S-market Epilä, Pispalan valtatie 74–78 / Tampere

Comments

Transcription

S-market Epilä, Pispalan valtatie 74–78 / Tampere
S-market Epilä, Pispalan valtatie 74–78 / Tampere
Maaperän pilaantuneisuusselvitys ja puhdistustarpeen arviointi
28.12.2014
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
1 (12)
SISÄLTÖ
1
JOHDANTO ............................................................................................................................................. 2
2
TUTKIMUSKOHDE .................................................................................................................................. 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
POHJAOLOSUHTEET ............................................................................................................................ 4
3.1
3.2
4
Ohjearvot ja alueelliset taustapitoisuudet ...................................................................................... 6
Tutkimustulokset ............................................................................................................................ 7
PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI .......................................................... 8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
Suunnittelu ja tavoitteet .................................................................................................................. 5
Näytteenotto ................................................................................................................................... 5
Analyysit ......................................................................................................................................... 6
4.3.1
Kenttäanalyysit ............................................................................................................... 6
4.3.2
Laboratorioanalyysit ........................................................................................................ 6
TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA ........................................................................................................ 6
5.1
5.2
6
Maaperä ......................................................................................................................................... 4
Pinta- ja pohjavedet ....................................................................................................................... 5
TEHDYT TUTKIMUKSET ........................................................................................................................ 5
4.1
4.2
4.3
5
Sijainti ............................................................................................................................................. 2
Omistajat ja kiinteistörekisteritunnus .............................................................................................. 3
Kaava ............................................................................................................................................. 3
Toimintahistoria .............................................................................................................................. 3
Alueen tuleva käyttötarkoitus ......................................................................................................... 4
Lähtökohdat ja rajaukset ................................................................................................................ 8
Kriittiset haitta-aineet ...................................................................................................................... 8
Käsitteellinen malli ......................................................................................................................... 9
Leviäminen ja altistuminen ............................................................................................................. 9
Epävarmuustarkastelu ................................................................................................................. 10
Puhdistustarve.............................................................................................................................. 10
JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET ..........................................................10
TEKIJÄT
LÄHTEET
LIITTEET
Liite 1. Asemapiirustus, koekuoppien sijainti
Liite 2. Koekuoppakortit
Liite 3. Maaperänäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko
Liite 4. Maaperänäytteiden laboratorion analyysilomakkeet
Liite 5. Matti-rekisterin raportti
Liite 6. Vanha asemapiirustus
Liite 7. Tutkimusraportti / Taratest 2010
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
1
2 (12)
Johdanto
Pirkanmaan Osuuskaupan toimeksiannosta olemme tehneet pilaantuneisuustutkimuksia Tampereella Epilässä tonteilla 18,19,21/1137. Tonteille sijoittuu nykyisin käytössä olevaa halli-/varastotilaa sekä käytöstä poistettu liike- ja asuinrakennus. Tontit
ovat suurelta osin asfaltoitu. Kohteiden katuosoite on Pispalan valtatie 74–78.
Tontille on tarkoitus tulevaisuudessa rakentaa liikerakennus, siirtää alueella nykyisin
sijaitseva muuntamo sekä rakentaa pysäköintialue. Nykyiset tonteilla olevat rakennukset puretaan.
Katuosoitteessa Pispalan valtatie 76 (kiinteistötunnus ELY:n raportissa 837–2071137-10) on toiminut yksityinen polttonesteiden tankkauspiste. Kiinteistölle on tehty
kahden dieselsäiliön poisto ja maaperän kunnostus Taratest Oy:n toimesta joulukuussa 2009. (Puhdistustyön lausunto / Juha Mäkinen, 2010). Puhdistustyöstä on
Matti-rekisteristä saatu ELY-keskuksen raportti liitteessä 5. Tankkauspisteen lisäksi
tontilla on harjoitettu maarakentamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa noin 50 vuotta.
Lisäksi katuosoitteessa Pispalan valtatie 78 on toiminut autohuoltamo 70-luvulta lähtien.
Tämän selvityksen tarkoitus on selvittää tontin pilaantuneisuus ja puhdistustarve ennen alueelle tehtävää liikerakentamista.
2
Tutkimuskohde
2.1
Sijainti
Tutkimuskohde sijaitsee Tampereella Epilän kaupunginosassa katuosoitteessa Pispalan valtatie 74–78. (Kuva 1). Etelässä aluetta rajaa Pispalan valtatie, idässä ja lännessä tontit rajautuvat rakennettuun asuintonttiin. Pohjoisessa tontti rajautuu ratapenkereeseen.
Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti.
Alue on kooltaan noin 4 700 m2. Tutkimusalueen rajaus on esitetty kuvassa 2 sinisellä. Alueella on nykyisin liike-/ asuinrakennus, joka on osin tyhjillään sekä yhä käytössä oleva varastohalli.
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
3 (12)
Pohjakarttana on käytetty Geotestiltä saatua asemakuvaa. Koordinaattijärjestelmänä
on käytetty ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmänä N2000- korkeusjärjestelmää.
Kuva 2. Tutkimusalueen rajaus on sinisellä.
2.2
2.3
Omistajat ja kiinteistörekisteritunnus
Omistaja:
Pirkanmaan Osuuskauppa
Kiinteistörekisteritunnus:
837-207–1137-18,19 ja 21
Kaava
Alue on nykyisin kaavoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi K tontin 21
osalta sekä asuin- ja pientalojen korttelialueeksi AP tonttien 18 ja 19 osalta. Kaavamuutoksen myötä on aluetta suunniteltu liikerakennusten käyttöön, jolloin tuleva kaavamerkintä olisi KL (liikerakennusten korttelialue).
2.4
Toimintahistoria
Alueen historiatiedon selvityksessä on käytetty rakennusvalvonnasta hankittuja vanhoja lupapiirustuksia, Pirkanmaan ELY-keskukselta saatuja puhdistustietoja sekä tilaajalta saatua tietoa nykyisestä tilanteesta.
Alueella on 60-luvulta lähtien 2010-luvulle asti harjoitettu maarakentamiseen liittyvää
elinkeinotoimintaa. Lisäksi alueella on toiminut autokorjaamo sekä muuta pienteollisuustoimintaa 70-luvun puolivälistä lähtien, mutta tietoa toiminnan lopetusajankohdasta ei ole. Alueella on sijainnut ajoneuvojen ja työkoneiden tankkauspiste. Lisäksi
alueen luoteisnurkassa on sijainnut kaksi diesel-/polttoöljysäiliötä, jotka on poistettu
rakennelmineen vuonna 2009. Maaperän likaantuneisuus tarkastettiin poistotyön yhteydessä säiliöiden rakenteiden kohdalta ja betonipohjalaatasta. Historiatiedon ja tehtyjen selvitysten perusteella ei tonteilla ole tehty muilta osin tutkimus- tai puhdistustöitä.
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
4 (12)
Tunnistetut riskikohteet ovat seuraavat:
Hallirakennus
Hallirakennuksen toiminnasta ja käyttötarkoituksesta ei ole saatu tarkempia tietoja.
