Studiehandledning – kunskapsprov för

Comments

Transcription

Studiehandledning – kunskapsprov för
1
Studiehandledning – kunskapsprov för
röntgensjuksköterskor utbildade utanför EU och EES
Du kan använda litteraturen i den studiehandledningen som exempelvid underlag för
repetition och/eller aktualisering av dina tidigare kunskaper och yrkeserfarenheter.
Litteraturen kan också göra dig mer förtrogen med de ord och begrepp som används
inom svensk hälso- och sjukvård.
Vi rekommenderar att du i första hand lånar böckerna och gör en bedömning av ditt
personliga behov.
Delprov 1 – Strålningsfysik inklusive strålningsteknologi,
strålningsbiologi och strålskydd, datortomografi och magnetisk
resonanstomografi
Tentamenstid: 180 minuter
Instuderingen av litteratur sker lämpligen med fokus på









grundläggande strålningsfysik
val av parametrar, orsak samt resultat, i samband med konventionella
röntgenundersökningar (t.ex. kV och jonisationskammare)
grundläggande begrepp och principer i samband med digital bildhantering och
bildbearbetning
grundläggande fysik vid datortomografi
val av parametrar, orsak samt resultat, i samband med
datortomografiundersökningar (t.ex. kV och pitch)
grundläggande fysik vid magnetisk resonanstomografi
säkerhet vid magnetisk resonanstomografi
strålningsbiologi med fokus på röntgenstrålningens påverkan på
människokroppen
strålskydd och strålskyddsåtgärder inklusive författningar som styr arbetet med
röntgenstrålning.
Förslag på litteratur (kan köpas eller lånas på bibliotek)
Bushong, S. C. (2012). Radiologic Science for Technologists. Physics, Biology, and
Protection. St. Louis: Mosby.
Björklund, P-G. (u.å.). Magnetresonanstomografi, MRT. Jönköping: Mr-Center.
https://www.imt.liu.se/edu/courses/TBMT18/pdf/MRT2.1.pdf
alternativt
Westbrook, C., &Kaut, C. (2011). MRI in Practice . Oxford: Blackwell Science Ltd.
2
Cederblad, Å. (2014) Teknik, fysik och strålsäkerhet u Röntgendiagnostik.
http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course52386/published/1331793245508/res
ourceId/19356790/content/Teknik,_Fysik_och_Str%C3%A5ls%C3%A4kerhet_i_R%C
3%B6ntgendiagnostik_2010_%C3%85_.pdf
Isaksson, M. (2011). Grundläggande strålningsfysik. Lund: Studentlitteratur.
Oakley, J. (2003). Digital Imaging: A Primer for Radiographers, Radiologists and
Health Care Professionals. Cambridge: Cambridge University Press.
https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=xkfsvq3JC0C&oi=fnd&pg=PP11&dq=Oakley+J+Digital+Imaging:+A+primer+for+radiographers&
ots=P79j1KBJGN&sig=eX7MCGeyphOLWruOG85k1qkgDMg&redir_esc=y#v=onepa
ge&q=Oakley%20J%20Digital%20Imaging%3A%20A%20primer%20for%20radiogra
phers&f=false
Strålsäkerhetsmyndigheten. Lagar & författningar.
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Delprov 2 – Läkemedelsberäkning
Tentamenstid: 90 minuter
Instuderingen av litteratur sker lämpligen med fokus på



omvandling mellan lika styrkor på läkemedel t.ex. gram till milligram
beräkningar vid spädning av läkemedel
beräkning av administrerad dos läkemedel utifrån ordination
Förslag på litteratur (kan köpas eller lånas på bibliotek)
Björkman, E., & Hagberg, M. (2014). Läkemedelsberäkning för sjuksköterskor. Lund:
Studentlitteratur.
Delprov 3 – Allmän omvårdnad, akuta situationer samt vårdteknik
inklusive hygien
Tentamenstid: 150 minuter
Instuderingen av litteratur sker lämpligen med fokus på






relevanta omvårdnadsteoretiska begrepp
kommunikation – verbal och ickeverbal
informationens betydelse samt olika typer av kommunikation
symtom som kan uppstå vid akuta tillstånd
omvårdnads- och medicinska åtgärder som bör vidtas akuta tillstånd
medicinskt tekniskt handhavande (puls, blodtryck, injektionsgivning, katetrisering
m.m.)
3


