JOBBMÖJLIGHETER - Arbetsförmedlingen

Comments

Transcription

JOBBMÖJLIGHETER - Arbetsförmedlingen
JOBBMÖJLIGHETER
i Kronobergs län 2016
1
Jobben blir fler under 2016
Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter.
Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016, vilket skapar många jobböppningar. För dig som söker arbete inom skola, hälso- och sjukvård, data/IT eller
bygg och anläggning är jobbmöjligheterna goda.
Var finns jobben och vad krävs för att få dem?
Förbättra dina jobbmöjligheter
Det kommer skapas fler jobb hos länets privata
och offentliga arbetsgivare under det närmsta
året då många företag vill växa och bli större.
Det finns också ett behov av att anställa för att
ersätta personer som byter jobb eller som går
i pension. Chanserna till att finna ett arbete i
Kronobergs län kommer alltså att öka jämfört
med förra året. Jobbmöjligheterna bedöms vara
störst inom hälso- och sjukvården i länet men
det finns även goda möjligheter till jobb bland
yrken inom data, teknik, utbildning, bygg och
tillverkning. Jobbmöjligheterna är generellt
bättre inom de yrken som kräver en längre
utbildningsbakgrund (högskole- eller yrkesutbildning) eller för personer som har lång
yrkeserfarenhet. Konkurrensen om jobben fortsätter vara hård inom de yrken som har något
lägre krav på utbildning, vilket betyder att det
är viktigt att vara aktiv i sitt arbetssökande.
Jobbmöjligheterna varierar mellan de olika
yrkena men överlag krävs det att du som minst
har en godkänd gymnasieutbildning för att
kunna kämpa om det sökta jobbet. Har du
också ett körkort ökar dina chanser till arbete
ytterligare. Om du inte fullt ut har den formella
kompetensen eller erfarenheten som arbetsgivaren söker kan en god samarbetsförmåga, en
vilja att lära samt en stark initiativ- och drivkraft ge dig goda möjligheter att konkurrera om
jobbet. Det är också viktigt med goda kunskaper i svenska och kan du tänka dig att resa en
längre sträcka till din arbetsplats öppnar du
upp din arbetsmarknad för ännu fler jobbmöjligheter.
Kort om Jobbmöjligheter 2016
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för 2016.
Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur de anställda i Kronobergs län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett yrkesområde som
omfattar flera olika yrken, allt ifrån säljare till brandmän och städare.
Andelen anställda per yrkesområde i Kronobergs län
8.
1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete : 21 %
9.
1.
7.
2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20 %
3. Tillverkning, drift och underhåll: 18 %
6.
4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 %
5. Utbildning: 8 %
6. Data, teknik och naturvetenskap: 8 %
7. Transport: 7 %
5.
8. Bygg och anläggning: 5 %
2.
9. Naturbruk: 2 %
4.
3.
Andelen anställda per yrkesområde 2013, Kronobergs län 16-64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna.
Källa: SCB
3
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Behovet av personal inom hälso- och sjukvården
kommer att öka de närmaste åren i och med att
befolkningen växer samtidigt som pensionsavgångarna väntas vara stora. En stor del av
jobben finns att söka inom den offentliga tjänstesektorn men antalet privata utförare är också
stort. Många yrken kräver dock att du har en
något längre utbildning och därför är chanserna
till arbete goda för dig som har läst vidare efter
gymnasiet.
Inom de yrken som inte ställer krav på någon
längre vidareutbildning, till exempel barnskötare och vårdbiträde, är det många sökande till
varje plats och konkurrensen om jobben är hård.
Har du vidareutbildat dig inom yrket eller har
specialkunskaper kring exempelvis olika funktionsnedsättningar är det lättare att konkurrera
om de lediga platserna. För personliga assistenter är jobbmöjligheterna generellt mindre goda
då det även här är många som söker de lediga
jobben. I detta yrke är det emellertid ofta personkemin med brukaren som spelar en viktig roll vid
anställning. För många av dessa yrken är också
körkort ett krav, särskilt om du önskar att arbeta
utanför länets centralorter.
För undersköterskor, som också är den största
yrkesgruppen i länet, stärks jobbmöjligheterna
4
framöver då behovet av personal ökar i och med
att antalet äldre som behöver omvårdnad blir fler.
