" " פייסבוק פעילות תקנון orbit car הגדרות 1. – בתקנון זה . הפעילות , אשר

Comments

Transcription

" " פייסבוק פעילות תקנון orbit car הגדרות 1. – בתקנון זה . הפעילות , אשר
‫תקנון פעילות פייסבוק "‪"orbit car‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫בתקנון זה –‬
‫"פעילות בעמוד"‬
‫פוסט שיעלה לאתר הפעילות‪ ,‬אשר תופעל ותנוהל על ידי עורך הפעילות‪.‬‬
‫"אתר הפעילות"‬
‫מיני סייט שכתובתו ‪ www.orbitcar.co.il‬ובו תיערך הפעילות‪.‬‬
‫"חשבון פייסבוק"‬
‫חשבון‬
‫אישי‬
‫הרשום‬
‫על‬
‫שם‪,‬‬
‫ומנוהל‬
‫על‬
‫ידי‪,‬‬
‫המשתתף‬
‫באתר‬
‫‪.http://www.facebook.com‬‬
‫"משתתף"‬
‫תושב ישראל בן ‪ 18‬שנה ומעלה במועד תחילת תקופת הפעילות (או קטין בן ‪13‬‬
‫שנה ומעלה במועד תחילת תקופת הפעילות שקיבל את אישור הוריו או‬
‫אפוטרופסיו החוקיים)‪ ,‬תושב או אזרח ישראלי או בעל היתר שהייה כדין‬
‫בישראל‪ ,‬שבבעלותו חשבון פייסבוק פעיל אשר על שמו ובניהולו‪ ,‬ואשר נרשם‬
‫לפעילות בהתאם להוראות תקנון זה ומילא אחר כל הוראותיו‪ ,‬להוציא את‬
‫הבאים ובני משפחותיהם‪ :‬עובדי ריגלי ישראל בע"מ‪ ,‬עובדי גיתם‪ ,‬ועובדי‬
‫‪ SMOYZ‬בע"מ‪ .‬על משתתף לאשר את הוראות התקנון לפי הוראות סעיף ‪3‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫"עורך הפעילות"‬
‫ריגלי ישראל בע"מ ו‪/‬או ‪ SMOYZ‬בע"מ‪.‬‬
‫"הפרס"‬
‫במסגרת הפעילות יזכו ‪ 4‬משתתפים‪ ,‬אחד מדי שבוע ברכב מסוג סיטרואן ‪C1‬‬
‫("הזוכים")‪ .‬עורך הפעילות רשאי להחליף בכל שלב את הפרס בפרס אחר‪ ,‬שווה‬
‫ערך במהותו‪ ,‬ו‪/‬או להוסיף פרס‪/‬ים נוסף(ים)‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫"תקופת הפעילות"‬
‫התקופה בה תיערך הפעילות ואשר תחל ביום ‪ ,1.2.16‬בשעה ‪ 10:00‬ושאחרי‬
‫תסתיים ביום ‪ 29.02.16‬בשעה ‪ .10:00‬עורך הפעילות רשאי להאריך או לקצר את‬
‫תקופת הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ .‬עורך הפעילות יודיע על כל שינוי‬
‫כאמור בתקופת הפעילות באתר הפעילות ו‪/‬או בכל דרך אחרת שימצא לנכון‪.‬‬
‫"הפעילות"‬
‫פעילות הנערכת על ידי עורך הפעילות ואשר עליה חל תקנון זה ובמסגרתה יעלה‬
‫עורך הפעילות לאתר הפעילות תיעוד של מילוי רכב בבקבוקוני ‪.ORBIT CAR‬‬
‫המשתתפים יתבקשו לחשב מה מספר הבקבוקונים ברכב‪ .‬בכל שבוע יבחר כזוכה‬
‫המשתתף אשר תשובתו היתה הקרובה ביותר למספר הבקבוקונים ברכב‪.‬‬
‫"התקנון"‬
‫כלל הוראות תקנון זה ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .2‬כללי‬
‫‪.2.1‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם‬
‫בדבר הפעילות‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך מבלי לגרוע בכלליות האמור‪ ,‬פרסומים באמצעי התקשורת ולרבות‬
‫האינטרנט ואתר הפעילות‪ ,‬תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה‪.‬‬
‫האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי ואופן השתתפות‬
