PRODUKT DATABLAD SikaCor®- 277

Comments

Transcription

PRODUKT DATABLAD SikaCor®- 277
 PRODUKT DATABLAD SikaCor®‐ 277 Epoxy‐baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE SikaCor®‐277 er en thixotropisk, epoxy baseret, 2‐komponent maling til stål og beton. SikaCor®‐277 er testet i kombination med glasfibervæv for revneoverbyggende egenskaber. ANVENDELSE SikaCor®‐277: Primer og tyklags maling/belægning.
Anvendes på beton, cementmørtel og stål. Som beskyttelsesmaling mod kemisk aggressive medier f.eks. i renseanlæg, opsamlingstanke, rørledninger på vægge og gulve og på overflader med mekanisk stress som f.eks i ballastbedet på stål og betonbroer under skærveballast. Hvis den udføres i kombination med glasfibervæv kan en moderat revneoverbyggende effekt opnås. EGENSKABER / 
Meget gode korrosionsbeskyttende egenskaber KARATERISTIKA 
Meget høj vedhæftning til beton, cementmørtel, PCC, ECC fibercement og stål 
Mekanisk resistent, slid og slag resistent 
Fremragende kemisk resistens 
Revneoverbyggende egenskaber i kombination med glasfibervæv AFPRØVNINGER /STANDARDER SikaCor®‐277 er afprøvet og overvåget i henhold til ”TL/TP‐KOR‐
Stahlbauten”, page 84 appendix as a primer for riveted and welded steel bridges. Testet for revneoverbyggende egenskaber i henhold til ”Zulassungsgundsätse für Beschichtungssysteme für Auffangwannen, Auffangräume und Flächen aus Beton in Anlagen zum Abfüllen und umschlagen wassergefährdender Flüssigheiten” 8principper for afprøvning af malingssystemer for opsamlingsbassiner, opsamlingsområder og overflader af beton i systemer for tømning og håndtering af vandforurenende væsker) udstedt Oktober 2003 på polymer in dr. Stenner GmbH, test report nr.: 4039 og 4039‐1 PRODUKT DATA FARVER Ca. RAL 1014, Ca. RAL 7010, Ca. RAL 7030, Ca. RAL 7032, Ca. RAL 7035 Mindre farvevariationer kan forekomme på grund af råvarens karateristika. Produkt datablad SikaCor®‐277 12.01.2016 1/5 EMBALLAGER LAGER OG HOLDBARHED SikaCor®‐277: 10 kg embl.
Sika Fortynder K: 25; 10 og 3 l dunke 24 måneder fra produktionsdato ved opbevaring i originale uåbnede, forseglede og ubeskadigede emballager i kølige og tørre omgivelser ved temp. mellem+5°C og +25°C. SYSTEM BEHANDLINGSSYSTEM / FORBRUG Tyklagsmaling: 2 x SikaCor®‐277 på PCC, ECC, PC Materiale krav. 0,6‐0,8 kg/m2 Undtaget fra påføringer på små områder, må tørfilmslagtykkelsen aldrig overskride 500µ pr. lag eller 1000µ totalt Revneoverbyggende malings‐kombination: Kombination med maks. revneåbning på 0,40 mm (se testrapport nr.: 4039‐1 – forbrug 1,7 kg/m2 i 2 påføringer) ‐ Icoment‐520 Mørtel, skrabelag 1200 gr/m2 ‐ Icoment‐520 Mørtel, slutlag 1800 gr/m2 ‐ SikaCor®‐277 indbygningslag 1000 gr/m2 ‐ Sika Betonol Special Væv 300 gr/m2 ‐ SikaCor®‐277 topcoat 700 gr/m2 ‐ SikaCor EG‐5 topcoat*) 100 gr/m2 Kombination med maks. revneåbning på 0,60 mm (se testrapport nr.: 4039 – forbrug 2,8 kg/m2 i 2 påføringer) NOTE: Kun til små områder ‐ Icoment‐520 Mørtel, skrabelag 1200 gr/m2 ‐ Icoment‐520 Mørtel, slutlag 1800 gr/m2 ‐ SikaCor®‐277 indbygningslag 1000 gr/m2 ‐ Sika Betonol Special Væv 300 gr/m2 ‐ SikaCor®‐277 topcoat 1800 gr/m2 ‐ SikaCor EG‐5 topcoat*) 100 gr/m2*) *) topcoat med SikaCor EG‐5 er ikke krav for revneoverbyggende egenskab Stål: Kemisk og mekanisk påvirkede overflader: 2‐3 x SikaCor®‐277 Ballast trug af nittet og svejset stål i henhold til TL/TP-KOR-Stahlbauten”,
