Årsredovisning 2014 ny mall

Comments

Transcription

Årsredovisning 2014 ny mall
ÅRSREDOVISNING
ÅR 2014
BRF BERGAPARKEN 1
Org. nr. 716420-2058
Årsredovisningen är framställd och tryckt av
Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Innehåll
Sida
- förvaltningsberättelse
3-8
- resultaträkningar
9
- balansräkningar
10 - 11
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
11
- tilläggsupplysningar
12
- upplysningar enskilda poster (noter)
13 - 18
- underskrifter
18
- revisionsberättelse
19 - 20
- årsredovisningen i bilder
21 - 24
- budget 2014
25 - 26
- ordlista
27
- fullmakt
28
Sidan 2 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även
omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till
bostadslägenhet eller lokal.
Föreningen registrerades 1988-03-07. Nuvarande ekonomiska plan registrerades 1988-10-07 och nuvarande
stadgar registrerades 1998-09-07 hos Bolagsverket.
Föreningen äger och förvaltar fastigheten:
Adress:
Berga 6:520, Österåkers kommun
Bergaparksvägen 2-44, 184 40 Åkersberga
Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2014
Ordinarie:
Suppleanter:
Tommy Sundberg
Ordförande
Maud Ekberg
Eva Ljungström
Vice ordförande
Christian Jacobsen
Marcos Roman
Sekreterare
Ingrid Jacobsen
Nils-Gunnar Gustafsson
Ledamot
Ulf Waschl
Arne Hemström
Ledamot
Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 26 maj 2014
Ordinarie:
Tommy Sundberg
Ordförande
Eva Ljungström
Vice ordförande
Marcos Roman
Sekreterare
Nils-Gunnar Gustafsson
Ledamot
Arne Hemström
Ledamot
Suppleanter:
Ulf Waschl
Ingrid Jacobsen
Maud Ekberg (avled 28 juli 2014)
Firmatecknare:
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av ledamöterna.
Revisorer
Ordinarie:
Anders Slättås
Valberedning
Jonny Rönnvall
Eva Andersson
Monica Skogfeldt
Auktoriserad revisor
Sammankallande
Sidan 3 av 28
Suppleant:
Jenny Kindvall
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Ordinarie föreningsstämman hölls den 26 maj 2014.
Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 11 protokollförda
styrelsemöten under verksamhetsåret inklusive konstituerande styrelsemöte.
Fastigheten
Fastighetsbeteckning:
Berga 6:520, Österåkers kommun
Nybyggnadsår och värdeår är 1990
Årets
95 633 000
70 493 000
25 140 000
Taxeringsvärde:
Varav byggnader:
Varav mark:
Föreg. år
95 633 000
70 493 000
25 140 000
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam.
Fastigheten innefattar sammanlagt 134 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Dessutom finns det 35
garageplatser och 78 parkeringsplatser. Den totala boytan är 10 416 kvm och lokalytan är 420 kvm.
Lägenhetsfördelning
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 rok 6 st
2 rok 47 st
2,5 rok 25 st
3 rok 25 st
3,5 rok 12 st
4 rok 19 st
Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av Österåkers Bostadsrättsförvaltning
AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget.
Föreningen är medlem i Bostadsrätterna.
Snöröjning och sandning sköts av Bengt Forsman med föreningens traktor och fungerar mycket bra och
ingen förändring planeras.
Föreningens två deltidsanställda Lars Carlsson och Bo Carlsson slutade sina anställningar den 1 januari
2015 och avtackades för lång och trogen tjänst.
Avtal med leverantörer
Sidan 4 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Tillsyn tekn. installationer
Städning
Mattvätt
Hissavtal
Kabel-TV
Bredband
El
Fjärrvärme
Vatten
Sophämtning
Lägenhetsförteckning
Ekonomisk förvaltning
Riksbyggen
Annas Städ
Rentokil
Nacka Hisservice
Canal Digital
B2 Bredband
E.on/Öresundskraft
E.on
Roslagsvatten
Roslagsvatten
Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Föreningens ekonomi
Årets resultat blev betydligt bättre än budgeterat vilket beror på att kostnaderna för räntor sjunkit med 495
tkr och för uppvärmning med 202 tkr. Kostnadsökningar på underhåll och reparationer innebar att
resultatförbättringen jämfört med budget stannade vid 430 tkr.
