Rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan

Comments

Transcription

Rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan
KOSTEUDENHALLINTA
RAKENTAMISEN AIKANA MENETTELYTAPAOHJE
OHJE
Tässä ohjeessa käsitellään rakennustyön aikaista kosteuden­
hallintaa: rakennustuotteiden, rakennusosien sekä kesken­
eräisten ja valmiiden rakenteiden suojausta kastumisen
estämiseksi (olosuhdesuojaus) ja kosteutta sisältävien
rakenteiden kuivumisen hallintaa ja sen todentamista.
Ohjeessa kuvataan, mitä rakennusvalvontaviranomainen
edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä varmistuakseen,
että tämä on riittävästi varautunut tai riittävästi varautuu oikeaaikaisesti ja oikein kohdistetusti rakennusaikaisen kosteuden
haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen.
SOVELTAMISALA
SISÄLLYS
Menettelyä sovelletaan kaikissa uudisrakennushankkeissa sekä niissä
korjaus- tai muutostöissä, joissa jossain rakentamisen vaiheessa
rakennuksen sisäpuolisia osia tai suojaamattomia vaipan osia altistuu
mahdolliselle ulkopuoliselle kosteudelle. Tällaisia korjaus- tai muutostöitä voivat olla esimerkiksi ullakkorakentaminen, julkisivun tai sen
osan uusiminen, ikkunoiden vaihto jne.
SOVELTAMISALA1
Menettely koskee omakotirakentajia soveltuvin osin. Rakennusvalvonta
ohjaa heitä tarkemmin hankkeiden ennakkoneuvotteluissa.
VIRANOMAISVALVONTA
ENNEN RAKENNUSTYÖN
ALOITTAMISTA JOHDANTO
RAKENNUSTYÖNAIKAINEN
VIRANOMAISVALVONTA2
Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista mm. rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi. Siitä huolehtiminen on
ensisijaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennustoimintaa yleisen edun nimissä
ja osaltaan varmistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii
velvollisuudestaan. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa
otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat
seikat, kuten käytössä olevat voimavarat.
JOHDANTO1
LUPAHAKEMUKSEN LIITE
2
LUPAMÄÄRÄYKSET2
RAKENNUKSEN
KÄYTTÖÖNOTTO 2
2
2
KOSTEUDENHALLINTA RAKENTAMISEN AIKANA
LUPAHAKEMUKSEN LIITE
Rakennusvalvonta edellyttää lupahakemukseen liitettäväksi selvitystä
rakennushankkeeseen ryhtyvän hankkeen rakennustyön aikaiselle
kosteudenhallinnalle asettamista tavoitteista sekä niistä toimenpiteistä ja voimavaroista, joilla ryhtyvä katsoo varmistavansa tavoitteiden
saavuttamisen ja rakentamiselle määräyksissä asetettujen vaatimusten täyttymisen.
Selvityksessä tulee ottaa kantaa ainakin
1. hankkeen organisaatioon ja hallintoon sekä laadunvarmistukseen,
2. sääsuojausten suunnitteluun sekä toteutukseen ja valvontaan,
3. kuivumiseen ja kuivatukseen sekä kuivumisen todentamiseen.
Selvitysten sisältövaatimuksista on ohjeen lopussa taulukko, joka tulee
toimittaa täytettynä ja rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan allekirjoituksella varustettuna selvityksen mukana. Taulukkoon rastitetaan ne kohdat, jotka laaditussa selvityksessä on otettu huomioon.
LUPAMÄÄRÄYKSET
Lupahakemuksen liitteeksi toimitetun selvityksen ja siinä esitettyjen
menettelyjen laadusta ja laajuudesta riippuen lupapäätökseen otetaan tarpeelliset rakennustyön aikaista kosteudenhallintaa koskevat
määräykset. Määräykset voivat koskea esimerkiksi selvitystä rakennushankkeeseen ryhtyvän oman henkilöstön osallistumisesta kosteudenhallinnan suunnittelu- ja valvontatehtäviin, kosteudenhallinnan
toteutuksen laatusuunnitelman laatimista, erityismenettelyä, riskianalyysiä ja siihen mahdollisesti perustuvaa yksityiskohtaista olosuhdesuojauksen ja kuivumisen hallinnan laadunvarmistussuunnitelmaa,
kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön asettamista jne.
