Lab SM3 Induktion

Comments

Transcription

Lab SM3 Induktion
Lab FyB: Induktion
1.
Induktion i spole
a)
Då en magnet förs in eller ut ur en spole fås en induktionsström enligt
amperemetern. Utför nedanstående övningar och anteckna dina
iakttagelser.
För in stavmagneten i spolen från vänster
med nordändan först. Rita i figuren in stavmagneten (märkt S-N) och dess rörelseriktning, amperemeterns utslag samt strömriktningen i spolen.
Dra ut magneten ur spolen. Rita i figuren in
stavmagneten (märkt S-N) och dess rörelseriktning, amperemeterns utslag samt strömriktningen i spolen.
För in stavmagneten i spolen från vänster
med sydändan först. Rita i figuren in stavmagneten (märkt N-S) och dess rörelseriktning, amperemeterns utslag samt strömriktningen i spolen.
Dra ut magneten ur spolen. Rita i figuren in
stavmagneten (märkt N-S) och dess rörelseriktning, amperemeterns utslag samt strömriktningen i spolen.
Håll magneten till vänster om spolen med sydändan vänd mot spolen.
För spolen mot magneten. Rita i en figur som ovan.
Håll magneten till höger om spolen med sydändan vänd mot spolen.
För spolen mot magneten. Rita i en figur som ovan.
b)
Undersök hur strömmens storlek och därmed spänningens storlek beror
av hur snabbt magneten närmas/avlägsnas.
c)
Undersök hur strömmens storlek beror av antalet varv i spolen.
d)
Stämmer dina observationer med induktionslagen? (se sid 170 i boken)
2.
Generatorn
Använd utrustningen / läroboken för att ta reda på hur en generator fungerar. Vilken
fysikalisk princip ligger bakom?
3.
Virvelströmmar
Slå på strömmen till spolarna så att ett magnetfält alstras mellan dem.
Låt de två olika metallskivorna pendla i magnetfältet. Försök förklara fenomenet!
4.
Järnkärna med ok
Slut kretsen. Ryck bort respektive sätt tillbaka järnoket på sin järnkärna. Vad händer
– och varför?
5.
Ledare i magnetfält
Kontrollera Lenz lag med hjälp av en ledare som rör sig i ett magnetfält
6.
Mystiskt rör
Håll röret lodrätt. Stoppa först ner den gula metallcylindern och sedan den blå.
Vad händer och varför?
7.
Batterilös ficklampa
Skaka ficklampan så att den rörliga delen inuti passerar mittenpartiet minst 100
gånger. Tänd lampan. Hur gick detta till?

Similar documents