på eiet grunn. Seksjonen
består av en bolig som er benevnt ……. iht. salgsprospekt. Seksjonsnummer vil bli tildelt når
Sameiets eiendom er tildelt gbnr og seksjoneres. Eiendommen er en del av gbnr 1003/34 i Tønsberg
kommune. Endelig gbnr vil bli tildelt når nødvendige fradelinger og sammenføyninger er gjennomført.
Eiendommen vil bli tildelt adresse før overtakelse.
Seksjonen omfatter også følgende:
1. En sportsbod etter selgers fordeling
2. 3-roms leiligheter leveres med 1stk. parkeringsplass i parkeringsanlegg etter selgers fordeling.
1-roms og 2-roms leiligheter leveres uten parkeringsplass.
Retten til boden og eventuell parkeringsplass i garasjeanlegg, er knyttet til seksjonen, og kan kun
selges sammen med den, hvis ikke annet blir fastsatt i vedtektene for garasjeanlegget, jf pkt. 2.2.
Side 1 av 11.
© OBOS
10.08.15
2. Sameiet - utbyggingsområdet Kaldnes felt G – «Dockside»
2.1 Dockside hus B
Sameiet Dockside hus B er andre byggetrinn i utbyggingsområdet Kaldnes felt G – «Dockside».
Dette utbyggingsområdet er planlagt å skulle bestå av tre bygninger, hhv. hus A, B og C som er tenkt
inndelt i tre eierseksjonssameier.
I Dockside hus B inngår 52 planlagte leiligheter og med tilhørende parkeringsanlegg. Selger står fritt
til å endre utforming m.v. på senere byggetrinn.
Utomhusarealer, adkomstarealer (blant annet utomhus og til garasje), søppelrom, vaktmesterbod og
tekniske rom vil være felles for alle byggetrinnene i prosjektet Dockside. Det vil bli tinglyst gjensidige
rettigheter til bruk av de aktuelle arealene, med tilhørende forpliktelser for sameiene til å dekke en
forholdsmessig andel av kostnader til drift og vedlikehold, basert på antall boligseksjoner. Dersom et
av sameiene krever det, skal det opprettes en felles driftsforening, som samtlige sameier plikter å være
medlem av. En slik driftsforening skal sørge for drift og vedlikehold av arealene, og sameiene skal
dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene til driftsforeningen. Selger kan fastsette bindende
vedtekter/bruksreglement for utomhusarealene som alle eierseksjonssameiene i prosjektet har bruksrett
til.
2.2 Garasjeanlegg og anleggseiendommer
Under bakkenivå etableres det eiendommer med parkeringsplasser, boder, tekniske rom med mer. Det
er planlagt å skille ut en eller flere eiendommer som helt/delvis ligger under Sameiets eiendom som
anleggseiendom(mer), og slik at den enkelte seksjonseier i Sameiet får bruksrett til bod og eventuelt pplass. Disse rettighetene kan enten tinglyses som bruksretter, eller det kan tinglyses skjøter med ideelle
eierandeler dersom Selger finner det hensiktsmessig.
Sameiet får overskjøtet hele eller en ideell andel av den/de anleggseiendommen(e) som etableres
under Sameiets eiendom,og som Sameiet skal ha bruksrettigheter i. Hvis det ikke kan tinglyses
eierandeler til fordel for Sameiet, blir det i stedet tinglyst bruksrettigheter.
I garasjeeiendommen under Sameiets bygning vil det også bli offentlig parkering. Garasjeeiendommen
vil utgjøre et eget tingsrettslig sameie, og selger fastsetter vedtekter for garasjesameiet. Vedtektene vil
inneholde bestemmelser om rettigheter og plikter, herunder om bruk av eiendommen, om fordeling av
kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen etc. Styret for garasjeeiendommen vil kunne
bestemme at beboere som har fått tildelt p-plass med ekstra bredde, såkalt HC-plass, uten at
vedkommende har særskilt behov for slik p-plass, plikter å bytte p-plass når det er nødvendig for at
HC-plassene skal kunne disponeres av beboere med behov for HC-plass.
