Årsmøte 04 februar 2015 - Norsk Sykepleierforbund

Comments

Transcription

Årsmøte 04 februar 2015 - Norsk Sykepleierforbund
Velkommen til årsmøte for
LaH NSF i Møre og Romsdal
MOLDE, 4 februar 2015
v/leder Elin Ukkelberg
LaH NSF Møre og Romsdal
Program
• Kl. 08.45-09.30
• Kl. 09.30-11.30
• Kl. 11.30-12.30
• Kl. 12.30-13.15
•
•
•
•
•
•
Kl. 13.15-13.30
Kl. 13.30-14.15
Kl. 14.15-14.30
Kl. 14.30-15.30
Kl. 15.30-15.45
Kl. 15.45-16.30
Registrering og besøk til utstillerne.
Årsmøte
Informasjon fra utstiller.
Lunsj og besøk til utstillerne.
Tilknytning og COS (Circle of security)
v/ Ida Brandtzæg, spesialist i klinisk psykologi
Pause og besøk til utstillere
forts. Tilknytning og COS
Pause og besøk til utstillere
forts. Tilknytning og COS
Pause og besøk til utstillere
forts. Tilknytning og COS. Avslutning.
ÅRSMØTE 2015
Sak 1: Registrering av antall stemmeberettigede
Sak 2: Oppnevning av ordstyrere
Sak 3: Godkjenning av sakslisten
Sak 4: Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Oppnevning av to referenter
Sak 6: Oppnevning av tellekorps
Sak 7: Årsmelding 2013 og 2014
Sak 8: Regnskap 2013 og 2014
Sak 9: Budsjettforslag for 2014 og 2015
Sak10: Handlingsplan 2015 / 2016
Sak 11: Valg STYRET:
Leder, Elin Ukkelberg
Nestleder, Lill Tove Taknes
Kasserer, Beathe Kamben Gjerde
Sekretær, Ellen Å Gaustad
Styremedlem, Turid Gjerstad
Styremedlem, Liv Standal
Varamedlem, Ann Elin Skeide
Varamedlem, Eva Olin Hagen
på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
på valg
VALGKOMITE:
Guri Måseide
Heidi Engdal Vean
Sissel Dørum
på valg
på valg
på valg
Sak 12: Tid og sted for neste årsmøte.
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg sak 7: ÅRSMELDING 2013 og 2014
MEDLEMSTALL:
Landsgruppen av Helsesøstre Norsk Sykepleierforbund, Lokal faggruppe i Møre og Romsdal har 188 medlemmer pr. 31.12.2014.
LaH NSF i Møre og Romsdal kan også dette året glede seg over at medlemstallet øker.
I 2012: 175 medlemmer
I 2011: 170 medlemmer
I 2010: 165 medlemmer
I 2009: 162 medlemmer
I 2008: 153 medlemmer
I 2007: 147 medlemmer
I 2006: 135 medlemmer
I 2005: 124 medlemmer
VERV I 2013/ 2014
LaH NSF i Møre og Romsdal har hatt følgende styre og valgkomitè for 2013/ 2014:
Styret:
Leder:
Elin Ukkelberg, Fræna kommune
Nestleder:
Lill Tove Taknes, HF
Kasserer:
Beathe Kamben Gjerde, Molde Kommune
Sekretær:
Ellen Åslid Gaustad, Ålesund kommune
Styremedlem: Liv Standal, Sula kommune
Styremedlem: Turid Gjerstad, Halsa kommune
Varamedlem 1: Ann Elin Skeide, Hareid kommune
Varamedlem 2: Eva Olin Hagen, Aure kommune
Valgkomité:
Guri Måseide, Ålesund kommune
Sissel Dørum, Sunndal kommune
Heidi Engdal Vean, Aure kommune
ÅRSMELDING 2013 OG 2014
STYREMØTER
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2013 og vi har behandlet 39 saker.
I 2014 hadde vi 4 styremøter og behandlet 34 saker.
Styremøtene har vært avholdt i NSFs lokaler i Molde, ved Molde helsestasjon
og på Livs hytte på Bjorli.
I tillegg til styremøtene har vi kommunisert mye via e-post og telefon.
ÅRSMØTE, MEDLEMSMØTER OG FAGDAGER
I 2013 avviklet vi årsmøte/fagdag. I tillegg innfridde vi ønske fra medlemmer
om regionale fagdager.
I 2014 arrangerte vi en fagdag for alle medlemmene og en fagdag for ledende
helsesøstre.
