ܒ - Meltha.dk

Comments

Transcription

ܒ - Meltha.dk
(‫" )ܒ‬#$%
ܿ -‫ܐ‬
ܵ /0ܵ ,2
"ܵ (' *+,
ܼ ܼ
ܼ "ܵ' -‫ܕ‬
ܿ
ܵ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ȢȒ
ܵ ‫ـ ـ‬ȗܿ ܼ
ǵ‫ـ‬ȉܹ ‫ܼـ‬ȁ‫ ܵܗܘ ܕ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ ܐ‬ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȏܵ ܼǶ‫ـ‬ȅ dz‫ـ‬Ǹܼܿ Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ȧ‫ܼـ‬ȁȤ‫ـ‬ț‫ـ‬Ǫܼܿ ‫ ܘ‬ǩܹ ȴ‫ـ‬Ș‫ܹـ‬ȥ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȏܵ ܼǶ‫ـ‬ȅ dz‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܕ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ǫʧ ܼȤ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬ȋܼܿ ǵ݁ ‫ـ‬ȉȁ
ܼܿ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ǫܵʧ ‫ܼـ‬ȁȨʧ ‫ـ‬ȅ ،ǩܹȳȤܵ ‫ـ‬Ȍ‫ـ‬Ǫܼܿ ǧ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬ȂȚ
ǵܹ‫ـ‬Ȉ ǩܹ ‫ܼ ܪ‬Ƕ‫ـ‬Ȧȋ
‫ ܼ ܿܕ ـ‬dz‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܕ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃȏ‫ـ ـ‬ȢǪ
‫ܸـ ـ‬ȋ ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬ȉǪ
ܸ ‫ ـ‬Ǩ‫ܘܼ ܪ ܵܨ‬Ȩ‫ـ‬ȋ .Ȑ‫ـ‬ȁ̈ dzܼܿ ‫ـ‬ȁܼ Ǧ‫ـ‬Ǫ
ܼ ‫ ܘ ـ‬ǧܹ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬ǭʧ ܸȳ ǧ‫ܵـ‬Ȃȉ
ܿ
ܿ
ܵ ȳ ܼܿ‫ ܕܐ‬ǧ‫ـ‬ȡܵ ‫ܘ‬Ƿܿ ‫ـ‬Ǹܵ ‫ ܘ‬1ǩdzܵ ‫ـ‬ǭܿ Ƿ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܐ‬Ǩܹ‫ܕܗܘ‬
ܵ
Dz‫ـ‬ȉ‫ܸـ‬Ȧ‫ـ‬Ǹܵ ‫ ܕ‬ǩdzܵ ‫ـ‬ǭܼ ܿ Ƿ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܐ‬..ǨȨܵ ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬Ȃȏǭ
ܼ ‫ ـ ـ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ȁܵ ‫ ܘ‬2ǩȽܵ ‫ـ‬Ȃܼ ‫ـ‬Ǫ݁ ܼ‫ ܐ‬ǩ‫ܬܪ‬ʧ ܼ‫ ܘܐ‬ǧܹ‫ـ‬Ȣ̈ ‫ـ‬Ȃȉǻ
ܼ ‫ ـ ـ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ȗ
ܼ
ܵ
ܵ
ܼܿ ǩȤȂܼ Ǫ‫ܬ‬
ܿ ܼ ‫ ܹܗ‬Ȥܸȗdzȋ‫ܘ‬
.ǵ‫ܹ̈ـ‬ȂǹȈ
ʧ ǧǫܸܵ Ȉ Ȑị̑ ǩȤǹȋܼܿ
ܵ ‫ ܘܼܿ ـ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܕ‬Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ǭܼ ܿ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǩܹ ȴ‫ـ‬ȚȠܿ ‫ـ‬Ǫ 3ǩdz̈ ‫ـ‬ȏ‫ܸـ‬ȗ ȍ‫ـ‬ȗܿ ܼ Ȥ‫ـ‬ȋܸ ‫ܕܙ‬
ܵ ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ
ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ ،Ǩܹ Ȩ̈ ‫ܵـ‬Ȃȏ‫ـ ـ‬ȉǻ
ܹ
ܼ
ܼܿ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ȓܵ ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܹܗ ܘܼܿ ܗ‬Ȩ‫ـ‬ǫ݁ ‫ـ‬Ǹܼܿ ܼǶ‫ـ‬ȋ ǧ‫ـ‬Ȣܵ ‫ـ‬ȂțǸ
Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȗܿ ܼ ǵܹ‫ـ‬ȉȦ‫ܸـ ـ‬ȗ‫ ܕܪ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȁܼ ..Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܙܘ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܘ‬ǧ‫ـ‬Ǫܵ ܼǶ‫ـ‬Ǹ‫ ܕ‬ǩȤܵ ‫ـ‬Ș‫ܹـ‬ȥ ‫ ݁ܗ‬Ȩܵ ̣ ‫ـ‬ȁܵ Ȩ̈ ʧ ‫ـ‬ȏǪ
ܼ‫ـ ـ‬
ܵ
ܿ
ܿ
4
̈ ‫ـ ـ‬ȗܼ ǵܹ‫ـ‬ȉǸ
ܵ ‫ ܘܼܿ ـ‬،‫ܘܼ ܬ ܹܗ‬Ȩʧ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܐ‬ǩܹ‫ܕ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ǫ‫ܼ ܘ‬Ǧ‫ـ‬ȋ ǧ‫ـ‬ǹܵ ‫ܼـ‬ȁ‫ܼܿܬܐܪ‬
‫ ܹܗ‬Ȩ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܘܐܘ‬ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȃܼ ‫ـ‬Ǯȥ
‫ܸ ـ‬Ȩ‫ـ‬Ț ..‫ ܹܗ‬Ȥ‫ـ‬Ȣܵ ‫ܸـ‬ȗ Ȑ‫ـ‬ị̑ ‫ ܹܗ‬Ȥ‫ـ‬Ȣȗ
ʧ ‫ ـ‬ǩ‫ܪ‬dzܵ ‫ـ‬Ǫ ǵ‫ ܹـ‬ȏȂ
ܵ ‫ـ‬ȁܼܿ Ƕܿ ‫ـ‬Ȣȋ
ܵ ‫ـ ـ‬ȦǪ
ܼܿ ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȏȋ
ܸ ‫ ـ‬Ǩ‫ܬ‬Ƚ
ǨȨ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Ȧȁ
‫ ـ‬..‫ ݁ܗ‬Ȥܵ ‫ـ‬Ǯʧ ‫ـ‬Țܼܿ Ȑ‫ـ‬ị̑ ǧܹ‫̈ـ‬Ȃ‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܕ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ̈ ‫ـ‬ȋܼܿ ǧ‫ـ‬ȥܵ Ȥܵ ‫ـ‬ǭ ǧܹ‫ـ‬ȏ̈ ‫ـ‬ǫܵ ‫ـ‬ȏ݇ ‫ܹـ‬ǭ Dz‫ـ‬ȉȅ
‫ ـ‬Ȑ‫ـ‬ị̑ ǧܹ‫ـ‬ǫ̈ ‫ـ‬Ǫܵʧ dz‫ـ‬ȉ‫ ܸـ‬ȘǪ
‫ ـ‬..Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬ȉȦ
‫ـ‬
ܵ
݇
ܵ
ܵ
ܵ
̈
ܿ ‫ـ‬Ȉ Ǩܹ‫ ܹܗ ܕܗܘ‬Ȩ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬ȥ ܼǶ‫ـ‬ȋ ǩ‫ܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ـ‬Ǫʧ ܸȨ‫ـ‬ȅ ..‫ܬ ݁ܗ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬ȁܼ Ȥ‫ـ‬Ț‫ܬ ݁ܗ ܘ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȥܵ Ȥܸ‫ـ‬ȥ‫ܼ ̣ܬ ݁ܗ ܘ‬Ƕ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȁܵ ܼ ǵ‫ـ‬Ǫ ǧܹ‫ـ‬Ȏȴܹ‫ـ‬ǸǦ‫ـ‬Ǫ
ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ǫʧ Ƿܿ ܼ ‫ـ‬Ǫ ‫ܘܢ‬ǵ
ܵ ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ǽȋ
ܿ ܼ Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬Ȃܼ ‫ـ‬ǫȈ
ܵ ǩܹ ȴ‫ـ‬ǫܵ ‫ـ‬ȏ݇ ‫ـ‬ǮȈ
ȃܼ ‫ـ‬ȋȤ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܘ‬ǨȨܵ ̣ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܕܐܘ‬ǩȽܵ ‫ـ‬ȁܼ Ǧ‫ـ‬Ǫ ȃܼ ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬Ǫ̣ ‫ܕܕ‬
‫ـ‬
ܼ ‫ ـ ـ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ǫʧ ‫ܘܙ‬
ʧ ‫ ܕ ـ‬ǧ‫ـ‬Ǹܵ ܼ‫ ܪܘ‬ǧ‫ـ‬ȢȈ
ܼ ܿ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ȣܵ ‫ـ‬Ȃȏȑ
5
ܵ
ܿ
ܵ ȡ ȃȢܸ
.ǵ݁ ȏܵ ܸȋ ǧǼȏܸ
ܼ ‫ܬ ݁ܗ‬ʧ ܼ‫ܘ‬ȤȂțȑ
ܼ
ܼ ǸȤȋ‫ܘ‬
ܵ
ܿ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵǨȨ‫ـ‬Ȉ‫ܙ‬Ǧ
ܵ
ܵ
ܵ
݁
ܿ
ܿ
ܿ
ܵ
ܿ ܼ ‫ـ‬ȌǪ
ܵ
ܵ
‫ܸـ ـ‬Ǹ ȍ‫ـ‬ȋܸ Ȩܼ ‫ـ‬ȋ‫ ܕ‬Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȢȒ
‫ـ ـ‬ȗܼ ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ‫ـ‬ȡ ǨܹǷ‫ـ‬Ǹܵ ‫ ܕ‬ǵ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǨȨ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ȁܵ ‫ܗܼ ܘ‬Ȩʧ ‫ـ‬ȋܸ