‫‪.3.1‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫‪.3.4‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫‪.3.6‬‬
‫‪.3.7‬‬
‫‪.3.8‬‬
‫‪.3.9‬‬
‫ההשתתפות בפעילות הינה אישית‪ .‬אין להשתתף בפעילות באמצעות יותר מחשבון פייסבוק‬
‫אחד‪ .‬עורך הפעילות רשאי לשנות את תנאי ואופן ההשתתפות על פי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום‪.‬‬
‫ההשתתפות תתבצע באופן הבא‪ :‬על המעוניין להשתתף בפעילות להיכנס לאתר הפעילות‪,‬‬
‫לקרוא ולהסכים לתנאי התקנון באמצעות סימון התיבה המתאימה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬ובתנאי‬
‫שהמשתתף קרא את תנאי התקנון והסכים להם במלואם‪ ,‬המשתתף רשאי לחשב את מספר‬
‫הבקבוקונים ברכב בהתאם להוראות באתר הפעילות ולתנאי תקנון זה‪.‬‬
‫כל משתתף רשאי לחשב עד ‪ 4‬פעמים במהלך ‪ 4‬שבועות תקופת הפעילות‪ ,‬פעם אחת בכל שבוע‬
‫פעילות‪ .‬במידה ויכתוב משתתף יותר מחישוב אחד בשבוע‪ ,‬לצורך השתתפות בפעילות השבועית‬
‫ישמש רק החישוב הראשון שנכתב על ידי המשתתף‪.‬‬
‫כל משתתף בפעילות מסכים‪ ,‬מצהיר ומתחייב‪:‬‬
‫‪ .3.4.1‬לא להשתתף בפעילות באופן הנוגד את מטרת הפעילות;‬
‫‪ .3.4.2‬כי משתתפים ו‪/‬או גולשים אחרים יוכלו לראות את פרטיו לרבות שמו‪ ,‬תמונת הפרופיל‬
‫שלו וכי לא תהא לו כל טענה בעניין זה כלפי עורך הפעילות‪.‬‬
‫‪ .3.4.3‬כי תנאי הפעילות כפופים לכללים ולהוראות הרלבנטיות של חברת ‪ .Facebook‬במקרה‬
‫של סתירה בין הוראות תקנון זה ובין תנאי השימוש של ‪ ,Facebook‬תנאי השימוש של‬
‫‪ Facebook‬יגברו‪.‬‬
‫‪ .3.4.4‬למען הסר ספק‪ ,‬המשתתף מתחייב לא לעשות כל שימוש לרעה בכל נתון של משתתף‬
‫אחר שיגיע אליו‪ ,‬לרבות שימוש מטריד או פוגעני (לרבות פגיעה בפרטיות או לשון הרע)‬
‫במספר טלפון‪ ,‬כתובת אי מייל‪ ,‬נתוני משתתף ב‪ Facebook -‬וכיו"ב‪.‬‬
‫כניסה לאתר הפעילות והשתתפות בפעילות מהווה הצהרה כי המשתתף קרא את התקנון וכי‬
‫המשתתף מסכים באופן מלא‪ ,‬בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנון זה‪ ,‬וגם אם לא קרא‬
‫את התקנון‪ ,‬הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין‪.‬‬
‫לעורך הפעילות יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין‬
‫מרמה או חשד למרמה ו‪/‬או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו‪/‬או מטרות הפעילות‪ ,‬והכל‬
‫כפי שיחליט עורך הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬עורך הפעילות רשאי לחסום ו‪/‬או להגביל ו‪/‬או להפסיק את נגישותו של משתתף‬
‫לאתר הפעילות ו‪/‬או את השתתפותו בפעילות או בכל חלק בה‪ ,‬ללא צורך בהודעה מוקדמת‪,‬‬
‫בנסיבות בהן משתתף עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה לפעילות‪ ,‬בכל דרך‪ ,‬או הפרעה‬
‫למשתתפים אחרים‪ ,‬או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית‪ ,‬או באופן המעורר‬
