dokumentasjon av balansen ved Linda Pettersen

Comments

Transcription

dokumentasjon av balansen ved Linda Pettersen
Dokumentasjon av balansen
Bokføringsloven §11, forskriftens kapitel 6
Ved utarbeidelse av årsregnskap skal det foreligge
dokumentasjon for alle balanseposter med mindre
de er ubetydelige.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
1
Dokumentasjon av balansen
NBS – Norsk Bokføringsstandard 5
NBS 5 pkt 3: Formålet: Dokumentasjon av balansen
skal underbygge balansepostenes fullstendighet,
realitet og nøyaktighet.
- Herunder er det viktig å se balansepostenes
sammenheng og konsekvens for driftsregnskapet.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
2
Dokumentasjon av balansen
Bokføringsforskriften § 6-4 - vurdering
Bokføringsforskriften§ 6-4. Dokumentasjon av
avsetninger, nedskrivninger mv.
Dokumentasjon av poster som er verdsatt etter
vurdering skal minst omfatte opplysninger om
beregningsmetode og de forutsetninger som
beregningen bygger på.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
3
Dokumentasjon av balansen
Bokføringsloven§ 13 oppbevaring
•
Bokføringsloven § 13: Dokumentasjon av
balansen skal oppbevares i Norge i ti år etter
regnskapsårets slutt.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
4
Dokumentasjon av balansen
Perm med papir eller elektronisk
Kan velge mellom å:
•samle avstemmingene/dokumentasjonen i en egen perm – og
ha inndelinger med skilleark, eller
•Elektronisk oppbevaring
Endelig saldobalanse bør være utgangspunktet, i denne kan
det settes på henvisninger til dokumentasjonen. (Sikre at alle
poster er dokumentert)
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
5
Dokumentasjon av balansen
Kontrollspor NBS 5 pkt 10
Det må eksistere et identifiserbart kontrollspor mellom
balansen og dokumentasjonen. Det skal for en ekstern
kontrollør være lett å finne frem i dokumentasjonen.
(Bruk kontonummer/balansepost)
Underliggende avstemminger vil også kunne ha behov
for kontrollspor hvis det ikke er tatt kopi av bilag som
dokumenterer for eksempel åpne poster i en
bankavstemming.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
6
Dokumentasjon av balansen
Eks. på mappeinndeling
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
7
Dokumentasjon av balansen
Tilfredsstillende dokumentasjon
Hva anses som tilfredsstillende dokumentasjon?
1 - Eksterne bekreftelser
2 - Opptelling av fysisk beholdning
3 - Dokumentasjon av bokførte opplysninger, dvs. bilaget
4 - Annen dokumentasjon, utskrifter eller oppgaver fra andre
systemer
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
8
Dokumentasjon av balansen
Praktiske eks for kommuner:
Fordring på tilskudd – dokumenteres med tilsagnet. Søknad på
tilskudd er ikke godt nok, for det er ikke sikkert man får
tilskuddet det søkes om.
Påløpte kostnader – dokumenteres med kopi av faktura/avtale
eller på annen måte.
Balansepost ad medfinansiering – Skrivet fra helsedirektoratet
er dokumentasjon + avstemming av utgiftsført beløp.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
9
Dokumentasjon av balansen
Praktiske eks for kommuner forts.:
Fordring på skatteinntekter, inntektsutjevning og lignende –
dokumenteres med avstemming og kontoutdrag fra
skatteoppkrever evt innbetalingsbilag fra nyttår.
Moms, skatt og aga – Totalavstemming av terminoppgaver –
mot konti i regnskapet. Utgående mva skal avstemmes mot
konto/art avgiftspliktig salg.
Kunder – dokumenteres med saldobalanse som stemmer med
saldo i hovedbok pr 31.12. Det må også framgå en
vurdering av risiko for tap og tapsavsetning.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
10
Dokumentasjon av balansen
Praktiske eks for kommuner forts.:
Leverandører – dokumenteres med saldobalanse som stemmer
med saldo i hovedbok pr 31.12. Dersom det foretas
avstemminger og saldoforespørsler til leverandører bør
også dette legges ved som dokumentasjon.
Bankinnskudd og lån og renter – dokumenteres med
årsoppgaver fra bank og avstemming. (inkl interimskonti)
Anleggsmidler – Det er i hovedsak årets bevegelser som skal
dokumenteres – anskaffelser – salg – avskrivning og
nedskrivning.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
11
Dokumentasjon av balansen
Praktiske eks for kommuner forts.:
Utskrift av anleggsregister som viser saldoer i regnskapet og
avskrivningsperiode kan være en del av dokumentasjonen.
Store anskaffelser av for eksempel bygg i året bør vedlegge
kjøpekontrakt. Salg – salgskontrakt. Verdivurdering ved opp-
eller nedskrivning skal dokumenteres. Osv
Mellomregningskontoer/interimskontoer/differansekontoer:
Avstemming skal vise konkret hva saldo består av. Dette
skal ikke være gamle uavklarte differanser.
Mellomregningskontoer må derfor følges opp gjennom året
også, ikke kun pr 31.12.
januar 17
KomRev Trøndelag IKS
12

Similar documents