Kurs: Reguleringsvansker. BUP. 28.10.2015

Comments

Transcription

Kurs: Reguleringsvansker. BUP. 28.10.2015
Egenledelse og nevropsykiatriske
diagnoser
Marianne Skretting, Overlege
BUPA- Hinna
Sigrun Einarsdottir, psykolog/leder
Nevropsykiatrisk enhet, BUPA
Hjernen og forklaring av funksjoner
Vanlig utvikling
Utvikling av egenledelse
• 1 år
• 5-6 år
• 10-12 år
• 16-18 år
> 20 år
Diagnoser
Nesten alle diagnoser i psykatrien er symptomsdiagnoser
og ikke årsaksdiagnoser - dvs. man ser på symptomer
som er tilstede og hvilke symptomer ikke er tilstede
Alle diagnosr har lidelsestrykk - dvs. uten de
funksjonsvikten og/eller manglene/utfordringene hadde
individet klart seg, i skolesammenheng, sosialt,
samfunnet, partner etc.
F.eks. ADHD diagnosen inn i DSM systemet i 1968
Hvad er normalfordeling?
Hjernen og ADHD
ADHD
ADHD
A - Attention - Oppmerksomhet
D- Deficit
- Svikt
H - Hyperactive - Hyperaktiv
D - Disorder
- Lidelse
3-5 % av skolebarn har ADHD
Gutter: Jenter 4:1
ADD – ikke hyperaktivitet tilstede
Kriteriene for ADHD
• Før fylt 7 år
• Funksjonsvanskene forårsaker betydelig plager eller
svekkelse på 2 områder; skolen, hjemme, fritidsaktiviteter,
sosialt, selvtillit
• Symptomene kan ikke forklares med autisme, mani,
depresjon eller angst
• Oppmerksomhetsvansker (f.eks. hører ikke etter, glemmer ting, lett
avledbar)
• Hyperaktivitet (f.eks. urolig/rastløs, alltid i “farten”, snakker svært mye,
forlater plassen sin etc)
• Impulsivitet (f.eks. klarer ikke å vente på tur, avbryter andre, buser ut
med svar)
Ikke noen «prøve» eller test man kan ta
til å stille diagnosen – BUPA sin rolle:
Omfattende utredning hos spesialisthelsetjenesten (BUP)/PPT i
form av;
• Anamnese (utvikling hos barnet, sykehistorie osv)
• Evneutredning
• Observasjoner
• Kartleggingsskjema (lærer og foreldre)
• Gjennomgang av ADHD-kriteriene ofte i form av intervju.
• Det er også viktig å utelukke andre diagnoser (f.eks.
trauma) og se om det er også andre diagnoser i tillegg
(f.eks. Dysleksi)
Etiologi
• Hypoteser om årsak:
– Genetikk (på nevroanatomi, nevrokjemi etc)
– Miljøfaktorer under svangerskapet (alkohol)
– Skader i svangerskap, fødsel etc
Behandlingsmetoder:
•Informasjon
•Medikamentell behandling
•Psykososiale tiltak
Mål for behandlingsmetoder
• Hovedmål er å redusere symptomer,bedre funksjon i
hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av
tilleggsproblemer.
• Måten vi forstår og møter barnet på kan få følger for barnet
selvtillit og selvfølelse.
• Vi må forstå barnet på bakgrunn av den funksjonsnedsettelsen
som ADHD/ADD faktisk gir, i tillegg til barnets unike
personlighet og ressurser.
• Å få i gang gode sirkler hjemme og på skolen kan redusere
risiko for tilleggsvansker som angstproblematikk,
atferdsvansker, depresjoner, rusproblematikk og kriminalitet.
Informasjon/psykoedukasjon
• Tilbakemelding til pasienten og informasjon om
diagnosen
• Foreldrekurs
• Tilbakemeldingsmøte etter diagnostisering med
samarbeidspartnere
• Søsken samtaler
• ADHDNorge – brukerforening
• Epikrise til fastlege
Medikamentell behandling
• Vekker ”sjefen” i pannelappen
• Virker på 75-80 %
• Viktig med en nøyaktig medisinutprøving for å evaluere
effekt
Metylfenidat
•
•
•
•
•
Ritalin tabelett ( ca 4 t)
Ritalin kapsel ( ca 8 t)
Concerta depottabelett (ca 12t)
Equasyn depotkapsel ( ca 8 t)
Medikinet depotkapsel ( ca 8 t)
Bivirkninger av sentralstimulerende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hodepine
Magesmerter
Humørsvingninger
Nedsatt matlyst
Forsinket innsovning
Hjertebank
Økning av blodtrykk
Depresjon
Forverring av annen psykisk sykdom ( psykose, tics,
angst)
Andre medisiner
• Strattera ( atomoksetin)
• Hjelper ca 50 % av dem som ikke har effekt av
metylfenidat
• Effekt etter 8 – 12 uker
• Må tas regelmessig
• Virketid hele døgnet
• Kan ikke gi rusvirkning
• Virkning- tilsvarende sentraslstimulerende
• Bivirkninger: trøtthet, kvalme, magesmerter,
humørsvingninger
Barn og ungdommer
• DE kan ikke bare ta seg sammen, de trenger hjelp og
forståelse, til å få:
• Selvtillit,
• Venner, sosial ferdighetstrening (ta kontakt, styre
sinne, struktuere aktiviteter)
• Fullføre skole,
• Utvikle sitt potensiale,
= > Forebygge psykisk lidelser og rusproblemer.
Andre nevropsykiatriske diagnoser:
•
•
•
•
•
•
Språkvansker
Autsime/Asperger
Tourettes syndrome (OCD)
Psykisk utviklingshemming
Non-verbale lærevansker
Lærevansker
Kommorbiditet
Nevropsykiatriske diagnoser mer
sårbar for:
•
•
•
•
•
•
•
Søvnvansker
Sensitivitet (lukt, smak, hørsel, syn)
Høyre risiko for epilepsi
Matvansker
Atferdsvansker
Mobbing
Trauma
Kommorbiditet og hjernens utvikling
•
•
•
•
•
Hyperaktivt barn 0-4 år og språk/motoriske vansker
Sosiale vansker fra skolealder
Tics rundt 8 år
Dysleksi bekreftet fra 4 klasse
OCD fra 10 år
• Uten tilrettelegging: Alvorlige adferdsvansker, angst,
stress og utageringer
• Som voksen: Arbeidsminnevansker, klarer ikke fullføre,
angst, depresjon, OCD, rus og kriminalitet