‫חשד סביר‪ ,‬כי אותו משתתף פועל באופן הנוגד ו‪/‬או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה‪ ,‬ולא‬
‫יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהיה זכאית החברה על פי כל דין‪.‬‬
‫מובהר כי אין בחסימה‪ ,‬בהפסקה או בהגבלת הנגישות לאתר הפעילות או בהפסקת ההשתתפות‬
‫בפעילות‪ ,‬כדי לגרוע מחובתו של המשתתף לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון זה ובהתאם להוראות‬
‫כל דין‪.‬‬
‫כניסה לפעילות באמצעות חשבון ‪ Facebook‬שבו פרטים בלתי תקינים ו‪/‬או בלתי מלאים ו‪/‬או‬
‫בלתי מדויקים ו‪/‬או לא ברורים ו‪/‬או שאינם עומדים בתנאי תקנון זה ו‪/‬או שמכל סיבה אחרת‬
‫פסולה‪ ,‬תפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות‪ ,‬ולאדם שכניסתו לפעילות נפסלה‬
‫או למשתתף לא תהיה כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך הפעילות‪.‬‬
‫עורך הפעילות יהיה רשאי‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬לקדם את הפעילות באמצעי התקשורת ואפיקי‬
‫הפרסום השונים‪ .‬ככל שיתבקשו על ידי עורך הפעילות‪ ,‬מתחייבים המשתתפים והזוכים‬
‫בפעילות לשתף פעולה עם מאמצים אלו‪ ,‬לרבות צילומים לאמצעי התקשורת והפרסום השונים‪,‬‬
‫הענקת ראיונות‪ ,‬וכו'‪ .‬במסגרת האמור לעיל‪ ,‬עשויים להתפרסם פרטי המשתתפים והזוכים‬
‫לרבות תמונתם‪ ,‬שמם‪ ,‬תגובותיהם ופרטים נוספים אודותיהם‪ .‬היעדר שיתוף פעולה מצד כל‬
‫משתתף או זוכה עלול לגרום‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לפסילת המשתתף מהשתתפות בפעילות או פסילת‬
‫הזוכה‪ ,‬לפי העניין והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות‪.‬‬
‫‪ .4‬הליך בחירת הזוכה‬
‫בתום תקופת הפעילות יעבור עורך הפעילות על נתוני ההשתתפות ויבחר את המשתתף אשר‬
‫‪.4.1‬‬
‫זכה בפרס הפעילות השבועי‪ .‬הזוכים יוכרזו תוך ‪ 30‬יום מסיום הפעילות בעמוד הפייסבוק של‬
‫אורביט ו‪/‬או באמצעות הודעה אישית לזוכים ו‪/‬או בכל אמצעי שיבחר ע"י עורך הפעילות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪ .5‬הפרס‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫במידה ובאותו שבוע ניחשו יותר ממשתתף אחד את מספר הבקבוקונים ברכב‪ ,‬המשתתף אשר‬
‫ניחש ראשונה יהיה הזוכה השבועי‪.‬‬
‫אם נמצא כי זוכה ו‪/‬או הזוכה בפרס השבועי אינו זכאי לפרס בהתאם לאמור בתקנון זה ו‪/‬או‬
‫במקרה ולא ניתן היה למסור לזוכה ו‪/‬או לזוכה את הפרס כאמור בתקנון זה ו‪/‬או במקרה בו‬
‫הזוכה מנוע או אינו רשאי לעשות שימוש בפרס מכל סיבה שהיא‪ ,‬תועבר הזכאות לפרס‬
‫למשתתף הבא אשר ניחש את המספר הקרוב ביותר של הבקבוקונים ברכב באותו השבוע‪.‬‬
‫המועמד הנפסל לא יהיה זכאי לפרס ו‪/‬או לכל פיצוי כלשהו מעורך הפעילות ו‪/‬או מי מטעמו ולא‬
‫תהיה לו טענה כלשהי בעניין זה‪.‬‬
‫על הזוכה לאשר את קבלת ההודעה באופן שייקבע בהודעה‪ ,‬ולהשיבה לעורך הפעילות לכל‬