Som undersköterska kan du jobba exempelvis på
sjukhus eller inom den kommunala och privata
omsorgen. Gymnasiets vård- och omsorgsprogram ger dig möjlighet att arbeta som undersköterska och väljer du att bygga på din grundutbildning med kurser inom bland annat demensvård,
psykiatri eller funktionshinder är dina jobbmöjligheter goda framöver.
Flera av yrkena inom vård och omsorg är legitimationsyrken och på åtskilliga platser i länet är
behovet av läkare, erfarna psykologer och sjuksköterskor stort. För dig som söker dessa tjänster
är jobbmöjligheterna alltså mycket goda. Har du
dessutom läst och färdigställt en specialistutbildning är du särskilt eftertraktad.
Goda jobbmöjligheter: läkare, sjuksköterskor
(specialistutbildade), sjuksköterskor (grundutbildade),
apotekare, sjuksköterskor - psykiatrisk vård, psykologer,
optiker
Medelgoda jobbmöjligheter: dietister, receptarier,
socialsekreterare, arbetsterapeuter, undersköterskor,
biståndsbedömare, sjukgymnaster
Mindre goda jobbmöjligheter: fritidsledare, elevassistenter,
personliga assistenter, vårdbiträden
Tillverkning, drift och underhåll
Kronobergs län har en stark industritradition
och många av jobben inom tillverkning, drift och
underhåll finns just inom länets industri, men det
finns även arbeten att söka utanför industrisektorn. En svag omvärldsutveckling tillsammans
med en allt snabbare teknisk utveckling har dock
gjort att antalet jobb minskat de senaste åren,
framförallt inom industrin. När företagens produktion effektiviseras och automatiseras minskar
ofta behovet av personal och konkurrensen om
de lediga jobben som är kvar ökar. Under 2016
förväntas emellertid trenden med minskat antal
industrianställda bromsa in och jobbmöjligheterna förbättras. Industriarbetet har förändrats
med tiden och kraven på dig som vill jobba inom
industrin har ökat i och med att tillverkningsmetoderna blivit allt effektivare och modernare.
Arbetsgivarna ser nu gärna att du minst har en
godkänd gymnasieutbildning, gärna från det
industritekniska programmet. Har du också ett
gott tekniskt kunnande, kan läsa ritningar samt
en förståelse för produktionsprocesser så ökar
dina chanser till jobb ytterligare.
Söker du jobb som bil- eller lastbilsmekaniker
och har färdigställt en fordonsteknisk utbildning
samt erfarenhet av yrket är dina möjligheter till
jobb goda. Om du som lastbilsmekaniker också
har kunskap om specifika fordonsmärken och
lastbilars delsystem ökar dina jobbmöjligheter
ytterligare. Svetsare med flera certifikat, yrkeserfarenhet samt kompetens inom plåtslageri har
också goda möjligheter till att hitta arbete medan
grundutbildade svetsare som ännu inte hunnit
skaffa sig erfarenhet från yrkeslivet möter en
större konkurrens om jobben.
Även för CNC-operatörer med programmerings- och ställarkunskaper är jobbmöjligheterna
goda medan det är något svårare att få jobb om
du saknar dessa kompetenser. Vill du arbeta som
någon form av processoperatör eller montör bör
du dock vara beredd på att konkurrensen om jobben är hårdare. Har du erfarenhet av yrket eller
en kompletterande utbildning är chansen större
att hitta arbete.
Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, cnc-operatörer,
lastbilsmekaniker, tunnplåtslagare, styr- och reglertekniker,
maskinreparatörer, grovplåtslagare
Medelgoda jobbmöjligheter: distributionselektriker,
fordonsmontörer, installationselektriker, svetsare, låssmeder
Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom
trävaru-, gummi- och plastindustri, processoperatörer, träpappers- och massaindustri, vaktmästare
5
Data, teknik och naturvetenskap
Jobben inom detta yrkesområde är spridda och
finns inom flertalet branscher, såväl offentliga
som privata. Inom data och teknik är chanserna
till att hitta ett jobb mycket goda medan konkurrensen om de naturvetenskapliga yrkena är
högre. Det krävs ofta en högskoleutbildning för
att få jobb och arbetsgivarna söker gärna efter
olika former av spetskompetens i kombination
med erfarenhet.
