Kallelse invånarnämnden 8.3

Comments

Transcription

Kallelse invånarnämnden 8.3
FINSTRÖMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nr
INVÅNARNÄMNDEN
08.03.2016
1
Tid
Tisdagen den 8 mars 2016 kl 18.30
Plats
Närvarande
Kommungården i Godby
Ledamöter:
Lindblom Regina, ordf.
Lundberg Håkan, viceordf.
Forsman Freddie
Granberg Jonna
Granesäter Erica
Gripenberg Jonas
Pastoor Frederik
Övriga närvarande
Ersättare:
Berndtsson Cecilia
Lignell Maj-Gunn
Naely Arezoo
Kvist-Mattsson Fredrika
Virtanen Christoffer
Grüssner Björn
Johansson Joakim
Ärenden
Brunström, Erik, vik kommundirektör
Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande
Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens representant
Frisk Carolina, personal- och servicechef
Eklund Ida, ekonomichef
Andersson Jana, föreståndare
Björklund Malin, socialarbetare
Johansson Cecilia, skoldirektör
Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare
Sundberg Fredrika, kultur- och fritidschef
Österberg Marjo, vik socialchef
Gestberg Solveig, byråsekreterare
§§ 19 - 34
Underskrifter
Godby den
Regina Lindblom
Ordförande
Solveig Gestberg
Sekreterare
NN
Protokolljusterare
Sammanträdet är kungjort
NN
Protokolljusterare
Godby den 3.3.2016
Protokollet framlagt till påseende
Godby den 10.3.2016
Intygar
Utdragets riktghet bestyrkes
Carolina Frisk
Personal- och servicechef
Godby den
Underskrift
Solveig Gestberg, byråsekreterare
Protokolljustering
FINSTRÖMS KOMMUN
FÖREDRAGNINGSLISTA
Nr
INVÅNARNÄMNDEN
08.03.2016
1
Tid
Tisdagen den 8 mars 2016 kl 18.30
Plats
Kommungården i Godby, Skolvägen 2
ÄRENDEN:
§ 19 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 20 PROTOKOLLJUSTERARE
§ 21 FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 22 INFORMATION AV FÄLTARNA
§ 23 ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER
§ 24 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2015
§ 25 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
§ 26 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / SKOLNÄMNDEN
§ 27 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / ÄLDREOMSORG
§ 28 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / BARNOMSORG
§ 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / SOCIALVÅRD
§ 30 FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND R F – ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
§ 31 DELGIVNINGAR
§ 32 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
§ 33 DELGIVNING AV KONFIDENTIELLT ÄRENDE
§ 34 MÖTETS AVSLUTANDE
Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Regina Lindblom invånarnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 3.3.2016.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 10.3.2016.
Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef
2

Similar documents