ܹ ‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܸ‫ ܐ‬،ǩ‫ܪ‬Ƕ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋ ȍ‫ـ‬ȗܼ ǧ‫ـ‬Ȍȉ
ܿ
ܵ
ܿ
ܿ
ܿ ‫ـ‬ȡܵ ȍ‫ـ‬ȗܼ ǵܹ‫ـ‬ȂȎ‫ܸ ـ‬ȳ ǧܹ‫ـ‬Ț‫ܬܘ‬Ƕ
ܿ ‫ـ‬Ȧȋ
ܵ ‫ـ ـ‬ȥܼ ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȁܼ ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ Ƚ‫ـ‬ȅܿ ܼ ȧܸ‫ـ‬ǭȤܵ ‫ـ‬Ǫ ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬Țܵ ‫ܪ‬Ȩܿʧܼ ‫ـ‬Ǫܵ ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬Țܵ
ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ
ܼ ‫ܪ ܹܗ ܘܼܿ ـ‬ȼ‫ ܼ ܿܨ‬ǧ‫ـ‬Ǹܵ Ȩʧ ‫ـ‬Ț ܼܿ‫ ܘ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȏȂ
ܿ
ܿ ܼ ‫ ـ‬ȣܸ‫ـ‬ț‫ـ‬Ǹܵ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ
ܿ ‫ـ‬ȢȈ
ܵ ‫ ـ‬ȣܸ‫ـ‬ǫ‫ـ‬ȥܵ ‫ ܘ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ǹ‫ܼـ‬ȁȨʧ ‫ـ‬Ȍ‫ـ‬Ǫܼܿ
ǧܹ‫̈ـ‬Ȃ‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܕ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȉܵ ‫ـ‬ȗܿ ܼ ‫ ܕ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬ȂȌ
‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ Ȥܸ‫ـ‬ȅdz‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ǩȤܵ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȌȈ
ܼ ‫ـ ـ‬ȗܼ ǨȨܵ ʧ ‫ܵـ‬ȂǪ
ܿ ȋ‫ܘ‬
݇
ܵ ܼȁȤȋܼܿ ǧܵȂȚ‫ ܿܨ‬ȧܸǪ ȷȉܵ ȅܵ ܼǶȒǪ‫ ܘ‬6..‫ܝ‬ǵȁ‫ܼ ܼܿܬ‬ǶȢȂȏȥ‫ܘ‬
ܵ ܼǶȑ‫ܕܐ‬
.‫ܝ‬ǵȁ‫ܿܬ‬ʧܼ ‫ܘ‬ȴ
ܼ ܼܿ ǧܹ ̈Ȃȁȳ
ܼ ‫ܝ‬ǵȂȗȴ
ܼ
ܵ
ܵ ‫ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬Ȉܼ ܿ ܼǶ‫ـ‬Ǽȋ
ܵ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧܹ‫ـ‬ȁ‫ܘ‬Ƿܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܼܿ ، ܼǶ‫ـ‬Ȓ‫ـ‬Ȍܵ ‫ـ‬Ȉܼ ܿ Ǭܸ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ȂȎ
ǵ݁ ‫ـ‬ȉȁ
‫ ـ‬ǨȨܵ ̣ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܐܘ‬ȼ‫ܕܗ‬
ܼ ‫ ـ‬ǩ‫ܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȏܵ ܼǶ‫ـ‬ȅ‫ ܕ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܵ ܼǶ‫ـ‬ȅ Ȑ‫ـ‬ị̑
ܵ
ܵ Ǫ ǵ݁ Ȧܵ ܵȂȚ ǵܹȉ ܼȁ‫ܝ ܕ‬dzȏ
.ǵ݁ ȏܵ ܸȋ ‫ܝ‬ǵȂȉȁ
ܼ ܿ ǧǫܵʧ ȏǮܸ
ܼ ܸȋ‫ ܘ‬ǧǪܵ ȤȈ
ܿ
ܼܿ ǨȨܵ ‫ـ‬ȂȘȥ
ܼܿ ‫ـ‬
ܵ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ǹܵ ‫ܼـ‬ȁ‫ܘܬܐܪ‬
ܵʧ ‫ܸـ ـ‬ȗ ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ܵـ‬Ȃȏ‫ـ ـ‬Ȧȋ
ܿ ܼ ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬Ǫܵ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܵ Ȩܵ ʧ ‫ـ‬ǫȢ
Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȗܿ ܼ ǵ‫ـ‬Ȉܹ ǩܹ‫ܕ‬ǵܵ ‫ـ‬ȋ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ȌȈ
ʧ ܼ ‫ ܼܬ ـ ـ‬Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ȁܵ Ƞܸ ‫ـ‬Ǹ‫ܘܨ‬
ܵ ‫( ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȏȂ‫ـ ـ‬ȗܿ ܼ ) ‫ܸܡ‬Ǧ‫ـ‬ȡܵ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ‫ܸܡ‬Ǧ‫ـ‬ȡܵ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ȁܵ Ƞ‫ـ‬Ǹ‫ܘܨ‬
ܵ ‫ ـ‬..ǵܹ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ǮǪ
ܿ ܼ ،‫ܸܡ‬Ǧ‫ـ‬ȡܵ ‫ ܕ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȁܵ ܼ ‫ ܘܗ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ș‫ـ‬ȂȎ
ǩȽܵ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬Ȉܼ ܿ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ǽȋ
ܼ‫ܨ ـ‬
ܸ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵǨȨ̣ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܕܐܘ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ȓ‫ـ‬Țܼܿ Ȥ‫ـ‬Țܼܿ ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȁܼ ‫( ܕ‬ǧ‫ـ‬ȋܵ ‫ ) ܿܨܕ‬ǧ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬Țܵ ܼǶ‫ـ‬ǻ Ƚ‫ـ‬ǹȈ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵ
ܿ ܼ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ǽȁ‫ܐ ܹ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ț ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȁܼ ǧ‫ـ‬ȅ‫ ܕܪ‬..ǨȨ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ȗȤ‫ـ‬Ȍ‫ـ‬ȋܼ Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ȥ‫ـ‬ȁܼ Ȥ‫ـ‬ȥܼܿ
ܼ
ܵ ‫ـ‬Ȍܿ ܼ ‫ـ‬Ǽȋ
ܼܿ ‫ ـ‬..‫ܸܡ‬Ǧ‫ـ‬ȡܵ ‫ ܕ‬7Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܙܘ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬Țܵ ‫ܘ‬
ܵ ‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ȷܹ‫ـ‬ȈǶܿ ‫ـ‬ǫ‫ـ‬ȏȋ
ܵ ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ǭ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǧ‫ـ‬Ȓܵ ‫ـ‬ȁܵ ܼǶ‫ـ‬ȑ‫ ܕ‬Ǩ‫ܬ‬Ȥ
ܵ ‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ Ȝܸ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȌȈ
ǧ‫ـ‬Ȍȥ
ܵ ‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ Ȝܸ‫ـ‬ȗ‫ܘܙ‬
ܵ ‫ـ‬ȥܼܿ ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȏܵ Ȥ‫ـ‬ǫȈ
ܵ ..‫ܸܡ‬Ǧ‫ـ‬ȡܵ ‫ ܕ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ƿ‫ـ‬ǹ‫ـ‬Țܼܿ ‫ܕ‬
ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ
‫ܸـ ـ‬ȏȈ
‫ ـ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȌȈ
ܼܿ ‫ ـ‬Ȥܸ‫ـ‬ȗ‫ ܵܕ‬ǧܹ‫ـ‬Ș‫ـ‬Ǫܵ ‫ ܕ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ ܐ‬ȣ‫ـ‬Ȓܸ ‫ـ‬Țܵ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȏܵ Ƕܿ ‫ـ‬ȂȒ