Föreningen har fortsatt god likviditet.
Inga förändringar av årsavgifterna planeras under 2015.
Från och med 2014 gäller ny god redovisningssed avseende upprättande av bokslut (K2/K3-regelverken). De
nya reglerna enligt K2 innebär bland annat att bostadsrättsföreningar fortsättningsvis ska göra avskrivningar
på byggnader enligt en bestämd schablon/procentsats.
Styrelsens hantering av föreningens ekonomi kan utläsas ur årets resultat och förändring av likvida medel.
De nya avskrivningskostnaderna motsvarar inte föreningens faktiska slitagekostnad (se förklaring nedan). I
nedanstående beräkning av resultatet har därför avskrivningskostnader bytts ut mot slitagekostnader.
Styrelsen arbetar enligt en självkostnadsprincip där föreningens intäkter bör täcka tre olika sorters
kostnader; driftkostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader.
Driftkostnader - kostnader som kan härröras till förenings drift som t ex reparationer, uppvärmning, externa
tjänster, inköpta material och styrelsearvoden.
Kapitalkostnader - räntor från föreningens lån och löpande amorteringar.
Slitagekostnader - kommande underhållskostnader som årets innehavare har gett upphov till. De beräknas i
underhållsplanen och avspeglas i föreningens årliga avsättning till fond för yttre underhåll.
Utfall
Intäkter
Driftkostnader
Kapitalkostnader
Slitagekostnader
2014
8 684 930
-3 664 585
-3 813 224
-660 000
547 121
Sidan 5 av 28
2013
8 853 559
-3 923 936
-4 006 499
-660 000
263 124
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Intäkter
Årsavgifter
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Kapitalintäkter
Summa
Intäktsfördelning 2014
3%0% 0%
Årsavgifter
Hyresintäkter
Tkr
8 407
241
16
21
8 685
Övriga intäkter
Kapitalintäkter
97%
Kostnader
Fastighetsskötsel
Reparation/underhåll
Taxebundna kostnader
Övriga driftkostnader
Fastighetsavgift
Övr.förv/rörelsekostn.
Personalkostnader
Avskrivning
Kapitalkostnader
Summa
Tkr
328
954
1 768
335
173
360
383
1 332
2 817
8 450
Kostnadsfördelning 2014
Fastighetsskötsel
4%
11%
Reparation/underhåll
33%
Taxebundna kostnader
Övriga driftkostnader
21%
Fastighetsavgift
Övr.förv/rörelsekostn.
16%
5% 4%
4%
2%
Personalkostnader
Avskrivning
Kapitalkostnader
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under räkenskapsåret:
Anbud har under året tagits in betr. fastighetsskötseln och ett anbud bedömdes som jämförelsevis så
intressant och fördelaktigt för föreningen att styrelsen beslöt att anta detta anbud efter uppsägning av avtal
med Riksbyggen och efter dialog med föreningens två deltidsanställda. Detta innebär att fastighetsskötseln
från 1 januari 2015 sköts av ZeAx KB, Åkersberga.
Under året har samtliga sex taklägenheter fått nya och moderna takfönster.
Ett skyfall under sommaren innebar vattenskador i några lägenheter och att slamsugning och rengöring av
dagvattenbrunnar fick göras en extra gång.
Från 1 november förändrades sophanteringen genom att matavfallet i hushållssoporna ska sorteras separat.
Förändringen har gjorts av miljöskäl och sorteringen fungerar bra.
Under året har elavtal med Öresundskraft förlängts och i samband med detta erbjuder Öresundskraft en
rabatt på hushållsel för föreningens medlemmar. Rabatten är 300 kr första året och 150 kr följande år.
Sidan 6 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Efter räkenskapsåret:
Arbete med framtagande av nya och moderna föreningsstadgar pågår. Beslut ska tas på två
föreningsstämmor.
