Utlysningstekst 2016 NO

Comments

Transcription

Utlysningstekst 2016 NO
Utlysning 2016
Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter
innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter
Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og
Forskningsrådet. I 2016 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye
klyngeprosjekter som skal få støtte fra programmet. Utlysningen er åpen for forslag innenfor:
1. Arena – nye prosjekter
2. Arena – forlengelse av prosjekter i tredje driftsår for ytterligere to år
3. Norwegian Centres of Expertise (NCE) –nye prosjekter
Programmet har i 2016 vesentlig lavere rammer til disposisjon for nye klyngeprosjekter enn de to foregående
årene. Programmets eiere har på det grunnlaget besluttet å begrense utlysningen til utvalgte programnivåer,
og har valgt å invitere til søknader innenfor Arena (nye og forlengede) og NCE. Utlysningen for 2016 er dermed
ikke åpen for potensielle søkere til nivået Global Centres of Expertise (GCE).
Programmet skal utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter i regionale klynger med potensial
for fornyelse og vekst. Klyngesamarbeidet skal øke tilfanget av ideer til innovasjon og omstilling, utløse og
forsterke innovasjonsprosesser, og skape et mer attraktivt miljø for bedrifter, kunnskapstilbydere, talenter og
investorer. På denne måte vil klyngens aktører få bedre forutsetninger for å øke verdiskapingen og forsterke
posisjonen innenfor nasjonale og globale verdikjeder og kompetanseområder. Programmet skal være en
katalysator for å bringe sammen aktører til et felles engasjement og til å skape en økt dynamikk i dette
samspillet.
Programbeskrivelsen datert 12.01.2015 gir en nærmere omtale av programmets formål og rolle. Informasjon i
dette utlysningsdokumentet og dets vedlegg vil på noen punkter representere en oppdatering av informasjon i
programbeskrivelsen og skal legges til grunn.
Utlysningen og den etterfølgende vurderingen skjer i to trinn:
1. Innhenting av skisser til nye klyngeprosjekter til nivåene Arena og NCE. Innsending av prosjektskisse
er obligatorisk for å kunne sende inn komplett prosjektsøknad. Mottatte skisser vurderes av
programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.
Frist for innsending av prosjektskisser: 26.02.2016 kl. 15:00
2.
Innsending av prosjektsøknader til Arena og NCE, samt forlengelse av pågående Arena-prosjekter.
Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.
Frist for innsending av prosjektsøknader: 29.04.2016 kl. 15:00
Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: [email protected]
1
Informasjonsmøte for potensielle søkere avholdes 21. januar 2016 kl. 10:00 - 16:00 på Radisson Blu Airport
hotel, Gardermoen. Program for informasjonsmøtet legges ut på utlysningens internettside.
Hvem inviteres til å søke?
Gjennom klyngeprogrammets utlysning for 2016 ønsker programeierne å ha et sterkere fokus på klyngenes
bidrag til viktige endrings- og omstillingsprosesser i norsk næringsliv. Gjennom et offensivt, langsiktig og
strategisk samarbeid kan klyngene være viktige akseleratorer for nødvendige endringsprosesser, gjennom blant
annet å arbeide med teknologisk fornyelse, økt nyskaping og utvikling av nye forretningsområder. De nye
klyngeprosjektene vi henter inn, og de igangværende klyngeprosjektene vi følger opp, må ha ambisjoner om og
potensial for å bidra til fornyelse. Dette kan være fornyelse på flere nivåer; fornyelse av klyngedeltakernes
verdikjeder, innenfor sektoren, eller fornyelse og omstilling av norsk næringsliv.
Målgruppen
Utlysningen retter seg mot samarbeidsgrupperinger med utspring i en næringsklynge og som omfatter både
bedrifter, kunnskaps- og utviklingsaktører. Samarbeidet skal være basert på et klart uttrykt potensial for økt
verdiskaping, som kan utløses og forsterkes gjennom et organisert samarbeid. Samarbeidet skal være fokusert
på kunnskapsutvikling, innovasjon og internasjonalisering, og ha som siktemål å bidra til fornyelse og
bærekraftig vekst.