Sameiernes rett til boder og eventuell parkeringsplass i garasjeanlegget, er knyttet til seksjonen, og kan
kun selges sammen med den. Hvis Selger finner det hensiktsmessig, kan det bli fastsatt i vedtektene at
bruksrett til p-plass likevel kan selges separat til seksjonseiere i Sameiet og evt. til øvrige sameiere i
prosjektet Dockside. Vedtektene som Selger fastsetter, er bindende for den enkelte seksjonseier.
Dersom det etableres flere anleggseiendommer som Sameiet har eierandeler i, fastsetter Selger
bindende vedtekter for alle sameiene.
3. Kjøpesum, gebyrer mm
Kjøpesummen utgjør:
Kjøpesum
kr…….
Kjøpesummen er fast, og den kan ikke reguleres.
Side 2 av 11.
©OBOS
10.08.15
I tillegg til kjøpesummen skal Kjøper betale gebyrer og øvrige beløp som er spesifisert under pkt. 4.1.
c). Det tas forbehold om endringer av størrelsen på gebyrene som er fastsatt av offentlig myndighet.
4. Oppgjør
4.1 Kjøpers innbetaling av kjøpesummen med mer
Kjøper skal betale kjøpesummen og tillegg på følgende måte:
a) Ved kontraktsinngåelse 20 %
kr
b) Ved overtakelse (sluttoppgjør)
Restbeløp kjøpesum, dvs. 80 % av kjøpesum
Tingl. gebyr pantobl.1 stk.
Tingl. gebyr skjøte 1 stk.
Dok.avgift av andel tomteverdi
Andel oppstartkapital til sameiet
Sum å betale.
kr.
”
”
”
kr.
725,525,5.000,-
Kr
Eventuelle tilvalg og tillegg/endringer, jf. pkt. 10, betales i sin helhet ved overtakelse sammen med
sluttoppgjøret.
Beløpet som til sammen utgjør 20 % av kjøpesummen (pkt. 4.1 a ) skal være såkalt fri egenkapital, dvs
at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår
som fremgår av nærværende kontrakt. Beløpet kan for eksempel ikke innbetales med forbehold om at
Megler v/Megleroppgjør AS avgir inneståelseserklæring overfor Kjøpers bankforbindelse. Dersom det
foretas innbetalinger i strid med denne bestemmelse, foreligger det betalingsmislighold fra Kjøpers
side, jf. pkt. 5 i denne kontrakt.
4.2 Fullmakt til Oppgjørsmegler. Konto for innbetaling
Alle innbetalinger skal foretas til Megleroppgjør AS (heretter: Megler)
klientkontonr. 9820 20 21476 med KID-nummer:
. Beløpene skal være
disponible på meglers klientkonto pr forfallsdato.
Overtakelse blir ikke gjennomført før alle beløp, inkl. betaling for endringer og tilleggsarbeider, er
disponible på nevnte konto. Beløpene settes inn på rentebærende konto, og rentene tilfaller Selger etter
forfallsdato selv om det ikke er stilt garanti iht bufl. § 47. Dersom rentene til sammen ikke overtiger ½
rettsgebyr , blir renter ikke utbetalt.
Selger og Kjøper gir med sin underskrift på denne kontrakt Megleroppgjør AS alle nødvendige
fullmakter til å gjennomføre oppgjøret i samsvar med denne kontrakt.
4.3 Vilkår for utbetaling til Selger
Innbetalte beløp kan utbetales til Selger så snart det er stilt selvskyldnergaranti og øvrige vilkår i bufl.