Utvecklingen inom IT-området går snabbt
vilket kräver att dina kunskaper är aktuella och
färska. Dina jobbmöjligheter ökar alltså om du
håller din kunskap uppdaterad inom ett eller fler
programspråk. Arbetsgivarna ser också gärna att
du har erfarenhet inom branschen och därför kan
praktiska erfarenheter under studietiden vara en
merit och öka chansen till det första jobbet. Det
är inte heller ovanligt att arbetsgivarna söker och
rekryterar personer från övriga delar av världen
och därför kan goda kunskaper i engelska (tal och
skrift) öka dina chanser till en anställning. Om
du söker jobb som mjukvaru- och systemutvecklare eller IT-arkitekt har du goda chanser till arbete. Analytisk förmåga, problemlösning och god
samarbetsförmåga är då egenskaper som stärker
dina jobbchanser då du i många situationer arbe-
6
tar både självständigt men också i grupp. Erfarenhet av projektledning är också meriterande.
För dig med en teknisk utbildning är jobbmöjligheterna goda och civil- högskole- och gymnasieingenjörer söks inom flera områden. Behovet
är i vissa fall mycket stort och efterfrågas bland
annat inom länets industri och byggverksamhet.
Med en längre utbildning stärker du chanserna
ytterligare. För civilingenjörer inom inriktningar
så som maskin, elektronik och teleteknik, bygg
och anläggning är därför jobbmöjligheterna
mycket goda. Har du yrkeserfarenhet ökar dina
chanser till jobb ytterligare. Är du nyexaminerad möter du allt som oftast en medelgod
arbetsmarknad då du kan jobba i många olika
branscher. Om du vid sidan av din tekniska
kompetens också har säljförmåga, erfarenhet av
ekonomi eller projekt- och arbetsledning så ökar
du dina chanser till ett jobb ytterligare.
Goda jobbmöjligheter: arkitekter, elingenjörer och eltekniker,
civilingenjörer - elektronik och teleteknik, elkraft, maskin,
it-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, testare och
testledare, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Medelgoda jobbmöjligheter: helpdesktekniker/
supporttekniker, miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
systemförvaltare/systemadministratörer
Försäljning, hotell, restaurang och service
En stor del av de nya jobben som skapas i Kronobergs län finns inom detta yrkesområde. Många
personer får även sitt första jobb inom försäljning, service- och tjänstesektorn. En stor del av
dem som arbetar i branschen är unga. Det är också vanligt att man byter till ett annat yrke efter
ett tag vilket gör att det skapas många nya jobbtillfällen och viktiga ingångsjobb för ungdomar.
Jobben är till viss del säsongsbetonade och timoch deltidsanställningar är vanliga. Kunskapskraven skiljer sig åt mellan olika yrken och ibland
efterfrågas bransch- eller fackspecifika kunskaper för att få arbete. Vill du arbeta som inköpare,
marknadsförare eller säljare behöver du oftast
vidareutbilda dig efter gymnasiet. Inom yrkesområdet finns även jobbmöjligheter för personer
som saknar en längre utbildning. Arbetslösheten
är ofta högre inom många av dessa yrkesgrupper
och konkurrensen om de lediga jobben är därför
hård. Gemensamt för flera av yrkena är att dina
möjligheter till arbete ökar om du är serviceinriktad, har en god kommunikationsförmåga och är
intresserad av att träffa människor.
För kockar och bagare/konditorer är chanserna
till jobb goda. Har du erfarenhet inom yrket eller
någon form av specialistkunskap stärker du dina
chanser ytterligare. Söker du jobb som receptio-
nist eller köks- och restaurangbiträde är konkurrensen om jobben fortsatt tuff även om jobböppningar finns. Har du kunskaper i flera språk samt
en god samarbetsförmåga ökar dina möjligheter
till arbete.
Arbetsmarknadsläget för inköpare och företagssäljare förbättras i takt med att konjunkturen
stärks. Om du läst en passande eftergymnasial
utbildning och dessutom har en god produktkännedom, rätt säljegenskaper samt goda språkkunskaper ökar dina jobbmöjligheter ytterligare.
Inom yrken som till exempel frisör, hudterapeut
och massör är jobbmöjligheterna mindre goda
då det finns många egenföretagare som erbjuder dessa tjänster. Dina jobbmöjligheter ökar
emellertid betydligt om du tagit ett gesällbrev
eller gått en utbildning som är godkänd av något
branschförbund.
Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar,
företagssäljare
Medelgoda jobbmöjligheter: marknadsanalytiker och
marknadsförare, inköpare telefonförsäljare, resesäljare
Mindre goda jobbmöjligheter: fastighetsmäklare, servitörer,
receptionister, baristor/cafébiträden, försäljare – fackhandel
eller dagligvaror, köks- och restaurangbiträden, städare,
fotterapeuter, frisörer, massörer
7
Ekonomi, administration, kultur och media
Jobben inom ekonomi, administration, kultur
och media finns såväl i privat som i offentlig
sektor och jobbmöjligheterna är bäst för dig med
lång erfarenhet eller specialkunskaper inom ditt
yrke. I många fall krävs det att du har en högskoleutbildning för att konkurrera om jobben
(ekonom, jurist, informatör, bibliotekarie) men
inom en del yrken kan det räcka med en godkänd gymnasieutbildning (ekonomi-, löne- och
personalassistenter). Konkurrensen om jobben
är dock hård även för dem med en eftergymnasial utbildning då många utbildar sig inom dessa
områden. Det gör att personer som nyligen läst
klart sin utbildning kan uppleva det som svårt att
ta sig in på arbetsmarknaden. Som nyutexaminerad kan du därför behöva ta jobb som kräver
en lägre utbildning än den du har för att skaffa
den erfarenhet som behövs. Ett annat sätt att öka
jobbmöjligheterna är att du redan under studietiden skaffar dig erfarenheter inom det område
du önskar arbeta genom exempelvis praktik eller
examensarbeten.
För dig som söker jobb som handläggare/utredare i offentlig förvaltning är konkurrensen om
jobben stor. Dina jobbchanser ökar emellertid om
du har erfarenhet i yrket eller goda kunskaper i
offentlig upphandling. Söker du som administra-
8
tör och sekreterare är det också något svårare att
finna ett jobb. Dina jobbchanser ökar dock om
du har kompetens inom flera områden som till
exempel löne-, redovisning- och personalfrågor
samt goda IT- och språkkunskaper.
Bäst bedöms jobbmöjligheterna bli för dig som
söker som medicinsk sekreterare. Stora pensionsavgångar samt att det är få som utbildats inom
yrket får behoven att öka. Arbetet har dock förändrats de senaste åren och förutom en godkänd
utbildning ställs nu krav på en allt bredare kompetens. Dina jobbchanser ökar därför om du har
kunskaper i främmande språk, är serviceinriktad
och noggrann samt har en god datorvana. Vill du
arbeta som controller eller revisor är jobbmöjligheterna medelgoda. Har du en god analytisk
förmåga ökar dina jobbmöjligheter ytterligare.
Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, studie- och
yrkesvägledare
Medelgoda jobbmöjligheter: försäkrings- och
personaltjänstemän, redovisningsekonomer, controllrar,
revisorer, speditörer, löne- och personalassistenter, jurister
Mindre goda jobbmöjligheter: bibliotekarier,
ekonomiassistenter, handläggare/utredare offentlig
förvaltning, informatörer, administratörer och sekreterare
Bygg och anläggning
Transport
En stark byggkonjunktur och ett ökat bostadsbyggande i Kronoberg gör att jobbutsikterna
är goda för ett flertal yrken inom länets byggbransch. Jobbsituationen har även ljusnat för
länets lärlingar och fler än tidigare hittar ett
första arbete direkt efter studierna. Läser du till
träarbetare kan det vara något svårare att få en
lärlingsplats då det är många som väljer denna
bygginriktning. För byggnadsplåtslagare, betongarbetare, VVS-montörer, golvläggare, diverse
maskinförare och träarbetare, som har färdiga
yrkesbevis, är jobbmöjligheterna goda. Har du
också erfarenhet av yrket, är dubbelkompetent
(till exempel både anläggningsmaskinförare och
betongarbetare), eller har erfarenhet av att leda
och styra arbetet är dina chanser till jobb mycket
goda. Vill du jobba inom bygg och anläggning bör
du tänka på att verksamheterna är säsongsbetonade, vilket innebär att det finns fler jobb att söka
under våren och sommaren.
