Vårdgivarnytt - Vårdgivare Skåne

Comments

Transcription

Vårdgivarnytt - Vårdgivare Skåne
NR 2, MARS 2016
Vårdgivarnytt
Ett nyhetsbrev för vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne.
Signerat
Dagens digitala samhälle ställer ökade krav, men leder också till nya möjligheter för vården. 1177
Vårdguidens e-tjänster erbjuder våra medborgare en rad olika tjänster för att på ett enkelt sätt ha
kontakt med vården via nätet. Man kan bland annat boka tid, förnya recept och se information om
högkostnadsskydd för receptbelagda läkemedel.
Region Skåne kommer under 2016 att starta ett pilotprojekt för att testa behandling med KBT via
nätet. I det här numret av Vårdgivarnytt kan du läsa om den tjänsten, kallad ”Stöd och behandling”.
Genom e-tjänsten Tidbok online som just nu införs går det att boka tid online hos de flesta
vårdcentraler i Region Skåne. Det är fortfarande ett begränsat antal tider varje vecka som erbjuds,
men de flesta yrkeskategorier erbjuder några online-tider.
Jag vill också passa på att tipsa om podden ”Helt Okej” om psykisk hälsa bland unga vuxna.
Poddsatsningen är ett sätt för Region Skåne att skapa debatt och förståelse för livets upp och
nedgångar. Läs mer om ”Helt Okej” i en nyhet längre ner.
Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, [email protected], 044-309 33 91
Nyheter
Rekommendationer med anledning av zikavirus
Alla som reser till områden med spridning av zikavirus eller andra myggöverförda infektioner
rekommenderas att skydda sig noggrant mot myggbett. Gravida eller kvinnor som försöker bli gravida
rekommenderas att allvarligt överväga att skjuta upp resa till område där zikavirus sprids.
Det finns ett fåtal exempel på att zikavirus spridits genom sexuell kontakt från infekterad man till
kvinnlig partner. Manliga resenärer rekommenderas därför använda kondom under 28 dagar efter
utresa från område med spridning av zikavirus vid sexuell kontakt med kvinnlig partner som är eller
kan bli gravid.
Barnmorskemottagningar kommer att få ytterligare information från Kunskapscentrum kvinnohälsa
som just nu utarbetar riktlinjer kring zika.
Mer information finns på Vårdgivare Skåne > Vårdriktlinjer > Smittskydd > Zikavirus.
Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, [email protected], 044-309 16 08
Ansvarig utgivare
Redaktör
Vårdgivare i Skåne
Maria Antonsson-Anderberg, [email protected]
Magnus Oskarsson, [email protected]
vardgivare.skane.se
Screeningprov för tuberkulos för nyanlända migranter
Smittskydd Skånes rekommendationer för hälsoundersökning av nyanlända migranter har
uppdaterats. Quantiferon rekommenderas som screeningprov för tuberkulos för alla över två års ålder.
Quantiferon är ett betydligt bättre screeningverktyg i dessa sammanhang jämfört med det traditionella
hudtestet (PPD). För provtagningsanvisningar se Analysportalen-labmedicin.skane.se. Ange på
remissen ”Hälsoundersökning migration” och ursprungsland.
Rekommendationerna finns under Hälsoundersökningar på Vårdgivare Skåne > Patientadministration
> Vård inom/utom landet > Asylsökande och flyktingar.
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare, [email protected], 040-33 71 84
Aktuellt om vård av asylsökande och flyktingar
Det är viktigt att registrera rätt så att vårdcentralen får ersättning för genomförda
hälsoundersökningar. På Vårdgivare Skåne kan du läsa hur du registrerar hälsoundersökningar.
För att Region Skåne ska få ersättning från Migrationsverket för vårdkostnader som uppstått i
samband med vård och behandling av asylsökande och flyktingar behöver du skicka läkarutlåtanden
till GSF-Patientservice.
Ersättning för hjälpmedel och läkemedel i samband med vård och behandling till asylsökande och
papperslösa ska faktureras GSF-Patientservice.
Ett förtydligande avseende kommunal hemsjukvård och kommunala hjälpmedel har tagits fram, kallat
”Förtydligande angående ansvarsfördelning och rutin för kostnadsersättning för fortsatta hälso- och
sjukvård till asylsökande och papperslösa”.
Temat New in Sweden på 1177.se vänder sig till asylsökande och papperslösa. På temat kan
målgruppen få information om vilka rättigheter man har till vård och tolk, hur vården fungerar och hur
man hittar rätt i vården. Texterna är översatta till 14 språk och finns på 1177.se/newinsweden.
En nyhet om vård av asylsökande och flyktingar finns på Vårdgivare Skåne. Samlad information finns
på Vårdgivare Skåne > Patientadministration > Vård inom/utom landet > Asylsökande och flyktingar.
Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 31 25
Patienter kan snart få stöd och behandling via e-tjänsterna
Region Skåne planerar för ett pilotprojekt under 2016 där den nationella plattformen ”Stöd och
behandling” ger vårdgivare möjligheten att erbjuda patienter stöd och behandling på nätet via
e-tjänsterna. I pilotprojektet kommer behandling med KBT mot några olika diagnoser inom primärvård
och vuxenpsykiatri att testas. I e-tjänsten kommer patienten bland annat att kunna kommunicera med
sin behandlare, registrera mätvärden, besvara frågor och se filmer.
Läs mer om ”Stöd och behandling” på Inera.se > Tjänster & projekt > Stöd och behandling.
Bo Lindholm, projektledare, [email protected], 040-675 39 98
Helt Okej – en podcast om psykisk hälsa bland unga vuxna
Den psykiska ohälsan ökar bland unga vuxna och Region Skåne har som ett initiativ till att öppna upp
diskussionen kring detta producerat en podcastserie. Podcasten ”Helt Okej” består av fyra avsnitt där
unga diskuterar varför man mår dåligt och hur man får tillbaka känslan av hopp och framtidstro.
2
I det sista avsnittet reflekterar också vårdpersonal över varför ungdomar mår dåligt.
Det första avsnitten finns nu tillgängliga i din podcastapp eller på Skane.se/heltokej.
Information finns också tillgänglig på 1177.se.
Anja Nyberg, projektledare/hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 31 40
Kortare utredningstid vid misstanke om cancer och ytterligare vårdförlopp
Under 2015 införde Region Skåne fem standardiserade vårdförlopp vid utredning av misstänkt cancer,
med målet att korta utredningstiden. Fram till 31 januari 2016 har 1167 patienter genomgått en
utredning och 328 av dem har visat sig ha cancer och har påbörjat behandling. Tiden från välgrundad
misstanke om cancer till behandling har minskat kraftigt för prostata- och urinblåsecancer. Vid
blodcancer (AML), huvud-hals-cancer och matstrupscancer nås nu de uppsatta tidsmålen.
Under 2016 har arbetet påbörjats med det som under året blir standardiserade vårdförlopp för 13 nya
cancerformer. Utöver de processer för standardiserade vårdförlopp inom cancer som infördes 1
februari kommer ytterligare åtta vårdförlopp under året. Datum för införanden samt filmen ”En patients
steg i standardiserade vårdförlopp” – från vårdcentral till onkologisk behandling – finns nu på
Vårdgivare Skåne.
Besök Cancercentrum.se eller Vårdgivare Skåne > Kompetens och utveckling > Projekt och
utvecklingsarbete > Standardiserade vårdförlopp inom cancer.
Johan Cosmo, cancersamordnare, [email protected], 046-77 08 61
Samverkan med Skånes kommuner kring dyslexi
En överenskommelse om samverkan kring utredning vid misstanke om dyslexi har tagits fram
gemensamt av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Överenskommelsen är tänkt att fungera
som ett stöd för att tydliggöra samverkansprocessen mellan huvudmännen gällande utredning av
elever med misstänkt dyslexi. Överenskommelsen är en beskrivning av lägsta nivå av insats från varje
huvudman när det bedöms finnas behov av samverkan.
Överenskommelsen finns under samverkansavtal på Vårdgivare Skåne > Uppdrag & avtal >
Kommunsamverkan.
Maria Cea Melin, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 39 31
IT
Dialogmöte för privata vårdgivare framskjutet
Region Skånes planerade dialogmöte om IT med privata vårdgivare under våren är framskjutet till
efter sommaren 2016.
Isabel Nilsson, servicekoordinator, [email protected], 046-17 54 37
3
Nytt IT-stöd för förskrivning av läkemedelsnära produkter för Skåne
2 maj 2016 inför Region Skåne ett nytt IT-stöd, ”Sesam LMN”, för förskrivning av läkemedelsnära
produkter inom både Region Skåne och kommun. Till en början kommer enbart produkter för
inkontinens finnas i Sesam LMN, så småningom planeras även produkter för näring, stomi och
diabetes ingå. Förändringen gäller samtliga vårdgivare som idag använder beställningssystemet Kleo.
Kleo kommer helt att stängas ner och både offentliga och privata vårdgivare behöver kontakta
[email protected] och meddela önskemål om behörigheter.
Läs mer om införandet på Vårdgivare Skåne > IT > IT-stöd och tjänster A-Ö > Sesam LMN.
Andreas Brodin, projektledare Läkemedelsnära produkter, [email protected], 0705-65 41 18
Utbildning
Utbildningstillfällen för användare som vill jobba effektivare i Melior
En gång i månaden har du som användare möjlighet att fördjupa dina meliorkunskaper. Detta gäller
både Meliors grund- och läkemedelsmodul. Den regionala meliorsupporten erbjuder detta för privata
vårdgivare, enheter inom Medicinsk service och enheten för journal och arkivservice.