Föreningens underhållsplan uppdaterades år 2013 och styrelsen gör en årlig genomgång tillsammans med
den nya fastighetsskötaren ZeAx KB. Avsättning till fond för yttre underhåll ska enligt stadgar ske med
0,3% av byggnadens taxeringsvärde (=287 tkr totalt). Enligt underhållsplanen krävs en avsättning med 61
kr/kvm (=660 tkr totalt). Årets förslag till avsättning finns under resultatdisposition.
Medlemsinformation
Under året har 13 (f.å 20) bostadsrätter överlåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2014 uppgick till
169 (f.å 172). Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de
endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot
föreningen.
Föreningen är liksom föregående år en äkta bostadsrättsförening enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Flerårsöversikt
Nyckeltal
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter fin. poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
Kassalikviditet, %
Snittränta, %
Årsavgift, kr/kvm boyta
Lån, kr/kvm boyta
Ränta, kr/kvm boyta
Värme, kr/kvm
El, kr/kvm
Vatten, kr/kvm
2014
8 664
235
104 718
2013
8 829
12
105 392
2012
8 589
-157
106 615
2011
8 746
-465
108 025
2010
8 429
-1 014
112 251
21%
130%
3,41%
20%
102%
3,60%
20%
107%
4,34%
20%
127%
4,28%
19%
189%
2,86%
807
7 893
270
806
7 989
289
803
8 084
353
791
8 180
356
791
8 475
242
67
37
43
79
37
42
79
40
36
78
38
33
76
44
40
Sidan 7 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande
ansamlad förlust
årets vinst
-500 164
234 780
-265 384
disponeras så att
till fond för yttre underhåll avsätts enligt stadgar
till fond för yttre underhåll avsätts utöver stadgar
från fond för yttre underhåll ianspråktages
i ny räkning överföres
287 000
373 000
-636 515
-288 869
-265 384
Avsättning för yttre underhåll utöver stadgar föreslås ske enligt aktuell underhållsplan.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
Sidan 8 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
RESULTATRÄKNINGAR
2014-01-01
2014-12-31
2013-01-01
2013-12-31
1
2
8 648 425
15 618
8 664 043
8 641 068
187 887
8 828 955
3
4
5
-3 558 531
-359 862
-382 707
-1 331 826
-5 632 926
-3 774 612
-356 007
-368 971
-1 331 826
-5 831 415
3 031 117
2 997 540
20 887
-2 817 224
234 780
24 604
-3 010 499
11 645
234 780
11 645
Not
Rörelseintäkter mm
Årsavgifter och hyror
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter mm
Rörelsekostnader
Driftkostnader
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Sidan 9 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
BALANSRÄKNINGAR
Not
2014-12-31
2013-12-31
6
7
101 650 429
447 500
102 097 929
102 914 255
515 500
103 429 755
102 097 929
103 429 755
11 368
0
30 664
0
171 890
213 922
120
761
23 256
2 490
200 660
227 287
2 406 181
1 735 109
2 620 103
1 962 396
104 718 032
105 392 151
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner, inventarier och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och avgiftsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8
Kassa och bank
9
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Sidan 10 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
BALANSRÄKNINGAR
Not
2014-12-31
2013-12-31
20 100 673
1 653 931
21 754 604
20 100 673
1 569 584
21 670 257
-500 164
234 780
-265 384
-427 462
11 645
-415 817
21 489 220
21 254 440
81 219 000
81 219 000
82 215 000
82 215 000
996 000
171 933
24 869
201 430
615 580
2 009 812
996 000
171 956
9 863
212 014
532 878
1 922 711
104 718 032
105 392 151
103 351 000
103 351 000
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
10
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
11
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
12
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
Sidan 11 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i
mindre ekonomiska föreningar.
BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar tillämpas för första gången, vilket kan
innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
Värderingsprinciper
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Avskrivningar
Byggnader
Byggnadsinventarier
Ombyggnad Tvättstuga
Markanläggningar
2014
1,07%
20%
10%
10%
2013
1,07%
20%
10%
10%
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed i likhet med f g år.
Avsättning till och ianspråktagande av fond för yttre underhåll bokförs efter stämmobeslut därom.
Definition av nyckeltal
Nettoomsättning:
Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter.
Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet:
Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder.
