Furulidsskolans läxpolicy

Comments

Transcription

Furulidsskolans läxpolicy
Sida 1/2
Furulidsskolans läxpolicy
1.1 Vad är läxor?
- Det finns olika sätt att definiera vad en läxa är, och det finns ingen allmänt
vedertagen definition som forskare, lärare och lekmän förenas kring. Den
vanligaste definitionen är att läxor är uppgifter som läraren tilldelar eleverna att
göra efter skoltidens slut. (Skolverket, 2014)
1.2 Vad säger styrdokumenten?
I Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen
framhålls att lärarna bör samordna planeringen av undervisningen med andra
lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna. Det innebär att lärarna
planerar så att läxor, prov och inlämningsuppgifter fördelas jämt över terminen.
(Skolverket, 2014)
Enligt mål och riktlinjer för skolan ska alla elever ges den ledning och stimulans
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål.
1.3 Så här ser våra läxor ut på Furulidsskolan

Läxan är så tydlig att eleven vet vad som ska göras.

Läxan ges i god tid enligt överenskommet läxschema.

Läxan följs upp i skolan.
1.3.1 Om läxhjälp
Vid behov erbjuder skolan läxhjälp som en åtgärd för att t ex träna studieteknik
och skapa goda studievanor
Sida 2/2
1.4 Syfte med Furulidsskolans läxor
Läxorna ska

Träna eleven i att ta ansvar för sitt eget lärande.

Bidra till studievana.

Befästa kunskaper, förmågor eller ge förförståelse inför kommande
arbeten.
Läxan kan också ge vårdnadshavare en inblick i skolarbetet. Är du
vårdnadshavare och har frågor kring dina barns läxor, vänligen kontakta ditt
barns lärare eller mentor.
Att vara ansvarstagande och ha goda studievanor är värdefullt hela livet.
Beslutad av: Ulrica Alnebeck, Rektor Furulidsskolan
Kontakt: [email protected], 0300-834778

Similar documents