U-Bensodiazepiner (verif) på GCMS (NPU18178)

Comments

Transcription

U-Bensodiazepiner (verif) på GCMS (NPU18178)
Medicinsk service
Gäller from
Metodbeskrivning
Godkänd av:
2015‐11‐17
Revision
11
Sida
1(3)
U-Bensodiazepiner, verifiering (NPU18178)
Gäller för
LU
Klinisk kemi
U-Bensodiazepiner (verif) på GCMS (NPU18178)
U-Demetyldiazepam
U-Oxazepam
U-3-OH-diazepam (Temazepam)
U-7-amino-nitrazepam
U-7-amino-klonazepam
U-7-amino-flunitrazepam
U--OH-alprazolam
Bakgrund, indikation och tolkning
Bensodiazepiner av olika slag har inom sjukvården stor användning som anxiolytika och hypnotika.
Bensodiazepinerna tas snabbt upp i blodet och metaboliseras i stor utsträckning. Dessa metaboliter
och till en viss del ometaboliserade bensodiazepiner, utsöndras i urinen i oförändrad form och som
glukuronider. Det förekommer även ett omfattande missbruk av bensodiazepiner. För att påvisa förekomsten av bensodiazepiner i urin, används en screeningmetod baserad på ONLINE reagens [1]. Positiva fynd från screeningen konfirmeras med denna GCMS-metod, som bestämmer de i Sverige vanligaste förekommande bensodiazepinerna och/eller deras huvudmetaboliter 2.
Analysprincip
Urinen behandlas med -glukuronidas för att bryta glukuroniderna. Därefter görs urinen sur med ättiksyra, varefter komponenterna binds på en konditionerad Isolute kolonn (katjonbytare (SO3 -) och C8
packning) [3, 4]. Kolonnen tvättas varefter de bundna substanserna elueras. Detta sker mha en Gilson
XL4 extraktionsrobot. Eluatet indunstas till torrhet och deriveras med BSTFA. Substanserna bestämmes med GCMS. Beräkning sker mot kalibratorer i tre nivåer 5, 6. Kalibreringskurvor, kontroller och
patientprover beräknas med Agilent Chem station datasystem (se instrumenthandledning [7] och Agilent Chem station ref manual 8).
Referensintervall
Ej påvisbart (< cutoff värde 50 µg/L)
Metodkarakteristika
Interferenser och felkällor
Humanurin innehåller inga endogena föreningar som interfererar med metoden.
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Dokument id
C-4658
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.
Medicinsk service
Gäller from
Metodbeskrivning
Godkänd av:
2015‐11‐17
Revision
11
Sida
2(3)
U-Bensodiazepiner, verifiering (NPU18178)
Gäller för
LU
Klinisk kemi
Mätområde och Kvantifieringsgräns
Data i nedan tabell är tagen från valideringsprotokoll [9] och grundar sig från inkörning av metoden
juni-september 2006.
Analyt
Demetyldiazepam
Oxazepam
OH-diazepam
7-aminoklonazepam
7-aminonitrazepam
7-aminoflunitrazepam
OH-alprazolam
Mätintervall och
Linjärt område
25 - 1000 µg/L
10 - 1000 µg/L
10 - 1000 µg/L
25 - 2000 µg/L
25 - 2000 µg/L
25 - 2000 µg/L
10 - 2000 µg/L
LOQ (µg/L)
25
10
10
25
25
25
10
Mätosäkerhet
Utvärdering från QM 2011-03-01 tom 2011-08-31.
Analyt
Demetyldiazepam
Oxazepam
OH-Diazepam
7-aminoklonazepam
7-aminonitrazepam
7-aminoflunitrazepam
OH-alprazolam
Nivå
(µg/L)
81
73
86
73
69
75
72
Mätosäkerhet
(CV%)
7,4
8,1
15,4
6,1
13,8
8,9
4,7
Nivå (µg/L)
1007
716
1353
930
1051
981
990
Mätosäkerhet
(CV%)
6,6
1,7
11,5
2,8
9,0
4,8
3,6
Spårbarhet
7-amino-flunitrazepam
Analyscertifikat
7-amino-flunitrazepam – D7 (IS)
Analyscertifikat
7-amino-klonazepam
Analyscertifikat
7-amino-klonazepam – D4 (IS)
Analyscertifikat
7-amino-nitrazepam
Analyscertifikat
7-amino-nitrazepam-d5 (IS)
Analyscertifikat
Desmetyldiazepam
Analyscertifikat
Desmetyldiazepam-d5 (IS)
Analyscertifikat
-OH-alprazolam
Analyscertifikat
-OH-alprazolam- D5 (IS)
Analyscertifikat
OH-diazepam
Analyscertifikat
OH-diazepam-d5 (IS)
Analyscertifikat
Oxazepam
Analyscertifikat
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Dokument id
C-4658
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.
Medicinsk service
Gäller from
Metodbeskrivning
Godkänd av:
2015‐11‐17
Revision
11
Sida
3(3)
U-Bensodiazepiner, verifiering (NPU18178)
Gäller för
LU
Klinisk kemi
Oxazepam – D5 (IS)
Analyscertifikat
Övrig information
Valideringen har utförts av Kliniskt kemi i Lund 9. Jämförelse med annat laboratorium har utförts.
Riktigheten kontrolleras kontinuerligt genom deltagande i externt kontroll program (EQUALIS och
LGC).
Ackreditering
U-Benzodiazepiner verifiering är ackrediterad.
Referenser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Klette, K.L., Wiegand, R. F., Horn, C. K., Stout, P. R., Magluilo Jr., J. (2005) Urine
Benzodiazepine Screening using Roche Online KIMS Immunoassay with ß-glucuronidase
hydrolysis and confirmation by Gas Chromatografy-Mass Spectrometry. J. Anal. Toxicol, vol. 29,
193-200.
Nilsson-Ehle P, red. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur 2003, 8:e
upplagan sid 693.
Analytical Sample Preparation Catalog, Biotage, 2006, s.48.
International Sorbent Technology (IST), SPE Method Development Recommendations for Extraction of Benzodiazeoines from Urine, IST 1048 S.
Dickson, P.H., Markus, W., McKernan, J., Nipper, H. C.: Urinalysis of α-hydroxyalprazolam,
α-hydroxytriazolam and other benzodiazepine compounds by GC/EIMS. J. Anal. Toxicol., 16:6771, 1992.
Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Philadelphia 1999, Saunders, 3:e upplagan sid 950 – 955.
Instrumenthandledning GCMS system Agilent 1-3, aktuell version, finns på arbetsplatsen.
Agilent manual MSD Chemstation. Aktuell version finns på arbetsplatsen.
Valideringsprotokoll för U-Bensodiazepiner verifiering, finns på arbetsplatsen.
Dugan, S. et. al.: Stability of drugs of abuse in urine samples stored at -20°C. J. Anal. Toxicol.,
18: 391-396, 1994.
Instrumenthandledning ASPEC XL4 Solid Phase Extraction, Gilson, PreTech, aktuell version,
finns på arbetsplatsen.
Produktblad Biorad Liquichek Urine Toxicology Control, aktuell lot.
Produktblad International Sorbent technology, ISOLUTE, aktuell lot.
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Dokument id
C-4658
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.