Koekuoppia tutkittaessa hallirakennuksessa oli säilytyksessä työkoneita sekä moottoriajoneuvoja. Hallirakennuksen todennäköinen käyttötarkoitus on ollut huoltohalli työkoneille. Historiatietojen perusteella hallissa on vähintään yksi huoltomonttu.
Asuinrakennus ja sen autokatos
Asuinrakennuksen yhteydessä on yhdestä seinästä avoin autokatos ainakin neljälle
ajoneuvolle. Maastokatselmuksen perusteella katos ja sen ympäristö vaikuttaa nuhjuiselta.
Tankkauspiste
Kiinteistöllä on sijainnut työkoneiden tankkauspiste alueen pohjoisosassa. Tankkauspisteen käytöstä poiston ajankohdasta tai mahdollisista puhdistustöistä ei ole tietoa.
Tankkauspisteen aiempi sijainti näkyy vanhassa asemapiirustuksessa (liite 6).
Öljysäiliöt
Alueelle on kohdennetusti tehty vuonna 2009 maaperän puhdistustöitä. Kiinteistöllä
on sijainnut kaksi öljysäiliötä alueen luoteisosassa. Säiliöt on poistettu sekä niiden rakennelmat on poistettu myös. Betonisen pohjalaatan alapuolinen maaperä on tutkittu
säiliön poiston yhteydessä kenttämittauksin. Puhdistustyö on viranomaislausuntojen
mukaan tehty vain öljysäiliöiden kohdalle. Säiliöiden sijainti näkyy liitteessä 6.
2.5
Alueen tuleva käyttötarkoitus
Alue on nykyisin kaavoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi K sekä
asuin- ja pientalojen korttelialueeksi AP. Kaavamuutoksen myötä on aluetta suunniteltu liikerakennusten käyttöön, jolloin tuleva kaavamerkintä olisi KL (liikerakennusten
korttelialue). Alueen nykyistä ja tulevaa käyttötarkoitusta ajatellen tulee alue puhdistaa arviomme mukaan kynnysarvopitoisuuteen koekuopan KK4 alueelta mineraaliöljystä peräisin olevien hiilivetyjen osalta. Puhdistustavoitteeseen vaikuttaa myös voimakkaasti alueen sijainti 1. luokan pohjavesialueella. Etenkin öljyhiilivetyjen mahdollinen kulkeutuminen pohjaveteen tulee estää poistamalla öljypitoiset maat tontilta
alemman ohjearvon ylittäviltä osin.
3
Pohjaolosuhteet
3.1
Maaperä
Nykyisen hallirakennuksen edusta on asfaltoitu. Hallin takana on katos, joka rajautuu
penkereeseen. Alueen tontit ovat suhteellisen tasaisia. Asuin-/liikerakennuksen yhteydessä oleva autokatos sijaitsee tonttien matalimmassa kohdassa. Jyrkkä, päällystämätön luiska viettää kohti autopaikkoja.
Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n maaperäkartan mukaan tutkimusalueella maaperä on hiekkaharjua. Alueella tehtyjen koekuoppien perusteella maaperä on täyttömaakerroksen alapuolella hiekkaa tai soraa. Koekuoppien perusteella tehdyt maaperähavainnot on kirjattu liitteen 2 koekuoppakortteihin.
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
5 (12)
Alueen täyttömaakerroksessa oli havaittavissa paikoin turvetta, puuta, tiiltä, betoninpalasia sekä kiviä. Muutoin täytön vaihteli sorasta silttiin. Tarkemmat tiedot maakerroksista on ilmoitettu liitteenä 2 olevissa koekuoppakorteissa.
3.2
Pinta- ja pohjavedet
Kohde sijaitsee luokitellulla Hyhky- Epilänharju I-luokan pohjavesialueella.
Lähin vedenottamo on Hyhkyn vedenottamo noin 200 m etäisyydellä kohteesta kaakkoon.
Lähin pintavesialue on kohteesta noin 305 m koilliseen sijaitseva Näsijärvi. Sen vedenpinta on noin tasolla + 95,2.
Kuva 3 Pohjavesialueen rajat mustalla ja kohteen sijainti punaisella.
4
Tehdyt tutkimukset
4.1
Suunnittelu ja tavoitteet
Maaperänäytteenotto suunniteltiin siten, että tontin yleiskuva puhtaudesta saataisiin
luotettavasti selvitettyä. Alueella olemassa olevien rakennusten alapuolisen maaperän tilan selvittäminen rajattiin tässä vaiheessa pois tutkimuksista, koska rakennukset
tullaan myöhemmässä vaiheessa purkamaan, jolloin maaperän tilan arviointi on luotettavampaa ja kustannustehokkaampaa.
Alueelle aiemmin vuonna 2009 tehdyn puhdistustyön osalta on maaperän jäännöspitoisuudet kuvattu puhdistustyön loppuraportissa.
4.2
Näytteenotto
Maaperätutkimus tehtiin koekuopilla kohteessa 4.11.2014. Alueelle tehdyistä yhdeksästä koekuopasta otettiin yhteensä 28 näytettä. Näytteet otettiin jatkuvana noin 0,51,o metrin välein kuitenkin jokaisesta kerroksesta oma näyte. Näytteenotto ulotettiin
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
6 (12)
2,0–3,0 metrin syvyyteen. Pyrkimyksenä oli saada viimeinen näyte luonnonmaasta
noin 1,0 – 2,0 metrin syvyydestä.
Asemapiirustus tutkimuspisteiden sijainnista on liitteenä 1.
Maanäytteistä tehdyt havainnot ovat liitteenä 2 koekuoppakorteissa.
4.3
Analyysit
4.3.1
Kenttäanalyysit
Kaikista
koekuopista
otetuista
maanäytteistä
tutkittiin
kenttäanalysaattorilla. Tutkimustulokset on esitetty liitteessä 3.
4.3.2
metallit
XRF-
Laboratorioanalyysit
Kenttäanalyysien sekä aistihavaintojen perusteella laboratoriotutkimuksiin valittiin
kaikkiaan 22 maanäytettä. Yhdestä näytteestä tutkittiin PAH-yhdisteet, 14 näytteestä
asetuksen 214/2007 mukaiset metallit (antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki ja vanadiini) ja 10 maanäytteestä analysoitiin öljyhiilivetyjen C10-C40 (>C10 - C21, >C21 - C40) pitoisuudet.
Koekuopan KK4 näyte syvyydessä 3,0m tutkittiin kahteen kertaan öljyhiilivetyjen osalta. Ensimmäisessä näytteessä oli korkeat hiilivetypitoisuudet. Näytteelle tehtiin ylimääräinen florisil-puhdistus luontaisten hiilivetyjen poistamiseksi.
Maanäytteiden analyysit tehtiin ALS Finland Oy:n laboratoriossa.
5
Tulokset ja niiden tulkinta
5.1
Ohjearvot ja alueelliset taustapitoisuudet
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksessa (VnA 214/2007). Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus
ja puhdistustarve on arvioitava, mikäli yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksen liitteessä säädetyn kynnysarvopitoisuuden tai
alueellisen taustapitoisuuden.