ܼܿ ‫ ـ‬..‫ܘܼ ܬ ܹܗ‬Ȥ‫ـ‬ȁܼ Ȥ‫ـ‬ǫ‫ـ‬Ǫܼܿ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȋܵ Ƚ‫ـ‬ȡܼܿ
ǵ‫ـ‬ǭܵ ǩȽܵ ‫ـ‬Ǹ‫ ܘ‬..ǩȤܵ ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȥܼܿ ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ ܐ‬ǵ‫ـ‬ǭܵ ǩȽܵ ‫ـ‬Ǹ Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ȥ‫ـ‬ȂǼț
‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬8ǧܹ‫ـ‬Ȓ‫ـ‬ȏȋ
ܼ ‫ـ ـ ـ‬Ǫܼܿ ǵ‫ـ‬ȋܹ ‫ ܗܼܿ ܵܕ‬Ǻܸ‫ـ‬ȉț
ܿ ‫ ܕ ـ‬Ǩ‫ـ ܵܬ‬Ȃ‫ـ‬Ȣȏ
ܿ
ܼܿ ‫ـ ـ‬Ȉܼ ܿ Ȥܸ‫ـ‬ȅdz‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬ȂȏǪ
ܵ ‫ـ‬ȥ ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ܐ‬
.. ǧ‫ـ‬ȋܵ ܸ‫ ܕܕ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ẹ̑ ‫ـ‬țȥ
ܼ
ܼ ‫ ـ ـ‬..ǧ‫ـ‬ȋܵ Ƕܿ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬Ǹܵ Ǩǵܵ ‫ـ‬ǭܵ ‫ ܘ‬..ǧ‫ـ‬Ȏܵ ȼǦܹ
ʧ ܼǶ ܵ ‫ܸـ ـ‬Ȏ ܼǦ‫ـ‬Ǫ ‫ ܹܗ‬Ȩ‫ـ‬ǪȤ‫ـ‬ȥܼܿ ȃ̈ ‫ـ‬ȏǫ
ܿ ܵ Ǩ‫ ܵܬ‬ȂȘǪ ܿ
..‫ܝ‬ǵȂȏܼܿ ܸȋ ‫ܝ‬ǵȂȉȌܸ
ܼ ܿ Șǻ‫ ܘ‬ǧܹ ȁȳ ܼǶǼȑܸǦȈ ‫ܝ‬ǵȂȏܸܼܿ ȑ‫ܘܼ ܪ‬Ȩȋ ‫ܹܗ‬ǵ̈ Ǫܵʧ ܼ‫ܕܗܘ ܘܐ‬
ʧ ܼ‫ܘ‬Ȥ ܼ ܼ‫ܘ‬
ܵ
ܿ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ ܼ ‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ ȷ‫ـ‬ȉȥ‫ ܸ ـ‬Ȥ‫ـ‬ǭ ǨȨ̣ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܕܐܘ‬ǧ‫ـ‬Țܵ ‫ܼ ܵܪ‬Ƕ‫ـ‬ǻ
ǧ‫ـ‬Ȍȅ
‫ ـ‬dz‫ـ‬Ǹܼܿ ǩ‫ܪ‬Ƕ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋ ȣܸ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ǻ ǧ‫ـ‬ẹ̏ ܼǦ‫ـ‬Ȉ‫ ܘ‬..ǧ‫ـ‬ȎǶ‫ـ‬ȂȒ
‫ܸـ ـ‬Ȏ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬ǼȦ‫ـ ـ‬ȋܼ ‫ ܘ‬ȷ‫ـ‬ȉȢ
‫ـ ـ‬ǹȈ
ܿ ܼ ‫ ـ‬ǩܹ Ȥ‫ـ‬ȡܵ ..ǧܹ‫ـ‬Ȇ̈ ‫ـ‬Ȃȋ
‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ܘܸܪ ܘ‬Ȩʧ ‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ǩȤܵ ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȒǪ
Ƚ݇ ‫ـ‬ǹǪ
ܼܿ ‫ ـ‬ǨǦܵ ‫ـ‬ȁܵ ܼǶ‫ـ‬Ǫ ‫ ܵܐܘ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܪܘ‬Ƕܿ ‫ـ‬ȋǦܵ ‫ـ‬Ȉ ǧܹ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ǭܵ ‫ܪܘܼ ܬ ܹܗ ܘ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ Ǩܹǵ̈ ‫ـ‬ǭܵ
ܼ ‫ ـ‬dz‫ـ‬Ȉܼ ܿ ȍܸ‫ـ‬ȂȢ
ܿ ǫܸʧ ȑ Ǩܹ Ȩ̈ ȁܵ Ȩʧ Ȏ‫ܘ‬
ܿ Ȣ ܼȁ ǧܹ ̈ȘȌܸȥ‫ܝ ܕ‬ǵǪ
ܼܿ ..‫ܘܢ‬ǵȈȤܸ
ܵ ǧȋܵ ‫ ܵܪ‬ȷȉܵ ȡܵ
..‫ܘܢ‬ǵȉ
.1
.2
ܵ
ܵ
Nightengale .DzȈ ܼǶǫȈ ܼǶǪ Ȩ
̣ ܼȁ‫ܐ‬ȼǶȑ .3
Annihilating. .4
Danger. .5
Oppression. .6
Obscenities. .7
Tries. .8
Ambassador.
Lost.
-1-
ܿ
ܿ ‫ـ‬ȉȘ
ܵ ‫ܸـ ـ‬Ǹ‫ ܘ‬10ǵܹ‫ـ‬ǭȳܸ‫ ܘܗ‬9‫ ܹܗ‬Ȩ‫ܵـ‬ȂȎ‫ ـ‬ȴ‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܹܗ ܘ‬Ȩ̈ ‫ـ‬ǹȥ
ܵ ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȋ ‫ܘܢ‬ǵ
Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǨȨܵ ‫ـ‬Ẹ̑ ‫ـ‬Ȉܼ ܿ ǵܼܿ ‫ـ‬Ǫ ..‫ܼ ܚ‬Ȥ‫ـ‬ȋ ܼܿ‫ܚ ܐ‬Ƞܿ ܼ ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܐܸܢ‬ǵܹ‫ـ‬ȏ̈ ‫ـ‬Ȍȉ
‫ܼـ ـ‬ȁ‫ܘܙ‬
ܵ
̈
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵ ‫ܘܢ ـ‬ǵ‫ـ‬ȉǫ
ǵܹ‫ـ‬Ș‫ـ‬Ǫܵ ‫" ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬Ǹܼܿ " Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȥǶ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬ǹȈ
‫ـ ـ‬ȉȡ
ܸ ‫ ـ‬ǧܹ‫̈ـ‬Ȃ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ȁܵ ܼǶ‫ـ‬Ǫ Ǩܹ Ȩ‫ـ‬ȁܵ ȳ ܼ‫ ܘܨܘ‬ǨȨ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬ȉǻ
‫ ܘܼ ـ‬Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȁȤ‫ـ‬ẹ̏ ܼǶ‫ـ‬Ȏ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȏܵ Ƕܿ ‫ـ‬ȂȒ
‫ܸـ ـ‬Ȏ
ܵ
ܵ
ܵ
݁
ܵ
.Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼǶȁȨʧ ȁ Ȑị̑ ǵȈ ǧܹȚȤȋܼܿ
ܼܿ ‫ـ‬
‫ܓ‬ʧ ܸ Ƿ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܘ‬ǵ‫̈ ܹـ‬Ȃȡ
‫ܘܼ ـ‬Ƿ‫ـ‬Ǹ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǵܹ‫ـ‬Ȉ ‫ ܘܼܿ ܕܪ ܸܟ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ ‫ܸܥ‬dz‫ـ‬ȁܼ ‫ ܕ‬ǧܹ‫̈ـ‬Ȃ‫ـ‬Ǹܼܿ Ȑ‫ـ‬ị̑ Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬ȁܵ ȳ ܼ‫ ܨܘ‬Ȥ‫ـ‬Ȓܸ ‫ـ‬ȁܵ ‫ ܕ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧܹ‫ـ‬ȁǶܿ ‫ـ‬Ȓ‫ـ‬ȏȋ
ܿ ȋܵ 11ǵܹǪ Ȩʧ ȉȆܸ
ܿ
ܵ Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܪܘ‬Ƕǹ
ܵ ǹǪ
ܿ ܼ ǵܹȉȁ Ǩܹ ȨȎ ܼǶȋ‫ ܹܗ ܘ‬Ȥǹȋܼܿ Ƕǭܵ ‫ܘܢ‬ǵȈ
..ǧܹ ȎȴܹǸ‫ ݇ܐ‬Ǩܹǵ̈ ǮǪ
ܼ ܿ Ȏ‫ ܘ‬ǧȌȅdz
ܵ ‫ـ‬ȁܼ Ȥ‫ـ‬ȋܼܿ Ƚ‫ـ‬ȅܿ ܼ ‫ܝ‬ǵ‫ـ‬ȁ‫ ܼ ܿܕ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹȈ
ǨȨܵ ‫ـ‬Ȏܵ ܹ ȴ‫ـ‬Ǹ‫ ݇ܐ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ Ƕܵ ‫ـ‬ȋ̈ ܼ‫ ܕܐܘ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ‫ܘ‬ȴ
‫ ܹܗ ـ‬Ȩ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܹܗ ܘܐܘ‬Ȩ‫ـ‬ȁܵ Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȗܿ ܼ ǩȤܵ ‫ـ‬Ȃܼ ‫ـ‬Ǫʧ ‫ ܕ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ
ܵ ‫ ܼ ܿ"ܕ ـ‬ǧܹ‫ـ‬ȁ̈ dzܵ ‫ـ‬ȁܼ Ƿ‫ـ‬ȁܼ ẹ̑ ‫ـ‬ȁǦ‫ـ‬ȋܼܿ
ǩ‫ ܵܪ‬ǵܵ ‫ـ‬ȥܼܿ ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ ܐ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ ܸ‫ ܐ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ Ƚܵ ‫ـ‬ȥ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ǫܵ ‫ـ‬ǭܼ ܿ Ȑ‫ـ‬ị̑ ȷ‫ـ‬Ȉܵ ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܕ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬ȥ̈ ܼǶ‫ـ‬ȋ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ‫ ܵܘܘ‬ǵ݇ ‫ـ‬ȁ "ǧܹ‫̈ـ‬Ȃ‫ـ‬ȏȑ
ܵ ‫ـ ـ‬ȗܿ ܼ ǧ‫ܵـ‬Ȃȉ
ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫̮ـ‬ț‫ـ‬Ȏܼܿ ‫ ܕ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȏܵ ‫ ݇ܐ‬ǧ‫ـ‬ǫܵ ‫ـ‬ȏ݇ ‫ـ‬ǭܼ ܿ ‫ܝ‬ǵ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȉܼ ܿ ‫ܼـ‬ȁ ǧܹ‫ـ‬Ȏȴܹ‫ـ‬Ǹ‫ܡ ݇ܐ‬dzܼܿ ‫ـ‬Ǫܼܿ ..Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ǼȌ
‫ܸـ ـ‬Ȉ‫ ܕ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ Ƕ‫ــ ̈ ܵـ‬Ȉܵ ‫ ܨ‬ǧܹ‫ـ‬ȑǶܿ ‫ـ‬Ȇ‫ـ‬Ǽȋ
ܼܿ ‫ـ‬
ܵ ‫ـ ـ‬Ǹܸ ‫ܬ ܹܗ‬Ȥ‫ـ‬Ȃȋ
Ǩܹ Ȩ̈ ‫ܵـ‬Ȃȉ
‫ـ ـ‬Ǫܵʧ ǵ‫ـ‬ȂǪ
ܼ ‫ܼ ܬ ܹܗ ـ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܵ Ȩܵ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܕܐܘ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȏܼܿ ‫ـ‬Ȍȉ
ܼ ‫ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬Ȃțȥ
ܼ ‫ܼ ܬ ܹܗ ܘܙ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ȉ‫ ܨ‬Ȑ‫ـ‬ị̑ ǧ‫ـ‬ȋܵ ǵ‫ـ‬ȑܼܿ dz‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܘ‬Ȑ‫ـ‬ǻܼ ܿ ܹ ‫ܐ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ț‫ܕ‬
ܵ
ܵ ǵܹȉȆȈ ǧܹ ȂȎܵ ȳ‫ܗ‬
ܵ ȗ
.ǧȌȉ
ܼǶȎ
ܵǩȤ‫ـ‬Ȣܵ ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Ȉܿ 13ǵܹ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Ǯ‫ܸـ‬ȥ‫ ܘ‬12‫ܪ ܹܗ‬Ƿܵ ‫ـ‬Ǯ‫ـ‬ȋܿ ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ Ǻ‫ـ‬ȉܸ ‫ـ‬ț‫ـ‬Ȍܿ ‫ـ‬ȅ ،ǩܹ ȴ‫ـ‬Ș‫ܹـ‬ȥ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȏܵ ‫ـ‬ȅ ‫ܕܗܢ‬
ܵ
݇
ܵ
ܵ
ܵ
ǧ‫ـ‬ȎȤ‫ܹـ‬Ǹ‫ ܐ‬ǩȤ‫ـ‬Ǫ Ȑ‫ـ‬ị̑
ܼ
ܼǶ
ܼ
ʧ
ʧ ܼ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ
ܵ
ܿ
Ƕ‫ـ‬ǭ ǧ‫ـ‬Ș‫ܼـ‬ȁdz‫ـ‬ȁܼ ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧܵ ‫ܸـ‬Ȉ ‫ ܵܗܘ‬Ȩʧ ‫ـ‬ȁܼ Ǧ‫ـ‬Ȏܵ Ƕܵ ‫ـ‬ǭ ǨȨ‫ـ‬Ǹ ܼǶ‫ـ‬Ȧȋ
‫ܘܕ ـ‬
ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧܵ ‫ܸـ‬Ȉ‫ ܕ‬Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ȧ‫ܼـ‬ȁdz‫ـ‬ȡܼ ‫ ܕ‬Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼ‫ܬܘ‬Ȥ‫ـ‬ȁܼܿ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǧܹ‫ـ‬ǪǶܿ ‫ـ‬ȉȢ
‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ܘ‬
ܼ
ܵ ǨȨܵ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܼܿ ‫ܬ‬dzܹ
ܵ ‫ـ‬ȗ ‫ܼ ܬ ܹܗ‬Ƕ‫ـ‬ȁȤܵ ‫ـ‬ț‫ـ‬ȑܼܿ Ȑ‫ـ‬ị̑ ǧ‫ـ‬Ǫܵ ‫ ܼܿܪ‬ǧ‫ـ‬ȋܵ ǵ‫ـ‬ȑܵ ǵ݁ ‫ـ‬ȉܵ ‫ܼـ‬ȁ‫ ܕ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ȂȘȥ
ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƚܵ ‫ـ‬Ǫ ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ..ǨȨܵ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܼܿ Ȩܵ ʧ ‫ـ‬ȁܼ ‫ܘܬܘܕ‬
ܼ ‫ܼܿܬ ـ ـ‬
ܿ ‫ـ‬ȢȈ
ܵ ‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǩȤܵ ‫ـ‬Ǽȑ
ܵ ‫ ܘܼܿ ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ȡܵ Ƿܵ ‫ـ‬Ǫ ܼܿ‫ܘ‬
ܿ ܼ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ
ܵ ‫ـ ـ‬ǹǪ
ǩȽܵ ‫ـ‬Ǹ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȋܵ dz‫ـ‬ȡܼܿ ǧ‫ـ‬țܵ ‫ـ‬Țܵ Ȥ‫ـ‬Ǫܼܿ Ȑ‫ـ‬Ȉܼ ܿ Ȑ‫ـ‬ȂȉȆ
ܼ ‫ـ ـ ـ‬ȋܼܿ ǧ‫ـ‬Ȍܹ ̈ ‫ـ‬ǭʧ ܵ Ȩܸʧ ‫ـ‬Ț‫ ܘ‬Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬ǹȦ
ܿ ܵ
ܵ ‫ـ ـ‬Ȉܼ ܿ ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ܼـ‬ȁ ‫ ܼܿܬܢ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹȏ‫ـ ـ‬ȋܼܿ Ǻ‫ـ‬Ȧȗ
ܵ ‫ـ‬ȘȢ
ܼܿ ‫ܼܿ ـ‬Ȥ‫ـ‬ȅ .. 14Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬Ǫ‫ܘܪܗ‬
ܸ ‫ ܵܗܝ ܼ ܿܕ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȁȨܼܿ ‫ـ‬Ǹ‫ ܼܿܬ‬Ǩ‫ܬ‬Ȥ
Ȩʧ ‫ـ‬ǹȎ
ܼ Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȂǸ
ܼܿ ‫ـ‬
ܼ ‫ ـ‬ȼ‫ ܼ ܿܕ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȉȅ
ܵ ǵ݁ ȉܸܵ ȗ ǨȨȋ
ܵ ̣ ܼ‫ ܐܘ‬ǵ݁ Ȉܵ
ܵ Ȩʧ ܼȁǦȏܵ ȉȅ
ܿ ȋܵ ‫ܘܼܿ ܚ‬ǵȁ
݇ ȷȈ‫ܘ‬
ܵ ǧܹ ȁ‫ܕܘ‬Ƕ
..‫ܝ‬dzȏ
ܼ ܸȋ ‫ܢ‬ǵǪ
ܿ ‫ـ‬ȡܵ ‫ ܕ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬țܵ ‫ـ‬Ȉ ǵ‫ـ‬ȉܹ ‫ـ‬ȁ ǧ‫ـ‬Țܵ Ȥܵ ‫ـ‬ǻ dz݇ ‫ـ‬Ǹܼܿ ..ȷ‫ـ‬ȉܵ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬Ȍ‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ǩȽܵ ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȗ Ȑ‫ـ‬ị̑ ǵ‫ـ‬ȉܹ ‫ـ‬ȁܼ ǧ‫ـ‬Ǽܵ ‫ـ‬ȉܵ ‫ـ‬Ț ،ǧ‫ـ‬Ȏܵ ‫ܘܗ‬
ܵ
ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȃܼ ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Ǫ ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ
ܼܿ .. ‫ ܹܗ‬Ȩ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬ȗܿ ܼ Ȥ‫ـ‬ȋܼܿ ‫ܕ‬
ܵ ‫ ـ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ȁܼ Ƕ‫ـ‬Ǹ‫ܘܬ‬
ܵ ‫ ܼ ܿܕ ـ‬ǧ‫ـ‬ǭʧ ܵ ‫ܪ‬dzܼܿ ‫ـ‬Ȉ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ǽȋ
ܵ ‫ ܘܐܼܿ ـ‬..ǩȤܵ ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȑܼܿ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȣܵ ‫ـ‬ȒȚ
ܵ ‫ ܼܿܪܢ ـ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܕ‬ǵ݁ ‫ـ‬ȉȁ
ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȇȁ
ܵ ‫ ـ‬dz‫ـ‬ǹǪ
ܿ ܼ ‫ ـ‬ǨȨܵ ̣ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ ܕܐܘ‬ǩȤܵ ‫ـ‬Ǯʧ ‫ـ‬Țܼܿ Ȑ‫ـ‬ị̑ ȷ‫ـ‬ȉܵ ‫ـ‬ȅܵ ̣ ‫ ݇ܐ‬ǧܹ‫ـ‬ȗȴ‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܘ‬Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬ȉܵ ‫ـ‬ȉܵ ‫ ܹـ‬ȘǪ
Ǩܹǵ̈ ‫ـ‬ǭܵ ǧ‫ـ‬Ȍȅ
‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ȣܵ ‫ـ‬Țܵ ‫ ܬ‬ǧܹ‫ـ‬ȡǶܿ ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬ǭܵ ‫ ܘ‬ǩȤܵ ‫ܵـ‬ȂǸ
‫ـ‬
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ
ܿ