§ 47 er oppfylt. Dersom nødvendig garanti i hht bufl. § 47 ikke stilles, kan oppgjør med Selger først
gjennomføres etter at følgende vilkår er oppfylt:
 Overtakelse i hht pkt. 11er gjennomført
 Kjøper har fått grunnbokshjemmel til seksjonen.
 midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger
Dersom overtakelse gjennomføres på grunnlag av midlertidig brukstillatelse, skal det inntil
ferdigattest foreligger, holdes tilbake beløp på meglers konto som er tilstrekkelig til å fullføre alle
Side 3 av 11.
©OBOS
10.08.15
arbeider som gjenstår for at ferdigattest kan utstedes. For gjenstående arbeider på fellesarealene, skal
det for alle solgte boliger til sammen holdes tilbake beløp som er tilstrekkelig til å fullføre alle
arbeider som gjenstår for at ferdigattest kan utstedes. Selger kan få utbetalt det tilbakeholdte beløp
dersom det stilles selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon.
Kjøper gir gjennom bestemmelsen i pkt. 13 fullmakt til borettslagets styre, evt. de valgte
representantene for de fremtidige andelseierne, til å disponere over tilbakeholdte beløp eller
selvskyldnergarantien som utgjør sikkerhet for ferdigstillelse av fellesarealene
5. Kjøpers forsinkelse
Ved forsinket betaling av deloppgjør/sluttoppgjør/endrings- eller tilleggsarbeider har selger, jf. bufl. §
55, rett til å :



kreve at Kjøper betaler renter og erstatning for rentetap, jf. bufl. § 59
stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, jf. bufl. § 56
heve avtalen og kreve erstatning, jf. bufl. §§ 57 og 58.
Selger kan gjøre gjeldende disse misligholdsbeføyelsene som følge av forsinket betaling enten
betalingsfristen løper ut ved overtakelse eller på et tidligere eller senere tidspunkt.
Selger tar forbehold om å heve avtalen ved forsinket betaling selv om Kjøper har overtatt boligen
og/eller er registrert som eier i grunnboken.
Dersom Kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i leiligheten før fullt oppgjør har funnet sted, vedtar
Kjøper utkastelse fra leiligheten uten søksmål og dom, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd (e),
idet han da ikke har rett til å besitte seksjonen.
6. Sikkerhetsstillelse for oppfyllelse av kontrakten
Selger stiller ikke sikkerhet iht bustadoppføringslova § 12, jf pkt. 9 om bustadoppføringslovas
anvendelse for dette kontraktsforholdet.
På Eiendommen hefter/vil hefte en panterett med urådighetserklæring (”sikringsobligasjon”) til
Megler for et beløp tilsvarende den samlede kjøpesum tillagt 10 % for samtlige seksjoner i prosjektet.
Panteretten utgjør sikkerhet for de til enhver tid utbetalte deler av kjøpesummen. Megler sletter
panteretten når kjøper har fått tinglyst skjøte for seksjonen.
7. Felleskostnader
De månedlige felleskostnader for leilighet ………… er stipulert til kr. …….. for første driftsår. Strøm
faktureres direkte fra leverandør basert på forbruk og kommer i tillegg. Avtalevilkår for fjernvarme jf.
punkt bilag 12. Felleskostnader skal betales fra overtakelse av boligen. Månedlige felleskostnader er
kalkulert ut fra erfaringstall. Kjøper er innforstått med at felleskostnadene vil bli påvirket av
prisstigning, Boligsameiets vedlikeholdsbehov, Boligsameiets egne vedtak mm. Det tas forbehold om
at Selger kan justere felleskostnadene som følge av endringer i budsjettpostene.
8. Heftelser
Kjøper har mottatt grunnboksutskrift for Eiendommen datert 14.05.2014 og har gjort seg kjent med
denne, jf. bilag 5. Kjøper overtar seksjonen uten pengeheftelser, men med de øvrige heftelser som det
fremgår av grunnboksutskriften med mindre annet fremgår særskilt av denne kontrakt. Selger vil
tinglyse erklæringer på alle eiendommene i prosjektet, herunder på Sameiets eiendom, som sikrer
rettigheter og plikter knyttet til fellesarealer m.v., jf. salgsprospekt for ”Dockside”, jf. bilag 1 og 11.
