מובילים לכידות חברתית קול קורא למנהלים מכל

Transcription

מובילים לכידות חברתית קול קורא למנהלים מכל
‫קול†קורא‬
‫למנהלים†מהשירות‬
‫הציבורי¨†מהמגזר‬
‫השלישי†ומהמגזר‬
‫העסקי†להצטרף‬
‫לתכנית†‪¢‬מובילים‬
‫לכידות†חברתית‪¢‬‬
‫החברה†הישראלית†מאופיינת†במגוון†קבוצות†בעלות†שונות†תרבותית¨†דתית¨†לאומית¨†אידיאולוגית†ופוליטית‪Æ‬‬
‫במציאות†הנוכחית¨†בה†מועצמים†ההבדלים†והקונפליקטים†השונים†בין†הקהילות†המרכיבות†את†החברה‬
‫הישראלית¨†המכנה†המשותף†הלאומי†הרחב¨†מאותגר‪†Æ‬כתוצאה†מכך¨†רמת†הלכידות†בישראל†הינה†מן‬
‫הנמוכות†בעולם†המערבי‪†Æ‬יחד†עם†זאת¨†קיים†במדינת†ישראל†פוטנציאל†רב†לחיזוק†הלכידות†החברתית‬
‫וקיימת †מנהיגות †רב †מגזרית †חזקה †המאמינה †בשינוי †ומעצבת †מציאות‪ Æ‬אנו †רוצים †למנף †את‬
‫המנהיגות†הקיימת†לצורך†קידום†לכידות†חברתית†ע‪¢‬י†חיבורים†בין†אנשים¨†ארגונים†ומערכות‪Æ‬‬
‫המכון†למנהיגות†וממשל¨†ג‪ß‬וינט†ישראל¨†המקדם†מנהיגות†ציבורית†בישראל†ופועל†רבות†לקידום†אוכלוסיות‬
‫מודרות†ולצמצום†פערים†בחברה¨†מזמין†אתכם†לקחת†חלק†בתכנית†לקידום†לכידות†חברתית†בישראל‪Æ‬‬
‫התכנית†היא†בשותפות†עם†פדרציית†ניו†יורק†וקרן†אריסון‪Æ‬‬
‫התכנית†מיועדת†למנהלים†המכהנים†בעמדות†השפעה†במשרדי†ממשלה¨†ברשויות†מקומיות¨†במגזר‬
‫העסקי†ובמגזר†השלישי†אשר†מעוניינים†להשפיע†על†סדר†היום†הציבורי¨†לחולל†שינוי†תפישתי†ולקדם‬
‫לכידות†חברתית‪†Æ‬שינוי†זה†יבוצע†ע‪¢‬י†בניית†קבוצת†השפעה†הטרוגנית†ורב†מגזרית†שייעודה∫†קידום‬
‫חברה†מלוכדת†‪¢‬הפועלת†לרווחת†כל†חבריה¨†נלחמת†בהדרה†ודחיקה†לשוליים¨†יוצרת†תחושת†שייכות¨‬
‫מעודדת†אמון¨†ומאפשרת†לחבריה†מוביליות†חברתית‪.(OECD, 2012)†¢‬‬
‫תנאי†סף†למועמדים∫‬
‫• ניסיון†בהובלת†שינוי†ארגוני†‪†Ø‬חברתי†ויכולות†רתימה†של†שחקנים†מרובים‪Æ‬‬
‫• עובדים†קבועים†בשירות†המדינה†©שאינם†משובצים†במשרות†מילוי†מקום†או†במשרות†אמון®†מנכ‪¢‬לים‬
‫או†סמנכ‪¢‬לים†של†ארגונים†©עמותות†‪†Ø‬ארגונים†עסקיים®‪Æ‬‬
‫• תואר†אקדמי†ראשון†ממוסד†מוכר‪Æ‬‬
‫• משמשים†בתפקיד†ניהולי†בכיר†או†דרג†ניהול†ביניים‪Æ‬‬
‫יעדי†התכנית∫‬
‫• הכרת†המושג†‪¢‬לכידות†חברתית‪†¢‬והרחבת†הידע†בנוגע†לתנאים†ותהליכים†המקדמים†או†בולמים‬
‫לכידות†חברתית‪Æ‬‬
‫• פיתוח†אסטרטגיות†וכלים†לקידום†לכידות†חברתית‪ ‬והשתקפותם†בתהליכי†קבלת†החלטות‪Æ‬‬
‫• ייזום†ויישום†הלכידות†החברתית†בארגונים†מהם†מגיעים†המשתתפים‪Æ‬‬
‫נושאים†מרכזיים†בתוכנית∫‬
‫• מושג†הלכידות†החברתית†ומושגים†נלווים†כגון∫†זהות¨†אזרחות¨†רב†גוניות¨†שייכות¨†אמון¨†סולידריות¨‬
‫הון†חברתי†והוגנות‪Æ‬‬
‫• תמונת†מצב†השוואתית†בין†ישראל†לעולם‪Æ‬‬
‫• יחסים†בין†קבוצות†בחברה†הישראלית‪Æ‬‬
‫• הקשר†בין†מדיניות†ללכידות†חברתית‪Æ‬‬
‫• מנהיגות†והובלת†שינוי‪Æ‬‬
‫• קידום‪† ‬מהלך†‪†Ø‬פרויקט†יישומי†בתחום†הלכידות†החברתית†בארגונים†של†המשתתפים†≠†בליווי†של‬
‫מנחי†התכנית†ומנטורים†חיצוניים‪Æ‬‬
‫™מועמד‪Ø‬ת†אשר†אינו‪Ø‬אינה†עומד‪Ø‬ת†באחד†התנאים†המופיעים†לעיל†רשאי‪Ø‬ת†להגיש†מועמדות†עם‬
‫הסבר†קצר†מדוע†יש†לשקול†את†מועמדותו‪Ø‬ה†והדבר†ידון†במסגרת†ועדת†חריגים‪Æ‬‬
‫מחוייבות†המשתתפים‬
‫השתתפות†בכל†≤‪†±‬מפגשי†התכנית¨†אשר†יתקיימו†אחת†לשלושה†שבועות†במשך†יום†שלם‪†Æ‬נדרשת‬
‫התחייבות†להובלה†וקידום†מעשים†מלכדים†©פרויקטים†משותפים†‪†Ø‬פרויקט†לקידום†לכידות†חברתית‬
‫בארגון†ממנו†המשתתף†מגיע®¨†פתיחות†והתמסרות†ללמידה†משמעותית†ואקטיביות†בלמידה‪†Æ‬ההשתתפות‬
‫בתכנית†כרוכה†בתשלום†בסך†∞‪†≤µ‬ש‪¢‬ח†של†המשרד†או†הארגון†אליו†משתייך†המשתתף‪Æ‬‬
‫התכנית†תיפתח†במהלך†חודש†מאי†∂‪†≤∞±‬במפגש†דו†יומי†בירושלים¨†כולל†לינה‪†Æ‬המפגשים†יתקיימו‬
‫ברובם†בירושלים†ובמרכז†ויכללו†סמינרים†וסיורים†ברחבי†הארץ‪Æ‬‬
‫מספר†המקומות†בתכנית†מוגבל‪†Æ‬לאור†מספר†המועמדים†הצפוי¨†יערך†תהליך†מיון†ויאותרו†המועמדים‬
‫המתאימים†ביותר‪†Æ‬אין†בקול†קורא†זה†התחייבות†לקבל†מועמדים†לתכנית‪Æ‬‬
‫להרשמה†והגשת†מועמדות†לחץ†כאן‬