Lenke til møteinnkalling 29.01.16 ()

Comments

Transcription

Lenke til møteinnkalling 29.01.16 ()
Fellestjenesten
Til medlemmer i Plan- og byggekomite
Deres ref:
Vår ref:
2016/120-0
Saksbehandler:
Berit K. Bogaard
Direkte telefon:
Arkivkode:
033
Dato:
22.01.2016
Innkalling til møte i Plan- og byggekomiteen 29.01.16
Dere kalles med dette inn til møte
fredag 29.01.16 kl. 13.00
Sted: Lyngdal Rådhus, møterom Plomma/plankontor
Evt. forfall meldes Fellestjenesten – [email protected]
Sak 1/16 - Revisjon av «Instruks for Plan – og byggekomiteen
Planutvalget sammen med administrasjonen har følgende bestilling til Plan – og byggekomiteen (PBK):
PBK har en gjennomgang av «Instruks for Plan – og byggekomiteen» og kommer med forslag til
ny/revidert instruks. PBK’s innstilling legges fram for Kommunestyret til godkjenning.
Gjeldende «Instruks for Plan – og byggekomiteen» følger vedlagt.
Sak 2/16 – Orientering vedr. Berge barneskole – utbygging
Det foreligger innspill av 19.01.16 fra leder i PBK vedr anmodning om økte bevilgninger til nybygg
Berge barneskole.
Rådmannen v/Kerstin Eikeland forbereder sak til Kommunestyret.
Sak 3/16 – Orientering vedr. opprusting av Miljøgata
Det er vedtatt opprusting av Miljøgata med kommunal medfinansiering. I budsjettet for 2016 er avsatt
12,5 mill inkl mva. Det har vært et møte mellom Lyngdal markedsforening (LMF) og Lyngdal
kommune (LK) ved administrasjonen, og det er enighet om at siden LMF har stått for planleggingen
fram til nå av alt over gatenivå, er det mest hensiktsmessig at de også gjennomfører prosjektet.
LK v/Teknisk vil gjennomføre nødvendige arbeider i grunnen; VA-anlegg, i forkant.
Det bør lages en utbyggingsavtale. En slik avtale vil også danne grunnlag for tilbakebetaling av mva. i
egen tilleggsavtale.
Besøksadresse:
Prost Birkelandsgt. 4
4580 Lyngdal
Postadresse:
Postboks 353
4577 Lyngdal
Bankgiro: 3201 56 02421
Org. nr: 946 485 764
Tel: +47 38 33 40 00
Fax: +47 38 33 40 01
E-post:
[email protected]
Side 2
Forslag til Utbyggingsavtale ble orientert om i Formannskapet 21.01.16. Det tas sikte på framlegging
av avtale for Kommunestyret 04.02.2016. Formannskapet mente at Plan– og byggekomiteen bør
involveres i prosjektet.
Forslag til Utbyggingsavtale følger vedlagt.
Eventuelt:
Orientering - Øvrige byggeprosjekt som er under planlegging.
For Fellestjenesten
Berit K. Bogaard
Vedlegg
1 Instruks Plan- og byggekomite av 04.09.03
2 Anmodning om økte bevilgninger - nybygg Berge barneskole
3 FORSLAG til utbyggingsavtale vedr. Miljøgata
Kopi til:
Kerstin Undersrud Eikeland
Karl Emil Erlandsen
Arne Kristensen
Norman Udland
Jan Kristensen

Similar documents