Yhtiöesite Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeen kaupankäynnin

Comments

Transcription

Yhtiöesite Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeen kaupankäynnin
YhtiöesiteOyjAholaTransportAbp:nosakkeenkaupankäynninkohteeksiottamiseksi
NasdaqHelsinkiOy:nylläpitämällemonenkeskiselleFirstNorthFinland-markkinapaikalle
OYJAHOLATRANSPORTABP
Tämä Yhtiöesite (”Yhtiöesite”) on laadittu Oyj Ahola Transport Abp:n (”Yhtiö” tai ”Ahola Transport”) osakkeiden
listaamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland markkinapaikalle. Yhtiöesite on laadittu First North Finland -markkinapaikkaan sovellettavien First North Nordic sääntöjen mukaisesti. Yhtiöesitettä ei tule tulkita suositukseksi ostaa arvopapereita tai arvopapereiden
markkinoinniksi. Yhtiöesite ei välttämättä sisällä kaikkea Yhtiön liiketoiminnastaan julkaisemaa tietoa. Sijoittajia
kehotetaantutustumaanmyösYhtiönjulkaisemiintiedotteisiin.
Tässä Yhtiöesitteessä ”Yhtiö”, ”Ahola Transport” ja ”Ahola Transport -konserni” tarkoittavat Oyj Ahola Transport
Abp:täjasentytäryhtiöitäyhdessä,elleiasiayhteydestäselvästiilmene,ettäilmauksellatarkoitetaanainoastaanOyj
AholaTransportAbp:tätaitiettyätytäryhtiötätailiiketoimintaa.
Yhtiöesitteeseen liittyvät oikeudelliset asiat määräytyvät Suomen lain mukaan ja mahdollisia siihen liittyviä riitoja
tullaankäsittelemääneksklusiivisestisuomalaisessatuomioistuimessa.
First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää Nasdaq -konserniin kuuluva pörssi. First North yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille
kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa
sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan
yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee
arvioinninkaupankäynninkohteeksihakeutuvastayhtiöstä.Pörssihyväksyyhakemuksenkaupankäynninkohteeksi
ottamisesta.
HyväksyttyNeuvonantaja
PrivanetSecuritiesOy
TämänYhtiöesitteenpäivämääräon17.3.2016
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO.....................................................................................................................................................2
YHTEYSTIEDOT...............................................................................................................................................................4
TÄRKEITÄPÄIVÄMÄÄRIÄ..........................................................................................................................................4
VASTUULAUSUNTOYHTIÖESITTEESSÄANNETUISTATIEDOISTA........................................................5
KAUPANKÄYNNINKOHTEEKSIHAKEUTUMISENTAVOITTEET.............................................................5
KAUPANKÄYNNINPÄÄTTYMINENAKTIETORGETISSA..............................................................................5
TULEVAISUUTTAKOSKEVATLAUSUNNOT.......................................................................................................5
YHTIÖESITTEENJAMUIDENASIAKIRJOJENSAATAVILLAOLO................................................................6
LIITETYTASIAKIRJAT..................................................................................................................................................6
ULKOPUOLISISTALÄHTEISTÄPERÄISINOLEVATTIEDOT.......................................................................6
VERKKOSIVUSTONTIEDOTEIVÄTKUULUYHTIÖESITTEESEEN............................................................6
RISKITEKIJÄT...................................................................................................................................................................7
Vallitsevaanmakrotaloudelliseentilanteeseenliittyvätriskit................................................................................7
Liiketoimintaanliittyvätriskit...............................................................................................................................................7
Taloudellisiariskejä...................................................................................................................................................................8
Osakkeisiinjakaupankäyntiinliittyviäriskejä..............................................................................................................9
MARKKINAT.....................................................................................................................................................................9
YHTIÖNLIIKETOIMINNANKUVAUS..................................................................................................................11
Historia.........................................................................................................................................................................................11
Toiminta-ajatusjatoiminnankeskeisetperiaatteet.................................................................................................11
Liiketoiminnanresurssitjaoperatiivisettoiminnot.................................................................................................13
Laatujaympäristö...................................................................................................................................................................16
Immateriaalioikeudet.............................................................................................................................................................16
Ydinarvot,visiojastrategia.................................................................................................................................................16
YHTIÖNTALOUDELLISETTIEDOT.....................................................................................................................18
LIIKETOIMINNANTULOS,TALOUDELLINENASEMAJATULEVAISUUDENNÄKYMÄT..............22
Yhtiöntaloudellinenkehitys...............................................................................................................................................22
Tulevaisuudennäkymät........................................................................................................................................................22
Likviditeettijarahoitus.........................................................................................................................................................23
Investoinnit.................................................................................................................................................................................23
Poistot...........................................................................................................................................................................................23
Omatpääomatjaosakkeet...................................................................................................................................................23
Työntekijät..................................................................................................................................................................................23
HALLITUS,JOHTOJATILINTARKASTAJAT......................................................................................................24
Hallitus..........................................................................................................................................................................................24
Toimivajohto.............................................................................................................................................................................26
Muitatietojahallituksenjäsenistäjatoimivastajohdosta.....................................................................................27
OSAKEPÄÄOMAJAOMISTUSRAKENNE............................................................................................................28
Tietojaosakkeesta...................................................................................................................................................................28
Omistusrakenne........................................................................................................................................................................29
Osakepääomankehitys..........................................................................................................................................................29
2
OSINGOTJAOSINGONMAKSUPOLITIIKKA......................................................................................................30
OIKEUDENKÄYNNIT..................................................................................................................................................30
FIRSTNORTHARVOPAPERIMARKKINA..........................................................................................................30
Arvo-osuusjärjestelmä..............................................................................................................................................31
Yleistä............................................................................................................................................................................................31
Kirjaamismenettely.................................................................................................................................................................32
Osakkeidensäilyttäminenjahallintarekisteröinti....................................................................................................33
Sijoittajienkorvausrahasto.....................................................................................................................................33
VEROTUSSUOMESSA................................................................................................................................................33
Yleistäverotuksesta................................................................................................................................................................33
Verovelvollisuus.......................................................................................................................................................................34
Osinkojenverotus....................................................................................................................................................................34
Yleisestiverovelvollisetluonnollisethenkilöt........................................................................................................34
Suomalaisetosakeyhtiöt...................................................................................................................................................35
Rajoitetustiverovelvolliset..............................................................................................................................................35
Euroopanunioninjäsenvaltioissaasuvatulkomaisetyhteisöt........................................................................36
Euroopantalousalueellaasuvatulkomaisetluonnollisethenkilöt................................................................36
Luovutusvoitot..........................................................................................................................................................................37
Yleisestiverovelvollisetluonnollisethenkilöt........................................................................................................37
Suomalaisetosakeyhtiöt...................................................................................................................................................37
Rajoitetustiverovelvolliset..............................................................................................................................................38
Varainsiirtovero........................................................................................................................................................................38
LISTAUTUMISEENLIITTYVIÄSOPIMUKSIA...................................................................................................39
SopimusHyväksytynNeuvonantajankanssa..............................................................................................................39
Markkinatakaus........................................................................................................................................................................39
LIITTEET:........................................................................................................................................................................40
Kaupparekisteriote............................................................................................................................................................................................
Yhtiöjärjestys........................................................................................................................................................................................................
Tilintarkastettutilinpäätös,toimintakertomusjatilintarkastuskertomus31.12.2015päättyneeltätilikaudelta..
Tilintarkastettutilinpäätös,toimintakertomusjatilintarkastuskertomus31.12.2014päättyneeltätilikaudelta..
Tilintarkastettutilinpäätös,toimintakertomusjatilintarkastuskertomus31.3.2014päättyneeltätilikaudelta.....
3
YHTEYSTIEDOT
Yhtiö:
OyjAholaTransportAbp(Y-tunnus:2255397-6)
Indolantie33,67701Kokkola,Suomi
Puh.+358207475111
Verkkosivut:www.aholatransport.com
Sähköpostiosoite:[email protected]
HyväksyttyNeuvonantaja:
PrivanetSecuritiesOy
LäntinenPitkäkatu35A15,20100Turku,Suomi
Puh.+358968771717
Verkkosivut:www.privanet.fi
Sähköpostiosoite:[email protected]
Yhtiöntilintarkastaja:
Ernst&YoungOy
Runeberginkatu11,68600Pietarsaari,Suomi
Päävastuullisettilintarkastajat:
KHTKjellBertsjaKHTAndersMattsson
TÄRKEITÄPÄIVÄMÄÄRIÄ
17.3.2016
24.3.2016
30.3.2016
8.4.2016
13.5.2016
15.8.2016
15.11.2016
Yhtiöesitejulkaistaan
Vuosikertomusjulkaistaan
ArvioituensimmäinenkaupankäyntipäiväYhtiönosakkeillaFirstNorthFinland–markkinapaikalla
Yhtiökokous
Q1Osavuosikatsaus
Q2Osavuosikatsaus
Q3Osavuosikatsaus
4
VASTUULAUSUNTOYHTIÖESITTEESSÄANNETUISTATIEDOISTA
Ahola Transport toteaa, että Yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat Yhtiön parhaan tiedon mukaan oikeita ja että
Yhtiöesitteessä ei Yhtiön parhaan tiedon mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää Yhtiöesitteen
antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset tiedot hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, tilintarkastajien raporteista
YhtiöllejamuistasisäisistäasiakirjoistasisältyvätYhtiöesitteeseen.
Kokkolassa17.pnämaaliskuuta2016
OyjAholaTransportAbp
Hallitus
KAUPANKÄYNNINKOHTEEKSIHAKEUTUMISENTAVOITTEET
Yhtiön osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteina AktieTorgetin ylläpitämällä monenkeskisellä markkinapaikalla
Ruotsissa syyskuusta 2015 lähtien. Suomen ja Ruotsin lainsäädännöllisten eroavaisuuksien vuoksi, suomalaisten
osakkeenomistajienkaupankäyntionosoittautunuthaasteelliseksinykyisellämarkkinapaikallaRuotsissa.
Harkittuaan huolellisesti nykyisen markkinapaikan etuja ja haittoja, Yhtiö on tullut siihen tulokseen, että
osakkeenomistajien etuja palvellaan parhaiten listaamalla Yhtiön osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First
NorthFinland–markkinapaikalle.
Muutoksen myötä suomalaisten osakkeenomistajien kaupankäynti helpottuu merkittävästi, kun taas vaikutus
ruotsalaisilleosakkeenomistajilleonvähäinen.
KAUPANKÄYNNINPÄÄTTYMINENAKTIETORGETISSA
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla First North Finland –markkinapaikalla alkaa alustavasti 30. maaliskuuta 2016 ja
kaupankäynninAktieTorgetinmarkkinapaikallaontarkoituspäättyäsamanaikaisesti.
TULEVAISUUTTAKOSKEVATLAUSUNNOT
Yhtiöesitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä
näkemyksiäjaodotuksiaYhtiöntuloksesta,taloudellisestaasemasta,liiketoimintastrategiastasekätulevaatoimintaa
ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan
Yhtiöesitteen päiväyksen mukaista tilannetta, ja ne sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitäsekämuitatärkeitätekijöitä,joidenjohdostaYhtiöntodellinentulos,toimintajasaavutuksettai
toimialantulosvoivatpoiketaolennaisestitällaisissatulevaisuuttakoskevissalausumissanimenomaisestitaivälillisesti
esitetyistätuloksista,toiminnastataisaavutuksista.
Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole tae Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä.
Muualla tässä Yhtiöesitteessä kuvattujen tekijöiden ohella kohdassa ”Riskitekijät” käsitellyt tekijät saattavat johtaa
5
siihen, että Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen asema poikkeavat olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa kuvatusta. Mikäli yksi tai useampi kyseisistä riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuu, tai
jokin asetetuista olettamuksista osoittautuu virheelliseksi, Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos tai taloudellinen
asemasaattavatpoiketaolennaisestitässäYhtiöesitteessäennakoidusta,uskotusta,arvioidustataiodotetusta.
Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä sillä ole velvollisuutta päivittää tähän Yhtiöesitteeseen sisältyviä tulevaisuutta
koskevia lausumia, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä. Lisätietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön
tulokseen,toimintaantaitavoitteidensaavuttamiseen,onesitettykohdassa”Riskitekijät”.
YHTIÖESITTEENJAMUIDENASIAKIRJOJENSAATAVILLAOLO
Yhtiöesiteonsaatavillapainettunaversiona17.3.2016alkaenYhtiönpääkonttorillaosoitteessaIndolantie33,67701
Kokkola,Suomi.
Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Yhtiöesitteen voimassaoloaikana arkisin normaalina
työaikanaYhtiönrekisteröidyssätoimipaikassaosoitteessaIndolantie33,67701Kokkola:
•
•
•
•
kaupparekisteriote,sellaisenakuinseonvoimassatämänYhtiöesitteenpäivämääränä:
Yhtiöjärjestys,sellaisenakuinseonvoimassatämänYhtiöesitteenpäivämääränä;
Yhtiön tilinpäätökset 31.12.2015 (tilintarkastettu saatavilla 24.3.2016) ja 31.12.2014 (tilintarkastettu)
päättyneiltätilikausilta;
Yhtiöesite
LIITETYTASIAKIRJAT
SeuraavatasiakirjatonviittaamallasisällytettytähänYhtiöesitteeseenjanemuodostavatosanYhtiöntaloudellisista
tiedoista. Viittaamalla liitetyt asiakirjat ovat saatavilla Internetistä osoitteessa www.aholatransport.com ja Yhtiön
rekisteröidystätoimipaikastaosoitteessaIndolantie33,67701Kokkolaarkipäivinänormaalintyöajanpuitteissa.
-
Toimintakertomus,tilinpäätösjatilintarkastuskertomus31.12.2014päättyneeltätilikaudelta
Tilinpäätöstiedote31.12.2015päättyneeltätilikaudelta
ULKOPUOLISISTALÄHTEISTÄPERÄISINOLEVATTIEDOT
Mikäli Yhtiöesitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Tällaiset
YhtiöesitteeseensisältyvätulkopuolisistalähteistätuotetuttiedotontoistettuYhtiöesitteessäasianmukaisesti,jasiltä
osinkuinYhtiötietääjaonpystynytkyseisenkolmannenjulkistamientietojenperusteellavarmistamaan,tiedoistaei
olejätettypoisseikkoja,jotkatekisivättoistetuistatiedoistaharhaanjohtaviataiepätarkkoja.
VERKKOSIVUSTONTIEDOTEIVÄTKUULUYHTIÖESITTEESEEN
Yhtiöesite julkaistaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.aholatransport.com. Yhtiön verkkosivustolla tai millä
tahansamuullaverkkosivustollaesitetyttiedoteivätkuitenkaanoleosatätäYhtiöesitettä(poislukientiedot,jotkaon
6
sisällytetty viittaamalla tähän Yhtiöesitteeseen, katso ”Yhtiöesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat”), eikä
sijoituspäätöstäharkitsevientuleperustaapäätöstäänOsakkeisiinsijoittamisestatällaisiintietoihin.
RISKITEKIJÄT
Osakkeisiinsijoittamiseenliittyyuseitariskejä,joistamonetkuuluvatYhtiönliiketoiminnanluonteeseenjavoivatolla
merkittäviä. Osakkeisiin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tähän Yhtiöesitteeseen
sisältyviin tietoihin ja erityisesti niihin riskitekijöihin, jotka on kuvattu alla. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu
Yhtiöesitteen päivämääränä tiedossa olleisiin ja arvioituihin seikkoihin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia
tekijöitä käsitellään myös muualla tässä Yhtiöesitteessä. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskeistä toteutuu,
tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan
tulokseen,tulevaisuudennäkymiinjaOsakkeidenarvoon,japahimmassatapauksessarealisoitunutriskivoikeskeyttää
tai lakkauttaa Yhtiön liiketoiminnan kokonaan. Tässä Yhtiöesitteessä oleva kuvaus riskitekijöistä perustuu Yhtiön
tiedossaoleviinolennaisiinriskeihintämänYhtiöesitteenpäivämääränä.Yhtiöaltistuulisäksisellaisilleriskeille,joitaei
tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta jotka voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. Osakkeiden
markkinahinta saattaa laskea näiden riskien toteutumisen vuoksi, ja sijoittajat voivat menettää sijoitustensa arvon
osittain tai kokonaan. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai
tärkeysjärjestystä.
