M 5431-14 - Mark- och miljööverdomstolen

Comments

Transcription

M 5431-14 - Mark- och miljööverdomstolen
1
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060201
PROTOKOLL
2016-01-28 och
2016-02-19
Föredragning i
Stockholm
Aktbilaga 203
Mål nr M 5431-14
RÄTTEN
Hovrättsråden Lars Borg, Eywor Helmenius, referent, och Malin Wik samt tekniska
rådet Dag Ygland
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE
Föredraganden Johan Erlandsson
KLAGANDE
1. Länsstyrelsen i Gotlands län
2. Naturvårdsverket
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun
4. Svenska Naturskyddsföreningen
5. Naturskyddsföreningen Gotlands län
6. Fältbiologerna
7. Föreningen Bevara Ojnareskogen
8. Föreningen Urbergsgruppen
Dok.Id 1262614
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 16
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
9. Svenska Botaniska Föreningen
10. Gotlands Botaniska Förening
11. C B
12. H B
13. B M
Ombud för 11-13: Advokaten J Ö
14. S B F
15. P F
16. A F
17. E F
MOTPART
1. Nordkalk AB
M 5431-14
3
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
M 5431-14
Ombud: Advokaten M L
2. Region Gotland
Ombud: Advokaten M B
SAKEN
Ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten X i Gotlands
kommun; nu fråga om vilandeförklaring
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-06-02 i mål nr M 3666-13
_____________
Nordkalk AB har den 5 november 2015 inkommit till Högsta förvaltningsdomstolen
med en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut att komplettera och utvidga
Natura 2000-området Bästeträsk med yrkande om att beslutet ska upphävas.
Nordkalk AB har därefter yrkat att förevarande mål ska vilandeförklaras i avvaktan på
Högsta förvaltningsdomstolens rättsprövning av regeringens ovan nämnda beslut.
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland har inget att erinra mot yrkandet om
vilandeförklaringen.
Naturvårdsverket och Svenska Naturskyddsföreningen har motsatt sig att målet
vilandeförklaras och anser att underlaget i målet är tillräckligt för att Nordkalk AB:s
ansökan ska avvisas eller avslås.
Svenska Botaniska Föreningen, Gotlands Botaniska Förening, Fältbiologerna,
Föreningen Bevara Ojnareskogen och Föreningen Urbergsgruppen har samtliga
motsatt sig yrkandet om vilandeförklaring och yrkat att målet sätts ut till
huvudförhandling. De har i övrigt framställt yrkanden enligt tidigare inlagor i målet.
4
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
M 5431-14
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun har meddelat att nämnden avstår
från att yttra sig i frågan.
Övriga parter i målet har inte yttrat sig.
Frågan föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande
BESLUT (att meddelas 2016-03-02)
Mark- och miljööverdomstolen förordnar att målet ska vila i avvaktan på
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövning av regeringens
beslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm.
Skäl
Beslut om vilandeförklaring kan meddelas med stöd av 32 kap. 5 § rättegångsbalken
bl.a. när det är av synnerlig vikt att fråga som är föremål för behandling i annan
ordning först avgörs.
I målet är bl.a. fråga om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000tillstånd) kan ges. Mark- och miljööverdomstolen har i tidigare beslut om
vilandeförklaring den 10 april 2015 konstaterat att det är av synnerlig vikt att frågan
om det utpekade området läggs till Nätverket Natura 2000 blir slutligt avgjord innan
huvudförhandling och dom i målet. Det är nu sökanden, Nordkalk AB, som har
framställt yrkandet om vilandeförklaring. Bolaget får därvid anses ha beaktat
konsekvenserna av att ett avgörande i målet genom vilandeförklaringen skjuts upp.
Mark- och miljööverdomstolen ser inte att några motstående intressen skadas av att
målet vilandeförklaras.
Mark- och miljööverdomstolen finner skäl att förordna om att målet ska vila i avvaktan
på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövning av regeringens
beslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm.
5
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
PROTOKOLL
Beslutet får inte överklagas särskilt.
Johan Erlandsson
Protokollet uppvisat/
M 5431-14