Kynnysarvopitoisuus vastaa pitoisuustasoa, jossa maa-aineksessa olevan haitallisen aineen aiheuttamia riskejä voidaan pitää merkityksettömän pieninä riippumatta
siitä missä kyseinen maa-aines sijaitsee tai mihin sitä käytetään.
Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitta-aineen luontaista tavanomaista pitoisuutta
maaperässä tai sellaista kohonnutta pitoisuutta joka esiintyy pintamaassa laajalla
alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä.
Alempi ohjearvopitoisuus on pitoisuustaso, jonka ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana alueena.
Ylempi ohjearvopitoisuus on pitoisuustaso, jonka ylittyessä alueen maaperää pidetään yleensä pilaantuneena maankäytöstä riippumatta.
Pilaantuneisuuden arvioiminen tulee aina perustua haitta-aineiden aiheuttamaan vaaraan tai haittaan terveydelle ja ympäristölle. Pohjavesialueilla alemmat ja ylemmät
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
7 (12)
ohjearvot eivät sellaisenaan sovellu pilaantuneisuuden arviointiin. Pilaantuneisuus tulee tällöin joko arvioida kohdekohtaisella riskinarvioinnilla tai kynnysarvoihin vertaamalla. Tässä vaiheessa pilaantuneisuuden arviointiin on käytetty kohteessa kynnysarvotasoa.
Tampereen seudulla on GTK:n vuosina 2007–2009 taajamiin tekemän tutkimuksen
mukaan koboltin, sinkin ja arseenin pitoisuudet yleisiä suositeltavia pitoisuuksia korkeammat.
5.2
Tutkimustulokset
Laboratorioanalyyseissä epäorgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet olivat matalia ja
alittivat valtioneuvoston asetuksen kynnysarvopitoisuudet lukuun ottamatta arseenia,
jonka pitoisuudet ovat luontaisesti kohonneet alueella.
Taulukko 1. Yhteenveto epäorgaanisten haitta-aineiden laboratorioanalyyseistä ja
valtioneuvoston asetuksessa säädetyt viitearvot.
Laboratorioanalyyseissä todettiin koekuopan KK4 syvyydeltä 3,0 m otetussa pohjanäytteessä alemman ohjearvon ylittävä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C10-C21) pitoisuus 475mg/kg sekä raskaiden jakeiden (C21-C40) pitoisuus 1420 mg/kg. Todetut
keskitisleiden sekä raskaiden jakeiden alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet sijaitsevat täyttömaassa, jonka seassa on turvetta ja puuta. Laboratorion alustavien tulosten perusteella osa todetuista hiilivedyistä on luontaisia, puusta ja turpeesta peräisin
olevia hiilivetyjä. Koska näytteen kromatografinen profiili muistuttaa tyypillistä luonnollisen orgaanisen aineen profiilia, tehtiin näytteelle ylimääräinen puhdistus luontaisten
hiilivetyjen poistamiseksi. Puhdistuksen jälkeenkin haitta-ainepitoisuudet ylittivät keskitisleiden(C10-C21) osalta alemmat ohjearvot (pitoisuus 341 mg/kg, mittausepävarmuus ±102 mg/kg). Raskaiden jakeiden (C21-C40) pitoisuus alitti alemman ohjearvon
(pitoisuus 515 mg/kg, mittausepävarmuus ±154 mg/kg). Jälkimmäisessäkin analyysissä näytteen kromatografinen profiili muistuttaa tyypillistä luonnollisen orgaanisen
aineen profiilia, joten on mahdollista, että alemman ohjearvon ylitys johtuu luontaisista hiilivedyistä. Kohteen historia ja koekuopan sijainti huomioiden on kuitenkin mahdollista, että keskitisleitä esiintyy maaperässä tai turpeen pintakerroksessa.
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
8 (12)
Koekuopan KK7 syvyydellä 0,0-0,7 m otetussa näytteessä öljyhiilivetyjen summapitoisuus (C10-C40) ylitti kynnysarvon (todettu pitoisuus 469 mg/kg). Myös koekuopan
KK9 syvyydellä 0,0-0,5m otetussa näytteessä öljyhiilivetyjen summapitoisuus ylitti
kynnysarvon (pitoisuus 416 mg/kg). Muutoin kaikki tutkitut näytteet jäivät haittaaineiltaan alle VNa 214/2007 mukaisten kynnysarvojen.
Taulukko 2. Orgaaniset haitta-aineet ja näiden valtioneuvoston asetuksessa säädetyt
viitearvot.
Koekuopasta KK9 tutkittiin PAH-yhdisteet pintamaasta. Kaikkien tutkittujen PAHyhdisteiden pitoisuudet alittivat laboratorion määritysrajat.
Maanäytteiden analyysitulostaulukko on liitteenä 3 ja laboratorion tuloslomakkeet liitteenä 4.
6
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
6.1
Lähtökohdat ja rajaukset
Pilaantuneisuuden arvioiminen tulee aina perustua haitta-aineiden aiheuttamaan vaaraan tai haittaan terveydelle ja ympäristölle. Pohjavesialueilla alemmat ja ylemmät
ohjearvot eivät sellaisenaan sovellu pilaantuneisuuden arviointiin. Pilaantuneisuus tulee tällöin joko arvioida kohdekohtaisella riskinarvioinnilla tai kynnysarvoihin vertaamalla. Tässä vaiheessa pilaantuneisuuden arviointi on kohteessa tehty kynnysarvotasoihin vertaamalla. Merkittävimpiä riskejä on pyritty pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa tunnistamaan.
Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on tehty tulevalle maankäytölle
(kauppa).
6.2
Kriittiset haitta-aineet
Maaperänäytteistä tehtyjen analyysien perusteella merkittävimmät todetut haittaaineet ovat öljyhiilivedyt C10-C20 ja C21-C40, joiden pitoisuudet ylittivät valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemman ohjearvopitoisuuden yhdessä näytteessä ja
kynnysarvotason kahdessa näytteessä. Muutoin kohteessa tutkitut haitta-aineet jäivät
kynnysarvojen alapuolelle. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi kohdennetaan öljyhiilivetyihin.
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
9 (12)
Öljyhiilivedyt C10-C21 ovat ns. keskitisleitä, joihin kuuluvat mm. kevyt polttoöljy ja
diesel-öljy. ÖljyhiilivedytC21-C40 ovat ns. raskaita jakeita, joihin kuuluvat mm. raskas polttoöljy ja voiteluöljyt.
6.3
Käsitteellinen malli
Kohteeseen on laadittu käsitteellinen malli (kuva 4) haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuuksien arvioimiseksi.
Kuva 4. Haitta-aineiden kulkeutumisen käsitteellinen malli
6.4
Leviäminen ja altistuminen
Todettu öljyhiilivetyjä sisältävä maa-aines sijaitsee pohjaveden pinnan yläpuolella
täyttömaassa koekuopasta riippuen noin 0,0-3,0 metrin syvyydellä.