Vallitsevaanmakrotaloudelliseentilanteeseenliittyvätriskit
Yleisentaloudellisen,yhteiskunnallisenjapoliittisentilanteenkehitysvoivaikuttaanegatiivisestiYhtiön
liiketoimintaanjatulevaisuudennäkymiin
VallitsevamaailmantaloudensekäEuroopanjakansallisentaloudenepävarmuusvaikuttaaYhtiönliiketoimintaan,sen
ennustettavuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Talouden toipuminen on ollut Euroopan alueella hidasta, ja heikko
suhdannekehitys on vaikuttanut epäsuotuisasti yleisiin liiketoimintaolosuhteisiin ja työllisyystilanteeseen sekä
vähentänytyritystenjakuluttajienluottamustatalouteen.Maailmantaloudenjatkuvaepävarmuus,jotalisäävätmuun
muassa Lähi-idän ja Ukrainan kriisi sekä Kiinan talouskasvun kasvanut epävarmuus, ovat vähentäneet talouden
ennustettavuutta, ja on olemassa riski siitä, että maailman ja Euroopan talous ajautuvat taantumaan.
Rahoitusmarkkinoiden levottomuus voi vaikeuttaa pääoman saamista, kasvattaa yritysten rahoituskustannuksia ja
vaikuttaaheikentävästiarvopaperienmarkkinahintoihin.
Edellä kuvatut maailman ja Euroopan talouteen ja poliittiseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat
luonnollisesti myös Suomen taloustilanteeseen. Yhtiön toimintamarkkinoilla odotetusta kasvusta ja
liiketoimintamahdollisuuksienpysyvyydestäeiolevarmuutta.Riskinäonkin,ettämarkkinatkehittyvätYhtiönkannalta
epäedulliseensuuntaanmakrotaloudellistentekijöidenmuutosten,teknisenkehityksen,uusiensäädöstentaimuiden
väistämättömien ulkoisten tekijöiden vuoksi, ja tällä voi olla tuottoja ja laajentumismahdollisuuksia rajoittava
vaikutus.
Poliittisetjasääntelyynliittyvätriskit
Yhtiöharjoittaaliiketoimintaauseissaerimaissa.Lakien,verojen,tullimaksujen,vaihtokurssienjamuidenulkomaisia
yrityksiäkoskevienehtojenmuutoksetvoivataiheuttaariskejä.Yhtiöönvaikuttavatmyöstoimintamaidenpoliittisetja
taloudelliset epävarmuustekijät. Lisäksi mahdolliset kotimaassa tehtävät poliittiset päätökset voivat vaikuttaa
haitallisesti Yhtiön toimintaan. Edellä mainitut tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan ja
tulokseen.
Liiketoimintaanliittyvätriskit
Yhtiöonriippuvainenammattitaitoisestajohdostajahenkilökunnasta
Yhtiön menestys riippuu merkittävästi ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden jatkuvasta työpanoksesta sekä
näidenkyvystähoukutella,motivoidajapitääpalveluksessaanpäteviätyöntekijöitäorganisaationjokatasolla.Vaikka
7
Yhtiö ei ole kohdannut ongelmia avaintyöntekijöiden rekrytoinnissa ja pysyvyydessä, ei ole varmuutta siitä, ettei
ongelmia ilmene tulevaisuudessa. Avainhenkilöiden menettäminen tai epäonnistuminen pätevien työntekijöiden
rekrytoinnissa ja pysyvyydessä voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseenjataloudelliseenasemaan.
Myyntimahdollisuuksienmenettäminen
Riskinä on, että Yhtiö ei virhearviointien, epäonnistuneen markkinoinnin tai kilpailijoiden toimien vuoksi pysty
saavuttamaanriittäviäliikevaihtovolyymeja,jottaodotettulaajentuminentaitaloudellinenkehitysvoisitoteutua.Jos
Yhtiönmyyntieikehityodotetusti,tämävoivaikuttaaepäedullisestiYhtiönasemaanjakykyynluodatuottoa.
Kilpailu
Osa Yhtiön kilpailijoista on monikansallisia yrityksiä, joilla on mittavat taloudelliset resurssit. Jonkin kilpailijan
merkittävä panostus voi aiheuttaa riskin myynnin heikkenemisestä ja markkinaosuuksien menettämisestä. Lisäksi
kansainvälisesti toimivat yhtiöt, jotka tällä hetkellä harjoittavat liiketoimintaa lähialueilla, voivat päättää aloittaa
toiminnan Yhtiön markkina-alueella. Lisääntynyt kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön myyntiin ja tulokseen
tulevaisuudessa.
Kasvunhallinta
OrganisaationkasvunmyötäYhtiönonjatkuvastikehitettävätehokkaitasuunnittelu-jajohtamisprosesseja.JosYhtiö
epäonnistuunopeankasvuvauhdinhallinnassa,tällävoiollaepäedullinenvaikutusliiketoimintaanjakannattavuuteen.
Riippuvaisuussopimusliikennöitsijöistä
Yhtiöonriippuvainensopimusliikennöitsijöidensaatavuudesta.Vaikkasaatavuudenodotetaanjatkuvanhyvänämyös
tulevaisuudessa, kuljetusliikkeiden tarjontaan vaikuttavat kuljetusmarkkinoiden muutokset voivat heikentää
kuljetuskapasiteetinsaatavuuttajasitenvaikuttaaepäedullisestiYhtiönkasvuunjatuloskehitykseen.
Taloudellisiariskejä
Yritysostoihinliittyvätriskit
Yritysten tai toimintojen ostaminen voi auttaa kaupallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Riskinä on, että
yritysostoista ei saada odotettuja hyötyjä, mikä voi väliaikaisesti tai pitkällä aikavälillä hidastaa Yhtiön kehittymistä
sekävaikuttaahaitallisestiYhtiöntulevaisuudennäkymiin,taloudelliseenasemaanjalikviditeettiin.
Leasingrahoitus
Konsernin kuljetuskalusto on suurilta osin rahoitettu leasingsopimusten avulla. Tämä tarkoittaa, että korkotasot,
Yhtiön rahoituksellinen asema sekä muut olosuhteet rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa Yhtiön
kustannusrakenteeseen. Mikäli leasingehdot huonontuvat on riskinä Yhtiön kannattavuuden heikentyminen ja täten
kyky maksaa osinkoa. Leasingjakson päättyessä Yhtiöllä on mahdollisuus lunastaa kalusto. Mikäli Yhtiö epäonnistuu
kalustonmyynnissävaikuttaatämämyöskannattavuuteennegatiivisesti.
Valuuttakurssiriskit
Yhtiöllä on asiakkaita ja yksiköitä eri maissa, joten se myös harjoittaa liiketoimintaa eri valuutoissa.
Tähänliittyyainavaluuttakurssienvaihtelustajohtuvakurssitappioriski.
Asiakkaisiinliittyvätluottoriskit
NykyisinätaloudellisestiepävarmoinaaikoinaYhtiönasiakkaillavoiollavaikeuksiasaadaluottoajamuutarahoitusta.
VaikkaYhtiöeioletähänmennessäkohdannutmerkittävässämäärinasiakkaidensamaksuvaikeuksia,Yhtiöonalttiina
sille riskille, että sen asiakkaat eivät kykene suorittamaan maksuvelvoitteitaan ja myyntisaamiset voisivat näin
viivästyätaijäädäkokonaansaamatta.
8
Osakkeisiinjakaupankäyntiinliittyviäriskejä
Markkinoidensuhdannevaihteluihinliittyväriski
Pääomamarkkinoiden ja suhdanteiden yleinen kehitys voi aika ajoin vaikuttaa markkinoiden näkemykseen Yhtiön
osakkeidenarvosta.Riskinäon,ettämarkkinoidenmielenkiintoYhtiönosakkeitataitoimialaakohtaaneiajoittaintai
pysyvästioleriittävällätasolla,jottaosakekurssivahvistuisi.Riskinäonmyös,ettäosakekurssivoilaskeamerkittävästi.
KaupankäyntiFirstNorthFinland-markkinapaikalla
YhtiöonhakenutosakkeidensaottamistakaupankäynninkohteeksiFirstNorthFinlandmarkkinapaikalle,jokaonniin
sanottu monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä (Multilateral Trading Facility, MTF). Tällaisella markkinapaikalla
yhtiöilleeiasetetayhtätiukkojatiedottamis-jahallintovaatimuksiakuinsäännellyillämarkkinapaikoilla(”pörssissä”)
noteeratuilleyhtiöille.Sijoittaminenyhtiöön,jonkaosakkeillakäydäänkauppaaMTF-markkinapaikalla,voisitentuoda
mukanaanenemmänriskejäkuinpörssinoteerattuihinyhtiöihinsijoittaminen.
Kaupankäynninlikviditeetti
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ei ehkä ole riittävän likvidiä. Tämä voi edistää kaupankäyntikurssin heilahtelua.
Kaupankäynninrajallinenlikviditeettivoimyöshankaloittaahankittujenosakkeidenmyyntiä.Eioletakuitasiitä,että
Yhtiönosakkeitavoidaanmyydähaltijankannaltakulloinkinhyväksyttäväänkurssiin.
Yhtiönomistusrakenne
Yhtiön omistusrakenne voi ajan mittaan muuttua osakkeiden listaamisen jälkeen. Riskinä on, että nykyinen
omistusrakenne muuttuu Yhtiön laajentuessa. Tällöin Yhtiön liiketoiminnan suuntaviivat voivat muuttua Yhtiön
hallituksennykyisinasettamistapoikkeaviksi.
Vapaanvaihdannanpiirissäonrajoitetustiosakkeita
Osakkeenlikviditeettivoiollaheikkoa,koskaYhtiönosakkeistavain10%onvapaanvaihdannanpiirissä.
Lunastusoikeus
Yhtiön osakkeista lähes 90 % on Aholan suvun hallussa. Mikäli omistus nousee yli 90 %:n, syntyy osakeyhtiölain
mukainenlunastusoikeus-javelvollisuus.
Osakkeidenmyynti
Yhtiönnykyisilläosakkaillaeiolerajoitusaikojataimuitavastaaviavelvoitteita,jotkarajoittaisivatheidänosakkeiden
myyntiänsä. Niinpä riskinä on, että joku osakkeenomistajista myy vastaisuudessa merkittävän määrän osakkeita,
jolloinosakekurssivoilaskea.
MARKKINAT
Kuljetus- ja logistiikka-ala on vakiintunut markkina, jossa on usean kokoisia toimijoita. Kunkin yrityksen toiminta voi
olla kansallista tai kansainvälistä. Pienimmät toimijat ovat kansallisesti toimivat kuljettajayrittäjät, joilla on yksi tai
enintään muutama ajoneuvo. Suurimmat toimijat ovat taas kansainvälisiä yhtiöitä, joilla on tuhansia ajoneuvoja ja
omatkansainvälisetterminaali-javarastoverkostonsa.Tämänvuoksionhankalaaarvioidatarkoinyksittäisenkuljetus-
ja logistiikkayrityksen kokoa ja arvoa tietyissä markkinasegmenteissä. Voidaan myös todeta, että suhdanne- ja
kysyntävaihtelut vaikuttavat kuljetus- ja logistiikka-alaan suoranaisesti sekä omassa markkinasegmentissä että
kansallisellataimaailmanlaajuisellatasolla.
Näidentekijöidenvuoksikuljetusyrityksetvoivatpyrkiälaajentumaanlähinnävaltaamallamarkkinaosuuksiatietyissä
segmenteissä sekä varautumalla kysynnän kasvuun noususuhdanteen aikana. Yksittäinen kuljetusyritys voi hallita
laajentumistaan etsimällä asiakkaita markkinasegmentistä, jossa yritys pystyy tarjoamaan jonkinlaista pysyvää
lisäarvoa. Yhtiö markkinoi palveluja omalla maantieteellisellä alueellaan toimiville asiakasyrityksille, joilla on joitakin
yhteisiänimittäjiä.
Yleensänäidenasiakkaidentoiveissaovat:
-täsmällisetjaluotettavatnouto-jatoimitusajankohdat,
9
-nopeattoimitukset,
-vainvähäntaieilainkaanvälilastauksia(esimerkiksitavaransärkyvyydenjaaikataulutarpeidenvuoksi),
-pääomatehokaslogistiikka,jossavarastotsijaitsevatmaanteidentuntumassa,sekä
-joustavakuljetus-jalogistiikkapalvelujentoimittaja,jokahaluaasovittaapalvelutasiakkaantuotantojärjestelmänja
omanlogistiikkajärjestelmänmukaisiksi.
Monet Yhtiön asiakasyrityksistä ovat jo pitkään soveltaneet tuotannossaan lean-periaatteita. Esimerkkejä tällaisista
asiakkaistaonedellisessäluvussakohdassa”Asiakkaat”.
Trenditjaulkoisettekijät
Koska markkinoilla vaaditaan yhä täsmällisempiä toimituksia ja pääomatehokkuutta, maantiekuljetusten odotetaan
lisääntyvän Euroopassa myös jatkossa. Kehitykseen vaikuttavat myös toimiva tieverkosto ja entistä tehokkaampi
ajoneuvotekniikka.Kasvunodotetaanjatkuvanpitkälletulevaisuuteensuhdannevaihteluistahuolimatta.
Euroopan komission liikenteen ja energian pääosaston raportin mukaan kuljetuspalveluiden kysyntä kasvaa
seuraavien15vuodenaikananoin2,5prosenttiavuodessa.
Suomenmarkkinoillatoimiviakilpailijoita(2014):
Yrityksennimi
SchenkerOy
SuomenKaukokiitokonserni
DHLFreight(Finland)Oy
DSVRoadOy
OyKuehne+NagelLtd
VarovaOy
BeweshipGroupkonserni
Ahola Transport –konserni
(2015)
Liikevaihto,
milj.euroa
Liiketulos
milj.euroa
Liiketulos-%
Nettotulos
milj.euroa
Netto-
tulos-%
Omavaraisuus
aste
400,6
178,3
175,8
148,6
111,9
39,0
38,5
93,8
11,5
1,1
2,6
2,3
3,0
-0,7
0,8
1,6
2,9%
0,6%
1,5%
1,5%
2,7%
-1,8%
2,0%
1,7%
9,8
1,0
2,6
1,6
3,0
-0,3
0,5
1,0
2,5%
0,6%
1,5%
1,1%
2,7%
-0,8%
1,2%
1,1%
50,0%
26,0%
6,0%
17,0%
16,0%
57,0%
13,0%
28,4%
Kilpailijatalhaisenkustannustasonmaissa
Viime vuosina on puhuttu paljon kuljetusliikkeistä, jotka harjoittavat toimintaa alhaisen kustannustason maista
(erityisestiItä-Euroopanvaltioista)käsin.IlmiöonhavaittuSuomessajaRuotsissasekämuillaEuroopanmarkkinoilla.
Suurilla kuljetusasiakkailla on kuitenkin usein tietyt laadunvarmistusta, ympäristöasioita ja tilaajavastuita koskevat
vaatimukset,jotkaedellyttävätlogistiikkayritykseltäorganisaatioresurssejajapaikallistaläsnäoloa.
Yhtiöpystyyvastaamaanalhaisenkustannustasonmaistatulevaankilpailuun,koska:
-seonsaavuttanutmarkkinoillasellaisenkoonjavakiintuneenaseman,ettäseselviäämittavistatoimeksiannoista,
-seeioleniinsuuri,etteiköorganisaatiopystyisinopeastijajoustavastivastaamaanmarkkinatilanteidenjasääntelyn
muutoksiin,sekä
-seonriittävänpienitoimija,jottasepystyytarjoamaanasiakkailleenhenkilökohtaistapalveluajaasiakastapaamisia.
10
YHTIÖNLIIKETOIMINNANKUVAUS
Historia
1955:
1972:
1973:
1977:
1981:
1982:
1986-1988:
1991:
1992-1996:
1996:
2002:
2004:
2008:
2009:
2014:
2015:
2016:
HelgeAholaaloittaakuljetustoiminnanyhdelläkuorma-autolla
NykyinentoimitusjohtajaHansAholaaloittaasorakuskinaYhtiössä
EnsimmäinenulkomaankuljetusRuotsiin
HansAholastatuleeisänsäliikekumppani
Ensimmäinen huoltorakennus valmistuu. Hans Ahola ostaa 40 % Yhtiöstä ja veljet Lars, Nils ja Rolf
tulevatmukaanliiketoimintaan
YhtiönperustajaHelgeAholamenehtyy
Yhtiönkannattavuuskääntyynousuun,kunYhtiökeskittyyomiinsuoriinkuljetuksiin(Online-konsepti)
RuotsintytäryhtiöperustetaanUmeåssa
Vahvankasvunjakso
Päätös aloittaa oman järjestelmän kehitys, joka tukee kuljetussuunnittelua eli kuljetustavaran
optimointia.TämämuodostaaperustanAttracsille.