Generellt präglas jobbchanserna inom transportsektorn av en stor konkurrens men en allt större
efterfrågan på person- och godstransporter under 2016 gör att jobbmöjligheterna ljusnar något.
Yrkesområdet innehåller en blandning av enklare
yrken och mer avancerade arbeten med krav på
minst gymnasieutbildning. Det krävs dock nästan alltid någon form av körkort och ibland krävs
också specialistutbildningar. Oavsett vilket yrke
du söker inom transportområdet så förbättras
dina jobbchanser om du har en god känsla för
service och planering.
Bäst är jobbchanserna för länets buss- och
lastbilsförare. Har du som lastbilsförare också
ett ADR-intyg för transport av farligt gods samt
ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) ökar dina
chanser till jobb. Som truckförare är konkurrensen om jobben fortsatt hård då det finns många
sökande till varje jobb. Har du erfarenhet av
yrket, en god logistisk förmåga, datorvana samt
truckkort (särskilt för de tyngre truckarna) ökar
dina möjligheter till jobb betydligt.
Goda jobbmöjligheter: träarbetare/snickare, betongarbetare,
golvläggare, murare, vvs-montörer, byggnadsplåtslagare,
anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare
Goda jobbmöjligheter: buss- och lastbilsförare
Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare, taxiförare,
Medelgoda jobbmöjligheter: takmontörer, målare,
grovarbetare inom bygg och anläggning, plattsättare,
kranförare, isoleringsmontörer, glastekniker
brevbärare, tågvärdar, godshanterare och expressbud,
lagerarbetare
Mindre goda jobbmöjligheter: truckförare
9
Utbildning
Naturbruk
Jobbmöjligheterna är mycket goda för flera av
yrkena inom utbildningsväsendet då barnkullarna växer samtidigt som många anställda
förväntas gå i pension. Bäst jobbmöjligheter har
förskollärare, specialpedagoger samt gymnasielärare i yrkesämnen. Gymnasielärare i matematik, naturvetenskaplig, allmänna ämnen och
lärare med svenska som andraspråk har också
goda jobbchanser då elevantalet i gymnasieskolan stiger åter igen under de kommande åren.
Lärarjobben finns att söka inom både kommunal
och privat sektor. Samtliga jobb kräver emellertid
att du har en högskoleutbildning för det sökta
yrket. Vill du jobba som förskol-, grundskol- eller
gymnasielärare krävs också en lärarlegitimation.
Söker du som yrkeslärare är du dock undantagen
från legitimationskravet. För att arbeta inom
utbildningsområdet bör du också ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt tycka
om att jobba med människors utveckling.
Jobbmöjligheterna är generellt medelgoda för
dig som funderar på att arbeta inom jord- och
skogsbruk i Kronobergs län. Det är dock viktigt
att tänka på att ett arbete inom naturbruk kan
innebära stora säsongsvariationer. Chanserna
till att hitta ett arbete ökar också om du avslutat
en utbildning på naturbruksgymnasiet. Söker du
arbete som skogsmaskinförare är jobbutsikterna
mycket goda, speciellt om du har erfarenhet.
Moderna skogsbruksmaskiner har blivit allt mer
avancerade då datorisering och övrig utveckling
inom skogsbruket fortsatt framåt. Det ställer
allt större krav på dig som vill jobba som förare
av dessa maskiner. Vill du jobba som jägmästare, skogs- eller lantmästare krävs däremot en
eftergymnasial utbildning och här är jobbmöjligheterna medelgoda. Inom andra yrken, så som
parkarbetare eller trädgårdsarbetare är kraven
på utbildning inte lika höga, vilket gör att det är
många som söker och konkurrerar om de lediga
jobben.
Goda jobbmöjligheter: förskollärare, specialpedagoger,
Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare, skogsarbetare,
gymnasielärare i yrkesämnen, universitets- och
maskinförare lantbruk
högskolelärare, lärare i estetiska och praktiska ämnen, lärare
i grundskolans senare och tidigare år, gymnasielärare i
allmänna ämnen
Medelgoda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, trafiklärare
10
Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, lantmästare,
skogsmästare, djuruppfödare/djurskötare
Mindre goda jobbmöjligheter: trädgårdsarbetare, parkarbetare
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet,
även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken
kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval.
Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771– 416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2016-02. Omslagsbild: Johér bildbyrå
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

Similar documents