Prijavnica ILIRIKA-ON-SVET

Comments

Transcription

Prijavnica ILIRIKA-ON-SVET
PRIJAVNICA
za uporabo Sistema internetnega trgovanja ILIRIKA-ON-SVET
Podatki o uporabniku:
IME in PRIIMEK / FIRMA:
STALNO PREBIVALIŠČE / SEDEŽ:
ELEKTRONSKA POŠTA:
KONTAKTNA TELEFONSKA ŠTEVILKA:
EMŠO / MŠ ali KID koda
DAVČNA ŠTEVILKA / ID za DDV
PRE-LEI številka (pravne osebe)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Podatki o zakonitem zastopniku / pooblaščencu pravne osebe:
IME in PRIIMEK
STALNO PREBIVALIŠČE
ROJSTNI DATUM in KRAJ
DAVČNA ŠTEVILKA
KONTAKTNA TELEFONSKA ŠTEVILKA:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Izbrani paket storitev:
OSNOVNI PAKET (min. vložek 1.900 EUR)
PREMIUM PAKET (min. vložek 10.000 EUR)
S podpisom na tej Pristopni izjavi stranka izrecno izjavljam:








da želim pridobiti dostop do trgovalne platforme ILIRIKA-ON-SVET,
da sem dne ______________sklenil Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računov finančnih
instrumentov št._____________, (v nadaljevanju: pogodba)
da so mi bili pred podpisom te izjave izročeni Splošni pogoji poslovanja in da mi je bilo omogočeno, da sem
se z vsebino le-teh natančno, ustrezno in podrobno seznanila ter izjavljam, da se z vsebino predloženih
Splošnih pogojev poslovanja strinjam in z njimi s podpisom na tej prijavnici izrecno soglašam. Izjavljam tudi,
da mi je bil pred podpisom te Prijavnice izročen veljavni Cenik ILIRIKE d.d. in z njim s podpisom na tej
Prijavnici soglašam,
da so Splošni pogoji poslovanja sestavni del pogodbenega odnosa uporabe storitev sistema internetnega
trgovanja ter sem seznanjen, da so vsakokratni objavljeni na vidnem mestu v poslovalnicah ILIRIKE in na
internet straneh www.ilirika.si,
da mi je bila pred podpisom te izjave izročena Politika izvrševanja naročil strank in da mi je bilo omogočeno,
da sem se z vsebino le-te natančno, ustrezno in podrobno seznanila ter izjavljam, da se z vsebino
predložene Politike izvrševanja naročil strank strinjam in z njo s podpisom na tej prijavnici izrecno
soglašam,
da mi je bila pred podpisom te izjave izročen Seznam finančnih instrumentov z opisom tveganj in da mi je
bilo omogočeno, da sem se z vsebino le-tega natančno, ustrezno in podrobno seznanila ter izjavljam, da
sem z vsebino predloženega Seznama seznanjen
da ILIRIKI dovoljujem vodenje in vzdrževanje zbirke mojih osebnih podatkov z namenom kasnejše
preverljivosti ter informiranja o novostih poslovanja in pošiljanja informativnega gradiva,
da želim potrdila o prejemu, spremembi oziroma preklicu naročil, obračune o opravljenem poslu, poročila o
stanju naložb z obračunom poslov, izpiske o stanju in letnem prometu na računu ter ostala podobna
obvestila in informacije ILIRIKE d.d. v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev in poslov ter pomožnih
investicijskih storitev prejemati v elektronski obliki preko trgovalne platforme ILIRIKA-ON-SVET oz. po

elektronski pošti ter da se takšna korespondenca med mano in ILIRIKO d.d. šteje kot običajen način
izmenjave podatkov,
za medsebojna razmerja stranke in ILIRIKE veljajo določila te izjave ter določila pogodbe, Splošnih pogojev
in Politike izvrševanja naročil, ki sem jih stranka prejela, se z njimi seznanila in jih razumela. Navedeni
dokumenti so objavljeni na spletni strani www.ilirika.si.
Izjava o sprejemanju tveganja
Spodaj podpisana stranka izjavljam, da sem seznanjena, razumem in sprejemam:

da so naložbe v finančne instrumente z ali brez finančnega vzvoda, ki so dostopni prek izbranega paketa
platforme ILIRIKA-ON-SVET lahko špekulativne narave in/ali lahko vključujejo zelo visoko stopnjo tveganja;

da lahko pri naložbah v finančne instrumente, za katere je potrebno le majhno začetno kritje, sprememba
vrednosti osnovnega instrumenta povzroči znatno zmanjšanje vrednosti posameznih naložb vlagatelja, in
da je lahko zmanjšanje vrednosti teh naložb v izjemnih primerih večje od vrednosti vplačanega začetnega
kritja ter vrednosti drugih finančnih naložb vlagatelja, ki so uporabljeni kot kritje;

da trgovalna platforma ILIRIKA-ON-SVET varuje vlagatelje pred zmanjšanjem vrednosti iz prejšnje točke
tako, da jih z elektronskimi sporočili najprej dvakrat opozori na primanjkljaj pri zahtevanem kritju, nato pa v
skrajnem primeru prekoračitve omejitev pri trgovanju s kritjem samodejno zapre pozicije oziroma proda
finančne instrumente vlagateljev pod vsakokratnimi tržnimi pogoji in na tak način prepreči prekomerno
zmanjšanje vrednosti naložb vlagatelja;

da sprejemam tveganje za dobiček, izgubo ali druge posledice, ki bi nastale zaradi izvršitve mojih naročil za
nakup ali prodajo finančnih instrumentov prek trgovalne platforme ILIRIKA-ON-SVET;

da pri trgovanju s finančnimi instrumenti prek trgovalne platforme ILIRIKA-ON-SVET, ne obstajajo
zagotovila o zajamčenem donosu oziroma omejitvi izgube, niti v zvezi s tem niso možni posebni dogovori s
ILIRIKO.
S podpisom te izjave stranka potrjujem, da:

razumem in sprejemam specifična tveganja, ki so povezana z naložbami v finančne instrumente, dostopne
v izbranem paketu trgovalne platforme ILIRIKA-ON-SVET;

sem vrednost svoje naložbe v finančne instrumente, dostopne v izbranem paketu trgovalne platforme
ILIRIKA-ON-SVET, določila po lastni skrbni presoji svojih finančnih zmožnosti in to vrednost glede na svoje
finančne zmožnosti smatram za razumno in primerno;

so podatki, ki sem jih posredovala ILIRIKI točni in resnični in se zavedam, da so pomembni za zagotovitev
ustrezne zaščite lastnih interesov pri storitvah v zvezi z trgovanjem preko trgovalne platforme ILIRIKA-ONSVET;

so informacije, ki sem jih prejela glede storitev ILIRIKE v zvezi s trgovalno platformo ILIRIKA-ON-SVET,
finančnimi instrumenti, načinu trgovanja in specifičnimi tveganji, ustrezne in zadostne;

sem prejel zadovoljive odgovore na vsa dodatno postavljena vprašanja glede določil, rokov, pogojev ter
drugih zadev, ki se nanašajo na storitve ILIRIKE v zvezi s trgovalno platformo ILIRIKA-ON-SVET

se strinjam, da mi ILIRIKA in njeni trgovalni partnerji, od vključitve do morebitnega izstopa iz trgovalne
platforme ILIRIKA-ON-SVET, prek te platforme ali drugih elektronskih poti, pošiljajo informativna gradiva,
analize in priporočila v zvezi s finančnimi instrumenti, dostopnimi v izbranem paketu platforme ILIRIKA-ONSVET, ter da je vsebina posredovanih gradiv predmet omejitve odgovornosti;

soglašam, da lahko ILIRIKA do največ 5 let po prenehanju veljavnosti te izjave pridobljene podatke o stranki
uporablja in obdeluje za namene vzorčenja, anketiranja, segmentacije, statistične obdelave podatkov o
strankah, ugotavljanje uporabe storitev, za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, posredovanje
revij, brošur in drugega gradiva v zvezi s ponudbo ILIRIKE.
______________________________
_________________________________________
Kraj in datum
Podpis stranke / zakonitega zastopnika / žig firme
Izpolni ILIRIKA Obdelal:__________________________ Datum in čas vpisa: ________________________