YhtiösertifioidaanISO14001laatujärjestelmällä
Yhtiö saa ISO 9001 sertifikaatin. Kuljetusliiketoiminta aloitetaan Baltian maissa ja Baltic Translog
perustetaan.ERP-järjestelmäAttracsotetaankäyttöönhuhtikuussa
Attracsyhtiöitetään.KuljetushubiavataanNykvarnissa,Ruotsissa
Uusiyhtiörakennemuodostuu,AholaGroupinollessaemoyhtiö
Henkilöstö ja suvun seuraavan sukupolven jäsenet merkitsevät etuoikeutettuja osakkeita.
Yhtiörakenne muuttuu uudelleen, kun Yhtiö suunnittelee osakkeensa listaamista sopivalle
markkinapaikalle. Uusi konserni, jossa Ahola Transport on emoyhtiö, sisältää nyt kaikki
logistiikkayhtiöt,ml.Attracs.
Yhtiö järjestää julkisen osakeannin ja listautuu AktieTorgetin monenkeskiselle markkinapaikalle
Ruotsiin.Yhtiönosakkeidenkaupankäyntialkaa1.9.2015
YhtiöpäättäälistautuaFirstNorthiinjalopettaakaupankäynninAktieTorgetissa
Toiminta-ajatusjatoiminnankeskeisetperiaatteet
”Dynaamisetkuljetus-jalogistiikkapalvelut”
AholaTransportonlogistiikkakonserni,jonkapääkonttorisijaitseeKokkolassa.Yhtiöontoiminutjoyli60vuotta.Yhtiö
on tuona aikana kehittynyt liiketoiminnaltaan vakiintuneeksi kuljetus- ja logistiikkapalvelujen toimittajaksi lukuisille
11
asiakkaille Ruotsissa, Suomessa, Baltiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa (Puola, Tshekki ja Slovakia). Nykyisestä
liikevaihdostanoinkolmannestuleeSuomenmarkkinoilta.
Yhtiön liiketoiminta eroaa perinteisten kuljetusliikkeiden toimintatavasta yhdessä merkittävässä suhteessa:
logistiikkapalvelutsovitetaanasiakkaidentarpeisiin,eiperinteisenlinjaverkoston,ajolistojenjavälilastausterminaalien
mukaan. Asiakasyritysten kuljetustarpeita analysoidaan tarkasti, ja Yhtiön palveluista voi tulla olennainen osa
asiakkaantuotanto-jalogistiikkatoimintoja.
Yhtiöönkuuluumyöserikois-japrojektikuljetuksiatarjoavayritys,jokaparantaaentisestäänYhtiönmahdollisuuksia
vastata tiettyjen asiakkaiden teknisesti vaativiin kuljetustarpeisiin. Yhtiö markkinoi omaa asiakaslähtöistä
logistiikkakonseptiaan ”dynaamiset kuljetus- ja logistiikkapalvelut” -käsitteellä. Kuten tämän Yhtiöesitteen muusta
sisällöstä käy ilmi, Yhtiöllä on konseptin ansiosta nykyisin sopimuksia useiden suurten konsernien kanssa, joilla on
toimipisteitäjaasiakkaitaItämerenalueenmaissajaEuroopassajajoidentavaramerkittunnetaanympärimaailmaa.
Monetnäistäliikesuhteistasaivatalkunsajouseitavuosikymmeniäsitten,jaliikesuhteensyvyydestäjohtuennevoivat
ollatavallistakestävämpiäankarastikilpaillullakuljetusalalla.
Räätälöityjen logistiikkapalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa. Yksi tärkeistä tähän vaikuttavista
tekijöistä on valmistusalalla toimivien yritysten entistä virtaviivaisemmat tuotannon ja toimitusten
suunnitteluperiaatteet.Tällaisistaperiaatteistaonkäytettyviimevuosikymmeninäenglanninkielisiätermejä”just-intime” tai ”lean production”. Lyhykäisyydessään ne tarkoittavat sitä, että raaka-aineiden, materiaalien, osien tai
muidentuotteidenonoltavaoikeassapaikassaoikeaanaikaan.Konseptipienentääkustannuksia,vähentääpääoman
sitoutumista ja parantaa toimitusvarmuutta. Hyvässä suhdannevaiheessa periaatteet parantavat voittomarginaaleja,
jaheikossasuhdannevaiheessatuotantovoidaannopeamminsovittaakysynnänheikkenemiseen.
Monissa lean-periaatetta soveltavissa yrityksissä tämä tarkoittaa sitä, että tavara on voitava noutaa ja/tai toimittaa
tietylläkellonlyömällä.Tällaistenasiakkaidenonhankalasovittaatuotantosuunnitelmiaankiinteisiinajolistoihin.
Yhtiön dynaamisten logistiikkapalveluiden konsepti on kasvanut rinta rinnan pohjoismaisen valmistusteollisuuden
onnistuneesti käyttöön ottaman lean-tuotannon myötä. Hallitus ei näe merkkejä siitä, että trendi olisi hiipumassa,
joten hallituksen arvion mukaan Yhtiön strategia dynaamisista kuljetus- ja logistiikkapalveluista on kiinni ajassa ja
tällaisiapalveluitakysytäänmyösvastaisuudessa.
Perinteisestimaantiekuljetukset(vasenkuva)onrakennettuuseankuljetusyhtiönaikataulujenjaterminaaliverkostojenympärille.
Tässä logistiikkamallissa on usein mukana useita IT-järjestelmiä ja organisaatioita, vastuu kuljetusyhtiöiden välillä on hajautettu,
tavarankäsittelyäenemmänjaaikataulutusperustuukuljetusorganisaatioidentarpeisiin.
Ahola Transport –konserni on kehittänyt oman ns. dynaamisen logistiikkamallin (oikea kuva). Tämä toimintamalli perustuu
asiakkaidentarpeidenymmärtämiseen,kuljetusreittienoptimointiinjakatkeamattomaanvastuuseentavarasta.
12
Liiketoiminnanresurssitjaoperatiivisettoiminnot
Konsernirakenne
Yhtiöonkonserninemoyhtiö.KaikkitytäryhtiötovatYhtiönkokonaanomistamia.
Keskitetyttoiminnot
Yhtiön pääkonttori on Kokkolassa ja se vastaa markkinoinnista, myynnistä, tavaramerkin kehittämisestä,
operatiivisesta johdosta, suunnittelusta ja tuotannon johtamisesta. Yhtiö hallinnoi keskitetysti myös kalustoa,
tavarankuljettajia, varustamosopimuksia ja kaluston rahoitus-/leasingsopimuksia. Kalustohankintoja ja
rahoituspalvelusopimuksia hyödynnetään myös sopimuskuljettajien kalustohankintojen rahoituksessa, mikä
mahdollistaaedullisemmatmääräalennukset.KaikkikuljetustoimeksiannotjaasiakassopimuksetkuuluvatYhtiölle.
Paikallisettytäryhtiöt
Yhtiöllä on neljä paikallista tytäryhtiötä, jotka se omistaa täysin. Tytäryhtiöt vastaavat toiminnasta kukin omassa
maassaan.Tytäryhtiötovat:
OyATCargoAb,Suomi
AholaTransportAB,Ruotsi
AholaTransportSPzo.o,Puola
BalticTranslog,Viro
Yhtiönkeskitettyliiketoimintajärjestelmä-AttracsOnline
Yhtiön dynaamisten kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjonta perustuu vuosien kokemukseen kuljetusten ja
logistiikanoptimoinnista.Yhtiöontoimintavuosiensaaikanasoveltanutkokemustaankäytäntööntoimiviksirutiineiksi
sekä ylläpitänyt ja päivittänyt menetelmiin liittyvää dokumentaatiota. Tuloksena syntyi Yhtiön Online liiketoimintakonsepti.YhtiöoivalsijovarhainIT-tuenarvonjajohtaatämänolennaisentärkeäntyökalunkehitystyötä
siihenerikoistuneessaOyAttracsAb-tytäryhtiössä.
Attracs Online -niminen järjestelmä on hallituksen arvion mukaan tämän hetken edistynein logistiikkayrityksille ja
niidenasiakkaillesuunnattuliiketoimintajärjestelmä.
13
Attracs Online -järjestelmä sisältää kuljetusalalle ja tavarantoimittajille kehitetyn Transport Management System
(TMS)-järjestelmänsekätoimitusketjujenhallintaantarkoitetunSupplyChainExecution(SCE)-ratkaisun.
Järjestelmäsisältääainutlaatuisiatoimintoja,joillavoidaansamassaympäristössäluodadynaamisiareittejäyksittäisiä
ajoja varten, tehdä reaaliaikaisia laskelmia sekä tarkastella yksittäisten kuljetustoimeksiantojen etenemistä. Itse
kehitetty ohjelmisto ja optimointialgoritmit on työstetty yhteistyössä kuljetusten optimointiin erikoistuneiden
asiantuntijoidenkanssa.
AttracsOnlineonmerkittävästrateginenresurssiYhtiöndynaamisellekuljetus-jalogistiikkatarjonnalle,eikäsitäole
vielätuotulaajemminmuidenlogistiikka-alantoimijoidensaataville.JärjestelmääkäyttääYhtiönlisäksitällähetkellä
kolme muuta toimijaa, ja joitakin osajärjestelmiä vielä muutama muu asiakas. Jos Yhtiö päättää myydä järjestelmää
avoimilla markkinoilla, se toisi konsernille lisää tuottovirtoja. Lisätietoja Oy Attracs Ab:stä on osoitteessa
http://www.attracs.com/
Henkilöstö
ToimintaakoordinoidaanjajohdetaanYhtiönpääkonttoristaKokkolassa.Asiakassopimuksetsolmitaanasiakkaidenja
suomalaisen emoyhtiön välillä. Paikalliset tytäryhtiöt vastaavat palvelujen tuottamisesta kohdemarkkinoillaan, sekä
paikallisesta myynnistä ja markkinoinnista. Merkittävin osa konsernin henkilöstöstä työskentelee Yhtiön
pääkonttorissaKokkolassa.
Maakohtainenhenkilöstönjakautuminen:
Ruotsi,11
Puola,
15
Viro,42
Suomi,146
Kuljetusresurssitjakalusto
Yhtiön asiakkaat toimivat pääosin teollisuuden ja kaupan aloilla, ja niillä on kuljetuksille tiukat toimitusvarmuus- ja
joustavuusvaatimukset. Tavaravirrat koostuvat mm. teräksestä, paperista, pakkausmateriaaleista, koneenosista,
huonekaluista ja kulutustavaroista. Lisäksi Yhtiö tarjoaa erikois- ja projektikuljetuksia. Valtaosassa
kuljetustoimeksiannoista(yli90%)lähettäjäjavastaanottajaovaterimaissa.
Yhtiöomistaalukuisiavetoautojajaperävaunuja.Suurinosakalustostakuuluukuitenkinyksittäisillekuljettajille,joilla
on sopimus Yhtiön kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa solmitaan yleensä monivuotiset yksinoikeudelliset
yhteistyösopimukset kuljettajien kanssa, jotka omistavat omat vetoautonsa. Tavara- ja perävaunut sekä lavat ovat
Yhtiönomistuksessa.Yhtiönkalustokoostuutällähetkellälähes400kuljetusyksiköstä.Yhtiölläolesäiliöautoja,eikäse
tarjoalämpötilasäädeltyjäkuljetuksia.
14
Yhtiö pyrkii jatkuvasti pitämään kalustonsa nykyaikaisena, hyvin varusteltuna ja taloudellisena sekä
ympäristövaikutuksiltaanmahdollisimmanpienenä.
Yhtiöhankkiisuurenosanhuolto-jakunnossapitopalveluistasekäomilleettäsopimuskuljettajienajoneuvoille.Pääosa
Yhtiönkalustostarahoitetaanleasing-sopimuksin,jaajoneuvotvaihdetaantietynajantaiajokilometrimääränjälkeen.
Tehokaskäytettyjenajoneuvojenmyyntivoituodajonkinverrantaloudellistavoittoa.
Erikoiskuljetukset
Tärkeä osa Yhtiön joustavaa logistiikkatarjontaa on se, että Yhtiö pystyy tarjoamaan vaativia kuljetuspalveluita tilaa
vieville, raskaille tai herkille tavaroille sekä yksittäisille kuljetusprojekteille. Näitä palveluja tarjoaa tytäryhtiö Oy AT
SpecialTransportAB,jokaomistaajakäyttääerikoisajoneuvojajajollaontämäntyyppistenprojektiensuunnitteluun,
johtamiseenjatoteuttamiseentarvittavaaerityisosaamista.
LisätietojaATSpecialTransportistaonosoitteessahttp://www.atspecialtransport.fi.
KonserniinkuuluumyösOyATMotortransAB,jokaonerikoistunutmoottoriajoneuvojenkuljetuksiin.
Hubitelioptimointikeskukset
Yhtiöllä on kolme hubia, joissa välilastaukset voidaan tehdä nopeasti trukeilla ja joiden edistykselliset
terminaalilaitteistotovatyhteydessäkeskitettyynkuljetustensuunnitteluyksikköön.Hubiteivätoleperinteisiäpurku-
ja lastausterminaaleja, vaan ne koostuvat pikemminkin isoista ja tasaisista pinnoista sekä säältä suojaavista
rakennelmista, joihin ajoneuvot voivat ajaa sisään lyhytaikaista kuorman optimointia varten. Hubeissa ei varastoida
tavaraa, vaan yksittäiset tavaralähetykset siirretään nopeasti ajoneuvosta toiseen toimitettavaksi tehokkaasti
eteenpäin.
Keskitettytuotantojohtomäärittääkaikkihubeissatehtävättoimenpiteetetukäteenjasaareaaliaikaisenkuittauksen
niiden valmistumisesta. Myös kuljettajilla on jatkuvasti ajantasaiset lastaustiedot käytettävissään, ja he voivat
ajoneuvoissaan seurata välilastauksen etenemistä sekä tarkistaa kuljetustoimeksiannon tulevat vaiheet. Kuorman
optimoinnitmääritetäänYhtiönomanAttracsOnline-liiketoimintajärjestelmänoptimointitoimintojenavulla.
Asiakkaatjalogistiikkapalvelusopimukset
Yhtiölläonnoin1000aktiivistaasiakasta.Yhtiön10suurimmanasiakkaanosuuskonserninliikevaihdostaonnoin38,5
prosenttia.Seuraavastataulukostanäkyy,mitenliikevaihtojakautuiYhtiönkymmenensuurimmanasiakkaankesken
toimintavuonna2015.Taulukossaonmyösmainittu,mitenkauanliikesuhdeonkestänyt:
Asiakas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yhteensä
Osuusliikevaihdosta
10,0%
5,7%
5,1%
4,8%
3,1%
2,3%
2,3%
2,3%
1,5%
1,4%
38,5%
Asiakassuhteenkesto(vuosia)
28
6
19
28
20
18
3
5
18
3
Yhtiö on pystynyt säilyttämään pitkät liikesuhteet asiakkaidensa kanssa. Hallituksen mukaan tästä voidaan paljolti
kiittääyksilöllisiälogistiikkaratkaisuja,jotkaonlaadittuyhteistyössäasiakasyritystenkanssa.
15
Tässä Yhtiöesitteessä ei ole julkistettu yksittäisiltä nimetyiltä asiakkailta tulevan liikevaihdon suuruutta. Yhtiöllä on
kuitenkinvoimassaoleviamerkittäviälogistiikkasopimuksiamuunmuassaIKEAn,StoraEnson,Scanian,Volvon,SSAB
EMEAAb(Ruotsi),SSABEuropeOy(Suomi),Tibnorin,Elgiganteninkanssa.
Laatujaympäristö
Laatusertifiointi
YhtiöonjovuosienajansoveltanutISO9001:1994-standardinmukaistalaatujärjestelmää,jonkaYhtiöpäivittivuonna
2004uudistettuaISO9001:2000-laatustandardiavastaavaksi.LaatujärjestelmänonsertifioinutDenNorskeVeritas.
