Priloga - Drazba

Comments

Transcription

Priloga - Drazba
VRANA, d.o.o.-v stečaju
Brilejeva ulica 012, 1000 Ljubljana
Miha Mušič s.p. | stečajni upravitelj
Ob grabnu 16, 1217 Vodice
[email protected]
+386 (0)1 514 07 90
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana
Ljubljana, 14.01.2016
Opr. št. St 1860/2013
Stečajni dolžnik: VRANA, nepremičnine in storitve, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva ulica 12, 1000
Ljubljana
VABILO K ZAVEZUJOČEMU ZBIRANJU PONUDB
VRANA, d.o.o.-v stečaju
Brilejeva ulica 012, 1000 Ljubljana
Miha Mušič s.p. | stečajni upravitelj
Ob grabnu 16, 1217 Vodice
[email protected]
+386 (0)1 514 07 90
Stečajni upravitelj v skladu s 335. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS št. 13/2014, UPB, z dopolnitvami in
spremembami, v nadaljevanju: ZFPPIPP) na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne
08.12.2015 naslovnemu sodišču posreduje naslednji
VABILO K ZAVEZUJOČEMU ZBIRANJU PONUDB
I. Premoženje
Nepremičnine v lasti stečajnega dolžnika:
a) NEPREMIČNINE NA LOKACIJI k.o. 1010 – PREKOPA
 parcela št. 466/1 (ID 2658074), ki po podatkih zemljiškega katastra predstavlja
gozd in katere ocenjena tržna vrednost znaša 116.447 EUR;
 parcela št. 466/2 (ID 3833302), ki po podatkih zemljiškega katastra predstavlja
njivo in katere ocenjena tržna vrednost znaša 39.472 EUR;
 parcela št. 466/3 (ID 3833303), ki po podatkih zemljiškega katastra predstavlja
travnik in katere ocenjena tržna vrednost znaša 20.595 EUR;
 parcela št. 472/1 (ID 2539572), ki po podatkih zemljiškega katastra predstavlja
travnik in katere ocenjena tržna vrednost znaša 197.719 EUR;
 parcela št. 468/4 (ID 3056478), ki po podatkih zemljiškega katastra predstavlja
kmetijsko zemljišče in katere ocenjena tržna vrednost znaša 124.707 EUR;
Navedeno nepremičnino predstavlja: zemljišče skupne površine 18.000 m2, ki je sestavljeno iz
petih parcel, kot so navedene zgoraj. Zemljišče je prazno.
II. Izhodiščna cena
-
Izhodiščna cena: 249.470,00 EUR
Varščina: 24.947,00 EUR, nakazati na si56 6100 0000 6010 176, odprt pri Delavski
hranilnici d.d., namen: Prekopa
Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost kupca.
III. Pogoji prodaje
Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolžnik
zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno,
vendar ne nižje od izhodiščne cene. Če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s
tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila. Če bo več ponudnikov nadalje ponudilo najkrajši rok
plačila, pa s tistim, katerega vplačilo varščine bo prej razvidno s fiduciarnega TRR.
Rok za oddajo ponudb: 20.03.2016. Ponudniki pisne ponudbe, s priloženo izjavo iz 337. člena
ZFPPIPP in dokazilom o plačilu varščine, s povratnico pošljejo na naslov: Litostrojska 44a, 1000
Ljubljana, priporočeno. Pisne ponudbe, podpisane s strani odgovorne osebe, morajo vsebovati
naziv kupca, njegov točen naslov, davčno številko, ponujeno ceno za komplet brez DDV, rok
plačila v okviru pogojev tega razpisa (do 30 dni po podpisu pogodbe). Pooblaščenci fizičnih ali
pravnih oseb ponudbi priložijo original pisnega pooblastila.
Ogled nepremičnin je na kraju samem, ker ni stavb, je ogled možen brez navzočnosti
upravitelja. Ponudnikom, ki v postopku zbiranja ponudb niso uspeli, se varščina vrne v roku 3
delovnih dni po poteku roka za izjavo o izbiri ponudnika.
O izidu oddajanja ponudb bodo ponudniki obveščeni v 15ih dneh po poteku roka za oddajo
ponudb.
Upravitelj bo ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o
izidu poslal tudi besedilo pogodbe in ga pozval, da mu podpisan izvod pogodbe vrne v treh
delovnih dneh po prejemu. Če ponudnik ne vrne podpisanega izvoda pogodbe v treh delovnih
dneh po prejemu, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev
obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine. Stečajni dolžnik
torej obdrži varščino.
V primeru, da kupec od pogodbe odstopi, vplačana ara velja za plačilo pogodbene kazni zaradi
neizpolnitve, stečajni dolžnik obdrži plačani znesek are in lahko pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika k vplačilu varščine in podpisu pogodbe.
Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in
pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.
Ponudnik k ponudbi priloži (izpolnjeno in podpisano) izjavo (ki je hkrati priloga tega razpisa), s
katero izjavi, da ne obstojijo dejstva iz 1. odst. 337. člena ZFPPIPP, ki določa, da stečajni
dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoženja z/s:
- osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana
poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
- stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
- družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega dolžnika je večji od 10 %,
- osebo, ki ima v razmerju do osebe iz prve, druge ali tretje alineje, položaj ožje povezane
osebe,
- pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz prve do četrte alineje delež večji od 50 %.
Ožje povezana oseba posamezne osebe je v skladu z 18. členom ZFPPIPP:
- njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake
premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski
skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,
- otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje točke, ki nima polne poslovne
sposobnosti,
- druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.
Kupcu, ki v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju uveljavlja zakonito predkupno pravico ni potrebno podati pisne izjave,
da ni ovir za sklenitev pogodbe. Pri tej prodaji zakonita predkupna pravica ne obstaja.
Rok za plačilo kupnine je 30 dni. Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o
soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen. Če zamuda kupca s plačilom kupnine
traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu
dati dodatni rok za izpolnitev. Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti
prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za prenos lastninske ali druge
premoženjske pravice na kupca, dokler ta ne plača celotne kupnine.
S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na premoženju, ki je predmet prodajne
pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če so bile pridobljene po trenutku, od
katerega po 244. členu tega zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.
Če je predmet prodajne pogodbe nepremičnina, sodišče po plačilu kupnine na predlog
upravitelja izda sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni pogoji
za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
Udeleženec, ki ni uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali
tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku uveljavljati:
1. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe,
2. zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z njim,
3. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je
bila prenesena lastninska ali druga premoženjska pravica na kupca ali
4. kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih pridobi kupec s
sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe.
Skladno z vsem navedenim se sodišču predlaga, da po predhodni pridobitvi mnenja ločitvenih
upnikov odloči o četrti prodaji premoženja stečajnega dolžnika, ki je navedeno v točki I. tega
predloga, in sicer na podlagi javnega zbiranja ponudb, kot je opisano v točki II.
S spoštovanjem,
Miha Mušič l.r.
stečajni upravitelj