‫המאוחר עד תום ‪ 48‬שעות שלאחר תום תקופת הפעילות‪ ,‬לאחר מילוי כל הפרטים‪ ,‬ובין היתר‪:‬‬
‫שם מלא (פרטי ‪ +‬משפחה); מספר תעודת זהות; כתובת למשלוח דואר; מספר טלפון; וכתובת‬
‫דואר אלקטרוני פעילה כנדרש במסגרת הודעה כאמור ואישור התקנון‪ .‬זוכה בפרס הראשון‬
‫שהוא קטין יצרף גם אישור בכתב של שני הוריו ו‪/‬או של אפטורופוסיו‪ ,‬כי הם מסכימים‬
‫להשתתפותו‪ .‬הזוכה מאשר כי אי מסירת אישור לעורך הפעילות בדבר קבלת ההודעה ואי‬
‫מסירת אישור האפוטרופוס ככל שנדרש‪ ,‬כאמור בסעיף זה‪ ,‬לא תאפשר לעורך הפעילות‬
‫להמציא לזוכה את הפרס‪ ,‬וכי אי מסירת אישור כאמור ובמועד תיחשב כויתור בלתי חוזר של‬
‫הזוכה על זכייתו וזכותו בפרס תתבטל ולא תהא לו כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד עורך‬
‫הפעילות בגין ביטול הזכות כאמור‪.‬‬
‫בכפוף לקביעתו של עורך הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬מסירת הפרס לידי הזוכה‬
‫השבועי תוכל להתבצע בתוך ‪ 60‬ימי עסקים מתום תקופת הפעילות ו‪/‬או להתקיים במקום‬
‫שהוא רשות הרבים‪ ,‬כגון‪ :‬באולם שיועד לכך על ידי עורך הפעילות‪ ,‬או ליד המשרד הראשי‬
‫שלו‪ ,‬או במקום אחר שעורך הפעילות יקבע‪ ,‬וזאת במעמד פומבי וטקסי‪ ,‬בנוכחות נציגי עורך‬
‫הפעילות‪ ,‬אמצעי התקשורת ואנשים אחרים‪ ,‬הכל כפי שעורך הפעילות יקבע‪ ,‬ובלבד שעורך‬
‫הפעילות יודיע לזוכה השבועי‪ ,‬לא יאוחר מאשר ‪ 5‬ימים לפני מועד מסירת הפרס‪ ,‬שעליו להופיע‬
‫באותו מקום ומועד‪ .‬כתנאי לקבלת הפרס‪ ,‬על הזוכה לאמת פרטיו באמצעות תעודת זהות‬
‫לשביעות רצון עורך הפעילות‪ .‬לא הופיע הזוכה השבועי לקבלת הפרס באותו מקום ומועד‬
‫שייקבע כאמור‪ ,‬תתבטל זכותו בפרס‪ ,‬והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות‪ .‬הגעת‬
‫הזוכה למקום מסירת הפרס ומימוש הפרס יהיו על חשבונו של הזוכה‪.‬‬
‫בעצם ההשתתפות בפעילות מצהיר ומתחייב כל משתתף ו‪/‬או זוכה‪ ,‬כתנאי הכרחי להשתתפות‬
‫ולזכייה בפעילות‪:‬‬
‫‪ 5.2.1‬כי הוא תושב ישראל‪.‬‬
‫‪ 5.2.2‬בן ‪ 18‬שנה ומעלה במועד תחילת תקופת הפעילות ובמידה והינו קטין בן ‪ 13‬ומעלה‪,‬‬
‫הוא יצרף כתנאי למימוש הפרס גם אישור בכתב של שני הוריו ו‪/‬או של אפטורופוסיו‪,‬‬
‫כי הם מסכימים לכל האמור בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ 5.2.3‬כי הוא מתיר בזאת באופן בלתי חוזר (וללא תשלום לעורך הפעילות ומי מטעמו לפרסם‬
‫את שמו‪ ,‬פרטיו) וכל מידע סביר אחר של המשתתף ו‪/‬או הזוכה במדיה ובערוצי‬
‫התקשורת השונים וכל מידע סביר אחר שיבקש עורך הפעילות‪ ,‬והכל על פי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי של עורך הפעילות‪ ,‬וכי לעורך הפעילות שמורה הזכות‪ ,‬על פי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי‪ ,‬להחליט על היקף פרסום הפעילות והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם‬
‫יעשה שימוש‪.‬‬
