Innsyn i arbeidsavtale

Comments

Transcription

Innsyn i arbeidsavtale
'.t^].r.r
[NNI
L\-\a'
GAMVIK
!z
Vfrr saksbehrndler
Arkiv:
rrrF
KOMMUNE
041
vardato
n.02,2016
vdrrereranse(besoppgittvedsvar)
16/123-7149l/16
Deresdato
Deresreferanse
Ellen BeccerBrandvold
Fylkesmannen
i Finnmark
StatensHus
9815Vadss
KLAGE PA AVSLAG OM INNSYN
Gamvik kommune har mottatt innsynsbegj€ring fra Johnny Olausseni avtaler inngitt mellom
kommunen og tidligere ridmann. Dette har blitt avvist og begrunnetmed Ofl. $13 fsrste ledd. Dette
avslageter piklaget.
Gamvik kommune har etter mottatt klage, vurdert sakenpi nytt. Vi opprettholderavslagetog bygger
det fortsattp& offentlighetlovens$13 forsteledd, noenspersonligeforhold. Vi ser at det kan vreretvil
om avtalen med tidligere ridmann kan unndrasknyttet til denneparagrafen.Vi lar dog tvilen komme
den omtalte til gode.Dette fordi opplysningenekan bidra til i skadepersoneni allmennhetensoyne og
utleveringen av disse opplysningenekan skadetilliten til kommunen.
Ved 6 offentliggjore al'talen er kommunen redd for en potensielt uopprettelig skade.Det taler for
forsiktighet. Dessutener vi klar over at brudd pi taushetspliktener straffbart. Derfor m& vi vere pi
den trygge siden, i nekte inns;rn.
Ni sendessakenover til Fylkesmannenfor endelig avgjorelse.
Avtalene folger ikke med. Hvis Fylkesmannenmener at de mi se avtalenekonkret for i avgjore saken,
ber vi om egenhenvendelseom det.
Med vennlig hilsen
(^
nr:l
, V{"reu#u-|[,[o^Hltu*t
\dr
BeccerBrandvold
ridmann
e-post : [email protected]
'''6(Ell.n
Gjenpart til: Johnny Olaussen,Arkiv.
Postadresse
Postboks
174
9770Mehamn
Kontoradresse
RAdhusetVevikveien6
9770Mehamn
Telefon
78496300
Telefax
'18496301
Foretaksregisteret
Kontonummer
Bank:4910.05.00050 934266811

Similar documents