Sidan 12 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1
Årsavgifter och hyror
2014
2013
8 407 250
241 175
8 648 425
8 394 718
246 350
8 641 068
2014
2013
14 858
660
0
100
15 618
0
750
186 957
180
187 887
2014
2013
Fastighetsskötsel enligt avtal
Städ
Hisservice
Markskötsel
Snöröjning/Halkbekämpning
Förbrukningsmaterial
70 810
189 933
21 060
37 909
0
8 055
60 906
188 862
22 963
17 172
57 610
13 962
Reparation byggnader
Reparation hiss
Reparation tvättstuga
Reparation installationer
Reparation värmeinstallationer
Övriga reparationer
Försäkringsskador
82 810
61 792
16 046
144 592
0
0
12 500
33 879
14 544
22 626
45 759
4 656
36 856
244 069
Underhåll installationer
Underhåll huskropp utv.
Övrigt underhåll
0
560 965
75 550
420 858
63 345
91 450
El
Fjärrvärme
Vatten
Sophämtning
405 486
724 715
463 269
174 927
396 329
853 722
451 441
184 170
Fastighetsförsäkringar
Bevakningskostnader
Tv/Bredband
129 673
8 586
196 445
112 461
5 694
258 808
Fastighetsavgift
Fastighetsskatt lokaler
163 078
10 330
3 558 531
162 140
10 330
3 774 612
Årsavgifter bostäder
Hyresintäkter garage, p-platser mm
Not 2
Övriga rörelseintäkter
Överlåtelse- & pantavgifter
Indrivningskostnader
Försäkringsersättning
Övriga intäkter
Not 3
Driftkostnader
Sidan 13 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Not 4
Övriga förvaltning- och rörelsekostnader
Leasing/hyror
Förbrukningsinventarier
Arbetskläder
Telekommunikation
Indrivningskostnader
Revisionsarvode
Arvode ekonomisk förvaltning
Medlemsavgift organisationer
Övriga externa tjänster
Övriga omkostnader
Arvode och kostnadsersättning för revisionen
Anders Slättås
Revisionsuppdrag
Kjelll Forsman
Revisionsuppdrag
2014
2013
0
11 834
0
3 424
691
16 500
121 252
8 010
148 364
49 787
359 862
1 884
6 026
626
3 539
390
16 250
119 000
7 630
145 498
55 164
356 007
2014
2013
16 500
0
0
16 500
16 250
16 250
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana
övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
Not 5
Anställda och personalkostnader
2014
2013
Lön fastighetsskötsel
243 648
246 436
Arvoden till styrelsen
68 000
50 000
Arbetsgivaravgifter
71 623
67 198
-564
382 707
5 337
368 971
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Övriga personalkostnader
Sidan 14 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Not 6
Byggnader och mark
2014
2013
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
113 829 245
113 829 245
113 829 245
113 829 245
Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
-15 177 345
-1 220 787
-16 398 132
-13 956 558
-1 220 787
-15 177 345
Markanläggningar
Årets anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
0
430394
430 394
430 394
0
430 394
Ack. avskrivningar markanläggningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
-43 039
-43 039
-86 078
0
-43 039
-43 039
3 875 000
3 875 000
3 875 000
3 875 000
101 650 429
102 914 255
Taxeringsvärden byggnader
70 493 000
70 493 000
Taxeringsvärden mark
25 140 000
25 140 000
95 633 000
95 633 000
2014
2013
1 933 073
0
1 933 073
1 897 448
35 625
1 933 073
-1 417 573
-68 000
-1 485 573
-1 349 573
-68 000
-1 417 573
447 500
515 500
Mark
Ingående markvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående planenligt restvärde
Not 7
Maskiner, inventarier och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Sidan 15 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Not 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Tv/Bredband
Försäkring
Förvaltningsarvode
Bostadsrätterna
Entrematta
Not 9
Likvida medel
2014
2013
1 020
127 869
31 031
8 010
3 960
171 890
62 334
104 140
30 313
0
3 873
200 660
2014
2013
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
234 780
1 331 826
11 645
1 331 826
1 566 606
