GolfStar! - Nu får golfen i Stockholm ett lite större erbjudande

Comments

Transcription

GolfStar! - Nu får golfen i Stockholm ett lite större erbjudande
PRESSMEDDELANDE
Nordens största golferbjudande – GolfStar!
Nu föds GolfStar - en ny stjärna på golfhimlen som från och med nu
äger och driver de två största golfbane-operatörerna i Norden:
TopTee och Unipeg Golf.
- Vi kan redan i år via GolfStar erbjuda golfare 21 banor i ett
medlemskap, säger Tony Trigell, vd, GolfStar.
Det är den största strukturella affären i Norden inom golfen och ritar om
kartan rejält. Men, födelsen av GolfStar betyder inte att TopTee och
Unipeg försvinner. Inom GolfStar-gruppen blir TopTee och Unipeg två
olika varumärken med erbjudanden på samma marknad i Stockholm där
TopTee är golfoperatör för fyrstjärniga golfbanor och Unipeg kommer att
vara golfoperatör för trestjärniga golfbanor och anläggningar.
Tony Trigell, vd, GolfStar:
- Syftet med stjärn-indelningen är att tydliggöra prisvärdhet i förhållande
till kvalitet och omfattning på golferbjudandet. Vi använder en redan
etablerad klassificering som känns igen från bland annat hotellbranschen
vilket vi tror ökar enkelheten och förståelsen. Spel på trestjärniga
golfbanor ska alltså ha ett lägre pris än på fyrstjärniga och vill man ha
”fritt” spel på alla banor inom GolfStar så kommer det att kosta mer än att
välja ett paket med enbart tre eller fyra stjärnors kvalitetsnivå
- Det kommer alltså att finnas kvar medlemskap om man vill spela hur
mycket man vill på enbart alla TopTees banor eller på enbart Unipegs
banor. Och om man vill spela hur mycket man vill på alla 21 golfbanor
som nu finns inom GolfStar så finns ett övergripande medlemskap som
vi kallar GolfStar Play All. Priser och exakt innehåll kommer att lanseras
veckan efter sportlovet, men Unipeg- och TopTee-medlemmar kommer
att erbjudas att gradera upp sina medlemskap och därmed få tillgång till
GolfStars hela erbjudande, säger Trigell
GolfStar - har industriella ambitioner att konsolidera golfbane-marknaden
i Sverige och i första hand då i Stockholm där målet är att ansluta ännu
fler banor så golfarna som kund till GolfStar-koncernen ska kunna få
spela på ännu fler banor till priset av en.
En av investorerna bakom TopTee och nu GolfStar är finansmannen
Mats Gabrielsson som via sitt investmentbolag GIAB blir en storägare:
- Genom skapandet av GolfStar kommer kundnyttan för golfspelarna bli
optimala. Detta samtidigt som verktygen för rationalisering av en
konservativ bransch blivit tillgängliga är det en självklarhet att vi skall
vara delaktiga i konsolideringen. Detta kommer i förlängningen att leda
till ökad omsättning och lönsamhet i den nya konstellationen. Bra för
spelarna och bra för bolaget.
Joakim Sabel, medgrundare av TopTee och nu partner i GolfStar:
- Att kunna spela på 21 banor i ett medlemskap är häftigt. Variationen
gör att man aldrig tröttnar. Och det är lätt att få med vänner från hela
Stockholm på en gästrunda var de än bor! Detta är ett alternativ som
borde passa nästan 150 000 golfare i Stockholm. Prisvärd golf, på bra
banor, med bra service är vad de flesta vill ha och nu finns det i samma
golfbolag i samma erbjudande. Jag tycker detta är årets bästa golfnyhet!
Trigell tror att projektet har en självklar framtidspotential:
- Tydligast märks konkurrenskraften när nya anläggningar knyts till
verksamheten. Såväl Waxholm (år 2014) som Gripsholm (år 2015) fick
se medlems- och intäktsökningar på 15-20% och där merparten av
dessa ökningar kom från konkurrerande anläggningar inom samma
geografiska område.
- Med så många anläggningar kan vi dessutom börja förtydliga vilken typ
av anläggning eller golfbana det är. Är det en tävlingsbana för proffs, en
familjebana, är den bäst lämpad för golfträning, är det en fullserviceanläggning? Vi kommer att skapa erbjudanden för alla typer av golfare,
på golfarens villkor.
- Kunderbjudandet har likheter med det vi redan sett etableras inom
fitness-industrin, Ett träningskort ger dig rätten att träna fritt på olika
anläggningar under samma varumärke, men ser man på
affärsverksamheten så liknar GolfStar mer SkiStars verksamhet inom
skidbranschen med olika destinationer, kvalitet av anläggningar och typ
och svårighet av olika nedfarter.
För mer info:
Tony Trigell, vd, GolfStar: 070-308 69 69
www.golfstar.se
Bakgrund/ Varför GolfStar?
Den svenska alpina skid- och fastighetsmarknaden har under de senaste 20-25 åren
utvecklats från en fragmenterad marknad med dålig lönsamhet och svag tillväxt till en
framgångsrik och lönsam upplevelseindustri. Bakom omvandlingen och till stor del
utgörande tillväxtmotor i denna står Skistar vilka genom en fokuserad förvärvs- och
affärsutvecklingsstrategi skapat ett framgångsrikt och börsnoterat anläggnings- och
fastighetsutvecklingsföretag på den nordiska alpina skidmarknaden.
GolfStar är till skillnad från Skistar verksamt inom den betydligt större golfmarknaden
och har påbörjat motsvarande tillväxtresa inom den i dagsläget fragmenterade
golfmarknaden. Med nuvarande 14 golfanläggningar i Stor-Stockholm, cirka 30 000
betalande medlemmar, en omfattande produkt och serviceverksamhet samt
betydande markinnehav för fastighetsexploatering har GolfStar lagt en solid grund för
fortsatt expansion.