Koska öljyä sisältävä maa-aines sijaitsee paikoin myös maanpinnalla, altistuminen
suoraan ihokosketuksen, maan syömisen tai pölyn kautta on mahdollista, mikäli alueelle jää tulevassa maankäytössä asfaltoimattomia alueita. Altistumismahdollisuuksia
pölyn, maansyönnin tai suoran kosketuksen kautta pidetään kuitenkin vähäisinä, sillä
todennäköisesti tulevassa tilanteessa asfaltoidun ja rakennetun alueen osuus tontin
alasta on suuri.
Osa öljyhiilivetyjen fraktioista voi olla vesiliukoisia. Asfaltoimattomilta alueilta haittaaineita voi kulkeutua pintamaista hulevesien mukana pintavesin. Kulkeutumista pidetään vähäisenä, sillä todennäköisesti tulevassa tilanteessa asfaltoidun ja rakennetun
alueen osuus tontin alasta on suuri.
Vesiliukoisten öljyfraktioiden kulkeutuminen pohjaveteen vajovesien mukana on myös
mahdollista. Kulkeutumisriskin suuruus riippuu mm. alueen asfaltoinnista, rakentamisesta ja hulevesien hallinnasta. Asfaltointi ja rakentaminen pienentää kulkeutumisriskiä, sillä vajovesiä ei synny, mutta hulevesien imeyttäminen haitta-ainepitoisen maaaineksen läpi lisää kulkeutumisriskiä. Alue sijaitsee Hyhky- Epilänharju I-luokan pohjavesialueella. Pohjavesi sijaitsee arviolta noin 8 m syvyydessä maanpinnasta, joten
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
10 (12)
öljyhiilivetyjen kulkeutuminen karkeita kerroksia myöten pohjaveteen on mahdollista
pitkän ajan kuluessa.
Osa öljyhiilivetyjen fraktioista voi olla haihtuvia, minkä vuoksi haitta-aineita voi kulkeutua tulevassa tilanteessa rakennusten sisäilmaan rakenteiden läpi.
6.5
Epävarmuustarkastelu
Alueella harjoitettu toiminta on aiempien selvitysten ja historiatiedon perusteella vaihtelevasti tiedossa.
Epävarmuutta tuo rakennusten alapuolinen maaperä, jota ei tässä yhteydessä tutkittu. Historiatietojen mukaan rakennusten kohdalla on ollut korjaamotoimintaa, mikä on
mahdollisesti maaperää pilaavaa toimintaa. Rakennuksia purettaessa tulee hallin
alapuolisen maapohjan puhtaus varmistaa. Lisäksi rakennuksesta tulee ottaa näytteet mahdollisen betonin pilaantuneisuuden vuoksi.
Epävarmuutta aiheuttaa myös se, että kohteessa on todettu sekalaisia täyttömaita,
joiden seassa on tiiltä, rautaa, betonia, asfalttia ja puuta. Suunnittelematon sekalainen täyttö kohteessa voi paikoin sisältää sellaisia haitta-aineita, joita tutkimuksissa ei
ole todettu.
Korkeimman todetun haitta-ainepitoisuuden osalta tuloksissa on epävarmuuksia ja
todennäköisesti pitoisuus on todettua pienempi, sillä luontaiset hiilivedyt häiritsivät tulosta.
Öljyhiilivetyjen kulkeutumis- ja terveysriskit määräytyvät eri fraktioiden perusteella.
Osa fraktioista on haihtuvampia, haitallisempia ja/tai vesiliukoisempia kuin osa. Kohteesta ei ole tutkittu tässä vaiheessa öljyn tarkempaa fraktiojakaumaa. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin lähtökohtana on ollut kynnysarvotasot, jota
voidaan pitää turvallisena tasona öljyn fraktiojakaumasta riippumatta. Näin ollen fraktiojakauman selvittämättä jättämisen aiheuttamia epävarmuuksia pidetään hyväksyttävinä.
6.6
Puhdistustarve
Kohde sijaitsee pohjavesialueella, jolloin puhdistustarve arvioitiin VNa 214/2007 mukaisiin kynnysarvoihin verraten.
Kohteen maaperässä ylittyvät kynnysarvot kahdessa pisteessä öljyhiilivetyjen summapitoisuuden osalta. Lisäksi yhdessä pisteessä ylittyvät alemmat ohjearvot öljyjen
keskitisleiden ja raskaiden jakeiden osalta.
Kohteessa on todettu kynnysarvotasot ylittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia, joten siltä osin
kohteen maaperää pidetään pilaantuneena ja alueella on maaperän puhdistustarve.
7
Johtopäätökset ja jatkotoimenpidesuositukset
Tämän selvityksen tarkoitus oli antaa yleiskuva tontin maaperän pilaantuneisuudesta.
Tutkimuksissa todettiin yhdessä koekuopassa korkeahko öljyhiilivetypitoisuus ja lisäksi kahdessa koekuopassa kynnysarvot ylittävät öljyhiilivetypitoisuudet.
Kohteessa on tehty pilaantuneen maan puhdistustöitä vuonna 2009 alueen luoteiskulmassa sijainneiden säiliöiden alueella. Puhdistetuilta alueilta ei ole otettu tämän
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
11 (12)
tutkimuksen yhteydessä maanäytteitä, vaan alueen jäämänäytteiden pitoisuudet on
esitetty puhdistustyön loppuraportissa vuodelta 2009, liitteessä 7 (Pilaantuneen maaperän kunnostusraportti / Taratest Oy, Juha Mäkinen, 12.1.2010).
Alueen tulevassa käyttötarkoituksessa pilaantuneisuuden arviointiin ei voitu suoraan
käyttää valtioneuvoston asetuksen VnA 214/2007 mukaisia alempia ohjearvotasoja,
sillä kohde sijaitsee pohjavesialueella. Tarkempaa riskinarviointia ei tässä vaiheessa
tehty, vaan pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitiin kynnysarvotason perusteella.
Tehdyissä tutkimuksissa koekuopan KK4 kohdalla syvyydessä 3,0 metriä todettiin
kohonnut öljypitoisuus keskitisleillä C10-C21 sekä raskailla jakeilla C21-C40. Pitoisuus saattaa kuitenkin osittain johtua luontaisista hiilivedyistä. Lisäksi kahdessa pisteessä pintamaissa ylittyi öljyhiilivetyjen summapitoisuuden kynnysarvo.
Kynnysarvoylitykset kohteessa aiheuttavat tämän selvityksen perusteella maaperän
puhdistustarpeen. Puhdistustarvetta ja riittäviä puhdistustasoja voidaan arvioida erillisen, tarkemman (öljyn fraktioittaisiin analyyseihin perustuvan) riskinarvioinnin perusteella uudelleen, mikäli puhdistustasoja on tarpeen nostaa kynnysarvotasosta.
Kynnysarvojen ylittyminen aiheuttaa kohteessa myös maa-ainesten kaivu- ja käyttörajoitteen. Kynnysarvotasot ylittävien maa-ainesten kaivua ja loppusijoitusta tulee
valvoa ympäristöteknisen valvojan toimesta.
