Ultrabond Eco 4 LVT Ultrabond Eco 4 LVT

Comments

Transcription

Ultrabond Eco 4 LVT Ultrabond Eco 4 LVT
o
cT
E
d LV
n
o
4
b
a
r
t
l
U
Fiberförstärkt
högtemperaturlim
för LVT-golv
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mycket skjuvhållfast och hårt våtlim i vattendispersion
för höga temperaturer som är speciellt avsett för LVTgolv.
Avsett för golv och väggar inomhus.
Lämpligt för:
– släta, sugande ytor
– golvvärmesystem
Limmet har förbättrats genom tillsats av fibrer och är
därför speciellt lämpligt för mycket slitageutsatta golv
i bostäder, butiker och industriell miljö, t.ex. sjukhus,
köpcentrum och flygplatser.
Produkten kan användas för limning av golv som utsätts
för länkhjulsbelastning enligt EN 12529.
Några exempel på användning
Ultrabond Eco 4 LVT används för limning av:
• LVT-golv, plattor och plankor.
TEKNISKA EGENSKAPER
Ultrabond Eco 4 LVT är ett lösningsmedelsfritt,
fiberförstärkt, syntetiskt polymerbaserat lim i
vattendispersion, formad till en ljus beige pasta som
är färdig att använda.
Produkten har utvecklats specifikt för LVT i plattor och
plankor. Den kännetecknas av snabb och stark bindning
och härdar på kort tid. Den färdiga filmen är styv
och sammanhängande, vilket ger golvet mycket hög
dimensionsstabilitet.
Produktegenskaper:
– mycket enkel att applicera;
– kort eller ingen väntetid;
– utmärkt vätning även på besvärliga beläggningar;
– mycket hög fläkhållfasthet;
– hög skjuvhållfasthet;
– mycket god dimensionsstabilitet;
Även lämplig för limning av:
– förhindrar öppna fogar;
• homogena, heterogena, CV- och flerskikts PVCgolvplattor;
– slitage från länkhjul enligt EN 12529;
• halvhårda kvartsvinylplattor (VCT);
• linoleumplattor med syntetisk baksida;
• polyolefin- och PUR-baserade golvbeläggningar
i plattor.
– fri från lösningsmedel;
– inte brandfarlig;
– EMICODE EC1 Plus (mycket låga utsläpp);
– Blauer Engel - RAL UZ113;
–o
skadlig för både montörens och slutanvändarens
hälsa.
o
EcVT
d
n L
bo 4
a
r
Ult
TEKNISKA DATA (typiska värden)
PRODUKTIDENTITET
Konsistens:
krämaktig pasta
Kulör:
ljus beige
Densitet (g/cm³):
1,20
pH:
7,5
– EMICODE:
– Blauer Engel:
EC1 Plus - mycket låga utsläpp
RAL - UZ 113
För ytterligare information, se säkerhetsdatabladet
APPLICERINGSDATA (vid +23°C och 50% R.F.)
Användningstemperatur:
från +15°C till +35°C
Väntetid:
0-10 minuter
Öppentid:
20-30 minuter
Klar för lätt gångtrafik:
3-5 timmar
Klar för användning:
24-48 timmar
SLUTEGENSKAPER
PEEL 90° provning av hållfasthet enligt EN 1372
(N/mm):
– homogen PVC:
– sammansatt PVC:
REKOMMENDATIONER
• Monteras vid rekommenderade
temperaturer, normalt mellan +15°C
och +35°C.
• Får inte monteras på underlag som är
oskyddade mot stigande fukt.
• Använd Adesilex G19 eller Adesilex G20
vid extrema temperaturer på grund av
solstrålning, stark mekanisk påkänning från
truckar och liknande eller i områden med
vatten (personalmatsalar, kök, duschar,
balkonger, öppna verandor med mera).
• På flerskikts korkunderlag med PVCbaksida används Ultrabond Eco 310.
APPLICERING
Förberedning av underlaget
Underlaget måste vara torrt, jämnt, solitt,
mekaniskt starkt, fritt från lösa partiklar,
sprickor, färg, vax, olja, rost samt spår av
gips eller andra produkter som kan försämra
vidhäftningen.
På icke sugande underlag appliceras en
mjukgörare i en tjocklek på minst 2 mm.
Fukthalten ska normalt vara högst 2-2,5%
}
enligt EN 14259
för cementbaserade underlag och högst
0,5% för gips eller anhydritbaserade
underlag.
Föreskrifterna i varje land måste strikt följas.
Det är viktigt att säkerställa att det inte
förekommer stigande fukt. Obundna golv
lagda över lättbetong eller över isolering och
golv lagda direkt på mark måste separeras
med en fuktspärr som förhindrar stigande
fukt.
För reparation av sprickor i underlaget,
förstärkning och vattentätning av golv,
formning av snabbtorkande golv och
avjämning av ojämna underlag, se tillhörande
teknisk dokumentation eller kontakta vår
avdelning för teknisk rådgivning.
Acklimatisering
Kontrollera innan monteringen påbörjas att
golvbeläggningen eller väggbeklädnaden
acklimatiserats till rekommenderad
temperatur och relativ luftfuktighet.
Applicering av produkten
Ultrabond Eco 4 LVT är färdig att användas
och kräver inga förberedelser. Blanda
limmet i hinken före användning. Fördela
limmet jämnt på underlaget med en lämplig
tandspackel.
Montering av golv
Följ tillverkarens anvisningar.