‫‪ 5.2.4‬כי זכייתו (במידה וזכה) לא הושגה תוך הפרת תנאי תקנון זה וכי היה ויתברר‪ ,‬לאחר‬
‫הענקת הפרס‪ ,‬כי לא היה הזוכה זכאי לפרס‪ ,‬ישיב הזוכה לעורך הפעילות את שווי‬
‫הפרס מיד עם דרישתו ויישא בכל אחריות הקשורה בכך‪.‬‬
‫על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה –‬
‫יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכה ו‪/‬או הזוכה במקום הראשון כמפורט בתקנון זה בלבד‪.‬‬
‫הזוכה ו‪/‬או הזוכה במקום הראשון פוטר בזאת את עורך הפעילות ו‪/‬או כל מי מטעמו מכל‬
‫חבות ו‪/‬או אחריות בכל הקשור בפרס ו‪/‬או תקינותו במישרין ובעקיפין‪ .‬מבלי לפגוע בכלליות‬
‫האמור‪ ,‬עורך הפעילות אינו אחראי לאיכות ו‪/‬או טיב הפרס ו‪/‬או לאספקתו ו‪/‬או לתנאים ו‪/‬או‬
‫למועדים בהם יסופק‪ .‬הפרס‪ ,‬אספקתו ומועד אספקתו‪ ,‬טיבו ואיכותו‪ ,‬ותקינותו‪ ,‬הם באחריות‬
‫הבלעדית של היצרן ו‪/‬או היבואן ו‪/‬או המשווק ו‪/‬או הספק של הפרס ו‪/‬או איזה מרכיביו‪,‬‬
‫בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל הנ"ל‪ ,‬ולעורך הפעילות לא תהיה אחריות לכל פגם‪,‬‬
‫קלקול‪ ,‬נזק‪ ,‬אי‪-‬תקינות ו‪/‬או אי‪-‬התאמה בנוגע לפרס ו‪/‬או לאספקתו ו‪/‬או מועד אספקתו ו‪/‬או‬
‫‪3‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫‪ .6‬שונות‬
‫‪.6.1‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫‪.6.6‬‬
‫שייגרמו במימוש הפרס או כתוצאה ממנו‪ .‬חובת עורך הפעילות הנה אך ורק למסירת הפרס‪,‬‬
‫כהגדרתו בתקנון זה‪ ,‬לזוכה ו‪/‬או לזוכה במקום הראשון‪.‬‬
‫כל מס‪ ,‬ניכוי או דרישה לתשלום מס מכל סוג שהוא‪ ,‬ככל ויחול ו‪/‬או שתהיה דרישה כאמור‪,‬‬
‫מכל סוג שהוא‪ ,‬יהיו באחריותו של הזוכה ו‪/‬או הזוכה ועל חשבונו בלבד‪ ,‬ותשלומם‪ ,‬ככל שנדרש‪,‬‬
‫יהיה תנאי לצורך מימוש הזכייה וקבלת הפרס‪ .‬עורך הפעילות יהיה רשאי להעביר לשלטונות‬
‫המס‪ ,‬אם יידרש לכך על פי הדין‪ ,‬את פרטי הזוכה ו‪/‬או ניכוי מס במקור‪ .‬עורך הפעילות לא יהיה‬
‫חייב בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה‪.‬‬
‫הפרס‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו‪/‬או החלפה ו‪/‬או פדיון ו‪/‬או המרה בכסף‬
‫ו‪/‬או המרה בזיכוי‪.‬‬
‫במידה ולא יממש הזוכה ו‪/‬או הזוכה במקום הראשון את זכייתו מכל סיבה שהיא‪ ,‬לא תהיה‬
‫לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו‪ ,‬או לשינוי מהות הזכייה ועורך הפעילות יהא פטור בכל‬
‫מקרה מכל פיצוי שהוא‪.‬‬
‫תקנון זה יעמוד לעיון באתר הפעילות‪.‬‬
‫בעצם השתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף ‪:‬‬
‫‪ 6.2.1‬למסור לעורך הפעילות את פרטיו המלאים והנכונים לרבות שמו‪ ,‬מקום מגוריו‪ ,‬גילו‪,‬‬
‫מצבו המשפחתי‪ ,‬לאגור פרטים אלה ולעשות בהם שימוש‪ ,‬וכן לפרסם פרטים אלה בכל‬
‫דרך שעורכי הפעילות ימצאו לנכון על פי שיקול דעתם‪ ,‬לרבות טלוויזיה‪ ,‬רדיו‪ ,‬אינטרנט‪,‬‬