ܵ ‫ ـ‬dz݇ ‫ـ‬ǹǪ
ܿ ܼ ‫ ـ‬ǩ‫ܬܪ‬ʧ ܼܿ‫ܘܐ‬
ȷ‫ـ‬ȉ‫ـ‬Ǫܵʧ ǵ‫ـ‬ȁܼ ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬ȉȚ
‫ܢ ܼ ܿܕ ـ‬dzܼܿ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȋܼ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǩȼܵ Ƕܿ ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬Ț ẹ̑ ‫ـ‬ȁǦ‫ـ‬ȋܼ ǨȨ‫ـ‬ȋ‫ ܪ‬ǨȨ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Șȡ
‫ ܘܼܿ ـ‬ǨȨ‫ـ‬Ǹ‫ ܨܪ‬.. ǧܹ‫ـ‬Ȏ̈ dzܸܵ ‫ـ‬ȗ ǧ‫ـ‬Ȍȅ
ܵ Ȉܼ ܿ ǧǫܸܵ Ȉ
ܵ ‫ܗ‬Ƞ ܼܿǸ ‫ܪ‬Ȩܼܿ Ǫܵ ǧܹ ȎȨܵ ʧ Ǫʧ ȴȢ
ܿ ǧȦܵ ǭ‫ܪ‬
ܿ ǵܹȢȂܼ ǫȥ
ܵ ̣ ‫ ܵܗ‬،‫ܕܹܗ‬ǶǹȈ
..ǧȁܵ ȼܵ ǶǹȈ
ʧ ǧܹȢ ܼȁȴȗ ȃܼ Ȏ̈ ‫ܘܐ‬
̣ ܵ ǬܸȏȂȎܼ ǧȅ‫ܕ‬
ܹ
ܵ
ܿ
ܿ ܵ
ܼܿ ǨȨܵ ‫ـ‬Ȃȥ
ܵ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ǮȈ
ܵ ‫ܕܬ ـ‬
ǨȨܵ ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Ȧܼܿ ‫ـ‬Ȃȗ
ܼ ‫ ـ‬Ȥ‫ـ‬ȋܼܿ ǩȤ‫ـ‬Ǽ‫ـ‬ȑܼܿ ..ǨȨܵ ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Ȃǹ
ܼ ‫ـ ـ‬ȥܼܿ ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬țǪ
ʧ ܼ ‫ ܵܐ ـ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼ‫ ܐ‬ǧ‫ـ‬Ǹܵ Ƕܿ ‫ـ‬ț‫ـ‬ȡܼܿ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ȅܵ ̣ ܼǦ‫ـ‬Ȉ ǩȤ‫ـ‬Ș‫ܹـ‬ȥ
ܿ
ܵ ‫ـ ـ‬Ǹܸ ‫ܪ‬Ȩܿʧܼ ‫ـ‬Ǫܵ Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ȥ‫ـ‬ȁܼ Ȥ‫ـ‬ȥܼܿ Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȗܿ ܼ ǧ‫ـ‬ȏȂ
ܵ ‫ـ ـ‬ȗܿ ܼ ‫ ܕ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ǹܿ ܼ ‫ـ‬ȁܼ Ȩʧ ‫ـ‬ț‫ـ‬ȋܼܿ ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬Ȃȏ
ǧ‫ـ‬ȥܵ Ƕܿ ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȅܵ Ǻܸ‫ـ‬ȦȆ
‫ـ ـ‬ȋܵ ‫ ܕ‬..ǧ‫ـ‬Ȍȉ
ܼ ‫ـ ـ‬ǭʧ Ȥ‫ـ‬Ǯȋ
ܼ ܿ ‫ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Șܼ ‫ـ‬ȁܼ Ƿ‫ـ‬ȋ..
ܵ Ǹܵ
.ȐȂܼ Ȏܼܿ ‫ܘ‬ȳdz
ܵ ‫ ـ‬..Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȏ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ẹ̏ ‫ܕ‬Ƿ
ܵ ‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ܪ‬Ȩܼܿ ‫ـ‬Ǫܵ ǩdz̈ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȡܼܿ Dz‫ـ‬ȉȅ
ܿ ‫ـ‬Ǹܼܿ Ȩʧ ‫ـ‬ȋܸ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ǽȁ
ܿ ‫ـ‬ȋܸ ‫ ܘ‬ȷ‫ـ‬ȉț
ܵ ‫ܐ ܹ ـ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ț
ǧ‫ـ‬Ȧܵ ‫ܵـ‬ȂȚ
‫ ܘ ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬ȉȥ
‫ ـ‬Ȑ‫ـ‬ị̑ ǩܹ ‫ܘܪ‬Ȥ
ܹ
ܼ
ܵ ǵܹ‫ـ‬ȉȅ
ܵ ..ǧ‫ـ‬Ȍȉ
ܿ ‫ـ‬ȡܵ ‫ܡ‬dz‫ـ‬ȡܼܿ ‫ ܹܗ‬Ȩ̈ ‫ـ‬ǹȥ
ܵ ‫ـ ـ‬ȗ
ܵ ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȋ Ǻܸ‫ـ‬ȉȦ‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ ܹܗ ܕ‬Ȥ‫ـ‬Ș‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ Ƚܸ‫ـ‬ǫȗ
‫ܝ‬ǵܵ ‫ـ‬Ǫ ..ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ
‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȋ Ǩ‫ܘܐ ܵܗ‬
‫ܡ ـ‬dz‫ـ‬ȡܼܿ ǧ‫ـ‬ȁܵ Ȥ‫ـ‬ȗܿ ܼ
ܵ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǧܹ‫ـ‬Ȓ̈ ‫̮ـ‬Ț ܼǶ‫ـ‬ǻ‫ ܘ‬ǧ‫ـ‬Ȍܹ ̈ ‫ـ‬Ȃǻ
ܵ ‫ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȂțȎ
ܵ ‫ ـ‬Ȩܼܿ ‫ـ‬Ȧ‫ܸـ‬ȋ ǧ‫ـ‬Ȍȉ
ܵ ‫ـ ـ‬ȗ
..ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ȌȈ
ܼ ܿ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ȋܵ ..ǵ݁ ‫ـ‬ȉȁ
ܼ ‫ ܕ ـ‬ȷܹ‫ـ‬ȉ̈ ‫ـ‬ȅܵ ܼǶ‫ـ‬ȑ ‫ܝ‬ǵ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȉȁ
ܼ ‫ ـ ـ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ȩʧ ‫ـ‬ȁܼ ‫ܕܐ‬
ܵ ‫ ܿܕ‬Ǩܹ ‫ ܵܐܬ‬ǧ‫ـ‬ȅܵ ܿ ‫ـ‬Ȉ‫ ܘ‬..Ǩ‫ ܵܬ‬Ȩ‫ـ‬ȁ‫ ܐ‬ȷ‫ـ‬ȉȈ
ܵ Ƕ‫ـ‬ǭܵ
ܼܿ ‫ ـ‬ǩȼܵ Ƕܿ ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬Ȏܵ ‫ ܘ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܕ‬ǩ‫ܘܪ‬
ܵ ‫ـ ـ‬ȗ
ܵ ‫ ـ‬ǵ‫ـ‬ȉܹ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȍȉ
ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ܵـ‬ȂȒ
‫ـ ـ‬ȏȋ
̣ ܼǦ
ʧ ܼ‫ ܘ‬ʧ ܼ ܵ ‫ ـ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ǹȎ
ܼ
ܿ Ǹ‫ܘ‬
ܿ ‫ ܵܗ‬ǧȑܵ ‫ܕܘ‬
ܿ ‫ܘܗ‬
ܵ
ܵ ǧȁܵ Ƕǭ
.ǧȋܵ Ƕȉ
ܵ ‫ ـ ـ‬ǵܼܿ ‫ـ‬ȋ ǧ‫ـ‬Ǽȁ
ܵ ‫ܐ ܹ ـ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ț Ǩ‫ ܵܘ‬ǵ݇ ‫ـ‬ȁ‫ܝ ܕ‬dz
ܸ ‫ ـ‬،ǵܹ‫ـ‬Ǫ ǧ‫ـ‬ȏȌȁ
Ƚ‫ـ‬ȁܼ Ȩʧ ‫ـ‬ȗ‫ ܼ ܿܕ‬Ȑ‫ـ‬ị̑ ‫ ܹܗ‬Ȥ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȑܼܿ ǵܹ‫ـ‬ȉȢ
‫ـ ـ‬ȒȚ
ܼܿ ‫ـ‬
ܼ ‫ـ‬ȏ‫ܸـ‬ȋ 15”Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȗȤ‫ـ‬ȥܵ ” ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȉȑ
ܵ ‫ܐ ܹ ـ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ț ǵܹ‫ـ‬Ȉ Ȝܸ‫ـ‬ȗ‫ ܙ‬Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬Ȍܵ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܘܼܿ ܗܙ‬Ǩܹ Ȩ̈ ‫ܵـ‬ȂȈ
‫ܸܚ‬dz‫ـ‬ȡܵ ‫ܸܩ ܘ‬Ȩ‫ـ‬Țܼܿ ‫ ܐܘ‬Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬ǫܸ ‫ـ‬ȡܵ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ǽȁ
‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ț‫ـ‬ȋܼܿ ‫ܪ‬Ȩܼܿ ‫ـ‬Ǫܵ ‫ ܘ‬.ǨȨܵ ‫ـ‬Ẹ̑ ‫ـ‬Ȃȋ
ܼ ‫ ܕ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ܕܐܘ‬
ܿ
ܵ ǻܿ Dzȉܸțȏȋ‫ܕ‬
ܼܿ
̈ ܼǶȢȋ 16Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ Ȩܵ ̈ ܼȁȨȑܼܿ ǧܹ ̈ȘȂܼ ǫȡ
.ǨȨܵ ʧ Ȍܵ ܼȁȴǸ ܼܿ‫ ܘ‬ǧܹȥ‫ܕ‬
ܼܿ ..Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ ܕܬܘ‬ǧȚȤ
ʧ ȃȎ̈ ܼ‫ ܐ‬ǷܸǪȤǫȋ‫ܘ‬
ܼ
.9
His meditations. .10
It betrayed. .11
His chisel. .12
His axe. .13
Fear and terror. .14
Degradation. .15
Firm/fixed conventions. .16
Thoughts, reflections.
