Vsebina priprav na NPK Računovodja za manjše družbe in s.p.

Comments

Transcription

Vsebina priprav na NPK Računovodja za manjše družbe in s.p.
Vsebina zaključnih priprav na izpit za
pridobitev certifikata NPK Računovodja
40 šolskih ur
Obvezno predhodno predznanje za pristop na SAOP zaključne priprave po spodnjem dnevnem redu:
 Poznavanje kontnega načrta in osnovnih pravih knjiženj po Slovenskih računovodskih
standardih (vrste in značilnosti aktivnih in pasivnih kontih in značilnosti knjiženja po
posameznih razredih kontnega načrta).
 Razumevanje osnovnih kategorij iz računovodskih izkazov (prihodki, stroški, odhodki,
sredstva, obveznosti, kapital).
 Delno poznavanja in razumevanje davčne zakonodaje ter davčno priznanih ali nepriznanih
prihodkov in odhodkov.
 Poznavanje ali razumevanje osnovnih pojmov, postopkov in obračunov ter knjiženj poslovnih
dogodkov s področja: saldakontov kupcev in dobaviteljev, financiranja in obresti.
 Osnovna znanja o vrstah in pomenih osnovnih sredstev ter obračunu amortizacije.
 Poznavanje vrste dohodkov fizičnih oseb.
 Poznavanje obračune poslovanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov iz različnih
dejavnostih.
Vsebina usposabljanja je pripravljena glede na katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za
poklicno kvalifikacijo NPK Računovodja za manjše družbe in s.p.-je.
Uvod in organizacija v računovodstvo, predpisi in zakonodaja (4 šolske ure)
1. spletni seminar, 5.4., od 16.30 do 19.30





Računovodski predpisi SRS 2016
Interni predpisi vodenja računovodstva (Pravilnik o računovodstvu, pravilnik popisu sredstev in
obveznosti do virov sredstev, Pravilnik o blagajniškem poslovanju)..
Davčna zakonodaja (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o
davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku).
Predstavitev izobraževanja in končnega izpita.
Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev.
Osebni prejemki in drugi prejemki iz delovnega razmerja (4 šolske ure)
2. spletni seminar 7.4., od 16.30 do 19.30





Obračun pogodb o zaposlitvi (nedoločen in določen čas).
Obračun bonitete in drugih dodatkov zaposlenih (bolniška, nadure, težavnost dela, osebna
uspešnost, minulo delo ipd.).
Obračun regresa za letni dopust.
Obračun drugih prejemkov iz delovnega razmerja (razne vrste odpravnin, solidarnostne
pomoči, jubilejne nagrade, terenski dodatek, ločeno življenje ipd.).
Pogodbe z zunanjimi sodelavci (avtorske in podjemne pogodbe, podobe o poslovodenju in
prokuri, sejnine ipd.).
5.2.2016
NPK Računovodja - 1.

Knjiženje s področja osebnih prejemkov zaposleni.
Dolgoročna sredstva (4 šolske ure)
3. spletni seminar 13.4., od 16.30 do 19.30









Kalkulacije nabave dolgoročnih sredstev.
Metode vrednotenja dolgoročnih sredstev.
Obračun amortizacije in določanje amortizacijskih stopenj.
Naknadno vlaganje v dolgoročna sredstva.
Odpisi in izločitev opredmetenih osnovnega sredstva iz uporabe.
Finančni in poslovni najemi.
Prodaja dolgoročnih sredstev.
Inventurni popisi dolgoročnih sredstev.
Knjiženja s področja dolgoročnih sredstev.
Stroški poslovanja in blagajniško poslovanje (4 šolske ure)
4. spletni seminar 14.4., od 16.30 do 19.30








Obračun materialnega poslovanja.
Inventurni popis zalog materiala, kalo materiala.
Naravna vrsta delitve stroškov poslovanja.
Stroški storitev.
Obračun potnih nalogov in akontacij za službene poti.
Blagajniško poslovanje.
Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve stroškov.
Knjiženje s področja materialnega poslovanja in stroškov poslovanja.
Oblikovanje in vodenje evidenc in instrumentov zavarovanj terjatev in obveznosti
(4 šolske ure)
5. spletni seminar 18.4., od 16.30 do 19.30
 Oblikovanje in vrste terjatev ter obveznosti .
 Oblike zavarovanja terjatev in obveznosti.
 Izvoz, uvoz, poslovanje z državami članicami EU.
 Oslabitve in odpisi terjatev in obveznosti.
 Finančne terjatve in obveznosti.
 Obračun obresti.
 Obravnavanje terjatev in obveznosti v insolventnih postopkih.
 Knjiženje s področja terjatev in obveznosti.
Vrednotenje in obračun zalog v trgovini (4 šolske ure)
6. spletni seminar 21.4., od 16.30 do 19.30


Nabava trgovskega blaga.
Metode vodenja zalog trgovskega blaga.
5.2.2016
NPK Računovodja - 2.




Obračun prodaje trgovinskega poslovanja.
Inventurni primanjkljaji trgovskega blaga.
Kalo trgovskega blaga.
Knjiženje s področja vrednotenja in obračuna trgovinskega poslovanja.
Vrednotenje in obračun zalog v proizvodnji (4 šolske ure)
7. spletni seminar 4. 5.., od 16.30 do 19.30





Obračun zalog v proizvodni glede na različne metode. Vrednotenja.
Razdelitev stroškov poslovanja na neposredne in posredne.
Inventurni primanjkljaji zalog gotovih proizvodov.
Kalo zalog nedokončane proizvodnje, polproizvodov, gotovih proizvodov.
Knjiženje s področja vrednotenja in obračuna poslovanja v proizvodnji.
Računovodski in davčni obračun poslovanja pri samostojnem podjetniku in izdelava
bilance stanja (4 šolske ure)
8. spletni seminar 11.5., od 16.30 do 19.30





Davčno priznani in nepriznani stroški in odhodki.
Izračun poslovnega izida (storitvene, trgovinske in proizvodnje dejavnosti).
Davčne olajšave po zakonu o davku od dohodka pravnih oseb.
Izkaz poslovnega izida in davčni obračun za gospodarsko družbo.
Knjiženje poslovnih dogodkov ob zaključku poslovnega leta (rezultat poslovanja).
Izdelava bilance stanja in razumevanje ekonomskih kategorij skozi analizo kazalnikov
(4 šolske ure)
9. spletni seminar 19.5., od 16.30 do 19.30



Bilanca stanja za gospodarsko družbo in samostojnega podjetnika.
Razumevanje in analiziranje ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
Izračun in komentarji pomembnih kazalnikov poslovanja iz računovodskih izkazov.
Ponavljanje in priprava na izpit (4 šolske ure)
10. spletni seminar, 25. 5. 2016, od 16.30 do 19.30
5.2.2016
NPK Računovodja - 3.
Predavateljica mag. Lidija Robnik
dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. ima 25 let delovnih izkušenj in se z
izobraževanjem ukvarja poleg strokovnega dela že 20 let. Poleg tega je članica
državne izpitne komisije. Več o predavateljici…
5.2.2016
NPK Računovodja - 4.