1 343 471
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
13 365
87 101
1 667 072
-23 735
-238 242
1 081 494
0
0
-466 019
-466 019
-996 000
-996 000
-996 000
-996 000
671 072
-380 525
1 735 109
2 406 181
2 115 634
1 735 109
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amorteringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Sidan 16 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Not 10 Förändring av eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll
Balanserat resultat
Resultat föregående år
Årets resultat
Belopp vid
årets ingång
Årets förändringar
Belopp vid
årets utgång
20 100 673
1 569 584
-427 462
11 645
0
0
84 347
-72 702
-11 645
234 780
20 100 673
1 653 931
-500 164
0
234 780
* Avsättning enligt stämmobeslut
Ianspråktagande enligt stämmobeslut
Not 11 Skulder till kreditinstitut
Bank
SBAB
SBAB
SBAB
Nästa års amortering
%-sats
3,05%
2,04%
5,04%
Villkorsändring
2018-02-15
2019-12-13
2016-02-12
*
660 000
-575 653
84 347
2014
2013
27 405 000
27 405 000
27 405 000
-996 000
81 219 000
27 737 000
27 737 000
27 737 000
-996 000
82 215 000
Årets amortering uppgår till ca 996 tkr. Beräknad amortering de närmaste 5 åren är ca 996 tkr
årligen. Om 5 år beräknas skulden till långivarna uppgå till ca 77 235 tkr.
Sidan 17 av 28
Sidan 18 av 28
Sidan 19 av 28
Sidan 20 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Årsredovisningen i bilder
Soliditet
Kommentar
God soliditet i ett bostadsbolag
anses vara 40%.
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Eget kapital
S:a kapital
2014-12-31
2013-12-31
60,00%
40,00%
Soliditet
20,00%
20,52%
20,17%
2014-12-31
2013-12-31
0,00%
Kassalikviditet
Kommentar
God kassalikviditet är > 115%.
3 000
2 500
2 000
Omsättningstillgångar, tkr
Kortfristiga
skulder, tkr
1 500
1 000
500
0
2014-12-31
2013-12-31
150,00%
100,00%
130,37%
102,06%
Kassalikviditet
50,00%
0,00%
2014-12-31
2013-12-31
Sidan 21 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Årsredovisningen i bilder
Taxeringsvärde
Kommentar
Förhållande mellan taxering för
mark och byggnader
Mark
26%
Byggnader
74%
Belåningsgrad
Kommentar
Bästa räntevillkor erhålles upp
till 75% av taxeringsvärdet.
100 000
95 000
90 000
85 000
Fastighetslån, tkr
80 000
Taxeringsvärde, tkr
75 000
70 000
2014-12-31
2013-12-31
84,93%
85,97%
100,00%
80,00%
60,00%
Belåningsgrad %
(fast.lån/tax värde)
40,00%
20,00%
0,00%
2014-12-31
2013-12-31
Låneportfölj
Omsättning av föreningens lån
> 3 år
67%
< 1 år
0%
1-3 år
33%
Sidan 22 av 28
Kommentar
Lånens omsättningtid från 201412-31.
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Årsredovisningen i bilder
Ränteutveckling
Kommentar
Både föreningens ränta och
reporäntan är beräknad på ett
genomsnitt över året.
Ränteutveckling
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2010
2011
Reporäntan
2012
2013
2014
Föreningens snittränta
Kostnadsutveckling
Kommentar
Räntekostnader
400
kr/kvm
300
200
100
0
Ränta
2010
2011
2012
2013
2014
233
342
339
278
260
Kommentar
kr/kvm
Taxebundna kostnader
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
Vatten
40
33
36
42
43
Värme
76
78
79
79
67
El
44
38
40
37
37
Sophämtning
14
13
16
17
16
Sidan 23 av 28
Brf Bergaparken 1
716420-2058
Årsredovisningen i bilder
Överlåtelser
Kommentar
I diagramet är endast
överlåtelser till utomstående
medtaget.
Antal överlåtelser per år och lägenhetstyp
14
12
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
1 rok
1
0
0
2
1
2 rok
5
3
6
12
5
3 rok
6
4
4
3
7
4 rok
1
1
0
3
0
Prisutveckling per kvm vid överlåtelse
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Ek.
plan
kr/kvm 1 930
2010
2011
2012
2013
2014
8 748 10 093 11 027 11 768 17 380
Sidan 24 av 28
Kommentar
Ek.plan avser ursprungliga
insatser 1988.