‫עיתונות כתובה‪ ,‬בישראל ו‪/‬או בעולם‪ ,‬ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או‬
‫ובמידה והינו‬
‫תביעה נגד עורכי הפעילות בקשר עם פרסום מידע לגביהם כאמור‪.‬‬
‫אחד מהזוכים – להתראיין בעניין זכייתו בפעילות זו‪ ,‬ככל שיתבקש כן;‬
‫‪ 6.2.2‬הוא מוותר באופן בלתי חוזר‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬על כל זכות ו‪/‬או טענה בנוגע לשימוש במידע‬
‫כאמור‪ ,‬לרבות טענות בקשר עם הגנת הפרטיות ו‪/‬או עם זכויות יוצרים בתכנים וכיו"ב;‬
‫וכן‪ ,‬כי עורך הפעילות ו‪/‬או מי מטעמו יהיו רשאים לעשות בכל תוכן שהועלה לאתר‪ ,‬כל‬
‫שימוש לפי שיקול דעתם‪ ,‬לרבות שימוש מסחרי ושיווקי‪ ,‬לרבות הוספת ו‪/‬או השמטת‬
‫טקסט‪ ,‬עריכת תמונות וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי לעשות‪ ,‬לרבות שכפולם‬
‫ופרסומם בכל מתכונת‪ ,‬והכל ללא תשלום כלשהו‪ ,‬ללא מתן קרדיט‪ ,‬בכל העולם‪ ,‬וללא‬
‫הגבלת זמן‪ ,‬וכי עצם העלאת חומרים אלו לאתר‪ ,‬מהווה ויתור בלתי חוזר על כל זכות‬
‫העשויה להיות בקשר לחומרים אלו‪ ,‬ועל כל טענה בעניין;‬
‫‪ 6.2.3‬כי עורך הפעילות יחשף לפרטים שמסר משתתף בקשר עם ובמהלך השתתפותו‬
‫בפעילות‪ ,‬לרבות לצורך הרשמתו לפעילות‪ ,‬וכי אלו יוכלו לשמש את עורך הפעילות ו‪/‬או‬
‫מי מטעמן למטרות שיווקיות‪ ,‬מסחריות וסטטיסטיות‪ ,‬וכן כי התכנים שנמסרו‬
‫יפורסמו באתר הפעילות ו‪/‬או בכל אמצעי מדיה אחר ויהיו פומביים וניתנים לצפייה על‬
‫ידי כל גולש שיכנס לאתר‪.‬‬
‫כל המועדים הרלוונטיים לפעילות זו יקבעו אך ורק על פי נתוני עורך הפעילות ומועדים אלו‬
‫אינם ניתנים להשגה או לערעור‪ ,‬וכפופים לשינויים בהתאם לשיקול דעתו של עורך הפעילות‪.‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬תאריכי העלאת התמונות כפי שנקלטו במאגרי הנתונים של עורך‬
‫הפעילות יהיו ראיה חלוטה למועדים המדויקים של קליטת הנתונים שהוזנו על ידי המשתתפים‬
‫בהליך הכניסה לפעילות ו‪/‬או בתקופת הפעילות ו‪/‬או כל עוד לא הוכרז זוכה‪.‬‬
‫עורך הפעילות יהיה רשאי בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן‬
‫ להפסיק או לבטל את הפעילות ו‪/‬או לשנות את תנאי תקנון זה ו‪/‬או לשנות את תנאי‬‫ההשתתפות בפעילות ו‪/‬או לשנות את תקופת הפעילות ו‪/‬או את המועדים ו‪/‬או את הפרס המוצע‬
‫בפעילות‪ ,‬וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך‪ .‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בכל מקרה‬
‫שייוודע לעורך הפעילות כי הפעילות אינה מתנהלת כשורה ו‪/‬או שנעשים מעשים ו‪/‬או מבוצעות‬
‫פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו‪/‬או עקיפים לעורך הפעילות‪,‬‬
‫תעמוד לעורך הפעילות הזכות לסיים את הפעילות ללא כל דיחוי‪.‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬עורך הפעילות לא יהא אחראי לאי מימוש הפרס ו‪/‬או‬