Selger tar forbehold om at det kan bli tinglyst ytterligere erklæringer på Sameiets eiendom, f.eks.
erklæringer knyttet til naboforhold, offentlige forhold eller annet.
Side 4 av 11.
©OBOS
10.08.15
Kjøper er deltaker i eierseksjonssameie og plikter å rette seg etter lov om eierseksjoner og sameiets
vedtekter og betale de til enhver tid vedtatte felleskostnader.
Vedlagt denne avtale, jf. bilag 8, følger utkast til vedtekter for sameiet. Selger tar forbehold om å
foreta endringer i disse vedtektene.
Det følger av lov om eierseksjoner § 25 at sameiet har pantesikkerhet i seksjonen for bl.a. dekning av
felleskostnader.
9. Selgers ytelse. Bustadoppføringslova. Kontraktsdokumenter
Selgers ytelse fremgår av denne kontrakt inkl. salgsprospekt og øvrige vedlegg.
Kjøper er ikke forbruker, men partene har avtalt at bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr 43 om avtalar
med forbrukar om kjøp av ny bustad m.m (bustadoppføringslova eller bare bufl.) gjelder så fremt annet
ikke er avtalt i denne kjøpekontrakt. I tilfelle motstrid mellom kjøpekontraktens bestemmelser og
bustadoppføringslova, er det kjøpekontraktens bestemmelser som gjelder selv om kontraktens
bestemmelser gir Kjøper dårligere vilkår enn det som følger av bustadoppføringslova. Kjøper har i f.m.
kontraktsinngåelsen mottatt et eks. av lovteksten.
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser
foran eldre, spesielle bestemmelser foran generelle og bestemmelser utarbeidet særskilt for denne avtale
foran standardiserte bestemmelser.
Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming som farger,
materialer, m.v., og at salgsprospekt kan inneholde illustrasjoner av elementer som ikke medfølger
boligen. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller
ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard.
10. Endringer og tilleggsarbeider
Dockside hus B produseres på modulfabrikk, og Kjøper kan ikke kreve endringer utover tilvalgslisten
som vil inneholde valg som fremkommer av konseptene i prospektet.
Selger har rett til å utpeke entreprenør eller annen til å representere seg i forbindelse med håndteringen
av tilvalg og eventuelle endringer/tillegg.
Eventuelle endringer og/eller tilleggarbeider bestilles skriftlig innen en frist fastsatt av Selger.
På bakgrunn av Kjøpers skriftlige bestilling skal Selger opprette en skriftlig avtale med angivelse av
pris og eventuell tilleggsfrist for selger. Avtalen skal underskrives av begge parter.
Vilkårene for utbetaling av Kjøpesummen til Selger, jf. pkt. 4.3 i denne kontrakt, gjelder tilsvarende
for innbetalte beløp for endrings- og tilleggsarbeider, herunder at Selger mot sikkerhetsstillelse i hht
bufl. § 47 kan kreve beløpene utbetalt selv om de øvrige vilkår om overtakelse etc. ikke er oppfylt.
Selger kan kreve at Kjøper stiller sikkerhet for betaling av endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene
påbegynnes. Dersom fakturaer for endrings- / tilleggsarbeider ikke er betalt av Kjøper innen
overtakelse, vil ikke overtakelsesforretning bli gjennomført før fakturaene, med eventuelt tillegg av
forsinkelsesrente, er betalt.
Fakturering og innbetaling av avtalte tilleggsarbeider skjer ved overtakelse sammen med innbetaling
av kjøpesum m.m., jf. punkt 4.1 .
Ved for sen betaling kan Selger gjøre gjeldende misligholdsbeføyelsene omhandlet i bufl. § 55, jf. pkt.
5 i denne kontrakt.
Side 5 av 11.