Klyngeprosjektet skal være en drivkraft i en langsiktig endringsprosess for det aktuelle miljøet. Prosjektet skal
initiere, forsterke og akselerere tiltak som kan bidra til fornyelse av teknologi og forretningsmodeller, og til å
utvikle nye forretningsområder. Vekstmuligheter knyttet til store samfunnsutfordringer skal i særlig grad
utforskes. Nye og forsterkede koplinger mot partnere innenfor andre sektorer og teknologiområder vil være et
viktig bidrag.
Utlysningen retter seg inn mot nye klyngeprosjekter som orienterer seg mot ett av programmets tre nivåer:


Arena: Klynger med et umodent samarbeid, men med et godt potensial for videre utvikling.
NCE: Klynger med veletablert samarbeidsgrunnlag og nasjonal posisjon, og med et godt potensial for
videre vekst.
Utlysningen inviterer også pågående Arena-prosjekter som er inne i sitt tredje driftsår til å søke om forlengelse
av avtalen for en periode på to år.
Programbeskrivelsen gir nærmere informasjon om målene for og tilbudene til hvert av nivåene. De vedlagte
vurderingskriteriene gir nærmere angivelse av hva som forventes av søkerne til de respektive nivåene.
Formelle krav til klyngeprosjekt og søker
For å være aktuell søker til klyngeprogrammet må klyngeprosjektet tilfredsstille følgende krav:



Prosjektforslaget skal være i samsvar med klyngeprogrammets og utlysningens formål og målgruppe.
Prosjektforslaget skal være et resultat av en felles utviklingsprosess med deltakelse fra partnerskapets
sentrale aktører.
Prosjektskissen og -søknaden skal utformes i henhold til de angitte innholdspunktene og formkravene,
se omtale under.
Søker skal representere den grupperingen av aktører som skal samarbeide om gjennomføringen av
klyngeutviklingsprosjektet; benevnt partnerskapet. Sammensetningen av partnerskapet vil kunne variere fra
prosjekt til prosjekt. Men det skal bygges rundt en gruppering av de bedriftene som er den ledende kraften i
arbeidet. Partnerskapet skal videre omfatte FoU- og utdanningsinstitusjoner, andre kunnskapsinstitusjoner,
regionale utviklingsaktører, finansieringsinstitusjoner m.fl.
2
Partnerskapet må velge en juridisk enhet til å representere partnerskapet som formell avtalepartner for
programmet. Dette kan enten være en etablert organisasjon eller en ny organisasjon som etableres for
formålet.
Det skal oppgis en ansvarlig kontaktperson for søkermiljøet.
Innholdet i søknaden
A. Skisse til nye klyngeprosjekter
Prosjektskisser er obligatorisk for alle søkere til nye klyngeprosjekter (Arena, NCE). Prosjektskisser utarbeides
etter vedlagte mal for prosjektskisser. Prosjektskisser til Arena skrives på norsk. Prosjektskisser til NCE skrives
på engelsk.
Prosjektskissen skal gi en konsentrert og foreløpig beskrivelse av klyngeprosjektet, med omtale av alle
elementene som skal med i en komplett prosjektsøknad, men det er ikke forventet at alle sider ved prosjektet
skal være ferdig utviklet og beskrevet i detalj.
B. Søknad om nye klyngeprosjekter
Prosjektsøknader utarbeides etter vedlagte søknadsmal. Søknader til Arena skrives på norsk. Søknader til NCE
skrives på engelsk.
C. Søknad om forlengelse av Arena-prosjekter
Søknader om forlengelse utarbeides etter vedlagte mal for forlengelse av Arena-prosjekter. Søknader skrives på
norsk.