Erityismenettelyä voidaan edellyttää mm., jos kohteeseen liittyy erityinen riski siitä, että terveellisyyden vaatimuksia ei saavuteta. Tällainen
riski saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun rakennuksen runko esitetään jätettäväksi kokonaan suojaamatta runkotyön ajaksi. Erityismenettelyä koskevassa päätöksessä voidaan määrätä myös mm. terveellisyyden vaatimusten toteutumisen seurannasta rakennuksen käytön
aikana. Erityismenettelyä voidaan edellyttää myös aloituskokouksessa
tai rakennustyön aikana.
Kosteudenhallinnasta vastaava henkilö tulee lähtökohtaisesti asettaa olosuhdesuojauksen ja kuivumisen hallinnan kannalta vaativissa
hankkeissa. Näitä ovat kaikki asumiseen tai pysyvään työskentelyyn
tarkoitetut rakennukset.
Kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön tehtäviin kuuluu mm., että
suojausten ja kuivumisen varmistaminen on riittävästi suunniteltu ja
3
KOSTEUDENHALLINTA RAKENTAMISEN AIKANA
suunnitelmia noudatetaan. Lisäksi hänen tehtävänään on reagoida
poikkeamatilanteisiin ja huolehtia kuivumista edistävien olosuhteiden
luomisesta myös tällöin. Hänen tulee myös huolehtia, että kuivumisen
todentamiseksi tehtävät mittaukset ja muut mahdolliset toimenpiteet
toteutetaan suunnitellussa laajuudessa ja että rakennuksen kosteudenhallinnan tavoitteet on saavutettu ja saavuttaminen todennettu.
Hän toimii tarkastusasiakirjan vastuuhenkilönä rakennustyönaikaisen
kosteudenhallinnan osalta. Hänellä tulee olla tehtäviensä ja vastuunsa
vaatimalla tavalla riittävät valtuudet ja voimavarat.
VIRANOMAISVALVONTA ENNEN RAKENNUSTYÖN
ALOITTAMISTA
Rakennusvalvonta toteaa asetettujen lupamääräysten toteutumisen
tilanteen viimeistään aloituskokouksessa tai - jos aloituskokousta ei
ole tarpeen järjestää - ennen luvanvaraisen työn aloittamista jätettävän aloittamisilmoituksen yhteydessä. Samalla käydään läpi vielä
lupahakemuksen liitteenä olleessa kosteudenhallintaselvityksessä
esitetyt asiat tarvittavilta osin ja todetaan mahdolliset muutokset ja
niiden vaikutukset. Todetun perusteella voi rakennusvalvonta vielä
antaa tarvittavia määräyksiä.
RAKENNUSTYÖNAIKAINEN VIRANOMAISVALVONTA
Rakennusvalvonta osaltaan valvoo kosteudenhallintaselvityksessä
esitettyjen menettelyjen, mahdollisten lupamääräyksissä asetettujen
lisävaatimusten sekä kosteudenhallintasuunnitelmien toteutumista.
Terveellisyyden kannalta vaadittujen tavoitteiden saavuttamista ja todentamista valvotaan luvassa määrättyjen rakennustyönaikaisten katselmusten yhteydessä tai erillisten, vain kosteudenhallintaan liittyvien
työmaakäyntien yhteydessä. Todetessaan poikkeamia voi rakennusvalvontaviranomainen myös tässä yhteydessä antaa tarvittavia määräyksiä ja tarvittaessa jopa määrätä rakennustöiden keskeyttämisestä.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehtimisvelvollisuutensa perusteella jatkuvasti valvottava rakennusaikaisen kosteudenhallinnan
toteutumista suunnitellulla tavalla ja reagoitava nopeasti, jos poikkeamia ilmenee. Poikkeamat ja niistä aiheutuvat toimenpiteet tulee kirjata
rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Koska laiminlyödystä kosteudenhallinnasta saattaa aiheutua tuleville rakennuksen käyttäjille terveydellistä haittaa, on vähäistä suuremmasta poikkeamasta ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle viipymättä, jotta rakennusvalvontaviranomainen voi varmistua, että terveydellisen haitan estämiseksi tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet käynnistetään viipymättä. Vähäistä
suurempana poikkeamana on pidettävä esimerkiksi sitä, kun sellaiset
rakennustuotteet tai rakenteet kastuvat, joiden ei ole kosteudenhallintasuunnitelmassa sallittu kastuvan.