-2-
ܵ ܵ ‫ ܵܐܘ ـ‬ǧ‫ـ‬ȡܵ Ƚܵ ‫ـ‬ȑ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȉǮ
ܵ ‫ـ ـ‬Ȉܼ ܿ ǧܹ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ǭܵ ‫ ܵܗ ܿܕ ̣ܟ‬Ȑ‫ـ‬ị̑
..ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܵ ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ȩʧ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܐ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃȡ
‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȉȡ
‫ ܘܼܿ ـ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃȥ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ǯȥ
ʧ ‫ ـ‬،ǧ‫ـ‬ȁܵ Ƕܵ ‫ـ‬ǭܼ ܿ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧܵ ‫̮ـ‬ț‫ـ‬Ȏܼܿ ǩȤ‫ـ‬Ȓǭ
ܼ ܵ
ܿ
ܵ
ܵ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵǧ‫ـ‬Ȃȥ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ǯȥ
ܵ
‫ "ا ـ ـ‬ǧ‫ـ‬ȏ‫ـ‬Ȣȁ‫ܼ ـ‬Ȥ‫ـ‬Ǫ ȧܸ‫ـ‬ǭ‫ ܪ‬ǧ‫ـ‬Ǽȁ‫ܐ ܹ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ț .. ǨȨ‫ـ‬ȁ‫ ܼܕ‬Ƕ‫ـ‬ǭ‫ ܬܪ‬ǨȨʧ ‫ـ‬Ȍ‫ـ‬ȘȎ
ܼ ‫ ـ‬..ǨȨ‫ـ‬ȁȨܼ ‫ـ‬ȁ Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȁȤ‫ـ‬ẹ̏ ܼǶ‫ـ‬Ȏ
ʧ ‫ ܘ ـ‬.. "‫ﻟﻌﺒـﺚ‬
ܼܿ
..Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ȥ ܼȁȤȋ‫ܘ‬
ܿ ‫ـ‬Țܼܿ ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ ǧ‫ـ‬Ǽȁ
ܵ
ܵ ‫ܐ ܹ ـ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ț Ǭ݁ ‫ـ‬ȏ݇ ‫ـ‬ǮȈ
Dz‫ـ‬ȉȅ
‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ ǧܹ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ǹܼܿ ..ǧ‫ܵـ‬ȂȌ
‫ـ ـ‬Ȍܵ ‫ـ‬ȗܿ ܼ ،ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ܵـ‬Ȃȥ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȏȅ
‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ ܸ‫ ܐ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Țܵ ‫ܨܘ‬Ȥ
‫ܸـ ـ‬Ȏ ‫ܘܗܢ‬
ܼ ܿ ‫ ـ‬،ǧ‫ـ‬Ȏܵ Ƕܿ ‫ـ‬ȂȒ
ܵ ǵܹȉ ܼȁ‫ ܕ‬dz݇ ܼܿǸ
ܵ ǧȁܵ Ȩȥ
.ǧȦܵ ܼܿǸ‫ ܕ‬ǧȒܵ ȆǪ
ܵ ܵ ‫ܐ‬ǶȚ
ܵ ʧ ȌǪ
ܿ
ܵ ȷȈܸܵ ‫ ܐ‬Ǩܹ‫ ܵܗܘ‬ȷȈܵ ǧȏܵ ȡ‫ܪ‬
ܵ ܼǶȚ‫ ܘ‬ǧܹǹ̈ Ǫʧ ܸ‫ ܕ‬ȃȂȘ
..Ǩ‫ܬ‬Ƕ
ܼ Ǫܼܿ ǧܹ ̈Ȃ ܼܿǸ ǵܹȉȁ ǧȅܵ ‫ ܕܪ‬ǧǼȁܹ
ܵ ‫ ـ‬ǩ‫ܕ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǫȘ
ܿ
ܵ ‫ـ ـ‬Ǹܵ ‫ܚ‬Ƿܿ ܼ ‫ـ‬ǹǪ
ܵ ‫ܝ ـ‬ǵܵ ‫ـ‬Ǫ ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬Ȧ̈ ‫ـ‬Ǹܵ ‫ ܕ‬ǧܹ‫ـ‬ǫ‫ـ‬ȅܵ ܼ‫ܘ‬ȳ‫ ܘ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧܵ ‫ܸـ‬Ȉ Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȗܿ ܼ ‫ ܵܐܦ‬ǵ݁ ‫ـ‬ȉȁ
ǨȨܵ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ǹȉ
ʧ‫ـ‬
ܹ ‫ـ ـ‬ȋܼ ǧܹ‫ـ‬ȂȎ‫ܸ ـ‬ȳ‫ ܕ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃȥ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬Ǯȥ
ܿ
ܵ
ܿ
ܵ
ܵ
̈
̈
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ ‫ ـ‬dz݇ ‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܘ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȋǶ‫ـ‬ȁܵ ǩȼܵ ‫ܼ ܵܘ‬Ƕ‫ـ‬ȑ ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼ‫ ܐ‬ǧ‫ـ‬Ȓܵ ‫ـ‬ǮȈ
ܵ ‫ ـ‬dz݇ ‫ـ‬ǹǪ
ܼܿ ‫ـ‬
ǧ‫ـ‬ȁܵ Ƕ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ǭ ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬Ȉܸ ǵܹ‫ـ‬ǫ‫ـ‬Ǯȋ
‫ ـ‬Ǩܹǵ‫ـ‬ǭ ǧ‫ـ‬Ȍȅ
‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȑ ȧܸ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ț‫ ܘ‬ǧܹ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ȅܵ ܼ‫ ܕܘ‬ǧ‫ـ‬Ȍȅ
ܵ
ܵ
ܵ ‫ܼ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȒǪ
ܵ ‫ ܘܼܿ ـ‬ǧ‫ـ‬Ȓܵ ‫ـ‬ǮȈ
ܿ ܼ ‫ ـ‬Ƕ‫ـ‬ȋ" ǩȤ‫ـ‬ȁܼ Ƿ‫ـ‬ȋ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܕܪ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ܵـ‬Ȃȏ‫ܸـ ـ‬ȗ‫ ܘ‬...
ǧܹ‫ـ‬ȁ̈ dzܵ ‫ܵـ‬Ȃȗ
‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ ǧ‫ـ‬Ȍܹ ̈ ‫ـ‬ǭʧ ܵ Ȩܸʧ ‫ـ‬Ț‫ ܕ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȦǸ
‫ ـ‬Ȑ‫ـ‬Ȉܼ ܿ Ȥܸ‫ـ‬ȅdz‫ـ‬ȋܼܿ .. "‫ ܸܦ‬Ȥ‫ـ‬ǹȎ
ܵ
ܵ ȇ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ܐ‬
ܼܿ ‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܘ‬Ƕܿ ‫ـ‬ț‫ـ‬Ȃȑ
Ƚܸ‫ـ‬ǫȗ
‫ ـ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ ܐ‬ǧ‫ـ‬ȁܵ Ƚܵ ‫ܵـ‬Ȃȗ
‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ ȷ‫ـ‬ȉܵ ‫ـ‬ȅܵ ܼǶ‫ـ‬ȑ‫ ܕ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȅܿ ܼ Ȥ‫ـ‬ȋܼܿ Ƕ‫ـ‬ǭܵ Ǩ‫ܬ ܵܬ‬Ƚ
ܼ ‫ ـ‬Ȥܸ‫ـ‬Ȇ‫ـ‬ȥܵ ǧ‫ـ‬Șܵ ‫ـ‬ȁܼ dz‫ـ‬ȁܼ ǩ‫ܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ Ƚܸ‫ـ‬ǫ‫ـ‬ȗ
ܿܿ ܹ ܿ ܵ ̣ ܿ
ܿ
ܿ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵ
..ȃȎǦ
ǫ
Ȏ‫ܘ‬
..