page 84 appendix . Vandrette overflader: Primning: 1 x SikaCor‐277, 300µ, materiale nr. 684.24, afsandet med rent tørt kvartssand 0,4‐0,7 mm, ikke i overskud! Overskydende løst sand fjernes efter hærdning Top coat: 1 x SikaCor Elastomastic TF , 4000µ, materiale nr.: 684.33, tilsat rent tørt kvartssand 0,4‐0,7 mm i forholdet 1:1 (se datablad SikaCor Elastomastic TF). Produkt datablad SikaCor®‐277 12.01.2016 2/5 Lodrette og skrå overflader
Primning: 1 x SikaCor‐277, 300µ, materiale nr. 684.24, afsandet med rent tørt kvartssand 0,4‐0,7 mm, ikke i overskud! Overskydende løst sand fjernes efter hærdning. Top coat: 1 x SikaCor Elastomastic TF , 2000µ, materiale nr.: 684.33, tilsat rent tørt kvartssand 0,4‐0,7 mm i forholdet 1:1 (se datablad SikaCor Elastomastic TF) Cementtypen kan vælges frit, men normalt bruges samme cement som i den underliggende beton af hensyn til farven. Udendørs reparationsmørtel: Ved tilsætning af cement – SikaRep®‐013 – til mørtler forbedres disse. SikaRep‐013 blandes med blandevandet i forholdet 1 : 1. OVERFLADENS KVALITET (BETON) Betonen skal have en trykstyrke på min. 25 Mpa og en overfladetrækstyrke på min. 1,5 Mpa. FORBEHANDLING AF UNDERLAGET Betonoverfladen skal være tør (overfladefugt < 4%) fri for cementslam, støv, løse partikler, forureninger af enhver art. Velegnede godkendte metoder til forbehandling skal anvendes. Stål: Sandblæsning til SA 2½ i henhold til DIN EN ISO 12944, del 4. Fri for snavs, fedt og olie.
TEKNISKE DATA MATERIALE FORBRUG. Produkt Densitet kg/l Tørstofsindhold ca. i % volumen SikaCor‐
277 1,4 Teoretisk materialeforbrug/VOC uden spild for medium tørfilmslag vægt tørfilm 97 250 95 vådfilm Ca. kg/m2 VOC ca. g/m2 265 0,370 11,1 BLANDINGSFORHOLD Komponent A : B VÆGT 80 : 20 VOLUME 70 : 30 BØJETRÆKSTYRKE SikaCor‐277: 25 – 30 N/mm2 (i henhold til DIN 1164) TRYKSTYRKE SikaCor‐277: 50 N/mm2 (i henhold til DIN 1164) RESISTENS KEMISK RESISTENS Fersk vand, havvand, fortyndede syrer og alkalier, salte, mineralske og fyrings‐olier, smøreolier, rengøringsmidler etc. Ikke langtidsresistent overfor phenol og produkter indeholdende phenol, koncentrerede syrer, eddikesyre og mælkesyre. TEMPERATUR RESISTENS Tør varme op til ca. +120oC, fugtig varme og varmt vand op til ca. + 60oC. Kortvarig påvirkning op til +80oC. SikaCor‐277 er ikke resistent overfor svingende temperaturer. REVNEOVERBYGNING Ingen begyndende revner ved revneåbning på 0,40 mm (4039‐1). Ingen begyndende revner ved revneåbning på 0,60 mm (4039). Produkt datablad SikaCor®‐277 12.01.2016 3/5 RÅD TIL UDFØRELSE BLANDING / BLANDETID Omrør komp. A mekanisk før sammenblanding. Tilsæt omhyggeligt komp. A+B i det angivne forhold før blanding påbegyndes. For at undgå sprøjt og spild blandes komponenterne med en elektrisk mixer med variabel hastighed (trinløs) med lav hastig i en kort periode, derefter øges hastigheden til maks. 300 omdr./min. til intensiv blanding. Der blandes i min. 3 minutter og indtil der opnås en homogen blanding. Blandingen omhældes til en ren emballage og blandes en gang mere som beskrevet ovenfor. Anvend korrekt beskyttelsesudstyr og arbejdstøj. UDFØRELSES METODE / VÆRKTØJ Pensel eller rulle Airless sprøjtning Højtydende kvalitets airless udstyr. Tryk i dysen på min. 180 bar. Dyser fra 0,38‐0,66 mm med sprøjtevinkel 40‐80o Minimun materiale temperatur +30oC, når der arbejdes med konstant vandvarmer. o
UDFØRELSES KONDITIONER Min. +5 C (materiale og overflade).