I tillegg har det vært nettverksmøter for ledende helsesøstre.
Årsmøte
Tid: 18.januar 2013.
Sted: Hotell Alexandra i Molde.
Det faglige innslaget holdt Astrid Grydeland Ersvik, leder LaH NSF.
Tema : Helsesøster som samsunnsaktør.
Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014
Fagdager 2013
Tid og sted: 05.11.13 Solevåg skule i Sula kommune – region Sunnmøre
06.11.13 Kristiansund kommunehus – region Romsdal / Nordmøre
Tema 1: ” Kvinnehelse og kulturelt betinga vold mot kvinner og barn.
Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap”
v/ Justina Amidu (RVTS) og Runa Rannov Bostad (IMDi)
Tema 2: ” Oppfølging av premature. Hva er det viktig for helsesøstre å være
oppmerksom på?”
v/ Unni Tranaas Vannebo
Fagdag 2014
Tid og sted: 26.03.14 Vestnes fjordhotell
Tema 1: ” Dokumentasjon og journalføring. Erfaringer fra tilsyn”
v/ ass fylkeslege Cato Innerdal
Tema 2: ” Rotavirusvaksinasjon og rotavirussykdom. Endring av BCGvaksinasjonsprogram. Statusoppdatering HPV- vaksine.
v/ overlege Synne Sandbu
Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014
Nettverk for ledende helsesøstre i Møre og Romsdal
•Sunnmøre + Vestnes har hatt to møter i 2013 og ett møte i 2014.
•Nordmøre og Romsdal har hatt to møter i 2013 og ett møte i 2014.
29.10.14 arrangerte vi fagdag for ledende helsesøstre i Møre og
Romsdal på Fylkeshuset i Molde.
Tema var journalføring, dokumentasjon og meldeplikt v/ ass fylkeslege
Cato Innerdal.
Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014
STYRETS DELTAKELSE
Helsesøsterkongresser:
Fra styret deltok Ellen Åslid Gaustad og Elin Ukkelberg på
helsesøsterkongressen som ble arrangert i Tromsø 23-25 april 2013.
De deltok også på debattforum.
På helsesøsterkongressen i Stavanger 23-25 april 2014 deltok Ellen Åslid
Gaustad, Beathe Kamben Gjerde og Elin Ukkelberg.
Faggruppeledersamlinger:
Leder Elin Ukkelberg har deltatt på de faggruppeledersamlingene som
har vært arrangert, to i 2013 og to i 2014.
Fagråd helsesøsterutdanningen HIALS:
Styremedlem Liv Standal har deltatt på ett møte i 2013 og to møter i
2014.
Lederkonferanse:
Leder Elin Ukkelberg deltok på lederkonferansen i Oslo høsten 2013.
Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014
MEDLEMSBLADET HELSESTIKKA:
Vi ga ut to nummer av Helsestikka i 2013 og to i 2014.
LOKAL NETTSIDE:
Denne er tatt i bruk i større grad, og blant annet dette er lagt ut:
Informasjon om årsmøte og styresammensetning, invitasjoner til fagdager og
forelesningsnotater.
Styret kan nå selv legge ut informasjon på Møre og Romsdal sitt område, NSF
s nettside.
Forts. ÅRSMELDING 2013 OG 2014
ØKONOMI:
Økonomiavdelingen i NSF har tatt over mange av oppgavene som lokal
kasserer hadde tidligere. Dette innebærer at lokalgruppa ikke har like god
oversikt som før, men vi får tilgang til månedlige økonomirapporter. Lokal
kasserer eller leder må fortsatt attestere på utgiftene.
Etter underskuddet i lokalgruppa i 2012 har vi videre hatt fokus på å rette
opp dette. I 2013 fikk vi tilskudd fra fylkesmannen på grunn av det faglige
innholdet på fagdagene. Vi fikk av samme grunn støtte fra BUF- etat.
Lokalgruppa gikk derfor med et pent overskudd i 2013. Vi fikk et lite
overskudd i 2014.
LaH sentralt har endret fordelingsnøkkel av kontingent. I 2013 ble
kontingenten delt ut etter økonomisituasjonen i de ulike lokalgruppene. I
2013 fikk vi tilført midler, mens vi mest sannsynlig ikke vil få noe for 2014.
Denne fordelingsnøkkelen er ikke endelig vedtatt.