försiktighetsåtgärder, kontraindikationer och biverkningar vid läkemedelshantering
inklusive kontrastmedel
basala hygienrutiner
Förslag på litteratur (kan köpas eller lånas på bibliotek)
Ahlkvist, J., &Nyman ,U. (2014). Jodkontrastmedel vid röntgenundersökningar.
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5457
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg., Walolin, L., Wijk, H., &Ohlen, J.. (2014).
Omvårdnadens grunder, del 1-3. Lund: Studentlitteratur.
FASS. Stockholm: Läkemedelsinformationsförbundet LIF. www.fass.se
Nyman, U., & Kristiansson, U. (2008). Datortomografi – individualiserad
kontrastmedelsdosering relativ njurfunktion (GFR), kroppsvikt och kilovolt.
http://www.researchgate.net/publication/228500046_Datortomografiindividualiserad_kontrastmedelsdosering_relativ_njurfunktion_(GFR)_kroppsvikt_och
_kilovolt
Svensk Uroradiologisk förenings kontrastmedelsgrupp. (2014).
Överkänslighetsreaktioner utlösta av radiologiska kontrastmedel – rekommendationer
för riskvärdering, profylax, behandling och allergologisk utredning.
http://www.sfbfm.se/sidor/overkanslighetsreaktioner/
Vårdhandboken: www.vardhandboken.se
Wikström, C., & Boman, L. (2014). Medicinsk teknik. Teori, planering och
genomförande. Lund: Studentlitteratur.
alternativt
Björkman, E., & Karlsson, K. (2014). Medicinsk teknik för sjuksköterskor: material,
metod, ansvar. Lund: Studentlitteratur.
Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller
skada. Lund: Studentlitteratur.
Delprov 4 – Nervsystemet, cirkulationssystemet, endokrina organ
samt interventioner.
Tentamenstid: 180 minuter
Instuderingen av litteratur sker lämpligen med fokus på




undersökningsmetodik - hur bildtagningen sker och varför den sker på detta sätt
(t.ex. varför du vrider patienten eller vinklar röret)
relevanta anatomiska strukturer
bildkriterier
vanligt förekommande patologi
4





vanligt förekommande läkemedel vid undersökningarna/behandlingarna (verkan
försiktighet, kontraindikationer och biverkningar)
tekniken (översiktligt) vid interventioner och konventionella angiografier
vilka åtgärder som bör vidtas före, under och efter undersökningen (både vad
gäller teknik och specifik omvårdnad)
vanligt förekommande begrepp och förkortningar som förekommer i samband
med angiografier och interventioner
sterilt och aseptiskt handhavande
Cirkulation och intervention inkluderar alla organsystem!
Förslag på litteratur (kan köpas eller lånas på bibliotek)
Andersson, B.T., Fridlund, B., Elgán, C., & Axelsson, Å.B. (2008). Radiographers’
areas of professional competence related to good nursing care. Scandinavian
Journal of Caring Sciences, 22 (3), 401–409.
Aspelin, P., & Pettersson, H. (Red.). (2008). Radiologi. Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L., & Lampignano, J.P. (2013). Textbook of Radiographic Positioning
and Related Anatomy. Mosby: Elsevier.
Christensen, R. (2012). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskestudenter. Barcelona:
Pearson.
Ehrlich, R. (2012). Patient care in radiography. St Louise: Mosby Elsevier.
Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad
och behandling,. Lund: Studentlitteratur.
FASS. Stockholm: Läkemedelsinformationsförbundet LIF. www.fass.se
Järhult,J., & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: Vård av patienter med kirurgiska,
urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber.
Möller, T.B., & Reif, E. (2008). Pocket Atlas of Radiographic Positioning. Stuttgart:
Thieme.
Vigué-Martin, J. (2012). Atlas över människokroppen. Stockholm: Liber.
alternativt
annan valfri anatomibok.
Delprov 5 – Rörelseapparaten, matspjälkningen,
respirationsorganen samt urogenitala organen
Tentamenstid: 255 minuter
Instuderingen av litteratur sker lämpligen med fokus på
5






undersökningsmetodik - hur bildtagningen sker och varför den sker på detta sätt
(t.ex. varför du vrider patienten eller vinklar röret)
vilka åtgärder som bör vidtas före, under och efter undersökningen (både vad
gäller teknik och specifik omvårdnad)
relevanta anatomiska strukturer
bildkriterier
vanligt förekommande patologi
vanligt förekommande läkemedel vid undersökningarna/behandlingarna (verkan
försiktighet, kontraindikationer och biverkningar)
Förslag på litteratur (kan köpas eller lånas på bibliotek)
Andersson, B.T., Fridlund, B., Elgán, C., & Axelsson, Å.B. (2008). Radiographers’
areas of professional competence related to good nursing care. Scandinavian
Journal of Caring Sciences, 22 (3), 401–409.
Aspelin, P., & Pettersson, H. (Red.). (2008). Radiologi. Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L., & Lampignano, J.P. (2013). Textbook of Radiographic Positioning
and Related Anatomy. Mosby: Elsevier.
Christensen, R. (2012). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskestudenter. Barcelona:
Pearson.
Ehrlich, R. (2012). Patient care in radiography. St Louise: Mosby Elsevier.
Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad
och behandling,. Lund: Studentlitteratur.
FASS. Stockholm: Läkemedelsinformationsförbundet LIF. www.fass.se
Järhult,J., & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: Vård av patienter med kirurgiska,
urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber.
Möller, T.B., & Reif, E. (2008). Pocket Atlas of Radiographic Positioning. Stuttgart:
Thieme.
Vigué-Martin, J. (2012). Atlas över människokroppen. Stockholm: Liber.
alternativt
annan valfri anatomibok.
Övrig litteratur
Lundh, B., & Malmquist, J. (2009). Medicinska ord: det medicinska språket: begrepp,
definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.
Norlén, P., & Lindström, E. (2014). Farmakologi. Stockholm: Liber.
6
Raadu, G. (Red.). (2015). Författningshandbok för personal inom hälso- och
sjukvård. Stockholm: Liber.