Ympäristösertifiointi
Yhtiö sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin vuonna 2002. Yhtiön ympäristötyössä tärkeimpiä painopistealueita ovat
täyttöasteen parantaminen, polttoaineen kulutuksen pienentäminen sekä henkilöstön ympäristötietoisuuden
kehittäminen.
Yhtiö julkaisee vuosittain ympäristöraportin, jossa selostetaan Yhtiön ympäristötavoitteiden täyttymistä. Nämä
julkaistaanYhtiönkotisivuilla.
Työympäristösertifiointi
OHSAS 18000 on sarja standardeja jotka ovat peruste työympäristön johtamisjärjestelmälle. Yhtiön
johtamisjärjestelmänonvuodesta2011sertifioinutDetNorskeVeritas,OHSAS18001:2007mukaan.
Immateriaalioikeudet
Yhtiön merkittävin immateriaalioikeus liittyy itse kehitettyyn logistiikan hallintajärjestelmään. Tämä järjestelmä on
yhtiöitettyOyAttracsAb–nimiseksiyhtiöksi,jonkaYhtiöomistaa100%:sti.
Yhtiölläeitämänlisäksiolemuitamerkittäviäimmateriaalioikeuksia.
Ydinarvot,visiojastrategia
Ydinarvot
Yhtiöonlaajentunutjopitkäänvoimakkaasti,muttaYhtiönperusarvotovatpitäneetpintansa60vuotta:
•
•
•
Kokonaisvastuu:Pidämmemitäsovimme.
Avoimuus:Kaikestavoikeskustella.
Yksilönkunnioitus:Kaikillaonyhtäläinenarvo.
Tiivistettyjä arvoja on helppo soveltaa kaikkeen liiketoimintaan. Hallitus on vahvasti sitä mieltä,
ettäarvojennoudattamistajatketaanedelleenkokoorganisaatiossasamalla,kunYhtiöntarjonnanasiakaslähtöisyyttä
jajoustavuuttakehitetäänedelleen.
Visio
”Visiomme on olla johtava kuljetusalan toimija lisäarvon luonnissa asiakkaille sekä tehokkuudessa. Tämä on
kunnianhimoinen tavoite, josta koko yrityksemme on yhtä mieltä ja jonka toivomme myös asiakkaiden huomaavan
yhteydenpidossaanmeihin.”
Strategia
Yhtiön hallitus on määritellyt kolme tärkeintä ulkoista tekijää, joiden odotetaan vaikuttavan Yhtiön tulevaan
kehitykseenjakilpailuasemaan:
1.
Dynaamistenlogistiikkaratkaisujenkysyntäjatkuu.
16
2.
3.
Kuljetusalankatteisiinkohdistuupaineitatodennäköisestimyöstulevaisuudessa.
Kuljetusalaonriippuvainenyleisestäsuhdannetilanteesta.
Yhtiönhallitusonnäidentietojenperusteellahahmotellutjoitakintärkeitästrategisiasuuntaviivoja:
-
-
Logistiikan optimoinnin edistyksellisten tukijärjestelmien sekä dynaamisten logistiikkaratkaisujen tarjonnan
kehittämistäjatketaan.AttracsonYhtiöllemerkittävästrateginenpääoma.
Taloudellisia tulosennusteita ja käynnissäolevia säästöohjelmia seurataan jatkuvasti. Jo käynnistetyt
säästöohjelmatovatparantaneetkatteitajaosoittaneet,ettäkustannussäästöjävoidaanedelleensaavuttaa.
Markkinointiajamyyntityötälisätään.Yhtiöonrakentanutvuosienmittaanvahvantavaramerkin,jaYhtiöllä
on monia hyviä asiakasreferenssejä, joten edellytykset kannattavalle liikevaihdon kasvulle ovat edelleen
hyvät.
Liiketoimintaaharjoitetaanniin,ettäasiakkaat,joilleYhtiönliikekonseptivoiluodaselväälisäarvoajajoiden
tavaravirratjamarkkinatovatvähitenalttiitasuhdannevaihteluille,ovatmarkkinointityössäetusijalla.
Yhtiönliiketoimintaonkehitettysuureltaosinluomallavahvatasiakassuhteetjaylläpitämälläniitä,jaYhtiön
luonnetta”suhteitaluovanayrityksenä”täytyyvaaliajalaajentaa.
Verkkokaupan kasvu on myös yksi Yhtiöön vaikuttavista ulkoisista tekijöistä. Kehitys tuo muutoksia
logistiikkapalvelujen kysyntään, ja on strategisesti tärkeää, että Yhtiö on kehityksessä mukana ja sopeuttaa
logistiikkakonseptiaanvoidakseenhyödyntäätätätrendiä.
17
YHTIÖNTALOUDELLISETTIEDOT
Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Ahola Transport -konsernin taloudellisesta kehityksestä 31.12.2015,
31.12.2014 ja 31.3.2014 päättyneillä tilikausilla. Alla esitetyt tiedot perustuvat konsernin tilintarkastettuihin
tilinpäätöksiin. Konsernin tilintarkastetut tilinpäätökset on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS)
mukaisesti.Tilintarkastuskertomukseteivätsisällähuomautuksia.
Alla esitettyä yhteenvetoa on luettava yhdessä tämän Yhtiöesitteen erillisinä liitteinä esitettyjen konsernin
tilinpäätöstenkanssa.
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2015
1.4.-31.12.2014
1.4.2013-31.3.2014
RahayksikkötuhatEUROA
LIIKEVAIHTO
93820
67097
94898
Liiketoiminnanmuuttuotot
764
514
2045
Materiaalitjapalvelut
-77496
-56580
-79971
Henkilöstökulut
-8200
-4967
-7187
Poistotjaarvonalentumiset
-1116
-279
-303
Liiketoiminnanmuutkulut
-6158
-4707
-7834
LIIKEVOITTO(-TAPPIO)
1614
1078
1648
Rahoitustuototja-kulut
-317
-255
-387
TULOSENNENSATUNNAISERIÄ
1297
823
1261
Konserniavustus
0
-300
-812
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA VEROJA
1297
523
449
Verot
-250
-56
-21
TILIKAUDENTULOS
1047
467
428
18
TASE
VASTAAVAA
RahayksikkötuhatEUROA
PYSYVÄTVASTAAVAT
AINEETTOMATHYÖDYKKEET
Liikearvo
Muutaineettomathyödykkeet
Aineellisethyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄTVASTAAVATYHTEENSÄ
VAIHTUVATVASTAAVAT
Vaihto-omaisuusyhteensä
Lyhytaikaisetsaamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muutsaamiset
Lyhytaikaisetsaamisetyhteensä
Rahatjapankkisaamiset
VAIHTUVATVASTAAVATYHTEENSÄ
VASTAAVAAYHTEENSÄ
VASTATTAVAA
RahayksikkötuhatEUROA
OMAPÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetunvapaanoman
pääomanrahasto
Edellistentilikausienvoitto
(tappio)
Tilikaudenvoitto
OMAPÄÄOMAYHTEENSÄ
VIERASPÄÄOMA
Pitkäaikainen
Velatluottolaitoksille
Muutvelat
Pitkäaikaisetvelatyhteensä
Lyhytaikainen
Velatluottolaitoksille
Ostovelat
Muutvelatjasiirtovelat
Lyhytaikaisetvelatyhteensä
VIERASPÄÄOMAYHTEENSÄ
VASTATTAVAAYHTEENSÄ
1.1.-31.12.2015
1.4.-31.12.2014
1.4.2013-31.3.2014
741
682
2754
11
4188
195
11890
22
2893
14805
3171
18171
928
795
3229
19
4971
125
11161
257
3480
14898
2400
17423
20
1491
16
1527
149
22359
22394
18330
2364
19155
22369
1.1.-31.12.2015
1.4.-31.12.2014
1.4.2013-31.3.2014
1363
5
7363
-3429
1047
6348
300
5
6440
-3835
467
3377
300
5
5122
-4288
428
1567
6254
167
6421
441
6401
2748
9590
7930
0
7930
502
6649
3936
11087
8758
8758
16011
22359
19017
22394
20803
22369
19
12044
KASSAVIRTALASKELMA
Rahayksikkö1000euroa
LIIKETOIMINTA
Tulosennentilinpäätössiirtojaja
veroja
Oikaisutliikevoittoon
Suunnitelmanmukaisetpoistot
Rahoitustuototja-kulut
Kassavirtaennenkäyttöpääoman
muutosta
Käyttöpääomanmuutokset
Lyhytaikaistensaamistenmuutokset
Muutoksetvaihto-omaisuudessa
Muutoksetlyhytaikaisissa
korottomissalainoissa
Käyttöpääomanmuutokset
Kassavirtaennenrahoituseriäjavaroja
Korotjamuutrahoituksellisetkulut
Saadutkorotliiketoiminnasta
Saadutosingot
Verot
LIIKETOIMINNANRAHAVIRTA(A)
INVESTOINTIENRAHAVIRTA:
Investoinnitaineettomiinja
aineellisiinhyödykkeisiin
Saadutmaksutmyydyistä
hyödykkeistä
Osakkeidenjasijoitustenosto
INVESTOINTIENRAHAVIRTA(B)
RAHOITUKSENRAHAVIRTA:
Maksullinenosakeanti
Lyhytaikaistenlainojen
muutokset
Pitkäaikaistenlainojen
muutokset
Saadutjasuoritetut
konserniavustukset
Maksetutosingotjavoitonjako
RAHOITUKSENRAHAVIRTA(C)
MUUTOKSETRAHAVIRROISSA(A+B+C)
Kassavarattilikaudenalussa
Kassavarattilikaudenlopussa
Kassavarojenmuutos
1.1.-31.12.2015
1.4.-31.12.2014
1.4.2013-31.3.2014
1297
824
1261
9
1116
317
2739
151
-70
-1446
-1366
1373
-334
17
0
-193
863
279
255
1358
4328
23
-3372
979
2336
-337
82
0
-57
2024
-648
308
0
-341
1417
-61
-1076
0
-31
249
771
2400
3171
771
-1013
146
-42
-909
318
221
-1319
-300
0
-1080
36
2364
2400
36
303
387
1951
3550
98
-4235
-588
1363
-480
94
0
-21
955
-1073
1176
0
103
0
0
-164
-812
0
-976
83
2282
2364
83
20
TUNNUSLUVUT
KANNATTAVUUS
Liikevaihto,t€
Liikevoitto,t€
Tilikaudentulos,t€
Liikevoittoprosentti,%
Omanpääomantuotto(ROE),%
1.1.-31.12.2015
1.4.-31.12.2014
1.4.2013-31.3.2014
93820
1614
1047
1,72%
23,50%
67097
1078
467
1,61%
26,1%
6348
22359
6695
28,4%
105,5%
3171
3377
22394
8432
15,1%
249,7%
2400
94898
1647
428
1,74%
39,5%
1849
20256
9,1%
2364
SIJOITUKSET
Sijoituksetaineellisiinjaaineettomiin
hyödykkeisiin,t€
Sijoituksetosakkeisiinjaosuuksiin,t€
643
0
HENKILÖSTÖ
Henkilöstönmääräkeskimäärin
188
867
41
171
OSAKKEET
14571339
254630
14825969
0,071
0,428
PÄÄOMARAKENNE
Omatpääomat,t€
Taseenloppusumma,t€
Korollisetvelat,t€
Omavaraisuusaste,%
Nettovelkaantumisaste,%
Käteisvarat,t€
A-osakkeidenlukumäärä
B-osakkeidenlukumäärä
Yhteensä
Osakekohtainentulos,€
Osakekohtainenomapääoma,€
TUNNUSLUKUJENMÄÄRITYS
Kannattavuus
Liikevoitto
Pääomanrakenne
Omapääoma
Taseenloppusumma
Korollisetvelat
Omavaraisuusaste
Nettovelkaantumisaste
Käteisvarat
Osakkeet
Osakkeidenlukumäärä
Tulosperosake
Omapääomaperosake
12800000
254630
13054630
0,036
0,259
100
12000
0
12000
35,64
130,55
Liikevoiton%liikevaihdosta
Omapääomatilikaudenpäättyessä
Taseenloppusummatilikaudenpäättyessä
Korollisetvelattilikaudenpäättyessä
Omanpääomanosuussuhteessataseenloppusummaan
Korollistenvelkojensuhdeomaanpääomaan
Pankkisaamisettilikaudenpäättyessä
Lunastamattomienosakkeidenmääräkaudenpäättyessä
Tilikaudentulosjaettunaosakkeidenlukumäärällä
Omapääomajaettunaosakkeidenlukumäärällä
21
LIIKETOIMINNANTULOS,TALOUDELLINENASEMAJA
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Yhtiöntaloudellinenkehitys
SeuraavassaonkuvattuYhtiöntuloksenjataloudellisenasemankehittymistäajalla1.1.2015–31.12.2015sekäYhtiön
tulevaisuudennäkymiä.Yhtiöesitteessäkuvatuthistoriallisettaloudellisettiedot31.3.2014ja31.12.2014päättyneiltä
tilikausiltasekätiedot31.12.2015päättyneeltätilikaudeltaovattilintarkastettuja.
Toimintaympäristö
Vuosi 2015 oli Yhtiölle mielenkiintoinen ja tapahtumarikas. Yhtiö täytti 60 vuotta ja siitä tuli 1.9. julkinen yhtiö
Aktietorgetin pörssilistauksen myötä. Liiketoiminnallisesti vuosi oli turbulentti ja vaativa. Vuosi alkoi rauhallisesti ja
tammikuussatavaravirratjäivätedellisvuodentammikuuntasoakymmenenprosenttiapienemmiksi.Markkinatilanne
paranikuitenkinjatoisenneljänneksenaikanatavaravirratolivatjosuhteellisenhyviä.Lauttakapasiteetinpuutetosin
aiheuttihaasteitajatästäsyystäemmeyltäneetodotettuihintavaramääriin.
Toista vuosipuoliskoa, erityisesti viimeistä vuosineljännestä, leimasi historialliset käänteet tavaraliikenteen
tasapainoissa Itä-Länsi -suunnassa. Kun perinteisesti tavara on Skandinaviassa liikkunut enemmän idän suuntaan,
kääntyi tasapaino loppuvuodesta, johtaen 13 %:n tavara-alijäämään viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tämä
muutos johtui EU:n asettamista pakotteista Venäjää vastaan sekä Suomen heikosta ostovoimasta, joka vähensi
kuljetustenmääriäSuomeen.Suomenvientiteollisuusvilkastuisamallajatoimukanaansuurempiakuljetusmääriä.
VahvastiepätasapainoisessatilanteessaYhtiölläolihaastavaaselvitäkaikistatoimeksiannoista.Yhtiöpäättipriorisoida
asiakaspalveluaan täydentämällä kapasiteettia. Tämä kuitenkin aiheutti lisääntynyttä tyhjäajoa, joka kuormitti
operatiivistatulostasyksynaikana.
Yleisestivoidaansanoa,ettäasiakasuskollisuussäilyikiitettävällätasollajaYhtiöonnistuimyössaamaanmerkittävän
määränuusiaasiakkaita.OsallaYhtiönsuurimmistaasiakkaista,tavaravirratkuitenkinpienenivätenemmänkuinmitä
uusienasiakkaidentavaravirrattoivat,etenkinSkandinaviastaitääntapahtuvassaliikenteessä.Tästäjohtuenkasvujäi
odotettuapienemmäksi.
Kaudenliikevaihtoeioleverrannollinenedelliseenkauteen,jokaoli9kuukaudenpituinenvuonna2014tapahtuneen
tilikaudenmuutoksenseurauksena.Operatiivistentilavuuksienvertailukuitenkinosoittaa,ettätavaravirratasettuvat
tänävuonnavastaavalletasollekuinedellisenävuonnasamaanaikaan.
Liiketulos-% nousi 1,61 prosentista 1,72 prosenttiin ja nettotulos-% 0,7 prosentista 1,1 prosenttiin. Tämä siitäkin
huolimatta että tulosta vuonna 2015 heikensi AktieTorget listautumiseen liittyvät kustannukset ja satunnaiserät
liittyenyhtiön60-vuotisjuhlavuoteen,kuljetusmessuihinjajuhlavuosiseminaariin.
Vuoden 2015 aikana suoritetut tehostamistoimenpiteet kompensoivat onnistuneesti Yhtiön tuloksentekokykyä, jota
edellä mainitut epätasapainot ja pienemmät tavaravirrat ovat aiheuttaneet. Yhtiö pystyi vuoden aikana kuitenkin
ylittämään 0,65 miljoonan euron tulostavoitteensa. Samanaikaisesti Yhtiön tase vahvistui merkittävästi ja
vakavaraisuusastenousi28,4%:iin15,1%:sta.