‫לביטולה של הפעילות או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו‪/‬או בסמכותו של עורך‬
‫הפעילות‪ ,‬לרבות‪ ,‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬ביטול הפעילות או פסילת משתתף בהתאם‬
‫לכל דין‪ ,‬או לפי החלטתה או פעולותיה של חברת ‪.Facebook‬‬
‫מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר‪ ,‬כי עורך הפעילות לא ישא באחריות במקרה של‬
‫מעשה ו‪/‬או מחדל של צד שלישי כלשהו‪ ,‬לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות‬
‫זו ו‪/‬או הפרס המוצע בפעילות זו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.6.7‬‬
‫‪.6.8‬‬
‫‪.6.9‬‬
‫‪.6.10‬‬
‫‪.6.11‬‬
‫‪.6.12‬‬
‫‪.6.13‬‬
‫‪.6.14‬‬
‫‪.6.15‬‬
‫‪.6.16‬‬
‫‪.6.17‬‬
‫עורך הפעילות לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו‪/‬או אחרות ו‪/‬או שינויי הגדרות באתר‬
‫הפעילות ו‪/‬או במערכות באמצעותן מתבצעת הפעילות ו‪/‬או בדיקת המשתתפים בפעילות ו‪/‬או‬
‫בדיקת המשתתפים המועמדים לזכייה ו‪/‬או הזוכה‪ ,‬וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו‪ ,‬לרבות‬
‫בגין תקלות כלשהן שימנעו‪ ,‬בין השאר העלאת ו‪/‬או קליטת התמונה‪ ,‬ו‪/‬או שיבוש בביצוע מי‬
‫מהנ"ל‪ ,‬ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו‪/‬או דרישה כנגד עורך הפעילות‪ ,‬ועורך הפעילות‬
‫לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך‪ ,‬שעריכת פעילות זו תלויה‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬בתקינות וזמינות רשת התקשורת‪ ,‬המערכות הממוחשבות‪ ,‬התוכנה הממוחשבת‪,‬‬
‫וגורמים אחרים שלעורך הפעילות אין שליטה ו‪/‬או אחריות עליהם‪ ,‬ועל כן לא יהיה רשאי‬
‫להעלות כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות‪ ,‬תקלה‪ ,‬איחור‪ ,‬כשל טכני‪,‬‬
‫או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל‪ ,‬לרבות‪ ,‬נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת‬
‫הפעילות ו‪/‬או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו‪/‬או כשלים טכניים של חברת ‪.Facebook‬‬
‫עורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל תקלות פרסום ו‪/‬או דפוס ו‪/‬או כל תקלה או טעות אחרת‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬עורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪,‬‬
‫לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו‪/‬או טעות כאמור‪ .‬במקרה של תקלה‬
‫ו‪/‬או טעות כאמור‪ ,‬יהיה עורך הפעילות רשאי‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לבטל את‬
‫הפעילות ו‪/‬או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון‪ .‬כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת‬
‫לתקנון פעילות זה ותחייב כל משתתף‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬לאף משתתף בפעילות זו לא תהיה‬