©OBOS
10.08.15
11. Ferdigstillelse og overtakelse av bolig
11.1 Overtakelsestidspunkt
Boligen vil bli overlevert til Kjøper i løpet av tidsrommet 01.06.2016 – 01.09.2016.
(«Overtakelsesperioden»).
Selger skal senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen gi Kjøper skriftlig meddelelse om
overtakelsesdato, som skal ligge innenfor Overtakelsesperioden.
11.2 Overtakelsesforretning
Kjøper skal overta boligen ved overtakelsesforretning. Eiendommen overtas i byggrengjort stand.
I tillegg til kjøper og selger kan representant for entreprenøren delta under overtakelsesbefaringen.
Selger skal innkalle til overtakelsesforretning i samsvar med bufl. § 15. Etter skriftlig innkalling fra
Selger skal Selger og Kjøper ca 14 dager før overtakelse ha gjennomført en førbefaring der
gjenstående arbeider protokollføres.
Ved overtakelsesforretningen skal Selger sørge for at det skal det føres protokoll som skal angi:
a)
b)
c)
d)
e)
hvem som er til stede
mangler som påvises
frist for utbedring av påviste mangler
om boligen overtas eller nektes overtatt
evt. tilbakeholdt beløp
Protokollen skal undertegnes av begge parter. Overtagelsesforretningen kan holdes selv om det måtte
gjenstå mindre arbeider. Kjøper kan nekte å overta dersom det foreligger mangel som gir rimelig
grunn til å nekte overtakelse.
Kjøper har ikke rett til å overta boligen før hele kjøpesummen, inklusive omkostninger og eventuelle
renter i henhold til punkt 5, samt betaling for endringer og tilleggsarbeider, er innbetalt.
Hvis overtakelse ikke gjennomføres som følge av at boligen har slike vesentlige mangler at Kjøper
kan nekte å overta boligen, jf bufl. § 15, vil den innbetalte del av kjøpesummen bli sperret på Meglers
klientkonto inntil boligen kan overtas.
11.3 Risikoen for ytelsen
Fra overtagelsen går risikoen for boligen over på Kjøper. Kjøper svarer for utgifter som påløper samt
oppebærer eventuelle inntekter. For øvrig vises til bufl. § 14.
Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig brukstillatelse og ferdigattest på boligen.
12. Overføring av hjemmel til seksjon
Selger skal sørge for at Kjøper mottar tinglyst skjøte på seksjonen.
13. Ferdigstillelse og overtakelse av fellesarealer i sameiet. Fullmakt til boligsameiets styre
Overtakelse av fellesarealer i Sameiet samt eventuelle eierandeler i andre eiendommer som Sameiet
skal eie, gjennomføres med Sameiets styre etter innkalling fra Selger i samsvar med
bustadoppføringslova § 15. Dersom overtakelse gjennomføres før seksjoneringsbegjæringen for
eiendommen er tinglyst, skal kjøperne av seksjoner i sameiet utpeke to personer som skal representere
Sameiet ved overtakelsen. Dersom Kjøper/Sameiet unnlater å møte til Overtakelsesforretning uten
Side 6 av 11.
©OBOS
10.08.15
gyldig grunn, vil Selger gjennomføre Overtakelse uten Kjøper/Sameiets representanter, forutsatt at
innkallingen oppfyller vilkårene i bustadoppføringslova § 15 annet ledd.
Kjøper er innforstått med at fellesarealene vil – avhengig av årstid – kunne bli ferdigstilt og
overtakelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtakelse av boligen.