Tulevaisuudennäkymät
Yhtiö arvioi, että vakaalla taloudellisella pohjalla, uniikilla dynaamisten kuljetusten konseptilla, osaavalla ja
motivoituneella henkilöstöllä ja olemassa olevilla uskollisilla asiakkailla voidaan saavuttaa maltillista kannattavaa
kasvuamaantiekuljetustenparissa,jokaonhallitsevaliiketoiminta-alueemme,sekävahvistaaYhtiönasemaaerikois-
japrojektikuljetustenparissa.
22
Likviditeettijarahoitus
Konsernin pankkisaatavat olivat 31.12.2015 3,17 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa). Konsernin korolliset velat
olivat6,70miljoonaaeuroa(8,43miljoonaaeuroa).
Investoinnit
Konsernin vuoden aikana tehdyt investoinnit olivat 648 t€ (825 t€), Investoinneista 401 t€ (825 t€) kohdistui
aineellisiinhyödykkeisiinja247t€(0t€)aineettomiinhyödykkeisiin.
Aineellisiinhyödykkeisiinkohdistuneetinvestoinnitpitivätsisälläänkuljetuskalustonuusimista(dollytjakaapit).
Aineettomien hyödykkeiden investoinnit olivat kehitystyötä Attracsin puolella, joka liittyi mm. optimizer -työkalun
kehittämiseen.
Poistot
Konsernin poistot olivat 1,12 miljoonaa euroa (0,28 miljoonaa euroa). Tähän on vaikuttanut yritysosto, joka
toteutettiin vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä. Aineettomien hyödykkeiden poistot oli 0,26 miljoonaa
euroa (0,01 miljoonaa euroa). Liikearvon poistot olivat 0,19 miljoonaa euroa (0 euroa). Aineellisten hyödykkeiden
poistotolivat0,57miljoonaaeuroa(0,27miljoonaaeuroa).
Omatpääomatjaosakkeet
Yhtiön omat pääomat olivat 31.12.2015 6,35 miljoonaa euroa (3,38 miljoonaa euroa). Osakepääoma oli 1,36
miljoonaaeuroa(0,30miljoonaaeuroa).Vapaatomatpääomatolivat4,98miljoonaaeuroa(3,07miljoonaaeuroa).
Osakkeiden määrä oli 31.12.2015 14 825969 osaketta, joista A-osakkeita oli 14 571339 kappaletta ja B-osakkeita
254630kappaletta.
Työntekijät
31.12.2015konsernillaolikeskimäärin188työntekijää.
23
HALLITUS,JOHTOJATILINTARKASTAJAT
Hallitus
HallituksenpuheenjohtajaMarttiVähäkangas(s.1951)
Pietarsaari
Valittuhallitukseen2014
OsakeomistusAholaTransportissa:0kpl
Martti on ekonomi ja on Oy Snellman Ab hallituksen puheenjohtaja. Vähäkangas oli vuoteen 2014
saakka myös hallituksen puheenjohtaja Snellman-konsernin kahdeksassa konsernitytäryhtiössä.
Muuttoimet,nykyisettaiviimeistenviidenvuodenaikanalopetetut,sekäomistuksetjotkaylittävät10
prosenttiamuissayhtiöissä:
Yhtiö
OySnellmanAb
OySnellmanAb
KeymetOy
EastFoodOy
JeppoBiogasAb
OySundströmAb
Tehtävä/omistus
Hallituksenpuheenjohtaja
Konsernijohtaja
Osakasjahallituksenjäsen
Osakasjahallituksenjäsen
Hallituksenjäsen
Hallituksenpuheenjohtaja
Alkaenvuodesta:
2014-
2005-2013
2008-
2014-
2012-
2011-
HallituksenjäsenAnetteBjörkman(s.1974)
Lund
Valittuhallitukseen2014
OsakeomistusAholaTransportissa:0kpl
Anette on johtamisen tohtori Svenska Handelshögskolan i Finland:issa ja työskentelee
liiketoimintakonsulttina Trivector Logiq AB:ssa. Björkmanilla on aiempaa työkokemusta Maersk
Procurement:ssa (A.P. Møller-Maersk), yhtiön kansainvälisten ostajien koulutusten kehittäjänä ja
koordinaattorinasekähuolintapalveluidenmyynnistäPohjoismaihinjaKiinaan.
Muuttoimet,nykyisettaiviimeistenviidenvuodenaikanalopetetut,sekäomistuksetjotkaylittävät10prosenttiamuissayhtiöissä:
Ei
HallituksenjäsenLarsAhola(s.1961)
Kokkola
Valittuhallitukseen2009
OsakeomistusAholaTransportissa:VälillisestiAholaGroupinkautta,jostaLarsomistaa16,3% LarsonkokouransaajantyöskennellyteritoimissaAhola-perheenkonserniyhtiöissä.
Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10
prosenttiamuissayhtiöissä:
Yhtiö
AholaGroup
LimetechSvenskaAb
Tehtävä/omistus
Osakas,hallituksenjäsen
Hallituksenjäsen
24
Alkaenvuodesta:
2003-
2003-
HallituksenjäsenNilsAhola(s.1963)
Kokkola
Valittuhallitukseen2009
OsakeomistusAholaTransportissa:VälillisestiAholaGroupinkautta,jostaNilsomistaa16,3%
Nils on suorittanut hallitustyöskentelyn koulutuksen ja on koko uransa ajan työskennellyt eri toimissa
Ahola-perheen konserniyhtiöissä, jossa hän aloitti kuljettajana. Viimeisten viiden vuoden aikana on Nils
vastannutkuljetuskalustonkaupankäynnistä(fleettrading).
Muuttoimet,nykyisettaiviimeistenviidenvuodenaikanalopetetut,sekäomistuksetjotkaylittävät10prosenttiamuissayhtiöissä:
Yhtiö
Tehtävä/omistus
AholaGroup
Osakas,hallituksenjäsen
OyKarlebyLimetechAb
Hallituksenjäsen
HallituksenjäsenIdaSaavalainen(s.1983)
Alkaenvuodesta:
2003-
2005-
Kokkola
Valittuhallitukseen2009
OsakeomistusAholaTransportissa:12.000kplB-osaketta
Ida on kauppatieteiden maisteri ja on Ahola Groupin toimitusjohtaja. Opintojen jälkeen Ida työskenteli
neljävuottaABB:llaHelsingissä,jonkajälkeenhänsiirtyiAhola-konserniin.
Muuttoimet,nykyisettaiviimeistenviidenvuodenaikanalopetetut,sekäomistuksetjotkaylittävät10prosenttiamuissayhtiöissä:
Eiole
Yhtiö
AholaGroup
Tehtävä/omistus
Toimitusjohtaja
25
Alkaenvuodesta:
2003-
Toimivajohto
ToimitusjohtajaHansAhola(s.1954)
Kokkola
Toiminuttehtävässävuodesta2009
OsakeomistusAholaTransportissa:VälillisestiAholaGroupinkautta,jostaHansomistaa50,1% Hansilla on MBA-tutkinto Jyväskylän Yliopistosta ja on koko uransa aikana rakentanut Ahola-konsernia
yhtiöksi,jollainensetänäpäivänäon.
Muut toimet, nykyiset tai viimeisten viiden vuoden aikana lopetetut, sekä omistukset jotka ylittävät 10
prosenttiamuissayhtiöissä:Eiole
Yhtiö
AholaGroup
Tehtävä/omistus
Osakas,hallituksenjäsen
Alkaenvuodesta:
2003-
BusinessControllerRickardSnellman(s.1974)
OsakeomistusAholaTransportissa:17200kplB-osaketta
RickardonkauppatieteidenmaisterijaonaiemmintyöskennellytITvastaavanaAhola-konsernissa.
Muuttoimet,nykyisettaiviimeistenviidenvuodenaikanalopetetut,sekäomistuksetjotkaylittävät10prosenttiamuissayhtiöissä:
Eiole
Yhtiö
OySnellmanAb
Tehtävä/omistus
Hallituksenjäsen
Alkaenvuodesta:
2015-
TalousjohtajaStefanKaptens(s.1983)
OsakeomistusAholaTransportissa:2000kplB-osaketta
StefanonkauppatieteidenmaisterijaoliaiemminKHTtilintarkastajaErnst&Young:illa.
Muuttoimet,nykyisettaiviimeistenviidenvuodenaikanalopetetut,sekäomistuksetjotkaylittävät10prosenttiamuissayhtiöissä:
Eiole
Yhtiö
Tehtävä/omistus
AbKaptensOy
Osakasjahallituksenpj.
AbBostadsKackurvägen54iLarsmo Osakasjahallituksenpj.
26
Alkaenvuodesta:
2010-
Hallituksentoiminta
•Kaikkihallituksenjäsenetvalitaantoimikaudeksi,jokapäättyyseuraavaanvarsinaiseenyhtiökokoukseen.Hallituksen
jäsenelläonoikeusjättäätehtävänsämillointahansa.
•Hallitustoimiivahvistetuntyöjärjestyksenmukaisesti.Toimitusjohtajantyöstäonsäädettytoimitusjohtajanohjeissa.
Yhtiönhallitusvahvistaatyöjärjestyksenjatoimitusjohtajanohjeetvuosittain.
•Tilintarkastus-japalkitsemisasioistapäättääsuoraanYhtiönhallitus.
Hallituksenpalkkiotjajohdonpalkat
Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei ole toistaiseksi
maksettukorvausta.
Johdonpalkkiotolivat31.12.2015päättyneellätilikaudellayhteensänoin268.000euroa.
Yhtiöllä ei ole sopimuksia edellä mainituille hallituksen jäsenille tai toimenhaltijoille toimen päättymisen jälkeen
maksettavistapalkoista,eduistataimuistakorvauksista.Yhtiölläeiliioinolekertyneitäeläkevastuita.
Muitatietojahallituksenjäsenistäjatoimivastajohdosta
Nykyistenhallituksenjäsententoimikausipäättyyvuoden2016yhtiökokoukseen.Hans,LarsjaNilsAholaovatHans
AholanveljiäjaIdaSaavalainenonhänentyttärensä.Muillahallituksenjäsenillätaijohtavillatoimenhaltijoillaeiole
perhesuhteitataimuutoinläheisiäsuhteitahallituksenjäseniintaijohtaviintoimenhaltijoihin.
YhtiöntiedonmukaanYhtiölläeiolemerkittäviätaitavanomaisestapoikkeaviajärjestelyjälähipiirinsäkanssa.
SuomalaisenosakeyhtiöidenjohtoakoskevistaeturistiriidoistaonsäädettyOsakeyhtiölaissa.Osakeyhtiölain6luvun4
§:n mukaan hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei
myöskäänsaaottaaosaayhtiönjakolmannenhenkilönvälistäsopimustakoskevanasiankäsittelyyn,mikälihänelläon
sitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Edellä mainittua säännöstä on
vastaavasti sovellettava muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen.
Toimitusjohtajaansovelletaansamojasäännöksiä.Yhtiönhallituksenjäsenilläjatoimitusjohtajallaeioleeturistiriitoja
Yhtiöönliittyvientehtäviensäjayksityistenetujensataimuidentehtäviensävälillä.
Kukaan hallituksen jäsenistä tai johtavista toimenhaltijoista ei ole ollut osallisena konkurssissa, selvitystilassa,
konkurssihallinnossataipetokseenliittyvässäoikeudenkäynnissäviimeistenviidenvuodenaikana.Kukaanhallituksen
jäsenistätaijohtavistatoimenhaltijoistaeioleliioinollutosallisenakonkurssioikeudenkäynneissä.
Kyseisiin henkilöihin ei ole viimeisten viiden vuoden aikana kohdistettu syytöksiä ja/tai sanktioita viranomaisten tai
tiettyä ammattiryhmää edustavan, julkisoikeudellisesti säännellyn organisaation taholta, eikä ketään heistä ole
viimeisten viiden vuoden aikana tuomioistuimen päätöksellä kielletty osallistumasta jäsenenä jonkin yrityksen
hallinto-,johto-taivalvontaelimentoimintaantaitoimimastajohtavissataivastuullisissatehtävissäYhtiössä.
Ketäänedellämainituistajohtavistatoimenhaltijoistataihallituksenjäsenistäeioleviranomaistentaituomioistuimen
päätöksellä estetty toimimasta jäsenenä minkään yhtiön hallituksessa tai johtoryhmässä viimeisten viiden vuoden
aikana.
Martti Vähäkangas ja Anette Björkman ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen johdosta sekä suurista
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet ja johtavat toimenhaltijat ovat tavoitettavissa Yhtiön pääkonttorissa,
Indolantie33,67701Kokkola.
27
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastaja on Ernst & Young ja Yhtiön vastuullisina tilintarkastajina toimivat Keskuskauppakamarin
hyväksymättlintarkastajatKHTKjellBertsjaKHTAndersMattsson.
OSAKEPÄÄOMAJAOMISTUSRAKENNE
Tietojaosakkeesta
Osakelaji:
Kaupankäyntitunnus:
ISIN-koodi:
OyjAholaTransportAbpA-osake
AHOLA
FI4000127535
Yhtiönosakepääomajaliikkeeseenlaskettujenosakkeidenmäärä
YhtiönvoimassaolevanyhtiöjärjestyksenmukaisestiYhtiönosakepääomanonoltavavähintään80000€jaenintään
3 000 000 €, ja osakepääomaa voidaan näissä rajoissa kasvattaa tai pienentää yhtiöjärjestystä muuttamatta. Yhtiön
osakepääomaon1362803,40jaliikkeeseenlaskettujaosakkeitayhteensä14825969kappaletta.
Osakelaji
Yhtiölläonkaksiliikkeeseenlaskettuaosakelajia:A-jaB-osakkeet.B-osakkeellaonetuoikeusosinkoon.
A-osakkeet,joitaonlaskettuliikkeeseen14571339kappaletta,oikeuttavatkukinyhteenääneenyhtiökokouksessa,ja
niilläonyhtäläinenoikeusosinkoon.
B-osakkeita laskettiin vuonna 2014 liikkeeseen henkilöstölle ja omistajaperheen jäsenille suunnatussa annissa.
Yhteensä44henkilöämerkitsituolloinkaikkiaan254630B-osakettakurssiin1,25€/kpl(oikaistunaaiemminvuonna
2015toteutetullaosakkeidensplitillä).
Annista saadut varat siirrettiin kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman rahastoon, joten niillä ei ollut vaikutusta
osakepääomaan.B-osakeonetuosake,jokaoikeuttaahaltijansaA-osakkeeseenverrattuna1/10ääneenjavuotuiseen
8 prosentin osinkoon seitsemän vuoden ajan, mikäli toimintavuonna kertyy jakokelpoisia voittovaroja. Kaikille Bosakkeiden haltijoille vuosittain maksettava osinkosumma on enintään 25 487 € lukuun ottamatta osingonjakoa
toimintavuodelta 2014 (ensimmäinen osingonjako etuoikeusjaksolla), jona annettua konserniavustusta
kompensoidaan Suomen osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti noin 6 000 €:lla. Mahdollisesti
maksamattomiaosinkojaeikerrytetäseuraavallevuodelle.
B-osakkeidenehdot(etuoikeutettujenosakkeiden)määritelläänyhtiöjärjestyksessä.
B-osakkeiden haltijoilla on oikeus muuttaa osakkeensa A-osakkeiksi noteerauksen yhteydessä. Hallitus voi
etuoikeusjakson jälkeen päätöksellään joko lunastaa joko lunastaa B-osakkeet, jatkaa etuoikeusjaksoa tai muuntaa
etuosakkeetA-osakkeiksi.
Osakassopimus
Nykyisten A-osakkeiden omistajien, Yhtiön ja B-osakkeiden omistajien kesken sovittujen etuosakkeita (B-osakkeita)
koskevien ehtojen lisäksi Yhtiöllä ei ole muiden osakkeenomistajien kanssa tehtyjä sopimuksia, jotka voisivat tuoda
muutoksiaYhtiönmääräysvaltaan.
Henkilöstönkannustinohjelma
Yhtiölläeiedelläkuvattujenliikkeeseenlaskettujenetuoikeuksienlisäksiolemuitakannustinohjelmia.
Vaihtovelkakirjalainat
Yhtiöeiolelaskenutliikkeeseenvaihtovelkakirjalainoja.
