LPSK Verksamhetsberättelse 2015 - LPSK – LinköpingsPolisens

Comments

Transcription

LPSK Verksamhetsberättelse 2015 - LPSK – LinköpingsPolisens
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2015
Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016
1 Mötets öppnande
2 Parentation
3 Godkännande av dagordning
4 Nya medlemmar hälsas välkomna
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för mötet
7 Val av två justeringsmän/rösträknare
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Kassarapport
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Förslag till budget för 2016
13 Styrelsens förslag till årsavgift för 2017
14 Val av ordförande för 1 år
15 Val av styrelseledamöter för 2 år
16 Val av styrelsesuppleant för 2 år
17 Val av revisor för 2 år
18 Val av revisorsuppleant på 1 år
19 Val av 2 personer till valkommitté på 1 år
20 Information
21 Övriga frågor
22 Mötets avslutande
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för år 2015
Styrelsens sammansättning
Håkan Evertsson
ordförande
Bo Josefsson
vice ordförande
Jarl Tegin
sekreterare
Kerstin Sjöberg
vice sekreterare
Gunnar Wätterklint
kassör
Christina Höckerbo
ledamot
Lars-Erik Fält
suppleant
Lennart Lundberg
suppleant
Revisorer
Rolf Holstein
revisor
Bjarne Vårdstedt
revisor
Bo Gärdh
revosorsuppleant
Årsmötet hölls den 24 februari 2015 i polisens cafeteria på Garnisonen inför 63
medlemmar
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden i narkotikarotelns
lokaler på Garnisonen eller hos styrelsemedlemmar. Utöver detta har styrelsen
haft ett antal telefonmöten mellan styrelsemedlemmar.
Medlemsantal:
Medlemsantalet var vid årsskiftet 166, varav 3 hedersmedlemmar. Antalet
betalande medlemmar är något färre då nytillkomna medlemmar är
avgiftsbefriade, vilket även gäller hedersmedlemmar.
Ekonomi:
Se bifogad ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2015 och budgetförslag
för verksamhetsåret 2016.
Polismuseet:
Se bifogad skrivelse
Hemsidan
Se bifogad skrivelse
Klubbträffar och resor:
Årets första månadsmöte hölls den 20 januari i polisens cafeteria med ett 60-tal
medlemmar närvarande. Underhållare var Mikael Billerman och Kjell
Silwerwitt som tolkade Jonny Cash. Sång och musik varvat med berättelser om
Jonny Cash liv. Seniorklubben bjöd på kaffe och tillfälle att köpa lotter.
Den 24 februari hölls det 71:a årsmötet med 63 medlemmar närvarande. Efter att
ordföranden Håkan Evertsson hälsat välkommen, där han särskilt vände sig till
nya medlemmar. En parentation hölls för under året bortgångna medlemmar.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Sven-Erik Lindskog.
Klubben bjöd på smörgås, dricka, kaffe och kaka.
Tisdagen den 24 mars hade klubben besök från Eksjö och Albert Engström
föreningen. 55 medlemmar lyssnade på ett mycket trevligt kåseri om Albert
Engström.
Medlemmarna fick tillfälle att köpa lotter och bjöds på kaffe med bröd.
Tisdagen den 21 april anordnades en resa till Hallingebergs för en teater och
lunchupplevelse. Arrangemanget genomfördes med hjälp av Vikingbuss. Ca 50
medlemmar följde med.
Tisdagen den 26 maj var det våravslutning vid Ekäng söder om Linköping. Efter
samling vid Vidingsjö blev det promenad till Ekäng med frågesport och
servering av korv och dricka. Vårens avslut till medlemmarna och ett varmt
välkommen till höstens aktiviteter.
Tisdagen den 15 september start för höstens första träff. Vi samlades på
Frimurarhotellet för lunch där föreningen subventionerade hälften av
lunchkostnaden. Därefter fick vi en guidning av Frimurarlogen och en liten
insyn av dess verksamhet. Arrangemanget anordnades med hjälp av vår medlem
Stig Gustavsson.
Fredagen den 25 september fick en del av föreningens medlemmar en
genomgång av helikopterbataljonens verksamhet. Besöket avslutades med kaffe
på Flygvapenmuseet.
Tisdagen den 5 oktober var vår egen medlem Stig Gustavsson och föreläste samt
visade bilder om ” kalla krigets ” dagar i Baltikum. Bildspel från Tallin och
Riga. Träffen avslutades med vinster från lotteriförsäljningen och kaffe.
Tisdagen den 17 november hölls månadsmöte i polisens cafeteria med ett 50 tal
medlemmar närvarande. Regionpolismästare Ulrika Herbst tillsammans med
Östergötlands chef Rober Wallén samt Linköpings chef Anna Lindkvist och
informerade om den nya polisorganisationen. Mycket arbete återstår innan
polisområden och tjänster är klara. Intresset var stort och många frågor ställdes.
Ulrika Herbst avslutade med att tillönska om en god lucia och en god jul.
