Skjema for løyve til å fiske leppefisk

Comments

Transcription

Skjema for løyve til å fiske leppefisk
Gyldig til og med 30.09.2015
LØYVE TIL Å FISKE LEPPEFISK MED TEINER ELLER RUSER
MED FARTØY SOM IKKJE ER MERKEREGISTRERT I 2015
I forskrift av 22.12.2004 nr. 1878 om utøvelse av fiske i sjøen § 28 a, heiter det:
”Særskilt krav til røkting av teiner og ruser til fangst av leppefisk:
Personer som skal fiske leppefisk med teiner eller ruser med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha
særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. For at slik tillatelse kan gis må det foreligge en
leveringsavtale med godkjent kjøper. ”
FYLLAST UT AV FISKAREN
Heile forskrifta fins på www.fiskeridir.no, søk under j-meldingar.
Namn: .............................................................................
Fartøynamn/reg.nr.: .....................................
Adresse: .........................................................................
Fødselsdato/org.nummer: ............................
Postnr.: ............... Poststad: ...........................................
Telefonnummer: ...........................................
Stad: .............................................. Dato: .......................
Oppgje kva reiskap du skal bruke:
........................................................................................
Underskrift
Teiner
Ruser
Det skal leggjast ved søknaden kopi av avtale mellom fiskar som søkjer dispensasjon og kjøpar av fisken.
Vi gjer merksam på at løyvet berre gjeld for fangst av leppefisk til omsetnad, og all annan levedyktig fangst
straks skal sleppast tilbake i sjøen.
FYLLAST UT AV FISKERIDIREKTORATET
Brot på bestemmingane vil kunne medføre at løyvet vert trekt tilbake og/eller at søknad om løyve i framtida vil
kunne bli avslått.
Løyve er gitt under forutsetnad av gyldig leveringsavtale, og gjeld til og med 30.09.2015.
Fiskeridirektoratet kan setje nærare vilkår for løyve, herunder særskilt rapporteringsplikt.
Dato: ................................ Underskrift: ......................................................................
Løyvet og leveringsavtalen skal kunne framvisast ved kontroll.
Opplysingane blir sendt til salslaget du leverer til, samt kontrollinstansane.
Skjema skal sendast til Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i det distriktet fiskar er busett.
1
Gyldig til og med 30.09.2015
Når det vert fiska frå fartøy som ikkje er ført i Fiskeridirektoratet sitt register over merkepliktige
fiskefarkostar, kan det maksimalt nyttast inntil 20 teiner eller ruser, jf. havressurslovens § 22. Det vert ikkje
gitt dispensasjon frå denne bestemminga.
Ein person eller føretak kan per kalenderår ikkje omsetje fangst som er tatt med fartøy som ikkje er ført i
merkeregisteret, eller frå land, for meir enn kr 50 000,-, jf. havressurslovens §23.
Ruser og teiner som vert brukt til fangst av leppefisk skal ha innmontert fluktopningar og inngangssperre (kryss),
jf. Forskrift 22.12.2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen §§ 33b og 33c.
2