28
Osakepohjaisetkannustimet
Yhtiöeiolelaskenutliikkeeseenmerkintäoptioitataimuitaosakepohjaisiakannustimia.
Markkinapaikkajakaupankäynti
Yhtiön osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteina AktieTorgetin –markkinapaikalla Ruotsissa syyskuusta 2015
lähtien. Suomen ja Ruotsin lainsäädännöllisten eroavaisuuksien vuoksi, suomalaisten osakkeenomistajien
kaupankäyntiosoittautuikuitenkinhaasteelliseksiAktieTorgetissa.
Harkittuaan huolellisesti markkinapaikkojen etuja ja haittoja, Yhtiö päätyi siihen tulokseen, että osakkeenomistajien
etujapalvellaanparhaitenlistaamallaYhtiönosakkeetFirstNorthFinland–markkinapaikalle.
KaupankäyntiYhtiönosakkeillaFirstNorthFinland–markkinapaikallaalkaaalustavasti30.maaliskuuta2016.Samassa
yhteydessäkaupankäyntiAktieTorgetinmarkkinapaikallatuleepäättymäänalustavasti30.Maaliskuuta2016.
Lunastuslauseke
Yhtiöjärjestyksessäeiolelunastuslauseketta.
Omistusrakenne
Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan osuus Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 96,04 %.
Yhtiölläoli31.12.2015yhteensä342osakkeenomistajaa,joista208Ruotsistaja134Suomesta.Oheisessataulukossa
onesitettyYhtiönomistusrakenne.
Omistajat(31.12.2015)
OyAholaGroupAb
Osakelaji
A-osake
Osakemäärä
13321740
Äänistä
91,26%
HulkkoJuha
FortelInvestOy
4CapesOy
GreveliusFredrik
ZambranaDanielsson
OySundinvestAb
NordnetPensionsförsäkringAb
RuuskaPertti
KronmanKennet
Muut
Muut
Yhteensä
A-osake
A-osake
A-osake
A-osake
A-osake
A-osake
A-osake
A-osake
A-osake
A-osake
B-osake
AjaB-osakkeet
152087
130435
86956
85000
58000
50000
46174
45000
43500
552447
254630
14825969
1,04%
0,89%
0,60%
0,58%
0,40%
0,34%
0,32%
0,31%
0,30%
3,78%
0,17%
100,00%
(Hans, Nils, Lars ja Rolf Ahola omistavat
kaikkiOyAholaGroupAb:nosakkeet)
Omistusrakenne
Yhtiön
työntekijät
(B-osake)
2%
Muut
ruotsalaiset
osakkeenomistajat
(A-osake)
3,74%
AholaGroup
(A-osake)
89,85%
Muut
suomalaiset
osakkeenomistajat
(A-osake)
4,68%
YhtiönHyväksyttyNeuvonantajataisenhenkilökuntaeiomistaYhtiönosakkeita.
Osakepääomankehitys
Vuosi
Tapahtuman
kuvaus
2009
2010
2014
2014
2014
Perustaminen
Osakeanti
Split
Henkilöstö
Attracsja
ATSpecial
Transportostot
Split
Osakeanti
2014
2015
Osakepääoman
muutos
(€)
2500
297500
0
0
0
Osakkeiden
määränmuutos
(A-osake)
100
11900
1188000
0
80000
Osakkeiden
määränmuutos
(B-osake)
0
0
0
25463
0
Osakepääoma
yhteensä
(€)
2500
300000
300000
300000
300000
A-osakkeita
yhteensä
(kpl)
100
12000
1200000
1200000
1280000
B-osakkeita
yhteensä
(kpl)
0
0
0
25463
25463
Osakkeita
yhteensä
(kpl)
100
12000
1200000
1225463
1305463
0
1062803,40
11520000
1771339
229167
0
300000
1362803,40
12800000
14571339
254630
254630
13054630
14825969
29
OSINGOTJAOSINGONMAKSUPOLITIIKKA
Hallituksenperiaatteenaonjakaaosinkoa.Hallitusaikootulevissaosingonjakoehdotuksissaanottaahuomioonennen
kaikkeainvestointitarpeet,taloudellisenaseman,tuloskehityksenjanäkymättulevillevuosille.
OIKEUDENKÄYNNIT
Yhtiöllä on käynnissä valitus arvonlisäverosaatavasta Puolassa vuosilta 2011-2014. Saatava on alaskirjattu Yhtiön
kirjanpidossaeikänäinollenvaikutanegatiivisestiYhtiönosakkeenarvoon.
Yhtiölläeiolemuitaoikeudenkäyntejäkäynnissä.
FIRSTNORTHARVOPAPERIMARKKINA
Yleistä
FirstNorthonNasdaq-konserninylläpitämäpohjoismainenkasvumarkkina,jokaonsuunniteltupienillejakasvaville
yhtiöille.FirstNorthissalistatutyhtiöteivätoleyhtälaajansääntelynkohteenakuinsäännellyllämarkkinoilla,kuten
Helsingin Pörssissä, listatut yhtiöt, minkä ansiosta pienemmät yhtiöt hyötyvät kaupankäynnistä monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässäilmanliiallistahallinnollistarasitusta.Toisinkuinsäännellyillämarkkinoilla,FirstNorthissa
listatuilla yhtiöillä tulee olla hyväksytty neuvonantaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että yhtiöt noudattavat
soveltuviavaatimuksiajasääntöjä.
First North -markkinapaikkaa säännellään monenkeskisenä kaupankäyntijärjestelmänä säännellyn markkinan sijaan.
”Monenkeskinenkaupankäyntijärjestelmä”ja”säänneltymarkkina”ovatrahoitusvälineidenmarkkinoistaannetundi-
rektiivin 2004/39/EY mukaisia luokitteluja. Monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä sekä monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässälistattujenarvopaperienomistajiajaliikkeeseenlaskijoitasäännelläänlievemminkuinsäänneltyjä
markkinoitasekäniillälistattujenarvopaperienomistajiajaliikkeeseenlaskijoita.
KaupankäyntiFirstNorthissa
First North tarjoaa pohjoismaisen vaihtoehtoisen markkinapaikan osakekaupankäynnille. First Northia ylläpitää
Nasdaq -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. Muita pohjoismaisia First North -markkinapaikkoja ylläpitävät Nasdaq
konserninpörssitTukholmassa,KööpenhaminassajaIslannissa.FirstNorthhyödyntääsamaapohjoismaistenpörssien
käyttämää jakeluverkostoa ja infrastruktuuria. Kaupankäynnin perusta on määritelty First North Säännöissä, joiden
mukaankaupankäyntiinFirstNorthissasovelletaanMemberRules-sääntöjäFirstNorthSäännöissämainituinlisäyksin
tai poikkeuksin. First Northiin sovelletaan lisäksi Helsingin Pörssin arvopaperien kaupankäyntisääntöjä First North
Säännöissätarkemminesitetynmukaisesti.
Kaupankäyntiin osakemarkkinoilla Helsingin Pörssi ja siten myös First North käyttävät INET Nordic kaupankäyntijärjestelmää. Kaupankäynti koostuu kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä
sekä kaupankäynnin jälkeisestä jaksosta. Helsingin Pörssin kaupankäyntivaiheet ja aukioloajat käyvät ilmi kulloinkin
voimassa olevista aikatauluista, jotka ovat saatavissa Nasdaq konserniin kuuluvien pörssien verkkosivuilta
(www.nasdaqnordic.com/kaupankayntiajat/).
HelsinginPörssissäjasitenmyösFirstNorthissakaupankäyntijakauppojenselvitystapahtuueuroissa,japieninmah-
dollinenhinnanmuodostus(tikkiväli,ticksize)on0,01euroa.
30
Yhtiönosakkeetonlaskettuliikkeeseenjarekisteröityarvo-osuusjärjestelmässä,jotaylläpitääEuroclearFinland.First
NorthiinlistatullaarvopaperillatehdytkaupatselvitetäänEuroclearFinlandinHEXClear-selvitysjärjestelmässäkahden-
keskisesti. Näin selvitettävät kaupat toteutetaan toisena arkipäivänä kaupasta lukien, ellei osapuolten välillä muuta
sovita(T+2).
Arvopaperimarkkinoidensääntelymonenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä
FinanssivalvontavalvooarvopaperimarkkinoidentoimintaaSuomessa.Keskeinenarvopaperimarkkinoitakoskevalaki
on arvopaperimarkkinalaki, joka sääntelee muun muassa arvopapereiden liikkeeseenlaskua ja kaupankäyntiä,
sisäpiirin- tietoa ja julkisia ostotarjouksia. Finanssivalvonta valvoo arvopaperimarkkinalain, sen nojalla annettujen
säännöstenjaviranomaismääräystennoudattamista.
Arvopaperimarkkinalaissasäännellyllemarkkinapaikalleasetetutvaatimukset,kutensäännöksetliputusvelvollisuudes-
ta,eivätkoskeFirstNorthissamonenkeskisenkaupankäynninkohteenaoleviaarvopapereita.Tiettyjäarvopaperimark-
kinalainsäännöksiäsovelletaankuitenkinmyösmonenkeskisenkaupankäynninkohteenaoleviinarvopapereihin.Näitä
ovatesimerkiksimarkkinoidenväärinkäyttöäkoskevatjatietytjulkisiaostotarjouksiakoskevatsäännökset.LisäksiFirst
NorthSäännöissäasetetaanvelvoitteitaFirstNorthissakaupankäynninkohteenaolevilleyhtiöille.
Arvopaperimarkkinalain yleisen tiedonantovelvollisuuden mukaan muun muassa se, joka itse tai toimeksiannon
nojalla tarjoaa arvopapereita tai hakee arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai
monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään, on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti riittävät
tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Monenkeskisen kaupankäynnin
kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on lisäksi velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä julkistaa kaikki
päätöksensä sekä sellaiset itseään ja toimintaansa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan
arvopaperin arvoon. First North Säännöt sisältävät myös velvollisuuden säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa
yhtiöstä sekä muita jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä. Julkistettu tieto on pidettävä yleisön
saatavilla.
Arvopaperimarkkinalaissasäädetäänkaupankäynninkohteeksisäännellyllemarkkinalleotettujaosakkeitataiosakkei-
siin oikeuttavia arvopapereita koskevasta julkisesta ostotarjouksesta. Julkisia ostotarjouksia koskeva sääntely ei
kaikiltaosiltaankoskemonenkeskisenkaupankäynninkohteeksiotettujaosakkeita,muttatietytjulkisiaostotarjouksia
koskevat yleiset periaatteet, kuten osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus, olennaisten ja riittävien
tietojen antaminen tarjouksesta ja tarjouksen rahoituksen varmistaminen, soveltuvat myös monenkeskisen
kaupankäynninkohteenaoleviinosakkeisiin.Lisäksimonetjulkisenostotarjouksenkohteenaoleviaosakkeitakoskevat
tarjousvastikkeen osalta annetut säännökset koskevat soveltuvin osin monenkeskisen kaupankäynnin kohteena
olevistaosakkeistatehtyäjulkistaostotarjousta.
Arvopaperimarkkinoiden väärinkäytökset, kuten sisäpiirintiedon väärinkäyttö sekä kurssin vääristäminen, ovat
rikoslain (39/1889, muutoksineen) mukaan rangaistavia tekoja. Lisäksi Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä
finanssimarkkinoiden säännösten rikkomisesta hallinnollisia seuraamuksia, kuten rikemaksu, julkinen varoitus tai
seuraamusmaksumarkkinoidenväärinkäyttöäkoskeviensäännöstenlaiminlyönnistätairikkomisesta.
Arvo-osuusjärjestelmä
Yleistä
Arvo-osuusjärjestelmällätarkoitetaanjärjestelmää,jossafyysisetarvopaperitodisteet,kutenosakekirjat,onkorvattu
arvo-osuuksilla, jotka on kirjattu arvo-osuustileille. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland, joka tarjoaa
arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja Suomen kansallisena arvopaperikeskuksena sekä selvitysyhteisönä.
Euroclear Finland pitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista
arvopapereista. Euroclear Finlandin osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki. Arvo-osuusjärjestelmään
31
liittyminenonpakollistaniilleyhtiöille,joidenosakkeetonotettukaupankäynninkohteeksiHelsinginPörssissätaiFirst
Northissa. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland pitää yhtiökohtaisia
osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajista sekä arvo-osuustilejä
osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää kaupallisten tilinhoitajien palveluita. Euroclear Finlandille arvoosuusjärjestelmän ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaavat arvo-osuusjärjestelmään liittyneet
liikkeeseenlaskijatjatilinhoitajat.Tilinhoitajinatoimiimuunmuassaluottolaitoksia,sijoituspalveluyrityksiäsekämuita
yhteisöjä,joilleEuroclearFinlandonantanutvaltuudettoimiatilinhoitajina,janiilläonoikeustehdäkirjauksiaarvoosuusrekisteriinjahallinnoidaarvo-osuustilejä.
Kirjaamismenettely
Arvo-osuusjärjestelmään tehtäviä kirjauksia varten ja osakkeiden säilyttämiseksi arvo-osuusjärjestelmässä osakkeen-
omistajannimissäonosakkeenomistajanavattavaarvo-osuustilijokoEuroclearFinlandintaitilinhoitajanavulla.Myös
ulkomaalainenyksityishenkilö,yhteisötaiomaisuudenhoitajavoiomistaaarvo-osuuksia.Tällaistenhenkilöidenarvo-
osuudet voidaan myös kirjata omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään hallintarekisteröinnin
hoitajannimiinyhtiönosakasluetteloon.Omaisuudenhoitotilintuleesisältäätiedotomaisuudenhoitotilintilinhaltijasta
osakkeen oikean omistajan sijaan sekä maininta siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. Lisäksi ulkomaalaisen
yksityishenkilön, yhteisön tai omaisuudenhoitajan omistamat osakkeet voidaan merkitä tämän nimiin avatulle arvoosuustilille,muttaomistusvoidaanhallintarekisteröijäyhtiönosakasluettelossa.
Siltäosinkuinarvo-osuusjärjestelmäänliittyväyhtiöonantanutosakekirjoja,avataanniilleosakkeenomistajille,jotka
eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, Euroclear Finlandin arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka
tilinhaltijaksimerkitäänliikkeeseenlaskija.Arvo-osuuksiensiirrottoteutetaanarvo-osuustilienvälisinäkirjauksinasiltä
osin kuin ne toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä ja Suomen lain mukaan. Tilinhoitaja toimittaa tilinhaltijalle tili-
ilmoituksen arvo-osuustileille tehdyistä kirjauksista säännöllisin väliajoin ja vähintään neljä kertaa vuodessa. Arvo-
osuustilinhaltijatsaavatmyösvuosi-ilmoituksenomistuksistaankalenterivuodenpäättyessä.
Arvo-osuustililleonmerkittävälaissajaEuroclearFinlandinsäännöissämääriteltyjätietojatilinhaltijastasekämuista
tilillekirjattuihinarvo-osuuksiinkohdistuvienoikeuksienhaltijoista,sekätilinhoitajasta,jonkahoidossaarvo-osuustili
on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-
osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Mahdollisesta hallintarekisteröinnistä tehdään kirjattaessa merkintä.
Euroclear Finland ja tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Euroclear Finlandin ja
yhtiönonkuitenkinpidettäväyleisönsaatavillaeräätEuroclearFinlandinylläpitämäänosakasluetteloonliittyvättiedot
(esimerkiksi kunkin osakkaan nimi ja osoite) hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on
myöspyynnöstäoikeussaadatiettyjähallintarekisteröityjenosakkeidenomistukseenliittyviätietoja.Yhtiölläonsamat
oikeudet suhteessa osakkeisiin ja arvopapereihin, jotka oikeuttavat niiden haltijan yhtiön liikkeeseen laskemiin
osakkeisiin. Arvopaperimarkkinalain mukaan arvo-osuusjärjestelmään kuuluvalla yhtiöllä on oikeus saada yhtiön
osakkaita koskevat tiedot myös hallintarekisteröinnin hoitajalta ja arvopaperitileistä annetussa laissa (750/2012)
tarkoitetultasäilyttäjältä.
Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa arvo-osuustileistä annetussa laissa (827/1991) tarkemmin määritellyistä
virheellisyyksistä ja puutteellisuuksista kirjaustoiminnassa sekä mahdollisesta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta.