Anmäl dig via utbildningskalendern på Vårdgivare Skåne.
Uppföljningsutbildning om PMO
Den regionala PMO-supporten erbjuder våren 2016 uppföljningsutbildning under två halvdagar i
månaden. Utbildningen vänder sig till IT-kontaktpersoner på privata hälsovalsenheter. I
anmälningsformuläret finns möjlighet att påverka utbildningens innehåll. Det finns några tillfällen kvar
att anmäla sig till 7 mars, 11 april och 9 maj.
Anmäl dig via utbildningskalendern på Vårdgivare Skåne.
Frågor skickas till [email protected] respektive [email protected]
Hjärtsviktsutbildning för sjuksköterskor framskjuten
Vårens planerade utbildning för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom hjärtsvikt:
Personcentrerad vård vid hjärtsvikt – inom öppenvård, 7,5 hp, är framskjuten. Utbildningen ställs in på
grund av få sökande, men kommer att erbjudas efter sommaren.
Malin Friberg, hälso- och sjukvårdsstrateg. [email protected], 040-675 69 68
Konferens om prioriteringar i folkvandringens tid
Hur prioriterar vi människors på flykts stora behov av vård på grund av fysisk eller psykisk ohälsa i ett
sjukvårdssystem som redan är ansträngt? Är det riktlinjer, resurser, rädsla eller rimliga avvägningar
som styr våra val? Det är frågor som tas upp på konferensen ”Prioriteringar i folkvandringens tid” som
arrangeras av Region Skånes etiska råd. Konferensen är kostnadsfri och äger rum i Lund på
eftermiddagen den 9 maj 2016.
Anmäl dig via Vårdgivare Skånes utbildningskalender.
Sven Oredsson, sekreterare i Etiska rådet, [email protected], 040-675 30 59
4
Hälso- och vårdval
Datum för vårens dialogmöten inom hälsovalet
Verksamhetschefer, medicinskt ansvariga och andra nyckelpersoner på vårdcentraler, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar inom Hälsoval Skåne kommer inom kort att bjudas in till
dialogmöten. Datum för dialogmötena är 7 april i Kristianstad, 14 april i Malmö, 19 april i Lund och 28
april i Helsingborg.
Susanne Renard, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 39 78
Hälsoundersökning vid psykisk sjukdom, flerfunktionshinder och utvecklingsstörning
Enligt ackrediteringsvillkoren (5.6.1.2) får vårdcentraler separat ersättning för hälsoundersökningar av
personer med psykossjukdom eller bipolär sjukdom med 3 000 kronor per patient och år. Från 2016
gäller detta även personer med flerfunktionshinder och/eller utvecklingsstörning. Ersättning utbetalas
under förutsättning att besöket registreras i Pasis, med diagnos och KVÅ-kod UP001. Patientavgiften
vid dessa undersökningar är samma som gäller vid besök på vårdcentralen på grund av sjukdom.
Aktuella villkor finns på Vårdgivare i Skåne > Uppdrag & avtal > LOV – hälso- och vårdval.
Ann Danielsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 34 37
Verksamhet enligt LOL och LOF
– lagen om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi
Lagens krav på heltidsarbete inom LOL och LOF
För närvarande pågår den årliga uppföljningen av samtliga läkares och fysioterapeuters totala
utbetalda ersättning och inrapporterade arbetstid som en avstämning mot lagens krav på
heltidsarbete. I de fall kravet inte anses uppfyllas kommer vårdgivaren att kontaktas.
Helena Wallander, hälso- och sjukvårdsstrateg, [email protected], 040-675 35 76
Tandvård
Vårdgivarservice för tandvården
Som ett led i Region Skånes förbättringsarbete införs den 7 mars 2016 Vårdgivarservice för support
för tandvårdens aktörer. Målet är att öka tillgängligheten och att en ingång ska gälla för tandvårdens
vårdgivare. Detta innebär att medarbetare på enheten för tandvårdsstyrning inte kommer att vara
första linjens support till vårdgivare efter den 7 mars. Öppettiderna är inledningsvis vardagar klockan
10:00-14:00. Som vårdgivare inom tandvården ringer du 040-625 73 00, knappval 2 tandvård.
Kontinuerlig information kommer att publiceras på Vårdgivare Skåne > Vårdriktlinjer > Tandvård.
Prenumerera på nyheter för att hålla dig uppdaterad.
Pia Bagewitz, enhetschef, [email protected], 044-309 30 17
5
Vårdgivarservice
E-post
[email protected]
Telefon
040-62 573 00
Öppettider
Måndag–torsdag: 8.30–16.00
Fredag: 8.30–15.00
6