Powerpoint - Tidsskrift for Den norske lægeforening

Comments

Transcription

Powerpoint - Tidsskrift for Den norske lægeforening
Figur 1 Klinisk undersøkelse av mistenkt skafoidfraktur. a) Palpasjon
av skafoid i «snusdåsen» med ulnardeviert håndledd, b) kompresjon
av skafoid tuberkel, c) stuking av skafoid i tommelens lengderetning
Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1138-42
© Tidsskrift for Den norske legeforening

Similar documents