Ennen alueella tehtäviä kaivutöitä on otettava yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen
(y-vastuualue), jolle on tehtävä myös ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistustyöstä alueella. Ilmoituksen perusteella tehtävään päätökseen on viranomaisille varattava
aikaa vähintään 30 vrk.
Haitta-ainepitoisten maa-ainesten laajuuden selvittämiseksi tulee etenkin alueen pohjoisosaan, todetun öljyhiilivetyjä sisältävien maa-ainesten ympäristöön, kohdentaa lisätutkimuksia sekä tutkia purettavien rakennusten alapuolisen maaperän tila purkutyön jälkeen. Myös purettavien rakenteiden osalta pilaantuneisuus ja hyötykäyttökelpoisuus tulee varmistaa ennen purkutöitä.
Lisäksi suositellaan, että rakennusten purkamisen yhteydessä rakennusten alapuolisen maaperän tilan tarkastetaan aistinvaraisesti ja tarvittaessa näytteenotoin.
Tampereella 28.11.2014
Maarit Joukainen
projektipäällikkö, RI
S-market Epilä, Tampere
28.11.2014
12 (12)
Tekijät
Selvitys on tehty Pirkanmaan osuuskaupan toimeksiannosta Sito Tampere Oy:ssä,
jossa työstä on vastannut RI Maarit Joukainen. Hankkeen näytteenoton on tehnyt Kati
Lång Ins. (AMK) ja laboratoriotutkimukset on tehnyt ALS Finland Oy.
Lähteet
Geologian tutkimuskeskus, Geo.fi - verkkopalvelu, Geologiset aineistot (maaperäkartta), Internetosoite: http://geomaps2.gtk.fi/geo/.
Geologian tutkimuskeskus, Geo.fi - verkkopalvelu, valtakunnallinen taustapitoisuusrekisteri (tapir), Internetosoite: http://www.geo.fi/tapir/index.html.
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007.
Reinikainen, J. 2007. Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet. suomen
ympäristö 23/2007. Suomen ympäristökeskus.
Suomen ympäristökeskus, Oiva-palvelu, Internetosoite:
http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp.
100,0
100,0
100,3
99 0
99 8
20
13
270
97,3
270
99 1
21
98rad-1
9
Tsk
2
97,2
at-9/10dB
28
77
y75%
ark
1ap/as
sr-6
24
tr
97 9
21
M A-10
1
A-10
46
97 6
97,8
34
98,1
98,2
44
30 rad-1 23
p
98 8
78
arp
7
2.1
97 9
98 0
98,3
98 2
98,5
7
98 0
98 1
PISPALAN VALTAT
IE
46
at-9/10dBA
55
6
98,9
100,0
22
99,2
68
7
53
y65%
98,9
58
at-9/10dBA
98 9
pv-6
rad-1
99 0
Pvm
Muutos
Merkki
Hankkeen nimi
96 5
35dBA
30
ju-2
98 6
97 9
23
60
56 A-10
98 6
98,3
5
1:96
P-1
A-10
PISPALAN VALTATIE
Pispalan valtatie
309
A-10
13
24
98 5
60
23
arp
pv-6
16
15
kt
arp
y65%
2
akt
at-9/10dB
11
ET-2
arp
kt
PEU
98 3
67
150
atp
10
RAN
98 7
12
t
27
35
100 7
22
22
170
109
KUJA
19
47
trp
5.5m
A-10
1137
80
31
35
17
50
51
96 6
96,6
15
10
mevas
98,4
47
ju-2
A-10
rad-1
18
8
10
12
1104
21
pv-6
99 1
19
20
AO
ru-8
mes-8(2)
207K
kt
arp
12
18
98 9
pv-6
ark
5.5m
180+v45
tey40%
1137
350
o
21
860
51
o
kt
o
K
99 8
99,6
37
y65%
9
AP-17
100,2
kr
Hakkarinkatu
2599,9
2
99 0
76
100,0
19
24
106
A-10
16
45
HAKKARINKATU
13
13
63
9
trp
Suunn.
Tark.
99 0
98 3
98 7
98 1
98,2
95,0
26
97 9
10
98 0
Koekuoppien
sijaintikartta 91
29
97 5
14
21
97,9
Pirkanmaan Osuuskauppa
33100 Tampere
Alempi ohjearvo ylittyy
Pvm
Pvm
28.11.2014
28.11.2014
Kynnysarvo ylittyy
Maarit Joukainen
GK24
Mittakaava
Piir.nro
N2000
1:500
YMP31271-1
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
PVM:
4.11.2014
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483091.5035
y: 6822237.6454
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
m
ETRS-GK24
Kaivinkone
syvyys, m
Olosuhteet:
Pilvinen sää
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
1,5 x 2,5 m
Näytteet:
KK1
maalaji
0-0,5
Sr ja kiviä
0,5-1,0
Sr ja kiviä, seassa betoninpalasia
1,0–2,0
Sr ja kiviä, asfalttia
2,0
Soraa
2m
nro
syvyys, m
KK1
0-0,5
KK1
0,5-1,0
KK1
1,0–2,0
KK1
2,0
kuvaus
Pintasora, kiviä
Sorainen täyttömaa, kiviä ja
betoninpalasia
Sorainen täyttömaa, kiviä,
betonin- ja asfaltinpalasia
Kuopan pohja, seinämät
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
L/K
K
L/K
L/K
Lisätiedot: 1m syvyydessä asfalttikerros ja 1,5m syvyydessä savikerros. Koekuoppa päättyy
soraan. Koekuoppa täytetty.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
PVM:
4.11.2014
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483101.9316
y: 6822270.0188
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
ETRS-GK24
m
Kaivinkone
syvyys, m
Olosuhteet:
Pilvinen sää
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
3x4m
Näytteet:
KK2
maalaji
0-0,5
Murske
0,5-1,0
Sr ja kiviä
1,0–2,5
Sorainen hiekka / Silttinen savikerros
2,5
Sorainen hiekka / Silttistä savea
2,5 m
nro
syvyys, m
kuvaus
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
K
KK2
0-0,5
Soramurske
KK2
0,5-2,5A
Lossaavat seinämät, Hk/Sr
L/K
KK2
0,5-2,5B
L/K
KK2
2,5
Ei lossaavat seinämät, Si/Sa
Kuopan pohja, seinämät,
Si/Sa
L/K
Lisätiedot: Pintakerroksen seassa rautavaijeria. Koekuopan idän- ja etelänpuoleiset seinämät
lossasivat kaivettaessa. Kaivannon itäseinämässä/seinämän puolella n.1m syvyydessä tumma
sorainen kerros ja eteläisessä seinämässä juuria. Koekuopassa selkeä raja n. 2 metrin syvyydessä,
toinen puoli on perusmaata ja toinen puoli hiekkaista täyttöä. Kaivu lopetettu 2,5 metrin
syvyyteen, missä hiekka jatkuu. Koekuoppa täytetty. Kuoppa on vanhojen öljysäiliöiden kohdalla
(v.2009) puhdistuskaivannon rajalla. Hiekka mahdollisesti kaivannon täyttöhiekkaa.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
PVM:
4.11.2014
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483101.9316
y: 6822261.9849
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
ETRS-GK24
m
Kaivinkone
syvyys, m
Olosuhteet:
Pilvinen sää
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
2 x 2,5 m
Näytteet:
KK3
maalaji
0-0,7
Mursketta
0,7-1,5
Mursketäyttö
1,5–1,7
Siltti
1,7 m
-
KK3
0-0,7
Pintakerros mursketta
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
L/K
KK3
0,7-1,7
Seinämät, Soramurske
L/K
KK3
1,7
Pohja, siltti
L/K
nro
syvyys, m
kuvaus
Lisätiedot: Betoninen kaapelikouru keskellä kaivantoa noin 1 metrin syvyydessä. Kaivua
syvennetty kourun vierestä. Koekuoppa täytetty.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
KK4
4.11.2014
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, Epilän Sale
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483125.7186
y: 6822268.3713
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
m
ETRS-GK24
Kaivinkone
syvyys, m
maalaji
0-0,2
Sora
0,2-0,7
Mursketäyttö
0,7-3m
Turvetta, seassa puunkarahkoja
Olosuhteet:
Pilvinen sää, tihkusade
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
2x3m
Näytteet:
PVM:
3m
nro
syvyys, m
kuvaus
KK4
0,2-1,0
Pintakerros, SrM
KK4
1,0–2,0
Mädälle haiseva turvekerros
KK4
2,0–3,0
Turve, puunpalasia
KK4
3,0
Pohja, turvetta, puunpalasia
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
L/K
L/K
K
L/K
Lisätiedot: Pinnassa 20cm soraa, jonka alla asfalttikerros. Asfaltin alla n.0,5 m mursketta, minkä
seassa tiilen- ja oksanpalasia. 0,7m syvyydessä maa muuttuu turpeiseksi ja kaivannossa on oksia
ja karahkoja 3 metrin syvyyteen saakka, missä kaivu lopetettu karahkojen yhä jatkuessa.