4
KOSTEUDENHALLINTA RAKENTAMISEN AIKANA
RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
Jotta rakennus voidaan ottaa käyttöön, on rakennushankkeeseen
ryhtyvää edustavan vastuuhenkilön todettava tarkastusasiakirjaan ja
sen yhteenvetoon, että rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden
suhteen rakennus on terveellinen ja otettavissa käyttöön ja että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen on otettu terveellisyyteen mahdollisesti sovitut tai määrätyt seurantatoimenpiteet.
Lähteet
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. RIL 250. Kosteudenhallinta ja
homevaurioiden estäminen
Rakennustietosäätiö. RT 07-10832 Terveen talon toteutuksen kriteerit.
Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle
Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §, 117 c §, 119 §, 124 §, 150 §, 150 a
§, 150 c §, 150 d §
Eduskunnan kirjelmä EK 5/2013 vp. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat
Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 1/2013 vp. Rakennusten kosteusja homeongelmat
Liitteet
LIITE 1: Taulukko lupahakemuksen liitteeksi toimitettavaan selvitykseen sisällytettävistä asioista.
LIITE 2: Ohjeita rakennushankkeeseen ryhtyvälle selvityksen laatimista varten
Helsingin rakennusvalvontaviraston ohje, helmikuu 2016. Korvaa
marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen.
Helsingin kaupunki
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300, 00099 Helsingin kaupunki
Siltasaarenkatu 13, 00530 Helsinki
p. (09) 310 2611, f. (09) 310 26206
[email protected]
www.rakvv.hel.fi
kosteudenhallintaselvityksen sisältö
sisältöä tarkentavaa ohjeistusta
Tehdäänkö täydentäviä
kosteusherkkiä rakenteita
ennen kuin vaippa on
vedenpitävä?
Suojaustavat sekä
suojausten toimivuuden
valvonta (huomioiden
äkillisetkin
säätilamuutokset)
Mahdollisen kastumisen
laajuuden ja vakavuuden
arviointi ja ilmoittaminen
rakennusvalvontaan
Valmisosiin liittyvien
kosteudenhallintatoimenpiteiden
toteutuksen valvonta
(valmisosien suojaukset,
ontelolaattojen onteloiden
vedenpoisto)
Kosteudelle herkkien ja
kosteana kuivumista
hidastavien materiaalien ja
asennusten suojaus
Reagointi
säätilamuutoksiin
Toteutus ja valvonta
Tiedonkulun varmistaminen
Perehdyttäminen
Toimenpiteiden
dokumentointi
Olosuhdesuojaukseen ja
kuivumisenhallintaan
liittyvien kosteusriskien
systemaattinen arviointi
(sisältää myös tiedot
rakenteiden ja
materiaalien
kosteusherkkyydestä
sekä kuivumiskyvystä)
Alustava riskiarvio
Sääsuojausten sekä
veden ja lumen
ohjauksen ja niiden
poistojärjestelmien
suunnittelu
Vaatimukset tarkastusasiakirjalle
vastuuhenkilöineen
otettu kantaa (x)
Kastumisesta johtuvat
toimenpiteet (esim.