Kjøper gir med sin underskrift på denne kontrakt boligsameiets styre, eventuelt representantene som er
valgt av de fremtidige seksjonseierne, fullmakt til å foreta utbetaling av beløp som er tilbakeholdt som
sikkerhet for fullføring av fellesarealene eller eventuelt til å disponere over selvskyldnergarantien som
utgjør sikkerhet for fullføring av fellesarealene, jf. pkt. 4.3 i denne kjøpekontrakt. Sameiet skal sørge
for å foreta utbetaling av det tilbakeholdte beløp når vilkårene er oppfylt. Selger sørger for at det fra
overtakelsesbefaringen protokolleres at styret, evt. de valgte representantene, samtykker i at det
tilbakeholdte beløp utbetales til Selger, evt. deler av det tilbakeholdte beløp, slik at verdien av
gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdte beløp. Selger kan alternativt kreve
utbetaling av beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en finansinstitusjon. Garantibeløpet skal
ikke være lavere enn verdien av gjenstående arbeider iht. overtakelsesprotokollen. Alle renter som
opptjenes av det tilbakeholdte beløp tilfaller Selger.
14. Selgers forsinkelse. Kjøpers beføyelser
Dersom det gjenstår arbeider som er til hinder for at boligen kan overtas på den varslede
overtakelsesdato, jf. pkt. 11.1 tredje avsnitt, og Selger ikke har krav på tilleggsfrist etter bufl. § 11, kan
Kjøper etter bestemmelsene i bufl. Kapittel III holde igjen vederlag, kreve erstatning eller heve
avtalen.
Kjøper kan ikke kreve dagmulkt.
15. Mangler. Reklamasjon. Ettårsbefaring
15.1 Kjøpers mangelbeføyelser
Foreligger det mangler ved Selgers ytelse, kan Kjøper i henhold til bufl. kapittel IV holde igjen
vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Kjøper har ikke deponeringsrett iht bufl. § 49.
15.2 Reklamasjonsfrister
Forbrukeren må reklamere innen de frister som gjelder etter bufl. § 30 dersom mangler skal gjøres
gjeldende. Det betyr at Kjøper mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke varsler
Selger om at mangelen blir gjort gjeldende innen rimelig til etter at forbrukeren oppdaget eller burde
ha oppdaget manglene. Hvis Kjøper vil gjøre gjeldende en mangel som var eller burde ha vært
oppdaget ved overtakelsen, må mangelen gjøres gjeldende senest på overtakelsesforretningen. En
mangel kan ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtakelsen.
15.3 Utbedring av mangler
Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på boligen, har Kjøper plikt til å begrense
skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres.
Selger eller den Selger utpeker, plikter å rette mangler som inngår i protokollen fra
overtakelsesforretningen så snart arbeidet kan gjøres av hensyn til årstidene og en rasjonell
fremdriftsplan. Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle
boligene i boligprosjektet, med mindre normal bruk av boligen krever at en mangel utbedres
omgående.
Side 7 av 11.
©OBOS
10.08.15
Selger har rett til å utpeke entreprenør eller annen til å representere seg i forbindelse med håndteringen
av reklamasjoner og utbedring av feil/mangler i reklamasjonsperioden.
Kjøper plikter å gi selger/entreprenørens folk adgang til boligen innenfor normal arbeidstid (kl. 07.0016.30), slik at eventuelle mangler kan bli rettet på en rasjonell måte.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger/entreprenørens plikt til å utbedre feil eller mangler ikke
omfatter følgende punkter:
a) Sprekkdannelser i tapet, maling etc. som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av
materialer fra byggetiden til ettårsbefaringen.
b) Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold.
c) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/ eller uforsvarlig bruk av boligen
med utstyr.
d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som Selger ikke kan lastes eller ha
ansvar for.
Mangler som det vil falle uforholdsmessig kostbart å utbedre, har Selger/totalentreprenør rett til å gi
Kjøper prisavslag for istedenfor å foreta utbedring, dersom mangelen ikke vesentlig reduserer boligens
bruksverdi. Det vises til bufl. §§ 32 og 33.
15.4 Ettårsbefaring
Selger eller den Selger utpeker, skal innkalle til besiktigelse av boligen om lag ett år etter
overtagelsen. Selger eller den selger utpeker, skal føre protokoll som begge parter undertegner på
samme måte som ved overtakelsesforretningen. Det vises ellers til bufl. § 16. For boligsameiets
fellesarealer vil selger eller den selger utpeker, innkalle boligsameiets styre til tilsvarende befaring.
