Rolf Arne Sæthre, Kripos. Politiets møte med sårbare voksne i

Comments

Transcription

Rolf Arne Sæthre, Kripos. Politiets møte med sårbare voksne i
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Politiets møte med sårbare voksne
og barn i straffesaker.
Bodø – Januar 2016
Tone Lise Strand Herlofsen
og
Rolf Arne Sætre, Kripos
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Rettsikkerhet
Tillitt
Holdninger
1
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Hvor er barna?
•Barnet har ikke fått diagnose enda. Er til utredning
eller vil utredes en gang i fremtiden.
•Vanskelig å avdekke når utviklingshemmede barn
utsettes for vold og seksuelle overgrep.
•Man vet ikke hvem som har ansvaret for å melde ifra,
ansvarsfraskrivelse! Man vet ikke hvordan man skal
gå frem.
2
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Avsløringen – hva gjør det vanskelig?
•Skam – skyldfølelse – flaut/vanskelig – konsekvenser
– lojalitet – trusler
•Det kan ta lang tid…uker…måneder…år…
•Ledende spørsmål…press…
•Troverdighet…
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Hva er et tilrettelagt avhør?(Tidligere "dommeravhør")
• En samtale mellom politi og et vitne, der vitnet skal slippe å formidle
sin historie i en hovedforhandling.
• Barn, utviklingshemmede eller personer med tilsvarende
funksjonsnedsettelser som medfører samme behov for tilrettelegging
er likestilt i det nye regelverket.
• Ledes av en politijurist – flere bisittere som følger(bistandsadvokat,
forsvarer, verge, barnevern, barnehus m.fl).
• Etterforsker med spesialistutdanning gjennomfører selve avhøret.
• Gjennomføres i hovedsak på et barnehus (10 barnehus).
Hamar-Oslo-Bergen-Trondheim-Tromsø-Bodø-Kristiansand-Sandefjord-ÅlesundStavanger
• Avhøret som bevis i hovedforhandling(dersom det er grunnlag for
det).
3
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Avhørsrommet.
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Psykisk utviklingshemmet
Asperger
ADHD
Begrepsforståelse Språk/evner
Retts syndrom
Funksjonsnivå
Mental alder
Strafferettslig
Formelle regler
personlighetsforstyrrelser
funksjonsnedsettelser
IQ-test
Lettere PU Moderat
uspesifisert
tilknytningsforstyrrelser
epilepsi
vansker
sex-kunn
kropps-kunn
psykiatri
psykose
medisinering
habiliteringstjeneste
bolig HVPU
Uspesifiserte autistiske trekk
Downs syndrom
Diagnose
habiliteringssenter
Tvungen omsorg
Boligpolitikk
Intellektuell
Funksjonsnedsettelse
Tilregnelig
Tilrettelagt avhør
4
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Avhør av utviklingshemmede – erfaringer?
Saken
Diagnosen
Metoden
Mennesket
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Maktforskjellen
5
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Utdrag fra dommen.
"Endelig må det nevnes at fornærmede selv i dommeravhør har gitt
uttrykk for at (…) utsatte henne for seksuelle overgrep. Uten at retten
kan se at noen kan bebreides for det, så er det – som nevnt overfor –
knyttet såpass mange usikkerhetsmomenter til det hun formidler i
dommeravhøret, at dette ikke blir noe tungtveiende moment i rettens
vurdering.
I enda større grad gjelder dette de etterfølgende beretninger som
fornærmede skal ha gitt i terapi hvor moren deltok og i samtaler alene
med sin mor"
…
"Det er altså DNA-bevisene som er det helt avgjørende i rettens
vurdering"
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
6
NCIS Norway
National Criminal Investigation Service
Alle barn har et språk selv om
dette språket nødvendigvis
ikke er basert på ord.
Takk for oss!!!
7

Similar documents