‫טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות עקב תקלה ו‪/‬או טעות כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬ו‪/‬או בקשר לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות‪ ,‬שייגרמו לו‬
‫עקב פעולות כאמור‪.‬‬
‫עורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬לרבות בגין קיצור תקופת הפעילות או‬
‫שינויה‪ ,‬ולרבות בגין הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו‪/‬או בקשר עם ההשתתפות‬
‫בפעילות זו ו‪/‬או בעת מימוש הפרס‪ ,‬ו‪/‬או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון‪ ,‬תאונות‪,‬‬
‫מחלות‪ ,‬גניבות‪ ,‬אובדן של כל נכס‪ ,‬עגמת נפש וכו'‪ ,‬ו‪/‬או לכל החלטה ו‪/‬או פעולה אשר יקבל ו‪/‬או‬
‫יעשה משתתף על סמך השתתפותו בפעילות זו ו‪/‬או זכייתו בפרס‪ .‬עורך הפעילות לא יהא אחראי‬
‫לכל נזק‪ ,‬שיגרם‪ ,‬באופן ישיר או עקיף‪ ,‬למשתתף בעקבות שימוש שבוצע באתר הפעילות ו‪/‬או‬
‫באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה‪.‬‬
‫בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה נגד עורך הפעילות וכל‬
‫גוף אחר הקשור בפעילות‪ ,‬או מי מטעם מי מאלה‪ ,‬בכל עניין ודבר הקשור‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫בפעילות זו‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬בכל הקשור לאופן ביצוע הפעילות‪ ,‬לאופן‬
‫בדיקת וקביעת הזוכים‪ ,‬לאופן קבלת ומימוש הפרס‪ ,‬ולנותני השירותים הקשורים בכך‪.‬‬
‫האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד‪ .‬עורך הפעילות לא ישא באחריות בגין אי מימוש‬
‫הפרס‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬על ידי הזוכה‪.‬‬
‫ההכרעה בגין כל מחלוקת ו‪/‬או עניין ו‪/‬או כל הקשור לפעילות זו‪ ,‬לרבות בגין כל מחלוקת ו‪/‬או‬
‫עניין הקשור לתוצאות הפעילות ולזוכה‪ ,‬תהיה מסורה באופן ייחודי לעורך הפעילות‪ ,‬והכרעתו‬
‫תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק‪ ,‬ולמשתתפים לא תהיה כל טענה‪ ,‬תביעה או דרישה נגד‬
‫עורך הפעילות‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬היה ויוכח כי עקב רשלנות עורך הפעילות נמנע ממשתתף מלהשתתף בפעילות או‬
‫לזכות בפרס‪ ,‬ו‪/‬או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו‪/‬או תביעה בקשר לפעילות ו‪/‬או עורך‬
‫הפעילות ‪ ,‬וזו תמצא מוצדקת‪ ,‬מוסכם כי הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור יוגבל‬
‫לעלות המינימאלית של שעת גלישה באינטרנט‪.‬‬
‫מקום השיפוט לגבי כל תביעה נגד עורך הפעילות בכל עניין הנובע מפעילות זו‪ ,‬יהיה בבית‬
‫המשפט המוסמך בתל אביב‪-‬יפו בלבד‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת‪ ,‬והיא לא‬
‫תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף ‪ 224‬לחוק העונשין‪ ,‬התש"ז‪.1977-‬‬
‫עורכי הפעילות מאחלים למשתתפים הנאה רבה ובהצלחה!!!‬
‫‪5‬‬