Koekuoppa täytetty.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
KK5
PVM:
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483125.9308
y: 6822235.7834
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
ETRS-GK24
m
Kaivinkone
syvyys, m
maalaji
0-0,5
Mursketäyttö
0,5-1,7
Hiekkatäyttö
1,7-2
Hiekkainen siltti
Olosuhteet:
Kaatosade, valokuvaa koekuopasta ei saatu.
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
2,5 x 2,5 m
Näytteet:
4.11.2014
2m
nro
syvyys, m
kuvaus
KK5
0,0-0,5
Mursketta, betonia
KK5
0,5-1,0
Hk
KK5
1,0–2,0
Hk / HkSi
KK5
2,0
Pohja, HkSi
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
L/K
K
L/K
K
Lisätiedot: Kaivu lopetettu perusmaahan. Koekuopan pinnassa yksi betonikappale, missä harus
kiinni. Koekuoppa täytetty.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
PVM:
4.11.2014
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483147.0525
y: 6822243.8751
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
m
ETRS-GK24
Kaivinkone
syvyys, m
Olosuhteet:
vesisade.
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
2,5 x 3,5 m
Näytteet:
KK6
maalaji
0-0,5
Mursketäyttö
0,5-1,0
Hiekkainen mursketäyttö
1,0–1,3
Silttinen hiekka /mursketäyttö
1,3–2,5
Hiekkainen mursketäyttö
2,5 m
nro
syvyys, m
KK6
0,0-1,5A
KK6
0,0-1,5B
KK6
1,5–2,5
KK6
2,5
kuvaus
Lännen ja pohjoisen puolen
seinämät, SaSi läikikäs alue
seinämässä
Lossaavat muut seinämät,
täyttömursketta / Hk
Hiekkainen murske,
seinämät
pohja, hiekkainen murske
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
L/K
L/K
L/K
L/K
Lisätiedot: Maa lossasi pahasti kaivettaessa. Kaivu lopetettu 2,5 m:n syvyydessä. Koekuoppa
täytetty.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
KK7
4.11.2014
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483175.7907
y: 6822262.9828
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
m
ETRS-GK24
Kaivinkone
syvyys, m
maalaji
0-0,7
Hiekkainen mursketäyttö
0,7-2,0
Soramurske (täyttö?)
Olosuhteet:
Kova vesisade.
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
2,0 x 2,5 m
Näytteet:
PVM:
2,0m
nro
syvyys, m
KK7
0,0-0,7
KK7
0,7-1,8
KK7
2,0
kuvaus
Asfalttikerroksen alla
hiekkainen murskekerros
Karkearakeisempi
murskekerros
Pohja, SrM
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
L/K
L/K
K
Lisätiedot: Pinnasta leikattu asfalttikerros. Kaivanto alkoi täyttymään vedellä kovan vesisateen ja
pohjalta nousevan veden vuoksi kaivusyvyyden ollessa n.1,8 m. Pohjan materiaali arvioitu.
Koekuoppa täytetty.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
PVM:
4.11.2014
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483163.6428
y: 6822238.0211
Kaivinkone
+
m
Koordinaattijärjestelmä:
ETRS-GK24
Korkeusjärjestelmä: N2000
syvyys, m
Olosuhteet:
Vesisade.
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
2 x 2,5 m
Näytteet:
KK8
maalaji
0,0-1,0
Silttinen hiekka
1,0–1,4
Sorainen / Silttinen hiekka
1,4–2,0
Sora
2m
nro
syvyys, m
kuvaus
KK8
0,0-1,0A
KK8
0,0-1,0B
KK8
1,0–2,0
Muut seinämät, SiHk
Eteläinen, Vt:n puoleinen
seinämä, Hk
seinämät, Sr
KK8
2,0
Pohja, Sr
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
K
L/K
K
L/K
Lisätiedot: Koekuoppa kaivettu koivujen välistä asfaltin reunan vierestä. Valtatien puoleisella
eteläisellä seinämällä sorainen kerros alkaa 1m:n syvyydessä ja hallin puolella noin 1,4 m:n
syvyydessä. Pohjalla soraa. Koekuoppa täytetty.
KOEKUOPPAPÖYTÄKIRJA
LAATIJA: Kati Lång
Työ:
Tutkimuskohde:
Tilaaja:
Sijainti:
Piste/Paalu:
Maanpinnan taso:
Kaivutapa:
Rakennekerrokset:
NRO:
KK9
PVM:
YMP31271 Pispalan valtatie 74-78, S-market Epilä
Pispalan vt 74-78
Pirkanmaan Osuuskauppa
x: 24483137.6084
y: 6822273.5813
Koordinaattijärjestelmä:
+
Korkeusjärjestelmä: N2000
m
ETRS-GK24
Kaivinkone
syvyys, m
maalaji
0-0,5
Mursketäyttö
Olosuhteet:
Vesisade, kohde katoksen alla.
Koekuopan halkaisija:
Koekuopan syvyys:
Kalliopinnan sijainti:
2,0 x 3 m
Näytteet:
4.11.2014
0,5m
nro
KK9
syvyys, m
0,0-0,5
kuvaus
Seinämät ja pohja,
tuhruisen näköinen, mutta
hajuton täyttömurske.