Bjorli 09.01.2015
For styret
Elin Ukkelberg
Leder, LaH NSF i Møre og Romsdal
Vedlegg sak 8:
NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
REGNSKAP 2013
Saldo bank 31.12.2012……………………
51.474,13
Inntekter
•Kontingent…………………………
•Kurs (kursavgift, sponsorer, refusjon)
•Tilskudd 2013……..………………
18.300,00
50.800,00
20.000,00
SUM………………………………………….
89.100,00
Utgifter
•Reiseutgifter………………………………
•Kurs/overnatting…………………………
•Drift (porto, papir, styrelunsj, etc)…….
•Gaver………………………………………
•Styrehonorar……………………………..
11.135,35
1.116,00
9.678,00
900,00
12.000,00
SUM………………………………………….
34.838,35
Overskudd…………………………………
54.261,64
Saldo bank 31.12.2013……………………
105.735,65
Molde, 28.01.14
Beathe Kamben Gjerde
Kasserer
Vedlegg sak 8:
NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
REGNSKAP 2014
Saldo bank 31.12.2013………………………
105.735,65
Inntekter
•Kontingent……………………………………
•Kurs (kursavgift, sponsorer, refusjon)
•Sponsor……………………………………….
?,00
68.210,00
14.000,00
SUM…………………………………………….
82.210,00
Utgifter
•Reiseutgifter…………………………………
•Kurs/overnatting…………………………….
•Drift (porto, papir, styrelunsj, etc)………..
•Gaver……………………………….
12.319,30
61.192,00
1.836,00
600,00
SUM………………………………………….....
75.947,30
Overskudd……………………………………..
6.262,70
Saldo bank 31.12.2014………………………
111.998,35
Molde, 28.01.14
Beathe Kamben Gjerde
Kasserer
Vedlegg sak 9:
NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
BUDSJETT 2014
Inntekter
•Kontingent…………………………...
•Kurs………………….………………..
•Sponsor………………………………
•Tilskudd………………………………
?
,00
50.000,00
25.000,00
,00
SUM…………………………………….
75.000,00
Utgifter
•Kurs………..…………………………
•Drift…………….………………….. …
•Reiseutgifter…………………………
•Gaver…………………………………
53.000,00
5.000,00
15.000,00
400,00
SUM……………………………………
73.400,00
Overskudd……………………………
1.600,00
Molde, 28.01.14
Beathe Kamben Gjerde
Kasserer
Vedlegg sak 9:
NSF faggruppe av helsesøstre i Møre og Romsdal
BUDSJETT 2015
Inntekter
•Kontingent………………………………..
•Kurs………………….…………………….
•Sponsor……………………………………
•Tilskudd……………………………………
0,00
70.000,00
25.000,00
0,00
SUM………………………………………….
95.000,00
Utgifter
•Kurs………..……………………………….
•Drift…………….………………….. ……….
•Reiseutgifter………………………………
•Gaver………………………………………..
72.500,00
5.000,00
15.000,00
2.500,00
SUM…………………………………………..
95.000,00
Overskudd…………………………………..
0,00
Molde, 28.01.15
Beathe Kamben Gjerde
Kasserer
Vedlegg sak 11:
Handlingsplan 2015/ 2016
LAH NSF MØRE OG ROMSDAL
INNSATSOMRÅDE: Medlemmer
Mål:
Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå tilsluttet
Norsk Sykepleierforbund som det beste alternativet for å realisere egne og kollektivets interesser.
Med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende:
•En medlemsnær, kompetent og slagkraftig medlemsorganisasjon
•Et sterkt tillitsvalgtapparat
•Et variert og godt faglig medlemstilbud
•Medlemsvekst/rekruttering for å nå målet om 100.000 medlemmer i 2013
•Ivaretakelse av medlemmene
Delmål
Delmål 1:
LaH Møre og Romsdal
rekrutterer nye og beholder
eksisterende medlemmer.
LaH Møre og Romsdal skal
ha 200 medlemmer innen
utgangen av 2016.
Delmål 2:
LaH Møre og Romsdal er en
medlemsnær, sterk og tydelig
organisasjon, som tilbyr
varierte og gode faglige
medlemstilbud.
Hovedaktiviteter
Statusrapportering
1. Lokal faggruppe tilbyr informasjon
om LaH til alle kull ved
helsesøsterutdanningen i Ålesund.
2. Lokal faggruppe deltar på ulike
arrangement der det inviteres til
presentasjon av faggruppen.
1.
2.
3.
4.