Mikäli tilinhaltijalle tai muulle taholle on aiheutunut vahinkoa virheellisestä kirjauksesta taikka muusta
virheellisyydestä tai puutteellisuudesta kirjaustoiminnassa eikä asianomainen tilinhoitaja ole suorittanut tästä
korvausta johtuen maksukyvyttömyydestä, joka ei ole tilapäistä, vahingonkärsijä on oikeutettu samaan korvauksen
Euroclear Finlandin laki- sääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on oltava vähintään 0,0048
prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvoosuuksien yhteenlasketun käyvän arvon keskiarvosta, mutta kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle
vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta olevan
korvaussaatavan määrä, mutta kuitenkin enintään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu
samaanvahinkotapaukseenliittyvissävahingoissa10miljoonaaneuroon.
32
Osakkeidensäilyttäminenjahallintarekisteröinti
Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun Euroclear Finlandin
hyväksymänsuomalaisentaiulkomaisenyhteisön)toimimaanpuolestaan.Hallintarekisteröinninhoitajallaonoikeus
vastaanottaa osinko osakkeenomistajan puolesta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on yhtiökokoukseen
osallistumista ja yhtiökokouksessa äänestämistä varten haettava osakkeiden merkitsemistä tilapäisesti
osakasluetteloon(katso”Osakkeetjaosakepääoma–Osakkeenomistajienoikeudet”).
Hallintarekisteröinnin hoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle
yhtiölle todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien osakkeiden
määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hallintarekisteröinnin hoitajan on
ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava edustajan
kirjallinenvakuutussiitä,etteitodellinenosakkeenomistajaolesuomalainenluonnollinenhenkilötaioikeushenkilö.
Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeita omissa nimissään arvo-osuusjärjestelmässä, mutta jolla ei ole arvo-
osuustiliäSuomessa,tuleeavataarvo-osuustilijonkintilinhoitajankauttasekäeuromääräinenpankkitilipankissa.
Sijoittajienkorvausrahasto
Sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisessa sijoittajien korvausrahastossa sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-
ammattimaisiin asiakkaisiin. Ammattimaisina asiakkaina pidetään muun muassa rahoitusmarkkinoilla toimiluvan
nojalla toimintaa harjoittavia tai säänneltyjä yhteisöjä, suuryrityksiä ja yhteisösijoittajia, joiden pääasiallisena
toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen. Sijoituspalvelulain mukaan muutakin henkilöä voidaan pitää
ammattimaisena asiakkaana, jos hän on kirjallisesti pyytänyt sijoituspalveluyritykseltä asiakasluokittelunsa
muuttamista ja sijoituspalveluyritys arvioi, että hän täyttää ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella
ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset. Ei-ammattimaisina asiakkaina pidetään niitä, jotka eivät täytä
ammattimaisenasiakkaankriteerejä.Yleensäluonnollisiahenkilöitäpidetäänei-ammattimaisinaasiakkaina.
Sijoituspalveluyritysten ja sijoituspalvelua tarjoavien luottolaitosten tulee kuulua sijoittajien korvausrahastoon.
Sijoittajienkorvausrahastoturvaaselvienjariidattomiensaatavienmaksuntapauksessa,jossasijoituspalveluyritystai
luottolaitos on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan maksuvelvollisuudestaan määrätyn ajanjakson
aikana.Sijoittajienkorvausrahastostamaksetaankorvauksiavainei-ammattimaisilleasiakkaille.Sijoittajallemaksetun
korvauksen määrä on 90 prosenttia saatavan määrästä. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 20 000 euroa.
Sijoittajien korvaus- rahastosta ei korvata osakkeen arvonalentumisesta johtuvia tappioita tai virheellisiksi
osoittautuneista sijoituspäätöksistä syntyneitä tappioita. Siten sijoittajat ovat edelleen vastuussa omista
sijoituspäätöksistään.Mikälitalletuspankkituleemaksukyvyttömäksi,senasiakkaillekorvataanpankkitililläolevattai
tilille maksujenvälityksessä tulevat tallettajan saatavat pääsääntöisesti talletussuojarahastosta 100 000 euroon asti.
Näin ollen sijoittajien varoja suojataan osittain joko talletussuojarahastolla tai sijoittajien korvausrahastolla. Samat
varateivätolekorvattavissakummastakinrahastostayhtäaikaa.
VEROTUSSUOMESSA
Yleistäverotuksesta
Seuraavassaesitetäänkuvausniistäolennaisistatulo-javarainsiirtoveroseuraamuksista,joillasaattaaollamerkitystä
Listautumisannin kannalta. Alla käsitelty soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin
henkilöihin ja osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään osingonjakoon sekä osakkeiden myynnistä saatavaan
luovutusvoittoonsovellettavaaSuomenverolainsäädäntöä.
33
Seuraavassa ei käsitellä sellaisia Yhtiön osakkeenomistajien erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät muun muassa
erilaisiin yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin yhteisöihin,
tuloverovapaisiin yhteisöihin tai avoimiin yhtiöihin taikka kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa ei myöskään käsitellä
Suomenperintö-tailahjaveroseuraamuksia.
Kuvausperustuu
•
•
•
•
tuloverolakiin(1535/1992,muutoksineen)
lakiinelinkeinotulonverottamisesta(360/1968,muutoksineen)
lakiinrajoitetustiverovelvollisentulonverottamisesta(627/1978,muutoksineen)
varainsiirtoverolakiin(931/1996,muutoksineen).
Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja lausunnot,
jotkaovatvoimassajasaatavillatämänYhtiöesitteenpäivämääränä.
Verolainsäädännön, oikeuskäytännön ja veroviranomaisten kannanottojen muutokset voivat aiheuttaa
muutoksiaallakuvattuihinveroseuraamuksiinmyöstakautuvasti.
Verovelvollisuus
Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti
verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan
vain Suo- mesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta
saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen
verolainsäädännönsoveltamistajaestäärajoitetustiverovelvollisenSuomestasaamantulonverottamisenSuomessa.
LuonnollisenhenkilönkatsotaanyleensäolevanSuomessayleisestiverovelvollinensilloin,kunhänjatkuvastioleskelee
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta
Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena kunnes kolme vuotta on kulunut sen
vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei ole verovuonna ollut
olennaisiasiteitäSuomeen.Ansiotuloa,palkkatulomukaanlukien,verotetaanprogressiivisenveroasteikonmukaanja
pääomatuloa suhteellisen verokannan mukaan, joka tällä hetkellä on 30 prosenttia. Kuitenkin jos pääomatulojen
yhteismäärä ylittää 40 000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 32 prosenttia (rajaa on
esitetty alennettavaksi 30 000 euroon ja ylempää verokantaa nostettavaksi 33 prosenttiin vuodesta 2015 lähtien).
Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia
maailmanlaajuisistatuloistaan.Yhteisöverokantaontällähetkellä20prosenttia.
Seuraavassa on yhteenveto tietyistä osakkeiden hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä
veroseuraamuksistaSuomessayleisestijarajoitetustiverovelvollisilleosakkeenomistajille.
Osinkojenverotus
Yleisestiverovelvollisetluonnollisethenkilöt
Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuulumattomien osakkeiden osalta luonnollisen
henkilön tuloverolain 33 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (”Noteerattu Yhtiö”)
saamista osingoista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa, jota verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan
(kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40 000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä
määrästä 32 prosenttia), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan
kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on
veronalaista elinkeinotuloa, joka jaetaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja
pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40 000 euroa
kalenterivuodenaikana,onveroylimenevästämäärästä32prosenttia).
34
OsinkoajakavanNoteeratunYhtiönontoimitettavaennakonpidätysyleisestiverovelvollisilleluonnollisillehenkilöille
maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta osingosta.
Osinkoajakavanyhtiöntoimittamaennakonpidätyshyvitetäänluonnollisenhenkilönsaamanosinkotulonlopullisessa
verotuksessa.
Suomalaisetosakeyhtiöt
Noteeratun Yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko suomalainen osinkoa saava yhtiö
NoteerattuYhtiövaimuuyhtiö.
Osingot,joitaNoteerattuYhtiösaatoiseltaNoteeratultaYhtiöltäovatlähtökohtaisestiverovapaatatuloa.Jososakkeet
kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75
prosenttia loppuosan ollessa verovapaata tuloa. Tällaista sijoitusomaisuutta voi olla ainoastaan raha-, vakuutus ja
eläkelaitoksilla.
Osingot,joitasuomalainenlistaamatonyhtiö(yksityinenosakeyhtiö)saaNoteeratultaYhtiöltä,ovatlähtökohtaisesti
100-prosenttisesti verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin listaamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään kymmenen
prosenttia osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko verovapaata
edellyttäen,ettäosakkeeteivätkuuluosakkeenomistajansijoitusomaisuuteen.
Rajoitetustiverovelvolliset
Lähtökohtaisestisuomalaisenyhtiönrajoitetustiverovelvolliselleosakkeenomistajallemaksamastaosingostaperitään
lähdevero. Osinkoa jakava yhtiö on velvollinen pidättämään lähdeveron lopullisena verona osingon maksamisen
yhteydessä.Lähdeveronmääräontällähetkelläyhteisöillemaksettavienosinkojenosalta20prosenttiajamuillekuin
yhteisöillemaksettavienosinkojenosalta30prosenttia,elleisovellettavassaverosopimuksessatoisinmäärätä.
Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan
kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävä lähdeveroprosentti on alennettu. Seuraavassa on esitetty
esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella
yleensä sovelletaan portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosenttia, Belgia 15 prosenttia,
Espanja15prosenttia,Irlanti0prosenttia,Iso-Britannia0prosenttia,Italia15prosenttia,Itävalta10prosenttia,Japani
15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 15
prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 prosenttia ja Yhdysvallat 15 prosenttia (0 prosenttia eräiden
eläkerahastojen osalta). Luettelo ei ole tyhjentävä. Verosopimusten mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä
alhaisempi,jososakkeenomistajaonyhtiö,jokaomistaatietynosuudenosinkoajakavastayhtiöstä(yleensävähintään
10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai äänistä). Soveltuvan verosopimuksen mukaista
alennettua lähdeveroprosenttia voidaan soveltaa, jos osingonsaaja on toimittanut osinkoa maksavalle yhtiölle
voimassaolevanlähdeverokortintaiosingonsaajankansallisuuttajahenkilöllisyyttäkoskevatvaadittavattiedot.
Kun hallintarekisteröity osakkeenomistaja on oikeutettu osinkoon, osinkoja maksava suomalainen yhtiö maksaa
osingon omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot osakkeenomistajille. Jos hallintarekisteröidyille
osakkeille maksetun osingon saaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään verosopimuksen mukainen
lähdevero, kuitenkin aina vähintään 15 prosenttia (jos verosopimuksen mukainen lähdevero on alhaisempi kuin 15
prosenttia,liikaaperittylähdeverovoidaanhakeapalautettavaksisamallaesittäentarpeellisettiedotosingonsaajan
kansalaisuudesta ja henkilöllisyydestä). Tämä merkitsee sitä, että hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta
osingostaperitäänverosopimuksenmukainentaiainavähintään15prosentinlähdeveroilmanperusteellistaselvitystä
lopullisesta osingonsaajasta. Tällainen menettely edellyttää kuitenkin, että ulkomainen omaisuudenhoitaja on
merkitty verohallinnon pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on valtiossa, jonka kanssa Suomella on
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva verosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisella
omaisuudenhoitajallaonsuomalaisentilinhoitajankanssasopimusosakkeidensäilyttämisestä.Tässäsopimuksessaon
muunmuassasitouduttavailmoittamaanosingonsaajanasuin-valtiotilinhoitajallejaantamaantarvittaessalisätietoja
verohallinnolle. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty, hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta
peritään20prosentin(saajanayhteisö)tai30prosentin(saajanaluonnollinenhenkilö)lähdevero.
35
Euroopanunioninjäsenvaltioissaasuvatulkomaisetyhteisöt
Suomen verolainsäännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuvalle ja
koti- valtiossaan tuloveronalaiselle emo-tytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) 2 artiklan mukaiselle ulkomaiselle
yhteisölle,jokavälittömästiomistaavähintäänkymmenenprosenttiaosinkoajakavansuomalaisenyhtiönpääomasta.
Euroopantalousalueellaasuvatulkomaisetyhteisöt
Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai
niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin jos se maksettaisiin
vastaavallesuomalaiselleyhteisölle.
LähdeveroaeiperitäSuomessasuomalaisenyhtiönrajoitetustiverovelvolliselleyhteisöllemaksamistaosingoista,jos
(i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
keskinäisestäavustavälittömienverojenjavakuutusmaksuistaperittävienverojenalallaannettuneuvostondirektiivi
77/799/ETYtaijokinsopimusvirka-avustajatietojenvaihdostaveroasioissaEuroopantalousalueellakoskeeosingon-
saajankotivaltiota(tällähetkelläLiechtensteinonainoaETA-valtio,jokaeitäytätätäedellytystä);(iii)osinkoasaava
yhteisö vastaa tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä
tarkoitettuasuomalaistayhteisöä;(iv)osinkoolisikokonaanverovapaa,jossemaksettaisiinvastaavallesuomalaiselle
yhtiölle tai yhteisölle (katso edellä ” – Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja (v) osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen
(asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan
hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen
perusteella.
Jos osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, jonka kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset
täyttävässä valtiossa ja joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset, mutta maksettava osinko olisi
ainoastaanosittainverovapaata,jossemaksettaisiinvastaavallesuomalaiselleyhteisölle(katsoedellä”–Suomalaiset
osakeyhtiöt”), maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso edellä ” – Rajoitetusti verovelvolliset”),
muttalähde-veroprosenttiontällaistenosinkojenosaltaalennettu15prosenttiin(20prosentinsijaan).Siten,lukuun
ottamattaemo-tytäryhtiödirektiivissätarkoitettujayhteisöjä,jotkatäyttävätverovapaudenedellytyksetomistamalla
välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta (katso edellä ” –
Euroopanunioninjäsenvaltioissaasuvatulkomaisetyhteisöt”),15prosentinlähdeverokantaasovelletaanulkomaiselle
yhteisölle(jonkakotipaikkaonedelläkohdissa(i)ja(ii)esitetytvaatimuksettäyttävässävaltiossajajokatäyttääedellä
kohdassa (iii) esitetyt edellytykset) maksettaviin osinkoihin, mikäli osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön osakkeet
kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta kaksinkertaisen verotuksen poistamista
koskevasta sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia (katso edellä ” –
Rajoitetustiverovelvolliset”).
Euroopantalousalueellaasuvatulkomaisetluonnollisethenkilöt
Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan asianomaisen
henkilönvaatimuksestaedelläkuvatunlähdeverotuksen(katsoedellä”–Rajoitetustiverovelvolliset”)sijaanverottaa
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin
Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso edellä ” – Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”),
edellyttäen, että (i) osinkoa saavan luonnollisen henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viran- omaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen
alalla annettu neuvoston direktiivi 77/799/ETY tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa
Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota; (iii) osingon saaja antaa selvityksen (asuinvaltion
veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää
osingonsaajanasuinvaltiossasoveltuvankaksinkertaisenverotuksenpoistamisestatehdynsopimuksenperusteella.
36
Luovutusvoitot
Yleisestiverovelvollisetluonnollisethenkilöt
Osakkeiden myynnistä (ellei luovutus liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen) syntynyt luovutusvoitto verotetaan
Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai vastaavasti syntynyt luovutustappio
vähennetään luovutusvoitosta. Luovutusvoittoja verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos
pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40 000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 32
prosenttia). Myyjän elin- keinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuuluvien osakkeiden myynnistä saatu voitto
katsotaan myyjän elinkeinotuloksi, joka jaetaan tuloverolain mukaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen
veroasteikon mukaan ja pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä
ylittää40000euroakalenterivuodenaikana,onveroylimenevästämäärästä32prosenttia).
Luonnollisten henkilöiden elinkeinotoimintaan kuulumattomien arvopapereiden myynnistä aiheutuvat
luovutustappiotvoidaanvähentääluovutusvoitoistasamanajaviitenäluovutustaseuraavanakalenterivuotena.Koska
luovutustappiot eivät ole vähennyskelpoisia muista pääomatuloista kuin luovutusvoitoista, niitä ei huomioida
vahvistettaessa pääomatulolajin alijäämää verovuodelle. Tällaiset luovutustappiot eivät myöskään lisää
alijäämähyvitystä, joka voidaan vähentää alijäämähyvityksen piiriin kuuluvan veron määrästä. Myyjän
elinkeinotoimintaankuuluvienosakkeidenosaltatappioidenvähentäminentapahtuukutenjäljempänäkohdassa” –
Suomalaisetosakeyhtiöt”.