Suodatinkangas.
laboratorio(L)- /
kenttätutkimus(K)
L/K
Lisätiedot: Pinnasta leikattu asfalttikerros. Sotkuisen näköistä täyttöä, suodatinkangas tuli vastaan
0,3 m:n syvyydessä ja kaapeleiden suojanauhaa tuli vastaan 0,5 m:n syvyydessä. Koekuopassa
oli myös keltaisia ohuita muoviputkia. Koekuoppa täytetty.
Raportti
K1401820
Sivu 1 (9)
GQWRQTIAH5
2014-11-12 14:28
2014-11-26
Sisäänkirjattu
Raportoitu
Sito Oy
Maarit Joukainen
Ylläpito
Åkerlundinkatu 11A
33100 Tampere
Finland
Projekti
YMP31271/Epilän Sale (Pispalan vt 74-78)
Tilausnumero
Kiinteän näytteen analysointi
Asiakkaan näytetunnus KK1 0,5-1,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007672
Mittausepävarmuus (±)
5.51
2.05
Tulos
91.3
10.3
<0.40
10.6
31.4
27.3
15.1
12.2
<0.52
41.4
67.0
<0.21
2.12
6.29
5.5
3.0
2.4
8.29
13.4
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK1 1,0-2,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
H14007673
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
89.3
5.39
<10
102
31
111
33
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Raportti
K1401820
Sivu 2 (9)
GQWRQTIAH5
Asiakkaan näytetunnus KK1 2,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007674
Mittausepävarmuus (±)
5.73
2.32
Tulos
95.0
11.6
<0.40
8.98
34.0
23.7
13.7
6.0
<0.50
48.2
46.3
<0.20
1.80
6.81
4.7
2.7
1.2
9.64
9.3
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK2 0,5-2,5 B
Näytteenottopvm
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
2014-11-04
H14007675
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
89.7
5.41
<10
<10
<20
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK2 2,5
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
H14007676
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
96.9
5.85
<10
12
4
<20
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Raportti
K1401820
Sivu 3 (9)
GQWRQTIAH5
Asiakkaan näytetunnus KK3 0-0,7
Näytteenottopvm
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
2014-11-04
H14007677
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
94.4
5.69
6.92
1.38
<0.40
7.62
1.52
17.8
3.55
17.2
3.4
8.7
1.7
5.0
1.0
<0.50
28.4
5.69
35.8
7.2
<0.20
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
<10
17
22
5
7
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
2
2
2
1
1
1
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK3 0,7-1,7
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007678
Mittausepävarmuus (±)
5.60
3.04
Tulos
92.8
15.2
<0.40
10.2
32.6
22.7
15.2
6.8
<0.50
39.5
66.8
<0.20
2.04
6.52
4.5
3.0
1.4
7.91
13.4
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK3 1,7
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
H14007679
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
82.1
4.96
<10
<10
<20
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Raportti
K1401820
Sivu 4 (9)
GQWRQTIAH5
Asiakkaan näytetunnus KK4 0,2-1,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
H14007680
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
96.6
5.82
<10
29
9
34
10
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK4 1,0-2,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007681
Mittausepävarmuus (±)
3.99
2.20
Tulos
66.0
11.0
<0.40
10.9
35.9
26.0
14.7
13.1
<0.50
44.4
82.4
<0.20
2.18
7.18
5.2
2.9
2.6
8.87
16.5
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK4 3,0
Näytteenottopvm
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
2014-11-04
H14007682
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
18.7
1.15
3.56
0.71
<0.40
3.38
0.68
9.29
1.86
11.6
2.3
5.0
1.0
3.2
0.6
<0.50
12.4
2.49
49.4
9.9
<0.20
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
fraktio >C10-C21
475
142
mg/kg k.a.
2
1
ANKU
fraktio >C21-C40
1420
425
mg/kg k.a.
2
1
ANKU
fraktio >C10-C40
1890
567
mg/kg k.a.
2
1
ANKU
Näytteen TPH-analyysin kromatografinen profiili muistuttaa tyypillistä luonnollisen orgaanisen aineen (esim. turpeen tai
kompostin) profiilia.
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Raportti
K1401820
Sivu 5 (9)
GQWRQTIAH5
Asiakkaan näytetunnus KK5 0-0,5
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007683
Mittausepävarmuus (±)
5.44
2.43
Tulos
90.2
12.1
<0.40
10.6
37.5
23.5
15.9
8.4
<0.51
45.2
55.2
<0.20
2.12
7.50
4.7
3.2
1.7
9.04
11.0
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK5 1,0-2,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007684
Mittausepävarmuus (±)
5.45
1.99
Tulos
90.3
9.97
<0.40
9.61
30.4
20.0
11.8
5.1
<0.50
43.3
44.7
<0.20
1.92
6.07
4.0
2.4
1.0
8.67
8.9
Asiakkaan näytetunnus KK6 0-0,5 A
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
H14007685
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
78.4
4.74
<10
<10
<20
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Raportti
K1401820
Sivu 6 (9)
GQWRQTIAH5
Asiakkaan näytetunnus KK6 0-1,5 B
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007686
Mittausepävarmuus (±)
5.82
3.14
Tulos
96.5
15.7
<0.40
9.92
41.0
25.4
16.7
5.3
<0.50
41.9
55.2
<0.20
1.98
8.20
5.1
3.3
1.0
8.38
11.0
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK6 1,5-2,5
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007687
Mittausepävarmuus (±)
5.80
4.36
Tulos
96.1
21.8
<0.40
10.8
40.0
32.5
18.5
7.4
<0.50
43.5
62.6
<0.20
2.16
8.00
6.5
3.7
1.5
8.69
12.5
Asiakkaan näytetunnus KK6 2,5
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007688
Mittausepävarmuus (±)
5.85
3.69
Tulos
96.9
18.4
<0.40
10.4
39.9
28.2
18.0
6.9
<0.50
44.8
58.5
<0.20
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
2.09
7.98
5.6
3.6
1.4
8.96
11.7
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Raportti
K1401820
Sivu 7 (9)
GQWRQTIAH5
Asiakkaan näytetunnus KK7 0-0,7
Näytteenottopvm
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
2014-11-04
H14007689
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
94.2
5.68
79
24
391
117
469
141
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK7 0,7-1,8
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007690
Mittausepävarmuus (±)
5.50
2.30
Tulos
91.2
11.5
<0.40
9.82
27.8
24.5
13.8
6.6
<0.51
38.1
54.0
<0.20
1.96
5.55
4.9
2.8
1.3
7.61
10.8
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK8 0-1,0 B
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007691
Mittausepävarmuus (±)
5.44
4.24
Tulos
90.1
21.2
<0.40
12.0
38.7
32.3
17.9
10.2
<0.52
45.6
72.8
<0.21
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
2.40
7.74
6.4
3.6
2.0
9.13
14.6
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Raportti
K1401820
Sivu 8 (9)
GQWRQTIAH5
Asiakkaan näytetunnus KK8 2,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
As
Cd
Co
Cr
Cu
Ni
Pb
Sb
V
Zn
Hg
H14007692
Mittausepävarmuus (±)
5.91
2.51
Tulos
98.0
12.5
<0.40
13.4
30.6
25.4
18.6
5.2
<0.51
41.9
57.2
<0.20
2.67
6.12
5.1
3.7
1.0
8.39
11.4
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Analysoija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Asiakkaan näytetunnus KK9 0-0,5
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
Analyysi
k.a. 105°C
fraktio >C10-C21
fraktio >C21-C40
fraktio >C10-C40
H14007693
Tulos
90.3
116
301
416
naftaleeni
asenaftyleeni
asenafteeni
fluoreeni
fenantreeni
antraseeni
fluoranteeni
pyreeni
bentso(a)antraseeni
kryseeni
bentso(b)fluoranteeni
bentso(k)fluoranteeni
bentso(a)pyreeni
dibentso(ah)antraseeni
bentso(ghi)peryleeni
indeno(123cd)pyreeni
PAH, 16 yhdisteen summa
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.011
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.160
Mittausepävarmuus (±)
5.45
35
90
125
0.003
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Yksikkö
%
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
Menetelmä
2
2
2
2
Analysoija
1
1
1
1
Allekirjoitus
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
mg/kg k.a.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
ANKU
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Raportti
K1401820
Sivu 9 (9)
GQWRQTIAH5
* =näyte tutkittu akkreditoimattomalla menetelmällä.