RF. maks. 85% med mindre overfladetemperaturen er signifikant højere end dugpunkts temperaturen, og den skal være min. 3°C over dugpunktet. Om nødvendigt kan der anvendes maks. 5% Sika Fortynder C til justering af konsistensen. POTLIFE o
o
o
Produkt +10 C
+20 C
+30 C SikaCor‐277 Ca. 70 minutter
Ca. 30 ‐ 40 minutter Ca. 15 ‐ 20 minutter RENGØRING AF VÆRKTØJ Rengøring af værktøj og udstyr foretages umiddelbart efter brug med Sika Fortynder K. VENTETIDER MELLEM PÅFØRINGERNE o
o
o
Tørfilmslagtykkelse
+5 C
+15 C
+20 C +30 C Kan betrædes 300µ
48 timer
24 timer
12 timer 8 timer
Overmaling 300µ
72 timer
36 timer
24 timer 12 timer
Afsandede overflader kan overmales til enhver tid op til en måned efter. HÆRDETIDER Ved +20oC og god ventilation 5‐7 døgn. NOTER DECOPAINT DIREKTIVET o
I henhold til EU‐Direktive 2004/42/EC, er det maks. tilladte indhold af VOC produkter kategori IIA / j type sb) 500 g/l (Limits 2010), for det blandede produkt. Maksimum indholdet i SikaCor‐277 er <500g/l for det blandede produkt. Produkt datablad SikaCor®‐277 12.01.2016 4/5 CE‐MÆRKNING EN 1504‐2 Den harmoniserede Europæiske standard EN 1504‐2 "Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner ‐ Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse ‐ Del 2: Overfladebeskyttelsessystemer til beton" giver specifikationer for produkter og systemer baseret på metoder "hydrofob imprægnering", "imprægnering" og "maling" for de forskellige principper præsenteres under EN 1504‐9. Produkter, som falder ind under denne specifikation skal være CE‐mærket i henhold til bilag ZA. 1, tabeller ZA1a til ZA 1g efter omfang og relevante bestemmelser der er angivet, og opfylde kravene i det givne mandat Byggevaredirektivet (89/106): For gulvsystemer, der ikke er beregnet til at beskytte eller genoprette integriteten af en betonkonstruktion, gælder EN 13813. Produkter acc. EN 1504‐2 anvendes som gulvbelægning systemer med mekaniske belastninger også skal opfylde EN 13813. Yderligere informationer og detaljer til CE‐mærkningen kan findes i dokumentet “Sika Produkter og Systemer i henhold til DIN EN 1504‐2”. CE‐MÆRKNING EN 13813 Den harmoniserede Europæiske standard EN 13 813 "Materiale til gulvbelægning og gulvbelægninger ‐ Gulvbelægningsmaterialer ‐ Egenskaber for, og specifikke krav til belægningsprodukter til indvendige gulvkonstruktioner. Strukturelle belægninger eller malinger, dvs. dem, der bidrager til bæreevnen af konstruktionen, er udelukket fra denne standard. Kunststofs‐belægninger såvel som cementbaserede afretningslag falder ind under denne specifikation. De skal CE‐mærket i henhold til bilag ZA. 3. Tabeller ZA. 1.1 eller 1.5 og Z.A. 3.3 og opfylde kravene i det givne mandat Byggevaredirektivet (89/106): VÆRDIER Alle tekniske data oplyst i dette produkt datablad er baseret på laboratorie test. Aktuelt målte data kan variere på grund af omstændigheder ude af vores kontrol SIKKERHED Se venligst den seneste version af leverandørbrugsanvisning. BEMÆRK ”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S’s generelle salgs‐ og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet Version given by Søren Jæger Sika Danmark A/S TLF. : +45 48188585 Mail: [email protected] Produkt datablad SikaCor®‐277 12.01.2016 5/5 © 2013 Sika Services AG 

Similar documents