Liite 7

Comments

Transcription

Liite 7
Y
T
i
H
I
S
HANKTNTApÄÄrös
Hallituksen kokous 16.2.20 16
Asialistan kohta 10
YLIOPPILAf DEN TERVEYDENHoIToSÄÃTIO
1 (6)
16.2.2016
YTHS:N
Han
SU
UNTERVEYDEN PIENLAITTEET JA INSTRUMENTIT
kintailmoitus
YTHS julkaisi hankintailmoituksen ¡gww.hankintailmoitukset.fi -sivustolla 20.!0.2015. Hankintailmoitus on
julkaistu myös tilaajan kotisivuilla http://www.vths.fi/vths/iulkiset hankinnat.
Tarjouskuorten avaus
Määräaikaan mennessä saatiin viisi (5) tarjousta. Tarjouksen antoivat Dental Systems Oy, Hammasväline
Oy, JH Hammastuote Oy, Mediq Suomi Oy ja Plandent Oy.
Tarjouskuoret avatt¡in maanantaina 7.L2.2OLS klo 14.00-14.20. Paikalla olivat johtajahammaslääkäri
Anne Komulainen, talousjohtaja Olli-Pekka Luukko, kirjanpitäjä Varpu Nyholm sekä hallintoassistentti
Marjatta Baarman.
Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
x = vaatimus täyttyy
- = vaatimus ei täyty
Vaatimus
Tarjoaja on
Tarjoaja on
Tarjous
to¡mittanut
Rek¡ster¡t¡edot
suorittanut
pyydetyt
veronsa, eläke-
liitteineen
on tehty
liitteet,
maksunsa ja
selvitykset ja
muut lakisääteiset maksut,
todistukset.
Ta
pyydetyssä
muodossa.
Dental Svstems Ov
x
x
x
x
Hammasväline Oy
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
JH Hammastuote OV
x
Mediq SuomiOv
Plandent Oy
x
x
x
x
rjou ksien ta rjouspyyn nön m u ka isu u den ta rkasta m i nen
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia
Hankintapäätös
Päätetään toteuttaa suunterveyden pienlaite- ja instrumenttihankinnat puitejärjestelyillä siten, että
kilpailutetut volyymituotteet ja myös niiden ulkopuoliset tuotteet hankitaan tuoteryhmittäin tarjoajilta
vertailun mukaisessa järjestyksessä siten, että ensisijaisesti tuotteet hankitaan tuoteryhmässään eniten
kokonaispisteitä saaneelta tarjoajalta (sija 1). Mikäli se ei kykene toimittamaan tuotetta sovitusti,
hankitaan tuote seuraavaksi eniten kokonaispisteitä saaneelta tarjoajalta (sija 2) jne. Puitejärjestelyt
tulevat voimaan L.6.2016.
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön suunterveyden pienlaitteiden ja instrumenttien hankintojen
puitesopimuskaudet ovat kahden vuoden (2) sopimuskausi + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiot.
#
Y
B
T
F
H
s
S
HANKINTApÄÄrös
Hallituksen kokous 16.2.2016
YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSAÄTIO
Asialistan kohta 10
16.2.2016
Tarjousten vertailu, pienlaitteet
Tuotervhmä 1 Kulma- ia käsikappaleet ia muut
1. KULMA - JA KÄSIKAPPALEET JA
MUUT
Hintapisteet
pisteet
(maks.
(maks.
60 P)
40 P)
Dental-Systems Oy
60,0
40,0
100,0
1
Hammasväline Oy
54,6
JH
Hammastuote Oy
Plandent Oy
Laatu-
Yht.
Sija
37,5
92,1
2
38,6
35,0
73,6
4
54,4
30,0
84,4
3
Päätetään hankkia kulma- ja käsikappaleet järjestyksessä seuraavilta toimittaj¡lta
Dental Systems Oy:ltä
L.
2.
3.
4.
Hammasväline Oy:ltä
Plandent Oy:ltä
JH Hammastuote Oy:ltä
Tuotervhmä 2 Muut pienlaitteet
2. MUUT PIENLAITTEET
Hintapisteet
pisteet
(maks.
(maks.
60 P)
40 p)
Dental-Systems Oy
60,0
40
100,0
1
Hammasväline Oy
34,5
30
64,5
4
JH Hammastuote Oy
5L,2
35
86,2
3
Plandent Oy
54,5
40
94,5
2
Laatu-
Yhr.
süa
Päätetään hankkia muut pienlaitteet järjestyksessä seuraavilta toim¡ttajilta
Dental Systems Oy:ltä
1.
2. Plandent Oy:ltä
3. JH Hammastuote Oy:ltä
4. Hammasväline Oy:ltä
2 (6i
#
Y'T.H,S
HANKINTAPÄÄTöS
Hallituksen kokous 16.2.2016
Asialistan kohta 10
YLIOPPILAIDEN TEBVEYDENHOITOSAATIO
16.2.2016
Tuotervhmä 3 Kuvanta mislaitteet
3. KUVANTAMISLAITTEET
Hinta-pisteet
Sija
(maks. 100 p)
Dental-Systems Oy