Klubben, bjöd på kaffe och kaka.
Tisdagen den 8 december hölls luciafirande. Barn från Atlasskolan underhöll
med luciatåg och julsånger som sjöngs på flera språk. Klubben bjöd såväl
medlemmar som barnen på Lussefika. I samband med detta lotteridragning och
information om kommande program och om klubbens hemsidan. Ca 50
medlemmar var närvarande.
Efter luciafirandet arrangerade klubben med julbord där 30 medlemmar deltog.
På nästan samtliga månadsmöten har Ann-Christine Evertsson ordnat lotterier
med mycket fina vinster. Inslaget har varit mycket uppskattat.
Information:
Klubbens verksamhet har i korthet redovisats i Corren under rubriken Notisen,
samt på klubbens hemsida.
Vårens och höstens program har sänts ut till medlemmarna via e-post eller brev
samt lagts ut på klubbens hemsida.
Slutord:
Styrelsen har på detta sätt redovisat det gångna verksamhetsåret som vi uppfattat
som positivt.
Vi är glada och tacksamma för att så många av er har besökt våra träffar.
Styrelsen vill rikta sitt stora tack till alla medlemmar som har ställt upp och
hjälpt till vid våra träffar samt, inte minst, att hålla vårt museum öppet.
Vi ber därför om hjälp med samma saker under det kommande verksamhetsåret
och vi vill även be er att komma med flera förslag till aktiviteter. Några av er har
kommit med förslag som vi tacksamt tagit emot och realiserat och vi önskar er
alla välkomna till 2016-års aktiviteter.
Håkan Evertsson
Bo Josefsson
Gunnar Wätterklint
Kerstin Sjöberg
Christina Höckerbo
Lars-Erik Fält
Jarl Tegin
Lennart Lundberg
Polismuseet 2014
Under 2015 har Polismuseet besökts av 19.000 personer. Museet ha varit öppet
59 dagar. 20 seniorer har tjänstgjort som guider. Med vykort och den frivilliga
avgift som lämnats i kasken blir den sammanlagda ”inkomsten” 3.400 kronor.
Museet har haft öppet alla dagar från 24 juni till 16 augusti. Museet hade också
öppet under under åtta dagar samband med advent och Gamla Linköpings
julmarknad.
Av besökande och från Gamla Linköping har vi fått uppskattning för vårt sätt att
presentera museet.
Vi saknar en intendent för Polismuseet vilket har inneburit att delar av styrelsen
har utfört det jobbet.
Styrelsen och undertecknad önskar att fler medlemmar vill hjälpa till att
bemanna ” vårt museum” i Gamla Linköping.
Ett stort tack för det gångna året.
Styrelsen genom Håkan Evertsson
Vår hemsida (LPSK.nu)
!
Vi har nu haft vår hemsida under c:a 3 år. Här har vi en mycket snabb
och behändig möjlighet att komma ut med information till våra
medlemmar. Den är tillgänglig även för andra som kan ha intresse av
klubben och vår verksamhet.
Hemsidan kan nås på många olika sätt: dator, mobiltelefon, paddor,
dina när och käras datorer och telefoner. Lånedatorer på olika bibliotek
m.fl. platser.
Vi skulle uppskatta om våra medlemmar besöker vår hemsida minst
en gång per vecka.
Då har vi stora möjligheter att ALLA kan få all information som vi kan
ha till er.
Fram till nu har jag haft som målsättning att förnya något på hemsidan
minst en gång i veckan. Det är mycket viktigt att hemsidan ”lever” och
att det finns uppdateringar hela tiden.
Besökande på hemsidan unika klickar: c:a 7000 st
Besökande totalt under tre år till den 2016-01-15,
är 147 304 st klickar.
Linköping i februari 2016
Bo Josefsson
Förvaltningsberättelse 2015
Ingående balans 2015-01-01 144 828,70 kr
Vinst- och förlusträkning 2015
Inkomster
Utgifter
22 950,00
Medlemsavgifter
Räntor. Felkont.2014
444,88
Medlemsavgifter
0
Räntor
0
Admin. & Bankkostn.
0
Admin. & Bankkostn.
Blommor Uppvaktning
0
Blommor
Uppvaktning
Klubbaktiviteter
Klubbaktiviteter
32 750,00
11 156,60
7 066,00
54 955,15
Lotterier
3 050,00
Lotterier
Bidrag
5 010,00
Bidrag
Polismuseum
3 466,00
Polismuseum
2 286,00
Hemsida
2 000,00
Hemsida
7 524,00
Summa
69 670,88
Summa
85 317,95
Förlust
15 647,07
Vinst
Summa
85 317,95
Summa
Utgående balans 2015-12-31
Bankkonto
2 330,20
0
0
85 317,95
Kapitalbehållning
941,74
Placeringsk. FTG
127 795,01
Summa
128 736,75
Summa
128 736,75
Linköpingspolisens
Seniorklubb
Budgetförslag verksamhetsåret 2016
Medlemsavgift 2016 kr 150
Räknat på 160 betalande medlemmar
Inkomster
Medlemsavgifter
Räntor
Bidrag
Lotterier
Polismuseum
Hemsida
24 000
0
5 220
5 500
4 000
2 000
Summa
40 720
Utgifter
Administration och bankkostnader
Klubbaktiviteter
Blommor & uppvaktning
Lotterier
Polismuseum
Hemsida
Summa
10 000
20 000
6 000
3 000
5 000
6 500
50 500
Förlust
-9 780
Linköpingspolisens Seniorklubb
C/O Håkan Evertsson, Vibostigen 6, 590 72 Ljungsbro
Bankgiro 5521-2104
Hemsida www.lpsk.nu