kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter

Comments

Transcription

kvalitetsledelse og risikostyring i prosjekter
www.tfsk.no
kvalitetsledelse og
risikostyring i prosjekter
Hvordan sikre kvalitet i prosjektarbeidet og kvalitet på prosjektleveransene?
En innføring i kvalitetsledelse i prosjekter med fokus på betydning av riktig
planlegging, forebyggende adferd samt gode og effektive løsninger på
prosjektleveransene.
22. - 23. januar 2015, Clarion Hotel Stavanger
23. - 24. februar 2015, Scandic Solli, Oslo
28. - 29. april 2015, Scandic Strand, Bergen
INNLEDNING
Foreleser:
Prosjektrådgiver
Jon Lereim
Jon Lereim er uavhengig prosjektrådgiver
og professor II ved Handelshøyskolen BI.
Han har innehatt ulike lederposisjoner
i næringslivet, både i linjefunksjoner og
som prosjektleder. I 1994 var han formann
og leder for den 12te Verdenskongressen i
prosjektledelse, samt hatt forskjellige verv
innen prosjektledelse. Spesialområder er
risikostyring, kvalitetsledelse i prosjekter
og kontraktstyring. Han er også medforfatter av læreboken ”Prosjekt; strategi,
organisering, ledelse og gjennomføring”,
Universitetsforlaget med forfatterne Bjørn
Johs. Kolltveit, Jon Lereim og Torger Reve.
Kvalitet og kvalitetsstyring har vært på agendaen «til alle tider», og de fleste organisasjoner hevder at de jobber med kontinuerlig forbedring og fokus på kvalitet.
Kvalitetsstyring og ledelse er veletablert og videreutviklet for løpende produksjonsarbeid. Imidlertid er temaene enda viktigere i prosjekter sammenlignet med
løpende produksjon. Definisjonsmessig er hvert prosjekt unikt, med en unik oppgave som skal løses. Da må man sørge for å gjøre de riktige aktiviteter rett første
gang og i riktig rekkefølge.
Prosjektstyring og prosjektledelse har i vesentlig grad konsentrert seg om planlegging, estimering og styring av kostnader og tid, og sikre en verdiskapning som
ikke bruker mer ressurser og tid enn forutsatt og planlagt. I mange tilfeller har man
tatt det nærmest for gitt at den spesifiserte kvalitet oppnås.
Dette kurset tar sikte på å vise sammenheng mellom produktkvalitet og kvalitet
på styring av ressursbruk og styring av fremdrift. Disse parameterne må vurderes i
en helhetlig sammenheng, ikke uavhengig av hverandre. Kvalitetsledelse i prosjekter må ivareta både produktkvalitet og leveransekvalitet samt prosjektkvalitet og
disse begrepene blir gjennomgått i løpet av kurset.
Dagens og morgendagens prosjekter gjennomføres under stadig tøffere og
krevende forhold, økonomisk, teknisk og miljømessig, samt et sterkere press
på raskere gjennomløpstid enn noen gang. Tilstanden kan dels beskrives som
dynamisk, kaotisk og til tider uforutsigbar. Usikkerhet og risiko er til stede. Hvordan
ivareta kvalitet i prosjektene og på prosjektleveransene under slike forhold? Her
kommer bruk av risikoanalyser og tilhørende tiltak som viktige og sentrale verktøy
for å oppnå tilfredsstillende kvalitet på prosjektleveransene og sikre kontinuerlig
forbedring og læring. Disse perspektivene er også belyst og gjennomgått på
kurset.
Læringsmål
Deltakerne skal få kjennskap til sentrale begreper knyttet til kvalitetsledelse og
risikostyring i prosjekter. Videre skal deltakerne ha ervervet seg ferdigheter slik at
de sentrale temaene innen kvalitet og risiko kan tas i bruk og forbedres i egne
prosjekter og virksomhet.
Målgrupper
De primære målgruppene for dette programmet er nøkkelressurser i prosjektene
så som økonomi-Controller, kvalitetskoordinator, ansvarlig for risikostyring, HMS
koordinator samt prosjektledere og prosjekteiere.
Kurset vil blant annet dekke følgende temaer:
• Kvalitetsbegrepet
• Hva er riktig kvalitet på prosjektleveransen
• Kvalitetsmodeller og prosesser
• Kontinuerlig forbedring
• Smidige og slanke kvalitetsprosesser
• Aktuelle kontroll-metoder i kvalitetsarbeid i prosjekter
• Fra kontroll til helhetlig kvalitetsledelse
• Hva er kvalitetsledelse og kvalitetskultur i prosjekter
• Kvalitet i prosjektarbeidet – mer enn ISO sertifisering
• Bygge inn kvalitet i design
• Håndtering endringer og avvik
• Egnethetsvurderinger
• Interessentanalyse og styring av forventning
• Risiko og mulighetsanalyse i prosjekter
• Identifisering og iverksetting av tiltak