Använd en väntetid beroende på applicerad
mängd, klimatförhållanden, underlagets
sugförmåga och beläggningens typ.
Applicera endast så mycket lim som kan
spridas inom öppentiden (20–30 minuter)
och med god överföring till beläggningens
baksida.
Placera golvbeläggningen efter en kort
väntetid på den ännu våta limbädden.
Åsarna måste pressas ned.
Undvik luftfickor och gnugga
golvbeläggningen mot underlaget så att
limmet överförs helt till baksidan.
Några minuter efter att golvbeläggningen
monterats måste den alltid pressas fast
ordentligt med rullande eller gnuggande
rörelser.
Obs! Väntetiden och öppentiden kan variera
beroende på temperaturen, den relativa
luftfuktigheten samt underlagets sugförmåga.
Tiderna är kortare vid hög temperatur och låg
luftfuktighet, och längre vid låg temperatur
och hög luftfuktighet samt på underlag med
liten sugförmåga.
Rengöring
Medan Ultrabond Eco 4 LVT fortfarande
är våt kan den avlägsnas med vatten från
golvbeläggningar, verktyg, händer och
kläder. När den har torkat avlägsnas den med
alkohol eller lämpligt lösningsmedel.
ÅTGÅNG
Åtgången varierar beroende på underlagets
likformighet, golvbeläggningens baksida och
den typ av spackel som används.
MAPEI spackel nr 1:
ca 250-300 g/m².
Tandspackel TKB A1/A2: ca 200-300 g/m².
FÖRPACKNING
Ultrabond Eco 4 LVT levereras i 16 kg hink.
FÖRVARING
Under normala förhållanden är Ultrabond
Eco 4 LVT stabil i minst tolv månader i sin
oöppnade originalförpackning. Undvik att
utsätta produkten för frost under längre tid.
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING
Ultrabond Eco 4 LVT betraktas inte
som farlig enligt gällande bestämmelser
för klassificering av blandningar. Vi
rekommenderar skyddshandskar och
skyddsglasögon samt att de vanliga
säkerhetsåtgärderna för hantering av
kemikalier vidtas.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Sörj för god ventilation under och efter
applicering samt vid torkning.
Undvik att äta, dricka eller röka under arbetet
med produkten.
Vid kontakt med ögon eller hud, spola genast
med mycket vatten.
Förhindra att produkten når avloppssystem
eller vattendrag. Förhindra att produkten
tränger ned i jord/mark.
Rengör verktygen med tvål och vatten
omedelbart efter användning.
Endast helt tömda behållare får återvinnas.
Torkade produktrester kan hanteras som
vanligt hushållsavfall.
Produkten innehåller MIT/BIT (1:1) och CIT/
MIT (3:1). För information för allergiska
personer, ring +47 62972000.
För ytterligare och komplett information om
säker hantering av vår produkt, vänligen se
vår senaste utgåva av säkerhetsdatablad för
produkten.
PRODUKT FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING.
NOTERA!
Trots att de tekniska detaljerna och
rekommendationerna i denna publikation
representerar det bästa av vår kunskap och
erfarenhet, måste ovanstående information
alltid betraktas som indikationer. Därför skall
den som använder produkten på förhand
försäkra sig om att den är lämplig för den
aktuella applikationen, och användaren själv
är alltid ansvarig för konsekvenser i samband
med användandet av produkten.
Vänligen referera till senast uppdaterade
versionen av tekniskt datablad, tillgängligt
på www.mapei.se
Denna symbol används som märke på produkter
från MAPEI, som avger låg nivå av skadliga
organiska ämnen (VOC) enligt godkännande av
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlege-werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte
e.V.) à en internationell organisation för kontroll av
emissionsnivåer från produkter som används för golv.
“Der Blaue Engel” är en tysk miljömärkning som
visar att produkterna tar hänsyn till såväl miljön som
golvläggarna och slutanvändarna. MAPEI-produkter
med denna logo har blivit testade enligt stränga krav
som beskrivs i den tyska standarden RAL-UZ 113.
Alla dessa produkter är lösningsmedelsfria och har
mycket låg emission av flyktiga organiska föreningar
och är därför mycket miljövänliga.
Vårt miljöengagemang
MAPEI:s produkter hjälper entreprenörer och
konstruktörer att skapa innovativa LEEDcertifierade projekt, i enlighet
med U.S. Green Building Council.
Alla referenser på produkten
är tillgängliga vid förfrågan och
på www.mapei.se
6504-2-2016 (S)
All reproduktion av text, fotografier och illustrationer
som publiceras i detta dokument förbjudes
(S) A.G. BETA
o
EcVT
d
n L
bo 4
a
r
Ult
®
BUILDING THE FUTURE

Similar documents