For alle tre kategorier gjør vi oppmerksom på at kravene til maksimalt sidetall, fonter og marger vil bli fulgt
opp.
Vurderingen av prosjektskisser og prosjektsøknader
A. Skisse til nye klyngeprosjekter
Prosjektskissene vurderes ut fra to hovedkriterier:
1.
2.
Klyngens utgangspunkt: Ressursfundament, relasjoner mellom aktørene, etablert posisjon innenfor
sitt marked/teknologiområde og videre utviklingspotensial.
Klyngeprosjektets kvalitet: Den strategiske ideens potensial for fornyelse og vekst, eierskap og
lederskap, samt gjennomføringsevne.
Prosjektskissene vurderes av programledelsen. Søker vil få en tilbakemelding som gir en kortfattet vurdering av
de to kriteriene, fulgt av en anbefaling om videre utvikling av prosjektinitiativet:
a) Søker anbefales å utarbeide og sende inn komplett prosjektsøknad.
b) Søker anbefales ikke å utarbeide søknad til denne utlysningen.
B. Søknad om nye klyngeprosjekter
Vurderingskriterier
Søknadene vil bli vurdert etter fem hovedkriterier. Disse kriteriene vil bli lagt til grunn for vurderingene av
prosjektforslag på begge nivåene, men det vil være spesifiserte krav til innhold for hvert nivå. (De fem
kriteriene har sin hovedreferanse til innholdspunktene 4 til 8 i søknadsmalen.)
De felles hovedkriteriene og hovedspørsmålene er:
3
Klyngens utgangspunkt
1.
Klyngens ressurser: Har klyngen en aktørsammensetning og et samarbeidsfundament som kan gi
grunnlag for samarbeidsbasert innovasjon og utvikling av klyngen og klyngens bedrifter?
Klyngens posisjon og potensial: Har klyngen en etablert posisjon og et potensial for videre vekst som
kan utnyttes for økt innovasjon og verdiskaping?
2.
Klyngeprosjektets kvalitet og relevans
3.
4.
5.
Klyngeprosjektets mål, strategier og effektpotensial: Har klyngeprosjektet en strategisk ide som kan
bidra til å realisere målene om innovasjon, fornyelse og verdiskaping?
Klyngeprosjektets eierskap og lederskap: Har prosjektet en nødvendig forankring hos deltakerne og et
profesjonelt lederskap som kan bidra til å utløse strategiske samarbeidsaktiviteter?
Gjennomføringsplanen: Har prosjektet en godt utviklet gjennomføringsplan og et ressursgrunnlag som
kan gi grunnlag for en effektiv og målrettet gjennomføring?
Se vedlagte spesifiserte vurderingskriterier
Vurderingsprosedyre
Alle søknadene blir vurdert av et ekspertpanel sammensatt av eksterne personer med svært god innsikt i
klyngeutvikling. På NCE-nivået vil deler av søknaden; det som angår klyngens posisjon og videre potensial, i
tillegg bli vurdert av eksterne fag/teknologieksperter. Klyngeekspertene gjør først en individuell vurdering av de
enkelte søknadene, med score og kommentarer for hvert kriterium. Deretter sammenstiller ekspertene sine
vurderinger og blir enige om en rangering av søkerne på hvert programnivå.
Med utgangspunkt i ekspertenes vurderinger foretar programledelsen utfyllende vurderinger, bl.a basert på
utdypende intervjuer med utvalgte søkere. På dette grunnlaget utarbeides en innstilling til programrådet for
klyngesatsingen.
Programrådet beslutter hvilke prosjekter som skal godkjennes og få støtte fra Norwegian Innovation Clusters.
C.
Søknad om forlengelse av Arena-prosjekter
Vurderingskriterier
Søknadene vurderes etter følgende hovedkriterier:
1.
2.
3.
4.
Resultatoppnåelse så langt i klyngeprosjektets utvikling.
