Oppgave 11_Arkivdanning og bevaring av privatarkiv (videreføring

Comments

Transcription

Oppgave 11_Arkivdanning og bevaring av privatarkiv (videreføring
1
Oppgave 11_Arkivdanning og bevaring av privatarkiv (videreføring av 2015/2)
Prioritert i
delprosjekt
Privatarkiv
Ansvarlig
Ellen Røsjø
Omtale /
bakgrunn
Skal digitalt skapte privatarkiv kunne bevares på en tilfredsstillende måte, må
arkivbevaringsinstitusjonene være proaktive og gå i tidlig dialog med de arkivskaperne de
ønsker å motta materiale fra.
En forutsetning for langtidsbevaring av privat skapt arkivmateriale er at det faktisk skjer
en arkivdanning som en del av forretningsprosessene. For å sikre at
rettighetsdokumentasjon og annen viktig dokumentasjon arkiveres, må forståelsen for
hva dette er øke hos arkivskaperne.
Det vil sjelden være mulig etter mange år å hente ut et elektronisk arkiv som for lengst er
gått ut av aktiv bruk. Det stilles derfor helt andre krav til planlagt innsats enn da papir var
det rådende mediet.
1. I dialog med arkivarer som jobber i arkivdanning i privat sektor peke ut viktige felt å
beskrive og forstå for at arkivbevaringsinstitusjonene kan gå i fruktbar dialog.
2. Øke forståelsen av hva som skal og bør inngå i arkivdanningen hos arkivskaper ved å
lage en veiledning i hvordan identifisere dette materialet i egen virksomhet og
arkivdanningsprinsipper.
3. Arkivskaper skal få nytte av større innarbeiding av langtidsbevaringsperspektivet.
4. Arkivbevaringsinstitusjon skal få en større forståelse for veiledningsrollen i forhold til
arkivdanning.
5. En veiledning for tilrettelegging for arkivdanning og langtidsbevaring for arkivskapere
2015/ En skisse til veiledning foreligger (31/12)
1. Første utkast til veiledning er lagd (31.05)
2. Veiledning foreligger (30.11)
3. Lansering og workshop (15.12)
 Riksarkivet og Norges Idrettsforbund inngår et samarbeid. Et pilotprosjekt om
arkivdanning og implementering nettportal i organisasjonen
 Riksarkivets arbeid med avtalemaler for bevaring av privatarkiv
 AV – eArkiv
 AV – Dokumentfangst av e-post
Mål 2016
Leveranse
Relaterte tiltak
(Arkivverket, SAMDOK,
partnere o.a.)
Tidsramme
01.01 – 15.12
Organisering
Arbeidsgruppe:
Anja Jergel Vestvold (NA/FMC) – leder, June Wahl (IKA Kongsberg), Marit Nørve (NHO),
Tor Are Johansen (ArbArk), Silje Bjørnsrud (NRK)
Olav Sataslåtten (RA), Sigrun Rasmussen (RA), Kristin Brattelid (RA)
Totalt: kr 80.000
- Møter: 50.000
- Workshop: 30.000
Budsjett 2016
Merknad
Sist oppdatert
14.01.2016/ kf

Similar documents