77,L
3
Hammasväline Oy
70,2
4
JH Hammastuote Oy
79,8
2
100,0
1
Plandent Oy
Päätetään hankkia kuvantamislaitteet järjestyksessä seuraavilta toimittajilta
1.
2.
3.
4.
Plandent Oy:ltä
JH Hammastuote Oy:ltä
Dental Systems Oy:ltä
Hammasväline Oy:ltä
Tuotervhmä 4 Kompressorít ia imumoottorit
4. KOMPRESSORITJA
IMUMOOTTORIT
Hinta-pisteet
Sija
(maks. 100 p)
Dental-Systems Oy
65,8
4
Hammasväline Oy
100,0
I
JH Hammastuote Oy
76,2
3
Plandent Oy
90,1
2
Päätetään hankkia kompressorit ja imumoottorit järjestyksessä seuraavilta toimittajilta
L. Hammasväline Oy:ltä
2. Plandent Oy:ltä
3. JH Hammastuote Oy:ltä
4. Dental Systems Oy:ltä
Tuotervhmä 5 Tvötuolit
5. TYOTUOLIT
Hintapisteet
Laatu-
Yhr.
Sija
pisteet
(maks.
60 p)
(maks.
40 P)
Dental-Systems Oy
25,8
40,O
65,8
3
Hammasväline Oy
47,L
40,0
87,1
2
JH Hammastuote Oy
25,6
40,0
65,6
4
Plandent Oy
60,0
40,o
100,0
1
3 (6)
#
Y
T
H
P
S
HANKINTAPÄÄTöS
Hallituksen kokous 16.2.2016
Asialistan kohta l0
YLIOPPILAIDEN TEHVEYDENHoIToSAATIO
16.2.2016
Päätetään ha nkkia työtuolit järjestyksessä seuraavilta toim ittajilta
L. Plandent Oy:ltä
2. Hammasväline Oy:ltä
3. Dental Systems Oy:ltä
4. JH Hammastuote Oy:ltä
Tarjousten vertailu, instrumentit
Tuotervhmä
1
Atulat ia tutkimusinstrumentit
1. ATULATJA
TUTKIMUSINSTRUMENTIT
Hintapisteet
pisteet
(maks.
(maks.
60 p)
¿o p)
Dental Systems
20,4
Hammasväline Oy
60,0
JH Hammastuote Oy
Mediq Suomi
Plandent Oy
Laatu-
Yht.
Sija
40,o
60,4
5
40,0
100,0
1
55,6
38,1
93,7
2
23,2
38,1
6L,3
4
46,3
34,3
80,6
3
Päätetään hankkia atulat ja tutkimusinstrumentit järjestyksessä seuraavilta toimittajilta
Hammasväline Oy:ltä
JH Hammastuote Oy:ltä
1.
2.
3.
4.
5.
Plandent Oy:ltä
Mediq SuomiOy:ltä
Dental Systems Oy:ltä
Tuotervhmä 2 Hammaskivi-instrumentit
2. HAMMASKIVI-INSTRUMENTIT
Hintapisteet
Laatu-
Yht.
Sija
p¡steet
(maks.
6o p)
(maks.
Dental Systems
38,0
40,o
78,0
2
Hammasväline Oy
44,9
3t,L
76,0
3
60,0
22,2
82,2
I
JH
40 p)
Hammastuote Oy
Mediq Suomi
Plandent Oy
Päätetään hankkia hammaskivi-instrumentit järjestyksessä seuraavilta to¡mittajilta
Plandent Oy:ltä
Dental Systems Oy:ltä
Hammasväline Oy:ltä
L.
2.
3.
4 (6)
#
Y
T
H
a
S
HANKTNTApÄrrös
Hallituksen kokous 16.2.2016
Asialistan kohta 10
YLIOPPILAIDEN TEBVEYDENHoIToSÄATIO
't6.2.2016
Tuotervhmä 3 Preparointi- ia paikkausinstrumentit
3. PREPAROINTI- JA
PAIKKAUSINSTRUMENTIT
Hintapisteet
(maks.
Laatu-
Yht.
Sija
pisteet
60 p)
(maks.
+o p)
Dental Systems
35,4
40,o
75,4
4
Hammasväline Oy
46,6
36,2
82,8
3
JH Hammastuote Oy
60,0
40,O
100,0
1
45,7
40,0
85,7
2
Mediq Suomi
Plandent Oy
Päätetään hankkia preparointi- ja paikkausinstrumentit seuraavilta to¡m¡ttajilta:
JH Hammastuote Oy:ltä
Plandent Oy:ltä
Hammasväline Oy:ltä
Dental Systems Oy:ltä
L.
2.
3.
4.
Tuotervhmä 4 Muut instrumentit
4. MUUT INSTRUMENTIT
Hintapisteet
Laatu-
Yht
Sija
pisteet
(maks.
60 p)
(maks.
Dental Systems
31,3
35,5
66,8
3
Hammasväline Oy
60,0
40,0
100,0
1
Mediq Suomi
29,t
33,3
62,5
4
Plandent Oy
30,3
35,6
65,8
2
40 p)
JH Hammastuote Oy
Päätetään hankkia muut instrumentit järjestyksessä seuraavilta toimittaj¡lta:
Hammasväline Oy:ltä
Plandent Oy:ltä
Dentl Systems Oy:ltä
Mediq SuomiOy:ltä
1.
2.
3.
4.
5 (6)
#
Y
T
H
S
HANKINTAPÄÄTöS
Hallituksen kokous 16.2.2016
YLIOPPILAIDEN TEBVEYDENHOITOSÃÄTIO
Asialistan kohta 10
16.2.2016
Helsingissä L6.2.2Ot6
Ylloppilaiden terveydenhoitosäätiö
a.1/L
Katariina
Olli-Pekka Luukko
talousjohtaja
Liite
1
Liite 2
Liite 3
Tarjousten vertailutaulukot tuoteryhmittäin
Koekäytön pisteytys
Valitusosoitus ja oikaisuohje
6 (6)

Similar documents