2015-05-04
Budget 2015, Brf Bergaparken 1
Tkr
Konto Benämning
Rörelsens intäkter
3011
3031
3032
3084
3220
4111
4120
4142
4160
4161
4191
4310
4314
4315
4340
4342
4381
4390
4550
4610
4622
4630
4640
4641
4710
4730
4760
Budget 2015
Årsavgifter och hyror
Årsavgift, Bostad
Hyresintäkt, Garage
Hyresintäkt, P-Plats
Hyresbortfall, Bilplatser
Summa årsavgifter och hyror
8 401
148
111
-16
8 644
Övriga rörelseintäkter
Överlåtelse/Pantavgifter
Summa övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
12
12
8 656
Rörelsens kostnader
Fasʟghetsskötsel
Fast. skötsel enl avtal
Städ
Hiss service
Markskötsel
Snöröjning/Halkbekämpning
Förbrukningsmaterial
Summa fastighetsskötsel
Reparationer
Rep byggnader
Rep Hissar
Rep tvättstuga
Rep installationer
Rep värmeinstallationer
Övriga reparationer
Försäkringsskador
Summa reparationer
Underhåll
Underhåll huskropp utv.
Summa underhåll
Taxebundna utgifter & uppv.
El
Fjärrvärme
Vatten
Sophämtning
Extra Sophämtning
Summa taxebundna utgifter & uppv.
Övriga driftkostnader
Fastighetsförsäkringar
Bevakningskostnader
Kabel-TV/Bredband
Summa Övriga driftkostnader
-117
-198
-21
-100
-50
-15
-501
Kommentar
2% Riksbyggen, nytt avtal med Zeax fro.m 2015
2% Annas städ Anna Westerlund. Rentokil Initial
2% Inspecta Sweden AB. Nacka Hisservice AB
Nytt avtal med Zeax fr.o.m 2015
-20
-30
-15
-20
-5
-10
-90
-190
-300
-300
-430
-925
-470
-172
-28
-2 025
-154
-6
-201
-361
Sidan 25 av 28
Enligt uppgift från Styrelsen, isolering
fönster samt ommålmning fönsterbläck mm
E. ON Försäljning Sverige AB. Öresundskraft AB
E. ON Försäljning Sverige AB
Roslags Vatten AB
2% Roslags Vatten AB. Åkersberga LBC AB
2% Folksam från 2015
2% Bev AB Prevendo. SOS Alarm
2% ATM. B2 Bredband / Faktab. Canal Digital Kabel TV A
2015-05-04
Budget 2015, Brf Bergaparken 1
Tkr
Konto Benämning
4800
4811
5410
6420
6471
6480
6562
6570
6590
6999
7011
7111
7510
7530
7820
7821
7822
7826
7830
8310
8410
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt, Lokaler
Summa Fastighetsskatt
Övriga förv. & rörelsekostn.
Förbrukningsinventarier
Revisionsarvoden
Kostnader för årsstämma
Arvode ek. förvaltning
Bostadsrätterna
Bankavgifter
Övriga externa tjänster
Övriga kostnader
Summa Övriga förv. & rörelsekostn.
Personalkostnader
Löner
Lön fastighetsskötsel
Styrelsearvode
Summa löner
Övriga utgifter för personal
Lagstadgade arb.giv.avg.
Löneskatt
Summa övriga utgifter för personal
Summa res. före avskrivningar
Budget 2015
-166
-10
-176
-20
-20
-26
-123
-8
-8
-52
-20
-277
-50
-70
-120
2% Taxering 95 633 tkr 134 lgh
Taxering 1 033tkr
JA Revision
2%
2% Österåkers Brf Förvaltning AB
2%
2% ÖBF, Munters
50 tkr arvode+ 400 kr/ möte
-34
0
-34
4 671
Avskrivningar
Avskrivningar byggnader
Vm ombyggnad lokaler
Avskrivning byggn.inv
Avskrivn markanläggning
Avskrivningar maskiner/invent.