• Beslutning under usikkerhet
• Bruk av kvalitetsmodeller og risikoanalyseverktøy i daglig prosjektarbeid
Utdelt materiale:
• Kompendium med forelesningspresentasjonene
• Lærebok:
o Jon Lereim: «Kvalitetsledelse i prosjektledelse», Akademika Forlag
PROGRAM
Dag 1
Dag 2
09:00 – 09:30Introduksjon og velkommen
• Formål med programmet
09:30 – 10:30Kvalitetsbegrepet
• Definisjoner
• Hva er kvalitet
• Opplevd kvalitet og
forventningsstyring
• Historisk utvikling
09:00 – 09:45 Betydning av design og løsning for
kvalitet i prosjekter
• Konseptmodenhet
• Livsløpsperspektiver
09:45 – 10:00Pause
10:00 – 10:30Den dynamiske prosjektarenaen
10:30 – 10:45Pause
10:30 – 11:30 Fra kontroll til kvalitetsstyring
og helhetlig kvalitetsledelse
10:30 – 11:30Kvalitativ risikoanalyse
for risiko og muligheter
• Kontinuerlig forbedring og læring
11:30 – 11:45Pause
11:45 – 12:30Kvalitetsledelse i prosjekter
• Produktkvalitet
• Leveransekvalitet
• Prosjektkvalitet
• Effektkvalitet
• Kvalitet i prosjektarbeidet
– mer enn ISO
12:30 – 13:30Lunsj
13:30 – 14:15Gruppearbeid
14:15 – 15:00Kvalitetsledelse i prosjekt fortsetter
15:00 – 15:15Pause
15:15 – 16:00Kvalitetsmodeller
• Kvalitetsmodeller for prosjekter
16:00 – 16:15Pause
16:15 – 17:00Kvalitetskultur i prosjekter
• Fra brannslukking til forebyggende
og planlagt adferd
• Kontinuerlig forbedring i et pågående
prosjekt – er det mulig?
• Usikkerhet
• Kaos
• Behov for endringer
• Prosessen
• Identifisering
• Vurdering
• Tiltak
• Implementering
• Estimatusikkerhet
11:30 – 12:30Lunsj
12:30 – 13:15 Gruppearbeid 13:15 – 14:00 Håndtering av endringer
og kvalitetsavvik
• Kategorisering og vurdering
• Implementering av tiltak
• Egnethetsvurderinger
14:15 – 15:00 Bruk av kvalitetsmodeller og
risikoanalyseverktøy i daglig
prosjektarbeid
• Oppsummering og refleksjon
P ra k t i s k e o ppl y s n i n ger
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
Kursnr. Tid Sted Påmeldingsfrist
1520109 1521109 1422109 22. 23. januar Clarion Hotel Stavanger 23. - 24. februarScandic Sollie
28. - 29. april Scandic Strand
Deltakeravgift:
Kr 8.600,- (eks. mva) Avgiften inkluderer kursmateriell,
eks. lunsjer og opphold.
Hotell:
Kursnr: 1520109
Clarion Hotel Stavanger
Rom/frokost kr 1.350,- pr. natt. Bestilles ved påmelding.
I tillegg kommer konferansepakke for samtlige deltakere
kr 490,- (eks. mva)
5. januar
27. januar
31. mars
Administrasjon:
Anne Line Rosenlund
Tekniske Foreningers
Servicekontor AS (TFS)
Tlf. 67 52 60 12
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Kursnr: 1421109
Scandic Sollie, Oslo
Rom/frokost kr 1290,- pr. natt. Bestilles ved påmelding. I
tillegg kommer konferansepakke for samtlige deltakere kr
520,- (eks.mva)
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Kursnr: 1421159
Scandic Strand, Bergen
Rom/frokost kr 1590,- pr. natt. Bestilles ved påmelding.
I tillegg kommer konferansepakke for samtlige deltakere
kr 500,- (eks. mva)
TEKNISK ARRANGØR:
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR (TFS)
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
Kvalitetsledelse og Risikostyring i Prosjekter
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
 1520109, 22. - 23. januar 2015, Clarion Hotel Stavanger
 1521109, 23. - 24. februar 2015, Scandic Solli, Oslo
 1522109, 28. - 29. april 2015, Scandic Strand, Bergen
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................Telefon:............................................................................................................
 ja  nei Ankomst dato:..............................................................Avreise dato:....................................
 ja  nei Ankomst dato:..........................................................................Avreise dato:....................................
1522109 Scandic Strand, Bergen  ja  nei Ankomst dato:.................................................................Avreise dato:....................................
1520109 Clarion Hotel, Stavanger
1521109 Scandic Sollie, Oslo
Dato og underskrift:...................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Hotell bestilles ved påmelding (se praktiske opplysninger):

Similar documents