Edelläesitetystähuolimattayleisestiverovelvollisenluonnollisenhenkilönsaamaelinkeinotoimintaankuulumattoman
omaisuudenluovutusvoitto,kutenOsakkeistasaatuluovutusvoitto,eiolekuitenkaanverotettavaatuloa,joskalenteri-
vuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta
omaisuutta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole
vähennyskelpoinen,joskalenterivuonnaluovutetunomaisuudenyhteenlasketuthankintamenotovatenintään1000
euroajakaikenkalenterivuonnaluovutetunomaisuudenluovutushinnatovatsamallayhteensäenintään1000euroa.
Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä
aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden
osalta todellisen hankintamenon sijasta käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20
prosenttiamyyntihinnastatai,jososakkeetonomistettuvähintäänkymmenenvuotta,40prosenttiamyyntihinnasta.
Mikäli hankintameno- olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden
kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen
myyntihinnasta.
Suomalaisetosakeyhtiöt
Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta
annetunlainnojalla.Osakkeistasaatavaluovutusvoittoonpääsääntöisestiosakeyhtiönverotettavaatuloa.
Osakkeet voivat olla osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuutta. Osakkeiden luovutusten ja arvon
alentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat olla myös osakeyhtiön
muuntoiminnantulolähteenomaisuutta.Tuloverolainsäännöksiäsovelletaanluovutusvoittoihin,jotkakertyvätmuun
toiminnantulolähteeseenkuuluvanomaisuudenluovutuksesta.
Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti
osakkeiden hankintahinta on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa luovutuksen yhteydessä.
Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täytyttyä suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot
ovatkuitenkinverovapaita.
Niin sanottua osakkuusvähennystä koskevien säännösten mukaan muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan
yhtiönsaamaluovutusvoittoelinkeinotoiminnankäyttöomaisuusosakkeistaeipääsääntöisestioleverotettavaatuloa
eikäluovutuksessasyntynyttappioolevastaavissaoloissavähennyskelpoinen,josmuunmuassa(i)verovelvollinenon
omistanut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta
37
vähintään 10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin
omistettuihin osakkeisiin, (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka
osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, ja (iii)
luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai yhtiö, jota tarkoitetaan emotytäryhtiödirektiivin(2011/96/EU,sellaisenakuinseonmuutettunaneuvostondirektiivillä2013/13/EU)2artiklassa,
tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan
kaksinkertaisenverotuksenvälttämistäkoskevanverosopimuksen.
Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin niin sanotun osakkuusvähennyksen alaisten)
osakkeidenluovutuksestasyntyyverotuksessavähennyskelpoinenluovutustappio,tällainentappiovoidaanvähentää
vain osakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Muiden
kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää
verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien
säännöstenmukaisesti.
Rajoitetustiverovelvolliset
Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osakkeiden tai
merkintäoikeuksien myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan
tuloverolaissa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan
omaisuudeksi.
Varainsiirtovero
Helsingin Pörssissä noteerattujen Osakkeiden luovutuksesta ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa, jos luovutus
tapahtuu kiinteää rahavastiketta vastaan. Verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai
osapuolenasijoituspalvelulaissa(747/2012)tarkoitettusijoituspalveluyritys,ulkomainensijoituspalveluyritystaimuu
sanotussalaissatarkoitettusijoituspalveluntarjoajataiettäluovutuksensaajaonhyväksyttykaupankäyntiosapuoleksi
sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi, jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole suomalainen
sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva
sivuliike tai -konttori, vero- vapauden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen
Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta
verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain mukaisen vuosi-ilmoituksen. Verovapauden piirissä eivät ole tietyt
erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoitukset ja varojen jako. Verovapaus ei myöskään koske
luovutusta, joka tapahtuu osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien lunastusvelvollisuuden
täyttämiseksi.
Jos Osakkeiden luovutus ei täytä edellä esitettyjä verovapaudelle asetettuja vaatimuksia, ostajan on maksettava
varain- siirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen eikä
ulkomaisenluotto-laitoksen,sijoituspalveluyrityksentairahastoyhtiönsuomalainensivuliiketai-konttori,onmyyjän
perittäväveroostajalta.Mikälikaupanosapuolenataivälittäjänäonsuomalainensijoituspalveluyritystailuottolaitos
tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen
perimäänvarainsiirtoveronostajaltajatilittämäänsenvaltiolle.MikälikumpikaankaupanosapuolistaeioleSuomessa
yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen suomalainen sivuliike tai konttori, ei osakeluovutuksesta peritä varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on
vähemmänkuin10euroa.
38
LISTAUTUMISEENLIITTYVIÄSOPIMUKSIA
SopimusHyväksytynNeuvonantajankanssa
Yhtiö on tehnyt sopimuksen Privanet Securities Oy:n kanssa First North Sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä
Neuvonantajana toimimisesta Yhtiön listautumisessa First Northiin sekä 12 kuukautta Yhtiön listautumisesta lukien.
SopimuksessamääritelläänHyväksytynNeuvonantajanpalvelutFirstNorth-listautumiseenjaListautumisantiinliittyen
sekä osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuunjako. Yhtiö on sitoutunut maksamaan Hyväksytylle
Neuvonantajalle12kuukaudenajankiinteääkuukausipalkkiota.
Markkinatakaus
Yhtiö ei ole tämän Yhtiöesitteen päivämääränä tehnyt sopimusta markkinatakauspalvelun toimittamisesta Yhtiölle.
Yhtiö pyrkii tarvittaessa järjestämään markkinatakauspalvelun ja tekemään sopimuksen markkinatakaajan kanssa,
jotta Osakkeelle on First Northin Sääntöjen mukainen riittävä kysyntä ja tarjonta Yhtiön First North -listautumisen
toteutuessa.
39
LIITTEET:
Kaupparekisteriote
Yhtiöjärjestys
Tilintarkastettutilinpäätös,toimintakertomusjatilintarkastuskertomus
31.12.2015päättyneeltätilikaudelta
Tilintarkastettutilinpäätös,toimintakertomusjatilintarkastuskertomus
31.12.2014päättyneeltätilikaudelta
40
Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki
puh. 029 509 5000
[email protected]
Sivu: 1 (3)
Y-tunnus: 2255397-6
Luontiajankohta: 16.03.2016 11:58:23
REKISTERIOTTEEN TIEDOT
Toiminimi:
Y-tunnus:
Yritys rekisteröity:
Yritysmuoto:
Kotipaikka:
Otteen sisältö:
Oyj Ahola Transport Abp
2255397-6
10.03.2009
Julkinen osakeyhtiö
Kokkola
16.03.2016 11:58:22 rekisterissä olleet tiedot.
Yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Kotisivun osoite:
Indolavägen 33 67600 KOKKOLA
Indolavägen 3 67600 KOKKOLA
0207475111
0207475276
[email protected]
www.aholatransport.fi
Rekisterimerkinnät:
FIRMA (Rekisteröity 14.04.2015 16:51:55)
Oyj Ahola Transport Abp
VERKSAMHETSOMRÅDE (Rekisteröity 17.11.2014 10:10:00)
Bolaget idkar och förmedlar nationella och internationella
transporter. Bolaget kan även handla med bilar, släpvagnar och
reservdelar samt förmedla försäkringar. Verksamheten omfattar
även utveckling och försäljning av databaserade logistiska
lösningar. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fast
egendom och aktier.
HEMORT (Rekisteröity 10.03.2009)
Karleby.
AVVIKANDE RÄKENSKAPSPERIOD (Rekisteröity 17.11.2014 10:10:00)
01.04.2014 - 31.12.2014
RÄKENSKAPSPERIOD (Rekisteröity 17.11.2014 10:10:00)
01.01. - 31.12.
BILDANDE (Rekisteröity 10.03.2009)
Sivu: 2 (3)
Y-tunnus: 2255397-6
Avtalet om bildande har undertecknats 02.03.2009.
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (Rekisteröity 15.06.2015 10:39:29)
Beslut om ändring av bolagsordningen har fattats 05.06.2015.
VÄRDEANDELSSYSTEM (Rekisteröity 15.06.2015 10:53:15)
Bolagets aktier ska anslutas till värdeandelssystemet 17.06.2015
– 18.06.2015.
AKTIEKAPITAL (Rekisteröity 19.08.2015 12:39:18)
1 362 803,40 EUR
ANTAL AKTIER (Rekisteröity 19.08.2015 12:39:18)
14 825 969 st.
AKTIER AV OLIKA SLAG (Rekisteröity 19.08.2015 12:39:18)
Aktierna är indelade i olika slag, som skiljer sig från varandra
på det sätt som anges i bolagsordningen.
Slag:
A: 14 571 339 stycken
B: 254 630 stycken
EMISSIONSBESLUT O002 (Rekisteröity 17.11.2014 10:10:00)
Beslut om aktieemission har fattats 07.07.2014. Maximiantalet
aktier som ska emitteras är 64 000.
Aktier av olika slag för emission:
B: max 64 000 stycken
STYRELSE (Rekisteröity 25.02.2015 12:16:59)
Ordförande:
231151-189Y Vähäkangas Martti Jaakko
Ordinarie ledamöter:
240661-071B Ahola Helge Lars-Johan
220563-075W Ahola Nils Evald
160474-086D Björkman Anette Nina Marina
060383-0721 Saavalainen Ida Maria
ANNAN LEDNING (Rekisteröity 18.11.2010)
Verkställande direktör:
180654-0599 Ahola Hans Torvald Johannes
REVISORER (Rekisteröity 16.11.2011)
Revisor:
210363-1236 Berts Kjell Erik
150779-089K Mattsson Anders Mikael
LAGBESTÄMT FÖRETRÄDANDE (Rekisteröity 14.04.2015 16:51:55)
Med stöd av lagen företräds bolaget av styrelsen.
Sivu: 3 (3)
Y-tunnus: 2255397-6
FÖRETRÄDANDE BUNDET TILL STÄLLNING (Rekisteröity 10.03.2009)
Enligt bolagsordningen företräds bolaget av styrelsens ordförande
och verkställande direktören vardera ensam samt två
styrelsemedlemmar tillsammans.
PROKURISTIT (Rekisteröity 24.02.2016 08:09:49)
220563-075W Ahola Nils Evald
181183-123V Kaptens Stefan Hans-Erik
181068-101F Nyblom Ole Gunnar
060383-0721 Saavalainen Ida Maria
Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä.
VERKSTÄLLANDE AV FUSION (Rekisteröity 31.12.2015 00:08:37)
Fusionen har verkställts.
Överlåtande företag:
Sundqvist Transport Ab Oy, FO-nummer 0551540-9.
Övertagande företag:
Oyj Ahola Transport Abp, FO-nummer 2255397-6.
BOKSLUTSHANDLINGAR (Rekisteröity 19.08.2014 03:02:22)
Komplettering till bokslut för tiden 01.04.2013 - 31.03.2014.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
18.06.1954 Ahola Hans Torvald Johannes, Suomen kansalainen, Kokkola
24.06.1961 Ahola Helge Lars-Johan, Suomen kansalainen, Kokkola
22.05.1963 Ahola Nils Evald, Suomen kansalainen, Kokkola
21.03.1963 Berts Kjell Erik, Suomen kansalainen, Mustasaari
16.04.1974 Björkman Anette Nina Marina, Suomen kansalainen, Ruotsi
18.11.1983 Kaptens Stefan Hans-Erik, Suomen kansalainen, Luoto
15.07.1979 Mattsson Anders Mikael, Suomen kansalainen, Pietarsaari
18.10.1968 Nyblom Ole Gunnar, Suomen kansalainen, Kokkola
06.03.1983 Saavalainen Ida Maria, Suomen kansalainen, Kokkola
23.11.1951 Vähäkangas Martti Jaakko, Suomen kansalainen, Pietarsaari
TOIMINIMIHISTORIA
Oyj Ahola Transport Abp 14.04.2015 16:51:55 Oy Ahola Transport Ab 15.04.2009 - 14.04.2015 16:51:55
Oy Ahola Group Ab 10.03.2009 - 14.04.2009 23:59:59
Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus
Sivu: 1(3)
Kysytty 16-03-2016. Voimassa 15-06-2015 lähtien
BOLAGSORDNING FÖR OYJ AHOLA TRANSPORT ABP
1 § Bolagets firma
Bolagets firma är Oyj Ahola Transport Abp och dess hemort är
Karleby.
2 § Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget idkar och förmedlar nationella och internationella
transporter. Bolaget kan även handla med bilar, släpvagnar och
reservdelar samt förmedla försäkringar. Verksamheten omfattar även
utveckling och försäljning av databaserade logistiska lösningar.
Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fast egendom och
aktier.
3 § Aktiernas tillhörighet till värdeandelssystemet
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av styrelsen
fastställda anmälningstiden. När anmälningstiden har gått ut kan de
rättigheter som en aktieägare har i bolaget inte utövas, om rätten
inte har registrerats i värdeandelssystemet.
4 § Aktiekapital och aktieslag
Bolagets aktiekapital skall uppgå till minst 80.000 euro och högst
3.000.000 euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller
minskas utan ändring av bolagsordningen.
Bolagets aktiekapital fördelar sig på olika slag av aktier enligt
följande:
Bolaget har sammanlagt A-, och B- aktier högst sextonmiljoner
sexhundrafyrtiotusen (16.640.000) stycken. Antalet A-aktier kan vara
minst en (1) och högst sextonmiljoner (16.000.000) stycken. Antalet
B-aktier (preferensaktie) kan vara minst noll (0) stycken och högst
sexhundrafyrtiotusen (640.000) stycken.
På bolagsstämma berättigar envar A-aktie till tio (10) röster och
envar B-aktie till en (1) röst.
A-aktierna och B-aktierna skiljer sig i fråga om rätten till
vinstutdelning. Under förutsättning att bolaget har utdelningsbara
medel har B-aktierna företrädesrätt till en vinstutdelning
motsvarande en minimiavkastning om åtta (8) procent för aktierna
ifråga under en period om sju (7) år räknat från den
räkenskapsperiod under vilken B-aktier första gången emitterats och
blivit berättigade till vinstutdelning. Om bolagsstämman beslutar om
en högre vinstutdelning, har A-aktierna och B-aktierna lika rätt
till vinstutdelning.
5 § Styrelse
För bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är
ändamålsenligt organiserad sörjer styrelsen, som består av minst tre
(3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna väljs
tillsvidare.
6 § Verkställande direktör
Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen.
Sivu: 2(3)
7 § Firmateckningsrättigheter
Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande
direktör var för sig eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans.
Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person rätt att teckna
bolagets firma per procuram eller en rätt att företräda bolaget.
8 § Revisorer
Till bolagets revisor skall väljas en av Centralhandelskammaren
godkänd revisionssammanslutning eller två ordinarie CGR-revisorer
och två suppleanter för dessa. Revisorerna väljs tillsvidare.
9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas skriftligen till varje
aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast fyra (4) veckor
och senast en (1) vecka före bolagsstämman eller, från och med att
bolagets aktier hör till värdeandelssystemet, före den i
värdeandelssystemet avsedda avstämningsdagen för stämman.
10 § Rätt att delta i bolagsstämma
Rätt att delta i bolagsstämman har endast aktieägare som åtta (8)
vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är
införda i aktieägarförteckningen. Ägare till en förvaltarregistrerad
aktie kan anmälas för att tillfälligt bli införd i
aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman, om
aktieägaren på grundval av sitt aktieinnehav har rätt att vara
införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag.
Anmälan om att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen skall
göras senast vid den i stämmokallelsen angivna tidpunkten, som
infaller efter bolagsstämmans avstämningsdag.
11 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på av styrelsen
fastställd dag inom sex (6) månader från utgången av
räkenskapsperioden.
Vid stämman skall:
framläggas
1. verksamhetsberättelsen samt bokslutet innefattande
resultaträkning, balansräkning och bokslutsbilagor och
2. revisionsberättelsen,
beslutas
3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören;
6. om styrelseledamöternas arvode och ersättningsgrunderna för
resekostnader;
7. vid behov, om antalet styrelseledamöter;
väljas
8. vid behov styrelseledamöter;
9. vid behov revisor och revisorssuppleant.
12 § Räkenskapsperioden
Sivu: 3(3)
Bolagets räkenskapsperiod är 1.1-31.12.