16. Selgers forbehold









Først når endelig kart- og deleforretninger er gjennomført kan eiendommen seksjoneres. Det
tas forbehold om eventuelle endringer av seksjonsnumrene og angivelser av tilleggsareal samt
boligenes endelige adresser.
Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte seksjoner uten
forutgående varsel.
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til de endringer som måtte bli funnet
hensiktsmessig eller nødvendig i forbindelse med gjennomføring av byggesaken, uten å
forringe den generelle standard.
Prospekttegningene baserer seg på arkitektens første tegninger før detaljprosjektering. Derfor
må det tas forbehold om at veggtykkelser kan bli endret for å tilpasses nødvendige
fremføringer av tekniske anlegg. Selger tar også forbehold om endringer pålagt av offentlige
myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomførelse.
Tegningene og databildene i prospektet er av illustrativ karakter og det tas forbehold om
angitte detaljer, så som møbler og annen innredning, bygningsmessige detaljer, detaljer på
fellesarealer, blomsterkasser etc.
Sjakter for tekniske føringer etc. er ikke endelig inntegnet på plantegning av leilighetene.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et nøyaktig kart,
men en illustrasjonsskisse for felles utearealers planlagte opparbeidelse.
Selger tar forbehold om trykkfeil i prospektet og teknisk beskrivelse.
Innvendige rørføringer fremgår ikke av plantegninger. Nedforinger, el. installasjoner, dragere,
søyler og innkassinger i himling fremkommer ikke på tegninger i prospektet.
Side 8 av 11.
©OBOS
10.08.15




Alle perspektiver og illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det
kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen.
Alle opplysninger i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige uten at den generelle standard forringes.
Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser og
boder, dog forutsettes det at disse selges eller leies ut til beboerne som bor i området. Selger
har rett til å tinglyse sin bruksrett til usolgte parkeringsplasser.
Selger tar forbehold for midlertidig eller permanent stans i den videre utbyggingen av
prosjektet Dockside. I tilfelle stans i videre utbygging, vil Selger opparbeide et midlertidig
eller permanent utomhusareal som kan avvike fra det utomhusarealet som er vist i øvrig
salgsmateriell hva gjelder størrelse, beliggenhet og utforming for øvrig. Selger står fritt i
utforming m.v. av senere byggetrinn.
17. Spesielle forhold
17.1 Prosjektrelaterte ulemper
Kjøper er innforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføringen av
byggeprosjektet, også etter at innflytting har funnet sted. Kjøper er kjent med at det må påregnes
anleggs- og byggeaktivitet i en lengre periode etter overtakelse dersom Eiendommen inngår i et større
utbyggingsområde. Kjøper er herunder kjent med at det kan bli aktuelt med midlertidig eller
permanent flytting av adkomster, adkomst til parkeringskjeller, kjørebaner, parkeringsplasser etc. i
forbindelse med den videre utbyggingen av Dockside. Videre er kjøper kjent med at det av samme
grunn kan være nødvendig at parkeringen i perioder flyttes utendørs.
Ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og adgang til befaring
vil av den grunn ikke være tillatt.
17.2 Sameiene
Selger deler opp prosjektet Dockside i flere eierseksjonssameier hvor antall sameier og størrelsen på
disse avhenger av salgstakt og tidspunkt for igangsettelse og ferdigstillelse. Sameiet Dockside hus B
planlegges å omfatte 52 leiligheter. Eierbrøkene vil bli basert på leilighetenes endelige BRA areal,
eksklusiv tilleggsdeler som bl.a. balkonger, garasjer og sportsboder.
Selger kan endre andre antall leiligheter i Sameiet fram til eiendommen til sameiet er seksjonert.
Selger vil inngå avtale om forretningsførsel av sameiet med OBOS avd. Tønsberg.