GolfStar har som Nordens största aktör en intressant pipeline av potentiella
förvärvsobjekt där möjligheterna till lönsamma strukturaffärer är betydande. Likaså
har GolfStar storleken men framförallt kompetensen att utveckla och driva
verksamheten lika effektivt som ledande företag i närliggande servicebranscher som
t.ex. inom hotellvärlden med mera. Bolagets mål är att under de kommande tre åren
växa från nuvarande omsättning om drygt 100 miljoner kronor till en omsättning
överstigande 300 miljoner kronor (exklusive fastigheter) och med en god
vinstmarginal. Och ägarna har för avsikt att notera GolfStar när tiden är mogen
kanske inom två till tre år. .
Fakta/ Sverige - Europas näst största golfmarknad
Svensk golfindustri är i absoluta tal Europas näst största efter Storbritannien. Större
än Tyskland, större än Spanien, större än Frankrike och större än alla övriga
europeiska länder. Med cirka 500 golfanläggningar och över en halv miljon golfare är
den svenska marknaden värd mer än 10 miljarder kronor årligen exklusive
fastighetssidan.
Den totala marknaden utgörs av ett flertal marknadssegment, alla med olika
sammansättning av marknadsaktörer. Ägande och drift av golfanläggningar är det
största och övriga segment är produkter och tjänster (utrustning, kläder
utbildning/träning), resor och turism, hotell och restaurangverksamhet (på
golfanläggningarna), B2B (event, reklam m.m.) samt fastigheter som bostäder och
hotell på/i anslutning till golfanläggningar.
Under 90-talet och tidigt 2000-tal skedde en mycket snabb efterfrågetillväxt vilket i
sin tur ledde till en överetablering framförallt på anläggningssidan. Som alla bubblor
sprack även denna i samband med den efterfrågestagnation som inträffade under
andra halvan av det första millenium-decenniet. Förändringen skedde snabbt och
många anläggningar hamnade i betydande ekonomiska problem.
I dagsläget är marknaden efterfrågemässigt stabiliserad medan det på
anläggningssidan fortfarande finns ett visst överutbud i stora delar av landet.
Efterfrågemönstren och kundkraven ser dock idag väsentligt annorlunda ut än
tidigare och denna förändring har skett snabbt under de senaste 10-15 åren. Idag är
golf för de flesta och framförallt bland nya utövare helt enkelt en konsumtionsvara
och fritidssysselsättning i konkurrens med många andra.
Absoluta merparten av svenska anläggningar ägs och drivs av en lokal golfklubb,
dvs. en idrottsförening. De flesta av dessa har, i likhet med i stort sett alla andra
idrottsföreningar, begränsade managementresurser, avsaknad av kritisk massa,
ansträngd ekonomi samt mycket begränsat investeringskapital. Som så vanligt i
föreningsverksamhet är man i regel också ganska trögfotad beträffande förändringar
och har i de flesta fall stora svårigheter att effektivt anpassa verksamheten till
marknadens och kundernas förändrade krav och efterfrågemönster.
Mot denna på ytan något dämpade marknadsbild kan ställas några mycket
intressanta marknadsfaktorer och förändringstrender som att:
• Golf är i antal utövare Sveriges näst största idrott efter fotboll och totala antalet
golfare i Sverige är näst störst i Europa efter Storbritannien
• Den genomsnittlige golfaren spenderar minst lika mycket eller betydligt mer på
omkringliggande produkter och tjänster (konsumtion, resor, utrustning, utbildning
med mera) som på själva spelandet (medlemsavgifter, greenfees)
• De traditionellt sett relativt höga trösklarna (aktieköp, höga årsavgifter med mera)
för att börja spela golf har sänkts betydligt eller eliminerats helt under senare år
• Ur ett affärsutvecklings- och kommersiellt perspektiv är golf och golfanläggningar i
Sverige en mycket underutvecklad marknad såväl strukturmässigt som rent
operativt men med en stor potential
• Exploatering av mark för bostäder på och runt svenska golfanläggningar är
endast i en tidig utvecklingsfas men också med stor potential
• Den, med historiska mått, hårda konkurrenssituationen under senaste sju åren
har resulterat i att många golfklubbar har fått det svårt eller mycket svårt att
effektivt driva och utveckla sina föreningsägda anläggningar
Fler faktorer än ovanstående kan listas, men dessa är de väsentligaste och de fyra
sista de som också är de främsta så kallade ”change drivers”.
Den stora svenska golfmarknaden har sakta påbörjat förändringsprocessen – en
process som förväntas att accelerera under kommande år - beträffande
strukturomvandling, affärsutveckling, konkurrenssituation, investeringar i
anläggningar och fastigheter samt inte minst finansieringslösningar.
Ovan nämndes Skistar och den strukturförändring den alpina skidmarknaden
genomgått. Samma sak gäller också Gym-marknaden där aktörer som SATS-Elixia,
Fitness24/Seven tagit en stor del av marknaden genom en kombination av förvärv,
organisk tillväxt och kundorienterad affärsutveckling.
Som redan nämnts är såväl den svenska som många internationella golfmarknader
fortfarande fragmenterade. Strukturomvandlingen och marknadskonsolideringen har
dock accelererat på vissa utländska marknader som t.ex. i Europa där golfkoncerner
som t.ex. Blue-Green Groupe (ca. 100 golfbanor), NGF Golf (ca. 50 golfbanor) och
Open Golf Club (ca. 50 golfbanor) är verksamma samt i USA där bl.a. Troon Golf
(ca. 200 golfbanor) varit verksamma i över 25 år.

Similar documents