ȧ
‫ܕ‬
‫ܕ‬
ȡ
‫ܐܪ‬Ƿ
ȴ
ȋ
ǧܹ
Ȃ
Ǫ
ܼȁ‫ܼ ܼ ܪܘ‬ǶȌǹ ܼ
ܼ
ܼ
ܼ
ܼ ȗܼ ǩȳǶǹȋ ‫ܝ‬ǵȂȈܼ
ܿ
ܵ ‫ܘ‬Ƿܵ ‫ـ‬Ȉ ǧ‫ـ‬ǹܵ ‫ـ‬ǼȦ
ܵ‫ ܐܘ‬Ƞܸ‫ـ‬ȉ‫ـ‬Ǹܵ ǧ‫ـ‬Ȇܵ ̣ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܵܐܘ ܐܼܿ ܪ‬ǧ‫ـ‬ȁܵ Ȥ‫ـ‬ȅܿ ܼ ..ǧ‫ـ‬ȗ
ܵ
ܵ
ܿ
ܵ ‫ܹـ ـ‬Ȇȑ
ܵ ‫ـ ـ‬ȋܼ ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼ‫ ܐ‬Ǩ‫ܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ƞ‫ـ‬ȂǸ
‫ ܕ ـ‬ǧ‫ـ‬ȌȂ
‫ ܐ ܹ ـ‬Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬Ȣܸ ‫ـ‬ȥܵ
ܼ ‫ ـ‬ȼ‫ ܵܗ‬ǨȨ‫ـ‬Ǹ ܼǶ‫ـ‬Ȧȋ
ܿ
ܿ
ܵ
ǧ‫ـ‬ȋܵ ‫ܸܬ‬ʧ ‫ ܪ‬Dz‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȗܼ Ƚ‫ـ‬ǫܸ ‫ـ‬Ș‫ـ‬ȋܼܿ ‫ܝ ܕ‬dz
ܼ ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ȋܸ ‫ ܵܗܘ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ǹ ܼǶ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬ȋ Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǧܹ‫ـ‬ȁȴ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܼܿ ǧܹ‫ـ‬ȎǶܿ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ȓ‫ܸـ‬Ȏ‫ ܕ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȥǶܿ ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬Ǹܵ ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼ‫ܸܚ ܐ‬Ȩ‫ـ‬ȋܵ
ܵ ‫ܼ ܵܕ‬Ƕȥ‫ ܘ‬Ǩܹ Ȩ̈ Ȧܵ ȢȎ
ܵ ܼܿ‫ܘ‬
ܵ ܼܿ‫ ܘ‬Ǩܹ Ȩ̈ ܵȂȉȅ
..ǧȗ
ǧ‫ܹـ‬ǼȌ
‫ـ ـ‬ȋܼܿ ǧܹ‫ـ‬Ș‫ـ‬Ǫܵ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ȋܵ Dz‫ـ‬ȉȆȈ
‫ ـ ـ‬ǵܹ‫ـ‬Ȃȏ‫ـ ـ‬ȡܼܿ ǵܹ‫ـ‬Ȉ ǩܹ‫ ܘܼܿ ܪܕ‬..ǵܹ‫ـ‬ȂȎ‫ ܪ ܸ ـ‬ǵܹ‫ـ‬Ȉ ‫ܸܚ‬dz‫ـ‬ȡ‫ ܘ‬ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܕ‬ǧܹ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬ǭʧ ȳ ‫ܝ‬ǵ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ȉܼ ܿ ǽܸ‫ـ‬ǫǸ
‫ـ‬
ܿ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ ‫ـ‬ȢȈ
ܵ ‫ ـ‬ǵ‫ـ‬Ȉܹ
ܵ ‫ܹـ ـ‬Ȇȑ
ܵ ‫ܸـ ـ‬Ț‫ ܘ‬ȷ‫ـ‬ȈȠܸ‫ـ‬Ț ǵ‫ـ‬Ȉܹ ȣ‫ـ‬ǫȥ
ܸ ‫ ܘܼܿ ـ‬..ǧ‫ـ‬ȁܵ ‫ܘ‬Ȥ
ȍ‫ـ‬ȗܼ ȍ‫ـ‬ǹܸ ‫ـ‬Ȉ‫ ܕ‬ǩ‫ܪ‬Ǧܹ‫ـ‬Ǹ ǧ‫ـ‬ȌȂ
‫ ܐܸ ـ‬Dz‫ـ‬ȉ‫ܸـ‬Ȣ‫ـ‬ȥܵ ‫ ܕ‬ǨȨ‫ـ‬Ǹ ܼǶ‫ـ‬Ȧȋ
‫ ܕ ـ‬ǧ‫ـ‬Ȍǹ
ܵ ȥ‫ܪ‬
ܼܿ ǨȨȌ
ܵ
..ǧܵȂȎܸ ‫ ܘܪ‬ǧܵȂȏȡ‫ܕ‬
ܿ
ܵ ‫ ܵܗܝ ـ‬Ǩ‫ܬ‬Ȥܹ
ܵ Ȩܼܿ ‫ـ‬Ș‫ـ‬ȋܼܿ ǧܹ‫ـ‬ȁǶܿ ‫ـ‬Ȓ‫ـ‬ȏȋ
ܵ ‫ـ‬Ǹ‫ ݇ܐ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ț‫ـ‬ȁܼ Ƞ‫ـ‬ȁܼܿ ǵܹ‫ـ‬Ȉ Ȩʧ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܐ‬ǧ‫ـ‬ȌȂ
ܼܿ ‫ ـ‬ǵ݁ ‫ـ‬ȉȁ
ܼܿ ‫ ܘ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȦǸ
ܵ ‫ـ ـ‬ȉȗ
.ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧܵ ‫ـ‬Ȉܸ ‫ ܕ‬Ǩ‫ܪܬ‬
ܼ ܿ ‫ ܼܪܢ ـ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ
ܵ ‫ـ‬Ǹܼܿ ǨȨܵ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȦǸ
ܼܿ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ǫܵʧ ǵ‫ـ‬ȁܵ ‫ ܕ‬..Ǩ‫ܬ‬dz
ܼܿ ‫ ـ‬dz݇ ‫ـ‬ǹȈ
ܵ ‫ ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ȷ‫ـ‬ȉܵ ‫ـ‬ȦǸ
ܵ ‫ ـ‬،ǨȨܵ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȦǸ
ܵ ‫ܐܼܿ ـ‬
ܿ ܼ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ȅܵ ‫ ܪ‬ǵܹ‫ـ‬ȉȁ‫ ـ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȇȁ
ǧ‫ـ‬ȥܵ ‫ ܐܼܿ ܕ‬dz݇ ‫ـ‬Ǹܼܿ ‫ ܹܗ‬Ȩ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȦǸ
ܿ ‫ـ‬Ǽȋ
ܿ ܼ ‫ ܼ ܿܕ ـ‬Ǩܹ Ȩ̈ ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܼܿ Ȩܼܿ ‫ـ‬Ǫ ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ܼـ‬ȁ ȷܹ‫ـ‬Ȉ‫ܘ‬Ǧ
‫ ܵܐܘ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ܵـ‬Ȃǭ
‫ ܗܸ ـ‬ȃ̈ ‫ـ‬Ȃȋ
‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ȷ‫ـ‬Ȉܵ Ƞܸ‫ـ‬Ț ‫ܵܐܘ‬
ܼ ܿ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ȏܵ dzܸܵ ‫ـ‬ȗ ‫ܝ‬ǵܵ ‫ـ‬Ǫ‫ ܘ‬..ǨȨܵ ‫ـ‬Ȧ‫ܼـ‬ȁȤ‫ـ‬Ț Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȎȽܵ ‫ـ‬ǫȘ
ܿ ̈ ‫ـ ـ ـ‬Ȧȋ
ܿ
ܼܿ ‫ ܕ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȉț
ܿ ܼ ‫ܼ ܿܕ ـ‬
– ȃ‫ـ‬ȉȋ
ܼǶ ‫ ـ‬ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬ȉ‫ܸـ‬ȋ‫ ܕ‬ǨȨܵ ʧ ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȉ̈ ‫ـ‬ȦǸ
ܼ ܿ ‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ ܵܐܘ‬،ȃܼ ‫ـ‬Ȧ‫ـ‬Ȏܵ - ȃܼ ‫ـ‬Ȧ̈ ‫ـ‬Ȏܵ ‫ ݇ܐ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼ‫ ܐ‬ǧ‫ـ‬ȋܵ ‫ܸܬ‬ʧ ‫ ܪ‬ȃ̈ ‫ـ‬Ȃȋ
ܼ ܿ ‫ ـ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼ‫ ܐ‬ǧܹ‫ـ‬țȉǸ