18. Videresalg. Avbestilling
Kjøper kan ikke uten Selgers samtykke videreselge denne kontrakt før overtakelse. Dersom Selger gir
slikt samtykke, kan Selger fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av videresalget og oppgjøret
for dette. Selger kan kreve at Selgers standardavtale for transport av kjøpekontrakt legges til grunn for
videresalget. I tillegg vil Selger kreve kr 50 000,- som kompensasjon for Selgers arbeid i forbindelse
med eierskiftet. Det gis ikke samtykke til videresalg som ønskes gjennomført senere enn 2 måneder
før overtakelse.
Det et utarbeidet en egen avtale som fullt ut regulerer videresalg - bilag 10.
Side 9 av 11.
©OBOS
10.08.15
Dersom Kjøper bruker retten til å avbestille seksjonen før vedtatt byggestart, må kjøper betale
avbestillingsgebyr på kr 100 000,-, jf. bufl. § 54. Ved senere avbestilling av seksjonen, plikter kjøper å
dekke selgers økonomiske tap som følge av avbestillingen. Ved avbestilling kan Selger holde tilbake
hele eller deler av innbetalt beløp til dekning av avbestillingsgebyr/erstatningskrav.
19. Forkjøpsrett
Dersom Kjøper har benyttet sin OBOS-ansiennitet ved kjøp av seksjonen, nullstilles ansienniteten
midlertidig fra inngåelse av kjøp frem til 12 mnd. etter at boligen er ferdigstilt.
20. Usolgte seksjoner
Usolgte seksjoner overtas av Selger som dekker månedlige felleskostnader for de usolgte seksjonene.
Selger har rett til å leie ut usolgte seksjoner.
21. Regulering
Kjøper er forelagt og har gjort seg kjent med reguleringsplan for området samt tilhørende kart og
reguleringsbestemmelse, jfr. Punkt 24 bilag 4.
22. Forsikring
Selger holder bygget forsikret som bygg under oppføring fram til overtakelse har funnet sted. Etter
overtakelse har sameiet v/styret plikt til å tegne egen forsikring og melde fra til selger som da kan si
opp sin forsikring.
Dersom det oppstår brann eller annen skade i byggetiden som dekkes av forsikringen eller som
skyldes forhold utenfor selgers kontroll, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut slik at
skadeserstatningen da tilfaller selger som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging innen rimelig tid.
Selger vil i et slikt tilfelle ikke ha ansvar for kjøpers forsinkede innflytting, jf bustadoppføringslova
§ 17.
Fra overtakelsen plikter Kjøper selv å tegne innbo- og løsøreforsikring.
23. Verneting
Tvister med utspring i denne kjøpekontrakt skal behandles ved vernetinget for sameiets faste eiendom.
24. Kontraktsdokumenter
Følgende dokumenter inngår i kontrakten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Salgsprospekt
Kontraktstegning
Prisliste datert 13.05.2014
Gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser
Bekreftet utskrift av grunnboken datert 12.05.2014
Kopi av § 12 garantien, fullførelsesgaranti - ettersendes
Utkast til driftsbudsjett
Utkast til vedtekter for Sameiet Dockside hus B
Bustadoppføringslova
Vilkår for videresalg av kjøpekontrakt på ikke overtatt bolig
Utkast til erklæringer
Avtale med Skagerak varme
Side 10 av 11.
©OBOS
10.08.15
Kjøper har fått seg forelagt ovennevnte vedlegg og har gjort seg kjent med innholdet i disse.
Det er opprettet 3 likelydende eksemplar av denne kontrakt. Partene beholder ett eksemplar hver, og
ett beholdes av Megler.
Tønsberg, den
For Selger:
For Kjøper
…….……………….
Rune M. Thomassen
Kaldnes Boligutvikling AS
………………………………….
For Kjøper
…….……………………………
Side 11 av 11.
©OBOS
10.08.15

Similar documents