vaikutukset
kuivumisaikoihin ja
tehostettuun
kuivattamisen tarpeeseen,
lisämittaukset)
ellei ole rakennushankkeeseen ryhtyvän
omasta organisaatiosta
tai hänen
kiinnittämänsä
ulkopuolinen,
edellytetään erillisen
kosteudenhallinnasta
vastaavan erityisalan
työnjohtajan
hyväksyttämistä
Kelpoisuus, asema,
tehtävät, vastuut,
valtuudet sekä
voimavarat
rakennushankkeeseen
ryhtyvän omasta
organisaatiosta tai
hänen kiinnittämänsä
ulkopuolinen
Työmaan
kosteudenhallinnasta vastaava
henkilö
otettu kantaa (x)
Vaatimukset työmaavaiheen
tarkennetulle kosteudenhallintasuunnitelmalle sekä muille
mahdollisille rakennushankkeeseen
ryhtyvän hyväksyntää edellyttäville
työmaavaiheen kosteudenhallintaan
liittyville suunnitelmille ja
laadunvarmistusmenettelyille
Kosteudenhallintatoimenpiteiden aiheuttamat
aikatauluvaatimukset (sisältäen
myös varautumisen mahdollisten
kastumisten ja ennakoitua
hitaamman kuivumisen ja
materiaalivalintojen
aikatauluvaikutukset)
Vaatimukset rakennus- ja
erityissuunnitelmien sekä työmaaaikaisten
kosteudenhallintatoimenpiteiden yhteensovittamisesta
Vaatimukset toteuttajan
kohdekohtaiselle
laatusuunnitelmalle:
toteuttajan osaamisen ja
voimavarojen arviointi
asetettuihin vaatimuksiin nähden,
toteuttajan hankeorganisaation
kuvaus ja sen vastuuhenkilöt,
tarkastuksen periaatteet
vastuineen sekä suunnitelma
laadunvalvonnan toimenpiteistä ja
tallenteista
Rakennushankkeeseen ryhtyvän
valvontahenkilöstön pätevyydet,
voimavarat, vastuut ja valtuudet
sekä heidän toteutettavakseen
tulevat laadunvarmistustoimenpiteet ja niiden dokumentointi
Vaatimukset rakennusosien ja materiaalien kosteudelle ja
suojauksille (rakennustuotteiden
valmistus ja varastointi tehtaalla,
kuljetus, varastointi työmaalla
sekä keskeneräiset ja valmiit
rakenteet)
Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja
toteuttajien laatujärjestelmät
(esim ISO 9001)
Vaatimukset henkilöstölle ja
laadunvarmistukselle
Työmaa-aikaisen
kosteudenhallinnan
kriittiset
perusvaatimukset
Sääsuojausten suunnittelu sekä toteutus ja valvonta
otettu kantaa (x)
päivämäärä
Kuivumisen
seuranta ja
dokumentointi
(esim. lämpötilamittaus,
suhteellisen
kosteuden mittaus
ilmasta ja
rakenteista jne.)
Kuivuminen
Kuivumisen seuranta ja
dokumentointi (esim.
lämpötilamittaus,
suhteellisen kosteuden
mittaus ilmasta ja
rakenteista jne.)
Vaatimukset kuivumista
edistäville toimenpiteille
(kuivatusmenetelmät ja
–kalusto)
Kuivatus
Tarkastusasiakirjaan varmennetaan
rakennuksen käyttöönoton
edellytysten toteutuminen
Mittausraportit ja tulosten analysointi
(myös vastuutus) ja siitä aiheutuvat
toimenpiteet
Muut mahdolliset ryhtyvän
hyväksymät todentamismenetelmät,
esim. laskenta (todelliset olosuhteet
mm. ”uudelleen kastuminen”
otettava huomioon)
Vaatimukset
kosteusmittaussuunnitelmalle ja
muille laadunvarmistustoimenpiteille
(laitteet, menetelmät,
mittausaikataulu ja -laajuus,
mittauspisteiden sijainti, mittausten
tarkkuusvaatimukset, mittausten
suorittajat ja heidän pätevyytensä
jne.)
Suoritettavat mittaukset ja
muut laadunvarmistustoimenpiteet rakennuksessa
vaadittujen käyttöolosuhteiden varmistamiseksi
Kuivuminen, kuivatus ja asetettujen vaatimusten toteutuminen
rakennuksessa sekä rakenteissa
rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa allekirjoitus ja nimenselvennys
otettu kantaa (x)
Henkilöstö ja laadunvarmistus
otettu kantaa (x)
Rastitettuihin kohtiin on laatimassamme kosteudenhallintaselvityksessä (liite) otettu kantaa
otettu kantaa (x)
Osoite
Kiinteistötunnus
Lupatunnus
otettu kantaa (x)
Hanke
otettu kantaa (x)
otettu kantaa (x)
LIITE 2
OHJEITA RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE SELVITYKSEN LAATIMISTA VARTEN
Kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset on syytä asettaa jo heti hankkeen suunnittelun
aloitusvaiheessa. Näin hankkeen suunnittelijoille ja muille mahdollisille asiantuntijoille jää riittävästi
aikaa kartoittaa hankkeen rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan liittyvät riskit ja suunnitella
ratkaisut sekä määritellä tarvittavat toimenpiteet, jotka tukevat työnaikaista olosuhdesuojausta ja
edistävät rakennuksen kuivumista. Tämä luo pohjan myös ottaa ennakoivasti huomioon
kosteudenhallinnasta aiheutuvat kustannukset. Rakentamisajankohdasta riippumatta pitkän
rakentamisajan aikana sateita rakennukseen tulee kohdistumaan eikä sateiden ajoittumista ja
määrää voi ennakoida eikä siten ottaa huomioon toteutuksen suunnittelussa. Suojaukseen liittyvät
vaatimukset on syytä asettaa myös valmisosien (esimerkiksi betoni- ja puuelementit) valmistajille.