Gjennomføring, eierskap og lederskap fram til nå.
Potensialet for ytterligere resultater og effekter dersom klyngeprosjektet forlenges.
Mål, strategier og gjennomføringsplan for neste toårs-periode.
Vurderingsprosedyre
Søknadene om forlengelse vil bli evaluert av det samme ekspertpanelet som evaluerer søknader om nye Arenaprosjekter. Søknadene vil deretter bli utfyllende vurdert av programledelsen.
Programrådet beslutter hvilke Arena-prosjekter som skal få støtte fra Norwegian Innovation Clusters for
ytterligere to år.
For prosjekter som er inne i sitt tredje år i Arena, er det mulig både å søke om forlengelse og å søke om NCE.
Det er i dette tilfellet tilstrekkelig å sende inn søknad etter malen for NCE, men da opplyse om at det også
søkes om forlengelse. Slike søknader vil først bli vurdert som NCE-søknader. Dersom søknaden ikke anbefales
godkjent som NCE, blir søknaden vurdert sammen med øvrige søknader om forlengelse.
Se vedlagte spesifiserte vurderingskriterier
4
Offentliggjøring
Prosjektskisser og prosjektsøknader blir behandlet som konfidensiell informasjon. Alle som deltar i vurderingen
av søknadene vil underskrive taushetserklæringer.
Programeierne vil offentliggjøre oversikter over innkomne prosjektskisser og søknader på utlysningens
internettside.
De klyngeprosjektene som godkjennes som nye deltakere i klyngeprogrammet, blir offentliggjort på et
arrangement rett i etterkant av programrådets beslutning.
Gjennomføringsplan
Vurderings- og beslutningsprosedyre
Prosedyre og framdrift for vurdering og beslutning av nye klyngeprosjekter i 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
Aktivitet
Utlysning av programmets tilbud
Informasjonsmøte for potensielle søkere
Frist for innsending av prosjektskisser
Vurdering av skissene. Frist for tilbakemeldinger til søkerne
Frist for innsending av komplette prosjektsøknader
Søknadsvurderinger ferdigstilt
1. Ekspertpaneler
2. Utfyllende vurderinger og intervjuer
3. Innstilling til programrådet
Beslutning i programrådet
Offentliggjøring
Tidspunkt
04.01.2016
21.01.2016
26.02.2016
12.03.2016
29.04.2016
10.06.2016
17.06.2016
Uke 25
Nærmere informasjon om utlysningen
Programledelsen for Norwegian Innovation Clusters kan gi utdypende informasjon om utlysningen; prosedyre,
kriterier, søknadsmaler, m.m:
Line Magnussen (koordinator for utlysningen): [email protected]; tlf: 93203546
Olav Bardalen (hovedansvarlig for utlysningen): [email protected]; tlf: 95858649
Bjørn Arne Skogstad (programleder NCE og GCE): [email protected]; tlf: 48149070
Hans Eirik Melandsø (programleder Arena): [email protected]; tlf: 90501473
Åse Kaurin (Forskningsrådets representant): [email protected]; tlf: 41294751
Gaute Moldestad (SIVAs representant): [email protected]; tlf: 91661252
Innovasjon Norge har et team med regionale klyngerådgivere som kan være diskusjonspartnere i spørsmål om
utvikling av klyngen og klyngeprosjektet:
Randi Abrahamsen (Troms og Finnmark): [email protected]; tlf: 77606128
Linda Simensen (Nordland): [email protected]; tlf: 75542065
Håvar Risnes (Trøndelag og Møre og Romsdal): [email protected]; tlf: 70116454
Hans Kristian Torske (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland): [email protected]; tlf:
51545123
Rita Schage (Agder): [email protected]; tlf: 38129974
Arne Borgersen (Telemark, Buskerud, Vestfold): [email protected]; tlf: 32219712
Eivind Petershagen (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland): [email protected]; tlf:
90161505
5