ܵ ‫ – ـ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃȉ
ܵʧ ‫ ܸـ ـ‬ȘǪ
ǩܹ ȴ‫ـ‬Ȃܼ ‫ـ‬ǫȑ
‫ ـ‬Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬Ǫܵ ǨȨܵ ʧ ‫ـ‬Ȉܵ ‫ ܵܐܘ ܬ‬Ȑ‫ـ‬ȁܹ ȳ‫ ܬ‬Ƕ‫ـ‬ǭܵ ǨǦܵ ‫ـ‬ȉ‫ـ‬ȋܸ – ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȉȋ
‫ـ ـ‬ȋܸ
ʧ ‫ – ـ‬ǩܹ ȴ‫ـ‬Ȃǫȑ
ܼ ‫ ـ ـ‬ǩܹ ȴ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȑܼܿ .ǩܹ‫ ̈ܕ‬Ƚܵ ‫ـ‬Ǹ‫ ܼ ܿܕ‬ǧ‫ـ‬ǫȢ
ܿ ܿ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܿ
ܿ
ܵ
ܵ
ܵ
..‫ܝ‬Ȥ
ܸ ‫ ـ‬Ȑ‫ـ‬ȁȴܼ ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȡܼ – ǩȤ‫ـ‬Ǽ‫ـ‬ȥܼ ǩܹȳ ܼǶ‫ـ‬Ǽ‫ـ‬ȥܼ ǩܹ ȴ‫ـ‬Ǽ‫ـ‬ȥ ،ǩܹ ȴ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȑܼܿ ،
ܼ ‫ ـ‬Ȥܸ‫ـ‬Ȣ‫ـ‬ȗ ǩȤ‫ـ‬Ȣ‫ܸـ‬ȗ ǧ‫ـ‬ȡȤ‫ـ‬ȗ -ǨȨʧ ‫ـ‬ȁܼ Ȥ‫ـ‬ǫʧ ‫ـ‬ȢȈ
ܼ ‫ـ‬Ȣ‫ܸـ‬ȗ ‫ܐܩ‬Ȥ‫ـ‬Ȃȗ
ܿ Ȃȑ
ܿ ȑܵ
ܵ Ǫܼܿ ‫ ܹܗ‬ȤǼȡ
ܵ ȤܸǼȡܵ ،Ƞܸ ȂǸܵ ǨȠܵ ܼܿǸ ..ǩܹȳǶȢ
.Ȥȥ‫ ܘ‬..ǩȤܵ ǼȢ
ܼ ǩܹȳǶȢ
̈ ‫ـ ـ‬Ȧȋ
ܵ ‫ ـ‬ǧ‫ـ‬Ȇܵ ̣ ‫ـ‬Țܵ ‫ ܗ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȏܼܿ ‫ـ‬Ȧܵ ‫ܸـ‬Ȉ Ǩ‫ܪܬ‬
ܵ Ȩܼܿ ‫ـ‬Ș‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܘ‬ǧ‫ـ‬Ȏܵ Ƕܿ ‫ـ‬ȂȒ
ܼܿ ‫ ـ‬ǨȨܵ ‫ـ‬Ǹܵ ȳ ܼ‫ܘ‬Ǧ‫ـ‬Ǫ ǵ݁ ‫ـ‬ȉȁ
ܵ ‫ـ ـ‬Ǹܼܿ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܵ ‫ ܬ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ ܐ‬ǨȨܵ ‫ـ‬țܵ ‫ـ‬ȉǹ
Ǩܹ Ȩ̈ ‫ـ‬ǹȦ
‫ܸـ ـ‬Ȏ ‫ܵܗ ܼ ܿܕ ̣ܟ‬
ܿ ‫ـ‬Ȉ Ȩʧ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܕܐ‬ǧܹ‫̈ـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܵ Ȩܵ ʧ ‫ـ‬ȂȘȥ
ǩȤܵ ‫ـ‬ȅܵ ݂ ‫ ܕ‬ẹ̑ ‫ـ‬ȁ ܼܿ‫ ܐ‬ǨȨܵ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ܘ‬Ǧ‫ـ‬Ǫ ǩܹȳǶܿ ‫ـ‬Ȓ‫ܼـ‬ȁ ‫ܘܢ‬ǵ
‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ܘ‬
ܼ ‫ ܼܿܬ ـ ـ‬ǨܹǷ‫ـ‬ȋܸȳ‫ ܘ‬ǧܹ‫̈ـ‬Ȃ‫ـ‬Ȏܵ Ȩܵ ʧ ‫ـ‬ȁܼ ‫ ܼܿܬܘܕ‬ǨܹǷ‫ـ‬ȋܸȳ ǧܹ‫ـ‬ǸǶܿ ‫ـ‬ȉț
ܼܿ ‫ ـ‬ǧܹ‫ـ‬Ț‫ܨܘ‬ȴ
ܿ ‫ـ‬Țܼܿ ‫ ܘ‬Ǩܹǵ̈ ‫ـ‬Ȉܵ ܼܿ‫ ܘܐ‬ǧܹ‫ـ‬Ȇȉ
̈ ‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬Ȍܵ ‫ܸـ‬ȥ
ܿ ǩȤܵ ‫ـ‬Ȧ‫ܸـ‬ǭ ȇ‫ـ‬ȁǦ‫ـ‬ȋܼܿ ǧܹ‫ـ‬ȁȳ ܼǶ‫ـ‬Ǽȑ
ǨȨܵ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȉț
‫ ܘܐܸ ـ‬Ǩܹǵ̈ ‫ـ‬Ȍ‫ـ‬Ȧȋ
ܼ ܿ ‫ـ ـ‬ȋܼܿ ‫ ܵܐܦ‬،ȷܹ‫ـ‬ȉ‫ـ‬Ȉܵ ‫ܕܕ‬
ܼ
̣
.ǨȨܵ ʧ Ȍܵ Ȇܸ̣ Ǹ‫ ܘ‬ȷܹȈ̈ Ȩʧ ȋܼܿ Ȑị̑ ǧܹȒ̮̈ Ț ܼǶǻ‫ܕ‬
ܵ dzȈ
ܵ ܿ ȋܵ
ܵ ȋ‫ܕ‬
ܼܿ ǩ‫ܘܪ‬
ܵ ǵܹȉȁ ǩȤܵ Ȃȗ
ܵ Ț" ‫ ܹܗ‬ȨǸ ܼǶȦȋ Ƕǭܵ Ȥ ܸȋ‫ ܵܐ‬dz ܿ ܼȅ ǩȤǹ
:"‫ܝ‬ȨǫǸ
ܼǶȋ‫ ܕ‬ǧǹȦܸ
ܼ ǩ‫ܪ‬Ƕǹ
ܼ
ǧܹ ̈Ȃ ܼܿǸ ȠܸȚ‫ܵܪ‬
ܿ
̈ ǭܿ ‫ ܸܡ‬Ȥȋ‫ܘ‬
ܼܿ ȷܹȉȉ
ܵ ،ǨȨܵ ʧ Ȃȋ
! ȷܹȈ̈ ܼǶȦǹȋ‫ܘ‬
ܼ
ܼ ǧȌܵ ȘǪ
ܼ
ܵ
ܿ
ܿ ܵ
ܵ ‫ ܐܼܿ ـ‬ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ܼـ‬ȁ ǩȤܵ ‫ـ‬Ș‫ܹـ‬ȥ”: ‫ܝ‬Ȩ
”Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȏ‫ـ‬ȁܵ Ƞܸ‫ـ‬ȗ‫ ܕ‬ǧ‫ـ‬ȏȋ
ܼ ‫ ـ‬Ȥ‫ـ‬Ȃ‫ܹـ‬Ț ȓ‫ـ‬Ȏ‫ܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ȉ ǧ‫ܵـ‬Ȃ‫ـ‬ȅܵ Ȥ‫ـ‬Ȃ‫ܹـ‬ȋ ܼ‫ ܐ‬ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬ȋܵ ܼ‫ ܘܐ‬ǩ‫ܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ Ȥ‫ـ‬ȋܹ ‫ܵܐ‬
ܼ ܿ ‫ـ ـ‬ȂȈ
ܼ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬Ǯȏ
ܵ ܼǶȦȋ Dzȉȅ‫ ܕ‬ǨȨȉ
ܵ ȦǸ
ܿ ȋ‫ܘ‬
ܵ
ܵ Ƕǭܵ ǧȏܵ ȁȠܸ
ܵ Ǫܼܿ ‫ ܼܿܪܢ‬Ƕǹ
ܵ ȘȈ ǵܹȉ ܼȁ ȷȉܵ ȡȤ
.ǧȦܵ Ȏܵ ܼǶȅ ‫ ܵܗܢ‬Ƕǭܵ ǨȨǸ
ܵ ‫ـ‬Ǹ‫ ݇ܐ‬Ǩ‫ܬ‬Ȥ
ܵ ‫ـ‬ǫȘ
‫ܝ‬ǵ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȉȅ
‫ـ ـ‬ǭܼ ܿ ‫ ܕ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬Ȥ‫ـ‬ȁܼ Ȥ‫ـ‬ȥܼܿ ǵܹ‫ـ‬ȉ‫ܼـ‬ȁ ǩȤܵ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܼܿ ” :ǩȤܵ ‫ـ‬ȋ‫ ܵܐ‬ȓ‫ـ‬Ȏ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬Ȉ ǩ‫ ܵܪ‬Ƕܿ ‫ـ‬ǹ‫ـ‬ȋܵ ‫ ܕ‬Ǩ‫ܬ‬Ȥܸ
ܼܿ ‫ـ ـ‬ȋܼܿ ǩȽܵ ‫ـ‬Ǹ
ܼ ܿ ‫ ـ‬ǧ‫ܵـ‬Ȃȉ
ܵ ȥ‫ ܘ‬،ȷܹȉǭ
̈ ܼ‫ܕܘ‬
ܵ ǨȨܵ ʧ Țܵ ǵܹȉ ܼȁ ǩȤȘܹ
”.ǩܹ ȴȂȥ
ܼ ȷȈ‫ܕ‬
ܵ ‫ـ‬ȥ ،ǨȨܵ ‫ـ‬Ȃ‫ـ‬ȏܼܿ ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ǫʧ ‫ ܼ ܿܙ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȎȼǦܹ
ܵ ‫ـ‬ȥ ǵ݁ ‫ـ‬ȉܵ ‫ܼـ‬ȁ ǧ‫ـ‬ȅܵ ̣ ܿ ܼǦ‫ـ‬Ȉ ǨȨܵ ‫ـ‬Ǹ ܼǶ‫ـ‬Ȧȋ
ǧ‫ـ‬ȏܵ ‫ـ‬Ȧܵ ‫ܸـ‬Ȉ‫ ܘ‬Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼ‫ܘ‬ȼȤ‫ـ‬ȋܼܿ ‫ ܘ‬ǨȨܵ ̣ ‫ـ‬ȋ ܼ‫ܘ‬Ǧ‫ـ‬Ǫ Ǩ‫ ܵܬ‬ʧ ܼǶ‫ـ‬ȎȼǦܹ
‫ ـ‬Dz‫ـ‬ȉȅ
‫ـ‬
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
ܵ
̈
ܿ
݁
ܿ
̈
ܵ
.ǩ‫ܪ‬ȤȌǪܼ Ǩ‫ܬ‬ȽȌȗ
ܼ ܼǶȋ‫ ܘ‬Ǩ‫ܬ‬Ȥ ܼȁȽȑ ǵȉ ܼȁ ǨȨǸ ܼǶȦȋ Dzȉȅ .ǩܹ‫ܕ‬Ƚǹ ܸȋ ǧܹ Ǯ ܼȁǷȋ
Ƕ‫ــ‬Ȏ‫ ܕ‬DzȈ‫ܕ‬Ǧȗ
-3-
ܵ ‫ܐܘ‬
ܿ ȃȎdzܸ
ǧܵȂȈ‫ܪ‬Ȩȑ
ܼ ȑ
ܿ
ܿ ȅܵ
݁
ǵȂǪ ǵܹǪ ‫ ܕ‬ǧȏܵ ȁܵ ‫ܬܪ‬
ܼ ‫ܢ‬Ƕȏ
-4-

Similar documents