1
Menetelmäkuvaus
Metallien määritys kiinteästä näytteestä menetelmän EPA 200.7 ISO EN 11885 mukaan. Kuivaus ja seulonta < 2 mm.
Hajotus kuningasvedellä ja analysointi ICP-OES laitteistolla.
2
Öljyhiilivetyjen määritys GC-FID laitteistolla menetelmän CSN EN 14039 mukaan.
Fraktiot C10-C21, C21-C40 ja C10-C40.
3
Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH 16) määritys GC-MS-tekniikalla menetelmien
EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, CSN EN ISO 6468 mukaan.
ANKU
Hyväksyjä
Anna Kuusiniemi
1
1
Analysoija
Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfê 336/9, 190 00, Praha 9, Tšekki, joka on akkreditoitu
tšekkiläisen akkreditointielimen CAI toimesta (numero L 1163).
Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin
luotettavuustaso on noin 95%.
Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty
kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä.
Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Tutkimusraportin saa kopioida vain kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa laboratoriolta.
Tilausta koskevat yleiset sopimusehdot, ks. voimassa oleva tarjous tai ALS Finland Oy:n kotisivut (www.alsglobal.fi).
Vain digitaalisesti allekirjoitettu PDF- raportti on alkuperäinen. Kaikki muut tulostetut versiot ovat kopioita.
1
Analyysin suorittava ALS- tai alihankintalaboratorio.
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Raportti
K1401948
Sivu 1 (2)
Sisäänkirjattu
Raportoitu
GQZ62CAXYM
2014-11-26 15:37
2014-11-26
Sito Oy
Maarit Joukainen
Ylläpito
Åkerlundinkatu 11A
33100 Tampere
Finland
Projekti
YMP31271/Epilän Sale (Pispalan vt 74-78)
Tilausnumero
Kiinteän näytteen analysointi
Asiakkaan näytetunnus KK4 3,0
Näytteenottopvm
2014-11-04
Näytenumero
H14008310
Analyysi
Tulos
Mittausepävarmuus (±)
Yksikkö
Menetelmä
Analysoija
Allekirjoitus
k.a. 105°C
18.7
1.15
%
1
1
ANKU
fraktio >C10341
102
mg/kg k.a.
1
1
ANKU
C21
fraktio >C21515
154
mg/kg k.a.
1
1
ANKU
C40
fraktio >C10856
257
mg/kg k.a.
1
1
ANKU
C40
Näytteen TPH-analyysin kromatografinen profiili muistuttaa tyypillistä luonnollisen orgaanisen aineen (esim. turpeen tai
kompostin) profiilia. TPH-analyysissä näytteelle on tehty ylimääräinen florisil-pudistus.
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Raportti
K1401948
Sivu 2 (2)
GQZ62CAXYM
* =näyte tutkittu akkreditoimattomalla menetelmällä.
1
Menetelmäkuvaus
Öljyhiilivetyjen määritys GC-FID laitteistolla menetelmän CSN EN 14039 mukaan.
Fraktiot C10-C21, C21-C40 ja C10-C40.
ANKU
Hyväksyjä
Anna Kuusiniemi
1
1
Analysoija
Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfê 336/9, 190 00, Praha 9, Tšekki, joka on akkreditoitu
tšekkiläisen akkreditointielimen CAI toimesta (numero L 1163).
Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin
luotettavuustaso on noin 95%.
Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty
kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä.
Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Tutkimusraportin saa kopioida vain kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa laboratoriolta.
Tilausta koskevat yleiset sopimusehdot, ks. voimassa oleva tarjous tai ALS Finland Oy:n kotisivut (www.alsglobal.fi).
Vain digitaalisesti allekirjoitettu PDF- raportti on alkuperäinen. Kaikki muut tulostetut versiot ovat kopioita.
1
Analyysin suorittava ALS- tai alihankintalaboratorio.
ALS Finland Oy
Ruosilankuja 3 E
00390 Helsinki
Finland
www.alsglobal.fi
[email protected]
Tel: + 358 10 470 1200
Fax: + 358 10 470 1201
Raportti on hyväksytty ja
digitaalisesti allekirjoitettu
Pirkanmaa
Maaperän tilan tietojärjestelmä / Kohderaportti 7.11.2014
KOPIO MAANOMISTAJALLE
Polttonesteiden tankkauspiste Pispalan valtatie 76 (20002280)
Selite:
Kunta:
Toimivuus:
Toimiala (PIMA):
PIMA-prosessit:
Yksityinen tankkauspiste
Tampere (PIR)
Lopetettu
11.3 Yksityinen polttonestesäiliö (ei myyntiä)
Polttonesteiden jakelu - Mahdollinen toiminta
Kiinteistötunnukset:
Koordinaatit:
837-207-1137-10 (Ei käyttörajoitetta)
ETRS-TM35FIN-i: 323516 ETRS-TM35FIN-p: 6823989
KKI: 2483288 KKP: 6822408
Laji:
PIMA-toimenpiteet:
Ei puhdistustarvetta
Tutkimukset 21.12.2009
Loppuraportti 12.1.2010
Pilaantumaton kohde (näytteet) 21.12.2009
Kirje omistajalle 25.1.2010
Lisätiedot:
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 036 000
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa
PL 297
33101 Tampere
Tietokenttien selitteet
Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta
Kunta: Maa-alueen sijaintikunta
Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet
Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala
PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila
Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla
maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRSTM35FIN
KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa
Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)
Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on
tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä
tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai
omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haittaainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on
puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.
PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.
Kunnostustiedot:
Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä
Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)
Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia
Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu
Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.
Kunnostuksen massamäärät:
Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso
Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely
Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä
2
Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m )
Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka

Similar documents