Lähtökohtaisena tavoitetasona tulee pitää sitä, ettei rakennettava rakennus tai sen osa kastu
rakentamisen aikana lainkaan sen jälkeen, kun perustustyö on tehty ja ryhdytään rungon ja vaipan
rakentamiseen. On syytä varautua laatimaan yksityiskohtaiset suunnitelmat mm. sateelle altistuvien
rakennusosien suojauksesta ja mahdollisen sadeveden poistojärjestelmästä sekä laatimaan
laatusuunnitelma suunnitelmien asianmukaisen toteuttamisen varmistamisesta. Riippumatta
suunnitellusta suojaustasosta tulee varautua tehostettuun kuivattamiseen tai kuivumisaikojen
pidentämiseen sekä kuivumisen tehostettuun todentamiseen, mikäli rakennus tai sen osa kuitenkin
kastuu tai rakennekosteus ei jostain syystä poistu riittävästi.
Kosteudenhallintatoimenpiteiden huolellisella suunnittelulla ja sateisiin varautumisella vältetään
kastumisesta väistämättä syntyviä lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat aikatauluviiveistä, materiaalien
turmeltumisesta johtuvista purku- ja uudelleen rakennustyöstä sekä materiaalihukasta, tehostetusta
kuivattamisesta ja kuivatuksen tehostetusta varmentamisesta ja todentamisesta. Lisäksi
rakennuksen terveellisyyden varmistaminen luotettavasti ennen käyttöönottoa, mahdollinen
käyttöönoton viivästyminen ja kastumisesta mahdollisesti aiheutuva käytön aikainen
seurantavelvoite aiheuttaa lisäkustannuksia.
Urakkamuotoisessa rakentamisessa on tarjouspyyntöasiakirjoihin syytä sisällyttää rakennusaikaiselle
kosteudenhallinnalle asetettavat vaatimukset ja edellyttää tarjoukseen kosteudenhallinnan
toimenpiteet riittävän tarkasti eriteltyinä ja erikseen hinnoiteltuina. Lisäksi on syytä edellyttää
esitettäväksi alustava rakennustyönaikaisen kosteudenhallinnan laatusuunnitelma.
Laatusuunnitelma sisältää toteuttajan osaamisen ja voimavarojen arvioinnin asetettuihin
vaatimuksiin nähden, toteuttajan hankeorganisaation kuvauksen ja sen vastuuhenkilöt, tarkastuksen
periaatteet vastuineen sekä suunnitelman laadunvalvonnan toimenpiteistä ja tallenteista. Näin
toimien rakennushankkeeseen ryhtyvä voi tarjouksen perusteella arvioida, onko kosteudenhallinnan
tavoitetason saavuttamiseksi asetetut vaatimukset mahdollista täyttää tarjouksessa esitetyillä
toimenpiteillä ja voimavaroilla.
Perustajarakennuttajamuotoisessa rakentamisessa on syytä niin ikään etukäteen esimerkiksi
toimintajärjestelmässä ja sen pohjalta laaditussa työmaakohtaisessa laatusuunnitelmassa määritellä
kosteuden hallinnan tavoitteet ja määritellä toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään. Lisäksi tulee
varata olosuhdesuojaukselle, kuivumisen varmistamiselle ja vaatimusten täyttymisen todentamiselle
ja sen osoittavien tallenteiden laatimiselle riittävät voimavarat.