Summa avskrivningar
Summa res. efter avskrivningar
-1 229
-6
-61
-43
-7
-1 346
3 325
Finansiella intäkter/kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella intäkter/kostnader
16
-2 798
-2 782
Årets resultat
Kommentar
543
Sidan 26 av 28
1,08%
Ordlista
För att bättre förstå årsredovisningens fackuttryck, lämnas här nedan
förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken.
Anläggningstillgångar , tillgångar i
Omsättningstillgångar , är tillgångar
föreningen som är avsedda för långvarigt bruk.
som snabbt kan omsättas i likvida medel.
Här under ligger bl. a. föreningens likvidkonton. Omsättningstillgångarna
tillsammans med anläggningstillgångarna
utgör föreningens samtliga tillgångar.
Avskrivningar , är den kostnad som
motsvarar värdeminskningen på tillgångar som
har livslängd på mer än tre år. Avskrivningen
görs för att fördela kostnaderna över hela
tillgångens livslängd.
Resultaträkningen , redovisar
föreningens intäkter och kostnader under
året. Längst ned på resultaträkningen
framgår årets resultat. Resultatet redovisas
i flera steg. Alla dessa delresultat bör vägas
samman när man bedömer årets resultat.
Balansräkningen , visar föreningens
tillgångar och skulder per bokslutsdagen.
Tillgångar och skulder skall balansera - dvs.
tillgångarna och skulderna skall uppgå till lika
stora belopp.
Förvaltningsberättelse , är en av delarna
Revisionberättelsen , är den rapport
i föreningens årsredovisning. Förvaltningsberättelsen beskriver styrelsens sammansättning,
vad som hänt under året och styrelsens förslag
till resultatdisposition.
föreningens valda revisor skriver efter ha granskat
föreningens ekonomiska handlingar och bokslut
avseende verksamhetsåret. Revisionsberättelsen
bifogas alltid i årsredovisningen.
Kortfristiga skulder , är skulder som skall
Soliditet , är föreningens egna kapital
regleras (betalas) inom ett år.
ställt i relation till totalt kapital.
Likviditet , man ställer föreningens snabba
Ställda panter , avser de pantbrev som
tillgångar dvs. omsättningstillgångarna mot de
snabba skulderna dvs. kortfristiga skulderna.
(Ponera att samtliga fordringsägare kommer
samtidigt och yrkar full betalning, så skall
föreningen kunna betala omgående, utan att
behöva låna pengar).
Likviditeten bör därför ligga på minst ca 115 %.
uttagits och lämnat som säkerhet för
föreningens lån. I takt med att lånen
amorteras kan pantbrev återlämnas eller
kan föreningen utaga s.k. överhypotek.
Upplupna intäker , är intäkter som
tillhör verksamhetsåret men som ännu ej
kommit föreningen tillhanda.
Långfristiga skulder , är skulder vars löptid
överstiger ett år.
Upplupna kostnader , är kostnader som
Nyckeltal , jämförande tal för att kunna
tillhör verksamhetsåret men som ännu ej
fakturerats föreningen.
analysera ekonomiska- eller tekniska
uppgifter, huruvida föreningen ligger över
eller under likvärdiga föreningar. Nyckeltal
för fastighetsförvaltning skall dock mest ses
för att jämföra den egna föreningen årsvis.
Överhypotek , säkerhet i befintligt
pantbrev som ligger mellan lånets kapitalskuld och pantbrevets värde.
Sidan 27 av 28
Fullmakt för ombud
På föreningensstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar
bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är
endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo
annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses - förutom
make eller sambo - föräldrar, syskon och barn.
Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och daterad
samt gäller högst ett år efter utfärdandet.
0
--------------------------------------------------------------0
0
0
0
Ort / Datum
: ______________________________________________________
Lägenhet
: ______________________________________________________
(mitt lägenhetsnummer)
Fullmakt för
: ______________________________________________________
(namn)
Att företräda
: ______________________________________________________
(mitt namn)
Namnteckning
: ______________________________________________________
(min namnteckning)
BRF BERGAPARKEN 1
Org. nr. 716420-2058

Similar documents