Dagtilbudskonference 2016 - Program for dagen

Comments

Transcription

Dagtilbudskonference 2016 - Program for dagen
Læring for alle – det starter i dagtilbud
Dagtilbudskonference tirsdag d. 24. maj 2016
Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 7-9, 8000 Århus C
KL inviterer dagtilbudsledere, forvaltningschefer ogmedarbejdere til den årlige dagtilbudskonference.
Fra forskningen ved vi, at børn, der har gået i dagtilbud af høj
kvalitet klarer sig bedre i skolen og som voksne. Og vi ved, at
især børn i udsatte positioner har gavn af en kvalificeret
indsats, mens de går i dagtilbud. Det forpligter - ellers svigter
vi børnene.
På konferencen vil oplæg fra forskningen og fra den
pædagogiske praksis i kommunerne give deltagerne billeder
af, hvad der karakteriserer udviklende læringsmiljøer i
dagtilbud.
Program
Kl. 9.30
Morgenkaffe
Kl. 10.00
Velkomst og introduktion til dagen
v. Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.
Kl. 10:15
Kvalitet i dagtilbud - fra viden fra forskning til praksis
v./ Thomas Nordahl professor og leder af Center for Praksisrettet
Uddannelsesforskning ved Høgskolen i Hedmark.
Resultaterne fra en omfattende kortlægning af kvalitet i dagtilbud i
fem danske kommuner præsenteres i dette oplæg. Undersøgelsen
beskriver kendetegn ved dagtilbud af høj kvalitet ud fra børnenes
sproglige, sociale og motoriske kompetencer i de forskellige
dagtilbud. I undersøgelsen har bl.a. de fire- og femårige været
informanter. Børnene har givet udtryk for, hvordan de trives i
hverdagen, og hvilke kompetencer de har.
Kl. 11:00
Praksiseksempel fra Brønderslev Kommune
v./ Jørn Godsk Jørgensen, chef for dagtilbud og PPR, Brønderslev
Kommune.
Om konkrete overvejelser og tiltag efter de seneste resultater af
denne forskning.
Drøftelse og refleksion ved bordene
Kl. 11:30
Hvad er kvalitet i dagtilbud
Et Pecha-Kucha oplæg v./ Betina Byriell og Sanne Kaarslev,
områdeledere, Gladsaxe Kommune.
Kl. 11:45
Frokost
Kl. 12:30
Dynamisk didaktik i vuggestue og dagpleje
v. / Anders Skriver Jensen, postdoc, ph.d., i dagtilbuds- og
indskolingsdidaktik. DPU, Aarhus Universitet.
I en tid med stigende fokus på kvalitet i dagtilbud er det afgørende,
at personalet kan arbejde målrettet med barnets trivsel, læring,
udvikling og dannelse. Oplægget stiller skarpt på de teoretiske og
praktiske konsekvenser af didaktik i vuggestue og dagpleje, og vil
inspirere med pointer fra aktuel forskning på området. Særligt
trækkes der på resultaterne fra aktionsforskningsprojektet Barnet i
Centrum.
Kl. 13:30
Workshops
Der afvikles to parallelle workshops, der med forskellige perspektiver
sætter fokus på betydningen af en systematisk og analytisk tilgang til
børns trivsel og læring i dagtilbud.
Workshop 1: Systematisk inddragelse af børneperspektiver i
kvalitetsudvikling af dagtilbuddet?
v./ Persille Schwartz, chefkonsulent i Danmarks Evaluerings Institut
og Laura Detlefsen, evalueringskonsulent i Danmarks Evaluerings
Institut (EVA)
EVA har i samarbejde med fem danske daginstitutioner og den
engelske børneperspektivsforsker Alison Clark (London Open
University), undersøgt hvordan the Mosaic approach kan tilpasses en
dansk kontekst. Erfaringerne er bl.a., at det er muligt at involvere
selv de mindst børn på 0-2 års området og, at børneperspektiverne
leder til vigtige pædagogiske erkendelser og centrale ændringer i
organiseringen af dagtilbudshverdagen.
Praksiseksempel fra en kommune
v./ Judithe Nielsen, dagtilbudsleder fra Hyldespjældet, Alberslund
Kommune
Et konkret arbejde med børnemosaikker og hvad det har betydet for
institutionens nye pædagogiske praksis.
Drøftelser og refleksioner ved bordene
Workshop 2: Synlig læring og kvalitet i dagtilbud
v./ Sanne Clement, pædagogisk konsulent fra Lyngby Taarbæk
Kommune
Med afsæt i erfaringer fra Lyngby Taarbæk Kommune, vil
oplægsholderen præsentere, hvordan der kan arbejdes med at
omsætte forskning og viden om højkvalitet til en hverdagspraksis,
der fremmer børns udvikling, læring og trivsel. Kommunen er ved at
implementere Synlig Læring på dagtilbudsområdet og
oplægsholderen vil med udgangspunkt i dette formidle, hvordan hele
ledelseskæden kan bidrage til, at der arbejdes med at skabe en
evidensbaseret praksis og høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven på
dagtilbud.
Et ledelsesperspektiv på synlig læring og kvalitet
v./ Dorte Voght Hansen, dagtilbudsleder Børnehusene Bulderby og
Lille Ørholm, Lyngby Taarbæk kommune
Med et ledelsesperspektiv vil vi høre om, hvordan arbejdet med
synlig læring har understøttet udviklingen af den pædagogiske
praksis.
Drøftelser ved bordene.
Kl. 14.15
Pause
Kl. 14:40
Børn og science – børn og pædagoger undersøger naturens
lovmæssigheder
v./ Thorleif Frøkjær, lektor i UCC, Program for læring og didaktik
Hvorfor beskæftige sig med science i daginstitutionen?
Science aktiviteter i dagtilbud kan bygge på børns egne spørgsmål,
deres undren og nysgerrighed på den verden, der omgiver dem.
Derfor kan udforskning af naturens lovmæssigheder være sjovt og
nærværende for børn også i dagtilbudsalderen. Børnene skal opleve,
eksperimentere og undersøge sig frem til mulige forklaringer
sammen med pædagogerne. Derfor er den grundlæggende tilgang i
arbejdet med science, at pædagogerne er nysgerrige på børns
nysgerrighed
Praksis eksempel fra en kommune
v./ Jette F. Pedersen, dagtilbudschef, Hillerød kommune
Hillerød kommune har deltaget i projektet og har på den baggrund
besluttet en science-didaktisk strategi på hele dagtilbudsområdet.
Hvad har det betydet for udviklingen af kvaliteten af det
pædagogiske arbejde?
Kl. 15:15
Alle børn skal blive så dygtige som de kan
v./ Andreas Rasch-Christensen, Ph.d., forsknings- og udviklingschef i
VIA Pædagogik og Samfund
Læring i dagtilbud sker gennem aktiviteter, leg og relationer til
voksne og børn og er med til at skabe de bedste betingelser for, at
barnet kan klare sig godt i livet. Det er det pædagogiske personale og
ledelse, der med deres pædagogiske faglighed, engagement og
dygtighed skal sørge for at skabe gode læringsmiljøer for børnene, så
de støtter børnene i at lære, mens de leger. Hvilken betydning kan
læreplaner have i den henseende? De kan ikke noget i sig selv, men
måske kan de kvalificere samspillet mellem de voksne og
læringsmiljøerne og disse forholds betydning for børnene.
Kl. 15.50
Opsamling og næste skridt
v./ KL
Kl. 16.00
Tak for i dag

Similar documents