Videreformidler informasjon til
medlemmene jevnlig via
lokalgruppens egen mailadresse
([email protected]).
Har en oppdatert nettside.
Tilbyr årlige fagmøter.
(Årsmøte, fagdag og evt.
regionmøter/kurs)
Gir ut minimum 2 nummer av
Helsestikka årlig.
INNSATSOMRÅDE: Ledelse og organisering
Mål:
Sykepleiere besitter lederposisjoner på alle nivåer i helsetjenesten, og bidrar til en helsetjeneste av høy
kvalitet som er trygg, samordnet og effektiv.
Med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende:
•Tydelig fagledelse med fokus på kvalitet, kompetanse og dokumentasjon
•Høy etisk og faglig standard på tjenestetilbudet
•Gode koordinerte helsetilbud gjennom tverrfaglig samarbeid og samhandling på alle nivå og mellom sektorer
•Utvikling, innføring og anvendelse av IKT- og dokumentasjonssystemer
•Videreutvikle rollen for sykepleiere med lederansvar
Delmål
Delmål 1:
Helsestasjons- og
skolehelsetjenesten bør
ledes av helsesøstre, fordi
helsesøsterfaglig
kunnskap og innsikt
innebærer en positiv
forskjell for brukerne.
Helsesøsterledelse er et
tydelig perspektiv i LaH
Møre og Romsdal.
Hovedaktiviteter
Statusrapportering
1. Lokalgruppen
støtter/evaluerer de
to nettverkene for
ledende helsesøstre
som er dannet i
fylket.
2. Gir innspill
vedrørende aktuelle
høringer.
3. Stimulerer til fokus
på fagledelse i
lokal faggruppe.
INNSATSOMRÅDE: Utdanning, fag, kunnskap og kompetanse
Mål:
En utdanning, forskning og fagutvikling som gir sykepleiere kunnskap og kompetanse som grunnlag for god
pasientbehandling og som synliggjør sykepleiernes bidrag i helsetjenesten.
Med spesiell oppmerksomhet rettet mot følgende:
•Sykepleierutdanning på alle nivå, med høy faglig kvalitet bygget på erfarings- og forskningsbasert kunnskap
•Satsing på profesjonskunnskap, fagutvikling og forskning i alle deler av helsetjenesten
•Akreditering av praksissteder
•Videreutvikling av samarbeidet om kunnskaps- og kompetanseutvikling mellom helsetjenesten og utdannings- og
forskningsinstitusjoner
•Dokumentasjon, elektronisk fagstøtte og kunnskapskilder
Delmål
Hovedaktiviteter
Statusrapportering
Delmål 1:
1. Medlem i styret deltar i
Helsesøstres kompetanse er i tråd med
fagrådet ved HIALS.
brukernes behov og
(Helsesøsterutdanningen i
myndighetskravene til helsestasjonsÅlesund).
og skolehelsetjenesten.
2. Legger til rette for at flest
mulig kurs er godkjente som
meritterende til klinisk
spesialist.
3. Formidler oppdatert
kunnskap til medlemmene
via email og informasjon på
fagdager / kurs.
Delmål 2:
1. Lokal faggrupper gir
LaH Møre og Romsdal bidrar til økt
informasjon om
samhandling gjennom gjensidig
helsesøsteryrket til aktuelle
informasjon om de ulike profesjoner
utdanninger i fylket.
innenfor helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.
Handlingsplan 2015/ 2016
Styrets forslag til vedtak:
LaH NSF i Møre og Romsdals
Handlingsplan for 2015/2016 godkjennes.
VALG 2015/ 2016
KANDIDAT LOKAL FAGGRUPPELEDER :
Ann Elin Skeide, Hareid kommune
KANDIDATER SOM STYREMEDLEM ELLER VARAMEDLEM:
Beathe Kamben Gjerde, Molde kommune
Aud Berit Wedum, Ålesund kommune
Linda Henden, Eide kommune
Anne Grete Slinning, Sykkylven kommune
Belinda Renee Dragset, Fræna kommune
Anita Kvalsvik, Vestnes kommune
VALGKOMITE
FORSLAG TIL KANDIDATER:
Ann Elise Løken, Misund kommune
Janne Skeide Eikrem, Herøy kommune
Renate Eilertsen Løvik, Aukra kommune
TID OG STED FOR NESTE ÅRSMØTE
Molde , torsdag 02.02.17
Stor takk til de som går ut av styret
og ønsker nye medlemmer
velkommen inn